Διαδικασία : 2018/2024(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0247/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0247/2018

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0311

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1085kWORD 156k
29.6.2018
PE 623.666v02-00 A8-0247/2018

σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

(2018/2024(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Daniele Viotti

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟ 2018
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

(2018/2024(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2018 (COM(2018)0600),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και την μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 1311/2013 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2019 (06315/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0247/2018),

Σχέδιο προϋπολογισμού 2019 – ενίσχυση της αλληλεγγύης και προετοιμασία για ένα βιώσιμο μέλλον

1.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2018, το Κοινοβούλιο προσδιόρισε τις ακόλουθες προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019: τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μετανάστευση, και ζήτησε επίσης να επικεντρωθεί η προσοχή ιδιαίτερα στους νέους·

2.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 θα είναι ο τελευταίος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι η διαπραγμάτευσή του θα συμπέσει χρονικά με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της ΕΕ· υπενθυμίζει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευθεί να συμβάλει και να συμμετάσχει στην εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 και το 2020, σαν να επρόκειτο να παραμείνει στην Ένωση μετά τον Μάρτιο του 2019·

3.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και πιστεύει ότι ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· σκοπεύει να συνεχίσει να ενισχύει τα βασικά προγράμματα και να διασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης· σημειώνει την αύξηση κατά 3,1% στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και το χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2018, τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (1% έναντι 1,02%) όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών (0,9% έναντι 0,92%)·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζων 2020», του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), του προγράμματος Erasmus+ και των προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η στήριξη για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και να διατεθούν κατάλληλοι πόροι στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της ΕΕ και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, καθώς και για τα προγράμματα υποστήριξης των νέων, και συγκεκριμένα το Erasmus Pro· υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus+ για το 2019 πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί·

5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αύξηση για το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018, είναι μόνο 2,3% (362,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων), και ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις πληρωμών είναι κατά 0,6% χαμηλότερες· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα στο οποίο οι υποψήφιοι είναι πολύ περισσότεροι από τους αποδέκτες της χρηματοδότησης· τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας· ζητεί, ως πρώτη προτεραιότητα, αυτό να μεταφράζεται στην επαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων για τις ΜΜΕ και στην περαιτέρω αύξηση των πιστώσεων για το COSME, δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος·

6.  επαινεί τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο μιας βέλτιστης περιφερειακής και τομεακής ισορροπίας, να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη και την ιατρική, της κοινωνικής υποδομής, της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιωσιμότητας των μεταφορών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της υποδομής αποθήκευσης ενέργειας· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες στο ΠΔΠ πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων· επαναλαμβάνει επίσης η δέσμευσή του για ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του CEF, προκειμένου να αναστραφούν κατά το δυνατόν οι περικοπές που υπέστησαν τα συγκεκριμένα προγράμματα στον προϋπολογισμό του 2019 για τη χρηματοδότηση της επέκτασης του ΕΤΣΕ·

7.  επισημαίνει τη δέσμευση για μια ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, συγκεκριμένα, μέσω της συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), ως πρώτο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· πιστεύει ότι η κοινή αυτή δέσμευση θα συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σε μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ να διατηρήσει τη στρατηγική της αυτονομία και να εξελιχθεί σε ουσιαστικό παγκόσμιο παράγοντα·

8.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει προτείνει αύξηση των πιστώσεων για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) ύψους 233 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· επαναβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δε συμφώνησε για καμία εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των συμπληρωματικών κονδυλίων για το διάστημα 2018-2020 που προκύπτουν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· υποστηρίζει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατηρεί στο ακέραιο τα προνόμιά της όσον αφορά τον καθορισμό των επιπέδων της χρηματοδότησης όλων των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ· υπογραμμίζει τη σημασία της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2019·

9.  παραμένει προσηλωμένο στην καταπολέμηση της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η ΠΑΝ θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να αντικατοπτρίζει την ανάγκη για κλιμάκωση της ενωσιακής χρηματοδότησης προκειμένου να επιτευχθεί ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων, παρά την πολυπλοκότητα του αναπρογραμματισμού των προγραμμάτων της ΠΑΝ και του ΕΚΤ σε περίπτωση τροποποιήσεων του κονδυλίου για την ΠΑΝ· αναγνωρίζει ότι η ανεργία των νέων δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς στην ΕΕ, όπου τα επίπεδά της είναι ακόμη υψηλότερα από αυτά του 2007· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν υποκαθιστούν τις δικές τους πολιτικές και τη δική τους χρηματοδότηση με χρηματοδότηση της ΠΑΝ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά την χρησιμοποιούν συμπληρωματικά· τονίζει ότι τόσο η επαγγελματική κατάρτιση όσο και η μαθητεία αποτελούν αποτελεσματικές πρακτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα μέσω του Erasmus Pro δίνει ισχυρή ώθηση στη συγκριτική αξιολόγηση για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών·

10.  τονίζει ότι, το 2019, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής αναμένεται να λειτουργούν με κανονικούς ρυθμούς, και τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει επαρκείς πιστώσεις για τα προγράμματα αυτά· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι αρχές διαχείρισης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 έχουν πλέον οριστεί· επισημαίνει ότι οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον καθυστερημένο ορισμό των εν λόγω αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επιτάχυνση της εκτέλεσης των προγραμμάτων, ούτως ώστε να αντισταθμιστούν οι καθυστερήσεις, και να ζητήσουν τη συνδρομή της Επιτροπής εν προκειμένω·

11.  λαμβάνει γνώση των εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή στην Ένωση τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υστερούσες περιφέρειες, οι οποίες επισημάνουν συστηματικά ελλείψεις όσον αφορά την αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα·

12.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής θα επιτρέψει την επίτευξη του στόχου για 20% του προϋπολογισμού αφιερωμένο στις δαπάνες για το κλίμα το 2019· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημα του Κοινοβουλίου για αντιστάθμιση των μειωμένων πόρων που διατέθηκαν κατά τα πρώτα έτη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· θεωρεί ότι η πρόταση αυτή είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι συνολικά μόνο το 19,3% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθεί ειδικά σε μέτρα που αφορούν το κλίμα, γεγονός που θα εμποδίσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της ενσωμάτωσης του κλίματος τουλάχιστον σε ποσοστό 20% κατά την περίοδο 2014-2020, κι αν διαθέσει και πάλι μόνο το 20% του προϋπολογισμού για την προστασία του κλίματος το 2020· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να υποβάλει σχέδια προϋπολογισμών ευθυγραμμισμένα με τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχει θέσει η Ένωση στον τομέα αυτόν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης στο πλαίσιο προγραμμάτων με τεράστιο δυναμικό, όπως, για παράδειγμα, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του Ταμείου Συνοχής, του ΕΚΤ, του ΕΓΤΕ, του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ ή του LIFE+, δεδομένου μάλιστα ότι τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει τις εύλογες επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη μεθοδολογία που ανέπτυξε η Επιτροπή και ζητεί άμεσες σχετικές βελτιώσεις εν προκειμένω·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής για βελτίωση της μεθοδολογίας παρακολούθησης των δαπανών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την προτεινόμενη μείωση της συνολικής συνεισφοράς για την προστασία της βιοποικιλότητας στο 8,2%, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της ανάσχεσης και της αντιστροφής της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος έως το 2020·

14.  εκτιμά ότι η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών και η αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και των προσφύγων παραμένουν οι δύο ύψιστες προτεραιότητες της Ένωσης το 2019· θεωρεί καθοριστικό να διατηρηθούν οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς σε επίπεδο που επαρκές για την αντιμετώπιση των αναγκών που θέτει η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως στην περιοχή του Σαχέλ, καθώς και στις χώρες της Ανατολής και της Μεσογείου· θεωρεί ότι η αναγκαία αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως αφού εγκριθεί η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, πρέπει να αντανακλάται στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 ενσωματώνει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής·

15.  τονίζει ότι πολλές σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης ή στα αρχικά στάδια εφαρμογής, όπως η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, η θέσπιση του συστήματος εισόδου-εξόδου και του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδιού, η αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν και η πρωτοβουλία για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τα σύνορα και τη διαχείριση της μετανάστευσης αναμένεται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2019, και υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει ανοικτό, προορατικό διάλογο με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή επί των ανωτέρω πρωτοβουλιών, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να προσαρμόσει τις πιστώσεις όπου χρειάζεται, χωρίς να προδικάζεται, κατά την ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού, το αποτέλεσμα των εν εξελίξει νομοθετικών διαδικασιών·

16.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (ΔΠΤ)· υποστηρίζει τη συνέχιση της ΔΠΤ, αλλά θεωρεί ότι, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή στις 14 Μαρτίου 2018, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότησή της με ποσό ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR, όπου τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν 2 δισεκατομμύρια EUR μέσω διμερών συνεισφορών, προκειμένου να προβλεφθούν επαρκή περιθώρια στο πλαίσιο των ειδικών μέσων του ΠΔΠ για απρόβλεπτα γεγονότα κατά τα δύο τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς και για τη χρηματοδότηση άλλων προτεραιοτήτων· υποστηρίζει επίσης ότι, επειδή η ΔΠΤ είναι νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με νέες πιστώσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά το σαφές αίτημα του Κοινοβουλίου να ενταχθεί πλήρως στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων που αφορούν την παράταση της ΔΠΤ, μεταξύ άλλων προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας της καθιέρωσής της, δεν έχει υπάρξει ως τώρα καμία διαπραγμάτευση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της ΔΠΤ· πληροφορεί τα κράτη μέλη ότι το Κοινοβούλιο έχει κάθε δικαίωμα να εκπληρώνει τον ρόλο του ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της Ένωσης και ότι θα το πράξει, όπως έχει ήδη δηλώσει επανειλημμένα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να συμφωνήσει σε κοινή θέση για τη χρηματοδότηση της ΔΠΤ, παρά την επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση·

17.  σημειώνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 αφήνει είτε πολύ περιορισμένα περιθώρια είτε κανένα απολύτως περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ στους τομείς 1α, 1β, 3 και 4, λόγω της περιορισμένης ευελιξίας του τρέχοντος ΠΔΠ σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις και την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών· εκφράζει την πρόθεσή του για περαιτέρω κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας στο αναθεωρημένο ΠΔΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης·

18.  εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος της περιόδου ισχύος του τρέχοντος ΠΔΠ· επισημαίνει τη μέτρια αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 2,7% στον προϋπολογισμό του 2018, κυρίως λόγω του ΤΑΜΕ, του ΤΕΑ και της ΔΠΤ· σημειώνει το προτεινόμενο περιθώριο 19,3 δισεκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να επιδεικνύει επαγρύπνηση στο ζήτημα της εξέλιξης των πληρωμών, ούτως ώστε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει σε εύθετο χρόνο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή μιας μη ομαλής συσσώρευσης· είναι πεπεισμένο ότι η αξιοπιστία της ΕΕ συνδέεται επίσης με την ικανότητά της να εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

19.  επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με το 2018, η πρόταση της Επιτροπής για το 2019 αντιστοιχεί σε αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του υποτομέα 1α κατά +3,9%, σε 22,86 δισεκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι σημαντικό μέρος της αύξησης αυτής αναλογεί στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στο πρόγραμμα Erasmus+, δεδομένου ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τα προγράμματα αυτά αυξήθηκαν κατά 8,5%, 36,4%, 7,8% και 10,4% αντίστοιχα· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις αυτές είναι ως επί το πλείστον σύμφωνες με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, και συνεπώς δεν συνιστούν πρόσθετες ενισχύσεις·

20.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία, όπως το «Ορίζοντας 2020», είναι απαραίτητα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτό το γεγονός στις προτεραιότητές της· ζητεί τη διάθεση κατάλληλου επιπέδου χρηματοδότησης για τα προγράμματα που συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία· τονίζει ότι ιδιαίτερα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες θα πρέπει να υποστηριχθούν στον τομέα αυτόν·

21.  υπενθυμίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, όπως το ΕΤΣΕ (Ι και ΙΙ), το πρόγραμμα Wifi4EU και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) έχουν αποβεί εις βάρος πολλών προγραμμάτων του υποτομέα 1α, τα οποία επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από αναδιατάξεις, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο CEF και τα προγράμματα Galileo, ITER, Copernicus και EGNOS·

22.  τονίζει ότι το Erasmus+ συνεχίζει να είναι το κορυφαίο πρόγραμμα προώθησης της κινητικότητας των νέων, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, και ενθάρρυνσης της συμμετοχής των νέων στην ευρωπαϊκή δημοκρατία· υπενθυμίζει τις διοικητικές προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την αύξηση της πρόσβασης στο Erasmus+ και ότι ο αριθμός των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τον τρέχοντα προϋπολογισμό· εκτιμά, συνεπώς, ότι το χρηματοδοτικό κονδύλι του Erasmus+ πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί το 2019 ώστε να καλυφθεί η επιλέξιμη ζήτηση για το εν λόγω πρόγραμμα, ιδίως δε η ζήτηση που συνδέεται με τη διά βίου μάθηση·

23.  επισημαίνει με ανησυχία τις διεξαγόμενες συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ), οι οποίες επιβεβαιώνουν τους φόβους του Κοινοβουλίου ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα αποβούν και πάλι εις βάρος υφισταμένων προγραμμάτων με καλή απόδοση· σημειώνει επίσης με ανησυχία το προηγούμενο από την έκβαση του τριμερούς διαλόγου, που δεν προσφέρει σαφήνεια σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας, αφήνοντας την περαιτέρω αποσαφήνιση για την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· αναμένει από την Επιτροπή να εφαρμόσει τη συμφωνία κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει πλήρως τις συζητήσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου και το πνεύμα της συμφωνίας·

24.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χρηματοδότηση του EDIDP προβλέπει πολύ μικρότερες περικοπές στα προγράμματα του υποτομέα 1α από εκείνες που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση των περιθωρίων απ’ ό,τι στην παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τους τομείς που προσδιορίζει ως υψηλές προτεραιότητες·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση ποσού 500 εκατομμυρίων EUR στο EDIDP για τα έτη 2019 και 2020· σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της EPRS, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εθνικών βιομηχανιών στον τομέα αυτόν στοιχίζει στην ΕΕ 10 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· θεωρεί ότι η άμυνα αποτελεί σαφές παράδειγμα του πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν μεταβιβαστούν ορισμένες αρμοδιότητες και δράσεις που σήμερα αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και μεταφερθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στην ΕΕ· τονίζει ότι αυτό θα αποδείκνυε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα επέτρεπε τον περιορισμό του συνολικού βάρους των δημοσίων δαπανών στην ΕΕ·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής υπολογιστικής κοινής επιχείρησης υψηλών επιδόσεων, η οποία θα προωθήσει την πλέον σύγχρονη υποδομή υπολογιστών και δεδομένων υψηλών επιδόσεων και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και της εφαρμογής της σε ευρύ φάσμα τομέων, προς όφελος των επιστημόνων, της βιομηχανίας και του δημοσίου τομέα·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

27.  επισημαίνει ότι οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β ανέρχονται σε 57 113,4 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,8% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018· σημειώνει περαιτέρω ότι το προτεινόμενο ποσό των 47 050,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών είναι κατά 1,1% υψηλότερο από ό,τι το 2018·

28.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 είναι πλέον ταχύτατη, και επαναλαμβάνει ότι στο μέλλον πρέπει να αποφευχθεί κάθε «μη φυσιολογική» συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι περισσότερες εθνικές διαχειριστικές αρχές έχουν πλέον οριστεί· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιλύσουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα, ούτως ώστε να προχωρήσει ομαλά η υλοποίηση·

29.  υπενθυμίζει ότι, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης των προβλέψεων των κρατών μελών, με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2017 μειώθηκαν οι πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του υποτομέα 1β κατά 5,9 δισεκατομμύρια EUR· εκφράζει την ειλικρινή ελπίδα ότι τόσο οι εθνικές αρχές όσο και η Επιτροπή έχουν βελτιώσει τις εκτιμήσεις των αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2019, και ότι το προτεινόμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών θα εκτελεστεί πλήρως·

30.  υπογραμμίζει ότι, σε καιρούς ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων –μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη– το χάσμα μεταξύ των ταχέως αναπτυσσόμενων περιφερειών και εκείνων που υστερούν ενδέχεται να διευρυνθεί, εάν ο αντίκτυπος των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων δεν ενισχυθεί με απαιτήσεις αποτελεσματικότητας·

31.  λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της ΠΑΝ, και επισημαίνει την προτεινόμενη κινητοποίηση ποσού ύψους 233,3 εκατομμυρίων EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ θα πρέπει να συνδυαστεί με τα αντίστοιχα ποσά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2018 να υποβάλει σύντομα την αναθεώρηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), ώστε να συμπεριλάβει την αύξηση του 2018 για την ΠΑΝ· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει ανταποκριθεί στη δέσμευσή της, και της ζητεί να εξηγήσει λεπτομερώς τους λόγους της καθυστέρησης στην παρουσίαση της αναθεώρησης του ΚΚΔ·

32.  δεσμεύεται να εγκρίνει σύντομα τη νέα νομοθεσία της ΠΑΝ και του ΕΚΤ, προκειμένου να διευκολυνθεί μια φιλόδοξη αύξηση των πιστώσεων για την ΠΑΝ το 2019 χωρίς να υπονομεύονται τα άλλα προγράμματα που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΚΤ στα κράτη μέλη, απαλλάσσοντας ενδεχομένως τα κράτη μέλη από την υποχρέωσή τους να χορηγούν ίσου ύψους πιστώσεις με το ΕΚΤ για την απασχόληση των νέων, υπό τον αυστηρό όρο ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απαλλαγούν από τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει στον τομέα αυτό ούτε θα συνεπάγονται γενική μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

33.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι προτάθηκαν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 59 991,1 εκατομμυρίων EUR (+ 1,2 % σε σύγκριση με το 2018) και πιστώσεις πληρωμών ύψους 57 790,4 εκατομμυρίων EUR (3 %) για τον τομέα 2· επισημαίνει ότι οι δαπάνες του ΕΓΤΕ για το 2019 υπολογίζονται σε 44 162,5 εκατομμύρια EUR, ποσό χαμηλότερο από το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2018 (κατά 547,9 εκατομμύρια EUR)·

34.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αφήσει περιθώριο 344,9 εκατομμυρίων EUR έως τα ανώτατα όρια του τομέα 2· επισημαίνει το γεγονός ότι η αυξημένη αστάθεια των γεωργικών αγορών, όπως στην περίπτωση της ρωσικής απαγόρευσης, θα δικαιολογούσε ενδεχομένως την προσφυγή σε αυτό το περιθώριο· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το περιθώριο που απομένει έως τα ανώτατα όρια επαρκεί για την αντιμετώπιση των κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν·

35.  σημειώνει ότι ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με τη ρωσική απαγόρευση και συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2018 δεν πρόκειται να επεκταθούν (π.χ. στην περίπτωση των φρούτων και των λαχανικών όπου η κατάσταση της αγοράς εξακολουθεί να είναι δύσκολη), ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων· περιμένει τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής, η οποία αναμένεται τον Οκτώβριο και θα πρέπει να βασίζεται σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΓΤΕ, προκειμένου να εξακριβωθούν οι πραγματικές ανάγκες στον γεωργικό τομέα· υπογραμμίζει ότι οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται παρέμβαση στην αγορά στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ παραμένουν περιορισμένες και δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα σχετικά μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ (περίπου 5,9 %)·

36.  τονίζει ότι μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έγκειται στην επαρκή στήριξη των νέων στις αγροτικές περιοχές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει αύξηση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για τους νέους γεωργούς·

37.  υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του ΕΤΘΑ επιταχύνεται και αναμένεται να προσεγγίσει το στάδιο πλήρους λειτουργίας του το 2019, μετά από ένα αργό ξεκίνημα κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού· χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα LIFE+ (+ 6 %), σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· σημειώνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) θα αναλάβει πρόσθετα καθήκοντα την περίοδο 2019-2020 τόσο σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την υποβολή σχετικών εκθέσεων όσο και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

38.  σημειώνει ότι για τον τομέα 3 προτείνεται συνολικό ποσό ύψους 3 728,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 6,7 % σε σχέση με το 2018, και ότι το συνολικό ποσό για πιστώσεις πληρωμών ανέρχεται σε 3 486,4 εκατομμύρια EUR, ότι δηλαδή παρατηρείται αύξηση κατά 17 % σε σχέση με τις προτάσεις του προηγούμενου έτους· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις αυτές σημειώνονται μετά από μακροχρόνια μείωση των επιπέδων χρηματοδότησης και ότι η συνολική χρηματοδότηση για διάφορους βασικούς τομείς όπως η μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων ή η εσωτερική ασφάλεια εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 2,3 % του συνόλου των προτεινόμενων δαπανών της ΕΕ το 2019· διερωτάται για το προτεινόμενο ποσό των 281,2 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση, την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και την ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση 14,4% για το 2018· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω εξηγήσεις για τους λόγους αυτής της μείωσης·

39.  σημειώνει ότι, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 3, γεγονός που αποδεικνύει ότι, υπό τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι πλήρως εξοπλισμένος με τα μέσα που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν το μέγεθος και η κρισιμότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμασία για την προτεινόμενη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 927,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

40.  αναμένει ότι, το 2019, η πίεση που υφίστανται τα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου ορισμένων κρατών μελών, καθώς και τα σύνορά τους, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και παροτρύνει την Ένωση να εξακολουθήσει να επιδεικνύει επαγρύπνηση όσον αφορά απρόβλεπτες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον σε αυτούς τους τομείς· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση των μέσων ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των οργανισμών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς και επαναβεβαιώνει ότι η αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης αντιπροσωπεύει μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση, παράλληλα με τη σταθεροποίηση των γειτονικών περιοχών της ΕΕ, και ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και των προσφύγων είναι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του στόχου·

41.  σημειώνει ότι το μέσο παροχής ανθρωπιστικής στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης θα λήξει τον Μάρτιο 2019· καλεί την Επιτροπή, υπό το φως των επίμονων ανθρωπιστικών αναγκών των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη, να εκτιμήσει εάν θα ήταν σκόπιμες η επανενεργοποίηση και η ανατροφοδότηση αυτού του μέσου· τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης αλληλεγγύης προς τις χώρες στις οποίες συγκεντρώνονται οι αφίξεις και οι αιτούντες άσυλο· τονίζει, στο μεταξύ, τη σημασία της συνεχούς διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων μέσω των μηχανισμών επείγουσας βοήθειας στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), ιδιαίτερα για τη συνεχή υποστήριξη της Ελλάδας· θεωρεί ότι η Ιταλία θα πρέπει να λάβει επίσης οικονομική στήριξη· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν υπέβαλε σχετική πρόταση· υπενθυμίζει ότι η Ιταλία είναι το μόνο κράτος μέλος στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού πιστεύει ότι δεν έχει επωφεληθεί από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· εκφράζει την λύπη του για την κατακόρυφη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τη δεύτερη συνιστώσα του ΤΑΜΕ «Προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση, προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής»·

42.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος ζητημάτων ασφαλείας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η αλλαγή των μορφών της ριζοσπαστικοποίησης, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, η βία και η τρομοκρατία και τα οποία ξεπερνούν την ικανότητα αντίδρασης των μεμονωμένων κρατών μελών, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία σε ζητήματα ασφαλείας με τη βοήθεια των υφιστάμενων οργανισμών της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, διερωτάται πώς αυτή η εξαιρετικά απειλητική για την ασφάλεια συγκυρία συνάδει με την προτεινόμενη σημαντική μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (-26,6 %) για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)· τονίζει ότι οι δαπάνες στον τομέα αυτόν θα είναι αποτελεσματικές μόνο εάν αρθούν τα εμπόδια στην ενδοευρωπαϊκή συνεργασία και στη στοχευμένη ανταλλαγή πληροφοριών και ταυτόχρονα εφαρμοστούν πλήρως τυχόν σχετικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει πρόταση που να προβλέπει την έκφραση της οικονομικής αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και τις οικογένειές τους και καλεί την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλίσει τη χορήγηση αυτής της βοήθειας το συντομότερο δυνατό·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση την προτεινόμενη αναθεώρηση της νομικής βάσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, η οποία, μόλις εγκριθεί, αναμένεται να έχει σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο κατά τα δύο τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, επιβαρύνοντας μόνο τον τομέα 3 με 256,9 εκατομμύρια EUR· επιμένει ότι είναι απολύτως λογικό αυτή η σημαντική αναβάθμιση μιας βασικής πολιτικής της Ένωσης να πρέπει να χρηματοδοτηθεί με νέα και πρόσθετα μέσα· προειδοποιεί ότι πρέπει να αποφευχθεί η χρήση αναδιατάξεων, οι οποίες είναι σαφώς εις βάρος άλλων πολύτιμων πολιτικών και προγραμμάτων που λειτουργούν με εύρυθμο τρόπο·

44.  επαναβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη του Κοινοβουλίου για τα προγράμματα της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»· επιμένει, επιπλέον, ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, ιδίως εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών·

45.  υπενθυμίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου προς τα προγράμματα που προωθούν τα δικαιώματα, την ισότητα, την ιθαγένεια και τη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη δέσμευσή της για επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα «Τρόφιμα και ζωοτροφές», η οποία αναμένεται να επιτρέψει στην Ένωση να διαχειριστεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε έξαρση σοβαρών ζωικών ασθενειών και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επιδημίας της γρίπης των πτηνών που έπληξε αρκετά κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια·

47.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή δημοσιονομικά κονδύλια προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2019, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τους λεγόμενους «Spitzenkandidaten», τους κορυφαίους υποψήφιους για την προεδρία της Επιτροπής·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

48.  σημειώνει τη συνολική αύξηση της προτεινόμενης χρηματοδότησης για τον τομέα 4, η οποία ανέρχεται σε 11 384,2 εκατομμύρια EUR (+13,1 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της ΔΠΤ, για την οποία η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων (1 116,2 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι η πρόταση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την απουσία περιθωρίου κάτω από τα ανώτατα όρια του τομέα 4·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν υψηλότερες συνεισφορές στο Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική, στο Ταμείο «Madad» και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προκειμένου να προωθηθεί η σταθεροποίηση στις περιοχές που πλήττονται από κρίσεις, να δοθεί βοήθεια στους πρόσφυγες και να ενθαρρυνθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην αφρικανική ήπειρο και στις χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας·

50.  εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η εξωτερική δράση της ΕΕ καθιστούν αναγκαία την παροχή σταθερής χρηματοδότησης που να υπερβαίνει το υφιστάμενο μέγεθος του τομέα 4· υποστηρίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και ότι θα πρέπει να γίνει πλήρης χρήση όλων των δυνατοτήτων ευελιξίας· διαφωνεί, ωστόσο, με την προτεινόμενη χρηματοδότηση της επέκτασης της ΔΠΤ, δεδομένου ότι θα περιόριζε σημαντικά τόσο τις δυνατότητες χρηματοδότησης των λοιπών τομέων προτεραιότητας στο πλαίσιο του τομέα 4 όσο και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη και στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών·

51.  εκφράζει επιδοκιμασία για τις αυξήσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη έργων που αφορούν τη μετανάστευση και συνδέονται με τη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου, καθώς και για την περιορισμένη αύξηση για την ανατολική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και την ανακατανομή των προτεραιοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) υπέρ της Μέσης Ανατολής· ζητεί να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για την UNRWA, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής στήριξη των Παλαιστινίων προσφύγων στην περιοχή, υπό το φως της πρόσφατης απόφασης των ΗΠΑ να αναστείλουν τη συνεισφορά τους στον οργανισμό·

52.  χαιρετίζει την αύξηση της στήριξης για περιφερειακές δράσεις στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων· είναι, ωστόσο, της άποψης ότι η υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να επιταχυνθεί περαιτέρω· εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση της στήριξης για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία (ΜΠΒ II) και αμφισβητεί την ευθυγράμμισή της με την απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να μειώσει τις πιστώσεις αυτής της γραμμής για το τρέχον δημοσιονομικό έτος· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η χορήγηση των κονδυλίων που προορίζονται για τις τουρκικές αρχές στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ πρέπει να εξαρτάται από την πραγματοποίηση προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· ζητεί, σε περίπτωση που δε σημειωθεί πρόοδος σε αυτούς τους τομείς και έχοντας επίγνωση των περιορισμένων περιθωρίων ελιγμών, οι πιστώσεις αυτής της γραμμής να διατεθούν κυρίως σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την εφαρμογή μέτρων υπέρ των στόχων που αφορούν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης· υποστηρίζει τη γενική πτωτική τάση που παρατηρείται στα κονδύλια για την Τουρκία που αφορούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις·

53.  υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη μείωση του ποσού που προβλέπεται να χορηγηθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019 για το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις που τελούν υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθώς και την ουσιαστική μείωση του προγραμματισμένου ποσού των επιχορηγήσεων της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ), λόγω του γεγονότος ότι το ποσό των ανεξόφλητων δανείων της ΕΤΕπ ήταν χαμηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, καθώς και λόγω των χαμηλότερων εκταμιεύσεων των δανείων ΜΧΣ σε σύγκριση με τον τελευταίο δημοσιονομικό προγραμματισμό·

54.  επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο των διασκέψεων των Βρυξελλών σχετικά με τη Συρία, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες δεσμεύσεις της· συμφωνεί με την ενίσχυση του ENI και της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά 120 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα, προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω δεσμεύσεις το 2019·

55.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για τη διάθεση επαρκών χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα των στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και την προώθηση μιας αντικειμενικής εικόνας της Ένωσης εκτός των συνόρων της·

Τομέας 5 – Διοίκηση

56.  σημειώνει ότι οι δαπάνες του τομέα 5 είναι αυξημένες κατά 3,0 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018, και ανέρχονται σε 9 956,9 εκατομμύρια EUR (+291,4 εκατομμύρια EUR) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· σημειώνει ότι, όπως και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη των συντάξεων (+ 116,7 εκατομμύρια EUR), που αντιπροσωπεύουν το 20,2 % των δαπανών του τομέα 5· παρατηρεί ότι το μερίδιο των δαπανών για τη διοίκηση στο σχέδιο προϋπολογισμού παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο του 6,0 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

57.   αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να ενσωματώσει όλες τις δυνατότητες για εξοικονόμηση και εξορθολογισμό στις μη μισθολογικές δαπάνες για τον δικό της προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι η εξέλιξη των δαπανών της Επιτροπής (+ 2,0 %) οφείλεται κυρίως στην αυτόματη προσαρμογή των μισθολογικών δαπανών και των συμβατικών υποχρεώσεων· σημειώνει επιπλέον την εσωτερική αναδιάταξη του προσωπικού που πραγματοποιεί η Επιτροπή για να αντεπεξέλθει στις νέες της προτεραιότητες·

58.  σημειώνει ότι το πραγματικό περιθώριο είναι 575,2 εκατομμύρια EUR έως το ανώτατο όριο, μετά τον συμψηφισμό 253,9 εκατομμυρίων EUR για τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2018· θεωρεί ότι το περιθώριο είναι σημαντικό σε ονομαστικούς όρους και πιστεύει ότι αντανακλά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή, με συγκεκριμένο στόχο να «παγώσει» την εξέλιξη των μη μισθολογικών δαπανών· εκτιμά ότι η καταβολή πρόσθετων προσπαθειών για σταθεροποίηση ή μείωση των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή σημαντικών επενδύσεων ή να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης·

Δοκιμαστικά σχέδια – προπαρασκευαστικές ενέργειες

59.  υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων (ΔΣ) και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και τη θέσπιση νέων πρωτοβουλιών που ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ· σκοπεύει να προχωρήσει στον προσδιορισμό μιας ισόρροπης δέσμης ΔΣ-ΠΕ, που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και να λαμβάνει υπόψη τη διενέργεια κατάλληλης και έγκαιρης προκαταρκτικής αξιολόγησης από την Επιτροπή· σημειώνει ότι, στην παρούσα πρόταση, το περιθώριο σε ορισμένους τομείς είναι περιορισμένο, αν όχι ανύπαρκτο, και προτίθεται να διερευνήσει τρόπους για να δημιουργηθούν περιθώρια για την εγγραφή πιθανών ΔΣ-ΠΕ χωρίς να υπάρξουν επιζήμιες συνέπειες σε άλλες πολιτικές προτεραιότητες·

Οργανισμοί

60.  σημειώνει τη συνολική αύξηση στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 των κονδυλίων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, κατά +10,8 % (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν έσοδα για ειδικό προορισμό) και κατά +259 θέσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των οργανισμών ο δικός τους προϋπολογισμός αυξάνεται, ενώ η συνεισφορά της ΕΕ μειώνεται· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι το Κοινοβούλιο διερευνά επί του παρόντος τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης της χρηματοδότησης των αποκεντρωμένων οργανισμών μέσω τελών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι στους οργανισμούς με «νέα καθήκοντα» (ΕΑΚΑΑ, EU-LISA και Frontex) χορηγείται σημαντική αύξηση των πιστώσεων και του πίνακα προσωπικού· ζητεί την περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη των οργανισμών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και της ασφάλειας· πιστεύει ότι η Ευρωπόλ και η Eurojust θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και ότι η EASO θα πρέπει να λάβει επαρκείς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινους για τον μετασχηματισμό της σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο·

61.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο στόχος μείωσης του προσωπικού κατά 5 % έχει επιτευχθεί και τονίζει ότι, υπό το πρίσμα της ταχείας επανεξέτασης υποθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η πρακτική αυτή δεν είχε κατ’ ανάγκη τα αναμενόμενα αποτελέσματα· πιστεύει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί πρέπει να αξιολογούνται με χρήση μιας κατά περίπτωση προσέγγισης· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι όλα τα θεσμικά όργανα ενέκριναν τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας·

62.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία δύο νέων φορέων της ΕΕ οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν αποκεντρωμένοι οργανισμοί, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (EΑΕ)· σημειώνει ότι οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στην ΕΑΕ έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό εν αναμονή της ολοκλήρωσης της νομοθετικής διαδικασίας· σημειώνει ότι η EPPO έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και την καλεί να υποβάλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ακινήτων της σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό· θεωρεί ότι οι νέοι οργανισμοί πρέπει να δημιουργηθούν μέσω της διάθεσης νέων πόρων και νέων θέσεων και παράλληλα να αποφευχθεί κάθε είδους αναδιάταξη, εκτός εάν αποδειχθεί σαφώς ότι ορισμένες δραστηριότητες μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου από την Επιτροπή ή άλλους υφιστάμενους φορείς, όπως η Eurojust, στους νέους οργανισμούς· σημειώνει ότι η Eurojust συνεχίζει να είναι αρμόδια για τον χειρισμό των υποθέσεων που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (ΠΟΣ), σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ παράλληλα δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίσει την επιχειρησιακή στήριξη των κρατών μελών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και της διακίνησης λαθρομεταναστών· υπενθυμίζει τις διατάξεις που περιέχει η κοινή προσέγγιση για τους νεοσύστατους αποκεντρωμένους οργανισμούς·

63.  αναμένει οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019 να βασιστούν στην αρχή που προβλέπει ότι αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή δεσμεύονται να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα και να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πλήρες χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την περίοδο συνδιαλλαγής και, ταυτόχρονα, να εκπροσωπούνται σε επίπεδο που να εξασφαλίζει γνήσιο πολιτικό διάλογο·

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0089.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟ 2018

A.  Σύμφωνα με το Μέρος Α του παραρτήματος της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί των ακόλουθων βασικών ημερομηνιών για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2019:

1.  Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να υποβάλει την κατάσταση προβλέψεων για το 2019 έως τα τέλη Μαΐου·

2.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 12 Ιουλίου το πρωί, πριν από την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου·

3.  Το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να εγκρίνει τη θέση του και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την 37η εβδομάδα (τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου), ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προσπαθήσει να ψηφίσει επί των τροπολογιών της θέσης του Συμβουλίου το αργότερο έως την 41η εβδομάδα (μέσα Οκτωβρίου)·

5.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 18 Οκτωβρίου το πρωί, πριν από την ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

6.  Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει για την εκ μέρους της ανάγνωση την 43η εβδομάδα (σύνοδος ολομέλειας από 22 έως 25 Οκτωβρίου)·

7.  Οι εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής θα αρχίσουν στις 30 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, ο διαθέσιμος χρόνος για συνδιαλλαγή θα λήξει στις 19 Νοεμβρίου 2018·

8.  Η επιτροπή συνδιαλλαγής θα συνέλθει στις 7 Νοεμβρίου το πρωί σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 16 Νοεμβρίου σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Συμβούλιο και μπορεί να συνέλθει εκ νέου αν κριθεί σκόπιμο· η προετοιμασία των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής θα πραγματοποιηθεί μέσω τριμερούς διαλόγου (-ων). Τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου το πρωί. Στη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών μπορεί να συγκληθεί και πρόσθετος τριμερής διάλογος ή διάλογοι, πιθανώς στις 14 Νοεμβρίου (Στρασβούργο).

Β.  Οι λεπτομερείς όροι για τη λειτουργία της επιτροπής συνδιαλλαγής περιέχονται στο Μέρος Ε του παραρτήματος της προαναφερόμενης διοργανικής συμφωνίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (19.6.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

(2018/2024(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marita Ulvskog

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και τον τομέα της απασχόλησης, δηλαδή των στόχων που απέχουν περισσότερο από την επίτευξή τους, καθώς και στην επιτυχή εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, των αυξανόμενων ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός του 2019 δεν μπορεί να νοηθεί εκτός του πλαισίου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020·

2.  υπενθυμίζει ότι η ισχυρή ανάκαμψη και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν καίριους παράγοντες για τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της απασχόλησης, καθώς και για την αύξηση της κοινής ευημερίας και την τόνωση της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης, και ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία θα πρέπει να προσανατολιστούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, την υποστήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης· τονίζει τη σημασία που έχουν η έρευνα και η καινοτομία για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

3.  τονίζει την ανάγκη διάθεσης πόρων για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδιαίτερα της παιδικής φτώχειας, και για υποστηρικτικά μέτρα για την κάλυψη βασικών αναγκών των παιδιών, όπως η τροφή, η στέγαση, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη·

4.  τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ιδιαίτερα όσων απευθύνονται στα πλέον μειονεκτούντα τμήματα της κοινωνίας, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι διάφοροι άξονες του Προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), μεταξύ άλλων σε σχέση με την υποστήριξη των ΜΜΕ ως πηγής δημιουργίας θέσεων εργασίας, και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι οι πόροι αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να αυξηθούν σε πραγματικές τιμές για τον προϋπολογισμό του 2019, ή τουλάχιστον να διατηρηθούν στα επίπεδα του προηγουμένου έτους·

5.  τονίζει, επιπλέον, ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και μέτρων για τους κοινωνικούς εταίρους είναι πρωταρχικής σημασίας για την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· θεωρεί, συνεπώς, απαραίτητη την εν λόγω χρηματοδότηση·

6.  επισημαίνει ότι η έλλειψη μελλοντικών ευκαιριών για τους νέους είναι μια πραγματική κατάσταση κοινωνικής έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες περιοχές, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτούνται καινοτόμες και εστιασμένες λύσεις ταχείας υλοποίησης, προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες βελτιώσεις βραχυπρόθεσμα· αναμένει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα συνεχίσει να επιδεικνύει μεγάλη φιλοδοξία όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

7.  δεσμεύεται να εγκρίνει σύντομα τη νέα νομοθεσία της ΠΑΝ και του ΕΚΤ, προκειμένου να διευκολυνθεί μια φιλόδοξη αύξηση των πιστώσεων για την ΠΑΝ το 2019 χωρίς να υπονομεύονται τα άλλα προγράμματα που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΚΤ στα κράτη μέλη, απαλλάσσοντας ενδεχομένως τα κράτη μέλη από την υποχρέωσή τους να χορηγούν ίσου ύψους πιστώσεις με το ΕΚΤ για την απασχόληση των νέων, υπό τον αυστηρό όρο ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απαλλαγούν από τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει στον τομέα αυτό ούτε θα συνεπάγονται γενική μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

8.  αναγνωρίζει ότι οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία» αντιπροσωπεύουν μια πρόοδο στον τομέα της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία» δεν παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα με τον αναμενόμενο ρυθμό σε ορισμένους τομείς, για λόγους που δεν έχουν σχέση με το ίδιο το πρόγραμμα αλλά με την εφαρμογή του, όπως είναι κυρίως η απροθυμία για συναίνεση και η έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους ορισμένων εθνικών κυβερνήσεων, η έλλειψη συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, η αμφισβητήσιμη ποιότητα των προσφορών και η μη αποτελεσματική ενσωμάτωση των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας πέρα από τη διάρκεια της προσφοράς·

9.  ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εφαρμογής της ΠΑΝ, μεταξύ άλλων με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι προσφορές εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης αντιστοιχούν στα προφίλ των συμμετεχόντων και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε οι συμμετέχοντες να τοποθετούνται σε βιώσιμες θέσεις εργασίας·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την απασχόληση των νέων, συμπληρωματικό της ΠΑΝ, με προϋπολογισμό ύψους 500 εκατομμυρίων EUR, για τη στήριξη της εφαρμογής ποιοτικών προγραμμάτων απασχόλησης που θα προωθούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στις περιφέρειες της ΕΕ όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 40 %· τονίζει ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτεί την καινοτομία, την ποιότητα και τις ορθές πρακτικές και να επιβραβεύει τα έργα με τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και βιωσιμότητας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα κάτω των 30 ετών·

11.  επισημαίνει ότι οι πιστώσεις πληρωμών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2018 ήταν μέχρι σήμερα επαρκείς για να καλυφθούν οι αιτήσεις πληρωμών των κρατών μελών και, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, αναμένεται πως θα αντιστοιχούν στις ετήσιες ανάγκες τους, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, δεδομένου ότι τότε η απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων δεν πραγματοποιούνταν με την ταχύτητα που αναμενόταν· τονίζει ότι, συνεπεία τούτου, στον προϋπολογισμό του 2019 πρέπει να προβλέπονται επαρκείς πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει ότι το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης οφείλεται εν μέρει σε διοικητικά εμπόδια· ζητεί, ως εκ τούτου, να περιοριστούν περαιτέρω τα διοικητικά εμπόδια, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στα κονδύλια·

12.  εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και ιδίως πιστώσεις πληρωμών για το ΕΚΤ στον προϋπολογισμό του 2019, δεδομένου ότι εισέρχεται σε περίοδο έντονης εκτέλεσης και θα αυξηθεί ο αριθμός των αιτήσεων πληρωμών από τα κράτη μέλη·

13.  υπενθυμίζει ότι στη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρθρωτικών προγραμμάτων πρέπει να πρυτανεύει η αρχή της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες ενός ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων για τους υπεύθυνους έργου το οποίο θα συμβάλλει περισσότερο στη διοικητική απλούστευση·

14.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίζει και να παρακολουθεί καλύτερα τη χρηματοδότηση που προορίζεται για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο του EaSI και του ΕΚΤ, και να διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και την καλύτερη παρακολούθηση των επιδόσεων όσον αφορά τα κονδύλια, και ως εκ τούτου την αποτελεσματική και αποδοτική τους χρήση, σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 06/2018·

15.  επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και πολιτικών· τονίζει ότι ορισμένες ιδέες που παρουσίασε η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς ως δοκιμαστικά σχέδια ή προπαρασκευαστικές ενέργειες· ζητεί να παρέχονται στο Κοινοβούλιο τακτικές και λεπτομερείς ενημερώσεις σχετικά με τα διάφορα στάδια της εφαρμογής των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών από την Επιτροπή, και καλεί την Επιτροπή, από την πλευρά της, να υλοποιεί γρήγορα αυτά τα σχέδια και τις ενέργειες και να σέβεται το περιεχόμενό τους, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί και εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

16.  επισημαίνει τη σημαντική συμβολή όλων των οργανισμών που σχετίζονται με την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις (Cedefop, ETF, Eurofound και EU-OSHA) στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος θεμάτων απασχόλησης και κοινωνικών ζητημάτων· τονίζει, εν προκειμένω, ότι τα καθήκοντά τους αυξάνονται διαρκώς και ότι οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει, κατά συνέπεια, να διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να εκπληρώνουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και να διασφαλίζουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, προς υποστήριξη των νομοθετικών στόχων και των στόχων πολιτικής της ΕΕ· υποστηρίζει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, η οποία αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2019· υπογραμμίζει ότι πρέπει να χορηγηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών πόρων για τη σύστασή της εν λόγω αρχής, και ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με την ανακατανομή πόρων από τους υπόλοιπους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων·

17.  εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τον αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο του αυξανόμενου διορθωτικού συντελεστή για την Ιρλανδία, που απειλεί όλο και περισσότερο να υπονομεύσει την οικονομική ικανότητα του Eurofound να εκπληρώνει την αποστολή του· αναμένει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα λάβουν μέτρα προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις, όπως εκφράζεται στην έκθεση για την απαλλαγή του Eurofound, του 2016· τονίζει την ανάγκη για πρόσθετη χρηματοδότηση, προκειμένου να διατηρηθεί σταθερό το επίπεδο της έρευνας που πραγματοποιεί ο οργανισμός, με στόχο ιδίως να εξασφαλιστεί το έργο του όσον αφορά τις πανευρωπαϊκές έρευνες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

7

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Ivo Vajgl, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malin Björk, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Angelika Mlinar, Keith Taylor

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Angelika Mlinar, Robert Rochefort, Yana Toom, Ivo Vajgl

GUE/NGL

Κωνσταντίνα Κούνεβα

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Siôn Simon

VERTS/ALE

Miroslavs Mitrofanovs, Keith Taylor

7

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Malin Björk, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

3

0

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

NI

Λάμπρος Φουντούλης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (21.6.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

(2018/2024(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ramón Luis Valcárcel Siso

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην επίτευξη κοινοτικών στόχων στα πεδία της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της καλής διαβίωσης των ζώων, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της δασοκομίας, της της κλιματικής αλλαγής, της καινοτομίας και της εδαφικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας· τονίζει το γεγονός ότι η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη συνιστούν σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ και υπογραμμίζει την ανάγκη για σταθερή χρηματοδότηση των εν λόγω πεδίων · υπενθυμίζει ότι οι γεωργικές δαπάνες έχουν μειωθεί και ότι η μείωση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, δηλαδή να υπονομευθεί η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου και να τεθεί σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό οι πόροι που προορίζονται για την έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα, και ιδίως οι πόροι από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», να παραμείνουν πλήρως διαθέσιμοι, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον αγροτικό τομέα·

3.  υποστηρίζει τη σταθερότητα του προϋπολογισμού για τη γεωργία και, συνεπώς, απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε περικοπή στον προϋπολογισμό του 2019, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις σοβαρές κρίσεις και την αστάθεια των τιμών που έχει υποστεί ο γεωργικός τομέας κατά τα τελευταία έτη·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και να αποφευχθεί η πιθανότητα μελλοντικών κρίσεων στον γεωργικό τομέα·

5.  επισημαίνει την ανάγκη μιας δικαιότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ χωρών και μεταξύ μεγάλων, μικρών και μεσαίου μεγέθους γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

6.  παρατηρεί ότι η συχνότητα των κρίσεων και η αυξημένη αστάθεια των τιμών καθιστούν αναγκαίο έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό για τη γεωργία·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν έγκαιρα την αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των γεωργών, και να αντιδρούν άμεσα και αποτελεσματικά, όταν χρειάζεται, δίνοντας στους γεωργούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν άμεσα την αστάθεια των τιμών·

8.  τονίζει την ανάγκη να αντιστραφεί η μακροχρόνια τάση μείωσης των εισοδημάτων των αγροτών που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες·

9.  εκφράζει την ανησυχία και την απογοήτευσή του, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί για την εξεύρεση νέων αγορών, για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει τέλος, από 30ής Ιουνίου 2018, στα μέτρα για τη στήριξη των τομέων που επηρεάζονται αρνητικά από το ρωσικό εμπάργκο, γεγονός που ισοδυναμεί ουσιαστικά με τιμωρία αυτών των τομέων για γεγονότα για τα οποία δεν ευθύνονται·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την εξεύρεση νέων αγορών·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία του ανοίγματος νέων αγορών για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της αντοχής της ευρωπαϊκής γεωργίας σε κρίσεις της αγοράς όπως το εμπάργκο της Ρωσίας · ζητεί, συνεπώς, να δοθεί οικονομική στήριξη στις ευκαιρίες ανοίγματος νέων αγορών·

