Förfarande : 2018/2072(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0246/2018

Ingivna texter :

A8-0246/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0291

BETÄNKANDE     
PDF 360kWORD 53k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Siegfried Mureşan

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artiklarna 18.3 och 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, slutgiltigt antagen den 30 november 2017(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2018 som kommissionen antog den 23 maj 2018 (COM(2018)0310),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2018 som rådet antog den 22 juni 2018 och översände till Europaparlamentet den 25 juni 2018 (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0246/2018), och av följande skäl:

A.  Kommissionen ändrade den 14 mars 2018 sitt beslut om faciliteten för flyktingar i Turkiet (FRT) i syfte att tilldela FRT ytterligare 3 miljarder EUR (en ”andra delutbetalning”), i linje med uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016.

B.  Förslaget till ändringsbudget nr 3/2018 syftar till att i unionens budget för 2018 lägga till 500 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden som unionens bidrag till den andra delutbetalningen, utöver de 50 miljoner EUR som finansierats genom medel från den nuvarande budgeten för humanitärt bistånd under 2018.

C.  Kommissionen föreslår att man ska utnyttja den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen för att finansiera 243,8 miljoner EUR som inte kan täckas enbart av den outnyttjade marginalen under rubrik 4, vilken har föreslagits bidra med 256,2 miljoner EUR till denna förstärkning.

D.  Kommissionen har i förslaget till budget för 2019 föreslagit finansiering med ytterligare 1,45 miljarder EUR som unionsbudgetens bidrag till FRT.

E.  Europaparlamentet har konsekvent framhållit sitt stöd för en fortsättning av FRT, men betonar, som en av budgetmyndighetens två grenar, att parlamentet måste delta fullt ut i den beslutsprocess som rör utvidgningen av FRT, bland annat för att undvika att förfarandet som användes vid dess inrättande upprepas. Hittills har inga förhandlingar ägt rum mellan parlamentet och rådet om finansieringen av den andra delutbetalningen till FRT. Det skulle ha varit önskvärt att diskussionerna om finansieringen av den andra delutbetalningen hade ägt rum inom förlikningen om unionens budget för 2018.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2018 som lagts fram av kommissionen, och som uteslutande handlar om finansieringen av 2018 års bidrag till FRT från unionsbudgeten med ett belopp på 500 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, och rådets ståndpunkt om detta.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt motsägelsen mellan å ena sidan parlamentets icke-medverkan i antagandet av besluten om inrättandet och förlängningen av FRT, och å andra sidan dess roll som budgetmyndighet i finansieringen av FRT från unionens budget.

3.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte vid något tillfälle under budgetförfarandet för 2018 inkluderade 2018 års finansiering av FRT i sitt budgetförslag. Detta skulle ha varit ett bra tillfälle för budgetmyndighetens två grenar att diskutera finansieringen av hela den andra delutbetalningen till FTR, eftersom parlamentets och rådets ståndpunkter skiljer sig åt när det gäller hur stort bidraget från unionens budget bör vara.

4.  Europaparlamentet konstaterar att syftet med förslaget till ändringsbudget nr 3/2018 främst är att göra det möjligt för flyktingbarn i Turkiet att fortsätta sin skolgång utan avbrott.

5.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2018.

6.  Europaparlamentet understryker att detta beslut inte påverkar parlamentets ståndpunkt avseende den resterande delen av finansieringen av den andra delutbetalningen till FRT. Parlamentet betonar att man, oavsett rådets överläggningar om förlängning av FRT, kommer att hålla fast vid sina befogenheter genom hela budgetförfarandet för 2019.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2018 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 57, 28.2.2018.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.)


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

Referens: D(2018)24204

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Ärende:  AFET:s yttrande om betänkandet om förslaget till ändringsbudget nr 3/2018

Till ordföranden

Mot bakgrund av ditt utskotts betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet (2018/2072 (BUD)), beslutade samordnarna i utskottet för utrikesfrågor (AFET) att AFET skulle avge ett yttrande i form av en skrivelse på grund av den snäva tidsplanen.

AFET stöder faciliteten för flyktingar i Turkiet som ett konkret uttryck för EU:s stöd och solidaritet med Turkiet. Turkiet har världens största flyktingbefolkning, däribland cirka 3,5 miljoner registrerade syriska flyktingar. Faciliteten har tillhandahållit konkret stöd till flyktingar och värdsamhällen inom viktiga områden såsom utbildning och hälso- och sjukvård. Vi stöder därför utvidgningen av faciliteten och genomförandet av den andra delutbetalningen på 3 miljarder euro, vilket föreslogs av kommissionen den 14 mars 2018.

AFET godkänner förslaget till ändringsbudget nr 3/2018, i vilket man föreslår att lägga till 500 miljoner euro i åtagandebemyndiganden till EU:s budget 2018 som EU:s bidrag till den andra delen av flyktingfaciliteten. Enligt kommissionen kommer denna finansiering i stor utsträckning att användas för utbetalning av lönerna för över 5 000 lärare som undervisar flyktingbarn i Turkiet, och därigenom säkerställs en fortsättning på undervisningen efter sommaruppehållet. Utökningen kommer att finansieras genom den outnyttjade marginalen under rubrik 4 och den samlade marginalen för åtaganden, och berör därför inte andra program under rubrik 4.

Samtidigt konstaterar vi att kommissionen avser att tilldela ytterligare 1,45 miljoner euro till faciliteten i budgetförslaget för 2019. Tillsammans med de 50 miljoner euro som finansieras med medel från den befintliga budgeten för humanitärt bistånd under 2018, skulle detta innebära att EU:s totala bidrag i den andra delen uppgår till 2 miljarder euro, en fördubbling av EU:s bidrag jämfört med den första delen. Som framgår av den senaste skrivelsen från AFET om mandatet för trepartsmötet om budgeten (D(2018)22136), anser AFET att det nuvarande bidragsförhållandet (2 miljarder euro från medlemsstaterna och 1 miljard euro från EU:s budget) bör bibehållas, i enlighet med kommissionens förslag av den 14 mars 2018. Vi kommer även i fortsättningen att insistera på detta inom ramen för budgetförfarandet för 2019.

AFET insisterar på behovet av att noggrant övervaka hur medlen för faciliteten för flyktingar i Turkiet används och huruvida utbetalningarna till fullo stämmer överens med den rättsliga grunden.

Med vänlig hälsning

David McAllister  Cristian Dan Preda

Ordförande för AFET  Föredragande för AFET för budgeten 2018

Kopia:  Siegfried Mureșan, föredragande för EU:s budget 2018


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivana Maletić

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 3 juli 2018Rättsligt meddelande