Förfarande : 2015/0907(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0248/2018

Ingivna texter :

A8-0248/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0282

REKOMMENDATION     ***
PDF 375kWORD 58k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

om utkastet till rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Danuta Maria Hübner och Jo Leinen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09425/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 223.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0276/2018),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 november 2015 om reformen av vallagen i Europeiska union och det till denna fogade förslaget till rådets beslut om antagande av bestämmelserna om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet(1),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten, den luxemburgska deputeradekammaren, den nederländska första kammaren, den nederländska andra kammaren, Sveriges riksdag, Förenade kungarikets underhus och Förenade kungarikets överhus som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för konstitutionella frågor (A8‑0248/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 366, 27.10.2017, s. 7.


MOTIVERING

I november 2015 antog Europaparlamentet ett förslag om reformen av vallagen i Europeiska unionen som syftade till att uppmuntra deltagande av medborgarna, förstärka valens europeiska dimension, göra parlamentets eget funktionssätt effektivare och förbättra det sätt på vilket val genomförs. Det var ett nödvändigt och länge emotsett steg framåt för EU-medborgarna, som under de senaste 40 åren har valt ledamöter av Europaparlamentet enligt samma gamla huvudsakligen nationella bestämmelser.

Efter nästan tre år av intensiva förhandlingar nådde rådet slutligen en överenskommelse om denna för EU-medborgarna och parlamentet mycket viktiga reform. Detta är en seger i sig, med tanke på begränsningarna med det förfarande som fastställs i artikel 223 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som kräver att medlemsstaterna antar en ståndpunkt med enhällighet i frågan.

Viktigast av allt är att detta är parlamentets första framgångsrika försök att modernisera reglerna för val av ledamöter av Europaparlamentet sedan akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet antogs 1976. Detta öppnar dörren för en stegvis fortgående och övergripande reform av valet till Europaparlamentet. Utkastet till rådets beslut var det mest långtgående som kunde uppnås i den aktuella politiska situationen och med förfarandets begränsningar.

Utkastet till rådets beslut om ändring av 1976 års akt om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet innehåller ett antal positiva inslag som avsevärt kommer att förbättra karaktären hos och genomförandet av framtida val till Europaparlamentet.

•  Texten är helt förenlig med de konstitutionella traditionerna och valtraditionerna i medlemsstaterna.

•  Med de nya reglerna kommer äntligen medborgarna att bli mer medvetna om kopplingen mellan de nationella partier och kandidater som ställer upp i valet och deras anknytning till ett europeiskt politiskt parti. Genom att godkänna detta förslag, öppnar vi dörren för att europeiska frågor gradvis ska ersätta de nationella i debatten om valet till Europaparlamentet.

•  Valet till Europaparlamentet kommer också att bli mer tillgängligt, med möjligheten att införa elektronisk röstning och poströstning. Detta skulle innebära att valdeltagandet kommer att öka och fler medborgare kommer att ha möjlighet att rösta på ett säkert och bekvämt sätt.

•  Att ge rösträtt åt EU-medborgare som bor i tredjeländer skulle ha en djupgående inverkan på valdeltagandet, eftersom det bara i Schweiz finns mer än 1,4 miljoner stadigvarande bosatta EU-medborgare. Denna viktiga möjlighet får nu ett erkännande och kommer sannolikt att tillämpas av många medlemsstater efter att de nya bestämmelserna trätt i kraft.

•  Införandet av en minsta tidsfrist för upprättande av röstlängder kommer att fungera som ett skydd mot godtyckliga beslut i sista minuten av de nationella partierna i medlemsstaterna.

•  Åtgärder mot dubbel röstning kommer att stärka medborgarnas tillit till valprocessen.

•  Utnämnandet av en kontaktmyndighet för utbyte av uppgifter om väljare och kandidater skulle säkerställa en bättre samordning mellan de nationella valmyndigheterna och även avskräcka från dubbel röstning.

•  Tröskeln skulle skapa mer lika villkor vid val för politiska partier i alla medlemsstater. Den skulle också skapa mer jämlikhet när det gäller den vikt som varje medborgares röst har vid val av ledamöter av Europaparlamentet.

•  Utkastet till rådets beslut är en unionsakt, i motsats till den mellanstatliga karaktären hos akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet. Därför skulle domstolen ha behörighet över de delar av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet som ändras genom utkastet till rådets beslut. Detta ger medborgarna rättssäkerhet.

Även om det förväntades mer framåtanda från rådets sida bör Europaparlamentet nu snabbt ge sitt godkännande och därmed visa att den europeiska demokratin, även i den nuvarande svåra politiska situationen, kan förbättras steg för steg. Beslutet bör ses som ett steg på vägen snarare än en slutpunkt.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Reform av Europeiska unionens vallagstiftning

Referensnummer

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Datum för remiss / begäran om godkännande

18.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

 

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Behandling i utskott

20.6.2018

 

 

 

Antagande

2.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

8

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Ingivande

2.7.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 3 juli 2018Rättsligt meddelande