12.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει απόφαση για την παράταση των ενισχύσεων που αντισταθμίζουν το εμπάργκο που επέβαλε η Ρωσία, πριν από την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2019 ή, το αργότερο, πριν από τη διορθωτική επιστολή του φθινοπώρου·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δημοσιονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει για τον προϋπολογισμό του 2019 η αποτυχία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

14.  επισημαίνει τον όγκο των εισαγωγών τροφίμων που προορίζονται σήμερα για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και που θα χρειαστεί αργότερα να απορροφηθούν εντός της ενιαίας αγοράς·

15.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει μια βιώσιμη γεωργία προσαρμοσμένη στις αγορές της ΕΕ και να ενθαρρύνει τη χρήση ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων αντί των φυτοφαρμάκων και να εντείνει τις προσπάθειες στήριξης τέτοιων λύσεων εντός του 2019·

16.  αμφισβητεί, για μία ακόμη φορά, την αξία του τρέχοντος αποθεματικού κρίσεων και του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας, που θα αποτελέσει και πάλι, ενόψει του προϋπολογισμού του 2019, μια απλή γραφειοκρατική επιβάρυνση· διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία τα τελευταία χρόνια βρέθηκε διαρκώς συχνότερα εκτεθειμένη σε κρίσεις· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πολυετούς αποθεματικού, αποσυνδεδεμένου από τις άμεσες πληρωμές και ικανού να αντιμετωπίζει υπερθερμασμένες αγορές και σοβαρές κρίσεις·

17.  επισημαίνει ότι οι οργανώσεις της αγοράς οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι θα ασκείται στοχευμένος ποσοτικός έλεγχος προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πλεονασματικής παραγωγής·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το 2019 τα μέτρα στήριξης για τους νέους γεωργούς, ώστε να ενισχυθεί η ανανέωση των γενεών, που παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και θα είχε μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή γεωργία· επισημαίνει ότι η ανεπαρκής ανανέωση των γενεών προκαλείται, μεταξύ άλλων, από την έλλειψη μιας δίκαιης και βιώσιμης ανταμοιβής για τις αγροτικές δραστηριότητες · θεωρεί ότι είναι σημαντική, ως εκ τούτου, η απλοποίηση και ο περιορισμός των γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι και να προωθηθούν ορθές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη και μπορούν αποδεδειγμένα να συμβάλουν στην ανανέωση των γενεών ·

19.  τονίζει τη σημασία των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή γεωργία ανταγωνιστικότερη και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμη· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή να εκπονήσει έναν γεωργικό προϋπολογισμό με ειδική έμφαση στις ανάγκες των αγροτών και σε στόχους πολιτικής με υψηλότερο μερίδιο ευφυών και καινοτόμων πρακτικών που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ σε βάθος χρόνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Miguel Viegas

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Krzysztof Hetman

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

ENF

Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

7

0

ALDE

Jan Huitema

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (7.6.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

(2018/2024(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Morten Løkkegaard

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού και της ιθαγένειας εξακολουθούν να έχουν ζωτική σημασία για την οριζόντια ενίσχυση της ευαισθητοποίησης ως προς την κοινή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα·

2.  υπενθυμίζει, έχοντας κατά νου και τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα τριαντάχρονά του, ότι το Erasmus+ εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο πρόγραμμα προώθησης της κινητικότητας των νέων, όπως αποδεικνύεται από τον όγκο των αιτήσεων συμμετοχής που υπερβαίνει τα διατιθέμενα κονδύλια· εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης που προτείνονται για το πρόγραμμα Erasmus+ στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 υπολείπονται κατά πολύ των προσδοκιών του Κοινοβουλίου και απλώς αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης του Erasmus+ έχουν φτάσει πλέον στο ανώτατο επίπεδό τους για το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), με αποτέλεσμα να μην παρέχεται ούτε καν η υπόλοιπη συμπληρωματική χρηματοδότηση για το πρόγραμμα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και τη νεολαία, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων, και ιδίως νέων με αναπηρίες· επαναλαμβάνει το αίτημά του για τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για το Erasmus+ στο επόμενο ΠΔΠ, δεδομένης της απήχησης του προγράμματος και, ταυτόχρονα, της ικανότητάς του να οικοδομεί ένα ευρωπαϊκό αίσθημα του ανήκειν και να βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης των νέων που συμμετέχουν στο Erasmus+·

3.  διευκρινίζει εξάλλου ότι είναι ανάγκη να δοθούν σε αυτό που επί του παρόντος αποκαλείται Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ευρισκόμενο προς το παρόν στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, η δική του γραμμή στον προϋπολογισμό και οι δικοί του πόροι, αποτελούμενοι από τα πάλαι ποτέ κονδύλια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του Erasmus+ και από άλλα κονδύλια προερχόμενα αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια·

4.  τονίζει την αξία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για τη στήριξη του οπτικοακουστικού και πολιτιστικού τομέα της Ένωσης· τονίζει ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του προγράμματος, ιδίως στην περίπτωση του υποπρογράμματος «Πολιτισμός», το οποίο, λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησής του, αδυνατεί να επιδείξει ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των υποψηφίων· επισημαίνει ότι τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας αποτελούν ένδειξη ανεπαρκούς επιπέδου χρηματοδότησης, που δεν αντιστοιχεί στους φιλόδοξους στόχους του προγράμματος· θεωρεί ότι μια ενίσχυση της διατομεακής συνιστώσας του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» θα μπορούσε να δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εντείνει τις προσπάθειές της για αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, μέσω της ενίσχυσης του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της τόνωσης του τομεακού διαλόγου· φρονεί, τέλος, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και του μηχανισμού εγγυήσεων για τον δημιουργικό-πολιτισμικό τομέα, μεταξύ άλλων προκειμένου να είναι σε θέση οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί κλάδοι να εκφράζουν πλήρως την πολυσχιδή τους αξία σχετικά με την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας, τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και την προώθηση της καινοτομίας και της παραγωγής· τονίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια σημαντική οικονομική συνεισφορά από το ΕΤΣΕ για επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην έρευνα, και ότι θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη στήριξη στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας· επισημαίνει ότι μια ειδικά προσαρμοσμένη, τομεακή υποστήριξη έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας επωφελούνται από δάνεια από το ΕΤΣΕ·

5.  σημειώνει το ενδιαφέρον που προκάλεσε η δρομολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018· ζητεί, συνεπώς, όπως οι δράσεις και τα μέσα που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συνεχιστούν πέρα από το 2018, μεταξύ άλλων και μέσω ειδικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο άλλων πολυετών προγραμμάτων, όπως στους τομείς της έρευνας, της εξωτερικής δράσης, της συνοχής και του Erasmus+, και πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και μέσω της ενσωμάτωσης στο σχέδιο δράσης για τις ψηφιακές δεξιότητες·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη επανεξέταση – που θα πρέπει να διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο – όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της γραμμής του προϋπολογισμού «δράσεις πολυμέσων», για να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνουν τους βασικούς στόχους τους και ότι το επόμενο ΠΔΠ επιτυγχάνει τη σωστή χρηματοδοτική ισορροπία μεταξύ των δράσεων· υπενθυμίζει ότι η γραμμή του προϋπολογισμού «δράσεις πολυμέσων» δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση της γενικής πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν την Ένωση, με σκοπό την αύξηση της προβολής του έργου των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των λαμβανομένων αποφάσεων και των σταδίων της ευρωπαϊκής οικοδόμησης· παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει σημερινές δραστηριότητες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης γραμμής του προϋπολογισμού, οι οποίες υπηρετούν άλλους σκοπούς, μέσω άλλων, κατάλληλων, γραμμών του προϋπολογισμού· ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση για το 2019, ώστε να διασφαλιστεί η εργασία του Euranet Plus για το υπόλοιπο διάστημα του ΠΔΠ· επιμένει, ωστόσο, ότι η υφιστάμενη, με πενιχρά μέσα, ύπαρξη του δικτύου είναι μη βιώσιμη και απαιτεί μια μακροπρόθεσμη βάση χρηματοδότησης στο επόμενο ΠΔΠ·

7.  σημειώνει την επιτυχία της προπαρασκευαστικής δράσης με τίτλο «Υποτιτλισμός του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τηλεοπτικού περιεχομένου σε όλη την Ευρώπη», η οποία υλοποιείται επί του παρόντος από το ARTE Europe και δεν θα είναι πλέον επιλέξιμη για δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ μετά το 2018· επισημαίνει ότι το σχέδιο αυτό επιτρέπει τη μετάδοση ευρωπαϊκού πολιτιστικού τηλεοπτικού περιεχομένου σε πέντε (προσεχώς έξι) γλώσσες της ΕΕ, προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό 70 % περίπου των πολιτών της ΕΕ στη μητρική τους γλώσσα, μέσα από διάφορες πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης· φρονεί ότι το σχέδιο αυτό τυγχάνει εξαιρετικής υποδοχής από το ακροατήριό του και έχει σημαντική συμβολή στη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιεχόμενο και στην προαγωγή των διαπολιτισμικών ανταλλαγών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την πολυγλωσσική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα για μεγάλο αριθμό πολιτών της ΕΕ, ενσωματώνοντας την πρωτοβουλία υποτιτλισμού σε κάποιο υφιστάμενο πρόγραμμα ή σε κάποια γραμμή του προϋπολογισμού, για παράδειγμα στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη·

8.  ζητεί, υπό το φως της σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, να διασφαλιστεί η ύπαρξη του Κέντρου για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (CMPF) στη Φλωρεντία και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελευθερίας του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης (ECPMF) στη Λειψία για το υπόλοιπο του ΠΔΠ, καθώς και να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια προς τον σκοπό αυτό το 2019· παρατηρεί ότι τα δύο Κέντρα αλληλοσυμπληρώνονται απολύτως ως προς τις δράσεις τους και παροτρύνει την Επιτροπή να τους εξασφαλίσει στο επόμενο ΠΔΠ εκείνη τη μακροπρόθεσμη βάση χρηματοδότησης που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν όσο πιο ανεξάρτητα μπορούν ως αποτελεσματικά ευρωπαϊκά μέσα διασφάλισης της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων και να παρέχουν στους δημοσιογράφους που αντιμετωπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις εκείνη ακριβώς την αρωγή και υποστήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους·

9.  τονίζει την αξία του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για τη βελτίωση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά την Ένωση και την τόνωση του αισθήματος της συμμετοχής στα κοινά, καθώς και σε σχέση με την επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχει στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην Ένωση και χρειάζονται στοχευμένη οικονομική αρωγή· επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για βελτιωμένα επίπεδα χρηματοδότησης για το πρόγραμμα, με χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος το 2019, έτος διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών, και, πέραν αυτού, για να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι, στον προϋπολογισμό του 2018 και παρά την αντίθεση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή μείωσε τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» κατά 740 000 EUR σε σχέση με το ποσό του δημοσιονομικού προγραμματισμού για να δώσει ώθηση στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ)· εκφράζει συνεπώς τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο δημοσιονομικό προγραμματισμό που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2018, άλλα 2,5 εκατομμύρια EUR (1,1 εκατομμύριο EUR το 2019 και 1,4 εκατομμύριο EUR το 2020) θα αφαιρεθούν από το «Ευρώπη για τους πολίτες» για να χρηματοδοτηθεί η αναβαθμισμένη ΕΠΠ, μια ενέργεια που, σύμφωνα με την επικαιροποίηση, προβλέπεται στην πρόταση για τον νέον κανονισμό ΕΠΠ· σημειώνει ότι ούτε η ίδια η πρόταση ούτε το συνοδευτικό νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο κάνουν λόγο για οιονδήποτε δημοσιονομικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να γνωρίζει όλα τα δεδομένα όταν εξετάζει νομοθετικές προτάσεις και υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά· επισημαίνει τη δέσμευσή του υπέρ ενός αποτελεσματικού και επαρκώς χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», την κατηγορηματική του αντίθεση στην προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού και την πρόθεσή του να αναιρέσει αυτές τις περικοπές στις διαδικασίες του προϋπολογισμού για το 2019 και το 2020·

10.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις συνέργειες μεταξύ πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και χρηματοδότησης που διατίθενται μέσω άλλων προγραμμάτων και μέσων, ιδίως των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), του ΕΤΣΕ και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα έργα που αφορούν στον πολιτισμό και την παιδεία ανήλθαν σε τουλάχιστον 11 δισεκατομμύρια EUR κατά τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης·

11.  τονίζει τον καίριο ρόλο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· επισημαίνει την ανάγκη για μια χρηματοδότηση της ΠΑΝ που να καλύπτει επαρκώς τους στόχους, καθώς και για αυξημένες συνέργειες μεταξύ ΠΑΝ, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών προϋπολογισμών των κρατών μελών·

12.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή δημοσιονομικά κονδύλια προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2019, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τους λεγόμενους «Spitzenkandidaten», τους κορυφαίους υποψήφιους για την προεδρία της Επιτροπής·

13.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών ως μέσων για τη δοκιμή μέτρων σε πεδία πολιτικής της Ένωσης και την εισαγωγή νέων, καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν σε μακροπρόθεσμα μέτρα της Ένωσης·

14.  υπενθυμίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση δημιουργεί ιδιαιτέρως οξυμένα προβλήματα για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη το μέγεθος του αγγλόφωνου τμήματος (περίπου 21 % του συνόλου των μαθητών) και της κυριαρχίας της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας (61 % όλων των μαθητών του σχολικού έτους 2016-2017)· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις και, ιδίως, την προσωρινή συμφωνία για μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία έως το τέλος του σχολικού έτους 2020-2021· παρατηρεί, εντούτοις, ότι εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα δημοσιονομικής και εκπαιδευτικής φύσης σε ό,τι αφορά τη συνέχιση σε βάθος χρόνου μιας διδασκαλίας υψηλού επιπέδου της αγγλικής γλώσσας και τη συνέχιση της αναγνώρισης του ευρωπαϊκού απολυτηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 120 του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης· παροτρύνει την Επιτροπή και το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων να υποβάλουν στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας έκθεση σχετικά με τα μακροπρόθεσμα σχέδια αντιμετώπισης των προκλήσεων που θέτει το Brexit·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων πληρωμών· επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των συμβάσεων μεταξύ των σχετικών φορέων και των δικαιούχων και οι καθυστερημένες πληρωμές θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των προγραμμάτων από την Επιτροπή· επισημαίνει ότι μία αύξηση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για τη διασφάλιση της έγκαιρης εκτέλεσης των πληρωμών·

16.  επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η απουσία αποκλεισμών και ζητεί την εισαγωγή της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα στις συνεδριάσεις της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

17.  επισημαίνει τη σημασία της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων και το γεγονός ότι η παροχή, σε αυτούς, ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μαθητεία στο νέο κράτος διαμονής τους, καθώς και στον κοινό πολιτισμό στο κράτος αυτό, τους βοηθά να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι, να ενταχθούν και να επανεγκατασταθούν·

18.  αναγνωρίζει την κοινωνική αξία τόσο της φυσικής όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τα οφέλη από την αξιοποίηση του δυναμικού τους ως καθοριστικού παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης·

19.  τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένταξης των ατόμων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση τόσο στον πολιτισμό όσο και στην εκπαίδευση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack, Gabriel Mato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Νικόλαος Χουντής, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Γιώργος Γραμματικάκης, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans

0

-

4

0

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

ENF

Dominique Bilde

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (20.6.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

