Procedure : 2015/0907(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0248/2018

Indgivne tekster :

A8-0248/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0282

HENSTILLING     ***
PDF 381kWORD 55k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

om udkast til Rådets afgørelse om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Danuta Maria Hübner og Jo Leinen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09425/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 223, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0276/2018),

–  der henviser til sin beslutning af 11. november 2015 om reform af valgloven i Den Europæiske Union, som indeholder et forslag til Rådets afgørelse med henblik på vedtagelse af bestemmelserne om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet(1),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, det luxembourgske Deputeretkammer, det nederlandske Førstekammer, det nederlandske Andetkammer, den svenske Riksdag, Det Forenede Kongeriges Underhus og Det Forenede Kongeriges Overhus, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0248/2018),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 366 af 27.10 2017, s. 7.


BEGRUNDELSE

  Parlamentet vedtog i november 2015 et forslag til en reform af EU's valglovgivning, der tog sigte på at fremme borgernes deltagelse, at styrke valgenes europæiske dimension, at få Parlamentet selv til at fungere mere effektivt og at forbedre afholdelsen af valg. Det var et nødvendigt og længe ventet skridt fremad for de europæiske borgere, som i de seneste 40 år har valgt medlemmerne af Europa-Parlamentet efter de samme gamle primært nationale regler.

  Efter næsten tre års intensive forhandlinger er Rådet endelig nået til enighed om denne yderst vigtige reform for de europæiske borgere og Parlamentet. Dette er en sejr i sig selv under hensyntagen til de begrænsninger, der følger af proceduren i artikel 223 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som kræver en enstemmig holdning blandt medlemsstaterne.

Vigtigst af alt er dette Parlamentets første vellykkede forsøg på at modernisere reglerne for valg af medlemmer til Europa-Parlamentet siden vedtagelsen af valgakten i 1976. Det åbner døren for en gradvis og omfattende reform af valgene til Europa-Parlamentet. Udkastet til Rådets afgørelse var det maksimale, der kunne opnås i den aktuelle politiske kontekst og med de begrænsninger, der følger af proceduren.

Udkastet til Rådets afgørelse om ændring af akten fra 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet indeholder en række positive elementer, som i væsentlig grad vil forbedre karakteren og afholdelsen af valgene til Europa-Parlamentet i fremtiden:

·  Teksten er helt i overensstemmelse med de forfatningsmæssige og valgtekniske traditioner i medlemsstaterne.

·  Med de nye regler vil borgerne endelig blive mere opmærksomme på forbindelsen mellem de nationale partier og kandidater ved valget og deres tilknytning til et europæisk politisk parti. Ved at acceptere dette forslag åbner vi op for, at europæiske spørgsmål gradvist kommer til at fortrænge nationale spørgsmål i debatten om valgene til Europa-Parlamentet.

·  Valgene til Europa-Parlamentet vil også blive mere tilgængelige med muligheden for at indføre elektronisk stemmeafgivning og brevstemmeafgivning. Dette vil betyde, at valgdeltagelsen stiger, og at borgerne får mulighed for at afgive deres stemme på en sikker og komfortabel måde.

·  Det, at der gives stemmeret til EU-borgere med bopæl i tredjelande, vil få stor indflydelse på valgdeltagelsen, da der er over 1,4 mio. EU-borgere med fast bopæl alene i Schweiz. Denne vigtige mulighed anerkendes nu og vil sandsynligvis blive anvendt af mange medlemsstater efter ikrafttrædelsen af de nye bestemmelser.

·  Minimumsfristen for opstilling af valglister vil fungere som en beskyttelse mod vilkårlige beslutninger i sidste øjeblik fra de nationale partier i medlemsstaterne.

·  Foranstaltningerne til at undgå dobbelt stemmeafgivelse vil styrke borgernes tillid til valgprocessen.

·Udpegelsen af en kontaktmyndighed for udveksling af oplysninger om vælgere og kandidater vil sikre en bedre koordinering mellem de nationale valgmyndigheder og vil også begrænse mulighederne for dobbelt stemmeafgivelse.

·  Spærregrænsen vil give mere lige vilkår i valgprocessen for de politiske partier i alle medlemsstater. Den vil også skabe mere lighed med hensyn til den vægt, de enkelte borgeres stemme har ved valget af Parlamentets medlemmer.

·  Udkastet til Rådets afgørelse er en EU-retsakt, i modsætning til akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, som er af mellemstatslig karakter. EU-Domstolen vil derfor have kompetence vedrørende de dele af valgakten, der ændres ved udkastet til Rådets afgørelse. Dette giver borgerne retssikkerhed.

Selv om man ville have forventet nogle mere ambitiøse tiltag fra Rådet, bør Europa-Parlamentet nu hurtigt give sin godkendelse og dermed vise, at det europæiske demokrati selv i den nuværende vanskelige politiske kontekst kan forbedres skridt for skridt. Afgørelsen bør ses som et springbræt og ikke som et endepunkt.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Reform af valgloven i Den Europæiske Union

Referencer

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

18.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

 

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Behandling i udvalg

20.6.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

8

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Dato for indgivelse

2.7.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 3. juli 2018Juridisk meddelelse