Procedura : 2015/0907(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0248/2018

Teksty złożone :

A8-0248/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0282

ZALECENIE     ***
PDF 601kWORD 59k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

(09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawcy: Danuta Maria Hübner i Jo Leinen

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

(09425/2018 – C8‑0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (09425/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 223 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0276/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej oraz załączony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów zmieniających Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich(1),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Francji, Izbę Deputowanych Luksemburga, Pierwszą Izbę parlamentu Niderlandów, Drugą Izbę parlamentu Niderlandów, Riksdag, Izbę Gmin i Izbę Lordów, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0248/2018),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 7.


UZASADNIENIE

  W listopadzie 2015 r. Parlament Europejski przyjął wniosek w sprawie reformy prawa wyborczego UE, która miała na celu zwiększenie udziału obywateli z myślą o wzmocnieniu europejskiego wymiaru wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także zapewnienie jego skuteczniejszego funkcjonowania i usprawnienie przeprowadzania wyborów. Był to konieczny i wyczekiwany krok naprzód dla europejskich obywateli, którzy w ciągu ostatnich 40 lat wybierali posłów do Parlamentu Europejskiego według tych samych przestarzałych przepisów, głównie krajowych.

  Po niemal trzech latach intensywnych negocjacji Rada wreszcie osiągnęła porozumienie w sprawie tej kluczowej dla europejskich obywateli i Parlamentu reformy. Jest to sukces sam w sobie, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z procedury przewidzianej w art. 223 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wymaga jednomyślnego stanowiska państw członkowskich.

Co najważniejsze, jest to pierwsza udana próba Parlamentu mająca na celu unowocześnienie przepisów dotyczących wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego od czasu przyjęcia Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 r. Otwiera to drogę do stopniowej i kompleksowej reformy wyborów europejskich. Projekt decyzji Rady to maksimum, jakie można było osiągnąć w obecnym kontekście politycznym i przy ograniczeniach związanych z procedurą.

Projekt decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 r. zawiera szereg pozytywnych elementów, które w znacznym stopniu poprawią charakter i przebieg wyborów europejskich w przyszłości:

·  tekst jest w pełni zgodny z tradycjami konstytucyjnymi i wyborczymi państw członkowskich;

·  dzięki nowym przepisom obywatele wreszcie będą mieć większą wiedzę na temat związku między krajowymi partiami politycznymi i kandydatami w wyborach oraz na temat ich powiązań z europejskimi partiami politycznymi. Zatwierdzając niniejszy wniosek, otwieramy drogę do stopniowego zastąpienia kwestii krajowych kwestiami europejskimi w debacie na temat wyborów europejskich;

·  wybory do Parlamentu Europejskiego staną się również bardziej dostępne dzięki możliwości oddawania głosu drogą elektroniczną lub pocztową. Oznaczałoby to, że frekwencja wyborcza będzie wzrastać, a coraz więcej obywateli będzie mogło oddać swój głos w bezpieczny i wygodny sposób;

·  przyznanie prawa do głosowania obywatelom UE mieszkającym w państwach trzecich będzie miało zasadniczy wpływ na udział w wyborach, ponieważ w samej Szwajcarii zamieszkuje na stałe ponad 1,4 mln obywateli UE. Ta istotna możliwość została teraz uznana i prawdopodobnie będzie stosowana przez wiele państw członkowskich po wejściu w życie nowych przepisów;

·  minimalny termin sporządzenia list wyborczych będzie działać jako zabezpieczenie przed arbitralnymi decyzjami w ostatniej chwili ze strony partii krajowych w państwach członkowskich;

·  środki przeciwko podwójnemu głosowaniu przyczynią się do zwiększenia zaufania obywateli do procesu wyborczego;

·wyznaczenie organu kontaktowego odpowiedzialnego za wymianę danych dotyczących wyborców i kandydatów zapewniłoby lepszą koordynację krajowych organów wyborczych, a także wykluczyłoby możliwość podwójnego głosowania;

·  próg wyborczy stworzyłby bardziej wyrównane warunki dla partii politycznych we wszystkich państwach członkowskich. Przyczyniłoby się to również do zapewnienia większej równowagi w odniesieniu do wagi głosu każdego obywatela w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego;

·  projekt decyzji Rady jest aktem prawnym Unii, w przeciwieństwie do Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, o międzyrządowym charakterze. W związku z tym ETS byłby właściwy do orzekania w odniesieniu do tych części Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, które zostały zmienione w drodze projektu decyzji Rady. Gwarantuje to obywatelom pewność prawa.

Mimo że od Rady oczekiwano bardziej ambitnego podejścia, Parlament Europejski powinien teraz szybko wyrazić zgodę, a tym samym pokazać, że nawet w obecnym, trudnym kontekście politycznym można krok po kroku udoskonalać europejską demokrację. Decyzja powinna być postrzegana jako pierwszy krok tego procesu, a nie jako cel sam w sobie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej

Odsyłacze

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

18.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

 

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2018

 

 

 

Data przyjęcia

2.7.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

8

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Data złożenia

2.7.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2018Informacja prawna