(2018/2024(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Malin Björk

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, στοιχείο που καθιστά τον συνυπολογισμό της διάστασης του φύλου και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό σημαντικά εργαλεία, εντός της διαδικασίας του προϋπολογισμού, για την ενσωμάτωση της αρχής αυτής στις πολιτικές, στα μέτρα και στις δράσεις της ΕΕ με στόχο την προώθηση της ισότητας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την αύξηση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα στην ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει ολοένα και περισσότερο να σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να συμβάλλει σημαντικά στη διαφύλαξη και ανάπτυξη των κοινωνικών δικαιωμάτων, την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ειδικά υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στην παιδεία, στη στέγαση, και σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ισότητας των φύλων και της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για τις γυναίκες, μεταξύ άλλων στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι επωφελείς τόσο για τη χειραφέτηση των γυναικών όσο και για την ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι εκ των προτέρων αιρεσιμότητα του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020· τονίζει ότι κοινές διοργανικές δηλώσεις που προσαρτώνται στο ΠΔΠ βεβαιώνει ότι οι ετήσιες διαδικασίες προϋπολογισμού θα περιλαμβάνουν στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου, λαμβανομένων υπόψη των τρόπων με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων (και διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχει αποδειχθεί, η χειραφέτηση των γυναικών θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, το δε επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών αντιπροσωπεύει μια ανεκμετάλλευτη πηγή οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των δικών τους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι προσαρμοσμένος για να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της ίσης πρόσβασης στην πληροφόρηση, την κατάρτιση και τη χρηματοδότηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί καίριο παράγοντα για τη χειραφέτηση των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο και το δυναμικό των γυναικών και των κοριτσιών πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ιδίως στην ψηφιακή οικονομία και στους τομείς STEM και ΤΠΕ, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των φύλων, να ξεπεραστούν τα έμφυλα στερεότυπα και να προαχθούν η ανάπτυξη και η καινοτομία της οικονομίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αυξανόμενη ζήτηση για ειδικούς στις ΤΠΕ και ψηφιακά προφίλ, ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται στους ψηφιακούς τομείς μειώνεται(1)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ίδια μελέτη, η αύξηση του αριθμού των γυναικών στην ψηφιακή απασχόληση θα μπορούσε να δημιουργήσει ετήσια ώθηση στο ΑΕγχΠ ύψους 16 δισεκατομμυρίων EUR στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και γυναικείων προτύπων στους τομείς STEM αποτρέπει τις γυναίκες και τα κορίτσια από το να συμμετέχουν στον τομέα της τεχνολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ έχει σημαντικό δυναμικό όσον αφορά την επίτευξη μιας καλής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, επιτρέποντας στις γυναίκες να συνδυάσουν εργασία και φροντίδα των παιδιών, χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει η εξ αποστάσεως εργασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, ενώ παραμένει χρονίως ελλιπής η καταγγελία περιστατικών και δραστών ενδοοικογενειακής βίας στην ΕΕ, είτε λόγω φόβου είτε λόγω έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) έχει εκτιμήσει ότι το κόστος της άσκησης βίας από τον σύντροφο κατά των γυναικών στην ΕΕ θα μπορούσε να ανέρχεται σε 109 δισεκατομμύρια EUR κατ’ έτος(2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και των ατόμων LGBTQI αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που επηρεάζει όλα τα επίπεδα της κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», το πρόγραμμα Daphne να διατηρήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνυπολογίσει την ανάγκη διατήρησης επαρκών επιπέδων χρηματοδότησης, καθώς και να διασφαλίσει τη συνέχεια των δράσεων και την προβλεψιμότητα της χρηματοδότησης σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τους ειδικούς στόχους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία προσχώρησης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που αποτελεί αναγκαίο βήμα για να βελτιώσει και να ενισχύσει το έργο της όσον αφορά την εξάλειψη της έμφυλης βίας σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της συλλογικά αποτελούν τον μεγαλύτερο χορηγό παγκοσμίως, παρέχοντας πάνω από το 50 % του συνόλου της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της βοήθειας από άλλους χορηγούς στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών απαιτεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν την τρέχουσα χρηματοδότηση, ιδίως στους τομείς που χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη διάσταση φύλου·

1.  επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού σε όλα της τα στάδια και σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, και όχι μόνο στα προγράμματα στα οποία ο αντίκτυπος ως προς την ισότητα των φύλων είναι πιο προφανής, προκειμένου οι δαπάνες του προϋπολογισμού να καταστούν αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας των φύλων· επαναβεβαιώνει το αίτημά του για ενίσχυση των πόρων με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους και τη μείωση της ανισότητας μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων με τη χρήση υφιστάμενων μέσων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, όπως είναι οι αξιολογήσεις επιπτώσεων με γνώμονα το φύλο· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να χρησιμοποιούν συστηματικά, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες, έναν προϋπολογισμό που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, και να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού, ιδίως κατά τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ·

2.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν εφαρμόζεται με συνέπεια στα περισσότερα από τα υπάρχοντα προγράμματα της ΕΕ, τα χρηματοδοτικά μέσα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να αντιστρέψει την κατάσταση στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού για να εξασφαλιστεί η ορθή κατανομή των κονδυλίων που προορίζονται για την ισότητα των φύλων·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα κονδύλια που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Leader+ και του Ορίζων 2020· ζητεί, επιπλέον, μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των διαθέσιμων μέσων, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη βελτίωση της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας για όλους, μέσω ειδικά προσαρμοσμένων πολιτικών που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών και μέσω της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας, και ιδίως των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, μεταξύ άλλων της ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, της παροχής συμβουλών, ιατρικής αγωγής και μέριμνας στα θύματα της έμφυλης και σεξουαλικής βίας, καθώς και την αύξηση της χρηματοδότησης για τις εν λόγω υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης·

4.  ζητεί να διατεθεί χρηματοδότηση σε προγράμματα που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ που συστήνονται και διευθύνονται από γυναίκες, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, και να διασφαλιστεί και να ενθαρρυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων και μετοχικού κεφαλαίου· ζητεί να στηρίζονται οι γυναίκες και οι άνδρες επιχειρηματίες με ευθύνες φροντίδας, καθώς μια τέτοια επιχειρηματικότητα όχι μόνο αποτελεί παράδειγμα επιτυχούς συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, αλλά χρησιμεύει και στη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας και πρότυπων ρόλων, ενθαρρύνοντας έτσι, κυρίως τις γυναίκες, να θέσουν σε εφαρμογή τα δικά τους σχέδια, και προωθώντας την οικονομική ανεξαρτησία και χειραφέτηση των γυναικών·

5.  επισημαίνει την ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων γυναικών στους τομείς STEM και ΤΠΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη χρηματοδότησης προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή, καθώς και στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, μέσω της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών και της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις γυναίκες και τα κορίτσια και της ευαισθητοποίησής τους σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τομείς STEM και ΤΠΕ, στο πλαίσιο του Ορίζων 2020, του Erasmus+, του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

6.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την πρόβλεψη χωριστής γραμμής του προϋπολογισμού για κάθε ειδικό στόχο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», ενόψει, μεταξύ άλλων, της προετοιμασίας του επόμενου ΠΔΠ, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση κάθε ειδικού στόχου, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και του στόχου για την ισότητα των φύλων, και ζητεί όπως οι στόχοι αυτοί είναι ορατοί, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση του κοινού, την ενημέρωση των γυναικών-θυμάτων σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές, καθώς και στην παροχή κατάρτισης στους σχετικούς επαγγελματίες· ζητεί να αυξηθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τα καταφύγια γυναικών που παρέχουν υπηρεσίες σε γυναίκες και παιδιά θύματα της έμφυλης βίας και της ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο τους στον τομέα της πρόληψης και της στήριξης και ενδυνάμωσης των θυμάτων·

7.  επιμένει ότι οι δεσμεύσεις για εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η οποία περιλαμβάνει μέτρα προστασίας των θυμάτων, δίωξης των δραστών και στήριξης υπηρεσιών και ιδρυμάτων, και για εξάλειψη της έμφυλης βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, καθώς και κατά των ατόμων LGBTQI, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους, πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις και συστάσεις στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ·

8.  υπενθυμίζει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται στην ΕΕ είναι γυναίκες και παιδιά· υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται στις θεμελιώδεις αρχές του Ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF)· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν συγκεκριμένα μέτρα και να προβλέψουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για να εξασφαλίσουν την προστασία των γυναικών προσφύγων από τη βία, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, χωριστούς και ασφαλείς χώρους ύπνου, χώρους υγιεινής αποκλειστικά για γυναίκες υπό καθεστώς διέλευσης και εγκαταστάσεις υποδοχής, δημιουργώντας ασφαλείς χώρους, εξασφαλίζοντας την παρουσία επαρκούς αριθμού γυναικείου προσωπικού, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες υποστήριξης, ειδική κατάρτιση του προσωπικού των εγκαταστάσεων υποδοχής και διέλευσης όσον αφορά την αναγνώριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας, καθώς και υποστηρίζοντας προγράμματα επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης, που προσφέρουν ασφαλείς και νόμιμους τρόπους στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες για να έρθουν στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες όπως οι γυναίκες, τα κορίτσια και τα άτομα LGBTQI·

9.  καλεί την ΕΕ να προωθεί τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες ασχολούνται με ζητήματα ισότητας των φύλων και την προώθησή τους, τα δικαιώματα των γυναικών, τη χειραφέτηση των κοριτσιών και την εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κρατών μελών, προκειμένου να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος του χρηματοδοτικού κενού που άφησαν οι ΗΠΑ μετά την επαναφορά και επέκταση του λεγόμενου «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule)·

10.  καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διατίθενται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών και να ενισχύσει την ικανότητα των ενώσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρώπη και στις χώρες του νότιου ημισφαίριου·

11.  καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της, όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας και να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε όλη την ΕΕ οι δείκτες και οι ειδικοί κωδικοί για την ισότητα των φύλων, μεταξύ άλλων αυτοί που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ που παρακολουθεί επίσης τους στόχους περί ισότητας των φύλων κατά την εκτέλεση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ)·

12.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το EIGE και την ανάγκη για ενοποιημένο προϋπολογισμό για τη συγκέντρωση δεδομένων και την απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να διατηρηθεί η σταθερότητα του προϋπολογισμού του EIGE, του οργανογράμματος του προσωπικού του και της ανεξαρτησίας του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Margot Parker, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Inácio Faria, Lívia Járóka, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward, Κωνσταντίνα Κούνεβα

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivan Štefanec

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Κωνσταντίνα Κούνεβα, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, José Inácio Faria, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivan Štefanec

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

5

-

ECR

Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Margot Parker

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, Women in the digital age (Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή), Μάρτιος 2018.

(2)

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Estimating the costs of gender-based violence in the European Union (Εκτίμηση του κόστους της έμφυλης βίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση), Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2014.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επιστολή που απηύθυναν στις 19 Ιουνίου 2018 ο David McAllister, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, και ο Brando Benifei, εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, προς τον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Μετάφραση

Θέμα:  Συνεισφορά της επιτροπής AFET στην έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό

Κύριε πρόεδρε,

Ενόψει της έκθεσης της επιτροπής σας σχετικά με τον προϋπολογισμό 2013 – Εντολή για τριμερή διάλογο (2018/2024(BUD)), επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) για τον προϋπολογισμό 2019 της ΕΕ.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ΕΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένη με επαρκείς πόρους προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της ως παγκόσμιος παράγοντας. Στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αστάθειας και αυξανόμενο αριθμό απειλών και προκλήσεων, πρέπει να διατεθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι για την εξωτερική δράση της ΕΕ. Αναγνωρίζουμε την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 4, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται στην αύξηση της συνεισφοράς στη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού εξαντλεί πλήρως, τα περιθώρια για τον τομέα 4. Κατά συνέπεια, η ΕΕ θα έχει πολύ μικρό περιθώριο ελιγμών σε περίπτωση απρόβλεπτων εξωτερικών κρίσεων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει εγγυήσεις ότι σε περίπτωση έκτακτων αναγκών θα είναι δυνατές περαιτέρω συμπληρωματικές ενισχύσεις του τομέα 4.

Εξακολουθούμε να αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη διαδικασία διεύρυνσης και στη σχετική οικονομική στήριξη των (εν δυνάμει) υποψηφίων χωρών μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ). Συγκεκριμένα, υπογραμμίζουμε την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 2018-2020 της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια, με απόδοση προτεραιότητας στην υποστήριξη του κράτους δικαίου και της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει να μειωθούν οι πιστώσεις για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στα Δυτικά Βαλκάνια κατά 10 εκατομμύρια EUR. Από την άλλη πλευρά, η σημαντική αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για περιφερειακές δράσεις στα Δυτικά Βαλκάνια συνιστά θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Δεδομένης της συνεχούς οπισθοδρόμησης που παρατηρείται στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την αρχή της αιρεσιμότητας, υποστηρίζουμε την αντίστοιχη μείωση του ποσού που διατίθεται για την Τουρκία για μέτρα που σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και τον αναπροσανατολισμό προς την κοινωνία των πολιτών και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει στη διατήρηση του υφιστάμενου λόγου συνεισφοράς (2 δισεκατομμύρια EUR από τα κράτη μέλη, 1 δισεκατομμύριο EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ), όπως προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2018. Κατά συνέπεια, οι προτεινόμενες πιστώσεις στο σχέδιο προϋπολογισμού θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να μειωθεί η συνολική συνεισφορά της ΕΕ σε 1 δισεκατομμύριο EUR (λαμβανομένων υπόψη οιωνδήποτε πιστώσεων διατίθενται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2018). Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε συνεισφορά από τον τομέα 4 στη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία δε θα οδηγήσει σε μείωση των κονδυλίων που διατίθενται για τα υφιστάμενα προγράμματα. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο επιμένει στην ανάγκη να παρακολουθεί στενά τη χρήση των κονδυλίων της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και την πλήρη συμμόρφωση των εκταμιεύσεων με τη νομική της βάση.

Η εξασφάλιση στήριξης για τις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες, η οποία έχει τεράστια στρατηγική σημασία για την ΕΕ, είναι άλλη μία βασική προτεραιότητα της AFET. Μας προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ) θα συνεχίσει να τελεί υπό μεγάλη πίεση το 2019. Η πίεση αυτή επιτείνεται από τη χρήση κονδυλίων του ΕΜΓ για τη χρηματοδότηση της δέσμευσης που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης των Βρυξελλών ΙΙ για την κρίση στη Συρία και τις χώρες που πλήττονται από τη σύγκρουση και πρόσθετου ποσού 100 εκατομμυρίων EUR για έργα που σχετίζονται με τη μετανάστευση στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική (EUTF). Ενώ υποστηρίζουμε πλήρως τη δέσμευση για τη Συρία και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, η δέσμευση αυτή δεν επιτρέπεται να αποβεί εις βάρος άλλων προτεραιοτήτων στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Δυστυχώς, οι νέες αυτές δεσμεύσεις αντισταθμίζονται εν μέρει μόνο με ενισχύσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση των κονδυλίων που απομένουν για τις βασικές δραστηριότητες του ΕΜΓ. Παροτρύνουμε την Επιτροπή Προϋπολογισμών να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

Η επιτροπή AFET εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Επιτροπής να εξακολουθήσει να παρέχει αυξημένη στήριξη στην Ουκρανία και την Τυνησία. Επιπλέον, θα πρέπει, υπό το πρίσμα των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, να εξετασθεί το ενδεχόμενο χρηματοδότησης για τη στήριξη της σταθεροποίησης της Λιβύης. Εξάλλου, υπογραμμίζουμε την ανάγκη στήριξης των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη Μολδαβία και τη Γεωργία. Φυσικά, επιμένουμε στη δέουσα παρακολούθηση της υλοποίησης και της προόδου των μεταρρυθμίσεων στις ενδιαφερόμενες χώρες εταίρους. Επιπλέον, είναι ουσιώδες να ενισχυθεί η στήριξη της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, την Παλαιστινιακή Αρχή και την UNRWA, μεταξύ άλλων και ενόψει της επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή και της απόφασης των ΗΠΑ να μειώσει δραστικά την ενεργό δράση της εκεί.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θα πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ProtectDefenders.eu), ο οποίος θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί με προβλέψιμο τρόπο. Επιπλέον, θα θέλαμε να δούμε αυξημένη χρηματοδοτική συνδρομή για κοινοβούλια τρίτων χωρών με σκοπό την ενεργό υποστήριξη της ανάπτυξης εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών.

Ο προϋπολογισμός της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, ενώ η επέκταση μιας σειράς αποστολών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) κινδυνεύει να οξύνει το πρόβλημα αυτό το 2019. Επιπλέον, η γραμμή του προϋπολογισμού για μέτρα έκτακτης ανάγκης μειώνεται κατά περισσότερο από ένα τρίτο (10,1 εκατομμύρια EUR), γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε λιγότερη ευελιξία κατά την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων. Η μείωση αυτή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αναστραφεί και ο προϋπολογισμός ΚΕΠΠΑ να αυξηθεί ανάλογα.

Επιπλέον, υπογραμμίζουμε τη σημασία που έχει η συνεχής εφαρμογή της σχέσης μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας στο πλαίσιο του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη και για τον λόγο αυτό ζητούμε να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια τα οποία προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνιστωσών του IcSP.

Τέλος, εκφράζουμε ικανοποίηση για το γεγονός ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 έχει ενσωματωθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP). Τονίζουμε ότι τα πρόσθετα καθήκοντα απαιτούν αντίστοιχα πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη της ΕΕ για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, και δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις άλλες πολιτικές. Μαζί με την προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας της ΕΕ, το πρόγραμμα αυτό έχει ζωτική σημασία για την προώθηση της συνεργατικής ανάπτυξης δυνατοτήτων και την εδραίωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Επιπλέον, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για κάλυψη των διοικητικών δαπανών και των δαπανών λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Σας παρακαλούμε θερμά να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις της επιτροπής μας κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)

Αντίγραφο:  Daniele Viotti, γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό 2019


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Ο Πρόεδρος

EXPO-COM-INTA D (2018) 24544

κ. Daniele Viotti

Εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2019

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Θέμα:  Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του προϋπολογισμού 2019

Αξιότιμε κύριε Viotti,

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τις προτεραιότητες της επιτροπής INTA για τον προϋπολογισμό 2019, όπως συμφωνήθηκαν από τους συντονιστές της επιτροπής INTA στις 20 Ιουνίου 2018.

Κατ’ αρχάς, η INTA πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηρίξει με επαρκή οικονομικά μέσα το γεγονός ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει το εμπόριο ως μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της. Το εμπόριο δεν είναι μόνο ένα ισχυρό μέσο για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, αλλά συνιστά επίσης σημαντικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, καθώς προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες εκτός της ΕΕ. Το εμπόριο είναι επίσης ένα εργαλείο για τη σταθεροποίηση της γεωπολιτικής κατάστασης των γειτονικών χωρών, καθώς παρέχει την προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος, νέες αγορές για τους τοπικούς παραγωγούς και πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων.

Βοήθεια σε σχέση με το εμπόριο — η ΕΕ παρέχει στις χώρες εταίρους βοήθεια σε σχέση με το εμπόριο, όπως στήριξη για το σύστημα Βοήθεια για το Εμπόριο. Η εμπειρία δείχνει ότι καμία χώρα δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς να συμμετέχει στις περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές. Η ενίσχυση του εμπορίου συμβάλλει στην πιο αποδοτική παραγωγή μέσω της εξειδίκευσης και της συμμετοχής σε περιφερειακές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Με τον σωστό χειρισμό, η βοήθεια σε σχέση με το εμπόριο μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας και της ικανότητας θέσπισης κανονιστικού πλαισίου που να διευκολύνει το εμπόριο. Η ενωσιακή βοήθεια σε σχέση με το εμπόριο αποδίδει μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη της αύξησης του ενδοπεριφερειακού εμπορίου στις περιφέρειες εταίρους μας.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) - οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρώπης, παρέχοντας το 85 % όλων των νέων θέσεων εργασίας και αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό της ΕΕ. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού πρέπει να δίδεται έμφαση στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων της ΕΕ για τη στήριξη της διεθνοποίησης.

Είναι κοινή παραδοχή ότι οι ΜΜΕ δεν ακολουθούν την οικονομία, αλλά την οδηγούν. Επίσης, οι ΜΜΕ συνιστούν τον κύριο μοχλό της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η συμβολή αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Εμπορικές συμφωνίες - Η τρέχουσα εμπορική διαπραγματευτική ατζέντα της ΕΕ είναι πιο φιλόδοξη από ποτέ. Η ΕΕ ολοκλήρωσε πρόσφατα τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, το Μεξικό και επί του παρόντος διενεργεί διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων, με τις χώρες της Mercosur, την Ινδονησία, τη Χιλή, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Τυνησία. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της ατζέντας, θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι για τη διενέργεια ενδιάμεσων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων της συμμόρφωσης τρίτων χωρών με τις δεσμεύσεις τους έναντι της ΕΕ όσον αφορά άλλα ζητήματα πολιτικής που συνδέονται με τις εμπορικές συμφωνίες, όπως τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων. Τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών για μεγαλύτερη διαφάνεια πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω, ενώ πρέπει επίσης να διατεθούν επαρκείς πόροι για την ανάλυση και τον διάλογο με τους συμφεροντούχους.

Βασιζόμενη στην αξία εμπορική πολιτική - αν και η διεθνής εμπορική πολιτική εξυπηρετεί κατά πρώτο λόγο την προώθηση της αμοιβαία επωφελούς οικονομικής ανάπτυξης, αποτελεί επίσης εργαλείο για την προαγωγή άλλων αξιών που η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σε πολυμερές επίπεδο, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ίσων δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, του κράτους δικαίου, της εφαρμογής των διεθνών εργασιακών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα κεφάλαια που αφορούν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να είναι πλήρως δεσμευτικά και εκτελεστά, ενώ οι υποχρεώσεις τρίτων χωρών στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων απαιτούν επαρκείς πόρους για την παρακολούθηση, τον διάλογο και τη συνεργασία σχετικά με τα θέματα αυτά.

Αναπλήρωση του κενού που αφήνει το Brexit - όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ, η συνεισφορά του ως κράτους μέλους στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πάψει να υπάρχει στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι μελλοντικές χρηματοδοτικές συνεισφορές του Ηνωμένου Βασιλείου που σχετίζονται με τη συνεργασία του με την ΕΕ, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Σε κάθε περίπτωση, το Brexit θα προκαλέσει σημαντική μείωση των εσόδων. Προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση των τρεχουσών πολιτικών της ΕΕ μέχρι την έναρξη ισχύος του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η ετοιμότητα για την αναμενόμενη απώλεια εσόδων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον προϋπολογισμό του 2019. Ας ελπίσουμε ότι η ΕΕ θα συνάψει ικανοποιητική εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η λύση αυτή θα ήταν επωφελής για αμφότερους τους εταίρους.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Bernd Lange


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Επιστολή που απηύθυναν στις 31 Μαΐου 2018 η Ingeborg Grässle, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, και ο Joachim Zeller, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, στον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Μετάφραση

Θέμα:  Θέση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού όσον αφορά την εντολή τριμερούς διαλόγου σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2019

Κύριε Arthuis,

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τους ακόλουθους προβληματισμούς στην εντολή της για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό

1.  Η επιτροπή μας ανησυχεί, όπως και τα προηγούμενα έτη, για το επίπεδο ρεκόρ των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων. Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων είχαν φτάσει στο ιστορικά υψηλό ποσό των 238 δισεκατομμυρίων EUR, στο τέλος του 2016, ήταν δηλαδή κατά 72 % υψηλότερες από ό,τι το 2007 και αντιστοιχούσαν σε 2,9 έτη πληρωμών έναντι 2,2 ετών το 2007· η επιτροπή μας τονίζει ότι οι τελικές εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 266, 8 δισεκατομμύρια EUR στις 31.12.2017 και ότι η αύξηση το 2017 ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη και έφτασε στα 28,8 δισεκατομμύρια EUR·

2.   Η επιτροπή μας επισημαίνει ιδιαίτερα ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων κατά την πρώτη τριετία του τρέχοντος ΠΔΠ είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2014, κυρίως στο 2015 και το 2016, και χαμηλό ποσοστό πληρωμών το 2016 (και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης σε ποσοστό 7 % κατά την περίοδο 2014-2016 του τρέχοντος ΠΔΠ). Αναγνωρίζουμε ωστόσο ότι το 2017 η υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ επιταχύνθηκε. Αναμένουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχισθεί το 2018 και 2019. Η επιτροπή μας πιστεύει ότι, προκειμένου η εφαρμογή να προχωρήσει ομαλά, θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκή επίπεδα πόρων·

3.   Η επιτροπή μας εκφράζει τον φόβο ότι περί τα τέλη του τρέχοντος ΠΔΠ και κατά τα πρώτα έτη του επόμενου ενδέχεται να σημειωθεί νέα αύξηση των καθυστερημένων πληρωμών. Θεωρούμε ότι για τη χρηματοδότηση του νέου ΠΔΠ θα απαιτηθούν ρεαλιστικές πιστώσεις του προϋπολογισμού που θα καλύπτουν τις προβλεπόμενες εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων·

4.   Η επιτροπή μας επισημαίνει ότι οι πόροι της Ένωσης αποτελούν σημαντικό μέρος των δημοσίων δαπανών ορισμένων κρατών μελών, ειδικότερα δε σε εννέα κράτη μέλη (Λιθουανία, Βουλγαρία, Λετονία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία) οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων για τα ΕΔΕΤ αντιπροσωπεύουν χρηματοδοτική στήριξη περισσότερο από το 15 % των δαπανών γενικής κυβέρνησης·

5.   Η επιτροπή μας αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το συνολικό χρηματοδοτικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ επιδεινώθηκε με τις σημαντικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, τις εγγυήσεις και τις νομικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές απαιτούν προσεκτική διαχείριση στο μέλλον·

6.   Η επιτροπή μας εκφράζει τον φόβο ότι, παρά την εκτεταμένη χρήση των ειδικών μέσων (αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και μέσο ευελιξίας) και των περιθωρίων, τα εναπομένοντα ποσά στις γραμμές του προϋπολογισμού μπορεί να μην καλύπτουν επαρκώς τη χρηματοδότηση για τις απρόβλεπτες καταστάσεις που ενδέχεται να ανακύψουν πριν από το 2020·

7.   Η επιτροπή μας παρατήρησε ιδιαίτερα ότι η Επιτροπή κινητοποίησε διάφορα κονδύλια για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν καθιέρωσε δομή αναφοράς στοιχείων, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να κοινοποιεί ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων στον εν λόγω τομέα. Αποδοκιμάζουμε το γεγονός ότι σήμερα είναι αδύνατο να διαπιστωθεί πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για κάθε μετανάστη ή πρόσφυγα·

8.   Η επιτροπή μας επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό· σημειώνει ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4 911 000 EUR. επισημαίνει ότι η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό της EPPO, τις δαπάνες υποδομών και λειτουργίας και τις επιχειρησιακές δαπάνες για να αρχίσει η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της EPPO· εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι προβλέπονται μόνο 35 θέσεις προσωπικού, γεγονός που συνεπάγεται ότι μετά την αφαίρεση των θέσεων αναπληρωτών εισαγγελέων (23), μόνο 12 θέσεις προβλέπονται για διοικητικά καθήκοντα· θεωρεί ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό·

9.  Η επιτροπή μας επισημαίνει επίσης ότι η Ένωση χρησιμοποιεί διαρκώς περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, εκτός αυτού, η σύσταση του ΕΤΣΕ δημιούργησε νέες ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τις οποίες το επίπεδο δημόσιου ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικό, με συνέπεια να απαιτείται προσεκτικότερη επίβλεψη από το Κοινοβούλιο·

10.  Η επιτροπή μας ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή:

α)  να λάβει μέτρα με σκοπό την αυστηρή τήρηση των κανόνων και των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν τις εκκρεμείς πληρωμές·

β)  να συνδράμει προορατικά τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την έγκαιρη και ομαλή απορρόφηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την Ένωση, με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής·

γ)  να καθιερώσει, για τους σκοπούς της διαχείρισης και της αναφοράς στοιχείων, τρόπο καταγραφής των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που να καθιστά δυνατή την εξαγωγή στοιχείων για τη συνολική χρηματοδότηση που διατίθεται για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση·

11.  Η επιτροπή μας υπενθυμίζει τέλος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 247 του σχεδίου αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως την 31 Ιουλίου του επόμενου οικονομικού έτους, ενοποιημένο σύνολο δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των μελλοντικών εισροών και εκροών που καλύπτει τα επόμενα 5 έτη.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

D(2018) 22301

κ. Daniele VIOTTI

Γενικό εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2019

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ASP 15G217

Κύριε Viotti,

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) στις 20 Μαρτίου 2018, τόσο ως πρόεδρος της επιτροπής ENVI όσο και ως μόνιμη εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό, θα ήθελα να σας κοινοποιήσω τις συστάσεις μας σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019.

Γενικά, θα ήθελα να επαναλάβω, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, την ισχυρή πεποίθησή μας ότι η ένταξη του κλίματος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων έχει διατομεακή σημασία για όλες τις πολιτικές της Ένωσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει την εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων, περιλαμβανομένων της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της υλοποίησης της Συμφωνίας του Παρισιού. Μόνο με το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδοτικής υποστήριξης θα ενθαρρυνθεί ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, και θα ενισχυθεί η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Πέραν αυτού, τα έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εν λόγω μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό, ανησυχούμε πολύ σοβαρά για τον κίνδυνο να μην επιτευχθεί ο στόχος της δαπάνης τουλάχιστον του 20 % του προϋπολογισμού της ΕΕ σε δράσεις σχετικές με το κλίμα μεταξύ 2014 και 2020. Θα ήθελα συνεπώς να τονίσω ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να καθοριστούν οι σχετικές πιστώσεις στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 σε επίπεδο που θα εξασφαλίσει ότι ο συνολικός στόχος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα επιτευχθεί έως το τέλος του 2020. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι παρατηρούμε με ενδιαφέρον τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της πράσινης και βιώσιμης χρηματοδότησης, ως πρόσθετου μέσου για την προώθηση επενδύσεων σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτική ως προς τους πόρους και κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να καθιερωθεί ισορροπημένος ορισμός των βιώσιμων στοιχείων ενεργητικού.

Επιπλέον, θα ήθελα να ζητήσω να διατεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του 2019 για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία της βιοποικιλότητας σε όλη την ΕΕ. Η αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες, που συνδέεται άρρηκτα με τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Έχει σημασία συνεπώς τα μελήματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα να ενσωματώνονται και σε άλλους τομείς πολιτικής. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000, επαρκής χρηματοδότηση θα πρέπει να διατεθεί για τα διάφορα σχέδια, με τη χρήση συνεργιών ανάμεσα στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Επιπλέον, η μεθοδολογία παρακολούθησης των δαπανών υπέρ της βιοποικιλότητας θα πρέπει να βελτιωθεί, ιδιαίτερα, οι αρνητικές δαπάνες που έρχονται σε αντίθεση με την προστασία της φύσης θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται.

Πέραν αυτών, στην προσπάθειά τους να προαγάγουν την ανάκαμψη της οικονομίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα πολιτικές, καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα και έργα, ως ευκαιρία για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την προώθηση της δημιουργίας πράσινων θέσεων απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των ΜΜΕ.

Η υγεία αποτελεί καθαυτή αξία και απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ. Επομένως έχει τεράστια σημασία να αποκατασταθεί το πρόγραμμα για την υγεία ως αυτόνομο πρόγραμμα στο επόμενο ΠΔΠ. Η δημόσια υγεία αποτελεί προτεραιότητα για την επιτροπή ENVI, ως εκ τούτου είναι σημαντικό σε ό, τι αφορά τις εν εξελίξει εργασίες σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή και τις εκτιμήσεις των τεχνολογιών υγείας, μεταξύ άλλων, η απαραίτητη χρηματοδότηση να είναι επαρκής για να εξασφαλίσει μια φιλόδοξη πολιτική της ΕΕ για την υγεία που θα ενθαρρύνει και θα συμπληρώνει τη δράση στο επίπεδο των κρατών μελών.

Το περιβάλλον, η αλλαγή του κλίματος, η δημόσια υγεία, η πολιτική προστασία, η προστασία των καταναλωτών και η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών αποτελούν βασικές πηγές ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να τονίσω, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, ότι τα ανώτατα όρια όπως συμφωνήθηκαν στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα πρέπει να τηρούνται πλήρως, και ότι κάθε αλλαγή που θα μειώνει τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για τις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να απορρίπτεται ανεπιφύλακτα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία των προγραμμάτων LIFE και «Υγεία για την ανάπτυξη», καθώς και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, που πρέπει να διατηρηθούν στο μέλλον. Επιπλέον, τα μικρότερα προγράμματα δεν πρέπει να παραμεριστούν προς όφελος των προγραμμάτων με μεγαλύτερο δημόσιο και πολιτικό ενδιαφέρον. Εκτός αυτού, τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό 2018 στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Δημόσιας Υγείας και της Ασφάλειας των Τροφίμων θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2019, για να διασφαλιστεί η συνολική εφαρμογή τους.

