Postup : 2018/2024(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0247/2018

Predkladané texty :

A8-0247/2018

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0311

SPRÁVA     
PDF 1160kWORD 137k
29.6.2018
PE 623.666v02-00 A8-0247/2018

k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

(2018/2024(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Daniele Viotti

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O DÁTUMOCH PRE ROZPOČTOVÝ POSTUP A SPÔSOBOCH FUNGOVANIA ZMIEROVACIEHO VÝBORU V ROKU 2018
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE RYBÁRSTVO
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

(2018/2024(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý prijala Komisia 23. mája 2018 (COM(2018)0600),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a jeho následnú zmenu nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 2017/1123 z 20. júna 2017(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2018 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2019, oddiel III – Komisia(5),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. februára 2018 o rozpočtových usmerneniach na rozpočtový rok 2019 (06315/2018),

–  so zreteľom na článok 86a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A8-0247/2018),

Návrh rozpočtu na rok 2019 – posilnenie solidarity a príprava udržateľnej budúcnosti

1.  pripomína, že Parlament vo svojom uznesení z 15. marca 2018 uviedol tieto priority rozpočtu EÚ na rok 2019: udržateľný rast, inovácie, konkurencieschopnosť, bezpečnosť, boj proti zmene klímy, prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov a migrácia; a taktiež požiadal o osobitné zameranie sa na mladých ľudí;

2.  pripomína, že rozpočet EÚ na rok 2019 bude posledným rozpočtom v súčasnom volebnom období a rokovania o ňom budú prebiehať súbežne s rokovaniami o ďalšom viacročnom finančnom rámci (ďalej len „VFR“) a reforme vlastných zdrojov EÚ; pripomína tiež, že Spojené kráľovstvo sa zaviazalo prispieť k vykonávaniu ročných rozpočtov Únie na roky 2019 a 2020 a podieľať sa na nich, tak ako keby zostalo v Únii po marci 2019;

3.  víta návrh Komisie a domnieva sa, že vo veľkej miere zodpovedá prioritám Parlamentu; má v úmysle ďalej posilňovať kľúčové programy a zaisťovať primeranú úroveň financovania; konštatuje nárast vo výške 3,1% vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a nižší pri HND v porovnaní s rokom 2018, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky (1 % v porovnaní s 1,02 %) aj o platobné rozpočtové prostriedky (0,9 % v porovnaní s 0,92 %);

4.  víta navrhované zvýšenie prostriedkov na program Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Erasmus+ a programy, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti občanov EÚ; poukazuje však na potrebu ďalšieho posilnenia podpory určenej pre MSP, ktoré majú kľúčový význam pre hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, a vyčlenených rozpočtových prostriedkov na digitalizáciu priemyslu EÚ a podporu digitálnych zručností a digitálneho podnikania, ako aj na programy podporujúce mladých ľudí, najmä ErasmusPro; pripomína svoje presvedčenie, že rozpočet programu Erasmus+ na rok 2019 treba prinajmenšom zdvojnásobiť;

5.  ľutuje, že navýšenie rozpočtu programu EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME) predstavuje v porovnaní s rozpočtom na tok 2018 iba 2,3 % (362,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch) a že navrhované platobné rozpočtové prostriedky sú o 0,6 % nižšie; pripomína, že je to úspešný program, ktorý má oveľa viac žiadateľov než reálnych príjemcov finančných prostriedkov; zdôrazňuje, že malé a stredné podniky sú v EÚ dôležitou hnacou silou zamestnanosti, hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti, sú chrbticou európskej ekonomiky a sú schopné vytvárať rast a pracovné miesta; naliehavo požaduje ako najvyššiu prioritu, aby sa to odrazilo v dostatočnom financovaní programov pre MSP a ďalším zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov programu COSME vzhľadom na úspech tohto programu;

6.  oceňuje úlohu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorú zohráva pri znižovaní nedostatku investícií v EÚ; žiada, aby sa v záujme optimálnej regionálnej a sektorovej vyváženosti posilnila sociálna dimenzia využívania EFSI vrátane inovácií v zdravotnej starostlivosti a medicíne, sociálnej infraštruktúry, ochrany životného prostredia, udržateľnej dopravy, obnoviteľných zdrojov energie a infraštruktúry na skladovanie energie; opätovne zdôrazňuje svoje dlhodobé stanovisko, podľa ktorého sa nové iniciatívy v rámci VFR musia financovať z nových rozpočtových prostriedkov, a nie na úkor existujúcich programov; opakovane vyjadruje svoj záväzok posilniť program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy, aby sa čo najviac vyrovnali škrty vykonané v týchto programoch v rozpočte na rok 2019 na financovanie rozšírenia EFSI;

7.  berie na vedomie záväzok obnoviť program EÚ v oblasti obrany, najmä prostredníctvom dohody o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), a to v rámci prvej fázy fungovania Európskeho obranného fondu; domnieva sa, že tento spoločný záväzok prispeje k dosiahnutiu úspor z rozsahu a k lepšej koordinácii medzi členskými štátmi a podnikmi, čo umožní EÚ udržať si svoju strategickú autonómiu a stať sa skutočným svetovým hráčom;

8.  konštatuje, že Komisia v súlade s finančným plánovaním predložila návrh na zvýšenie prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) o 233 miliónov EUR; opätovne potvrdzuje, že Parlament nesúhlasí so žiadnym predsunutím dodatočných rozpočtových prostriedkov na roky 2018 – 2020 vyplývajúcich z revízie VFR v polovici trvania; trvá na tom, že rozpočtový orgán si zachováva v plnej miere svoje právomoci, pokiaľ ide o rozhodovanie o úrovni financovania všetkých programov vrátane tých, ktoré boli predmetom preskúmania VFR v polovici trvania; zdôrazňuje význam lojálnej spolupráce medzi inštitúciami a vyzýva všetkých príslušných aktérov, aby si naďalej dôverovali počas celého rozpočtového postupu na rok 2019;

9.  je naďalej odhodlaný bojovať proti nezamestnanosti, a predovšetkým proti nezamestnanosti mladých ľudí; v tejto súvislosti sa domnieva, že YEI by sa mala ešte viac posilniť, a to v súvislosti s tým, že je potrebné zvýšiť financovanie EÚ v záujme zabezpečenia výsledkov piliera sociálnych práv, aj napriek ťažkostiam súvisiacim s preprogramovaním iniciatívy YEI a fondu ESF v prípade pozmenenia finančného krytia YEI; uznáva, že nezamestnanosť mládeže sa v rámci EÚ nerieši dostatočne, keďže jej miera je stále vyššia ako v roku 2007; žiada Komisiu, aby zaručila, že členské štáty nebudú nahrádzať vlastné politiky a financovanie v boji proti nezamestnanosti mladých finančnými prostriedkami z tejto iniciatívy, ale skôr ho nimi doplnia; zdôrazňuje skutočnosť, že účinnými postupmi na riešenie nezamestnanosti mládeže sú odborná príprava aj učňovské vzdelávanie; zdôrazňuje, že mobilita prostredníctvom programu ErasmusPro silne stimuluje referenčné porovnávanie v záujme zavádzania najlepších postupov;

10.  zdôrazňuje, že v roku 2019 sa programy politiky súdržnosti budú vykonávať v plnej miere, a vyzdvihuje záväzok Parlamentu zabezpečiť na tieto programy zodpovedajúce finančné prostriedky; víta skutočnosť, že takmer všetky riadiace orgány pre programy na roky 2014 – 2020 už boli určené; poukazuje na to, že dôvodom neprijateľných oneskorení vykonávania operačných programov bolo do veľkej miery neskoré určenie týchto orgánov; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že vykonávanie týchto programov sa urýchli, aby sa dobehli uvedené oneskorenia, a v tejto súvislosti požiadali o pomoc Komisiu;

11.  berie na vedomie správy o fungovaní regionálnej politiky a politiky súdržnosti v Únii a o hospodárskych ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú zaostávajúce regióny, ktoré opakovane poukazujú na nedostatočnú účinnosť a výsledky;

12.  berie na vedomie skutočnosť, že návrh Komisie by umožnil dosiahnuť cieľ vynaložiť v roku 2019 20 % rozpočtu na výdavky na opatrenia v oblasti klímy; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia sa nezaoberala žiadosťou Parlamentu o kompenzáciu nižšej výšky pridelených rozpočtových prostriedkov v prvých rokoch VFR; domnieva sa, že tento návrh je nedostatočný, pretože spolu tak bude z rozpočtu EÚ na obdobie 2014 – 2020 vyčlenených na opatrenia súvisiace s ochranou klímy len 19,3 %, čo znamená, že EÚ nesplní svoj cieľ v oblasti uplatňovania hľadiska klímy na obdobie 2014 – 2020 na úrovni aspoň 20 %, ak aj v roku 2020 vyčlení na ochranu klímy iba 20 % rozpočtu; ľutuje, že Komisia nebola schopná predložiť návrhy rozpočtov, ktoré by boli v súlade so záväzkami a cieľmi stanovenými Úniou v tejto oblasti v záveroch Európskej rady zo zasadnutia konaného 7. - 8. februára 2013; domnieva sa, že by sa malo robiť viac, a to vypracovaním akčného plánu pre programy s obrovským potenciálom, ako je Horizont 2020, Nástroj na prepojenie Európy, ESF, EPZF, EPFRV, ENRF alebo LIFE +, pretože tieto programy umožňujú významne investovať do energetickej efektívnosti a obnoviteľných energií; pripomína odôvodnenú kritiku Dvora audítorov, pokiaľ ide o metodiku používanú Komisiou, a vzhľadom na to vyzýva na jej rýchle skvalitnenie v tomto ohľade;

13.  víta záväzok Komisie skvalitniť metodiku sledovania výdavkov v oblasti biodiverzity; nesúhlasí však s navrhovaným znížením celkového príspevku na ochranu biodiverzity na 8,2 %, ktoré je v rozpore s cieľom zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a ekosystémových služieb do roku 2020;

14.  domnieva sa, že zaistenie bezpečnosti občanov Únie a riešenie výziev súvisiacich s migráciou a utečencami zostávajú najväčšími prioritami Únie v roku 2019; považuje za kľúčové zachovať výdavky v týchto oblastiach na adekvátnej úrovni, aby zodpovedali potrebám plynúcim z migračnej a utečeneckej krízy na africkom kontinente, najmä v oblasti Sahel, ale aj v krajinách Levantu a v oblasti Stredozemného mora; domnieva sa, že potrebná solidarita medzi členskými štátmi pri riadení migračných tokov, najmä keď bude prijatá revízia dublinského nariadenia, sa musí odraziť v rozpočte EÚ; berie na vedomie, že návrh rozpočtu na rok 2019 zahŕňa rozpočtové dôsledky návrhu Komisie;

15.  zdôrazňuje, že v prípade niekoľkých významných legislatívnych iniciatív, o ktorých sa rokuje alebo ktoré sú v skorom štádiu vykonávania, ako je revízia dublinského nariadenia, zriadenie systému vstup/výstup a európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, zlepšenie Schengenského informačného systému a iniciatívy týkajúcej sa interoperability informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie, sa očakáva, že budú mať významný vplyv na rozpočet na rok 2019, a zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia primeraného financovania zodpovedajúceho ambíciám Únie v týchto oblastiach; nabáda Komisiu, aby sa zapojila do otvoreného, proaktívneho dialógu s rozpočtovým orgánom o týchto iniciatívach, aby mohol v prípade potreby upraviť rozpočtové prostriedky bez toho, aby bol počas ročného rozpočtového postupu dotknutý výsledok pokračujúceho legislatívneho postupu;

16.  vyjadruje poľutovanie nad návrhom Komisie na financovanie druhej tranže nástroja pre utečencov v Turecku (FRT); podporuje ďalšie fungovanie FRT, ale zastáva názor, ktorý sa zhoduje s návrhom Komisie zo 14. marca 2018, že by mal byť financovaný z rozpočtu EÚ len do výšky 1 miliardy EUR a z bilaterálnych príspevkov členských štátov vo výške 2 miliárd EUR, aby v rozpočte EÚ zostali dostatočné rezervy na neočakávané udalosti, ktoré môžu nastať v posledných dvoch rokoch súčasného VFR, ako aj na financovanie ostatných priorít; aj v tomto prípade trvá na tom, že keďže FRT je novou iniciatívou v rámci tohto VFR, mal by sa financovať z nových rozpočtových prostriedkov; ľutuje, že hoci Parlament jasne požadoval, aby bol plne zapojený do rozhodovacieho procesu o predĺžení nástroja FRT, aj preto, aby sa nemusel opakovať postup jeho vytvárania, zatiaľ medzi Parlamentom a Radou neprebehli žiadne rokovania o financovaní jeho druhej tranže; informuje členské štáty, že Parlament má plné právo na riadne plnenie svojej úlohy ako jednej zo zložiek rozpočtového orgánu Únie a že ju plniť aj bude, ako už v minulosti oznámil; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek naliehavým humanitárnym potrebám Rada až doposiaľ nebola schopná nájsť spoločnú pozíciu k financovaniu FRT;

17.  konštatuje, že v dôsledku obmedzenej flexibility súčasného VFR, čo sa týka reakcie na nové výzvy a financovania nových iniciatív, návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje veľmi obmedzené rezervy, resp. neobsahuje žiadne rezervy, v rámci stropov VFR v okruhoch 1a, 1b, 3 a 4; vyjadruje svoj zámer v rámci postupu revízie ešte viac aktivovať ustanovenia o flexibilite, ktoré obsahuje revidovaný VFR;

18.  je naďalej znepokojený možným opätovným nahromadením nezaplatených účtov ku koncu obdobia súčasného VFR; berie na vedomie mierne zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2018 o 2,7 %, a to najmä v dôsledku AMIF, ISF a FRT; berie na vedomie navrhovanú rezervu vo výške 19,3 miliardy EUR v rámci stropu pre výdavkové rozpočtové prostriedky; vyzýva Komisiu, aby bola aj naďalej obozretná, pokiaľ ide o vývoj platieb, aby tak umožnila rozpočtovému orgánu prijať potrebné opatrenia s cieľom včas zabrániť abnormálnemu nahromadeniu nezaplatených platieb; je presvedčený o tom, že dôveryhodnosť EÚ je tiež spojená s jej schopnosťou zabezpečiť primeranú úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte EÚ, aby vedela plniť svoje záväzky;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

19.  konštatuje, že v porovnaní s rokom 2018 návrh Komisie na rok 2019 zodpovedá zvýšeniu záväzkov v podokruhu 1a o 3,9 % na 22 860 miliónov EUR; poznamenáva, že program Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy, veľké projekty v oblasti infraštruktúry a Erasmus + sú zodpovedné za značnú časť tohto zvýšenia, keďže viazané rozpočtové prostriedky na ne sa zvýšili o 8,5 %, 36,4 %, 7,8 % a 10,4 %; zdôrazňuje však, že tieto zvýšenia sú zväčša v súlade s finančným plánovaním, a teda nepredstavujú dodatočné zvýšenia;

20.  pripomína, že programy súvisiace s výskumom a inováciami, ako je Horizont 2020, majú zásadný význam na vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosti v Európe; naliehavo žiada Komisiu, aby to zohľadnila vo svojich prioritách; žiada primeranú úroveň financovania pre programy súvisiace s výskumom a inováciami; zdôrazňuje, že v tejto oblasti by sa mali podporiť najmä členské štáty, ktoré čelia hospodárskym a finančným ťažkostiam;

21.  pripomína, že nové iniciatívy niekoľkých posledných rokov, napríklad EFSI (I a II), WiFi4EU a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), boli vykonávané na úkor niektorých programov v rámci podokruhu 1a, najmä programu Horizont 2020, Nástroja na prepájanie Európy, programu Galileo, ITER, Copernicus a EGNOS, ktoré boli vážne zasiahnuté prerozdelením prostriedkov;

22.  zdôrazňuje, že program Erasmus+ naďalej ostáva hlavným programom na podporu mobility mládeže na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy a na nabádanie mladých ľudí, aby sa podieľali na európskej demokracii; pripomína, že je potrebné vynaložiť administratívne úsilie na zlepšenie prístupu k programu Erasmus+ a že objem oprávnených žiadostí vysoko prevyšuje súčasný rozpočet; domnieva sa preto, že finančné krytie programu Erasmus+ by malo uspokojiť oprávnený dopyt po tomto programe, najmä v súvislosti s celoživotným vzdelávaním;

23.  so znepokojením berie na vedomie diskusie o financovaní európskeho zboru solidarity (ESC), ktoré potvrdili obavy Parlamentu, že nové iniciatívy pôjdu na úkor existujúcich a dobre fungujúcich programov; takisto so znepokojením berie na vedomie precedens zavedený výsledkom postupu trialógu, keď neboli jasne deklarované zdroje financovania iniciatívy a ďalšie objasnenie má prebehnúť až v rámci ročného rozpočtového postupu; očakáva, že Komisia dohodu vykoná tak, aby plne odrážala diskusie z trojstranných rozhovorov a ducha dohody;

24.  víta skutočnosť, že podľa dosiahnutej dohody o financovaní EDIDP budú potrebné oveľa menšie škrty v programoch v rámci podokruhu 1a oproti pôvodnému návrhu Komisie; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že sa zdá, že Rada kladie väčší dôraz na udržiavanie rezerv než na poskytnutie dostatočných finančných prostriedkov na oblasti, ktoré sama identifikovala ako hlavné priority;

25.  víta pridelenie sumy 500 miliónov EUR na program EDIDP na roky 2019 a 2020; konštatuje, že podľa odhadov výskumnej služby Európskeho parlamentu nedostatočná spolupráca medzi vnútroštátnymi odvetviami v tejto oblasti stojí EÚ 10 miliárd EUR ročne; domnieva sa, že obrana je jasným príkladom, ako je možné dosiahnuť väčšiu efektívnosť prenosom niektorých právomocí a úkonov, ktoré v súčasnosti vykonávajú členské štáty, ako aj príslušných rozpočtových prostriedkov na EÚ; zdôrazňuje, že by to viedlo k preukázaniu európskej pridanej hodnoty a umožnilo by to obmedziť celkové zaťaženie verejných výdavkov v EÚ;

26.  víta návrh na vytvorenie Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky, ktorý bude podporovať najnovšiu vysokovýkonnú výpočtovú techniku a dátovú infraštruktúru, rozvoj jeho technológií a ich uplatňovanie v širokom spektre oblastí na prospech vedeckých pracovníkov, priemyslu aj verejného sektora;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

27.  berie na vedomie, že celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b dosahuje 57 113,4 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 2,8 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2018; ďalej konštatuje, že navrhovaná suma 47 050,8 milióna EUR ako platobné rozpočtové prostriedky je o 1,1 % vyššia než v roku 2018;

28.  víta skutočnosť, že programy na obdobie rokov 2014 –2020 sa vykonávajú v plnej miere, a opätovne zdôrazňuje, že v budúcnosti sa musí zabrániť akémukoľvek „abnormálnemu“ hromadeniu neuhradených faktúr; víta tiež skutočnosť, že veľká väčšina vnútroštátnych riadiacich orgánov už bola určená; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyriešili všetky nedoriešené otázky, aby vykonávanie mohlo hladko pokračovať;

29.  pripomína, že v dôsledku revidovaných prognóz členských štátov boli v opravnom rozpočte č. 6/2017 platobné rozpočtové prostriedky v rámci podokruhu 1b znížené o 5,9 miliardy EUR; úprimne dúfa, že národné orgány aj Komisia zvýšili kvalitu svojich odhadov platobných potrieb v rozpočte na rok 2019 a že platobné rozpočtové prostriedky v navrhnutej výške sa budú čerpať v plnej miere;

30.  zdôrazňuje, že v časoch rýchleho technologického rozvoja – vrátane sektora umelej inteligencie – sa môže priepasť medzi rýchlo sa rozvíjajúcimi a zaostávajúcimi regiónmi prehlbovať, ak sa vplyv štrukturálnych fondov neposilní ich podmienením z hľadiska efektívnosti;

31.  berie na vedomie návrh Komisie, aby sa financovalo pokračovanie YEI, a navrhnutú mobilizáciu prostriedkov vo výške 233,3 milióna EUR z celkovej rezervy na záväzky; pripomína, že prípadnému zvýšeniu vyčlenených rozpočtových prostriedkov na YEI by mali zodpovedať príslušné sumy z Európskeho sociálneho fondu (ESF); pripomína záväzok Komisie, ktorý prijala počas zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2018, urýchlene predložiť revíziu nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), aby doň zahrnula zvýšenie prostriedkov pre YEI v roku 2018; upozorňuje na to, že Komisia svoj záväzok nedodržala, a žiada ju, aby podrobne vysvetlila dôvody, ktoré spôsobili oneskorenie v predložení revízie uvedeného nariadenia;

32.  zaväzuje sa rýchlo prijať nové právne predpisy týkajúce iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ESF s cieľom uľahčiť ambiciózne zvýšenie rozpočtových prostriedkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2019 bez toho, aby boli ohrozené ostatné programy prebiehajúce v rámci ESF v členských štátoch, prípadne oslobodením členským štátom od ich povinnosti zosúladiť rozpočtové prostriedky ESF zamerané na zamestnanosť mladých ľudí, a to pod striktnou podmienkou, že navrhované zmeny by členským štátom ani neumožnili uvoľnenie z finančných záväzkov, ktoré už v tejto oblasti prijali, ani by vo všeobecnosti neznamenali zníženie rozpočtových prostriedkov EÚ určených na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

33.  berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 59 991,1 milióna EUR (+ 1,2 % v porovnaní s rokom 2018) a navrhované platby vo výške 57 790,4 milióna EUR (3 %) pre okruh 2; konštatuje, že výdavky na EPZF na rok 2019 sa odhadujú na 44 162,5 milióna EUR, čo je menej ako v rozpočte na rok 2018 (– 547,9 milióna EUR);

34.  konštatuje, že Komisia ponechala pod stropom okruhu 2 rezervu 344,9 milióna EUR; poukazuje na skutočnosť, že zvýšená nestálosť na poľnohospodárskych trhoch, akú spôsobil napríklad zákaz dovozu do Ruska, sa môže stať dôvodom použitia tejto rezervy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rezerva ponechaná pod stropmi bude stačiť na riešenie akejkoľvek krízy, ktorá by mohla nastať;

35.  poznamenáva, že vykonávanie niektorých opatrení, ktoré súvisia so zákazom dovozu do Ruska a ktoré boli zahrnuté v rozpočte na rok 2018, nebude pokračovať (napríklad pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, v prípade ktorých je situácia na trhu stále ťažká), ale stále môžu pretrvávať ťažkosti na trhu v mliekarenskom odvetví; očakáva opravný list Komisie, ktorý by mal byť predložený v októbri a ktorý by mal vychádzať z aktualizovaných informácií o financovaní EPZF, aby bolo možné overiť skutočné potreby v poľnohospodárskom sektore; zdôrazňuje, že počet prípadov, keď je nutná intervencia na trhu v rámci EPZF, je naďalej veľmi nízky a zodpovedá len relatívne malej časti EPZF (okolo 5,9 %);

36.  zdôrazňuje, že časť riešenia problému nezamestnanosti mladých ľudí spočíva v primeranej podpore mladých ľudí vo vidieckych oblastiach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla zvýšiť rozpočtový riadok pre mladých poľnohospodárov;

37.  zdôrazňuje, že vykonávanie ENRF sa zrýchľuje a po pomalom štarte na začiatku programového obdobia by sa v roku 2019 mal vykonávať v plnej miere; víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na program LIFE + (+ 6 %) v súlade s finančným plánovaním; poznamenáva, že Európska environmentálna agentúra (EEA) prevezme v rokoch 2019 –2020 zodpovednosť aj za monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj za overovanie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

38.  poznamenáva, že na okruh 3 sa navrhujú viazané rozpočtové prostriedky vo výške 3 728,5 milióna EUR, čo predstavuje zvýšenie o 6,7 % v porovnaní s rokom 2018, a platobné rozpočtové prostriedky v celkovej výške 3 486,4 milióna EUR, t. j. 17 % nárast v porovnaní s minulým rokom; zdôrazňuje však, že tieto zvýšenia prichádzajú po rokoch s klesajúcimi úrovňami financovania tohto okruhu a že celkové finančné prostriedky určené na rôzne kľúčové oblasti, ako je migrácia, riadenie hraníc a vnútorná bezpečnosť, stále predstavujú len 2,3 % celkového objemu navrhovaných výdavkov EÚ v roku 2019; spochybňuje návrh viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 281,2 milióna EUR na podporu legálnej migrácie do Únie, presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a posilnenie spravodlivých a účinných stratégií v oblasti návratu, čo znamená oproti roku 2018 zníženie o 14,4 %; žiada Komisiu, aby poskytla obšírnejšie vysvetlenie dôvodov tohto zníženia;

39.  konštatuje, že už štvrtý rok za sebou boli všetky rezervy v rámci stropu okruhu 3 vyčerpané, čo potvrdzuje fakt, že za súčasných okolností rozpočet EÚ nie je dostatočne vybavený na zvládnutie rozsahu a hĺbky migračných a bezpečnostných výziev, ktorým Únia čelí; v tejto súvislosti víta navrhovanú mobilizáciu prostriedkov z nástroja flexibility vo výške 927,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

40.  očakáva, že zaťaženie migračných a azylových systémov niektorých členských štátov, ako aj ich hraníc zostane vysoké aj v roku 2019, a naliehavo vyzýva Úniu, aby zostala obozretná, pokiaľ ide o akékoľvek budúce nepredvídateľné potreby v týchto oblastiach; v tomto ohľade vyzýva na posilnenie prostriedkov kontroly na vonkajších hraniciach a zároveň v tejto súvislosti požaduje primerané financovanie a personálne obsadenie agentúr EÚ zaoberajúcich sa týmito otázkami a opätovne potvrdzuje, že dlhodobo udržateľným riešením je riešenie základných príčin migračnej a utečeneckej krízy spolu so stabilizáciou susedstiev EÚ a že na dosiahnutie tohto cieľa sú kľúčové investície do krajín pôvodu migrantov a utečencov;

41.  konštatuje, že platnosť nástroja, ktorý umožňuje poskytovanie núdzovej humanitárnej pomoci v rámci Únie, uplynie v marci 2019; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na pretrvávajúce humanitárne potreby utečencov a žiadateľov o azyl v niektorých členských štátoch posúdila, či by tento nástroj nebolo vhodné opätovne aktivovať a finančne doplniť; zdôrazňuje, že je potrebná väčšia solidárnosť s krajinami, v ktorých sa sústreďujú príchody a žiadatelia o azyl; vyzdvihuje, že zatiaľ je dôležité naďalej poskytovať finančné prostriedky prostredníctvom mechanizmov na núdzovú pomoc v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), najmä na ďalšiu podporu pre Grécko; domnieva sa, že finančná podpora by mala byť poskytnutá aj Taliansku; žiada preto Komisiu, aby uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, že to nenavrhla; pripomína, že Taliansko je jediná krajina, v ktorej sa väčšina obyvateľstva domnieva, že členstvo v Európskej únii nie je pre nich prospešné; všíma si veľké zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov na druhú zložku fondu AMIF – Podpora legálnej migrácie, presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a posilnenie spravodlivých a účinných stratégií v oblasti návratu;

42.  domnieva sa, že v súvislosti so širokou škálou bezpečnostných otázok vrátane meniacich sa foriem radikalizácie, počítačovej kriminality, násilia a terorizmu, ktoré prekračujú kapacitu jednotlivých členských štátov reagovať na ne, by rozpočet EÚ mal viesť k spolupráci v otázkach bezpečnosti s pomocou existujúcich agentúr EÚ; v tejto súvislosti si kladie otázku, ako možno túto vysokorizikovú bezpečnostnú situáciu zlúčiť s navrhovaným výrazným znížením viazaných rozpočtových prostriedkov (-26,6 %) pre Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF); zdôrazňuje, že výdavky v tejto oblasti budú efektívne až vtedy, keď budú odstránené prekážky vnútroeurópskej spolupráce a cielenej výmeny informácií a zároveň sa bude plne uplatňovať ochrana údajov v súlade s právnymi predpismi EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia stále nepredložila návrh, ktorého cieľom by bolo poskytnúť na úrovni EÚ vyjadrenie finančnej solidárnosti s obeťami teroristických činov a ich rodinami, a vyzýva Komisiu, aby urobila potrebné kroky na urýchlené zavedenie tejto pomoci;

43.  berie na vedomie navrhnutú revíziu právneho základu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, po ktorého prijatí sa očakáva, že bude mať veľký vplyv na rozpočet v posledných dvoch rokoch súčasného VFR, pričom len z okruhu 3 bude potrebných 256,9 milióna EUR; trvá na tom, že jediným logickým riešením je financovať túto zásadnú modernizáciu kľúčovej politiky Únie z nových a dodatočných prostriedkov; varuje pred uplatnením prerozdelenia prostriedkov, ktoré sa jasne vykonáva na úkor iných hodnotných a dobre fungujúcich politík a programov;

44.  opätovne potvrdzuje, že Parlament vyjadruje výraznú podporu programom Únie v oblasti kultúry, spravodlivosti, základných práv a občianstva; víta navrhované zvýšenie pre program Tvorivá Európa; okrem toho trvá na vyčlenení dostatočných finančných prostriedkov na program Európa pre občanov a na európske iniciatívy občanov, predovšetkým v čase pred blížiacimi sa európskymi voľbami;

45.  pripomína podporu Parlamentu pre program Práva, rovnosť a občianstvo a pre program Spravodlivosť; zdôrazňuje, že EÚ si musí zachovať odhodlanie presadzovať práva žien a LGBTI osôb;

46.  víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na program Potraviny a krmivá, ktorý by mal umožniť Únii účinne riešiť akékoľvek prípady vypuknutia vážnych chorôb zvierat a výskytu škodcov rastlín vrátane nedávnej epidémie vtáčej chrípky, ktorá v nedávnych rokoch zasiahla viaceré členské štáty;

47.  vyzýva Komisiu, aby poskytla primerané rozpočtové prostriedky na lepšie zviditeľnenie volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2019, a na posilnenie účinnosti ich mediálneho pokrytia, najmä s cieľom podporovať šírenie informácií o hlavných kandidátoch, t. j. o kandidátoch na predsedu Komisie;

Okruh 4 – Globálna Európa

48.  berie na vedomie celkové zvýšenie navrhovaných rozpočtových prostriedkov na okruh 4, ktoré predstavujú 11 384,2 milióna EUR (+ 13,1 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2018) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; konštatuje, že toto zvýšenie súvisí predovšetkým s financovaním druhej tranže FRT, v prípade ktorej Komisia navrhuje mobilizáciu celkovej rezervy na záväzky (1 116,2 milióna EUR); konštatuje, že takto by ale pod stropom okruhu 4 nezostala žiadna rezerva;

49.  žiada členské štáty, aby poskytli vyššie príspevky do trustového fondu pre Afriku, do fondu Madad a do Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj na podporu stabilizácie v krízových regiónoch, zabezpečenie pomoci pre utečencov a podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja afrického kontinentu a krajín európskeho susedstva;

50.  je presvedčený o tom, že výzvy, ktoré sa riešia v rámci vonkajšej činnosti EÚ, si vyžadujú trvalé finančné prostriedky presahujúce súčasnú úroveň okruhu 4; domnieva sa, že nové iniciatívy by mali byť financované z nových rozpočtových prostriedkov a že všetky možnosti flexibility by sa mali v plnej miere využiť; nesúhlasí však s navrhovaným financovaním predĺženia FRT, pretože by sa tým značne obmedzili možnosti financovania iných prioritných oblastiach v rámci okruhu 4, ako aj pomocná úloha rozpočtu EÚ pri podporovaní ľudí v núdzi a presadzovaní základných hodnôt;

51.  víta zvýšenie prostriedkov na projekty súvisiace s migráciou po trase cez centrálne Stredozemie, ako aj mierne zvýšenie na východnú zložku nástroja európskeho susedstva (ENI) a na presun priorít v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) na Blízky východ; žiada, aby sa vyčlenili dostatočné finančné prostriedky pre UNRWA s cieľom zabezpečiť trvalú podporu pre palestínskych utečencov v tomto regióne, a to aj s ohľadom na nedávne rozhodnutie USA stiahnuť svoj príspevok na túto agentúru;

52.  víta zvýšenú podporu pre regionálne činnosti v oblasti západného Balkánu; domnieva sa však, že treba rozsiahlejšie podporovať politické reformy; vyjadruje poľutovanie nad zvyšujúcou sa podporou poskytovanou na politické reformy v Turecku (IPA II) a kladie si otázky, či je to v súlade s rozhodnutím rozpočtového orgánu znížiť v súčasnom rozpočtovom roku rozpočtové prostriedky v tomto riadku; opakovane vyjadruje svoju pozíciu, v ktorej vyzval na podmienenie finančných prostriedkov určených pre turecké orgány v rámci IPA II zlepšeniami v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu; žiada, aby sa rozpočtové prostriedky v tomto riadku, ak sa v týchto oblastiach nedosiahne pokrok, a to aj s ohľadom na obmedzený manévrovací priestor, úplne presmerovali na aktérov občianskej spoločnosti, aby sa vykonali opatrenia podporujúce ciele týkajúce sa zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody médií; podporuje celkový trend znižovania prostriedkov pre Turecko na politické reformy;

53.  podčiarkuje zreteľné zníženie sumy, ktorá sa má poskytnúť v rozpočte na rok 2019 na Garančný fond pre vonkajšie opatrenia riadený Európskou investičnou bankou (EIB), ako aj výrazné zníženie plánovaného množstva grantov na makrofinančnú pomoc (MFA), a to v dôsledku nižšieho objemu nesplatených úverov EIB oproti pôvodným odhadom, ako aj nižšieho uhrádzania úverov MFA v porovnaní s posledným finančným plánom;

54.  vyjadruje plnú podporu prísľubom, ktoré EÚ dala na bruselskej konferencii o Sýrii, čím potvrdila predchádzajúce prísľuby; súhlasí s tým, aby sa v záujme splnenia tohto prísľubu v roku 2019 zvýšili prostriedky na ENI a na humanitárnu pomoc o 120 miliónov EUR v oboch prípadoch;

55.  opakovane vyjadruje podporu pridelenia primeraných finančných prostriedkov na strategickú komunikáciu EÚ zameranú na riešenie dezinformačných kampaní a kybernetických útokov, ako aj na podporu objektívneho obrazu o Únii mimo jej hraníc;

Okruh 5 – Administratíva

56.  konštatuje, že výdavky na okruh 5 sa zvýšili o 3,0 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 a dosahujú výšku 9 956,9 milióna EUR (+ 291,4 milióna EUR) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; konštatuje, že rovnako ako v prípade predchádzajúceho rozpočtového roka je toto zvýšenie spôsobené najmä vývojom dôchodkov (+ 116,7 milióna EUR) a predstavuje 20,2 % výdavkov na okruh 5; konštatuje, že podiel výdavkov na administratívu v návrhu rozpočtu zostáva nezmenený na úrovni 6,0 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

57.   uznáva úsilie, ktoré vyvíja Komisia, aby začlenila všetky možnosti úspor a racionalizácie výdavkov, ktoré nesúvisia s platmi, do vlastného rozpočtu; poznamenáva, že vývoj výdavkov Komisie (+2,0 %) bol do veľkej miery ovplyvnený automatickým prispôsobovaním mzdových výdavkov a zmluvných záväzkov; ďalej berie na vedomie, že Komisia uskutočnila vnútorné presuny zamestnancov, aby mohla plniť svoje nové priority;

58.  konštatuje, že po započítaní sumy 253,9 milióna EUR na použitie rezervy na nepredvídané udalosti mobilizovanej v roku 2018 predstavuje skutočná rezerva pod týmto stropom sumu 575,2 milióna EUR; domnieva sa, že ide o dôležitú rezervu v nominálnom vyjadrení, a zároveň sa domnieva, že odráža úsilie Komisie zamerané predovšetkým na zastavenie rastu výdavkov nesúvisiacich s platmi; je presvedčený, že ďalšie úsilie stabilizovať alebo znížiť administratívne výdavky Komisie by mohlo viesť k odloženiu dôležitých investícií alebo ohrozeniu riadneho fungovania jej administratívy;

Pilotné projekty – prípravné akcie

59.  zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií ako nástrojov na vymedzovanie politických priorít a na zavedenie nových iniciatív, z ktorých sa môžu vyvinúť stále činnosti a programy EÚ; má v úmysle pokračovať v určovaní vyváženého balíka pilotných projektov a prípravných akcií, ktoré budú odrážať politické priority Európskeho parlamentu a zohľadňovať riadne a včasné predbežné hodnotenie zo strany Komisie; konštatuje, že v súčasnom návrhu je rezerva v niektorých okruhoch obmedzená, resp. niekde ani neexistuje, a plánuje preskúmať spôsoby, ako vytvoriť priestor pre prípadné pilotné projekty a prípravné akcie spôsobmi, ktoré by neobmedzili iné politické priority;

Agentúry

60.  berie na vedomie celkové zvýšenie rozpočtových prostriedkov na decentralizované agentúry v návrhu rozpočtu na rok 2019, a to o 10,8 % (bez zohľadnenia pripísaných príjmov) a o 259 pracovných miest; víta skutočnosť, že pri väčšine agentúr ich vlastný rozpočet narastá, zatiaľ čo príspevok EÚ klesá; v tejto súvislosti konštatuje, že Európsky parlament v súčasnosti skúma možnosti ďalšieho rozšírenia financovania decentralizovaných agentúr prostredníctvom poplatkov; s uspokojením berie na vedomie, že agentúram s „novými úlohami“ (ESMA, eu-LISA a Frontex) bolo priznané výrazné zvýšenie rozpočtových prostriedkov a zamestnancov v pláne pracovných miest; žiada o ďalšiu finančnú podporu pre agentúry, ktoré riešia výzvy súvisiace s migráciou a bezpečnosťou; je presvedčený, že Europol a Eurojust by mali byť ešte viac posilnené a že Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) by mal dostať dostatočné financie na svoju transformáciu na Agentúru Európskej únie pre azyl;

61.  opakuje svoje stanovisko, že cieľ znížiť počet zamestnancov o 5 % bol úspešne dosiahnutý, a zdôrazňuje, že podľa rýchleho preskúmania Dvorom audítorov tento krok nevyhnutne nepriniesol očakávané výsledky; domnieva sa, že decentralizované agentúry sa musia posudzovať jednotlivo; víta prijatie odporúčaní medziinštitucionálnej pracovnej skupiny všetkými inštitúciami;

62.  víta vytvorenie dvoch nových orgánov EÚ, ktoré sa majú považovať za decentralizované agentúry: Európska prokuratúra (EPPO) a Európsky orgán práce (ELA); konštatuje, že rozpočtové prostriedky na ELA boli vložené do rezervy, kým legislatívny postup nebude ukončený; konštatuje, že EPPO má sídlo v Luxemburgu, a žiada agentúru, aby obidvom zložkám rozpočtového orgánu predložila všetky informácie o svojej politike v oblasti nehnuteľností v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách; domnieva sa, že nové agentúry sa musia vytvárať prideľovaním nových zdrojov a nových pracovných miest, pričom treba zabrániť akémukoľvek prerozdeleniu prostriedkov, pokiaľ nie je jasne preukázané, že určité činnosti sú v plnej miere presunuté z Komisie alebo iných existujúcich orgánov, ako je Eurojust, na tieto nové agentúry; konštatuje, že Eurojust má naďalej právomoci riešiť prípady súvisiace s ochranou finančných záujmov v úzkej spolupráci s Európskou prokuratúrou a zároveň sa plne zapájať do zabezpečovania operačnej podpory pre členské štáty v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, kybernetickej trestnej činnosti a prevádzačstvu migrantov; pripomína ustanovenia spoločného prístupu týkajúce sa novovytvorených decentralizovaných agentúr;

63.  očakáva, že sa rokovania o rozpočte na rok 2019 budú odvíjať v súlade so zásadou, že sa obe zložky rozpočtového orgánu zaviažu začať rokovania čo najskôr a plne využiť celé obdobie zmierovacieho konania a súčasne zabezpečiť takú mieru zastúpenia, ktorá umožní viesť skutočný politický dialóg;

64.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

OJ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2017, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0089.


PRÍLOHA: SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O DÁTUMOCH PRE ROZPOČTOVÝ POSTUP A SPÔSOBOCH FUNGOVANIA ZMIEROVACIEHO VÝBORU V ROKU 2018

A.  V súlade s časťou A prílohy k medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na týchto kľúčových dátumoch v súvislosti s rozpočtovým postupom na rok 2019:

1.  Komisia sa vynasnaží predložiť výkaz odhadov na rok 2019 do konca mája;

2.  pred prijatím pozície Rady sa 12. júla dopoludnia zvolá trialóg;

3.  Rada sa bude usilovať prijať pozíciu a postúpiť ju Európskemu parlamentu do 37. týždňa (tretí septembrový týždeň), aby uľahčila včasné dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom;

4.  Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet sa bude usilovať hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady najneskôr do konca 41. týždňa (v polovici októbra);

5.  pred čítaním v Európskom parlamente sa 18. októbra dopoludnia zvolá trialóg;

6.  plénum Európskeho parlamentu bude hlasovať o svojom čítaní v 43. týždni (plenárna schôdza 22. – 25. októbra);

7.  zmierovacie obdobie sa začne 30. októbra. V súlade s ustanoveniami článku 314 ods. 4 písmena c) ZFEÚ obdobie vyhradené na zmierovacie konanie skončí 19. novembra 2018;

8.  Zmierovací výbor zasadne 7. novembra dopoludnia v priestoroch Európskeho parlamentu a 16. novembra v priestoroch Rady a zasadnutie môže v prípade potreby pokračovať, pričom tieto zasadnutia sa pripravia na trialógu (príp. trialógoch). Trialóg je naplánovaný na 7. novembra dopoludnia. Ďalší trialóg (trialógy) možno zvolať počas 21-dňového zmierovacieho obdobia, a to aj prípadne 14. novembra (v Štrasburgu).

B.  Spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru sú stanovené v časti E prílohy k uvedenej medziinštitucionálnej dohode.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (19.6.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

(2018/2024(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marita Ulvskog

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2019 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti, v ktorých sa dosiahol najmenší pokrok, a k úspešnému vykonávaniu európskeho piliera sociálnych práv, najmä pokiaľ ide o boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti, rastúcej nerovnosti, sociálnemu vylúčeniu a chudobe; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2019 nemôže byť chápaný mimo kontextu viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020;

2.  pripomína, že výrazné oživenie a udržateľný rast sú kľúčovými faktormi pre tvorbu dôstojných pracovných miest vedúcich ku kvalitnému zamestnaniu, zvýšeniu spoločne využívanej prosperity a posilneniu vzostupnej sociálnej konvergencie a že európske štrukturálne a investičné fondy by sa mali účinnejšie zameriavať na tvorbu pracovných miest, podporu inkluzívneho rastu, posilňovanie sociálnej a územnej súdržnosti, podporu štrukturálnych reforiem, znižovanie nerovnosti a na presadzovanie opatrení na zvyšovanie úrovne zručností a celoživotné vzdelávanie; zdôrazňuje význam výskumu a inovácie pri podpore rastu a vytváraní pracovných miest;

3.  zdôrazňuje potrebu poskytnutia zdrojov na boj proti chudobe, najmä chudobe detí, a na podporu opatrení, ktoré sa zameriavajú na základné potreby detí, ako sú dodávky potravín, bývanie, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť;

4.  zdôrazňuje význam primeraného financovania programov a iniciatív v rámci VFR na roky 2014 – 2020, ktorých cieľom je riešenie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, a najmä tých, ktoré sú zamerané na najviac znevýhodnené skupiny spoločnosti, ako sú Európsky sociálny fond (ESF), iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), jednotlivé osi programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), a to aj na podporu MSP ako zdroja tvorby pracovných miest, a Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD); zdôrazňuje preto, že zdroje týchto programov by sa mali v rozpočte na rok 2019 reálne zvýšiť alebo aspoň zachovať na úrovni z predchádzajúceho roka;

5.  ďalej zdôrazňuje, že rozpočtové riadky na podporu európskeho sociálneho dialógu a opatrení pre sociálnych pracovníkov majú prvoradý význam z hľadiska posilňovania účasti sociálnych partnerov, napríklad na európskom semestri a na realizácii Európskeho piliera sociálnych práv; domnieva sa, že takéto financovanie je preto nevyhnutné;

6.  poukazuje na to, že nedostatok budúcich príležitostí pre mladých ľudí je v niektorých regiónoch veľmi reálna kritická situácia sociálnej núdze, ktorá si vyžaduje inovatívne a cielené riešenia, ktoré sa budú rýchlo realizovať, aby sa v krátkom období dosiahli konkrétne zlepšenia; preto očakáva, že rozpočet na rok 2019 bude naďalej prejavom veľkého odhodlania bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí;

7.  zaväzuje sa rýchlo prijať nové právne predpisy týkajúce iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ESF s cieľom uľahčiť ambiciózne zvýšenie rozpočtových prostriedkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2019 bez toho, aby boli ohrozené ostatné programy prebiehajúce v rámci ESF v členských štátoch, prípadne oslobodením členským štátom od ich povinnosti zosúladiť rozpočtové prostriedky ESF zameraných na zamestnanosť mladých ľudí, a to pod striktnou podmienkou, že navrhované zmeny by členským štátom ani neumožnili uvoľnenie z finančných záväzkov, ktoré už v tejto oblasti prijali, ani by vo všeobecnosti neznamenali zníženie rozpočtových prostriedkov EÚ určených na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí;

8.  uznáva, že záruka pre mladých ľudí predstavuje pokrok v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí; berie na vedomie, že nedávne dôkazy preukazujú, že záruka pre mladých ľudí v niektorých oblastiach neprináša želané výsledky v očakávanom tempe z dôvodov, ktoré nesúvisia so samotným systémom, ale jeho realizáciou, najmä v dôsledku neochoty dosiahnuť kompromis a chýbajúcej politickej vôle niektorých národných vlád, nedostatočného zapojenia sociálnych partnerov a regionálnych a miestnych vlád, spornej kvality ponúk a neúspechov pri účinnom začleňovaní účastníkov do trhu práce po skončení obdobia ponuky;

9.  vyzýva, aby sa naďalej vyvíjalo úsilie o zlepšovanie realizácie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj tým, že sa zaručí, aby ponuky zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy zodpovedali profilom uchádzačov a dopytu na trhu práce s cieľom nájsť účastníkom udržateľné zamestnanie;

10.  žiada Komisiu, aby začala realizovať núdzový plán pre zamestnanosť mládeže, ktorý bude doplnkom k iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí a bude mať rozpočet 500 miliónov EUR, s cieľom podporovať vykonávanie programov kvalitného zamestnania, ktoré podporujú tvorbu pracovných miest a podnikateľské príležitosti v tých regiónoch EÚ, v ktorých je miera nezamestnanosti mladých ľudí vyššia ako 40 %; zdôrazňuje, že tento systém by mal financovať inovácie, kvalitu a osvedčené postupy a odmeňovať projekty s najvyššou mierou kvality a udržateľnosti v tvorbe pracovných miest pre ľudí vo veku do 30 rokov;

11.  konštatuje, že platobné rozpočtové prostriedky poskytnuté v rozpočte na rok 2018 doteraz stačia na to, aby pokryli žiadosti členských štátov o platby, a že sa podľa prognóz Komisie očakáva, že budú na rozdiel od predchádzajúcich rokov súčasného programového obdobia zodpovedať ich ročným potrebám, keďže štrukturálne fondy sa nevyčerpali tak rýchlo, ako sa predpokladalo; zdôrazňuje, že v dôsledku toho musia byť v rozpočte na rok 2019 vyčlenené primerané platobné rozpočtové prostriedky; domnieva sa, že príčinou nízkej miery čerpania prostriedkov sú sčasti administratívne prekážky; vyzýva preto na ďalšie obmedzenie administratívnych prekážok, aby sa zlepšil prístup k finančným prostriedkom;

12.  trvá na tom, že v rozpočte na rok 2019 treba zaručiť primerané viazané, a najmä platobné rozpočtové prostriedky pre ESF, keďže nastáva obdobie jeho intenzívnej realizácie a keďže počet žiadostí o platbu zo strany členských štátov vzrastie;

13.  pripomína, že pri riadení a kontrole štrukturálnych programov sa musí uplatňovať zásada proporcionality; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosti online systému podávania žiadostí pre správcov projektov, ktorý by bol vhodnejší z hľadiska zjednodušenia administratívy;

14.  vyzýva Komisiu, aby lepšie identifikovala a monitorovala finančné prostriedky vyčlenené na mobilitu pracovnej sily v rámci rozsahu pôsobnosti EaSI a ESF a aby zabezpečila doplnkovosť a lepšie monitorovanie výkonnosti finančných prostriedkov, a teda aj ich efektívne a účinné využívanie, v súlade s osobitnou správou Európskeho dvora audítorov 06/2018;

15.  pripomína, že pilotné projekty a prípravné akcie sú veľmi cenným nástrojom na iniciovanie nových aktivít a politík; zdôrazňuje, že niekoľko nápadov, ktoré predložil Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, sa úspešne realizovalo formou pilotných projektov alebo prípravných akcií; požaduje, aby Parlament pravidelne dostával podrobné a aktuálne informácie o rôznych etapách realizácie pilotných projektov a prípravných akcií Komisiou, a vyzýva Komisiu, aby tieto projekty a akcie bezodkladne realizovala a rešpektovala ich obsah tak, ako ho odsúhlasili a schválili Parlament a Rada;

16.  zdôrazňuje, že všetky agentúry pôsobiace v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí (CEDEFOP, ETF, Eurofound, EU-OSHA) významne prispievajú k riešeniu širokej škály problémov týkajúcich sa zamestnanosti a sociálnych vecí; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ich úlohy neustále rastú, a že sa im preto musia poskytnúť potrebné finančné a ľudské zdroje, aby mohli plniť svoje príslušné povinnosti a zaisťovať čo najlepšie výsledky pri podpore legislatívnych a politických cieľov EÚ; podporuje vytvorenie Európskeho orgánu práce, ktorý by mal začať svoju činnosť v roku 2019; zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť dodatočné financovanie, aby sa zabezpečilo vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov na jeho zriadenie, a že to nemožno uskutočniť presunom pridelených prostriedkov z iných agentúr pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;

17.  pripomína svoje obavy týkajúce sa negatívneho vplyvu rastúceho štátneho koeficientu Írska na rozpočet, čo zvyšuje riziko oslabovania finančnej schopnosti nadácie Eurofound plniť svoj mandát; očakáva, že inštitúcie Únie prijmú opatrenia na kompenzáciu tohto vplyvu, ako je vyjadrené v správe o udelení absolutória nadácii Eurofound za rok 2016; zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, aby sa zachovala úroveň výskumu, ktorý uskutočňuje táto agentúra, najmä s cieľom zaistiť prácu vykonávanú na celoeurópskych prieskumoch.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

19.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

7

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Ivo Vajgl, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Malin Björk, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Angelika Mlinar, Keith Taylor

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Angelika Mlinar, Robert Rochefort, Yana Toom, Ivo Vajgl

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Siôn Simon

Verts/ALE

Miroslavs Mitrofanovs, Keith Taylor

7

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Malin Björk, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

3

0

EFDD

Laura Agea, Rosa D’Amato

NI

Lampros Fountoulis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (21.6.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

(2018/2024(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ramón Luis Valcárcel Siso

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú zohráva poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pri dosahovaní viacerých cieľov EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti, udržateľného hospodárskeho rastu, dobrých životných podmienok zvierat, vytvárania pracovných miest, lesného hospodárstva, zmeny klímy, inovácie a územnej a environmentálnej rovnováhy; zdôrazňuje skutočnosť, že poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka tvoria dôležitú súčasť celkového rozpočtu EÚ, a zdôrazňuje potrebu udržateľného financovania týchto oblastí; pripomína, že výdavky na poľnohospodárstvo sa znížili a že rozpočtové zníženia v rámci SPP môžu mať negatívne účinky, čo ohrozuje proces monitorovania a kontroly a ohrozuje plnenie cieľov SPP;

2.  zdôrazňuje, že je zásadne dôležité, aby finančné prostriedky vyhradené na výskum v agropotravinárskom priemysle, najmä z rozpočtu na Horizont 2020, zostali plne k dispozícii s cieľom podpory inovácií v sektore poľnohospodárstva;

