Процедура : 2015/0907(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0248/2018

Внесени текстове :

A8-0248/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0282

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 684kWORD 60k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

относно проекта за решение на Съвета за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г.

(09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчици: Данута Мария Хюбнер и Йо Лайнен

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г.

(09425/2018 – C8‑0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09425/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 223, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0276/2018),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз и приложеното към нея предложение за решение на Съвета за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори(1),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската република, Камарата на депутатите на Люксембург, Сената на Кралство Нидерландия, Камарата на представителите на Кралство Нидерландия, Риксдага на Кралство Швеция, Камарата на общините на Обединеното кралство и Камарата на лордовете на Обединеното кралство, в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по конституционни въпроси (A8-0248/2018),

1.  дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ С 366, 27.10.2017 г., стр. 7.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  През ноември 2015 г. Парламентът прие предложение за реформа на избирателното право на ЕС с цел да се насърчава участието на гражданите, да се утвърждава европейското измерение на изборите, да се повиши ефективността на функционирането на самия Парламент и да се усъвършенства начинът, по който се провеждат изборите. Това беше необходима и дългоочаквана стъпка напред за европейските граждани, които през последните 40 години избират членовете на Европейския парламент съобразно все същите стари, предимно национални правила.

  След почти три години на интензивни преговори Съветът постигна в крайна сметка съгласие по тази важна за европейските граждани и за Парламента реформа. Това е победа само по себе си, като се имат предвид ограниченията на процедурата съгласно член 223 от Договора за функционирането на Европейския съюз, според изискванията на която държавите членки трябва да постигнат единодушна позиция.

Това е преди всичко първият успешен опит на Парламента да модернизира правилата за избиране на членовете на Европейския парламент след приемането на Акта за избирането на членове на ЕП през 1976 г. Това е първа стъпка към постепенна, цялостна реформа на изборите за Европейски парламент. Проектът за решение на Съвета беше максимумът, който можеше да се постигне предвид настоящия политически контекст и ограниченията на процедурата.

Проектът за решение на Съвета за изменение на Акта за избирането на членове на ЕП чрез всеобщи преки избори от 1976 г. съдържа редица положителни елементи, които ще подобрят значително характера и начина на провеждане на европейските избори в бъдеще:

•    Текстът съответства изцяло на конституционните и изборните традиции на държавите членки.

•    Благодарение на новите правила гражданите най-накрая ще бъдат по-добре информирани относно връзката между националните партии и кандидатите в изборите и относно обвързването им с дадена европейска политическа партия. С приемането на настоящото предложение се отваря възможност за постепенното заместване на националните от европейските въпроси в дебата относно европейските избори.

•    Изборите за Европейски парламент ще станат също така по-достъпни, с възможност да се въведе електронно гласуване и гласуване по пощата. Това ще означава, че избирателната активност ще се увеличи и повече граждани ще имат възможност да гласуват сигурно и удобно.

•    Предоставянето на право на глас на гражданите на ЕС, пребиваващи в трети държави, ще има огромно въздействие върху избирателната активност, тъй като само в Швейцария пребивават постоянно над 1,4 милиона граждани на ЕС. Тази важна възможност вече е призната и вероятно ще бъде приложена в много държави членки след влизането в сила на новите разпоредби.

•    Минималният срок за изготвяне на избирателните списъци ще действа като предпазна мярка срещу решения, взети произволно в последната минута от националните партии в държавите членки.

•    Мерките срещу двойното гласуване ще повишат доверието на гражданите в изборния процес.

•  Определянето на орган за контакт за обмен на данни относно гласоподавателите и кандидатите ще осигури по-добра координация на националните избирателни органи и също така ще възпира двойното гласуване.

•    Избирателният праг ще внесе по-голяма равнопоставеност по отношение на изборните условия за политическите партии във всички държави членки. Той ще създаде също по-голяма равнопоставеност по отношение на тежестта на гласа на всеки гражданин за избирането на членове на Парламента.

•    Проектът за решение на Съвета е акт на Съюза, за разлика от междуправителствения характер на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори. Вследствие на това Съдът на ЕС ще бъде компетентен по частите от Акта за избирането на членове на ЕП, изменени с проекта за решение на Съвета. Това осигурява правна сигурност на гражданите.

Въпреки че от Съвета можеше да се очаква да прояви повече амбиция, Европейският парламент следва бързо да даде своето одобрение и да покаже по този начин, че дори в рамките на настоящия труден политически контекст стъпка по стъпка европейската демокрация може да бъде подобрявана. Решението следва да се разглежда като трамплин, а не като крайна точка.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Реформа на избирателното право на Европейския съюз

Позовавания

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Дата на консултацията / искането за одобрение

18.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

AFCO

 

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Разглеждане в комисия

20.6.2018

 

 

 

Дата на приемане

2.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

8

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Дата на внасяне

2.7.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 3 юли 2018 г.Правна информация