Procedură : 2018/2072(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0246/2018

Texte depuse :

A8-0246/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0291

RAPORT     
PDF 514kWORD 55k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: prelungirea Instrumentului pentru refugiații din Turcia

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Siegfried Mureșan

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: prelungirea Instrumentului pentru refugiații din Turcia

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 18 alineatul (3) și articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat definitiv la 30 noiembrie 2017(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) („Regulamentul privind CFM”),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 adoptat de Comisie la 23 mai 2018 (COM(2018)0310),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 adoptată de Consiliu la 22 iunie 2018 și transmisă Parlamentului European la 25 iunie 2018 (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  având în vedere scrisoarea transmisă de Comisia pentru afaceri externe,

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0246/2018),

A.  întrucât Comisia a modificat, la 14 martie 2018, decizia sa privind Instrumentul pentru refugiații din Turcia (denumit în continuare „IRT”) în vederea alocării unei sume suplimentare de 3 miliarde EUR (o „a doua tranșă”) la IRT, în conformitate cu Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016;

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 are drept scop suplimentarea cu 500 de milioane EUR în credite de angajament a bugetului Uniunii pe 2018, această sumă reprezentând contribuția Uniunii în 2018 la cea de a doua tranșă, pe lângă cele 50 de milioane EUR finanțate din actualul pachet bugetar pentru ajutor umanitar în 2018;

C.  întrucât Comisia propune utilizarea marjei globale pentru angajamente, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind CFM, pentru suma de 243,8 de milioane EUR care nu poate fi acoperită exclusiv din marja nealocată de la rubrica 4, de la această rubrică realocându-se 256,2 milioane EUR la această suplimentare a fondurilor;

D.  întrucât Comisia a propus includerea unei sume suplimentare de 1,45 miliarde EUR în proiectul de buget 2019, drept contribuție de la bugetul UE pentru IRT;

E.  întrucât Parlamentul a subliniat în mod constant sprijinul său pentru continuarea IRT, subliniind în același timp că, fiind una dintre cele două componente ale autorității bugetare, trebuie să fie asociat pe deplin la procesul decizional referitor la prelungirea IRT, printre altele pentru a evita repetarea procedurii de înființare; întrucât încă nu au avut loc negocieri privind finanțarea celei de-a doua tranșe pentru IRT între Parlament și Consiliu; întrucât ar fi fost de dorit ca discuțiile privind finanțarea celei de-a doua tranșe să aibă loc în cadrul procedurii de conciliere privind bugetul pe 2018 al Uniunii,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018, astfel cum a fost prezentat de Comisie, consacrat exclusiv finanțării contribuției de la bugetul Uniunii în favoarea IRT, în sumă de 500 milioane EUR în credite de angajament și ia act de poziția Consiliului în acest sens;

2.  regretă profund neconcordanța dintre faptul că Parlamentul nu a fost implicat în adoptarea deciziilor cu privire la înființarea și la prelungirea IRT, pe de o parte, și rolul său de autoritate bugetară în finanțarea IRT de la bugetul Uniunii, pe de altă parte;

3.  regretă faptul că Comisia nu a inclus finanțarea pe 2018 a IRT în proiectul său de buget pentru 2018, în niciunul dintre stadiile procedurii bugetare pentru 2018; consideră că acest lucru ar fi permis celor două componente ale autorității bugetare să dezbată finanțarea celei de-a doua tranșe pentru IRT în întregime, deoarece pozițiile Parlamentului și ale Consiliului sunt divergente cu privire la ordinul de mărime al contribuției de la bugetul Uniunii;

4.  ia act de faptul că scopul proiectului de buget rectificativ nr. 3/2018 este, în principal, de a permite ca școlarizarea copiilor cu statut de refugiați din Turcia să continue fără întrerupere;

5.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018;

6.  subliniază că această decizie nu aduce atingere poziției sale privind partea rămasă din cea de a doua tranșă de finanțare a IRT; subliniază că, indiferent de deliberările Consiliului cu privire la prelungirea IRT, Parlamentul va veghea la respectarea deplină a prerogativelor sale pe durata procedurii bugetare pentru exercițiul 2019;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 57, 28.2.2018.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

JO L 168, 7.6.2014, p. 105.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

Ref.: D(2018)24204

Dlui Jean Arthuis

Președinte

Comisia pentru bugete

Subiect:  Avizul Comisiei AFET referitor la raportul privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018

Stimate domnule președinte,

Având în vedere raportul comisiei dumneavoastră referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (2018/2072(BUD)), coordonatorii Comisiei pentru afaceri externe (AFET) au decis ca AFET să își prezinte avizul sub formă de scrisoare, din cauza calendarului strict.

Comisia AFET sprijină Instrumentul pentru refugiații din Turcia, acesta fiind o expresie concretă a sprijinului acordat de UE Turciei și a solidarității cu Turcia. Turcia găzduiește cel mai mare număr de refugiați la nivel mondial, inclusiv circa 3,5 milioane de refugiați sirieni înregistrați. Instrumentul a adus un sprijin concret refugiaților și comunităților-gazdă în domenii-cheie precum educația și asistența medicală. Prin urmare, sprijinim extinderea instrumentului și mobilizarea celei de-a doua tranșe, în sumă de 3 miliarde EUR, așa cum a propus Comisia la 14 martie 2018.

AFET aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018, care propune suplimentarea cu 500 de milioane EUR în credite de angajament a bugetului Uniunii pe 2018, această sumă reprezentând contribuția Uniunii la cea de-a doua tranșă a Instrumentului pentru refugiați. Potrivit Comisiei, această finanțare va fi în mare măsură destinată plății salariilor a peste 5 000 de profesori care oferă educație copiilor refugiați în Turcia, asigurând astfel continuarea fără întrerupere a educației școlare după vacanța de vară. Această consolidare va fi finanțată din marja nealocată de la rubrica 4 și din marja globală pentru angajamente, neafectând astfel alte programe de la rubrica 4.

În același timp, luăm act de propunerea Comisiei ca în proiectul de buget pe 2019 să se aloce instrumentului o sumă suplimentară de 1,45 milioane EUR. Împreună cu cele 50 de milioane EUR existente, finanțate din actualul pachet bugetar pentru ajutor umanitar în 2018, acest lucru ar aduce contribuția totală a UE la cea de-a doua tranșă la 2 miliarde EUR, dublând efectiv contribuția UE în comparație cu prima tranșă. Așa cum afirmam în scrisoarea recentă a Comisiei AFET privind mandatul pentru trilogul bugetar (D(2018)22136), Comisia AFET consideră că ar trebui menținută rata contribuției actuale (2 miliarde EUR din partea statelor membre, 1 miliard EUR din bugetul UE), astfel cum se prevede în propunerea Comisiei din 14 martie 2018. Vom continua să insistăm asupra acestui aspect în cadrul procedurii bugetare 2019.

AFET insistă asupra necesității de a monitoriza îndeaproape utilizarea fondurilor din FRiT și deplina conformitate a plăților cu temeiul juridic.

Cu stimă,

David McAllister  Cristian Dan Preda

Președintele Comisiei AFET  Raportorul AFET pentru bugetul 2018

Copie:  Siegfried Mureșan, raportor pentru bugetul pe 2018 al UE


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

28.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivana Maletić

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 3 iulie 2018Notă juridică