3.  vyslovuje sa za stabilitu v poľnohospodárskom rozpočte, a preto dôrazne odmieta akékoľvek zníženia v roku 2019, najmä vzhľadom na vážne krízy a nestálosť cien, ktorým bol poľnohospodársky sektor vystavený počas posledných rokov;

4.  vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje príspevky do rozpočtu Únie s cieľom zabezpečiť stabilitu a odvrátiť možnosť budúcich kríz v poľnohospodárskom sektore;

5.  zdôrazňuje potrebu spravodlivejšieho rozdelenia priamej pomoci v rámci SPP medzi krajinami a medzi veľkými, malými a strednými poľnohospodárskymi podnikmi;

6.  poznamenáva, že frekvencia kríz a zvýšená volatilita cien poukazuje na potrebu vyššieho rozpočtu na poľnohospodárstvo;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby včas monitorovali kolísanie cien poľnohospodárskych produktov, ktoré má nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, a aby v prípade potreby pohotovo a účinne reagovali, čo by poľnohospodárom priamo umožnilo bojovať proti takejto nestálosti cien;

8.  zdôrazňuje potrebu obrátiť dlhodobý trend poklesu príjmov poľnohospodárov, ku ktorému došlo v posledných desaťročiach;

9.  vyjadruje znepokojenie a sklamanie po tom, ako vzal na vedomie ťažkosti, s ktorými sa výrobcovia stretávajú pri hľadaní nových trhov, a v súvislosti s rozhodnutím Komisie o ukončení podporných opatrení od 30. júna 2018 pre sektory, ktoré negatívne ovplyvnilo ruské veto, čo v konečnom dôsledku znamená, že sú tieto odvetvia penalizované v prípade udalostí, ktoré sú mimo ich kontroly;

10.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby neustále obnovovala svoje úsilie o identifikáciu nových odbytísk;

11.  zdôrazňuje význam vytvorenia nových trhov pre zachovanie konkurencieschopnosti a zvýšenie odolnosti európskeho poľnohospodárstva voči krízam na trhu, ako je to napríklad v prípade ruského embarga; preto žiada o finančnú podporu na nové trhové príležitosti;

12.  vyzýva Komisiu, aby prijala rozhodnutie o predĺžení pomoci pre tých, ktorí boli postihnutí embargom, ktoré vyhlásilo Rusko, a to pred prijatím svojho legislatívneho návrhu o rozpočte na rok 2019 alebo najneskôr do jesenného opravného listu;

13.  vyjadruje obavy v súvislosti s dôsledkami, ktoré by akýkoľvek neúspech prebiehajúcich rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie mohol mať na rozpočet na rok 2019;

14.  upozorňuje na objem dovozu potravín, ktorý je v súčasnosti určený pre trh Spojeného kráľovstva a ktorý sa následne bude musieť absorbovať v rámci jednotného trhu;

15.  vyzýva Komisiu, aby podporovala udržateľné poľnohospodárstvo prispôsobené trhom EÚ a nabádala na používanie bezpečných a ekologických alternatív k pesticídom a aby v súlade s tým zvýšila podporu pre takéto riešenia v roku 2019;

16.  opätovne spochybňuje hodnotu súčasnej krízovej rezervy a mechanizmu finančnej disciplíny, čo v prípade rozpočtu na rok 2019 bude opäť viesť iba k byrokratickej záťaži; poznamenáva, že európske poľnohospodárstvo sa v posledných rokoch stále viac borí s krízou; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala zavedenie viacročnej rezervy, ktorá by bola nezávislá od priamych platieb a zameraná sa prehrievajúce sa trhy a vážne krízy;

17.  poukazuje na to, že organizácie trhu musia zaručiť cielenú kontrolu množstva s cieľom zabrániť vzniku nadprodukcie;

18.  naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby posilnili podporné opatrenia pre mladých poľnohospodárov v roku 2019 s cieľom posilniť generačnú výmenu, ktorá zostáva na nízkej úrovni a má dlhodobý vplyv na európske poľnohospodárstvo; poukazuje na to, že nedostatočná generačná výmena je okrem iných faktorov spôsobená nedostatkom spravodlivého a životaschopného výnosu z poľnohospodárstva; považuje preto za dôležité zjednodušiť a obmedziť byrokratické prekážky, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia, a podporovať osvedčené postupy, ktoré sa úspešne realizujú vo viacerých členských štátoch a ktoré môžu preukázateľne prispieť ku generačnej výmene;

19.  zdôrazňuje význam investovania do nových technológií a inovácií s cieľom dosiahnuť väčšiu konkurencieschopnosť a environmentálnu udržateľnosť európskeho poľnohospodárstva; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby navrhla rozpočet pre poľnohospodárstvo, ktorý sa zameriava najmä na potreby poľnohospodárov a ciele politík s väčším využitím inteligentných a inovačných postupov, ktoré zabezpečia dlhodobú životaschopnosť poľnohospodárstva v EÚ.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

1

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Miguel Viegas

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Krzysztof Hetman

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

ENF

Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

7

0

ALDE

Jan Huitema

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (7.6.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

(2018/2024(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Morten Løkkegaard

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poukazuje na to, že programy v oblasti vzdelávania, mládeže, kultúry a občianstva sú naďalej veľmi dôležitými prostriedkami na všeobecné zvyšovanie povedomia o našej spoločnej európskej identite;

2.  pripomína, okrem iného v súvislosti s oslavami 30. výročia programu Erasmus+, že tento program je aj naďalej hlavným programom na podporu mobility mládeže, o čom svedčí počet prijatých žiadostí, ktorý presahuje objem dostupných finančných prostriedkov; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že úroveň financovania navrhnutá v rámci programu Erasmus+ v návrhu rozpočtu na rok 2019 je výrazne pod úrovňou očakávaní Parlamentu a iba odráža skutočnosť, že financovanie programu Erasmus+ teraz dosahuje svoje maximum pre súčasný viacročný finančný rámec (VFR), pričom neposkytuje ani zostávajúce dodatočné finančné prostriedky na program v rámci revízie VFR; trvá na potrebe navýšiť financovanie, najmä pokiaľ ide o nepretržitú odbornú prípravu a odvetvie mládeže vrátane neformálneho vzdelávania, a zabezpečiť väčšiu účasť zraniteľných skupín, najmä mladých ľudí so zdravotným postihnutím; opakuje svoju výzvu, aby bol objem finančných prostriedkov na program Erasmus+ v nasledujúcom VFR strojnásobený, s ohľadom na popularitu programu a zároveň na jeho schopnosť budovať pocit európskej spolupatričnosti a zlepšovať vyhliadky na zamestnanie mladých účastníkov programu Erasmus+;

3.  domnieva sa tiež, že je potrebné, aby bola Európskemu zboru solidarity, ktorý sa tak teraz nazýva a o ktorom sa v súčasnosti rokuje, poskytnutá vlastná rozpočtová položka a vlastné zdroje, ktoré by pozostávali z finančných prostriedkov predchádzajúcej Európskej dobrovoľníckej služby v rámci programu Erasmus+ a z ďalších finančných prostriedkov pochádzajúcich výlučne z nepridelených rezerv;

4.  zdôrazňuje hodnotu programu Kreatívna Európa, pokiaľ ide o podporu audiovizuálneho a kultúrneho priemyslu Únie; trvá na tom, že úroveň financovania by mala zodpovedať ambíciám programu, najmä v prípade podprogramu Kultúra, ktorý je chronicky podfinancovaný, a má preto problém dosiahnuť uspokojivú mieru úspešnosti, čo marí očakávania kandidátov; zdôrazňuje, že nízka miera úspešnosti je príznačná pre nedostatočnú úroveň financovania, ktorá nezodpovedá ambicióznym cieľom programu; nazdáva sa, že posilnenie medziodvetvovej zložky programu Kreatívna Európa by Komisii mohlo poskytnúť spôsob, ako vyvinúť väčšie úsilie v boji proti falošným správam, a to zintenzívnením práce v oblasti mediálnej gramotnosti aj podporovaním odvetvového dialógu; domnieva sa, že využívanie súčinnosti medzi Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) a záručným mechanizmom pre kultúrne a kreatívne sektory by malo pokračovať, a to aj s cieľom umožniť, aby kultúrny a kreatívny priemysel plne vyjadril svoju dvojakú hodnotu pri ochrane a vyzdvihovaní európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a pri podpore vytvárania kvalitných pracovných miest a udržateľného rastu a stimulácii inovácie a výroby; zdôrazňuje, že z EFSI by sa mal poskytnúť zásadný finančný príspevok na investície do vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu a že by sa mala poskytnúť primeraná podpora kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu; zdôrazňuje, že podpora prispôsobená na mieru a špecifická pre jednotlivé odvetvia je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby kultúrny a kreatívny priemysel mohol využívať pôžičky z EFSI;

5.  berie na vedomie záujem, ktorý vyvolalo zavedenie Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018; žiada preto, aby správne opatrenia a nástroje súvisiace s Európskym rokom kultúrneho dedičstva pokračovali aj po roku 2018, a to aj s pomocou vyčlenených finančných prostriedkov v rámci iných viacročných programov, ako sú programy v oblasti výskumu, vonkajšej činnosti a súdržnosti a Erasmus+, a iniciatív na digitalizáciu kultúrneho dedičstva, ako aj začlenenia do akčného plánu digitálneho vzdelávania;

6.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podrobne preskúmala všetky činnosti v riadku Multimediálne akcie s cieľom zabezpečiť splnenie ich základných cieľov a správnu vyváženosť nasledujúceho VFR, pokiaľ ide o financovanie jednotlivých akcií, a aby toto preskúmanie poskytla Parlamentu; pripomína, že riadok Multimediálne akcie bol zriadený na financovanie poskytovania všeobecných informácií o operáciách týkajúcich sa Únie občanom s cieľom zvýšiť viditeľnosť práce inštitúcií Únie, prijatých rozhodnutí a jednotlivých etáp budovania Európy; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby prebiehajúce činnosti v rámci tohto rozpočtového riadka, ktoré slúžia na iné účely, financovala prostredníctvom iných vhodných rozpočtových riadkov; žiada o pridelenie ďalších finančných prostriedkov v roku 2019 na zabezpečenie činnosti siete Euranet Plus na zostávajúce obdobie VFR; trvá však na tom, že súčasné fungovanie siete formou „z ruky do úst“ je neudržateľné, a žiada o vytvorenie dlhodobého základu financovania v nasledujúcom VFR;

7.  berie na vedomie úspech prípravnej akcie s názvom Titulkovanie európskeho kultúrneho televízneho obsahu v Európe, ktorú v súčasnosti realizuje projekt ARTE Europe a ktorá už nebude oprávnená na podporu z rozpočtu EÚ po roku 2018; zdôrazňuje, že tento projekt umožňuje, aby bol európsky kultúrny obsah vysielaný v piatich (čoskoro v šiestich) jazykoch EÚ, čím by bol pre približne 70 % občanov EÚ k dispozícii v ich materinskom jazyku prostredníctvom rôznych mediálnych platforiem; domnieva sa, že tento projekt sa u svojho publika stretá s mimoriadne dobrou odozvou a významne prispieva k zlepšovaniu cezhraničného prístupu k európskemu kultúrnemu obsahu a k podpore medzikultúrnej výmeny; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v podpore mnohojazyčného prístupu ku kvalitným programom pre veľký počet občanov EÚ tým, že iniciatívu titulkovania začlení do existujúceho programu alebo rozpočtovej položky, napríklad v rámci programu Kreatívna Európa;

8.  vzhľadom na výrazne sa zhoršujúcu situáciu v oblasti slobody tlače a médií v Európe žiada o zabezpečenie fungovania Centra pre pluralitu a slobodu médií (CMPF) vo Florencii a Európskeho centra pre slobodu tlače a médií (ECPMF) v Lipsku na zvyšok obdobia súčasného VFR a o poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na tento účel v roku 2019; poukazuje na to, že činnosti týchto centier sa výborne dopĺňajú, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pre obe centrá zaručila v budúcom VFR dlhodobý finančný základ, aby tak mohli čo najnezávislejšie vyvíjať účinné európske nástroje na zabezpečenie slobody a plurality médií a poskytovať novinárom v nebezpečných situáciách cielenú pomoc a podporu;

9.  zdôrazňuje, že program Európa pre občanov má hodnotu spočívajúcu v tom, že rozširuje porozumenie Únie zo strany občanov a posilňuje pocit občianstva, ako aj z hľadiska operačnej podpory, ktorú poskytuje európskym organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v Únii a vyžadujú cielenú finančnú pomoc; znovu potvrdzuje svoj záväzok zlepšiť úroveň financovania programu, a to použitím všetkých dostupných prostriedkov na zvýšenie miery úspešnosti projektu v roku 2019, t. j. v roku volieb do Európskeho parlamentu, a okrem toho zabezpečiť náležitú úroveň financovania; pripomína, že Komisia napriek nesúhlasu Parlamentu znížila v rámci rozpočtu na rok 2018 rozpočet programu Európa pre občanov o 740 000 EUR v porovnaní s finančným plánom, aby posilnila európsku iniciatívu občanov (EIO); vyjadruje preto hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa aktualizovaného finančného plánu z januára 2018, ktorý vydala Komisia, bude z programu Európa pre občanov odobratých ďalších 2,5 milióna EUR (1,1 milióna EUR v roku 2019 a 1,4 milióna EUR v roku 2020) na financovanie prepracovanej EIO, čo je podľa tejto aktualizácie v súlade s návrhom nového nariadenia o EIO; konštatuje, že ani v samotnom návrhu, ani v legislatívnom finančnom výkaze, ktorý je k nemu pripojený, sa neuvádza žiadny vplyv programu Európa pre občanov na rozpočet; pripomína, že Parlament pri posudzovaní navrhovaných právnych predpisov musí mať k dispozícii všetky príslušné fakty, a pripomína Komisii jej povinnosť tieto fakty zverejňovať; zdôrazňuje svoju oddanosť účinnému programu Európa pre občanov, ktorý má k dispozícii primerané zdroje, ako aj svoj rozhodne odmietavý postoj k navrhovanému zníženiu rozpočtu a svoj úmysel zvrátiť tieto škrty v rámci rozpočtových postupov na roky 2019 a 2020;

10.  nalieha na Komisiu, aby zlepšila synergický účinok medzi kultúrnymi a vzdelávacími programami a financovaním dostupným z iných programov a nástrojov, najmä z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), EFSI a programu Horizont 2020; v tejto súvislosti pripomína, že na projekty spojené s kultúrou a so vzdelávaním bolo v programových obdobiach Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2007 – 2013 a 2014 – 2020 vyčlenených najmenej 11 miliárd EUR;

11.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje potrebu financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí primeraného k stanoveným cieľom, ako aj potrebu posilnenia synergií medzi touto iniciatívou, Európskym sociálnym fondom a národnými rozpočtami členských štátov;

12.  vyzýva Komisiu, aby poskytla primerané rozpočtové prostriedky na lepšie zviditeľnenie volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2019, a na posilnenie účinnosti mediálneho pokrytia danej veci, najmä s cieľom podporovať šírenie informácií o takzvaných Spitzenkandidaten, t. j. o kandidátoch na predsedu Komisie;

13.  poukazuje na potenciál pilotných projektov a prípravných akcií ako prostriedkov na testovanie opatrení v oblastiach politiky Únie a na zavádzanie nových inovatívnych iniciatív, ktoré by sa mohli stať dlhodobými opatreniami Únie;

14.  pripomína, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie spôsobuje mimoriadne naliehavé problémy európskym školám, a to najmä vzhľadom na veľkosť anglickej jazykovej sekcie (približne 21 % všetkých žiakov) a prevahu angličtiny ako druhého jazyka (61 % všetkých žiakov v školskom roku 2016 – 2017); víta pokrok, ktorý sa doposiaľ dosiahol v rokovaniach, a najmä predbežnú dohodu o prechodnom období, podľa ktorej by Spojené kráľovstvo ostalo zmluvnou stranou dohovoru o európskych školách až do konca školského roku 2020 – 2021; konštatuje však, že napriek ustanoveniam článku 120 návrhu dohody o vystúpení zostávajú nezodpovedané dôležité otázky v oblasti rozpočtu a vzdelania, pokiaľ ide o dlhodobé poskytovanie prvotriednej výučby angličtiny a ďalšie uznávanie európskej maturitnej skúšky v Spojenom kráľovstve; naliehavo vyzýva Komisiu a radu guvernérov, aby Výbor pre kultúru a vzdelávanie informovali o svojich dlhodobých plánoch na riešenie problémov spojených s brexitom;

15.  víta úsilie, ktoré sa v posledných rokoch vynaložilo na riešenie problému nahromadených neuhradených platieb; zdôrazňuje, že omeškania pri finalizácii zmlúv medzi príslušnými orgánmi a príjemcami a oneskorené platby ohrozujú úplné vykonávanie programov zo strany Komisie; pripomína, že zvýšenie objemu viazaných rozpočtových prostriedkov musí byť sprevádzané príslušným navýšením platobných rozpočtových prostriedkov na zaistenie včasných platieb;

16.  zdôrazňuje význam inkluzívnosti a žiada, aby sa na plenárnych zasadnutiach Parlamentu zaviedlo tlmočenie do posunkovej reči;

17.  zdôrazňuje význam začlenenia migrantov a utečencov a to, že im poskytovanie rovnocenného prístupu k vzdelávaniu a odbornej a učňovskej príprave v ich novej krajine pobytu a prístupu k jedinečnej kultúre tohto štátu pomáha, aby sa cítili vítaní a aby sa integrovali a presídlili;

18.  uznáva sociálnu hodnotu prírodného aj kultúrneho dedičstva a prínos využívania ich potenciálu ako hnacieho motoru hospodárstva;