Επιτρέψτε μου ακόμη να δηλώσω ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα για τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που πλήττουν τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής μας. Μολονότι τα καθήκοντά τους συνεχώς αυξάνονται, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν υποχρεωθεί σε σημαντικές περικοπές προσωπικού τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από τον φόρτο εργασίας τους. Πιστεύω ότι στους οργανισμούς αυτούς πρέπει να διατίθενται περισσότεροι χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι, κατά περίπτωση, για να εκπληρώνουν την αποστολή τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους, και να προωθούν στην ΕΕ μια προσέγγιση με βάση την επιστήμη. Συνεπώς, υποστηρίζουμε θερμά μία κατά περίπτωση προσέγγιση όσον αφορά την αποτίμηση των επί μέρους αναγκών των αποκεντρωμένων οργανισμών.

Τέλος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, όχι μόνον στους οργανισμούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα της επιτροπής (ιδίως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων), αλλά και στα ταμεία και τα προγράμματα της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, ζητούμε τα ταμεία αυτά να ενισχυθούν και να διαφυλαχθούν.

Απηύθυνα παρόμοια επιστολή στον κ. Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Adina-Ioana Vălean


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

D(2018)21285

AA/ge

Στρασβούργο,

Θέμα:  Οι προτεραιότητες της επιτροπής ITRE όσον αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

Αξιότιμε κ. Arthuis, πρόεδρε της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

Στο πλαίσιο της σύνταξης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE για τον προϋπολογισμό του 2019 και ενόψει του επικείμενου τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό, θα θέλαμε να σας διαβιβάσουμε τις προτεραιότητες της επιτροπής ITRE για τον προϋπολογισμό του 2019 με την παρούσα επιστολή.

Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, εκ μέρους των μελών της επιτροπής ITRE, τον εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2019, κ. Daniele Viotti, για την κατατοπιστική ανταλλαγή απόψεων με την επιτροπή ITRE στις 24 Απριλίου 2018, καθώς και για τις χρήσιμες διαδικαστικές πληροφορίες που λάβαμε από τη γραμματεία της επιτροπής BUDG.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμά του σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2019 (2017/2286 (BUD)) στις 15 Μαρτίου 2018. Εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, αναλύσαμε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι πολλές από τις κύριες προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2019, τις οποίες επισημάναμε κατά την ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Viotti τον Μάρτιο, έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ψήφισμα της επιτροπής BUDG.

Εκτιμούμε το γεγονός ότι βασικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την επιτροπή ITRE, όπως η ανάπτυξη, η έρευνα και η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η ψηφιοποίηση, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2019, και συμφωνούμε με την επιτροπή BUDG ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί μέσο ζωτικής σημασίας για την κατάλληλη αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ως εκ τούτου, η επιτροπή ITRE συντάσσεται με την έκκληση της επιτροπής BUDG για αύξηση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του τομέα 1α, και ιδίως για συγκεκριμένα προγράμματα και κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία παρουσιάζονται λεπτομερέστερα κατωτέρω. Η αύξηση αυτή καθίσταται απαραίτητη ιδίως λόγω των σημαντικών περικοπών που πραγματοποίησε το Συμβούλιο στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2018.

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικά μέσα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, ποιοτικών θέσεων εργασίας και ανταγωνιστικότητας στις παγκόσμιες αγορές, για μια βιομηχανική βάση της ΕΕ που θα είναι στραμμένη προς το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επιδιώξει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στους τομείς της καινοτομίας και των ανατρεπτικών τεχνολογιών στο σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών, κάτι στο οποίο υστερεί επί του παρόντος. Από την άποψη αυτή, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι μόνο το 25 % των υποβαλλόμενων προτάσεων υψηλής ποιότητας επιλέγονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα χαμηλά τα ποσοστά επιτυχίας. Αυτό αποτελεί ένδειξη του γεγονότος ότι το επιτυχημένο αυτό πρόγραμμα πάσχει από έντονη υποχρηματοδότηση. Τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο του προγράμματος παρατηρούνται στους τομείς «Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες», «Μέσο για τις ΜΜΕ», «Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες» και «Πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου»· όλες αυτές γραμμές του προγράμματος έχουν ύψιστη σημασία για την ανάληψη ηγετικού ρόλου στην καινοτομία, για τη μεταφορά της καινοτομίας από την έρευνα στην εφαρμογή σε εμπορικές επιχειρήσεις και για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων. Συνεπώς, η επιτροπή ITRE θα εκτιμούσε ιδιαίτερα την αύξηση των κονδυλίων για τις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2019.

Συμμεριζόμαστε την άποψη της Επιτροπής Προϋπολογισμών ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι επίσης μια σημαντική πηγή βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, ενώ μαζί με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, για παράδειγμα μέσω οικολογικών καινοτομιών. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε την έκκλησή σας για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καινοτομία και την έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, καθώς και για την αύξηση των πιστώσεων του COSME για τον σκοπό αυτό.

Η επιτροπή ITRE εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την έμφαση που δίνετε στη νεότερη γενιά και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών, προκειμένου να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας για όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Θεωρούμε το στοιχείο αυτό σημαντικό για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητούμε, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να παράσχει νέα αυξημένα επίπεδα στήριξης για τους νέους και τις γυναίκες στους τομείς της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, μέσω προγραμμάτων όπως το «Ορίζοντας 2020» και το COSME.

Στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, η επιτροπή ITRE υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας και να διασυνδεθούν τα ενεργειακά μας συστήματα, καθώς και να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές. Θεωρούμε, κατά συνέπεια, αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα σε τομείς του προϋπολογισμού που εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό, ιδίως με την παροχή επαρκών πόρων για έργα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τη μείωση των εκπομπών, τη σύζευξη τομέων, τα ευφυή δίκτυα και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, μέσω π.χ. της τεχνικής συνδρομής του ΕΤΣΕ και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, για την υποστήριξη της διασυνδεσιμότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας με στόχο την επίτευξη καθαρής, οικονομικά προσιτής και ασφαλούς ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους, η επιτροπή ITRE υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να χορηγείται επαρκής χρηματοδότηση για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και να παρέχονται πρόσθετα κονδύλια για την τεχνική συνδρομή του ΕΤΣΕ, με σκοπό τη συγκέντρωση και τη δημιουργία έργων σχετικά με τα ευφυή δίκτυα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επιτροπή ITRE υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της χρηματοδότησης των έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ενεργειακή Ένωση (RPEI).

Για τους ίδιους σκοπούς, καθώς και για την προαγωγή της σύζευξης των δικτύων ενέργειας, μεταφορών και ψηφιακών επικοινωνιών, η επιτροπή ITRE υπογραμμίζει τη σημασία της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της για το 2019.

Όπως τόνισε η επιτροπή BUDG, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η απαλλαγή της οικονομίας μας από τις ανθρακούχες εκπομπές έχουν καίρια σημασία, δεδομένου ότι η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να επιτύχει τους στόχους της για το κλίμα και να εκπληρώσει τους στόχους βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της συμφωνίας του Παρισιού. Συνεπώς, η επιτροπή ITRE επιδοκιμάζει την έκκληση της επιτροπής BUDG για βελτιστοποίηση του μηχανισμού ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος. Επαναλαμβάνουμε ότι ο στόχος όσον αφορά τις δαπάνες σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και, ως εκ τούτου, στηρίζουμε το αίτημα της επιτροπής προϋπολογισμού να διατίθεται τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για σκοπούς που αφορούν το κλίμα και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση για τη δίκαιη μετάβαση των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία και τη χρησιμότητα του ΕΤΣΕ και της της επέκτασής του, και επισημαίνουμε τη δήλωσή σας ότι θα πρέπει να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της γεωγραφικής κάλυψης προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες. Ωστόσο, δεδομένου ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποτελούν μέσα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, η επιτροπή ITRE προτείνει να αποκατασταθούν οι γραμμές του προϋπολογισμού για τα εν λόγω προγράμματα οι οποίες είχαν υποστεί περικοπές προς όφελος του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με χρήση όλων των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του τρέχοντος κανονισμού για το ΠΔΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή ITRE υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ΕΤΣΕ, ότι θα περιοριστεί στο ελάχιστο ο αρνητικός αντίκτυπος στα δύο αυτά προγράμματα. Τονίζουμε τη γενική θέση της επιτροπής BUDG ότι οι νέες προτεραιότητες πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις.

Με βάση αυτή τη συλλογιστική, σημειώνουμε την πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ασφάλειά της, καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Επικροτούμε τη θέση της επιτροπής BUDG να χρηματοδοτείται το εν λόγω πρόγραμμα αποκλειστικά μέσω χρηματοδοτικών πόρων από αδιάθετα περιθώρια ή ειδικά μέσα, και επαναλαμβάνουμε ότι το EDIDP δεν θα πρέπει να δημιουργεί προσκόμματα για κανένα υφιστάμενο πρόγραμμα.

Επιπλέον, η επιτροπή ITRE θεωρεί την ψηφιοποίηση βασικό στοιχείο για την προετοιμασία της κοινωνίας και της οικονομίας μας για το μέλλον. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά. Ως εκ τούτου, η επιτροπή ITRE ζητεί επαρκή οικονομικά μέσα για την πρωτοβουλία WIFI4EU, και επιμένει να τηρηθεί η δέσμευση ότι θα καταβληθούν 120 εκατομμύρια EUR μεταξύ του 2017 και του 2019 για την πρωτοβουλία αυτή.

Επιπλέον, η επιτροπή ITRE συμμερίζεται την ανησυχία σας όσον αφορά την επαρκή χρηματοδότηση των οργανισμών ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα μπορούν να εφαρμόζουν ορθά τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ. Υπογραμμίζουμε, επίσης, ότι με τον παρόντα προϋπολογισμό σταματά η μείωση του προσωπικού κατά 5 % και η ανακατανομή προσωπικού μέσω της σχετικής ομάδας. Ως εκ τούτου, η επιτροπή ITRE υποστηρίζει τη θέση ότι δεν πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι πόροι για τους οργανισμούς. Επιπλέον, υπενθυμίζουμε τη θέση μας ότι οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι των οργανισμών που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενα ή νέα καθήκοντα, θα πρέπει να αυξάνονται αναλόγως. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι, βάσει των υπό εκπόνηση νομοθετικών πράξεων, ο ACER και ο ENISA θα αναλάβουν περισσότερα καθήκοντα, κάτι που είναι πιθανό να συμβεί και για Υπηρεσία του BEREC, υποστηρίζουμε την αύξηση του προσωπικού και του προϋπολογισμού τους. Η επιτροπή ITRE έχει τονίσει κατ’ επανάληψη την ανάγκη να συνοδεύεται η παράταση των εντολών από επαρκή ενίσχυση των πόρων. Η διαρκής έλλειψη πόρων υπονομεύει σοβαρά την ικανότητα των οργανισμών να εκπληρώνουν την εντολή που προβλέπεται από το καταστατικό τους. Δεδομένου ότι η προάσπιση της κυβερνοασφάλειας αποτελεί μια όλο και μεγαλύτερη πρόκληση για τον Οργανισμό GNSS, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική ανάθεση είναι πιθανόν να οδηγήσει σε συγκρούσεις συμφερόντων στον ευαίσθητο αυτό τομέα, η επιτροπή ITRE διαπιστώνει και σε αυτήν την περίπτωση ότι απαιτείται αύξηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του οργανισμού.

Επιπλέον, η επιτροπή ITRE εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεισφέρει και θα συμμετάσχει στους προϋπολογισμούς για το 2019 και το 2020 ως εάν είχε παραμείνει στην ΕΕ. Πιστεύουμε, επομένως, ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις από το Brexit στον προϋπολογισμό του 2019 και, κατά συνέπεια, ούτε και στα προγράμματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE.

Τέλος, η επιτροπή ITRE συμφωνεί με την επιτροπή BUDG όσον αφορά το γεγονός ότι η ανάγκη για επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους αυξάνεται και είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι πλησιάζουμε στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, και ότι, κατά συνέπεια, η εφαρμογή των πολυετών προγραμμάτων θα πρέπει να προχωρήσει με ταχύ ρυθμό.

Θα ήμασταν ευγνώμονες εάν η επιτροπή BUDG μπορούσε να λάβει υπόψη της τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες μας, κατά την προετοιμασία της έκθεσής της σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των επιτροπών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου του προϋπολογισμού για το 2019 και έπειτα.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Jerzy Buzek            Jens Geier  

Πρόεδρος της επιτροπής ITRE  Συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE σχετικά με

              τον προϋπολογισμό του 2019

Κοινοποίηση: Daniele Viotti, εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2019


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

CM/ds

D(2018)19768

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

WIC M02024

Θέμα:   Επιστολή-γνωμοδότηση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του προϋπολογισμού του Ιουλίου

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της σχετικά με την εντολή για διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού του έτους 2019:

η επιτροπή IMCO θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι μια εύρυθμη ενιαία αγορά με ανεμπόδιστη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων αποτελεί βασικό στοιχείο που δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της, στηρίζει τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της. Ακόμη και σήμερα, οι αδικαιολόγητοι φραγμοί στην ελεύθερη ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, η πλημμελής εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, τα χαμηλά επίπεδα των διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων και η ανεπαρκής πολιτική στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων περιορίζουν τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και τους πολίτες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες θέσεις εργασίας και αδικαιολόγητα υψηλές τιμές.

Για τους λόγους αυτούς, η IMCO είναι της γνώμης ότι ένα επαρκές επίπεδο συμμετοχής του προϋπολογισμού της Ένωσης στην υποστήριξη της ολοκλήρωσης μιας αποδοτικής ενιαίας αγοράς και της αποτελεσματικής προστασίας των καταναλωτών έχει τεράστια σημασία, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία του μετασχηματισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ψηφιακή εποχή. Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ενιαία αγορά και τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η επιτροπή IMCO ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για τα ακόλουθα βασικά στοιχεία στον προϋπολογισμό του έτους 2019·

1 – Προστασία των καταναλωτών

Ένα υγιές καταναλωτικό περιβάλλον αποτελεί βασικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και για την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών παρέχει προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη σε πολίτες και επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς, όπως τα δικαιώματα των επιβατών, τα δικαιώματα των καταναλωτών, η καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, οι καταχρηστικοί συμβατικοί όροι, η παραποίηση των προϊόντων ή η διπλή ποιότητα των προϊόντων.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις πολιτικής για τους καταναλωτές, τόσο σε ψηφιακό όσο και σε φυσικό επίπεδο. Στην ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθούν να υπάρχουν επισφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας της εποπτείας της αγοράς. Όσον αφορά την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, τόσο η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του μέσου καταναλωτή όσο και η προσαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις τεχνολογικές αλλαγές έχουν κεφαλαιώδη σημασία. Η επιτροπή IMCO θα ήθελε συνεπώς να εξασφαλίσει ότι στον προϋπολογισμό του έτους 2019 θα διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την προστασία του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να τεθούν σε ισχύ, ήδη το 2018 ή το αργότερο το 2019, σημαντικές νομοθετικές πράξεις στον εν λόγω τομέα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εξής:

•  «Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών COM (2015) 0635 -COM (2017) 0637 — 2015/0288 (COD) IMCO/8/05564»·

•  «Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου COM (2015) 0634-2015/0287 (COD) CJ24/8/06371»·

•  «Κανονισμός για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 — COM (2017) 256 final — 2017/0086 (COD) — IMCO/8/09874»·

•  «Κανονισμός σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση — COM (2017) 495 final - 2017/0228 COD) IMCO/8/11036»·

•  «Οδηγία σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών COM (2018) 0184 - 2018/0089 (COD) IMCO/8/12818»·

•  «Οδηγία σχετικά με την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών COM (2018) 0185 - 2018/0090 (COD) IMCO/8/12813»·

•  «Κανονισμός σχετικά με την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς COM (2016)0289 - 2016/0152 (COD) IMCO/8/06772»·

•  «Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της - COM (2017)0795 - 2017(0353) COD».

2 –Τελωνειακή πολιτική

Η τελωνειακή πολιτική θα πρέπει να αποτελεί τυπικό παράδειγμα ενός τομέα πολιτικής στον οποίο οι δημόσιες δαπάνες έχουν τη δυνατότητα να πυροδοτούν βελτιώσεις προς όφελος της οικονομίας στο σύνολό της, καθώς και κάθε κράτους μέλους και κάθε εταιρείας ή ατόμου που επιθυμεί να ασκήσει εμπορικές δραστηριότητες. Τα τελωνεία προστατεύουν την ενιαία αγορά και την υγεία και ασφάλεια των πολιτών. Ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα των τελωνείων. Υπενθυμίζεται ότι τα οφέλη του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα θα γίνουν πλήρως αισθητά μόνο μετά τη μετάβαση σε ηλεκτρονικές μεθόδους επεξεργασίας όλων των συναλλαγών.

Για τον σκοπό αυτό, η συνολική στρατηγική για τα τελωνεία θα πρέπει να είναι συνεκτική, φιλόδοξη και να εφαρμόζεται με αποτελεσματικό τρόπο. Η απλούστευση των διαδικασιών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους είναι καθοριστικοί παράγοντες για την καταπολέμηση της απάτης και την προώθηση του ανταγωνισμού.

Είναι αναγκαίο να διατηρηθεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ των προσπαθειών των κρατών μελών και των προσπαθειών που καταβάλλονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, και, παράλληλα, να αξιολογηθεί εκ νέου κατά πόσον το επίπεδο δαπανών σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να ενισχυθεί για να συγχρηματοδοτηθεί η ταχεία ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων ΤΠ. Ένα αμιγώς ηλεκτρονικό περιβάλλον για τις τελωνειακές δραστηριότητες θα συνέβαλε στην αποτελεσματική αποτροπή της πρακτικής της «αγοράς αφορολόγητων ειδών» που εφαρμόζουν ορισμένοι εξαγωγείς έναντι της Ένωσης και στην κατάλληλη ανίχνευση πιθανών περιπτώσεων δήλωσης δασμολογητέας αξίας χαμηλότερης από την πραγματική ούτως ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη είσπραξη των ιδίων πόρων της Ένωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της πιθανής έναρξης ισχύος το 2019 της πρότασης τροποποίησης του άρθρου 278 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα που παρατείνει τη μεταβατική χρήση μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων (COM (2018) 85 final — 2018/0040 (COD) IMCO/8/12381), με την οποία ουσιαστικά παρατείνεται η περίοδος κατά την οποία θα γίνονται δεκτές οι συγκριτικά λιγότερο αποτελεσματικές διαδικασίες που βασίζονται στη χρήση χαρτιού μέχρι τη μελλοντική στιγμή κατά την οποία θα τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα που πρόκειται να τις αντικαταστήσουν.

Η πρόβλεψη επαρκών δαπανών κατά τα επόμενα έτη γι’ αυτόν τον τομέα πολιτικής θα εξασφάλιζε στην ουσία κέρδος από την επένδυση στο μέλλον, ανάγοντάς την σε παράδειγμα εξορθολογισμού των δαπανών της ΕΕ. Η επαρκής στελέχωση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα είναι επίσης απολύτως αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της μετάβασης σε ένα αποτελεσματικό περιβάλλον ηλεκτρονικών τελωνείων.

3 – ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η επιτροπή IMCO θεωρεί ότι είναι απόλυτα σημαντικό να εξακολουθήσουν να επωφελούνται από πληροφορίες και υπηρεσίες υποστήριξης, όπως το SOLVIT και η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», οι οποίες αφορούν γενικότερα την ευρωπαϊκή νομοθεσία που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη δραστηριότητά τους, να τους παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη για να εισέλθουν στις ξένες αγορές που ανοίγουν και να τους παρασχεθεί βοήθεια για να ενστερνιστούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να υιοθετήσουν επιχειρηματικά μοντέλα της κυκλικής οικονομίας. Ένα επαρκές επίπεδο κεφαλαίων μπορεί να εξασφαλίσει την μόχλευση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της προς την κατεύθυνση του ψηφιακού εμπορίου. Για τους λόγους αυτούς, τονίζεται η σπουδαιότητα της διάθεσης επαρκών κονδυλίων του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα COSME.

4 – Δραστηριότητες τυποποίησης

Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες τυποποίησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης. Τα πρότυπα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς και τα θεμέλια της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Καταναλωτές και συμφεροντούχοι θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού προτύπων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Anneleen Van Bossuyt

Κοινοποίηση: κ. Daniele Viotti


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Επιστολή που απηύθυνε στις 11 Απριλίου 2018 ο Alain Cadec, πρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας, στον Daniele Viotti, γενικό εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2019

Μετάφραση

Θέμα:  Οι προτεραιότητες της επιτροπής PECH για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής του 2019

Αγαπητέ συνάδελφε,

Η Επιτροπή Αλιείας αποφάσισε να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τις προτεραιότητές της για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής του 2019 μέσω γραπτής διαδικασίας και υπό μορφή επιστολής που ενέκριναν οι συντονιστές της στις 28 Μαρτίου 2018.

Έτσι, η Επιτροπή Αλιείας αποφάσισε ότι στην εντολή για τον τριμερή διάλογο θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες προτεραιότητες:

Οι χρηματοδοτικοί πόροι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) συγκεντρώνονται στο τμήμα ΙΙΙ και τον τίτλο 11, «Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)», μαζί με τις υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας και συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

1.  Για να εφαρμοστεί η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και αλιείας, να αντιμετωπιστεί η οικονομική επιβάρυνση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να επιτευχθεί ο στόχος της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), χρειάζονται κατάλληλα και προσβάσιμα κονδύλια για την αλιεία·

2.  η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος παγκόσμιος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων· πάνω από το 60 % της προσφοράς αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ προέρχεται από διεθνή ύδατα και από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών. Πρέπει να προβλεφθούν επαρκή και αξιόπιστα δημοσιονομικά κονδύλια στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2019, ιδίως λόγω της ανανέωσης των πρωτοκόλλων με τη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη·

3.  η Επιτροπή Αλιείας τονίζει την ανάγκη να διατηρηθούν επαρκείς δημοσιονομικές προβλέψεις για συγχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες, ώστε να μπορούν οι τομείς της του παράκτιου και του μικρής κλίμακας στόλου να λαμβάνουν χρηματοδότηση· αναγνωρίζει ότι, με βάση το γενικό πλαίσιο που παρέχει το ΕΤΘΑ, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τις χρηματοδοτικές τους προτεραιότητες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρξει απόκριση στα ειδικά προβλήματα αυτού του τομέα·

4.  επισημαίνει ότι όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα αλιείας έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη, γι’ αυτό και, κατά το οικονομικό έτος 2019, η Επιτροπή και οι εθνικές διοικήσεις θα πρέπει να επιταχύνουν τις δράσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των σχετικών σχεδίων·

5.  τονίζει ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020, τέσσερα έτη μετά την έγκρισή του στις 15 Μαΐου 2014, εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό, δεδομένου ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2018 είχε χρησιμοποιηθεί μόλις το 3,5% από τα 6,4 δισεκατομμύρια EUR του ταμείου· ευελπιστεί ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ θα βελτιωθεί· επισημαίνει ότι το χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις σε εθνικό επίπεδο·

6.  ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή πιστώσεων και, συγκεκριμένα, ζητεί να μπορούν τα κονδύλια για τα δεδομένα που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη να μεταφέρονται σε ερευνητικά ιδρύματα και, για λόγους ελέγχου, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας·

7.  σημειώνει την ποιότητα και τη λυσιτέλεια της συνεργασίας που πραγματοποιείται από την Υπηρεσία στο πλαίσιο του πιλοτικού κοινού έργου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και τη Frontex, με σκοπό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής· υπενθυμίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή ότι πρέπει να διατίθενται στην Υπηρεσία επαρκείς πόροι για τέτοιου είδους έργα ή οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό σχέδιο·

8.  επισημαίνει το εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (99,6%), που έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και των πιστώσεων πληρωμών (88,5%)·

9.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο χρηματοδοτικών πόρων για τη θαλάσσια και αλιευτική έρευνας προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση και να εδραιωθεί η ανασύσταση των εξαντληθέντων αλιευτικών ειδών·

10.  υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η συλλογή επιστημονικών δεδομένων και να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση σε αυτή, όπως επίσης να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων ανάμεσα στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας, αφενός, και της επιστημονικής κοινότητας, αφετέρου·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου των αλιευμάτων και της συλλογής επιστημονικών δεδομένων, καθηκόντων που αποτελούν πυλώνες της ΚΑλΠ· θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αξιοποίηση των σχετικών πόρων.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επιστολή που απηύθυνε o Claude Moraes, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Μετάφραση

Θέμα:  Προτεραιότητες της επιτροπής LIBE για το σχέδιο προϋπολογισμού 2019

Κύριε πρόεδρε,

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή για να αναφερθώ στις προτεραιότητες της επιτροπής LIBE για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019.

Η επιτροπή αναμένει ότι το επίπεδο των χρηματοδοτικών πόρων που προβλέπει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 2019 στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής πληρωμής που συμφωνήθηκε για τον τομέα ΙΙΙ (Ασφάλεια και ιθαγένεια) στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης το 2017, θα εγγραφεί πλήρως στον προϋπολογισμό. Όσον αφορά την επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια εντός της Ένωσης, αναμένουμε επίσης από την Επιτροπή να έχει δαπανήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος του 2018, το συνολικό κονδύλιο των 650 εκατομμυρίων EUR που διατέθηκε για την περίοδο 2016 έως 2018.

Λόγω των συνεχιζόμενων προκλήσεων που σχετίζονται με τον αυξανόμενο αριθμό αφίξεων μεταναστών στα σύνορα της ΕΕ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρασχεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) να μετατραπεί σε έναν πλήρως αυτόνομο Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο που θα εγγυάται την παρακολούθηση και την τήρηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων όλων των αιτούντων, ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής καθώς και μέτρα για τη στήριξη της ένταξης των μεταναστών. Η επιτροπή LIBE καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι διατίθενται επαρκή κονδύλια στον τομέα του ασύλου εφόσον το τρέχον έτος εγκριθούν σημαντικοί φάκελοι στον συγκεκριμένο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σημαντικό να παρασχεθεί στον Frontex επαρκής χρηματοδότηση για την αποτελεσματική εκπλήρωση της εντολής του και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), η επιτροπή αναμένει ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη το 2018 προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ το 2019. Θα πρέπει στο μέλλον να προληφθεί μια κατάσταση σαν αυτή που παρατηρήθηκε στα τέλη του 2017 και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανακατανομή 275 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, λόγω ζητημάτων σχετικών με την ικανότητα απορρόφησης ορισμένων κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή εμμένει στην επιθυμία της να οριστεί μία γραμμή του προϋπολογισμού για κάθε έναν από τους στόχους της (χρειάζονται 4 θέσεις του προϋπολογισμού αντί για 2) ώστε να μπορέσει η επιτροπή LIBE να διαδραματίσει τον ελεγκτικό της ρόλο και να ενισχυθεί η διαφάνεια της ενωσιακής χρηματοδότησης. Η σημερινή κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού στο ΤΑΜΕ είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητική για την επιτροπή LIBE, γεγονός που αποτυπώνεται στις τροπολογίες του προϋπολογισμού που ενέκρινε η επιτροπή πέρυσι. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα από τα κράτη μέλη ή από ορισμένους επιλέξιμους ιδιωτικούς φορείς.

Όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η επιτροπή επιθυμεί να τονίσει τη σημασία που έχει η χρηματοδότηση επαρκών μηχανισμών εποπτείας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Καθώς είναι προφανές ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται υπό πίεση, η επιτροπή συνιστά να αυξηθεί καταλλήλως ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται επίσης επαρκής χρηματοδότηση της οικονομικής υποστήριξης φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. Ουσιώδη σημασία έχει επίσης να δοθούν επαρκή κονδύλια στον EU-LISA το 2019, προκειμένου να μπορέσει να προσλάβει το προσωπικό και να αποκτήσει την εμπειρογνωσία που χρειάζεται για την εκτέλεση των συμπληρωματικών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Όσον αφορά το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι η ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, άλλων σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων, καθώς και του κυβερνοεγκλήματος αποτελεί προτεραιότητα. Κατάλληλη χρηματοδότηση θα πρέπει να παρασχεθεί το 2019 και για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων και της εμπορίας ανθρώπων. Δεδομένου ότι παρατηρείται άνοδος των φαινομένων αυτών παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προϋπολογισμός του EUROJUST θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς προκειμένου να βελτιωθεί ο ρόλος του ως προς τον συντονισμό των ερευνών και των διώξεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης της εκτέλεσης διεθνών αιτήσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και έκδοσης. Η επιτροπή τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το συντομότερο δυνατό. Δεδομένων του σημαντικού ρόλου της στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών εγκληματικότητας και της επέκτασης της συνεργασίας της με τρίτες χώρες, και η Ευρωπόλ θα πρέπει να λάβει επαρκή χρηματοδότηση.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) θα πρέπει να αυξηθεί, ούτως ώστε να είναι σε θέση να φέρει πράγματι σε πέρας την κύρια αποστολή του, που είναι η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, και να αναπτύξει την υποδομή και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη συγκέντρωση δεδομένων ανά χώρα με εναρμονισμένο και βέλτιστο τρόπο. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα λόγω της αύξησης του εμπορίου ναρκωτικών, το οποίο διαδραματίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο και στην αύξηση των θανάτων από υπερβολική δόση οπιοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιτροπή θεωρεί ότι η αναθεώρηση της εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας και να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα στις επιγραμμικές επικοινωνίες μέσω καλύτερων προτύπων ασφάλειας ΤΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή της αναθεώρησης της εντολής του ENISA θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί καταλλήλως το 2019.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επιστολή που απηύθυνε η Danuta Maria Hübner, πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, προς τον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Μετάφραση

Θέμα:  Προτεραιότητες της επιτροπής AFCO σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του προϋπολογισμού 2019

Κύριε Πρόεδρε,

Επειδή στενεύουν τα περιθώρια χρόνου για την έγκριση της έκθεσής σας σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του προϋπολογισμού 2019, μου ανετέθη να συντάξω τη γνωμοδότηση της AFCO επί του σχεδίου έκθεσης για τον προϋπολογισμό 2019 υπό μορφήν επιστολής, στην οποία θα περιγράφονται αδρομερώς οι προτεραιότητες της AFCO για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Συνεπώς, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή σας στους εξής τομείς προτεραιότητας που αξίζει να εξετασθούν το τρέχον έτος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό:

- Όπως πάντα, η AFCO δεσμεύεται να εξασφαλίσει κατάλληλη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ). Πιστεύουμε ότι τα δύο αυτά προγράμματα είναι συμπληρωματικά, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να χρηματοδοτούνται ανεξάρτητα, καθώς και τα δύο είναι σημαντικά για την συμμετοχή των πολιτών με διάφορους τρόπους.

- Όπως ίσως γνωρίζετε, μελετάμε επί του παρόντος την πρόταση της Επιτροπής για την αναμόρφωση της ΕΠΠ, και στο πλαίσιο αυτό επιμένουμε να διαχωριστεί η χρηματοδότησή της από εκείνην του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Θέλουμε να επιτύχουμε πλήρη διαφάνεια της χρηματοδότησης των δύο προγραμμάτων και συνεπώς πιστεύουμε ότι οι δημοσιονομικές πηγές τους θα πρέπει να διευθετηθούν και να δίνουν σαφή εικόνα της προέλευσης τους.

- Μια άλλη προτεραιότητα της AFCO είναι να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για την επικοινωνία με τους πολίτες ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019 και της έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Θα θέλαμε επίσης να εντατικοποιηθεί ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό θα θέλαμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των διαβουλεύσεων με τους πολίτες.

Είμαι βέβαιη ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα λάβει υπόψη τις προτάσεις μας κατά την κατάρτιση της εντολής για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό 2019.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)

Κοινοποίηση:  Daniele Viotti, εισηγητής της επιτροπής BUDG για τον προϋπολογισμό 2019 - τμήμα III Επιτροπή

  Paul Rübig, εισηγητής της επιτροπής BUDG για τον προϋπολογισμό 2018 - άλλα τμήματα


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Ελευθέριος Συναδινός

1

0

VERTS/ALE

Thomas Waitz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου