Postopek : 2018/2072(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0246/2018

Predložena besedila :

A8-0246/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0291

POROČILO     
PDF 588kWORD 54k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Siegfried Mureşan

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1) in zlasti člena 18(3) in člena 41 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki je bil dokončno sprejet dne 30. novembra 2017(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2018, ki ga je Komisija sprejela dne 23. maja 2018 (COM(2018)0310),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2018, ki ga je Svet sprejel 22. junija 2018 in ga 25. junija 2018 posredoval Evropskemu parlamentu (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zunanje zadeve,

–  ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0246/2018),

A.  ker je Komisija 14. marca 2018 spremenila svoj sklep o instrumentu za begunce v Turčiji, da bi v skladu z izjavo EU in Turčije z dne 18. marca 2016 za ta instrument dodelila drugi obrok v višini 3 milijard EUR;

B.  ker predlog spremembe proračuna št. 3/2018 predvideva povečanje proračuna Unije za leto 2018 za 500 milijonov EUR v obveznostih, kar bo prispevek Unije za leto 2018 k drugemu obroku, poleg 50 milijonov EUR iz obstoječega proračuna za humanitarno pomoč za leto 2018;

C.  ker Komisija predlaga, da se uporabi skupna razlika do zgornje meje za obveznosti v skladu s členom 14 uredbe o večletnem finančnem okviru za financiranje 243,8 milijona EUR, saj neporabljena razlika do zgornje meje v razdelku 4, iz katerega naj bi se financiralo 256,2 milijona EUR za to povečanje, ne zadostuje;

D.  ker je Komisija v predlogu proračuna za leto 2019 predvidela dodatnih 1,45 milijarde EUR kot prispevek iz proračuna Unije za instrument za begunce v Turčiji;

E.  ker je Parlament večkrat podprl podaljšanje instrumenta za begunce v Turčiji, ob tem pa poudaril, da mora biti kot ena od vej proračunskega organa tesno vključen v proces odločanja o nadaljevanju tega instrumenta, med drugim zato, da ne bi bilo treba ponavljati postopka za njegovo ustanovitev; ker se Parlament in Svet še nista pogajala o financiranju drugega obroka za ta instrument; ker bi bilo priporočljivo, da bi razprava o financiranju drugega obroka potekala med spravnim postopkom o proračunu Unije za leto 2018;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2018, kot ga je predložila Komisija in ki je namenjen zgolj financiranju prispevka za instrument za begunce v Turčiji v višini 500 milijonov EUR v obveznostih iz proračuna Unije za leto 2018, in s stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  globoko obžaluje, da Parlament, ki kot proračunski organ odloča o financiranju instrumenta za begunce Turčiji iz proračuna Unije, ni bil vključen v postopek sprejemanja sklepa o ustanovitvi in podaljšanju tega instrumenta;

3.  obžaluje, da Komisija finančnih sredstev za ta instrument v letu 2018 ni vključila že v predlog proračuna za leto 2018 v eni od faz proračunskega postopka za leto 2018; meni, da bi bila to priložnost, da bi obe veji proračunskega organa razpravljali o financiranju celotnega drugega obroka tega instrumenta, saj se stališči Parlamenta in Sveta razlikujeta glede višine prispevka iz proračuna Unije;

4.  ugotavlja, da je namen predloga spremembe proračuna št. 3/2018 predvsem ta, da se zagotovi nemoteno šolanje begunskih otrok v Turčiji;

5.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2018;

6.  poudarja, da ta sklep ne posega v stališče Parlamenta o preostanku finančnih sredstev za drugi obrok za instrument za begunce v Turčiji; poudarja, da se Parlament ne glede na razpravo o podaljšanju tega instrumenta v Svetu ne namerava odreči svojim pravicam v proračunskem postopku za leto 2019;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2018 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 57, 28.2.2018.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)

UL L 168, 7.6.2014, str. 105.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

Ref.: D(2018)24204

Jean Arthuis

predsednik

Odbor za proračun

Zadeva:  Stališče odbora AFET o predlogu spremembe proračuna št. 3/2018

Spoštovani gospod predsednik!

Koordinatorji Odbora za zunanje zadeve so v zvezi s poročilom vašega odbora o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: podaljšanje instrumenta za begunce v Turčiji (2018/2072(BUD)) sklenili, da bo odbor AFET zaradi natrpanega urnika posredoval mnenje v obliki pisma.

Odbor AFET podpira instrument za begunce v Turčiji, saj se z njim konkretno izražata podpora in solidarnost EU do Turčije. Turčija je v svetovnem merilu sprejela največ beguncev, med njimi tudi približno 3,5 milijona registriranih sirskih beguncev. Z instrumentom se zagotavlja konkretna podpora beguncem in gostiteljskim skupnostim na osrednjih področjih, kot sta izobraževanje in zdravstvena oskrba. Zato podpiramo, da se instrument podaljša in izplača drugi obrok v znesku 3 milijarde EUR, kakor je 14. marca 2018 predlagala Komisija.

Odbor AFET se strinja s predlogom spremembe proračuna št. 3/2018, v katerem se predlaga, da se 500 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v letu 2018 doda v proračun kot prispevek EU k drugemu obroku instrumenta za begunce. Po mnenju Komisije bodo ta sredstva povečini namenjena plačam več kot 5000 učiteljev, ki izobražujejo begunske otroke v Turčiji, s čimer se bo poskrbelo za nemoteno nadaljevanje šolskega pouka tudi po poletnih počitnicah. Povečanje sredstev se bo financiralo iz nedodeljene razlike do zgornje meje v razdelku 4 in skupne razlike do zgornje meje za obveznosti, zato ne bo vplivalo na druge programe v razdelku 4.

Obenem ugotavljamo, da Komisija v predlogu proračuna za leto 2019 predlaga, naj se instrumentu nameni dodatnih 1,45 milijona EUR. Če k temu prištejemo še 50 milijonov EUR, ki se financirajo iz obstoječega proračuna za humanitarno pomoč v letu 2018, bi skupni prispevek v drugem obroku znašal 2 milijardi EUR, tako da je prispevek EU v primerjavi s prvim obrokom dejansko dvakrat večji. Kakor je navedeno v pismu odbora AFET o mandatu za trialog o proračunu (D(2018)22136), v odboru menimo, da bi bilo treba ohraniti sedanje razmerje med prispevki (2 milijardi EUR prispevajo države članice, 1 milijardo EUR proračun EU), kot je Komisija predvidela v predlogu z dne 14. marca 2018. To stališče bomo obdržali tudi v proračunskem postopku za leto 2019.

Odbor AFET prav tako vztraja, da je treba pozorno spremljati uporabo sredstev za ta instrument ter se prepričati, da so izplačila povsem skladna s pravno podlago.

S spoštovanjem!

David McAllister          Cristian Dan Preda

predsednik odbora AFET  poročevalec odbora AFET za proračun za leto 2018

V vednost:  Siegfried Mureşan, splošni poročevalec za proračun za leto 2018


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

28.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivana Maletić

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 3. julij 2018Pravno obvestilo