19.  zdôrazňuje význam riešenia sociálneho vylúčenia a začlenenia ľudí zo znevýhodneného prostredia, aby sa im zaistil plnohodnotný a rovnocenný prístup ku kultúre aj k vzdelaniu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

7.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Flack, Gabriel Mato

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans

0

-

4

0

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

ENF

Dominique Bilde

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (20.6.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

(2018/2024(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Malin Björk

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je stanovené, že podpora rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami je jedným zo základných princípov EÚ, v dôsledku čoho sú uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie dôležitými nástrojmi v rámci rozpočtového postupu v záujme začlenenia tohto princípu do politík, opatrení a činností EÚ s cieľom podporovať rovnosť, bojovať proti diskriminácii, zvýšiť aktívne zapojenie žien do trhu práce, ako aj do hospodárskych a sociálnych činností;

B.  keďže nerovnosť je v EÚ čoraz väčší problém a keďže rozpočet Únie treba čoraz viac navrhovať tak, aby významnou mierou prispieval k ochrane a rozvoju sociálnych práv, prístupu k službám v oblasti verejného záujmu, najmä službám v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, bývania, a k dôstojným pracovným podmienkam s osobitným dôrazom na zlepšovanie rodovej rovnosti a postavenia žien a dievčat;

C.  keďže stereotypy aj naďalej predstavujú prekážku pre ženy, v neposlednom rade na trhu práce; keďže podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom je prínosná pre posilnenie postavenia žien aj pre rozvoj hospodárstva EÚ;

D.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je ex ante kondicionalitou nariadenia o spoločných ustanoveniach v súčasnom viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020; zdôrazňuje, že v jednom zo spoločných medziinštitucionálnych vyhlásení pripojených k VFR sa potvrdzuje, že ročné rozpočtové postupy budú zahŕňať rodové prvky pri zohľadnení spôsobov, akými celkový finančný rámec Únie prispieva k zvýšeniu rodovej rovnosti (a zabezpečuje uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti);

E.  keďže posilnenie postavenia žien bude viesť k hospodárskemu rastu a podnikateľský potenciál žien predstavuje nevyužitý zdroj hospodárskeho rozvoja a vytvárania pracovných miest; keďže v situácii, keď ženy vo vidieckych oblastiach čelia osobitným výzvam pri rozvoji svojho vlastného podnikania, musí byť rozpočet EÚ prispôsobený tak, aby významne prispieval k zlepšeniu rovnakého prístupu k informáciám, odbornej príprave a financovaniu;

F.  keďže hospodárska nezávislosť je kľúčovým faktorom pri emancipácii žien; keďže miera zamestnanosti žien v EÚ je stále na neprijateľne nízkej úrovni a potenciál žien a dievčat sa musí ďalej zvyšovať, najmä v oblasti digitalizovaného hospodárstva a v odvetviach STEM a IKT, s cieľom dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť, prekonať rodové stereotypy a prispieť k rastu a inovácii hospodárstva;

G.  keďže napriek rastúcemu dopytu po odborníkoch v oblasti IKT a digitálnych profiloch sa počet žien pracujúcich v digitálnych oblastiach znižuje(1); keďže podľa rovnakej štúdie by viac žien pracujúcich na pracovných miestach v oblasti digitálnych technológií mohlo zvýšiť ročný HDP v EÚ o 16 miliárd EUR; keďže nedostatok digitálnych zručností a ženských vzorov v oblasti STEM odrádza ženy a dievčatá od zapojenia do technologického odvetvia; keďže odvetvie IKT má významný potenciál pri dosahovaní dobrej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom tým, že ženám umožní skombinovať prácu s povinnosťami starostlivosti o deti vďaka možnostiam, ktoré ponuka práca na diaľku;

H.  keďže približne jedna z troch žien zažila od veku 15 rokov fyzické a/alebo sexuálne násilie, zatiaľ čo prípady a páchatelia domáceho násilia v EÚ sa stále v nedostatočnej miere nahlasujú, a to buď z dôvodu strachu, alebo kvôli nedostatku informácií o právach obetí; keďže Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) odhaduje, že náklady spojené s násilím zo strany intímneho partnera páchaným na ženách v EÚ by mohli dosiahnuť až 109 miliárd EUR ročne(2); keďže rodovo motivované násilie voči ženám a dievčatám, ako aj osobám LGBTQI je porušením ľudských práv, ktoré sa týka všetkých vrstiev spoločnosti; keďže pre realizáciu programu Práva, rovnosť a občianstvo je nevyhnutné, aby bol program Daphne aj naďalej čo najviac viditeľný; keďže Komisia musí zohľadniť potrebu zachovať dostatočnú úroveň financovania, ako aj zabezpečiť kontinuitu činností a predvídateľnosť financovania vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahujú špecifické ciele;

I.  keďže EÚ je v procese pristúpenia k Istanbulskému dohovoru, čo je dôležitým krokom s cieľom zlepšiť a posilniť jej prácu na odstránení rodovo motivovaného násilia v celej Európe; keďže však niekoľko členských štátov dohovor neratifikovalo;

J.  keďže Únia a jej členské štáty spolu tvoria spolu najväčšieho svetového darcu, ktorý poskytuje viac ako 50 % celkovej globálnej rozvojovej pomoci; keďže znižovanie pomoci od iných darcov v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a reprodukčného zdravia žien si vyžaduje, aby Únia a jej členské štáty zvýšili súčasné finančné prostriedky, najmä v oblastiach s osobitným rodovým rozmerom;

1.  zdôrazňuje, že rodové rozpočtovanie sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou rozpočtového postupu vo všetkých jeho fázach a vo všetkých rozpočtových riadkoch, a nielen v programoch, v ktorých je vplyv na rodovú rovnosť najzjavnejší, aby sa tak rozpočtové výdavky stali účinným nástrojom na podporu rodovej rovnosti; znovu zdôrazňuje svoju požiadavku zvýšenia zdrojov na presadzovanie práv žien a dievčat, podporu ich hospodárskej nezávislosti a znižovanie rodovej nerovnosti, a to aj využívaním existujúcich nástrojov na úrovni EÚ a členských štátov, ako sú napríklad posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť; vyzýva Komisiu a Radu, aby pravidelne využívali rodové rozpočtovanie v prípade verejných výdavkov a uplatňovali hľadisko rodovej rovnosti vo všetkých rozpočtových okruhoch, najmä pri rokovaniach o budúcom VFR;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti sa nevykonáva dôsledne vo väčšine súčasných programov a finančných nástrojov EÚ ani v Európskom fonde pre strategické investície (EFSI); vyzýva preto Komisiu, aby túto situáciu v ďalšom programovom období zvrátila s cieľom zabezpečiť správne pridelenie finančných prostriedkov venovaných rodovej rovnosti;

3.  vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby využili existujúce finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), iniciatívy Leader+ a programu Horizont 2020; okrem toho vyzýva na väčšie synergie medzi nástrojmi, ktoré sú k dispozícii s cieľom dosiahnuť rovnosť medzi ženami a mužmi, zlepšovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a vytvárať lepšie životné a pracovné podmienky pre všetkých prostredníctvom špecifických, prispôsobených politík zameraných na posilnenie postavenia žien a dievčat a prostredníctvom služieb vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, najmä služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, vrátane komplexného sexuálneho vzdelávania, poradenstva, liečby a starostlivosti o obete rodovo motivovaného a sexuálneho násilia, a vyzýva na zvýšenie financovania takýchto vysokokvalitných verejných služieb starostlivosti;

4.  žiada, aby sa finančné prostriedky prideľovali na programy, ktoré podporujú podnikanie žien a ich prístup na trh práce, vrátane MSP, ktoré zriadili a vedú ženy, a to v rámci programu COSME, a požaduje zaistenie a podporovanie prístupu žien k úverom a ku kapitálovému financovaniu; požaduje, aby sa podnikateľkám a podnikateľom s opatrovateľskými povinnosťami poskytovala podpora, keďže takéto podnikanie je nielen príkladom úspešného zosúladenia medzi pracovným a súkromným životom, ale slúži aj na podnietenie vzniku nových pracovných príležitostí a vzorov, čím motivuje najmä ženy k tomu, aby uplatňovali svoje vlastné projekty v praxi, a podporuje hospodársku nezávislosť a emancipáciu žien;

5.  zdôrazňuje potrebu pritiahnuť viac žien do odvetví STEM a IKT; zdôrazňuje, že je potrebné v rámci programu Horizont 2020, programu Erasmus+, ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí financovať programy, ktoré sa zameriavajú na riešenie výziev, ktorým ženy čelia pri prispôsobovaní sa digitálnej ére, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa digitálnych rodových rozdielov, a to rozvíjaním digitálnych zručností žien a poskytovaním kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy ženám a dievčatám, ako aj zvyšovaním informovanosti o možnostiach, ktoré odvetvia STEM a IKT môžu ponúknuť;

6.  opakuje svoju výzvu, aby mal každý osobitný cieľ programu Práva, rovnosť a občianstvo, aj so zreteľom na prípravu budúceho VFR, osobitný rozpočtový riadok s cieľom zvýšiť transparentnosť, zabezpečiť potrebné financovanie každého z osobitných cieľov, najmä v súvislosti s bojom proti rodovo motivovanému násiliu a sexuálnemu obťažovaniu, ako aj cieľa rodovej rovnosti, a aby tieto ciele boli viditeľné, s osobitným zreteľom na zvyšovanie informovanosti verejnosti, informovanie ženských obetí o ich právach a službách dostupných pre ne a poskytovanie odbornej prípravy príslušným odborníkom; požaduje zvýšenie prideleného rozpočtu na útulky žien, ktoré poskytujú služby ženským a detským obetiam rodovo motivovaného násilia a domáceho násilia, s cieľom posilniť ich prácu na prevencii a na podpore a posilňovaní postavenia obetí;

7.  trvá na tom, že záväzky vykonávať Istanbulský dohovor, ktoré zahŕňajú opatrenia na ochranu obetí, stíhanie páchateľov a podporu agentúr a inštitúcií, a odstrániť rodovo motivované násilie voči ženám a dievčatám, ako aj osobám LGBTQI, bez ohľadu na ich pobytový status, sa musia premietnuť do konkrétnych rozpočtových záväzkov a odporúčaní v nasledujúcom rozpočte EÚ;

8.  pripomína, že veľmi veľký počet utečencov a žiadateľov o azyl, ktorí vstupujú do EÚ, sú ženy a deti; pripomína, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je jednou zo základných zásad Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF); vyzýva preto EÚ a členské štáty, aby zahrnuli konkrétne opatrenia a pridelili primerané finančné prostriedky s cieľom zabezpečiť ochranu utečeniek pred násilím v priebehu celého azylového konania, a to poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti, oddelených a bezpečných priestorov na spánok, hygienických zariadení vyhradených pre ženy v tranzitných a prijímacích zariadeniach, vytvorením bezpečných útočísk, zabezpečením prítomnosti dostatočného počtu ženského personálu, poskytovaním informácií o právach a asistenčných službách, osobitnej odbornej prípravy týkajúcej sa uznávania a prevencie rodovo motivovaného násilia pre personál pracujúci v tranzitných a prijímacích zariadeniach, ako aj podporou programov v oblasti presídľovania a premiestňovania, ktoré umožňujú bezpečné a zákonné spôsoby príchodu do Európy pre žiadateľov o azyl a utečencov, s osobitným zameraním na zraniteľné skupiny, ako sú ženy, dievčatá a osoby LGBTQI;

9.  vyzýva EÚ, aby prostredníctvom rozvojovej pomoci EÚ podporovala organizácie na ochranu práv žien, organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú otázkami rodovej rovnosti a podporujú ich, práva žien, posilňovanie postavenia dievčat a zastúpenie žien pri prijímaní rozhodnutí; pripomína naliehavú potrebu zvýšiť finančné prostriedky EÚ na oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a zapojiť členské štáty s cieľom bojovať proti dôsledkom nedostatku finančných prostriedkov, ktorý spôsobilo obnovenie a rozšírenie globálneho umlčiavacieho pravidla zo strany USA;

10.  vyzýva EÚ, aby zvýšila rozpočet pridelený organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré podporujú práva žien, a aby posilnila kapacitu združení na ochranu práv žien v Európe a na globálnom Juhu;

11.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila dosiahnutie svojich cieľov uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v oblasti rozvojovej pomoci a aby zabezpečila dôsledné používanie rodových ukazovateľov a osobitných kódov vo všetkých správach EÚ, a to aj tých, ktoré používa Výbor pre rozvojovú pomoc (DAC) OECD, ktorý monitoruje aj ciele v oblasti rodovej rovnosti pri vykonávaní oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA);

12.  pripomína dôležitú úlohu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a potrebu konsolidovaného rozpočtu na zhromažďovanie údajov a získavanie odborných znalostí v oblasti rodovej rovnosti vrátane boja proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách; žiada, aby rozpočet, plán pracovných miest a nezávislosť Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zostali stabilné.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Margot Parker, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Inácio Faria, Lívia Járóka, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Ivan Štefanec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, José Inácio Faria, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivan Štefanec

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

5

-

ECR

Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Margot Parker

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Štúdia vypracovaná pre Komisiu, Women in the digital age (Ženy v digitálnom veku), marec 2018.

(2)

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, Estimating the costs of gender-based violence in the European Union (Odhad nákladov na rodovo motivované násilie v Európskej únii), Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2014.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

List z 19. júna 2018, ktorý David McAllister, predseda Výboru pre zahraničné veci, a Brando Benifei, spravodajca Výboru pre zahraničné veci, adresovali Jeanovi Arthuisovi, predsedovi Výboru pre rozpočet

Preklad

Ref. č.: D(2018)22136

pán Jean Arthuis

predseda

Výbor pre rozpočet

Vec:  Príspevok výboru AFET k správe o mandáte na trialóg o rozpočte

Vážený pán predseda,

vzhľadom na správu Vášho výboru o rozpočte na rok 2019: mandát na trialóg (2018/2024(BUD)) by sme Vás chceli informovať o prioritách Výboru pre zahraničné veci (AFET) v rozpočte EÚ na rok 2019.

Sme presvedčení, že EÚ musí byť vybavená dostatočnými zdrojmi, aby bola schopná využiť svoj plný potenciál ako globálny aktér. V súčasnom globálnom prostredí, ktoré sa vyznačuje vysokým stupňom nestability a rastúcim počtom hrozieb a výziev, musí byť k dispozícii viac prostriedkov pre vonkajšiu činnosť EÚ. Berieme na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 4, aj keď väčšia časť tohto nárastu je spôsobená vyšším príspevkom na nástroj pre utečencov v Turecku (FRiT). Okrem toho by sme radi zdôraznili, že návrh rozpočtu úplne vyčerpá rezervy v okruhu 4. V dôsledku toho bude mať EÚ veľmi obmedzený manévrovací priestor v prípade nepredvídaných vonkajších kríz. Parlament musí získať záruky, že v prípade naliehavej potreby budú možné ďalšie navýšenia v okruhu 4.

Aj naďalej prikladáme veľký význam procesu rozširovania a s tým súvisiacej finančnej podpore pre (potenciálne) kandidátske krajiny prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA II). Osobitne zdôrazňujeme potrebu dostatočného financovania na realizáciu akčného plánu stratégie pre západný Balkán na obdobie 2018 – 2020, pričom prioritou by mala byť podpora právneho štátu a regionálnej integrácie. V tejto súvislosti je poľutovaniahodné, že Komisia navrhuje znížiť rozpočtové prostriedky na politické reformy na západnom Balkáne o 10 miliónov EUR. Na druhej strane je podstatné zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na regionálne opatrenia na západnom Balkáne pozitívnym krokom smerom k dosiahnutiu cieľov stratégie pre západný Balkán.

V súvislosti s pretrvávajúcim úpadkom v oblastiach právneho štátu, demokracie a základných práv podporujeme v súlade so zásadou podmienenosti zodpovedajúce zníženie sumy pridelenej Turecku na opatrenia súvisiace s hospodárskym, sociálnym a územným rozvojom a jej presmerovanie v prospech občianskej spoločnosti a základných práv.

Pokiaľ ide o financovanie druhej tranže FRiT, Parlament by mal trvať na zachovaní súčasného pomeru príspevkov (2 miliardy EUR od členských štátov a 1 miliarda EUR z rozpočtu EÚ), ako sa predpokladá v návrhu Komisie zo 14. marca 2018. Pridelenie prostriedkov navrhované v návrhu rozpočtu by sa preto malo revidovať tak, aby sa celkový príspevok EÚ znížil na 1 miliardu EUR (pri zohľadnení všetkých finančných prostriedkov sprístupnených v rámci rozpočtu na rok 2018). Okrem toho sa musí zabezpečiť, aby žiadny príspevok z okruhu 4 do FRiT neviedol k zníženiu finančných prostriedkov dostupných pre už existujúce programy. Ďalej Parlament trvá na tom, že je potrebné pozorne monitorovať využívanie finančných prostriedkov FRiT a úplný súlad výdavkov s jeho právnym základom.

Zabezpečenie podpory pre východné a južné susedstvo, ktoré má obrovský strategický význam pre EÚ, je pre výbor AFET ďalšou kľúčovou prioritou. Znepokojuje nás skutočnosť, že rozpočet nástroja európskeho susedstva (ENI) bude v roku 2019 naďalej pod značným tlakom. Tento tlak ešte zhoršuje používanie finančných prostriedkov ENI na financovanie prísľubu daného na druhej bruselskej konferencii na riešenie krízy v Sýrii a pre krajiny postihnuté konfliktom a ďalších 100 miliónov EUR na projekty súvisiace s migráciou v rámci Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku (EUTF). Hoci plne podporujeme prísľub pre Sýriu a opatrenia na riešenie základných príčin migrácie, nemalo by to byť na úkor iných priorít v susedstve. Žiaľ, tieto nové záväzky sú len čiastočne kompenzované zvýšeniami prostriedkov, čo vedie k zníženiu finančných prostriedkov zostávajúcich na hlavnú činnosť ENI. Naliehavo vyzývame Výbor pre rozpočet, aby tento problém riešil v rámci rokovaní o rozpočte.

Výbor AFET víta zámer Komisie naďalej poskytovať väčšiu podporu Ukrajine a Tunisku. Okrem toho by sa malo v súvislosti s nedávnym politickým vývojom zvážiť financovanie na podporu stabilizácie Líbye. Zdôrazňujeme, že okrem toho je potrebné podporiť politické reformy v Moldavsku a Gruzínsku. Samozrejme, trváme na riadnom monitorovaní vykonávania a pokroku reforiem v príslušných partnerských krajinách. Okrem toho je nevyhnutné posilniť podporu EÚ mierovému procesu na Blízkom východe, Palestínskej samospráve a UNRWA, a to aj vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na mieste a rozhodnutie USA drasticky znížiť svoju angažovanosť.

Pokiaľ ide o Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, viac finančných prostriedkov by sa malo venovať ochrane ohrozených ochrancov ľudských práv, a to aj prostredníctvom mechanizmu pre obhajcov ľudských práv (ProtectDefenders.eu), ktorý by mal byť schopný fungovať predvídateľným spôsobom. Okrem toho by sme radi videli väčšiu finančnú pomoc pre parlamenty v tretích krajinách s cieľom aktívne podporovať rozvoj interných odborných znalostí v oblasti ľudských práv. Okrem toho sa musí zabezpečiť dostatočné financovanie volebných pozorovateľských misií EÚ.

Rozpočet na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) je naďalej pod veľkým tlakom a rozšírenie mnohých misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) predstavuje riziko zhoršenia tohto problému v roku 2019. Navyše sa rozpočtový riadok pre núdzové opatrenia zníži o viac ako jednu tretinu (10,1 milióna EUR), čo by malo za následok menšiu pružnosť pri riešení neočakávaných kríz. Tento škrt by sa preto mal zrušiť a rozpočet SZBP by sa mal úmerne zvýšiť.

Okrem toho zdôrazňujeme, že je dôležité pokračovať v zavádzaní prepojenia medzi rozvojom a bezpečnosťou v rámci nástroja na podporu stability a mieru (IcSP), a preto požadujeme dodatočné finančné prostriedky, ktoré by sa implementovali v rámci existujúcich komponentov IcSP.

Na záver vítame, že návrh rozpočtu na rok 2019 zohľadňuje európsky program rozvoja obranného priemyslu (EDIDP). Zdôrazňujeme, že dodatočné úlohy si vyžadujú, aby členské štáty poskytli do rozpočtu Únie zodpovedajúci objem dodatočných finančných prostriedkov, a že by sa nemali financovať z rozpočtových prostriedkov určených na iné politiky. Spolu s prípravnou akciou zameranou na výskum v oblasti obrany EÚ má tento program zásadný význam pre podporu spolupráce v oblasti rozvoja spôsobilostí a posilňovanie európskeho obranného priemyslu. Okrem toho opakujeme našu výzvu na pokrytie administratívnych a operačných výdavkov Európskej obrannej agentúry (EDA) a stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) z rozpočtu Únie.

Veľmi by sme ocenili, keby sa návrhy nášho výboru zohľadnili v rámci rokovaní o rozpočte.

S úctou

David McAllister  Brando Benifei

Kópia:  pán Daniele Viotti, spravodajca pre rozpočet EÚ na rok 2019


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

Výbor pre medzinárodný obchod

predseda

EXPO-COM-INTA  D (2018) 24544

pán Daniele Viotti

spravodajca pre rozpočet na rok 2019

Výbor pre rozpočet

Vec:  Mandát na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

Vážený pán Viotti,

Ako predseda Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) by som Vás chcel informovať o prioritách INTA pre rozpočet na rok 2019, na ktorých sa 20. júna 2018 dohodli koordinátori INTA.

Výbor INTA zastáva názor, že v rozpočte Európskej únie by sa mala dostatočnými finančnými prostriedkami zohľadniť skutočnosť, že obchod je jednou z najvyšších priorít pracovného programu Komisie. Obchod je nielen vplyvným nástrojom na vytváranie rastu a pracovných miest v Európe, ale aj dôležitým nástrojom zahraničnej politiky, prostredníctvom ktorého sa šíria európske hodnoty v zahraničí. Obchod je takisto nástrojom na stabilizáciu geopolitickej situácie v susedných krajinách, pretože prináša lepšie vyhliadky do budúcnosti, otvára nové trhy miestnym výrobcom a je zdrojom priamych zahraničných investícií.

Pomoc pre obchod – EÚ poskytuje partnerským krajinám pomoc obchodu, ako je pomoc na podporu obchodu (Aid for Trade). Skúsenosti ukazujú, že žiadna krajina nedokázala dosiahnuť dlhodobý hospodársky rast bez účasti na regionálnych a globálnych trhoch. Posilnený obchod prispieva k efektívnejšej výrobe prostredníctvom špecializácie a účasti v regionálnych a globálnych hodnotových reťazcoch. Ak je správne vedená, môže pomoc pre obchod prispievať k posilneniu vyjednávacích schopností a schopnosti zaviesť regulačný rámec uľahčujúci obchod. Pomoc pre obchod, ktorú poskytuje Únia, by mala klásť väčší dôraz na podporu zvýšeného medziregionálneho obchodu v našich partnerských regiónoch.

Malé a stredné podniky (MSP) – malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva, zaisťujú 85 % všetkých nových pracovných miest a sú kľúčovým nástrojom podpory sociálnej súdržnosti v EÚ. V rámci rozpočtu by mal byť dôraz kladený na podporu MSP plným využívaním dostupných financií EÚ na podporu internacionalizácie.

Je všeobecne prijímaným faktom, že MSP v ekonomike udávajú, a nie iba nasledujú tempo a smer. A MSP sú do značnej miery tiež tými, ktorí zaisťujú rast a inovácie. Ich prínos by mal byť zohľadnený v rozpočte EÚ.

Dohody o obchode – súčasný program rokovaní EÚ týkajúcich sa obchodu je ambicióznejší než kedykoľvek predtým. EÚ nedávno uzavrela rokovania s Japonskom, Singapurom, Vietnamom a Mexikom a v súčasnosti vedie rokovania okrem iných aj s krajinami Mercosuru, Indonéziou, Čile, Austráliou, Novým Zélandom a Tuniskom. Pre úspech tohto programu je potrebné, aby bol spojený s dostatočnými zdrojmi pre priebežné a následné posudzovanie toho, ako tretie krajiny dodržiavajú svoje záväzky voči EÚ, a ďalších politických otázok súvisiacich s obchodnými dohodami, ako je dodržiavanie ľudských a pracovných práv a implementácia environmentálnych noriem. Je nevyhnutné zamerať sa ešte viac na požiadavky občianskej spoločnosti týkajúce sa väčšej transparentnosti a prideliť dostatočné prostriedky na analýzu a dialóg so zainteresovanými stranami.

Obchodná politika založená na hodnotách – politika v oblasti medzinárodného obchodu slúži primárne na podporu vzájomne výhodného hospodárskeho rastu, ale je aj nástrojom podporujúcim iné hodnoty, ktoré Európska únia presadzuje na multilaterálnej úrovni a medzi ktoré patrí napríklad dodržiavanie ľudských práv vrátane rovnakých práv mužov a žien, právny štát, uplatňovanie medzinárodných pracovných noriem a ochrana životného prostredia. Kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji musia byť plne záväzné a vynútiteľné a v súvislosti so záväzkami tretích krajín v rámci všeobecného systému preferencií je potrebné zabezpečiť dostatočné zdroje na monitorovanie, dialóg a spoluprácu v týchto záležitostiach.

Vyplniť stratu po brexite – po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ skončia príspevky tejto krajiny ako členského štátu do rozpočtu EÚ pre budúci viacročný finančný rámec. Otázku budúcich príspevkov Spojeného kráľovstva súvisiacich so spoluprácou tejto krajiny s EÚ treba ešte doriešiť. Brexit bude v každom prípade predstavovať významné zníženie príjmov. S cieľom zabezpečiť hladký prechod existujúcich politík EÚ, pokiaľ bude prijatý ďalší viacročný finančný rámec, bude treba v rámci rozpočtu na rok 2019 zohľadniť pripravenosť na predpokladanú stratu príjmov. Dúfajme, že EÚ uzavrie s Spojeným kráľovstvom uspokojivú obchodnú dohodu. Obom partnerom by takéto riešenie prinieslo výhody.

S úctou

Bernd Lange


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU

List z 31. mája 2018, ktorý adresovali Ingeborg Gräßle, predsedníčka Výboru pre kontrolu rozpočtu, a Joachim Zeller, člen Výboru pre kontrolu rozpočtu, Jeanovi Arthuisovi, predsedovi Výboru pre rozpočet

Preklad

Vec:  Príspevok v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu v súvislosti s mandátom na rozpočtový trialóg o rozpočte na rok 2019

Vážený pán Arthuis,

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zohľadnil vo svojom mandáte na rozpočtový trialóg nasledujúce výhrady.

1.  Výbor CONT je tak ako v predchádzajúcich rokoch veľmi znepokojený v súvislosti s rekordnou úrovňou nesplatených záväzkov. Nesplatené záväzky dosiahli na konci roka 2016 doteraz najvyššiu úroveň 238 miliárd EUR, čo je o 72 % viac ako v roku 2007 a čo predstavuje ekvivalent platieb za 2,9 roka v porovnaní s hodnotou 2,2 roka v roku 2007. Chceli by sme zdôrazniť, že k 31. decembru 2017 bola konečná výška nesplatených záväzkov 266,8 miliardy EUR a že v roku 2017 vzrástli viac, ako sa očakávalo, a dosiahli 28,8 miliardy EUR;

2.   náš výbor by chcel poukázať najmä na to, že oneskorenia vo vykonávaní programov v prvých troch rokoch súčasného VFR viedli k presunu viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2014, najmä do roku 2015 a 2016, a k nízkemu plneniu platieb v roku 2016 (a k miere plnenia rozpočtu Únie na úrovni 7 % v období rokov 2014 – 2016 súčasného VFR). Pripúšťame však, že v roku 2017 sa programy EŠIF vykonávali rýchlejšie. Očakávame, že tento trend bude pokračovať aj v rokoch 2018 a 2019. Náš výbor sa domnieva, že treba poskytnúť dostatočné finančné prostriedky, aby mohlo vykonávanie prebiehať plynule;

3.   náš výbor sa obáva, že ku koncu súčasného a počas niekoľkých prvých rokov budúceho VFR sa objem nahromadených neuhradených platieb môže znovu zvýšiť. Domnievame sa, že financovanie budúceho VFR si bude vyžadovať realistické rozpočtové prostriedky na pokrytie predpokladaných nesplatených záväzkov;

4.   náš výbor poukazuje na to, že finančné prostriedky Únie predstavujú významný podiel verejných výdavkov niektorých členských štátov, a najmä, že v deviatich členských štátoch (Litva, Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Estónsko a Slovensko) nesplatené záväzky v rámci EŠIF predstavujú finančnú podporu vo výške viac ako 15 % všeobecných verejných výdavkov;

5.   náš výbor vyjadruje poľutovanie nad tým, že celkové vystavenie rozpočtu Únie finančnému riziku vzrástlo v dôsledku značných dlhodobých záväzkov, záruk a právnych záväzkov. Tieto záväzky si vyžadujú obozretné hospodárenie v budúcnosti;

6.   náš výbor sa obáva, že napriek rozsiahlemu využívaniu osobitných nástrojov (rezerva na núdzovú pomoc, Fond solidarity Európskej únie, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a nástroj flexibility) a rezerv možno zostatkové sumy v rozpočtových riadkoch nebudú postačovať na financovanie neočakávaných udalostí, ktoré môžu nastať do roku 2020;

7.   náš výbor si všimol najmä to, že Komisia mobilizovala rôzne finančné zdroje na zvládnutie utečeneckej a migračnej krízy, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia nezriadila žiadnu štruktúru na podávanie správ, ktorá by jej umožnila predkladať podrobné správy o využívaní finančných prostriedkov v tejto oblasti. Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že v súčasnosti nie je možné zistiť, koľko peňazí sa vynaložilo na každého migranta alebo utečenca;

8.   náš výbor zdôrazňuje, že Európska prokuratúra (EPPO) musí dostať primerané financie a primeraný počet zamestnancov; konštatuje, že príspevok Únie stanovený v návrhu rozpočtu na rok 2019 predstavuje celkom 4 911 000 EUR; poukazuje na to, že tieto rozpočtové prostriedky majú pokryť výdavky týkajúce sa zamestnancov EPPO, výdavky na infraštruktúru a administratívne výdavky a operačné výdavky spojené so začatím vývoja systému na správu jednotlivých prípadov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa má vytvoriť len 35 pracovných miest, čo znamená, že po odpočítaní miest zástupcov prokurátora (23) ostane len 12 pracovných miest na plnenie administratívnych úloh; domnieva sa, že to nie je realistické;

9.  náš výbor upozorňuje aj na to, že Únia využíva čoraz viac finančných nástrojov, a ľutuje, že okrem toho zriadením EFSI vznikli nové mechanizmy riadenia, ktorých verejná kontrola je naďalej na neuspokojivej úrovni, čo si vyžaduje obozretnejší dohľad Európskeho parlamentu;

10.  náš výbor preto vyzýva Komisiu, aby:

a)  prijala opatrenia na prísne dodržiavanie pravidiel a harmonogramov týkajúcich sa nesplatených záväzkov;

b)  aktívne pomáhala členským štátom, ktoré čelia ťažkostiam s včasným a plynulým čerpaním dostupných finančných prostriedkov Únie, a to využitím dostupných zdrojov na technickú pomoc na podnet Komisie;

c)  na účely riadenia a podávania správ zaviedla taký spôsob zaznamenávania rozpočtových výdavkov Únie, ktorý by umožnil vykázať celú sumu financovania v súvislosti s utečeneckou a migračnou krízou;

11.  a napokon, náš výbor pripomína, že v súlade s článkom 247 návrhu revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách bude Komisia povinná predložiť do 31. júla nasledujúceho roka Európskemu parlamentu a Rade integrovaný súbor finančných správ a správ o zodpovednosti vrátane najmä dlhodobej prognózy budúcich peňažných tokov do rozpočtu a peňažných tokov z rozpočtu počas nasledujúcich 5 rokov.

S úctou

Ingeborg Gräβle     Joachim Zeller

predsedníčka výboru CONT    spravodajca pre udelenie absolutória Komisii


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

D(2018)22301

Daniele VIOTTI

hlavný spravodajca pre rozpočet na rok 2019

Výbor pre rozpočet

ASP 15G217

Vážený pán Viotti,

v súlade s rozhodnutím, ktoré prijal Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) 20. marca 2018, by som Vám chcela ako predsedníčka výboru ENVI aj ako stála spravodajkyňa pre rozpočet predložiť naše odporúčania k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019.

Zo všeobecného hľadiska by som chcela v mene výboru ENVI pripomenúť naše pevné presvedčenie, že začleňovanie klímy a efektívneho využívania zdrojov má vo všetkých politikách EÚ horizontálny význam pri dosahovaní cieľov stanovených v stratégii Európa 2020. Rozpočet EÚ musí podporovať plnenie medzinárodných záväzkov vrátane vykonávania cieľov trvalo udržateľného rozvoja a plnenie Parížskej dohody. Len ak bude finančná podpora na primeranej úrovni, budeme môcť dosiahnuť zmiernenie zmeny klímy a podporiť prechod na obehové, nízkouhlíkové hospodárstvo. Navyše by tento prechod nemali nepriaznivo ovplyvniť projekty financované Európskou úniou. V tejto súvislosti sme hlboko znepokojení rizikom, že nebude splnený cieľ vynaložiť v rokoch 2014 až 2020 najmenej 20 % rozpočtu EÚ na opatrenia týkajúce sa klímy. Chcela by som preto zdôrazniť, že treba urobiť všetko preto, aby sa v návrhu rozpočtu na rok 2019 vyčlenili príslušné rozpočtové prostriedky na úrovni, ktorá zaistí, aby sa celkový rozpočtový cieľ EÚ splnil do konca roka 2020. Okrem toho by som chcela zdôrazniť, že sme so záujmom sledovali najnovší vývoj v oblasti zelené a udržateľné financovanie ako ďalší spôsob, ako podporovať investície do nízkouhlíkového a obehového hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje. V tejto súvislosti je potrebné stanoviť vyváženú definíciu udržateľných aktív.

Okrem toho by som chcela vyzvať, aby sa v rozpočte na rok 2019 vyčlenili primerané finančné prostriedky na zabezpečenie dlhodobej ochrany biodiverzity v celej EÚ. Boj proti úbytku biodiverzity je jedna z našich hlavných priorít, ktorá je vzhľadom na svoju podstatu prepojená so zmierňovaním zmeny klímy. Preto je dôležité, aby sa problematika biodiverzity začlenila aj do iných politických oblastí. V súvislosti s financovaním sústavy Natura 2000 by sa mali poskytnúť dostatočné financie na rôzne projekty a využiť pritom synergie medzi rôznymi zdrojmi financovania. Okrem toho by sa mala zlepšiť metodika sledovania výdavkov spojených s biodiverzitou a sledovať by sa mali najmä výdavky s negatívnym dosahom, ktoré sú v rozpore s ochranou prírody.

Členské štáty, ktoré sa usilujú o posilnenie hospodárskej obnovy, by mali navyše považovať politiky, ako aj opatrenia a projekty zamerané na ochranu životného prostredia a šetrné k životnému prostrediu za príležitosť na zlepšenie verejného zdravia, podporu tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu MSP.

Zdravie je hodnota sama osebe a tiež predpoklad podpory rastu v celej EÚ. Preto je veľmi dôležité, aby sa program v oblasti zdravia v budúcom VFR obnovil ako samostatný program. Verejné zdravie je prioritou výboru ENVI, a teda je dôležité, aby v súvislosti s prebiehajúcou prácou napríklad v oblasti antimikrobiálnej rezistencie a hodnotení zdravotníckych technológií boli k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie ambicióznej politiky EÚ v oblasti zdravia, ktorá bude podporovať a dopĺňať opatrenia na úrovni členských štátov.

Životné prostredie, zmena klímy, verejné zdravie, civilná ochrana, ochrana spotrebiteľa a bezpečnosť potravín a krmív patria medzi záležitosti, ktoré najviac znepokojujú občanov EÚ. Chcela by som preto v mene výboru ENVI zdôrazniť, že stropy, ktoré sú dohodnuté vo viacročnom finančnom rámci, by sa mali v plnej miere rešpektovať a že treba jednoznačne odmietnuť akékoľvek zmeny, ktoré by obmedzili rozpočtové plánovanie v príslušných rozpočtových riadkoch. Chcela by som tiež poukázať na význam programov LIFE a Zdravie pre rast, ako aj Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktoré treba v budúcnosti zachovať. Okrem toho sa nesmú na úkor menších programov presadzovať programy, na ktoré sa sústreďuje väčšia pozornosť verejnosti a politiky. Navyše, malo by sa nadviazať na nové pilotné projekty a prípravné akcie, ktoré boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2018 v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, vyčlenením rozpočtových prostriedkov na záväzky v rozpočte na rok 2019, aby sa zaručila ich celková realizácia.

Dovoľte mi tiež uviesť, že nás mimoriadne znepokojujú rozpočtové obmedzenia týkajúce sa decentralizovaných agentúr EÚ, ktoré patria do našej oblasti pôsobnosti. Hoci ich úlohy a povinnosti sa neustále rozrastajú, väčšina z nich prešla v posledných rokoch značným znižovaním počtu zamestnancov, a to bez ohľadu na ich pracovné zaťaženie. Domnievam sa, že týmto agentúram treba v náležitých prípadoch prideliť viac finančných a ľudských zdrojov, aby mohli plniť svoje poslanie a vykonávať úlohy, a tiež presadzovať v EÚ vedecký prístup. Pri posudzovaní individuálnych potrieb decentralizovaných agentúr preto dôrazne podporujeme individuálny prístup.

A napokon, vzhľadom na očakávané rozpočtové dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ nielen pre agentúry, ktoré patria pod náš výbor (najmä Európsku agentúru pre lieky), ale aj pre fondy a programy EÚ v oblastiach životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín vyzývame, aby sa tieto rozpočtové prostriedky zachovali a posilnili.

List s podobným znením som poslala Jeanovi Arthuisovi, predsedovi pre rozpočet.

S úctou

Adina-Ioana Vălean


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet (BUDG)

Európsky parlament

D(2018)21285

AA/ge

V Štrasburgu

Vec:  Priority výboru ITRE v súvislosti s mandátom na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

Vážený predseda Výboru pre rozpočet, vážený pán Arthuis,

Ako spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku pre rozpočet na rok 2019 a vzhľadom na nadchádzajúci rozpočtový trialóg by som vám chcel týmto listom oznámiť priority ITRE vzhľadom na rozpočet na rok 2019.

Najskôr by sme sa chceli poďakovať spravodajcovi pre rozpočet na rok 2019 pánovi Danielovi Viottimu v mene členov výboru ITRE za podnetnú výmenu názorov s výborom ITRE 24. apríla 2018 a za užitočné informácie o procedurálnych záležitostiach, ktoré sme dostali zo sekretariátu výboru BUDG.

Európsky parlament prijal svoje uznesenie o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2019 (2017/2286 (BUD)) 15. marca 2018. V mene výboru ITRE sme tieto usmernenia analyzovali. Teší nás, že mnohé z našich hlavných priorít v rozpočte na rok 2019, ktoré sme zdôraznili aj počas našej výmeny s pánom Viottim v marci, už boli prijaté v uznesení výboru BUDG.

Oceňujeme, že kľúčové oblasti ITRE, ako sú rast, výskum a inovácie, konkurencieschopnosť, digitalizácia, boj proti zmene klímy a prechod na obnoviteľné zdroje energie v súlade so záväzkami EÚ vyplývajúcimi z parížskej dohody, boli určené ako priority pre rozpočet na rok 2019, a súhlasíme s výborom pre rozpočet, že rozpočet EÚ je rozhodujúcim nástrojom na to, ako správne reagovať na tieto výzvy. Výbor ITRE podporuje žiadosť výboru BUDG o zvýšenie rozpočtu v rámci okruhu 1a a najmä so zreteľom na príslušné programy a rozpočtové riadky, ktoré podrobnejšie opíšeme v ďalšom texte. Je to mimoriadne dôležité z dôvodu významných škrtov Rady v tejto kapitole v rozpočte na rok 2018.

Výskum a inovácie sú kľúčovými nástrojmi na dosiahnutie trvalo udržateľného rastu, kvalitných pracovných miest a konkurencieschopnosti na globálnych trhoch pre perspektívnu priemyselnú základňu EÚ. Európska únia by sa preto mala snažiť rozvíjať vedúce postavenie v oblasti inovácií a prelomových technológií vo všetkých európskych regiónoch, v ktorých v súčasnosti zaostáva. Z tohto hľadiska je znepokojujúce, že len 25 % predložených návrhov vysokej kvality sa vyberá na financovanie v rámci programu Horizont 2020, čo vedie k veľmi nízkej úspešnosti. Je to signál silného nedostatočného financovania tohto úspešného programu. Najnižšiu mieru úspešnosti možno nájsť v programoch Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie, nástroji pre MSP, Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti a Prístup k prostriedkom financovania rizika, čo sú všetko veľmi dôležité programy z hľadiska získania vedúceho postavenia v oblasti inovácií, preberania inovácií z výskumu a ich zavádzania v podnikoch a riešenia vyššie uvedených problémov. Výbor ITRE by preto vysoko ocenil zvýšenie príslušných rozpočtových riadkov v rozpočte na rok 2019.

Máme rovnaký názor ako Výbor pre rozpočet v tom, že MSP sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. Sú tiež hlavným zdrojom vysokokvalitných a trvalo udržateľných pracovných miest a spoločne s podnikmi typu „start-up“, „scale-up“ a „midcap“ môžu byť motorom inovácií, napr. ekologických inovácií. Preto podporujeme vašu výzvu na vytvorenie priaznivého prostredia pre inovácie a výskum s osobitným zameraním na MSP, ako aj zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre COSME na tento účel.

Výbor ITRE tiež víta vaše zameranie na mladšiu generáciu a na podporu podnikania žien s cieľom vytvoriť trvalo udržateľné zamestnanie pre všetky časti spoločnosti. Považujeme za dôležité, aby sme plne využili potenciál v Európskej únii, a preto vyzývame Komisiu, aby prostredníctvom programov ako Horizont 2020 a COSME poskytla novú vyššiu úroveň podpory mladým výskumníkom a podnikateľom a ženám – výskumníčkam a podnikateľkám .

V oblasti energetickej politiky výbor ITRE zdôrazňuje dôležitosť dobudovania vnútorného trhu s energiou a prepojenia a odstraňovania uhlíka v našich energetických systémoch. Preto vidíme potrebu uprednostňovať tie oblasti rozpočtu, ktoré slúžia na tento účel, a to najmä poskytnutím primeraných finančných prostriedkov na projekty v oblasti obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti, šetrenia emisií, prepájania odvetví, inteligentných sietí a riešenia energetickej chudoby, napríklad prostredníctvom technickej pomoci EFSI a programu Horizont 2020. V záujme podpory vzájomnej prepojenosti našich energetických a plynárenských sietí a diverzifikácie zdrojov energie s cieľom dosiahnuť čistú, cenovo dostupnú a bezpečnú energiu pre všetkých Európanov výbor ITRE zdôrazňuje význam dostatočného financovania projektov spoločného záujmu, ako aj poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na technickú pomoc EFSI, s cieľom zlúčiť a vytvárať projekty týkajúce sa inteligentných sietí, energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Výbor ITRE zdôrazňuje aj význam financovania projektov obnoviteľných zdrojov energie v záujme energetickej únie (RPEI).

Na rovnaké účely, ako aj na posilnenie sektorového prepojenia medzi energetickými, dopravnými a digitálnymi sieťami výbor ITRE zdôrazňuje dôležitosť CEF, a preto vyzýva na zvýšenie jeho rozpočtu na rok 2019.

Ako zdôraznil výbor BUDG, boj proti zmene klímy a dekarbonizácia našej ekonomiky majú veľký význam, keďže EÚ sa usiluje dosiahnuť svoje klimatické ciele a splniť ciele OSN v oblasti udržateľnosti, ako aj dohodu z Paríža. Výbor ITRE oceňuje výzvu výboru BUDG na optimalizáciu mechanizmu uplatňovania hľadiska klímy. Opätovne zdôrazňujeme, že cieľ týkajúci sa výdavkov na udržateľný rozvoj a opatrenia v oblasti zmeny klímy ešte nebol splnený, a preto podporujeme požiadavku rozpočtového výboru vynaložiť minimálne 20 % rozpočtu EÚ na účely klimatických a dekarbonizačných opatrení. Mali by sa tiež poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na riadny prechod regiónov s veľkými nárokmi na uhlie a uhlík.

Uznávame dôležitosť a užitočnosť EFSI a jeho rozšírenie a zdôrazňujeme vaše vyhlásenie, že by sa malo zlepšiť geografické pokrytie s cieľom podporiť rozvoj vo všetkých regiónoch. Keďže Horizont 2020 a CEF sú kľúčovými nástrojmi na dosiahnutie priorít EÚ, výbor ITRE navrhuje obnoviť rozpočtové riadky pre tieto programy, ktoré boli znížené záručným fondom EFSI. Mohlo by sa to dosiahnuť využitím všetkých finančných prostriedkov existujúcich v rámci súčasného nariadenia o viacročnom finančnom rámci. Výbor ITRE v tejto súvislosti pripomína záväzok Parlamentu vyslovený počas rokovaní o EFSI obmedziť na minimum negatívne dôsledky na tieto dva programy. Zdôrazňujeme všeobecnú pozíciu výboru BUDG, že nové priority sa financujú z nových rozpočtových prostriedkov.

Z tohto dôvodu berieme na vedomie bezpečnostnú výzvu, ktorú musí Európska únia riešiť, a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), ktorý bol prijatý v Parlamente. Vítame stanovisko výboru BUDG, podľa ktorého treba financovať tento program výlučne prostredníctvom finančných prostriedkov z nepridelených rezerv alebo špeciálnych nástrojov, a opakujeme, že EDIDP by nemal stáť v ceste žiadnym existujúcim programom.

Digitalizácia je navyše kľúčovou otázkou výboru ITRE, s cieľom zabezpečiť, aby sa naša spoločnosť a hospodárstvo prispôsobili potrebám v budúcnosti. Preto je dôležité dobudovať jednotný digitálny trh. Výbor ITRE preto požaduje dostatočné finančné prostriedky na iniciatívu WIFI4EU a trvá na dodržiavaní záväzku vynaložiť na túto iniciatívu od roku 2017 do roku 2019 120 miliónov EUR.

Okrem toho výbor ITRE víta váš záujem o dostatočné financovanie agentúr, aby mohli riadne vykonávať legislatívne priority EÚ. Tiež zdôrazňujeme, že 5 % zníženie počtu zamestnancov a prerozdelenie pracovníkov sa týmto rozpočtom končí. Preto ITRE podporuje ukončenie škrtov v rozpočte agentúr. Okrem toho pripomíname našu pozíciu, že ľudské a finančné zdroje agentúr, ktorým narastajú úlohy alebo majú nové úlohy, by sa v súlade s tým mali zvýšiť. Keďže súčasnými právnymi predpismi sa zveruje ACER a ENISA viac úloh a pravdepodobne aj viac úloh úradu BEREC, podporujeme zvýšenie ich personálu a rozpočtu. Výbor ITRE opakovane zdôraznil potrebu, aby rozšírené mandáty boli sprevádzané primeraným posilnením zdrojov. Pretrvávajúci nedostatok zdrojov vážne ohrozuje schopnosť agentúr plniť ich zákonné mandáty. Vzhľadom na to, že agentúra GNSS má veľmi dôležitú úlohu zaručiť kybernetická bezpečnosť a outsourcing pravdepodobne povedie ku konfliktom záujmov v tejto citlivej oblasti, výbor ITRE vidí takisto potrebu zvýšiť jej ľudské a finančné zdroje.

Výbor ITRE je navyše potešený, že Spojené kráľovstvo prispeje do rozpočtu na roky 2019 a 2020 a bude sa na ňom podieľať, ako keby zostalo v EÚ. Preto sa domnievame, že Brexit nebude mať priamy vplyv na rozpočet na rok 2019, a teda na programy v rámci ITRE.

Nakoniec výbor ITRE súhlasí s výborom BUDG v tom, že potreba primeraných finančných zdrojov sa zvyšuje a je kľúčová vzhľadom na to, že sa blížime ku koncu súčasného VFR, a preto dôjde k rýchlemu pokroku vo vykonávaní viacročných programov.

Boli by sme veľmi vďační, ak by výbor BUDG mohol zvážiť naše priority a pripomienky pri príprave správy o mandáte na trialóg . Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našimi výbormi počas celého rozpočtového cyklu v roku 2019 a po ňom.

S úctou

Jerzy Buzek            Jens Geier  

predseda ITRE            spravodajca zodpovedný

              za rozpočet na rok 2019

Kópia: Daniele Viotti, spravodajca pre rozpočet na rok 2019


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

CM/ds

D(2018)19768

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

WIC M02024

Vec:   List so stanoviskom k mandátu k júlovým trojstranným rokovaniam o rozpočte

Vážený pán predseda,

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) vyzýva Výbor pre rozpočet, aby do návrhu uznesenia o mandáte na rokovania o rozpočte na rok 2019 zahrnul nasledujúce návrhy.

Výbor IMCO by chcel pripomenúť, že dobre fungujúci jednotný trh s neobmedzeným pohybom tovaru, služieb, osôb a kapitálu je kľúčovým prvkom, ktorý vytvára hospodársky rast v EÚ, posilňuje konkurencieschopnosť jej priemyslu, podporuje vytváranie pracovných miest a pomáha zvyšovať životnú úroveň jej obyvateľov. Neoprávnené prekážky brániace voľnej výmene tovaru a služieb, neprimerané presadzovanie existujúcich pravidiel, nízka miera cezhraničného verejného obstarávania a nedostatočná politická podpora štrukturálnych reforiem dodnes obmedzujú príležitosti pre podniky (hlavne MSP) a občanov, čo sa odráža na menšom počte pracovných miest a nenáležite vysokých cenách .

Výbor IMCO sa preto domnieva, že je veľmi dôležité, aby z rozpočtu Únie bola dostatočne financovaná podpora dobudovania dobre fungujúceho jednotného trhu a účinnej ochrany spotrebiteľov, najmä v súčasnom kontexte transformácie ekonomických činností v digitálnej ére. V súlade so stratégiou jednotného trhu a stratégiou jednotného digitálneho trhu, ktoré vypracovala Komisia, výbor IMCO vyzýva na riadne financovanie týchto kľúčových prvkov v rozpočte na rok 2019:

1 - Ochrana spotrebiteľa

Zdravé spotrebiteľské prostredie je kľúčovým faktorom pre dobudovanie jednotného trhu aj hospodársky rast v celej Európe. Právne predpisy EÚ týkajúce sa ochrany spotrebiteľov zabezpečili občanom a podnikom predvídateľnosť a dôveru v mnohých oblastiach, ako sú práva cestujúcich, práva spotrebiteľov a boj proti nekalým obchodným praktikám a nepoctivým zmluvám, falšovanie výrobkov alebo dvojaká kvalita výrobkov.

Avšak problémy týkajúce sa spotrebiteľskej politiky stále pretrvávajú, a to ako v digitálnej, tak fyzickej oblasti. Na európskom trhu sa stále ešte objavujú nebezpečné a nevyhovujúce výrobky, čo svedčí o potrebe lepšej koordinácie a zefektívnenia dohľadu nad trhom. Pokiaľ ide o jednotný digitálny trh, zásadný význam má zvyšovanie úrovne vzdelanosti a informovanosti priemerného spotrebiteľa, ale aj prispôsobovanie práv spotrebiteľov technologickým zmenám. Výbor IMCO by preto chcel zabezpečiť, aby sa v rámci rozpočtu na rok 2019 vyčlenilo dostatočné množstvo finančných prostriedkov na ochranu spotrebiteľov, pričom je potrebné zohľadniť skutočnosť, že dôležité právne predpisy v tejto oblasti by mali nadobudnúť účinnosť ešte v roku 2018 alebo v roku 2019 , a to napríklad:

•  smernica o zmluvách o predaji tovaru COM(2015)0635 -COM(2017)0637  2015/0288 (COD) IMCO/8/05564;

•  smernica o zmluvách o poskytovaní digitálneho obsahu COM(2015)0634- 2015/0287 (COD) CJ24/8/06371;

•  nariadenie o vytvorení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 - COM(2017)256 final - 2017/0086(COD) - IMCO/8/09874;

•  nariadenie o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v rámci Európskej únie - COM(2017) 495 final; 2017/0228 (COD)  IMCO/8/11036";

•  smernica o kolektívnych žalobách v záujme ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov COM(2018)0184 - 2018/0089 (COD)  IMCO/8/12818 ;

•  smernica o lepšom presadzovaní a modernizácii predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľov COM(2018)0185 - 2018/0090 (COD) IMCO/8/12813.

•  nariadenie o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu COM (2016)0289 - 2016/0152 (COD) IMCO/8/06772

•  nariadenie, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy pre dodržiavanie a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov - COM (2017)0795 - 2017(0353) COD.

2 - Colná politika

Colná politika by mala byť typickým príkladom politickej oblasti, v ktorej verejné výdavky majú potenciál naštartovať zmeny k lepšiemu, z ktorých môže profitovať celá ekonomika, ale aj jednotlivé členské štáty alebo spoločnosti, alebo jednotlivci, ktorí sa chcú venovať obchodným aktivitám. Clá chránia jednotný trh a zdravie a bezpečnosť občanov. Regulačný rámec pre colnú oblasť stanovuje Colný kódex Únie. Je potrebné pripomenúť, že výhody spojené s Colným kódexom Únie sa plne prejavia až potom, čo všetky transakcie prejdú na systém elektronického spracovania.

Preto musí byť celková stratégia v oblasti ciel jednotná a ambiciózna a musí byť vykonávaná účinným spôsobom. Zjednodušenie postupov a ich účinné presadzovanie sú veľmi dôležité pre boj proti podvodom a podporu hospodárskej súťaže.

Je nevyhnutné, aby bola zachovaná spravodlivá rovnováha medzi úsilím vyvíjaným členskými štátmi a úsilím spojeným s rozpočtom Únie, pričom je potrebné prehodnotiť, či by sa mala posilniť úroveň výdavkov v tejto oblasti s cieľom spolufinancovať rýchly rozvoj interoperabilných systémov informačných technológií. Plne elektronické prostredie pre colnú oblasť by prispelo k účinnému odrádzaniu dovozcov do Únie od praktík odklonenia do iných prístavov („port shopping“) a riadnemu odhaľovaniu akýchkoľvek možných podhodnotení dovozu, a tým aj na zabezpečeniu riadneho výberu prostriedkov tvoriacich vlastné zdroje Únie. Obzvlášť dôležité je to v súvislosti so skutočnosťou, že v roku 2019 možno nadobudne účinnosť návrh na zmenu článku 278 Colného kódexu Únie o predĺžení prechodného používania iných spôsobov ako metód elektronického spracovania dát (COM(2018) 85 final - 2018/0040 (COD) IMCO/8/12381), čím sa vlastne predĺži lehota, počas ktorej sa budú pripúšťať oveľa menej efektívne postupy používania papierových formulárov, až dovtedy, než budú prevádzkyschopné elektronické systémy, ktoré ich majú nahradiť.

Dostatočné výdavky na túto politickú oblasť v nadchádzajúcich rokoch by v skutočnosti zabezpečili návratnosť takýchto investícií v budúcnosti a stali by sa príkladom lepšieho vynakladania prostriedkov EÚ. Veľmi dôležitým pre zaistenie bezproblémového prechodu na účinné prostredie elektronických ciel je aj dostatočný počet zamestnancov Komisie v tejto oblasti.

3 - Malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky

MSP a mikropodniky sú kľúčovými prvkami európskeho hospodárstva. Výbor IMCO sa domnieva, že je nanajvýš dôležité, aby mohli aj naďalej využívať výhody spojené s informačnými a asistenčnými službami, ako je SOLVIT a Vaša Európa, a všeobecne s informáciami o európskych právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť, aby mali silnejšiu podporu pre vstup na zahraničné trhy, ktoré sa otvárajú, a pomohlo sa im zvládnuť digitálnu transformáciu a osvojiť si obchodné modely obehového hospodárstva. K zlepšeniu ich schopností čeliť výzvam ekonomiky a transformácie na digitálne obchodovanie by mohla prispieť aj dostatočná kapitálová úroveň. Preto je potrebné zdôrazniť význam pridelenia dostatočných rozpočtových prostriedkov na program COSME.

4 – Normalizačné činnosti

V neposlednom rade je nesmierne dôležité zachovávať dostatočnú úroveň financovania aj v prípade normalizačných činností európskych normalizačných organizácií. Normy sú základným kameňom jednotného trhu a podporujú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Spotrebitelia a zúčastnené strany by v súlade s právom EÚ mali byť súčasťou procesu stanovovania noriem.

S úctou

Anneleen Van Bossuyt

Kópia: pán Daniele Viotti


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE RYBÁRSTVO

List z 11. apríla 2018, ktorý adresoval Alain Cadec, predseda Výboru pre rybárstvo, Danielovi Viottimu, hlavnému spravodajcovi pre rozpočet na rok 2019.

Preklad

Vec:  Priority výboru PECH v rozpočte Komisie na rok 2019

Vážený kolega,

Výbor pre rybárstvo sa rozhodol, že bude informovať Výbor pre rozpočet o svojich prioritách v rozpočte Komisie na rok 2019 písomným postupom a vo forme listu, ktorý jeho koordinátori prijali 28. marca 2018.

Výbor pre rybárstvo rozhodol, že do mandátu na trialóg by sa mali začleniť tieto priority:

finančné zdroje spoločnej rybárskej politiky (SRP) sa sústreďujú v oddiele III a v hlave 11: námorné záležitosti a rybárstvo, Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a povinné príspevky regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva a na dohody o udržateľnom rybárstve.

1.  Primerané a dostupné rybárske fondy sú nevyhnutné na vykonávanie spoločnej rybárskej politiky (SRP), zabezpečenie trvalej udržateľnosti európskej akvakultúry a rybárstva, zvládnutie finančnej záťaže vyplývajúcej z povinnosti vylodiť úlovky a dosiahnutie cieľa maximálneho udržateľného výnosu (MSY).

2.  Európska únia je najvýznamnejším svetovým dovozcom produktov rybolovu. Viac ako 60 % dodávok produktov rybolovu do EÚ pochádza z medzinárodných vôd a výhradných hospodárskych zón tretích krajín. V rozpočte na rok 2019 treba vypočítať adekvátne a spoľahlivé rozpočtové prostriedky, najmä vzhľadom na obnovenie protokolov s Mauritániou a Senegalom.

3.  Výbor pre rybárstvo zdôrazňuje potrebu zachovať dostatočné rozpočtové prostriedky na spolufinancované činnosti, aby sa zabezpečila možnosť financovať flotily v sektoroch pobrežného a drobného rybolovu. Uznáva, že na základe všeobecného rámca zavedeného Európskym námorným a rybárskym fondom (ENRF) musia členské štáty stanoviť svoje priority financovania tak, aby bolo možné reagovať na špecifické problémy tohto sektora.

4.  Pripomína, že členské štáty schválili všetky operačné programy v oblasti rybárstva, takže v rozpočtovom roku 2019 by Komisia a vnútroštátne správy by mali urýchliť opatrenia na zabezpečenie včasného vykonávania príslušných projektov.

5.  Zdôrazňuje, že miera implementácie ENRF za obdobie 2014 – 2020 je aj štyri roky od jeho prijatia 15. mája 2014 stále neuspokojivá, keďže do marca 2018 sa použilo len 3,5 % z fondu v objeme 6,4 miliardy EUR. Dúfa, že úroveň plnenia ENRF sa nakoniec zlepší. Zdôrazňuje, že nízka miera plnenia je do značnej miery spôsobená byrokratickou záťažou na vnútroštátnej úrovni.

6.  Požaduje vyššiu flexibilitu pri prideľovaní rozpočtových prostriedkov, a najmä, aby sa finančné prostriedky týkajúce sa údajov, ktoré členské štáty nevyužijú, mohli prideliť výskumným ústavom a na účely kontroly Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (EFCA).

7.  Uznáva kvalitu a význam spolupráce agentúry s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a agentúrou Frontex v rámci spoločného pilotného projektu týkajúceho sa zriadenia funkcie pobrežnej stráže. Pripomína však Komisii, že agentúre by mali byť pridelené dostatočné zdroje na tento typ projektu alebo akýkoľvek iný budúci projekt.

8.  Zdôrazňuje vynikajúcu mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov (99,6 %), čo je zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku, a platobných rozpočtových prostriedkov (88,5 %).

9.  Zdôrazňuje, že je dôležité zachovať aspoň rovnakú úroveň rozpočtových prostriedkov na námorný a rybársky výskum s cieľom dosiahnuť maximálny udržateľný výnos a konsolidovať obnovu vyčerpaných druhov.

10.  Pripomína, že je potrebné zlepšiť zhromažďovanie vedeckých údajov a zabezpečiť lepší prístup k nim a podporiť spoluprácu a výmenu vedeckých údajov medzi sektorom námorného hospodárstva a rybárstva a vedeckou komunitou.

11.  Zdôrazňuje význam kontroly rybolovu a zhromažďovania vedeckých údajov, ktoré sú piliermi spoločnej rybárskej politiky. Je presvedčený, že sa na tieto účely musia aj naďalej poskytovať finančné prostriedky EÚ a že členské štáty musia posilniť svoje úsilie o zvýšenie využívania týchto zdrojov.

S pozdravom

Alain CADEC


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

IPOL-COM-LIBE  D(2018)16301

pán Jean ARTHUIS

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Brusel

Vec:  Priority výboru LIBE v návrhu rozpočtu na rok 2019

Vážený pán predseda,

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o prioritách výboru LIBE v návrhu rozpočtu na rok 2019.

Výbor očakáva, že finančné prostriedky poskytnuté pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na rok 2019 vrátane doplnení dohodnutých v rámci okruhu III („Bezpečnosť a občianstvo“) ako súčasť revízie v polovici trvania v roku 2017 budú v plnej miere zahrnuté v rozpočte. Pokiaľ ide o núdzovú humanitárnu pomoc v rámci Únie, očakávam, že Komisia podľa plánu do konca roka 2018 použije všetky prostriedky vo výške 650 miliónov EUR vyčlenené na obdobie 2016 až 2018. Vzhľadom na pokračujúce výzvy spojené s príchodom vyššieho počtu migrantov na hranice EÚ je nanajvýš dôležité poskytnúť potrebné finančné prostriedky Európskemu podpornému úradu pre azyl (EASO), aby sa mohol stať plnohodnotnou európskou agentúrou pre azyl, ktorá zaručí monitorovanie a dodržiavanie procedurálnych práv všetkých žiadateľov, poskytne adekvátne prijímacie zariadenia, ako aj opatrenia na podporu integrácie migrantov. Výbor LIBE tiež vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov v oblasti azylu, ak sa v tomto roku prijmú kľúčové návrhy v oblasti azylu. V tejto súvislosti treba poskytnúť agentúre Frontex dostatočné finančné prostriedky, aby mohla účinne plniť svoj mandát a riešiť výzvy na vonkajších hraniciach EÚ.

Pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF), výbor počíta s tým, že Komisia bude v roku 2018 úzko spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, že zavedú potrebné opatrenia na čerpanie dostupných finančných prostriedkov pre AMIF a ISF v roku 2019. V budúcnosti treba predchádzať situáciám, aká nastala na konci roku 2017, ktorá mala za následok prerozdelenie 275 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch z AMIF z dôvodu problémov v súvislosti so schopnosťou niektorých členských štátov čerpať prostriedky. V tejto súvislosti výbor LIBE trvá na svojej požiadavke vytvoriť rozpočtovú položku pre každý z jeho cieľov (4 rozpočtové riadky namiesto 2), aby si mohol plniť svoju kontrolnú úlohu a zvýšiť transparentnosť financovania EÚ. Výbor LIBE považuje súčasné rozdelenie rozpočtových riadkov AMIF za neuspokojivé, čo odzrkadľujú aj prijaté pozmeňujúce návrhy na úrovni výborov v minulom roku. Mal by sa vytvoriť samostatný rozpočtový riadok aj na finančnú podporu pátracích a záchranných operácií členských štátov alebo niektorých oprávnených súkromných subjektov na mori.

Pokiaľ ide o ochranu základných práv, výbor by rád zdôraznil význam financovania vhodných mechanizmov dohľadu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Keďže je zrejmé, že základné práva sú v Európskej únii pod tlakom, výbor odporúča, aby sa primerane zvýšil rozpočet Agentúry pre základné práva (FRA) a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS). V tejto súvislosti by sa mala primerane financovať aj finančná podpora subjektov v oblasti ľudských práv a rovnosti. Takisto je dôležité poskytnúť agentúre EU-LISA v roku 2019 dostatočné zdroje, aby mohla uskutočniť nábor pracovníkov a získať know-how, ktoré potrebuje na plnenie dodatočných úloh, ktoré jej boli pridelené.

Pokiaľ ide o Fond pre vnútornú bezpečnosť, výbor zdôrazňuje, že prioritou je posilnenie policajnej a justičnej spolupráce s cieľom bojovať proti terorizmu a inej závažnej cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj počítačovej kriminalite. V roku 2019 by sa mal riadne financovať aj boj proti trestným činom proti životnému prostrediu a obchodovaniu s ľuďmi. Keďže tieto javy sa v celej Európskej únii výrazne rozšírili, rozpočet agentúry Eurojust by mal byť dostatočne veľký na to, aby mohla lepšie plniť svoju úlohu v súvislosti s koordináciou vyšetrovaní a stíhaní medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch, najmä uľahčením vykonávania vzájomnej medzinárodnej právnej pomoci a žiadostí o vydanie. Výbor takisto trvá na tom, aby sa čo najskôr zabezpečilo riadne financovanie zriadenia Európskej prokuratúry. Primerané rozpočtové prostriedky treba poskytnúť aj úradu Europol vzhľadom na jeho dôležitú úlohu v boji proti rôznym druhom kriminality a rozšírenie spolupráce s tretími krajinami.

Okrem toho by sa malo zvýšiť financovanie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), aby mohol účinne plniť svoju kľúčovú úlohu, ktorou je poskytovanie spoľahlivých a porovnateľných informácií o drogách v Európe, ako aj rozvoj infraštruktúry a nástrojov potrebných na zber údajov podľa krajín harmonizovaným a optimálnym spôsobom. Je to dôležité z dôvodu nárastu obchodovania s drogami, ktoré tiež zohráva dôležitú úlohu pri financovaní globálneho terorizmu a v zvýšení počtu úmrtí v dôsledku predávkovania opiátmi v Európskej únii.

Výbor sa domnieva, že revízia mandátu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) je nevyhnutná na zlepšenie boja proti počítačovej kriminalite, na posilnenie ochrany kritických infraštruktúr, ako aj na ochranu základných práv v internetovom prostredí prostredníctvom lepších bezpečnostných noriem v oblasti IT. V súvislosti s tým by sa v roku 2019 mala primerane financovať implementácia revízie mandátu agentúry ENISA.

S úctou

Claude MORAES


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI

Výbor pre ústavné veci

predseda

Ref. č.: D(2018)18206

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

budova Altiero Spinelli

ASP 09G205

B-1047 Brusel

Vec:  Priority výboru AFCO v súvislosti s mandátom na trialóg o rozpočte na rok 2019

Vážený pán predseda,

Vzhľadom na preplnený harmonogram v súvislosti s prijatím Vašej správy o mandáte na trialóg o rozpočte na rok 2019 som ako spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko k rozpočtu na rok 2019 bola poverená, aby som pripravila náš príspevok k tomuto návrhu správy v podobe listu, v ktorom by boli uvedené priority výboru AFCO pre budúcoročný rozpočet.

Výbor pre ústavné veci by preto chcel upriamiť Vašu pozornosť na tieto prioritné oblasti, ktoré by sa mali riešiť počas tohtoročných rokovaní o rozpočte:

– výbor AFCO je ako vždy odhodlaný zabezpečiť primerané financovanie pre program Európa pre občanov a pre európsku iniciatívu občanov (EIO). Domnievame sa, že tieto dva programy sa vzájomne dopĺňajú, ale zároveň by mali byť financované nezávisle, keďže obe sú dôležité pre zapájanie občanov rozličnými spôsobmi.

– ako možno viete, v súčasnosti pracujeme na návrhu Komisie o reforme európskej iniciatívy občanov v oblastiach, pričom trváme na tom, aby táto iniciatíva bola z finančného hľadiska oddelená od programu Európa pre občanov. Chceme dosiahnuť plnú transparentnosť financovania týchto dvoch programov, a preto sa domnievame, že ich rozpočtové zdroje by sa mali zjednodušiť a mali by byť jasne identifikovateľné.

– ďalšou prioritou výboru AFCO je zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na komunikáciu s občanmi v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 a na začiatku nového volebného obdobia. Takisto by sme chceli posilniť diskusiu o budúcnosti Európy. V tejto súvislosti by sme chceli preskúmať možnosti využitia rozpočtu EÚ na financovanie takzvaných konzultácií s občanmi.

Pevne verím, že Výbor pre rozpočet pri príprave mandátu na trialóg o rozpočte na rok 2019 zohľadní naše návrhy.

S úctou

Prof. Danuta Hübner

Kópia:  Daniele Viotti, spravodajca výboru BUDG pre rozpočet na rok 2019 – oddiel III – Komisia

  Paul Rübig, spravodajca výboru BUDG pre rozpočet na rok 2018 – ostatné oddiely


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

VERTS/ALE

Thomas Waitz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 4. júla 2018Právne oznámenie