Διαδικασία : 2015/0907(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0248/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0248/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0282

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 676kWORD 57k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976

(09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητές: Danuta Maria Hübner και Jo Leinen

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09425/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0276/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(1),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γαλλική Γερουσία, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, την βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και την Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0248/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 7.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Τον Νοέμβριο του 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ με στόχο να προωθηθεί η συμμετοχή των πολιτών, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών, να καταστεί αποδοτικότερη η λειτουργία του ίδιου του Κοινοβουλίου και να βελτιωθεί η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών. Επρόκειτο για ένα επιβεβλημένο και λίαν αναμενόμενο βήμα προόδου για τους ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι, τα τελευταία 40 χρόνια, εξέλεγαν τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τους ίδιους παλαιούς – εθνικούς κυρίως – κανόνες.

  Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις τριών σχεδόν ετών επιτεύχθηκε τελικά στο Συμβούλιο συμφωνία σχετικά με τη σημαντική αυτή για τους ευρωπαίους πολίτες και το Κοινοβούλιο αναθεώρηση. Πρόκειται αναμφισβήτητα για νίκη καθεαυτήν, εάν λάβει κανείς υπόψη του τους περιορισμούς της διαδικασίας που προβλέπονται στο άρθρο 223 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαιτεί ενιαία θέση των κρατών μελών.

Πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη επιτυχή απόπειρα του Κοινοβουλίου να εκσυγχρονίσει τους κανόνες για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την έκδοση της Πράξης του 1976. Αποτελεί έναυσμα για μια σταδιακή και πλήρη αναμόρφωση των ευρωπαϊκών εκλογών. Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου ήταν το μέγιστο που μπορούσε να επιτευχθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας και των περιορισμών της σχετικής διαδικασίας.

Το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Πράξης του 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία περιλαμβάνει μια σειρά θετικών στοιχείων τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τον χαρακτήρα και τον τρόπο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών στο μέλλον:

•    το κείμενο είναι πλήρως συμβατό με τις συνταγματικές και εκλογικές παραδόσεις των κρατών μελών·

•    σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πολίτες θα έχουν επιτέλους μεγαλύτερη επίγνωση της σύνδεσης μεταξύ εθνικών κομμάτων και υποψηφίων που συμμετέχουν στις εκλογές και της συγγένειάς τους με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Με την αποδοχή της πρότασης αυτής, ανοίγει ο δρόμος ώστε, στο διάλογο για τις ευρωπαϊκές εκλογές, τα ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος να αντικαταστήσουν σταδιακά τα εθνικά·

•    Με τη δυνατότητα καθιέρωσης της ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές θα καταστεί επίσης πιο εύκολη. Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στις εκλογές θα αυξηθεί και περισσότεροι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν κατά τρόπο ασφαλή και άνετο·

•    η χορήγηση δικαιώματος ψήφου σε πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε τρίτες χώρες θα επηρεάσει βαθύτατα τη συμμετοχή στις εκλογές, δεδομένου ότι, μόνο στην Ελβετία, κατοικούν μονίμως περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ. Η σημαντική αυτή δυνατότητα γίνεται σήμερα αποδεκτή και, μετά την έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων, ενδέχεται να εφαρμοστεί σε πολλά κράτη μέλη·

•    η ελάχιστη προθεσμία για την κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών θα λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας έναντι αυθαίρετων αποφάσεων της τελευταίας στιγμής από εθνικά κόμματα στα κράτη μέλη·

•    τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διπλής ψήφου θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία·

•  ο ορισμός μιας αρχής επικοινωνίας επιφορτισμένης με την ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τους εκλογείς και τους υποψηφίους θα διασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό των εθνικών εκλογικών αρχών και επίσης θα αποτρέψει το ενδεχόμενο διπλής ψηφοφορίας·

•    με το κατώτατο όριο θα καταστήσει περισσότερο ισότιμους για τα πολιτικά κόμματα σε όλα τα κράτη μέλη τους όρους διεξαγωγής των εκλογών. Θα υπάρξει επίσης μεγαλύτερη ισότητα όσον αφορά το βάρος της ψήφου των πολιτών για την εκλογή των βουλευτών του Κοινοβουλίου·

•    το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, σε αντίθεση με τον διακυβερνητικό χαρακτήρα της πράξης για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, αποτελεί πράξη της Ένωσης. Συνεπώς, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαθέτει αρμοδιότητα όσον αφορά τα μέρη της εκλογικής νομοθεσίας που τροποποιούνται με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου. Αυτό προσφέρει στους πολίτες ασφάλεια δικαίου.

Μολονότι θα αναμενόταν περισσότερη τόλμη από πλευράς Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει πλέον να χορηγήσει με ταχύτητα την έγκρισή του και κατ’ αυτόν τον τρόπο, να αποδείξει ότι, ακόμη και στο πλαίσιο της τρέχουσας δυσχερούς πολιτικής συγκυρίας, η ευρωπαϊκή δημοκρατία μπορεί σταδιακά να βελτιωθεί. Η απόφαση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα και όχι ως τελικό αποτέλεσμα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

18.6.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

 

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

8

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Ημερομηνία κατάθεσης

2.7.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου