Διαδικασία : 2018/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0249/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0249/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 28
CRE 10/09/2018 - 28

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.16
CRE 11/09/2018 - 6.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0333

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 915kWORD 108k
4.7.2018
PE 619.397v02-00 A8-0249/2018

σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών

(2018/2003(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Heidi Hautala

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):

Kateřina Konečná, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών

(2018/2003(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης, του Σεπτεμβρίου του 2001, για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) και τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) όσον αφορά την FLEGT με τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 208 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία)(1),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμπραξη του Μπουσάν, του 2011, για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2015-2030,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της μελέτης της Επιτροπής με τίτλο «Οι επιπτώσεις της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών: Διεξοδική ανάλυση του αντικτύπου της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών» (2013),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με επιλογές για την ενίσχυση της ενωσιακής δράσης κατά της αποψίλωσης των δασών, που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής (2017),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας» (COM(2008)0645),

–  έχοντας υπόψη το Consumer Goods Forum (φόρουμ καταναλωτικών αγαθών), του 2010, ένα παγκόσμιο κλαδικό δίκτυο εμπόρων λιανικής πώλησης, κατασκευαστών και παρόχων υπηρεσιών, το οποίο έθεσε ως στόχο την επίτευξη μηδενικής αποψίλωσης των δασών στις αλυσίδες εφοδιασμού των μελών του έως το 2020,

–  έχοντας υπόψη την πρόκληση της Βόννης, του 2011, μια παγκόσμια προσπάθεια αποκατάστασης 150 εκατομμυρίων εκταρίων αποψιλωμένης και υποβαθμισμένης γης έως το 2020 και 350 εκατομμυρίων εκταρίων έως το 2030,

–  έχοντας υπόψη την Tropical Forest Alliance 2020 (συμμαχία για την προστασία των τροπικών δασών),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης σχετικά με τα δάση και το θεματολόγιο δράσης του 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του 2016, σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Άμστερνταμ, του Δεκεμβρίου του 2015, με τίτλο «Προς την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από τις αλυσίδες βασικών γεωργικών προϊόντων στις οποίες συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες»,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» της Επιτροπής (2015),

–  έχοντας υπόψη τον μηχανισμό του προγράμματος REDD+ των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση (UNSPF) για την περίοδο 2017-2030, το οποίο προσδιορίζει έξι παγκόσμιους στόχους για τα δάση και 26 συναφείς στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης (UNCCD), που εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 1994,

–  έχοντας υπόψη το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) όσον αφορά εθνικές βιώσιμες πλατφόρμες βασικών προϊόντων,

–  έχοντας υπόψη τον διμερή μηχανισμό συνεργασίας με την Κίνα για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση (BCM-FLEG), του 2009,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο, του 1966, για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο, του 1966, για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Αμερικανική Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του 1969,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του 1987,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), του 1989, περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών, του 2007, για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών (UNDRIP),

–  έχοντας υπόψη τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (VGGT), του 2012, του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές υπεύθυνης επένδυσης στα γεωργικά και επισιτιστικά συστήματα, που δημοσίευσε ο FAO το 2014,

–  έχοντας υπόψη την πλέον πρόσφατη έκθεση για τα όρια του πλανήτη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση, του 1973, για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση, του 1992, για τη βιολογική ποικιλότητα και το συνοδευτικό Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, του 2000, για τη βιοασφάλεια, καθώς και το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, του 2010, για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και τον ισόρροπο και δίκαιο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2011, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που επικαιροποιήθηκαν το 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, του Απριλίου του 2018, σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία των δασών,

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και των δασών, που εκπόνησε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος (UNDOC),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0249/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή των βιοποικίλων δασών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 300 εκατομμύρια άτομα ζουν σε δάση και 1,6 δισεκατομμύρια άτομα εξαρτώνται άμεσα από τα δάση για τη διαβίωσή τους, μεταξύ άλλων και πάνω από 2.000 αυτόχθονες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι τα δάση φιλοξενούν το 80 % όλων των χερσαίων ειδών και συνιστούν, ως εκ τούτου, ένα σημαντικό απόθεμα βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FAO, ετησίως χάνονται περίπου 13 εκατομμύρια εκτάρια δασών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών σημειώνονται κυρίως στο νότιο ημισφαίριο και στην τροπική ζώνη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση αποτρέπουν την υποβάθμιση του εδάφους και την απερήμωση και μειώνουν, ως εκ τούτου, τον κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και ξηρασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη γεωργία και βελτιώνουν την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση παρέχουν επίσης απαραίτητες υπηρεσίες οικοσυστήματος που υποστηρίζουν τη βιώσιμη γεωργία, με τη ρύθμιση των ροών των υδάτων, τη σταθεροποίηση των εδαφών, τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, τη ρύθμιση του κλίματος και την παροχή βιώσιμου οικοτόπου για άγριους επικονιαστές και θηρευτές γεωργικών παρασίτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δασικά προϊόντα αντιστοιχούν στο 1 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση των δασών αποτελεί μία από τις βασικές στρατηγικές για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 βαθμούς Κελσίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λάβουν μέτρα για τη μείωση του κόστους των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ανθρωπογενής αιτία ανθρακούχων εκπομπών και ευθύνεται για το 20 % σχεδόν των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καυσόξυλα εξακολουθούν να αποτελούν το σημαντικότερο δασικό προϊόν σε αναπτυσσόμενες χώρες και τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας σε πολλές χώρες της Αφρικής και της Ασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας, τέσσερις στους πέντε ανθρώπους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ξύλα για το μαγείρεμα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρωτογενή δάση έχουν πλούσια βιοποικιλότητα και αποθηκεύουν 30 έως 70 τοις εκατό περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με τα υλοτομημένα ή υποβαθμισμένα δάση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαφείς, συνεκτικές και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τη δασική κάλυψη είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση και την επιβολή της νομοθεσίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που έχουν αποδειχθεί πολύτιμες, διότι συμβάλλουν στη βελτίωση της δασικής διακυβέρνησης, οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT-VPA) εξακολουθούν να έχουν πολλά ελαττώματα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FLEGT-VPA εστιάζουν στη βιομηχανική υλοτομία, ενώ η συντριπτική πλειονότητα της παράνομης υλοτομίας προέρχεται από βιοτεχνικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της «νομιμότητας» στις FLEGT-VPA είναι πολύ στενός και συχνά παραβλέπει καίρια ζητήματα όσον αφορά τη γαιοκτησία και τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FLEGT-VPA, το πρόγραμμα REDD+ και η πιστοποίηση παραμένουν χωριστές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να συντονιστούν περαιτέρω·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των στόχων της FLEGT εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίου ξυλείας, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, και από τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν την παράνομη υλοτομία και την εμπορία παράνομων προϊόντων ξυλείας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς πολιτικοί διάλογοι με αυτούς τους εταίρους έχουν αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα μέχρι στιγμής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR) επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν διατίθεται παράνομη ξυλεία στην ενωσιακή αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση, του 2016, του EUTR κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή και η επιβολή του κανονισμού ήταν ελλιπείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του έτους δρομολογήθηκε δημόσια διαβούλευση για ενδεχόμενη τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του EUTR·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής προσέγγισης για τη διατήρηση της άγριας ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να λειτουργούν ως ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς πόλοι οικονομικής ανάπτυξης, με βάση τη βιώσιμη γεωργία, την ενέργεια, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, και να προωθούν την ανάπτυξη της χρηστής διακυβέρνησης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη βιώσιμη ανάπτυξη πάρκων στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας, με σεβασμό στα δικαιώματα των δασικών κοινοτήτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεφθαρμένοι και αδύναμοι φορείς αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην προστασία και στη διατήρηση των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινή έκθεση, του 2016, του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και της INTERPOL(5) αναγνωρίζει τα εγκλήματα κατά των δασών ως μία από τις πέντε κύριες προκλήσεις για την επίτευξη των ΣΒΑ και αναφέρει ότι η παράνομη υλοτομία αντιπροσωπεύει ποσοστό μεταξύ 15 και 30 % του παγκόσμιου νόμιμου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι χώρες που πλήττονται χάνουν ετησίως περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ λόγω της παράνομης υλοτομίας και εμπορίας ξυλείας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα κατά των δασών μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως η παράνομη εκμετάλλευση ειδών ξύλου υψηλής αξίας που απειλούνται με εξαφάνιση (και απαριθμούνται στη CITES), η παράνομη υλοτομία για την παραγωγή ξυλείας για οικοδομικά υλικά και έπιπλα, η παράνομη υλοτόμηση και νομιμοποίηση ξυλείας μέσω φυτειών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συνιστούν προπέτασμα, για την προμήθεια πολτού στη χαρτοβιομηχανία και τη χρήση τού σε μεγάλο βαθμό μη ελεγχόμενου εμπορίου καυσόξυλων και ξυλάνθρακα με στόχο την απόκρυψη της παράνομης υλοτομίας εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστικοποίηση, η κακή διακυβέρνηση, και η μεγάλης κλίμακας αποψίλωση των δασών για λόγους γεωργίας, εξόρυξης και ανάπτυξης υποδομών προκαλούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στους πληθυσμούς των δασών και στις τοπικές κοινότητες, όπως αρπαγή της γης, βίαιες εκδιώξεις, παρενοχλήσεις από την αστυνομία, αυθαίρετες συλλήψεις και ποινικοποίηση των επικεφαλής των κοινοτήτων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο του 2030 των Ηνωμένων Εθνών θέτει ως στόχο την ανάσχεση και αντιστροφή της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση αυτή επαναλαμβάνεται στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και δεν θα πρέπει να αναβληθεί·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ 15 αναφέρει ρητά την ανάγκη για την καλή διαχείριση των δασών, ενώ τα δάση μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη πολλών από τους άλλους ΣΒΑ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα REDD+ έχει αποφέρει περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας έως την αγροτική ανάπτυξη και τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχει επικριθεί διότι ασκεί πιέσεις στις δασικές κοινότητες·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία ότι η εξασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των κοινοτήτων οδηγεί στη μείωση της αποψίλωσης των δασών και στην πιο βιώσιμη διαχείριση των δασών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία ευθύνεται για το 80 % της αποψίλωσης των δασών παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα η κτηνοτροφία και οι μεγάλες βιομηχανικές φυτείες σόγιας και φοινικέλαιου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αποψίλωση των δασών, ιδιαίτερα στις τροπικές χώρες, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τα προϊόντα αυτά σε αναπτυγμένες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες και της παγκόσμιας επέκτασης της βιομηχανικής γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής του 2013, η ΕΕ των 27 ήταν παγκοσμίως ο μεγαλύτερος καθαρός εισαγωγέας ενσωματωμένης αποψίλωσης των δασών (από το 1990 έως το 2008)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει αποφασιστικό ρόλο να διαδραματίσει στην καταπολέμηση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ζήτηση και τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς βασικά γεωργικά προϊόντα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της καλλιέργειας σόγιας έχει προκαλέσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η διάβρωση του εδάφους, η εξάντληση των υδάτων, η μόλυνση από φυτοφάρμακα και η αναγκαστική μετατόπιση πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες κοινότητες συγκαταλέγονται στις πλέον πληγείσες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση των φυτειών για την παραγωγή φοινικέλαιου έχει προκαλέσει μαζική καταστροφή δασών και κοινωνικές συγκρούσεις που φέρνουν σε αντιπαράθεση τις εταιρείες εκμετάλλευσης των φυτειών με αυτόχθονες ομάδες και τοπικές κοινότητες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη παρατηρείται στον ιδιωτικό τομέα μια αυξανόμενη δέσμευση για την προστασία των δασών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 400 εταιρείες έχουν δεσμευτεί για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από τα προϊόντα και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, σύμφωνα με τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης σχετικά με τα δάση, με ιδιαίτερη έμφαση σε βασικά προϊόντα όπως το φοινικέλαιο, η σόγια, το βόειο κρέας και η ξυλεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια μέτρα όσον αφορά γεωργικά προϊόντα παραμένουν, παρόλα αυτά, σχετικά σπάνια·

1.  υπενθυμίζει ότι το θεματολόγιο του 2030 αναγνωρίζει ότι τα βιοποικίλα δάση παίζουν κρίσιμο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού· επαναλαμβάνει ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση των δασών και η υπεύθυνη χρήση των βασικών δασικών προϊόντων αποτελούν το πλέον αποδοτικό και χαμηλού κόστους φυσικό σύστημα για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα·

2.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των στόχων για τη διακυβέρνηση των δασών και των γαιών στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές των αναπτυσσόμενων χωρών που καλύπτονται από δάση·

3.  υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία του Παρισιού απαιτεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δράση για τη διατήρηση και την ενίσχυση των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των δασών·

4.  επισημαίνει ότι η ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και η προώθηση της ανανέωσης των δασών ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 30 % όλων των δράσεων μετριασμού που απαιτούνται για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5°C(6)·

5.  επισημαίνει ότι η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για το 11 % των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ποσοστό που υπερβαίνει το αντίστοιχο του συνόλου των επιβατικών αυτοκινήτων·

6.  επιβεβαιώνει ότι το είδος της διαχείρισης των δασών συνδέεται με το ισοζύγιο άνθρακα στην τροπική ζώνη, όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατα έγγραφα(7), στα οποία καταδεικνύεται ότι πολύ σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί σε πάνω από το ήμισυ των εκπομπών, πιθανόν να αποτελούν, όχι μόνο η αποψίλωση των δασών σε μεγάλη κλίμακα, όπως είχε θεωρηθεί στο παρελθόν, αλλά και πιο ήπιες μορφές υποβάθμισης·

7.  επισημαίνει ότι η αναδάσωση, η αποκατάσταση των υφιστάμενων υποβαθμισμένων δασών και η αυξανόμενη δενδροκάλυψη των γεωργικών τοπίων μέσω της αγροδασοκομίας αποτελούν τις μόνες διαθέσιμες πηγές αρνητικών εκπομπών με σημαντική δυνατότητα συμβολής στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

8.  υπενθυμίζει την πρόκληση της Βόννης(8), η οποία έχει ως στόχο την αποκατάσταση 350 εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένης και αποψιλωμένης γης έως το 2030, που θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 170 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως σε καθαρά οφέλη από την προστασία των λεκανών απορροής, τη βελτιωμένη απόδοση των εσοδειών και τα βελτιωμένα δασικά προϊόντα, και θα μπορούσε να δεσμεύσει έως 1,7 γιγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως·

9.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων εκείνες που ανέλαβε στο πλαίσιο της COP21, του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση (UNFF), της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ), της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τα δάση και του ΣΒΑ 15, και ιδιαίτερα του στόχου 15.2 για την προώθηση της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης των δασών κάθε είδους, την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και τη σημαντική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2020·

10.  υπενθυμίζει συγκεκριμένα ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί όσον αφορά τους στόχους του Aichi της ΣΒΠ, που απαιτούν τη διατήρηση του 17 % όλων των οικοτόπων, την αποκατάσταση του 15 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και τον μηδενισμό σχεδόν της απώλειας δασών, ή τη μείωσή της τουλάχιστον κατά το ήμισυ, έως το 2020·

11.  επισημαίνει ότι η αεροπορική βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω των δασών· τονίζει, ωστόσο, ότι ασκείται έντονη κριτική όσον αφορά την αντιστάθμιση μέσω των δασών, καθώς είναι δύσκολο να μετρηθεί και αδύνατον να διασφαλιστεί· πιστεύει ότι η αντιστάθμιση μέσω των δασών δεν θα πρέπει να υπολογίζεται στον μηχανισμό CORSIA (σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ)·

12.  υπογραμμίζει ότι οι παράγοντες της αποψίλωσης των δασών δεν περιορίζονται στον δασικό τομέα αυτόν καθαυτόν, αλλά συνδέονται με ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γαιών, η προστασία των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, οι γεωργικές πολιτικές και η κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των FLEGT-VPA και να αντιμετωπίσει ολιστικά την αποψίλωση των δασών, μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής, διασφαλίζοντας δηλαδή ότι αναγνωρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο και γίνονται σεβαστά τα γαιοκτητικά δικαιώματα των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση, ιδιαίτερα σε περίπτωση που χορηγείται ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση, καθώς και κατά τη διαδικασία ελέγχου των FLEGT-VPA, και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η διαβίωση των τοπικών κοινοτήτων μέσω της δασοκομίας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η διατήρηση των οικοσυστημάτων·

13.  καλεί την Επιτροπή να εκπονεί ανά διετία έκθεση σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου δράσης FLEGT· τονίζει ότι η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής της VPA, προγραμματισμένες προθεσμίες, τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν και μέτρα που ελήφθησαν ή καταρτίστηκαν·

14.  σημειώνει ότι η εφαρμογή των VPA έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εάν προβλέπει την παροχή πιο στοχευμένης στήριξης σε ευάλωτες ομάδες που συμμετέχουν στη διαχείριση πόρων ξυλείας (μικροϊδιοκτήτες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ανεξάρτητοι φορείς εκμετάλλευσης στον άτυπο τομέα απασχόλησης)· τονίζει τη σημασία να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης σέβονται τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων ομάδων που συμμετέχουν στη διαχείριση των δασών·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία να καταπολεμηθεί η παράνομη εμπορία τροπικής ξυλείας· προτείνει στην Επιτροπή οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις άδειες εξαγωγής FLEGT για εξακριβωμένα νόμιμα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται στην ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία του ινδονησιακού συστήματος, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2016· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αυτόνομη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή του ινδονησιακού συστήματος διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο που συνιστά η ξυλεία από ζώνες συγκρούσεων, ώστε να διασφαλίσουν ότι η ξυλεία αυτή ορίζεται παράνομη μέσω της διαδικασίας της VPA· πιστεύει ότι ο ορισμός της νομιμότητας που περιλαμβάνεται στο σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαίτερα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των κοινοτήτων, σε όλες τις VPA·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον προτεινόμενο «διαρθρωμένο διάλογο FLEGT» για να αξιολογήσουν δεόντως τους κινδύνους διαφθοράς στον δασικό τομέα και να αναπτύξουν μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας, ως στοιχεία μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

18.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια πολιτική προμήθειας οικολογικής ξυλείας, για την υποστήριξη της προστασίας και της αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων σε όλον τον κόσμο·

19.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο δασικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στην πλημμελή διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων στη διαφθορά, στην απάτη και στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από ατιμωρησία· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, ακόμα και στις χώρες που διαθέτουν καλή δασική νομοθεσία, η εφαρμογή της είναι ανεπαρκής·

20.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα εγκλήματα κατά των δασών, όπως η παράνομη υλοτομία, αντιπροσώπευαν αξία ύψους 50 έως 152 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2016, έχοντας σημειώσει αύξηση από αξία ύψους 30 έως 100 δισεκατομμυρίων το 2014, και κατατάσσονται στην πρώτη θέση μεταξύ των περιβαλλοντικών εγκλημάτων όσον αφορά τα έσοδα· επισημαίνει ότι η παράνομη υλοτομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος και, ως εκ τούτου, στερεί πόρους σε μεγάλο βαθμό από τις κυβερνήσεις, τα έθνη και τις τοπικές κοινότητες λόγω μη εισπραχθέντων εσόδων(9)·

21.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι σημειώνονται συχνότερα παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρπαγές γαιών και κατασχέσεις γαιών αυτόχθονων πληθυσμών, λόγω της επέκτασης των υποδομών, των φυτειών μονοκαλλιεργειών για την παραγωγή τροφίμων, καυσίμων και ινών, της υλοτομίας και των δράσεων περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα, όπως τα βιοκαύσιμα, το φυσικό αέριο ή τα υδροηλεκτρικά έργα μεγάλης κλίμακας·

22.  επισημαίνει με προβληματισμό ότι περίπου 300.000 αυτόχθονες (αποκαλούμενοι και «πυγμαίοι» ή «batwas») που κατοικούν στο βροχοδάσος της Κεντρικής Αφρικής βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς πιέσεις όσον αφορά τις γαίες, τους δασικούς πόρους και τις κοινωνίες τους, καθώς τα δάση υλοτομούνται, αποψιλώνονται για γεωργικούς σκοπούς ή μετατρέπονται σε περιοχές αποκλειστικής διατήρησης της άγριας ζωής·

23.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα σημεία που επισήμανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(10), μεταξύ άλλων για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν· καλεί ιδιαίτερα την Επιτροπή να δρομολογήσει τα μέτρα που ζητήθηκαν στο εν λόγω ψήφισμα όσον αφορά τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων, όταν οι ενέργειες αυτές συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας κράτους μέλους·

24.  τονίζει ότι η παράνομη υλοτομία ευθύνεται για την απώλεια φορολογικών εσόδων στις αναπτυσσόμενες χώρες· αποδοκιμάζει, ιδιαίτερα, την εκμετάλλευση εξωχώριων φορολογικών παραδείσων και συστημάτων φοροαποφυγής για τη χρηματοδότηση εταιρειών-προπετασμάτων και θυγατρικών μεγάλων εταιρειών χαρτοπολτού, υλοτομίας και εξόρυξης που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών, όπως επιβεβαιώνουν τα έγγραφα του Παναμά και τα Paradise Papers, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διατήρηση των δασών και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί εκ νέου την ΕΕ να επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής τόσο εντός της Ένωσης όσο και στις σχέσεις της με τρίτες χώρες·

25.  επικροτεί τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τις επιλογές για την ενίσχυση της ενωσιακής δράσης κατά της αποψίλωσης των δασών(11), που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επισημαίνει ότι η μελέτη αυτή εστιάζει κυρίως σε επτά βασικά προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, και συγκεκριμένα στο φοινικέλαιο, τη σόγια, το καουτσούκ, το βόειο κρέας, τον αραβόσιτο, το κακάο και τον καφέ, και αναγνωρίζει ότι «η ΕΕ είναι σαφώς μέρος του προβλήματος της αποψίλωσης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο»·

26.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να δρομολογήσει αμέσως διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων και ειλικρινή διαβούλευση με συμφεροντούχους, όπου θα συμμετέχουν ιδιαίτερα τοπικοί πληθυσμοί και γυναίκες, με στόχο την κατάρτιση ουσιώδους ενωσιακού σχεδίου δράσης όσον αφορά την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα και συνεκτικά ρυθμιστικά μέτρα, μεταξύ άλλων και μηχανισμό παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία αλυσίδα εφοδιασμού ή χρηματοπιστωτική συναλλαγή που συνδέεται με την ΕΕ δεν ευθύνεται για την αποψίλωση ή την υποβάθμιση των δασών ή για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί το εν λόγω σχέδιο δράσης να προωθεί την παροχή ενισχυμένης χρηματοδοτικής και τεχνικής συνδρομής στις χώρες παραγωγής, με συγκεκριμένο στόχο την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση των δασών και των οικοσυστημάτων ζωτικής σημασίας και τη βελτίωση των βιοποριστικών μέσων των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση·

27.  υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αυτόχθονες γυναίκες και οι αγρότισσες στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία την απουσία συμμετοχής και ενδυνάμωσης των γυναικών στη διαδικασία διαχείρισης των φυσικών πόρων· αποδοκιμάζει την έλλειψη εκπαίδευσης στον κλάδο της δασοκομίας· πιστεύει ότι η ισότητα των φύλων στον κλάδο της δασοκομίας αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, πράγμα που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο ενωσιακό σχέδιο δράσης·

28.  επισημαίνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την ξυλεία· κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η δυνατότητα επιλογής στο ερωτηματολόγιο να μειωθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, δεδομένου ότι το παράνομο εμπόριο ακμάζει στο πλαίσιο του υφιστάμενου πεδίου εφαρμογής του κανονισμού· επισημαίνει, επίσης, τη θέση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Επεξεργασίας Ξύλου υπέρ της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού ώστε να καλύπτει όλα τα προϊόντα ξυλείας·

29.  επισημαίνει ότι κατά την αναθεώρηση, του 2016, του EUTR (SWD(2016)0034), δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές οι κυρώσεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, καθώς είναι πολύ μικρός ο αριθμός των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής· αμφισβητεί την εφαρμογή, από ορισμένα κράτη μέλη, του κριτηρίου των «εθνικών οικονομικών συνθηκών» για τον καθορισμό κυρώσεων, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος τύπος εγκλήματος έχει διεθνή διάσταση και κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να επιβάλουν τον EUTR και να μεριμνήσουν ώστε ο κανονισμός να καλύπτει όλα τα προϊόντα που είναι ή ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από ξύλο και περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν ξύλο· τονίζει την απαίτηση διενέργειας επαρκών και αποτελεσματικών ελέγχων, μεταξύ άλλων σε σύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού και σε εισαγωγές από χώρες επεξεργασίας, και ζητεί να επιβάλλονται αυστηρές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες, δεδομένου ότι πρόκειται για διεθνές έγκλημα που αποφέρει τα υψηλότερα έσοδα μεταξύ των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

31.  επισημαίνει ότι αποκαλύφθηκε ότι οι άδειες εξαγωγής FLEGT επιτρέπουν την ανάμειξη ξυλείας παράνομης προέλευσης με νόμιμη ξυλεία, και ότι ως εκ τούτου η εν λόγω ξυλεία θα μπορούσε ενδεχομένως να εξάγεται προς την ΕΕ ως σύμφωνη με τον EUTR(12)·

32.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις ενωσιακές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον EUTR, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υλοτομία από ζώνες συγκρούσεων και να προτείνει πιο λεπτομερή μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου, ούτως ώστε να ενισχυθεί η επιβολή του νόμου, μεταξύ άλλων με την απαίτηση για ενίσχυση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας από φορείς εκμετάλλευσης που εισάγουν από περιοχές οι οποίες πλήττονται από συγκρούσεις ή από περιοχές υψηλού κινδύνου, με τον προσδιορισμό όρων και προϋποθέσεων κατά της δωροδοκίας στις συμβάσεις με προμηθευτές, με την εφαρμογή διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και με λογιστικούς ελέγχους κατά της διαφθοράς·

Διακυβέρνηση των δασών και των γαιών

33.  αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που συντελείται στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) όσον αφορά την παγκόσμια βιώσιμη διαχείριση των δασών, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στο βιώσιμο εμπόριο δασικών προϊόντων·

34.  καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ισχυρότερη συνεργασία και αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις με σημαντικές χώρες κατανάλωσης ξυλείας και με διεθνείς συμφεροντούχους, όπως ο ΟΗΕ, και ιδιαίτερα ο FAO, το Κέντρο Διεθνών Δασικών Ερευνών (CIFOR) και το πρόγραμμα για τα δάση (PROFOR) της Παγκόσμιας Τράπεζας, με στόχο την αποτελεσματικότερη μείωση της παράνομης εμπορίας υλοτομημένης ξυλείας σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συνολική βελτίωση της δασικής διακυβέρνησης·

35.  τονίζει ότι τα δευτερογενή δάση, τα οποία αναγεννώνται σε μεγάλο βαθμό μέσω φυσικών διεργασιών αφότου τα πρωτογενή δάση υποστούν σημαντικές ανθρωπογενείς ή φυσικές διαταραχές, επίσης παρέχουν, παράλληλα με τα πρωτογενή δάση, ζωτικής σημασίας υπηρεσίες οικοσυστήματος και βιοποριστικά μέσα για τους τοπικούς πληθυσμούς και αποτελούν πηγή ξυλείας· θεωρεί ότι καθώς η επιβίωσή τους απειλείται επίσης από την παράνομη υλοτομία, οποιαδήποτε δράση αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σχετικά με τη διαχείριση των δασών θα πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στα πρωτογενή δάση, αλλά και στα δευτερογενή·

36.  τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της συμμετοχικής και κοινοτικής διαχείρισης των δασών μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών και έργων για τη διαχείριση των δασών, της ευαισθητοποίησης και της διασφάλισης ότι από τα οφέλη που αποφέρουν οι δασικοί πόροι επωφελούνται και οι τοπικές κοινότητες·

37.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η επισφαλής γαιοκτησία των κοινοτήτων πληθυσμών των δασών συνιστά βασικό εμπόδιο για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών·

38.  υπενθυμίζει ότι η υπεύθυνη διακυβέρνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γαιών και δασών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση κοινωνικής σταθερότητας, βιώσιμης αξιοποίησης του περιβάλλοντος και υπεύθυνων επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη·

39.  επισημαίνει την ύπαρξη προτύπων κοινοτικής δασοκομίας/εθιμικών καθεστώτων ιδιοκτησίας, τα οποία μπορούν να αποφέρουν πολλά οφέλη(13), μεταξύ άλλων την αύξηση των δασικών εκτάσεων και των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας μέσω της θέσπισης σαφών κανόνων για την πρόσβαση στην ξυλεία, και ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης των δασών· προτείνει να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες και να παρασχεθεί στήριξη για την ανάπτυξη νομικών πλαισίων σχετικά με την κοινοτική δασοκομία·

40.  καλεί τις χώρες εταίρους να αναγνωρίσουν και να προστατεύουν το δικαίωμα των τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση και των αυτόχθονων πληθυσμών, ιδιαίτερα των αυτόχθονων γυναικών, όσον αφορά την εθιμική ιδιοκτησία και τον έλεγχο των γαιών, των εδαφών και των φυσικών πόρων τους, σύμφωνα με διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, η UNDRIP και η σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις χώρες εταίρους στην προσπάθεια αυτή και στην επιμελή εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης σε μεγάλης κλίμακας αγορές γης·

41.  καταγγέλλει τον συρρικνούμενο χώρο για την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές κοινότητες και τις αυξανόμενες παραβιάσεις της ελευθερίας έκφρασής τους όσον αφορά τη διακυβέρνηση των δασών·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (VGGT) του FAO δεσμευτικές στο πλαίσιο του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου· τονίζει ότι η συμμόρφωση με τις VGGT απαιτεί την ύπαρξη αποτελεσματικής ανεξάρτητης παρακολούθησης και επιβολής, περιλαμβανομένων κατάλληλων μηχανισμών για την επίλυση διαφορών και την υποβολή καταγγελιών· επιμένει ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρότυπα για το καθεστώς ιδιοκτησίας των γαιών στον σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην ετήσια υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα έργα και να καταστούν δεσμευτικά για το σύνολο της ενωσιακής εξωτερικής δράσης που χρηματοδοτείται από επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)·

43.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν άμεσα έναν αποτελεσματικό διοικητικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για θύματα παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από ΕΑΒ, προκειμένου να κινούνται διαδικασίες διερεύνησης και διακανονισμού· τονίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τυποποιημένες διαδικασίες και να έχει διοικητικό χαρακτήρα, και ως εκ τούτου να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους δικονομικούς μηχανισμούς, ενώ οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα μπορούσαν να δρουν ως σημεία εισόδου·

44.  καλεί την ΕΕ να εγκρίνει διάταξη για την υποχρεωτική γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την αποψίλωση των δασών που να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά οικονομικές επενδύσεις οι οποίες συνδέονται με την παραγωγή ή τη μεταποίηση βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση·

45.  υπενθυμίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2013/50/ΕΕ για τη διαφάνεια, η οποία εισάγει απαίτηση γνωστοποίησης πληρωμών που πραγματοποιούνται προς τις κυβερνήσεις από εισηγμένες και μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον εξορυκτικό κλάδο, περιλαμβανομένης της υλοτόμησης πρωτογενών (φυσικών και ημιφυσικών) δασών, θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 27 Νοεμβρίου 2018 στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο· επισημαίνει επιπλέον ότι η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση· ενόψει πιθανής αναθεώρησης, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρέωσης σε άλλους κλάδους που επηρεάζουν τα δάση και σε άλλα δάση πλην των πρωτογενών·

46.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ανεπαρκής τοπική συμμετοχή και η έλλειψη συμφωνιών με τις κοινότητες των δασών όσον αφορά την οριοθέτηση ζωνών για τη χρήση της γης και την κατανομή παραχωρήσεων αποτελούν κοινό φαινόμενο σε πολλές χώρες· είναι της άποψης ότι το TLAS θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδικαστικές διασφαλίσεις που να ενδυναμώνουν τις κοινότητες, με στόχο να μειωθεί η πιθανότητα κατανομής ή μεταβίβασης γαιών που είναι αποτέλεσμα διαφθοράς ή αδικίας·

47.  τονίζει ότι η διαφάνεια των δεδομένων, η καλύτερη χαρτογράφηση, η ανεξάρτητη παρακολούθηση, τα εργαλεία ελέγχου και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της διεθνούς συνεργασίας και για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης προς τις δεσμεύσεις μηδενικής αποψίλωσης των δασών· καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την παροχή οικονομικής και τεχνικής στήριξης προς χώρες εταίρους, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να τις συνδράμει στην ανάπτυξη της αναγκαίας εμπειρογνωσίας για τη βελτίωση των τοπικών δομών διακυβέρνησης των δασών και της λογοδοσίας·

Υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού και υπεύθυνη χρηματοδότηση

48.  επισημαίνει ότι οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας θα πρέπει να ελέγχονται διεξοδικότερα στα ενωσιακά σύνορα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα όντως συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα κριτήρια εισόδου στην ΕΕ·

49.  επισημαίνει ότι πάνω από τα μισά βασικά προϊόντα που παράγονται και εξάγονται στην παγκόσμια αγορά είναι προϊόντα παράνομης αποψίλωσης των δασών· τονίζει ότι, συνυπολογίζοντας τα βασικά γεωργικά προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, εκτιμάται ότι το 65 % και το 9 % των εξαγωγών βόειου κρέατος της Βραζιλίας και της Αργεντινής αντιστοίχως, καθώς και το 41 %, το 5 % και το 30 % των εξαγωγών σόγιας της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Παραγουάης αντιστοίχως, συνδέονται ενδεχομένως με την παράνομη αποψίλωση των δασών· επισημαίνει περαιτέρω ότι οι ενωσιακοί παραγωγοί εισάγουν σημαντικές ποσότητες ζωοτροφών και πρωτεϊνών από αναπτυσσόμενες χώρες(14)·

50.  υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας στην επίτευξη των διεθνών στόχων για τα δάση, περιλαμβανομένης της αποκατάστασης των δασών· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και χρηματοπιστωτικές ροές στηρίζουν αποκλειστικά και μόνο τη νόμιμη, βιώσιμη παραγωγή μηδενικής αποψίλωσης και δεν οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

51.  επικροτεί το γεγονός ότι σημαντικοί παράγοντες του ιδιωτικού τομέα (πολύ συχνά από την ΕΕ) έχουν δεσμευτεί να εξαλείψουν την αποψίλωση των δασών από τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επενδύσεις τους· σημειώνει ωστόσο ότι η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να ενισχύσει τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα, μέσω πολιτικών και κατάλληλων μέτρων που θα δημιουργήσουν μια κοινή βάση για όλες τις εταιρείες και θα εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού· θεωρεί ότι αυτό θα ενισχύσει τις δεσμεύσεις, θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη και θα καταστήσει τις εταιρείες πιο υπεύθυνες ως προς τις δεσμεύσεις τους·

52.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού μέσου των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στην εν λόγω διαδικασία·

53.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της διαφθοράς στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανομή γαιοκτητικών δικαιωμάτων, και να διευρύνουν τα συστήματά τους για την εξωτερική παρακολούθηση των εργασιακών προτύπων, ώστε να περιλαμβάνουν ευρύτερες δεσμεύσεις σχετικά με την αποψίλωση των δασών·

54.  καλεί την ΕΕ να εισαγάγει υποχρεωτικές απαιτήσεις, ούτως ώστε ο χρηματοπιστωτικός τομέας να δείχνει άρτια δέουσα επιμέλεια κατά την αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και συναφών με τη διακυβέρνηση κινδύνων· ζητεί εξίσου τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, τουλάχιστον μέσω της ετήσιας υποβολής εκθέσεων των επενδυτών·

55.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει την παγκόσμια αποψίλωση των δασών με τη ρύθμιση της ευρωπαϊκής εμπορίας και κατανάλωσης βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, ο ευκάλυπτος, το βόειο κρέας, το δέρμα και το κακάο, βάσει διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από το σχέδιο δράσης FLEGT, τον κανονισμό για την ξυλεία, τον κανονισμό για τα ορυκτά από ζώνες συγκρούσεων, την οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη νομοθεσία για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη (ΠΑΑ) αλιεία και άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση των αλυσίδων εφοδιασμού·

56.  το εν λόγω ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει

α)  να θεσπίζει υποχρεωτικά κριτήρια για βιώσιμα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης·

β)  να επιβάλλει δεσμευτικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας σε φορείς εκμετάλλευσης τόσο στα αρχικά όσο και στα τελικά στάδια των αλυσίδων εφοδιασμού βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση·

γ)  να επιβάλλει την ιχνηλασιμότητα των βασικών προϊόντων και τη διαφάνεια κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

δ)  να απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διερευνούν και να διώκουν τους υπηκόους της ΕΕ ή τις εταιρείες με έδρα στην ΕΕ που επωφελούνται από την παράνομη αλλαγή χρήσης γαιών στις χώρες παραγωγής·

ε)  να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σέβεται τα εθιμικά δικαιώματα, όπως ορίζουν οι εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και να εξασφαλίζει την ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση όλων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος·

57.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που θεσπίζονται και το κανονιστικό πλαίσιο δεν δημιουργούν αδικαιολόγητη επιβάρυνση στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς και δεν εμποδίζουν την πρόσβασή τους στις αγορές και στο διεθνές εμπόριο·

58.  καλεί επίσης την ΕΕ να προωθήσει παρόμοιο δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο και να εντάξει τη διπλωματία για τα δάση στην πολιτική της για το κλίμα, με στόχο να ενθαρρύνει τις χώρες που επεξεργάζονται ή/και εισάγουν σημαντικές ποσότητες τροπικής ξυλείας, όπως η Κίνα και το Βιετνάμ, να εγκρίνουν αποτελεσματική νομοθεσία που να απαγορεύει την εισαγωγή παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και να υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια (όπως ορίζει κατά παρόμοιο τρόπο ο EUTR)· για τον σκοπό αυτόν, καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια όσον αφορά τις συζητήσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του διμερούς μηχανισμού συνεργασίας με την Κίνα για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση (BCM-FLEG)·

59.  αποδοκιμάζει την αμφισβήτηση, από πλευράς της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), της αναστολής χορήγησης, σε δύο κινεζικές εταιρείες, νέων αδειών υλοτομίας στα τροπικά βροχοδάση της ΛΔΚ· ζητεί να διατηρηθεί η εν λόγω αναστολή μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία οι εταιρείες υλοτομίας, η κυβέρνηση και οι τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από τα δάση, όσον αφορά πρωτόκολλα που να εξασφαλίζουν μια ικανοποιητική περιβαλλοντική και κοινωνιακή διαχείριση·

60.  καλεί την ΕΕ να θεσπίσει κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης για τις ζωοτροφές στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο για βιώσιμα τρόφιμα μηδενικής αποψίλωσης και να μειωθούν οι εισαγωγές καλλιεργειών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και ζώων, και παράλληλα να διαφοροποιηθεί και να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, ούτως ώστε να καταργηθεί η άμεση ή έμμεση στήριξη για την εισαγωγή βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση (π.χ. σόγια, αραβόσιτος) στη μελλοντική επισιτιστική και γεωργική πολιτική της Ένωσης·

61.  τονίζει ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·

62.  ζητεί να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες των ΣΒΑ για την εκτίμηση των εξωτερικών επιπτώσεων της ΚΓΠ, όπως πρότεινε ο ΟΟΣΑ·

63.  υπενθυμίζει ότι η Μαλαισία και η Ινδονησία αποτελούν τους βασικούς παραγωγούς φοινικέλαιου, με εκτιμώμενο ποσοστό 85-90 % της παγκόσμιας παραγωγής, και ότι η αυξανόμενη ζήτηση για το προϊόν αυτό οδηγεί σε αποψίλωση των δασών, ασκεί πιέσεις όσον αφορά τη χρήση των γαιών και έχει σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες, στην υγεία και την κλιματική αλλαγή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με την Ινδονησία και τη Μαλαισία, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης επί τόπου·

64.  όσον αφορά το φοινικέλαιο, αναγνωρίζει τη θετική συνεισφορά των υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης, αλλά διαπιστώνει με λύπη ότι η στρογγυλή τράπεζα για το βιώσιμο φοινικέλαιο (RSPO), το σύστημα της Ινδονησίας και της Μαλαισίας για το βιώσιμο φοινικέλαιο (ISPO και MSPO αντιστοίχως) και όλα τα άλλα αναγνωρισμένα κύρια συστήματα πιστοποίησης δεν απαγορεύουν αποτελεσματικά στα μέλη τους τη μετατροπή βροχοδασών ή τυρφώνων σε φυτείες φοινικόδεντρων· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα εν λόγω κύρια συστήματα πιστοποίησης αδυνατούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη δημιουργία και τη λειτουργία των φυτειών και συνεπώς να αποτρέψουν μεγάλες πυρκαγιές σε δάση και τυρφώνες· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος και παρακολούθηση των εν λόγω συστημάτων πιστοποίησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι το φοινικέλαιο που διατίθεται στην ενωσιακή αγορά συμμορφώνεται με όλα τα απαραίτητα πρότυπα και είναι βιώσιμο· επισημαίνει ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας στον τομέα του φοινικέλαιου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μέτρα και πολιτικές εθελοντικού χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει επίσης οι εταιρείες εκμετάλλευσης φοινικέλαιου να υπόκεινται σε δεσμευτικούς κανόνες και σε υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης·

65.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αξιοπιστία των συστημάτων εθελοντικής πιστοποίησης, μέσω της σήμανσης, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι στην ενωσιακή αγορά εισέρχεται μόνο φοινικέλαιο που δεν συνδέεται με την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, την παράνομη ιδιοποίηση γης και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(15), και ότι συστήματα όπως η RSPO καλύπτουν όλες τις τελικές χρήσεις του φοινικέλαιου· τονίζει επιπλέον την ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η μη βιώσιμη παραγωγή φοινικέλαιου στο περιβάλλον, με απώτερο στόχο την σημαντική μείωση της κατανάλωσης φοινικέλαιου·

66.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμα πράξει να επιδιώξουν τη δέσμευση ολόκληρης της ΕΕ όσον αφορά την προμήθεια αποκλειστικά πιστοποιημένου βιώσιμου φοινικέλαιου έως το 2020, μεταξύ άλλων με την υπογραφή και την εφαρμογή της διακήρυξης του Άμστερνταμ με τίτλο «Προς την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από τις αλυσίδες βασικών γεωργικών προϊόντων στις οποίες συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες», και να επιδιώξουν τη δέσμευση του κλάδου, μεταξύ άλλων με την υπογραφή και την εφαρμογή της διακήρυξης του Άμστερνταμ με τίτλο «Υπέρ μιας πλήρως βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού φοινικέλαιου έως το 2020»·

Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

67.   υπενθυμίζει ότι οι ΣΒΑ μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν καταστούν βιώσιμες οι αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ πολιτικών· εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η υψηλή εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ζωοτροφών με τη μορφή καρπών σόγιας ευθύνεται για την αποψίλωση των δασών στο εξωτερικό· εκφράζει ανησυχία για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αυξανόμενων εισαγωγών βιομάζας και της αυξανόμενης ζήτησης για ξύλο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια· καλεί την ΕΕ να συμμορφωθεί με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ. καθώς συνιστά θεμελιώδη πτυχή της ενωσιακής συμβολής στην εφαρμογή του θεματολογίου του 2030, της Συμφωνίας του Παρισιού και της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών της για την ανάπτυξη, το εμπόριο, τη γεωργία, την ενέργεια και το κλίμα·

68.  καλεί την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει και να συντονίσει καλύτερα τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας στο πλαίσιο των διαφόρων ενωσιακών πολιτικών, καθώς και των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην κατάρτιση των εν λόγω πολιτικών· καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί τη συμπερίληψη προτύπων για την εισαγωγή ξυλείας στις μελλοντικές διμερείς ή πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες, ούτως ώστε να μην υπονομευθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί με τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT·

69.  υπενθυμίζει ότι το 80 % των δασών αποτελούν γαίες και εδάφη που ανήκουν παραδοσιακά σε αυτόχθονες πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες· επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών έχει αναφέρει ότι λαμβάνει όλο και περισσότερες καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις στις οποίες έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, και ιδιαίτερα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η παραγωγή βιοκαυσίμων και η κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν τα γαιοκτητικά δικαιώματα των τοπικών δασικών κοινοτήτων, περιλαμβανομένων των εθιμικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι οι ενισχύσεις βάσει αποτελεσμάτων και το πρόγραμμα REDD+ αποτελούν ευκαιρία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης και των βιοποριστικών μέσων·

70.  τονίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να σέβονται τη γνώση και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών ως διασφαλίσεις για την εφαρμογή του REDD+· καλεί επιτακτικά τις χώρες εταίρους να εφαρμόσουν μέτρα για την αποτελεσματική συμμετοχή των αυτόχθονων πληθυσμών σε μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού της·

71.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ της FLEGT-VPA και του REDD+·

72.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την επέκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης των δασών σε μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ενέργειας μέσω μονοκαλλιεργιών, γεγονός που επιταχύνει την παγκόσμια απώλεια της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος·

73.  υπενθυμίζει ότι η ενωσιακή πολιτική για τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους ΣΒΑ και με την αρχή της ΣΑΠ· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταργήσει σταδιακά όλες τις πολιτικές παροχής κινήτρων για τα αγροκαύσιμα το αργότερο έως το 2030·

74.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η εν εξελίξει αναθεώρηση της οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (RED II) δεν θεσπίζει κριτήρια κοινωνικής αειφορίας και άλλες έμμεσες συνέπειες της χρήσης γης, συνυπολογίζοντας τους κινδύνους αρπαγής της γης· υπενθυμίζει ότι η οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα περί ιδιοκτητικών δικαιωμάτων, ήτοι τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ, τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO για το καθεστώς ιδιοκτησίας της γης και τις αρχές του FAO για υπεύθυνες επενδύσεις στα συστήματα γεωργίας και τροφίμων· τονίζει εξίσου την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κριτηρίων για τη δασική βιομάζα, ώστε να αποφευχθεί η προώθηση βιοενέργειας που ευθύνεται για την αποψίλωση των δασών στο εξωτερικό·

75.   επισημαίνει το σύνολο των ακράδαντων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η μετατροπή τροπικού δάσους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυτείες και γη άλλων χρήσεων προκαλεί σημαντική απώλεια ειδών, και ιδιαίτερα των αποκλειστικά δασικών ειδών· τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθούν τα φυσικά, βιοποικίλα δάση ως μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας, όπως ορίζουν οι στόχοι του θεματολογίου του 2030, και ιδιαίτερα ο στόχος 15· θεωρεί ότι τα προγράμματα αποκατάστασης των δασών θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα τοπικά εθιμικά γαιοκτητικά δικαιώματα, να αποφεύγουν τους αποκλεισμούς, να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, να προάγουν λύσεις με βάση τη φύση, όπως η αποκατάσταση του δασικού τοπίου (FLR), για την εξισορρόπηση των χρήσεων της γης, περιλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών, συστημάτων αγροδασοκομίας, γεωργικών συστημάτων, φυτειών μικρής κλίμακας και οικισμών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι αντιμετωπίζεται ο αντίκτυπος της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών στο εξωτερικό, υπό το πρίσμα των στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020·

76.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει πρωτοβουλίες πλούσιων σε δάση αναπτυσσόμενων χωρών που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση της απρόσκοπτης επέκτασης των γεωργικών πρακτικών και των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν δυσμενή αντίκτυπο στη διαχείριση των δασών, στις συνθήκες διαβίωσης και στην πολιτιστική ακεραιότητα των αυτόχθονων λαών, καθώς και επιζήμιες επιπτώσεις στην κοινωνική σταθερότητα και στην επισιτιστική κυριαρχία των γεωργών·

77.  επαναλαμβάνει ότι οι βιώσιμες αλυσίδες αξίας ξύλου, το οποίο προέρχεται από δάση που τελούν υπό βιώσιμη διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων δασικών φυτειών και οικογενειακών δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των ΣΒΑ και των δεσμεύσεων για την κλιματική αλλαγή· δεδομένου ότι η υποβάθμιση ή διαταραχή των δασών αντιστοιχεί στο 68,9 τοις εκατό της συνολικής απώλειας διοξειδίου του άνθρακα στα τροπικά οικοσυστήματα(16), επιμένει να μην χρηματοδοτείται καθόλου από δημόσια ταμεία για το κλίμα και την ανάπτυξη η επέκταση της γεωργίας, της υλοτομίας βιομηχανικής κλίμακας, της εξόρυξης μεταλλευμάτων και πόρων ή η ανάπτυξη υποδομών σε άθικτες δασικές εκτάσεις, ενώ παράλληλα η χρηματοδότηση από δημόσια ταμεία θα πρέπει να εξαρτάται από αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονίσουν τις πολιτικές των χορηγών(17)·

78.  θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ενισχύσεις και στήριξη για την πλέον αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, που θα εφαρμόζονται σε συνδυασμό με την προσέγγιση του «έξυπνου χωριού»· αναγνωρίζει ότι οι αγροοικολογικές πρακτικές έχουν μεγάλες δυνατότητες για τη μεγιστοποίηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα, με την αξιοποίηση συνδυασμού μεθόδων φύτευσης, αγροδασοκομίας και μόνιμων καλλιεργειών μεγάλης ποικιλίας ειδών, που είναι σημαντικές και για καλλιέργειες όπως το φοινικέλαιο, το κακάο ή το καουτσούκ, και αποφέρουν επίσης πρόσθετα οφέλη από πλευράς κοινωνικών αποτελεσμάτων και διαφοροποίησης της παραγωγής και της παραγωγικότητας, χωρίς να χρησιμοποιείται ως λύση η αλλαγή χρήσης περαιτέρω δασικών γαιών·

Δασική εγκληματικότητα

79.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το UNEP και την INTERPOL, η παράνομη υλοτομία και εμπορία ξυλείας συνιστούν έναν από τους πέντε σημαντικότερους κλάδους της περιβαλλοντικής εγκληματικότητας στον οποίο εμπλέκονται όλο και περισσότερο διεθνικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος·

80.  τονίζει ότι η καταπολέμηση του παράνομου διεθνούς εμπορίου απαιτεί συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση, για να σταματήσουν η καταστροφή, η αποψίλωση των δασών, η παράνομη υλοτομία και να καταπολεμηθούν η απάτη, η σφαγή και η ζήτηση για δασικά προϊόντα και άγρια ζώα· ζητεί να συγκροτηθεί διεθνής αστυνομική δύναμη για την περιφρούρηση των προστατευόμενων περιοχών·

81.  υπογραμμίζει ότι τα εγκλήματα κατά των δασών, από την ανεξέλεγκτη ή παράνομη καύση ξυλάνθρακα έως τα μεγάλης κλίμακας εταιρικά εγκλήματα που αφορούν ξυλεία, χαρτί και χαρτοπολτό, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στα υδάτινα αποθέματα, στην απερήμωση και στις διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων·

82.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την κοινή έκθεση του UNEP και της INTERPOL, η νομοθεσία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων κρίνεται ανεπαρκής σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης εμπειρογνωσίας και προσωπικού, των χαμηλών προστίμων ή της μη επιβολής ποινικών κυρώσεων κ.λπ., που συνιστούν φραγμούς στην αποτελεσματική καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών·

83.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής πραγματικά αποτρεπτικών και αποτελεσματικών κυρώσεων κατά της παράνομης υλοτομίας και εμπορίας ξυλείας στις χώρες παραγωγής·

84.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(18), ώστε να συμπεριλαμβάνει και την παράνομη υλοτομία·

85.  ενθαρρύνει την ΕΕ να παράσχει στήριξη για την ενίσχυση της παρακολούθησης της αποψίλωσης των δασών και των παράνομων δραστηριοτήτων·

86.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του περιβαλλοντικού εγκλήματος, όπως η φτώχεια, η διαφθορά και η κακή διακυβέρνηση, με μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση που να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή χρηματοπιστωτική συνεργασία και να αξιοποιεί όλα τα σχετικά μέσα για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, και μεταξύ άλλων την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

87.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα εθνικά νομικά πλαίσια, να υποστηριχτεί η δημιουργία εθνικών δικτύων επιβολής του νόμου και να αναβαθμιστεί η εφαρμογή και η επιβολή του διεθνούς δικαίου που συνδέεται με την προώθηση της διαφανούς και υπεύθυνης διαχείρισης των δασών, μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αυστηρές απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, αξιόπιστες εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην αειφορία και συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, συνυπολογίζοντας την ανάγκη προστασίας των δασοφυλάκων· ζητεί να ενισχυθεί η διατομεακή και διυπηρεσιακή συνεργασία σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα με την INTERPOL και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δικαστική συνεργασία, καθώς και με τη διεύρυνση της αρμοδιότητας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ώστε να καλύπτει τα περιβαλλοντικά εγκλήματα·

88.  υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη πρόσβαση στα τελωνειακά δεδομένα σχετικά με τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ αναμένεται να αυξήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τις απαιτήσεις για τα τελωνειακά δεδομένα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται ο εξαγωγέας και ο κατασκευαστής στα υποχρεωτικά δεδομένα, με στόχο να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

Εμπορικά ζητήματα

89.  τονίζει ότι οι ενωσιακές εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις δεσμεύσεις της Ένωσης να αναλάβει δράση για τη μείωση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και να ενισχύσει τα δασικά αποθέματα άνθρακα στις αναπτυσσόμενες χώρες·

90.  τονίζει την ανάγκη να επεκταθούν και να ενισχυθούν οι ρυθμίσεις για την πρόληψη, την παρακολούθηση και την επαλήθευση του αντίκτυπου που έχουν οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση επαληθεύσιμων δεικτών και ανεξάρτητων πρωτοβουλιών από πλευράς κοινοτήτων για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων·

91.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλαμβάνει πάντα στα κεφάλαιά της για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις με στόχο την αναχαίτιση της παράνομης υλοτομίας, της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, της αρπαγής γαιών και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες αποτελούν αντικείμενο κατάλληλων και αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, και να εξετάσει διάφορες μεθόδους επιβολής, μεταξύ άλλων έναν μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και διατάξεις που εξασφαλίζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας, την προηγούμενη διαβούλευση και την εν επιγνώσει συναίνεση· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη ρήτρα αναθεώρησης για να συμπεριλάβει τις εν λόγω διατάξεις, και ιδιαίτερα τη δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, σε ΣΕΣ που έχουν ήδη συναφθεί· τονίζει τη σημασία παρακολούθησης των εν λόγω διατάξεων και την ανάγκη να δρομολογούνται χωρίς καθυστέρηση διαδικασίες διαβούλευσης με την κυβέρνηση, σε περίπτωση που οι εμπορικοί εταίροι περιφρονούν τους κανόνες αυτούς, και να ενεργοποιούνται οι υφιστάμενοι μηχανισμοί επιβολής, όπως οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

92.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει φιλόδοξες διατάξεις ειδικά για τα δάση σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· τονίζει ότι οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι δεσμευτικές και εκτελεστές μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής που θα επιτρέπουν στα άτομα και στις κοινότητες, εκτός ή εντός της ΕΕ, να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη·

93.  τονίζει ότι η διαφθορά που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της ενωσιακής εμπορικής πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στις ΣΕΣ που συνάπτει εκτελεστές διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία, οι οποίες να εφαρμόζονται αποτελεσματικά και πλήρως·

94.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει παράνομες δασικές πρακτικές –όπως η υποτίμηση του ξύλου σε παραχωρήσεις, η υλοτομία προστατευόμενων δέντρων από εμπορικές επιχειρήσεις, η λαθραία διακίνηση δασικών προϊόντων μεταξύ χωρών, η παράνομη υλοτομία και επεξεργασία δασικών πρώτων υλών χωρίς άδεια– στο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστών διατάξεων των ΣΕΣ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

95.  σημειώνει ότι ο κανονισμός για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) έχει ακόμη περιορισμένο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά την προστασία και την υπεύθυνη διαχείριση των δασικών πόρων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις που αφορούν τα δάση και καλύπτονται από τα συστήματα ΣΓΠ και ΣΓΠ+ παρακολουθούνται δεόντως, μεταξύ άλλων από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των δασών στις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου θέσπισης μηχανισμού καταγγελίας για να διασφαλιστεί ότι εξετάζονται δεόντως οι καταγγελίες που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, τα δικαιώματα των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση, καθώς και τα δικαιώματα που εκχωρούνται δυνάμει της Σύμβασης C169 της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση, κατά περίπτωση·

96.  υπενθυμίζει τη σημασία να έχουν οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σε χώρες εξαγωγής φυσικών πόρων επαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στα ένδικα μέσα και σε αποτελεσματική προστασία, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα οποιασδήποτε νομοθεσίας ή πρωτοβουλίας·

°

°  °

97.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0098.

(3)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 125.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0330.

(5)

Nellemann, C. (αρχισυντάκτης)· Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., και Barrat, S. (συντάκτες), The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (Η αύξηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος – Μια όλο και μεγαλύτερη απειλή κατά των φυσικών πόρων, της ειρήνης και της ασφάλειας, Αξιολόγηση ταχείας απόκρισης του UNEP και της INTERPOL), UNEP και RHIPTO Rapid Response – Norwegian Center for Global Analyses (www.rhipto.org), 2016.

(6)

Goodman, R.C. και Herold, M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate (Γιατί η διατήρηση των τροπικών δασών είναι απαραίτητη και κατεπείγουσα για τη διατήρηση ενός σταθερού κλίματος), έγγραφο εργασίας 385, Κέντρο Παγκόσμιας Ανάπτυξης (CGDev), Ουάσινγκτον, 2014· McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy (Δρόμοι προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών), 2009· McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve (Δρόμοι προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών: 2η εκδοχή της καμπύλης για το κόστος περιορισμού των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου), 2013.

(7)

Baccini, A. et al., ‘Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss’ (Τα τροπικά δάση αποτελούν καθαρή πηγή διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με υπέργειες θετικές και αρνητικές μετρήσεις), Science, τόμος 358, τεύχος 6360, 2017, σ. 230-234.

(8)

Βλ. https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge

(9)

Nellemann, C. (αρχισυντάκτης)· Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., και Barrat, S. (συντάκτες), The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (Η αύξηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος – Μια όλο και μεγαλύτερη απειλή κατά των φυσικών πόρων, της ειρήνης και της ασφάλειας, Αξιολόγηση ταχείας απόκρισης του UNEP και της INTERPOL), UNEP και RHIPTO Rapid Response – Norwegian Center for Global Analyses (www.rhipto.org), 2016.

(10)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 125.

(11)

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf

(12)

Σύμφωνα με την έκθεση, του 2014, του οργανισμού περιβαλλοντικών ερευνών (Environmental Investigation Agency/EIA) και του ινδονησιακού δικτύου παρακολούθησης των δασών (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) με τίτλο Permitting Crime (Επιτρέποντας το έγκλημα), ορισμένες εταιρείες με άδεια TLAS εμπλέκονται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης της παράνομης ξυλείας, καθώς αναμιγνύουν ξυλεία παράνομης προέλευσης με νόμιμη ξυλεία. Σήμερα, η ξυλεία αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να εξάγεται στην ΕΕ ως ξυλεία με άδεια FLEGT. Διατίθεται στον ιστότοπο: http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick με πρωτογενή πηγή: https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf

(13)

Μία περίπτωση από το Νεπάλ, όπως παρουσιάζεται από την ClientEarth, που διατίθεται στον ιστότοπο https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/

(14)

Forest Trends Report Series (σειρά εκθέσεων για τις τάσεις που αφορούν τα δάση), 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (Καταναλωτικά αγαθά και αποψίλωση των δασών: ανάλυση των διαστάσεων και του χαρακτήρα της παρανομίας όσον αφορά τη μετατροπή δασικών εκτάσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και φυτείες ξυλείας), 2014.

(15)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 125.

(16)

Baccini, A. et al., ‘Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss’ (Τα τροπικά δάση αποτελούν καθαρή πηγή διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με υπέργειες θετικές και αρνητικές μετρήσεις), Science, τόμος 358, τεύχος 6360, 2017, σ. 230-234.

(17)

Baccini, A. et al., ό.π.

(18)

ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (23.5.2018)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών

(2018/2003(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):Kateřina Konečná

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών είναι η δεύτερη κυριότερη αιτία υπερθέρμανσης του πλανήτη και ευθύνεται για το 15 % περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου(1)· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η υιοθέτηση των ορθών προσεγγίσεων πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των δασών, προκειμένου να επιτευχθούν οφέλη που είτε σχετίζονται με τον άνθρακα είτε όχι·

2.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δράση για τη διατήρηση και την ενίσχυση των καταβόθρων άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των δασών·

3.  σημειώνει ότι η ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και η ανανέωση των δασών ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 30 % όλων των δράσεων μετριασμού που απαιτούνται για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5°C(2)·

4.  σημειώνει ότι η αποψίλωση ευθύνεται για το 11 % των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ποσοστό που υπερβαίνει το αντίστοιχο του συνόλου των επιβατικών αυτοκινήτων·

5.  επιβεβαιώνει τη σύνδεση του είδους διαχείρισης των δασών με το ισοζύγιο άνθρακα στις τροπικές ζώνες, όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατα έγγραφα(3), στα οποία καταδεικνύεται ότι και οι πιο ήπιες μορφές υποβάθμισης, και όχι μόνον η αποψίλωση μεγάλης κλίμακας όπως είχε θεωρηθεί στο παρελθόν, πιθανόν αποτελούν πολύ σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αντιστοιχούν σε πάνω από το ήμισυ των εκπομπών·

6.  επισημαίνει ότι η αναδάσωση, η αποκατάσταση των υπαρχόντων υποβαθμισμένων δασών και η αυξανόμενη δενδροκάλυψη των γεωργικών τοπίων μέσω της γεωργοδασοκομίας αποτελούν τις μόνες διαθέσιμες πηγές αρνητικών εκπομπών με σημαντική δυνατότητα συμβολής στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

7.  αναγνωρίζει ότι τα εγκλήματα εις βάρος των δασών, όπως η παράνομη υλοτομία, αντιπροσώπευαν -σύμφωνα με εκτιμήσεις(4)- αξία ύψους 50-152 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το 2016, έχοντας αυξηθεί από τα 30-100 δισ. το 2014, και κατατάσσονται στην πρώτη θέση όσον αφορά τα έσοδα από περιβαλλοντικά εγκλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο· σημειώνει ότι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος και αποδυναμώνουν σημαντικά τις κυβερνήσεις, τα έθνη και τις τοπικές κοινότητες εξαιτίας μη εισπραχθέντων εσόδων·

8.  υπενθυμίζει την πρόκληση της Βόννης(5), η οποία έχει ως στόχο την αποκατάσταση 350 εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένης και αποψιλωμένης γης έως το 2030, που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα περίπου 170 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως σε καθαρά οφέλη από την προστασία των λεκανών απορροής, βελτιωμένες καλλιέργειες και δασικά προϊόντα, και θα μπορούσε να δεσμεύσει έως 1,7 γιγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως·

9.  επισημαίνει ότι τα δάση δεν αποτελούν μόνο βασική πηγή ξυλείας, τροφίμων και ινών, αλλά φιλοξενούν το 80 % της παγκόσμιας χερσαίας βιοποικιλότητας, αποτελούν σημαντικό πάροχο διάφορων υπηρεσιών οικοσυστημάτων και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα·

10.  τονίζει ότι τα δευτερογενή δάση, τα οποία αναγεννώνται σε μεγάλο βαθμό μέσω φυσικών διεργασιών έπειτα από σημαντικές ανθρωπογενείς ή φυσικές διαταραχές στα πρωτογενή δάση, παρέχουν, παράλληλα με τα πρωτογενή δάση, ζωτικής σημασίας υπηρεσίες οικοσυστήματος, μέσα διαβίωσης για τοπικούς πληθυσμούς και αποτελούν πηγή ξυλείας· θεωρεί ότι καθώς η επιβίωσή τους απειλείται επίσης από την παράνομη υλοτομία, οποιαδήποτε δράση αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σχετικά με τη διαχείριση των δασών θα πρέπει επίσης να στοχεύει στα δευτερογενή δάση, και όχι μόνο στα πρωτογενή·

11.  σημειώνει ότι έχει πλέον αποδειχτεί και είναι αδιαμφισβήτητο ότι η μετατροπή του τροπικού δάσους σε γεωργικές εκτάσεις, φυτείες και σε εκτάσεις για άλλες χρήσεις γης προκαλεί σημαντική απώλεια ειδών, ιδίως δε εξειδικευμένων δασικών ειδών·

12.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων εκείνες που ανέλαβε στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21), του φόρουμ του ΟΗΕ για τα δάση (UNFF), της σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα (UNCBD), της διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τα δάση και του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικότερα του στόχου 15.2, για την προώθηση της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων δασών, την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και τη σημαντική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2020·

13.  υπενθυμίζει συγκεκριμένα ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί όσον αφορά τους στόχους του Aichi της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, που απαιτούν τη διατήρηση του 17 % όλων των οικοτόπων, την αποκατάσταση του 15 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και τον μηδενισμό σχεδόν της απώλειας δασών ή τη μείωσή της τουλάχιστον κατά το ήμισυ έως το 2020·

14.  υπενθυμίζει, ειδικότερα, τις συλλογικές δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τα δάση, για την αποκατάσταση 150 εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένων τοπίων και δασικών εκτάσεων έως το 2020 και τη σημαντική αύξηση του ρυθμού παγκόσμιας αποκατάστασης μετέπειτα, που θα αποκαταστήσει τουλάχιστον άλλα 200 εκατομμύρια εκτάρια έως το 2030·

15.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τις επιλογές για την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ κατά της αποψίλωσης των δασών(6), που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· σημειώνει ότι η μελέτη αυτή επικεντρώνεται κυρίως σε επτά βασικά προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, ήτοι το φοινικέλαιο, η σόγια, το καουτσούκ, το βόειο κρέας, ο αραβόσιτος, το κακάο και ο καφές, και αναγνωρίζει ότι η ΕΕ είναι σαφώς μέρος του προβλήματος της αποψίλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο·

16.  έχει πλήρη επίγνωση της πολυπλοκότητας του ζητήματος της αποψίλωσης των δασών και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξευρεθεί μια συνολική λύση με βάση τη συλλογική ευθύνη πολλών παραγόντων· συνιστά ένθερμα την τήρηση αυτής της αρχής για όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, των κρατών μελών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των κυβερνήσεων των παραγωγών χωρών, των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, των εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, των ενώσεων καταναλωτών και των ΜΚΟ· είναι πεπεισμένο, επιπλέον, ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει απαραιτήτως να συμβάλουν, συντονίζοντας τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιλυθούν τα πολυάριθμα σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών·

17.  επικροτεί το γεγονός ότι σημαντικοί παράγοντες του ιδιωτικού τομέα (πολύ συχνά από την ΕΕ) έχουν δεσμευτεί να εξαλείψουν την αποψίλωση των δασών από τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επενδύσεις τους· σημειώνει ωστόσο ότι η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να ενισχύσει τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα μέσω πολιτικών και κατάλληλων μέτρων που θα δημιουργήσουν κοινή βάση για όλες τις εταιρείες και θα εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού· θεωρεί ότι αυτό θα ενισχύσει τις δεσμεύσεις, θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη και θα καταστήσει τις εταιρείες πιο υπεύθυνες σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους·

18.  σημειώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την ξυλεία· θεωρεί ότι το ενδεχόμενο να επιλεγεί στο ερωτηματολόγιο μία δυνατότητα που θα αφορά τη μείωση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού δεν δικαιολογείται, δεδομένου ότι το παράνομο εμπόριο ακμάζει στο πλαίσιο του σημερινού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού· σημειώνει επίσης τη θέση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Επεξεργασίας Ξύλου υπέρ της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού σε όλα τα προϊόντα ξυλείας·

19.  σημειώνει ότι κατά την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, το 2016 (SWD(2016)0034), δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί το κατά πόσον οι κυρώσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, διότι ο αριθμός των κυρώσεων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρός· αμφισβητεί την εφαρμογή, από ορισμένα κράτη μέλη, του κριτηρίου περί «εθνικών οικονομικών συνθηκών» για τον καθορισμό κυρώσεων, δεδομένης της διεθνούς πτυχής του συγκεκριμένου εγκλήματος και του γεγονότος ότι κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα στον κόσμο·

20.  σημειώνει την αποκάλυψη ότι οι άδειες εξαγωγής στο πλαίσιο της επιβολής της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT) επιτρέπουν την ανάμειξη ξυλείας παράνομης προέλευσης με νόμιμη ξυλεία και ότι η εν λόγω ξυλεία, ως εκ τούτου, θα μπορούσε ενδεχομένως να εξάγεται προς την ΕΕ ως σύμφωνη με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR)(7)·

21.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τον κανονισμό για την ξυλεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υλοτομία πολέμου και να προτείνει πιο λεπτομερή μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για την ενίσχυση της επιβολής, συμπεριλαμβανομένων της απαίτησης για ενίσχυση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας από παράγοντες που εισάγουν από περιοχές οι οποίες πλήττονται από συγκρούσεις ή από περιοχές υψηλού κινδύνου, των όρων και προϋποθέσεων κατά της δωροδοκίας στις συμβάσεις με προμηθευτές, της εφαρμογής διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και των λογιστικών ελέγχων κατά της διαφθοράς·

22.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να επιβάλουν τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, και ο κανονισμός να καλύπτει όλα τα προϊόντα που είναι ή ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από ξύλο και περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν ξύλο· τονίζει την απαίτηση διενέργειας επαρκών και αποτελεσματικών ελέγχων, μεταξύ άλλων σε σύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού και σε εισαγωγές από χώρες επεξεργασίας, και ζητεί την καθιέρωση αυστηρών και αποτρεπτικών κυρώσεων για όλους τους οικονομικούς παράγοντες, δεδομένου ότι πρόκειται για διεθνές έγκλημα που αποφέρει τα υψηλότερα έσοδα μεταξύ των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

23.  σημειώνει την ύπαρξη προτύπων κοινοτικής δασοκομίας/εθιμικών καθεστώτων ιδιοκτησίας γης, τα οποία μπορούν να αποφέρουν πολλά οφέλη(8), συμπεριλαμβανομένων της αύξησης των δασικών εκτάσεων και των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, της καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίας μέσω της θέσπισης σαφών κανόνων για την πρόσβαση στην ξυλεία, και ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης των δασών· προτείνει να πραγματοποιηθεί περισσότερη έρευνα και να παρασχεθεί στήριξη για την ανάπτυξη νομικών πλαισίων σχετικά με την κοινοτική δασοκομία·

24.  τονίζει ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης των λαών, για παράδειγμα μέσω του Συντάγματος, δεν εφαρμόζεται κατ’ ανάγκη στην πράξη(9) και ότι η ΕΕ θα πρέπει, επομένως, να διενεργεί ενεργό έλεγχο για να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, για τους σκοπούς των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (VPA) και για μεμονωμένες περιπτώσεις χρηματοδότησης της ΕΕ για την ανάπτυξη·

25.  υπενθυμίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2013/50/ΕΕ για τη διαφάνεια, η οποία εισάγει απαίτηση γνωστοποίησης για πληρωμές που πραγματοποιούνται προς τις κυβερνήσεις από εισηγμένες και μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία και την υλοτόμηση πρωτογενών (φυσικών και ημιφυσικών) δασών, θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 27 Νοεμβρίου 2018 στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· σημειώνει επίσης ότι η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση· ενόψει ενδεχόμενης αναθεώρησης, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρέωσης σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας που επηρεάζουν τα δάση και σε άλλα δάση πλην των πρωτογενών·

26.  καλεί την ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευσή της όσον αφορά την εντατικοποίηση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα υλοτόμησης που χορηγούνται με δόλιο τρόπο ή παράνομα δεν νομιμοποιούνται με καμία συμφωνία ή νομοθεσία, ότι η νομοθεσία και οι εν λόγω συμφωνίες συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ότι οδηγούν σε επαρκή μέτρα για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης της νομικής προστασίας των δικαιωμάτων των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ιδιοκτησία γης και τα εθιμικά τους δικαιώματα, και ότι αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων στο παγκόσμιο εμπόριο προϊόντων ξυλείας, όπως η υλοτομία πολέμου και η υλοτομία μετατροπής·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις πολιτικές δωρητών και να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέσω αυτών των πολιτικών δεν χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει την επέκταση της υλοτομίας βιομηχανικής κλίμακας σε ανέπαφα τροπικά δάση· ζητεί την αναστολή της χρηματοδότησης για οποιοδήποτε έργο όταν υφίσταται τεκμηριωμένη αξίωση για τέτοιου είδους υλοτομία, μέχρι την απόρριψη της εν λόγω αξίωσης ή την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων·

28.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει πρωτοβουλίες από πλούσιες σε δάση αναπτυσσόμενες χώρες, που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση της απρόσκοπτης επέκτασης των γεωργικών πρακτικών και των εξορυκτικών δραστηριοτήτων οι οποίες είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στη διαχείριση των δασών, τις συνθήκες διαβίωσης και την πολιτιστική ακεραιότητα των αυτόχθονων λαών, καθώς και επιζήμιες συνέπειες για την κοινωνική σταθερότητα και την επισιτιστική κυριαρχία των γεωργών·

29.  σημειώνει ότι η διαδικασία FLEGT θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις υποκείμενες αιτίες της αποψίλωσης των δασών στις χώρες παραγωγής, οι οποίες περιλαμβάνουν τα επισφαλή καθεστώτα ιδιοκτησίας γης, την ανεπαρκή επιβολή του νόμου και την ανεπαρκή διακυβέρνηση·

30.  ζητεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο του διαλόγου με πλούσιες σε δάση αναπτυσσόμενες χώρες, να θίξει το ζήτημα της ανάγκης για θέσπιση κατάλληλων συστημάτων αποζημίωσης και προγραμμάτων για τις τοπικές κοινότητες που εκτοπίστηκαν βίαια και στερούνται την πρόσβαση στη γη και τους πόρους που τους ανήκουν βάσει των εθιμικών δικαιωμάτων, και σε όλες τις περιπτώσεις όπου η ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση (FPIC) δεν έχει αποκτηθεί·

31.  καλεί την ΕΕ να θεσπίσει, ως συμπληρωματικό στοιχείο των VPA, νομοθετικές διατάξεις που συνδέονται με τις εν λόγω συμφωνίες, κατά το παράδειγμα του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τις εταιρείες όσο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και να επανεξετάσει τη λειτουργία των υφιστάμενων VPA στην πράξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινή αξιολόγηση του συστήματος διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας στη χώρα λειτουργεί όπως περιγράφεται στη VPA και ότι μπορεί να αποκλειστεί η νομιμοποίηση παράνομης ξυλείας· σημειώνει με ανησυχία ότι ενώ η ΕΕ -προς τιμήν της- έχει ρυθμίσει τις αλυσίδες εφοδιασμού ξυλείας, αλιευμάτων και ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, δεν έχει ακόμη ρυθμίσει την αλυσίδα εφοδιασμού κανενός βασικού γεωργικού προϊόντος που θέτει σε κίνδυνο τα δάση· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή του κανονισμού για την ξυλεία, προκειμένου να διαπιστωθεί καλύτερα η αποτελεσματικότητά του·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια διαδικασία που θα ενεργοποιείται όταν ξεσπάει σύγκρουση σε μια χώρα εταίρο της VPA, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ανεξάρτητης επιτροπής για την εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης υλοτομίας πολέμου και της ανάγκης για αναστολή της VPA σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα έσοδα από το εμπόριο ξυλείας τροφοδοτούν τις συγκρούσεις·

33.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και άλλων πολιτικών της ΕΕ και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ τους, καθώς και να διασφαλίσει ότι υλοποιούνται κατά τρόπο συνεπή με τα προγράμματα για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως το REDD+· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εισαγωγή βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση εξαιρείται από άμεση ή έμμεση στήριξη στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, όπου είναι εφικτό, την αύξηση της πρακτικής της γεωργοδασοκομίας και της αναδάσωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την αποψίλωση των δασών συζητούνται και υπό το φως των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, οι οποίοι πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης στον τομέα αυτόν·

34.  θεωρεί ότι η χαρτογράφηση, μεταξύ άλλων μέσω δορυφορικών και γεωχωρικών τεχνολογιών, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δασών, καθώς και για τη θέσπιση στοχευμένων στρατηγικών για τη δάσωση, την αναδάσωση και τη δημιουργία οικολογικών διαδρόμων· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τεχνική και οικονομική βοήθεια στις πλούσιες σε δάση αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να υποστηρίξουν την εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση των δασών τους, υποστηρίζοντας επίσης έργα συνεργατικής χαρτογράφησης που εκτελούνται από κοινού από ΜΚΟ, δασικές οργανώσεις, επιστήμονες και τοπικούς εμπειρογνώμονες·

35.  σημειώνει ότι περισσότερα από τα μισά βασικά προϊόντα που παράγονται και εξάγονται στην παγκόσμια αγορά είναι προϊόντα παράνομης αποψίλωσης δασών(10), και ότι πάνω από το 80 % της συνολικής αποψίλωσης οφείλεται στην επέκταση της γεωργίας, τόσο της εμπορικής όσο και της γεωργίας αυτοσυντήρησης(11)· σημειώνει επίσης ότι οι εισαγωγές ζωοτροφών και πρωτεϊνών της ΕΕ (π.χ. σόγια), εξαιτίας των υψηλών επιπέδων κατανάλωσης κρέατος όπως επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη, οι εισαγωγές της όσον αφορά το κακάο και το φοινικέλαιο, η ροή κεφαλαίων σε τομείς που ευθύνονται για την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, η κατανάλωση βιοκαυσίμου στην ΕΕ και η αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα και ξυλεία, μεταξύ άλλων για ενέργεια, αποτελούν σημαντικές αιτίες της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών(12)·

36.  καλεί την ΕΕ να θεσπίσει ένα δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει την ιχνηλασιμότητα όλων των αλυσίδων εφοδιασμού των εισαγωγέων βασικών γεωργικών προϊόντων έως και την προέλευση των πρώτων υλών· επισημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες, για παράδειγμα η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό της προέλευσης των βασικών προϊόντων και τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην πράξη για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την προέλευση των διάφορων βασικών προϊόντων και την εξάλειψη, ουσιαστικά, της υποβάθμισης και της αποψίλωσης των δασών από τις αλυσίδες εφοδιασμού·

37.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα πιστοποίησης για την είσοδο στην αγορά της ΕΕ προϊόντων που παράγονται κατά τρόπο βιώσιμο και χωρίς να συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών·

38.  όσον αφορά το φοινικέλαιο, αναγνωρίζει τη θετική συνεισφορά των υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης, διαπιστώνει όμως με λύπη ότι το RSPO, το ISPO, το MSPO και όλα τα άλλα κύρια αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης δεν απαγορεύουν αποτελεσματικά στα μέλη τους τη μετατροπή τροπικών δασών ή τυρφώνων σε φυτείες φοινικόδεντρων· θεωρεί, συνεπώς, ότι τα εν λόγω κύρια συστήματα πιστοποίησης δεν περιορίζουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τη δημιουργία και τη λειτουργία των φυτειών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρνουν να αποτρέψουν μεγάλες πυρκαγιές σε δάση και τυρφώνες· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος και παρακολούθηση των εν λόγω συστημάτων πιστοποίησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το φοινικέλαιο που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ συνάδει με όλα τα απαραίτητα πρότυπα και είναι βιώσιμο· σημειώνει ότι το θέμα της βιωσιμότητας στον τομέα του φοινικέλαιου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με εθελοντικά μέτρα και πολιτικές, αλλά ότι οι εταιρείες του τομέα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε δεσμευτικούς κανόνες και σε υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης·

39.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών(13), όπου μεταξύ άλλων αναγνωρίζεται ότι το 73 % της αποψίλωσης παγκοσμίως οφείλεται στην εκκαθάριση εκτάσεων για παραγωγή βασικών γεωργικών προϊόντων, το 40 % της αποψίλωσης δασών παγκοσμίως οφείλεται στη μετατροπή τους σε μεγάλης κλίμακας φυτείες μονοκαλλιέργειας για την παραγωγή φοινικέλαιου, και ότι η ΕΕ είναι σημαντικός εισαγωγέας προϊόντων που έχουν παραχθεί κατόπιν αποψίλωσης δασών· επίσης, υπενθυμίζει τις τροπολογίες του στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που καταργούν σταδιακά τα κίνητρα για τη χρήση φοινικέλαιου στα καύσιμα μεταφορών έως το 2021·

40.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο προαναφερθέν ψήφισμα σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών (A8-0066/2017) και να εισαγάγει κριτήρια βιωσιμότητας για το φοινικέλαιο και τα προϊόντα που το περιέχουν και εισάγονται στην αγορά της ΕΕ, καθώς και ένα μοναδικό σύστημα πιστοποίησης, και να βελτιώσει την ιχνηλασιμότητα του εισαγόμενου φοινικέλαιου·

41.  παροτρύνει την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμα πράξει να εργαστούν για τη θέσπιση μιας δέσμευσης που θα προβλέπει ότι ολόκληρη η ΕΕ θα προμηθεύεται αποκλειστικά πιστοποιημένο βιώσιμο φοινικέλαιο έως το 2020, μέσω, μεταξύ άλλων, της υπογραφής και της εφαρμογής της διακήρυξης του Άμστερνταμ με τίτλο «Προς την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από αλυσίδες βασικών γεωργικών προϊόντων στις οποίες συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες», και να εργαστούν για τη θέσπιση μιας δέσμευσης της βιομηχανίας, μέσω, μεταξύ άλλων της υπογραφής και της εφαρμογής της διακήρυξης του Άμστερνταμ με τίτλο «Υπέρ μιας πλήρως βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού φοινικελαίου μέχρι το 2020»·

42.  θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών πρέπει να συμπεριλάβουν ενισχύσεις και στήριξη για την πλέον αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, που θα εφαρμοστούν σε συνδυασμό με την προσέγγιση του «έξυπνου χωριού»· αναγνωρίζει ότι οι αγροοικολογικές πρακτικές έχουν μεγάλες δυνατότητες για τη μεγιστοποίηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα μέσω μικτών, εξαιρετικά διαφοροποιημένων μεθόδων φύτευσης, γεωργοδασοκομίας και μόνιμων καλλιεργειών, που είναι σημαντικές και για καλλιέργειες όπως το φοινικέλαιο, το κακάο ή το καουτσούκ, και προσφέρουν επίσης πρόσθετα οφέλη από άποψη κοινωνικών αποτελεσμάτων και διαφοροποίησης της παραγωγής και της παραγωγικότητας, χωρίς να χρησιμοποιείται ως λύση η αλλαγή χρήσης περαιτέρω δασικών γαιών·

43.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που θεσπίζονται και το κανονιστικό πλαίσιο δεν δημιουργούν αδικαιολόγητη επιβάρυνση στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς και δεν εμποδίζουν την πρόσβασή τους στις αγορές και στο διεθνές εμπόριο·

44.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει πολιτική βούληση και ηγετικό πνεύμα αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να εκπονήσει, το συντομότερο δυνατό και πριν από τη λήξη της τρέχουσας εντολής της Επιτροπής, ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα κανονιστικά μέτρα με στόχο να εξασφαλιστεί ότι καμία από τις αλυσίδες εφοδιασμού ή τις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την ΕΕ δεν οδηγεί σε αποψίλωση, υποβάθμιση των δασών ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες·

45.  ζητεί η νομοθετική αυτή δράση να περιλαμβάνει υποχρεωτικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας σχετικά με την αλυσίδα παραγόντων που χρησιμοποιούν βασικά προϊόντα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την ανάληψη δράσης με στόχο την εξάλειψη του κινδύνου αποψίλωσης των δασών λόγω χρηματοπιστωτικών επενδύσεων·

46.  τονίζει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις δεσμεύσεις της Ένωσης να αναλάβει δράση για τη μείωση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και να ενισχύσει τα δασικά αποθέματα άνθρακα στις αναπτυσσόμενες χώρες·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπάρχουσες διπλωματικές και θεσμικές διαδικασίες και διάλογους για να ενθαρρύνουν τις χώρες που επεξεργάζονται ή/και εισάγουν σημαντικές ποσότητες τροπικής ξυλείας, ιδίως όταν τα εν λόγω προϊόντα ξυλείας εξάγονται στη συνέχεια στην ΕΕ, όπως συμβαίνει με την Κίνα και το Βιετνάμ, να θεσπίσουν αποτελεσματική νομοθεσία που θα απαγορεύει την εισαγωγή παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και να απαιτούν από τους παράγοντες να διεξάγουν ελέγχους δέουσας επιμέλειας συγκρίσιμους με εκείνους που προβλέπονται στον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack, Jaromír Kohlíček, Μιλτιάδης Κύρκος

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR:

John Flack, John Procter

EFDD:

Piernicola Pedicini

ENF :

Sylvie Goddyn

GUE/NGL:

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Νίκος Ανδρουλάκης, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Μιλτιάδης Κύρκος, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

ECR

Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd

(2)

Goodman, R.C. και Herold, M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate (Γιατί η διατήρηση των τροπικών δασών είναι απαραίτητη και επείγουσα προκειμένου να διατηρείται σταθερό το κλίμα) (Νοέμβριος 2014), έγγραφο εργασίας 385, Centre for Global Development. McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy (Δρόμοι προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα), (2009). McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve (Δρόμοι προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα: 2η εκδοχή της καμπύλης για το κόστος περιορισμού των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου), (2013).

(3)

Baccini, A. κ.α., Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss (Τα τροπικά δάση αποτελούν καθαρή πηγή άνθρακα βάσει υπέργειων μετρήσεων κέρδους και απώλειας), (2017).

(4)

UNEP, έκθεση με τίτλο «The Rise of Environmental Crime» (Η αύξηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος), (2016).

(5)

Βλ. https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge

(6)

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf

(7)

Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού «Environmental Investigation Agency» (EIA) και του ινδονησιακού δικτύου παρακολούθησης των δασών (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) του 2014, με τίτλο «Permitting Crime Report», ορισμένες εταιρείες με άδεια TLAS εμπλέκονται σε δραστηριότητες «νομιμοποίησης παράνομης ξυλείας», καθώς αναμιγνύουν παράνομης προέλευσης ξυλεία με νόμιμη ξυλεία. Σήμερα, η ξυλεία αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να εξάγεται στην ΕΕ ως ξυλεία με άδεια FLEGT. Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick, πρωτογενής πηγή https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf

(8)

Μία περίπτωση από το Νεπάλ, όπως παρουσιάζεται από την ClientEarth, που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/

(9)

Μια πρόσφατη υπόθεση (έργο WaTER που χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΔ DEVCO) αφορούσε την παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης των αυτοχθόνων λαών της Κένυας, Ogiek και Sengwer, παρά την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους σχετικά με την ιδιοκτησία γης στο Σύνταγμα, συγκεκριμένα στο άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο δ), και στον νόμο για την κοινοτική γη του 2016.

(10)

Forest Trends Report Series, 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf

(11)

Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017 https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf

(12)

Feasibility study on options to step up EU action against deforestation (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0098.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (24.4.2018)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών

(2018/2003(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Arena

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (VPA) για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), ιδίως όσον αφορά τη συνοχή ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις για τη λήψη κοινών αποφάσεων πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει επιτυχώς τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, να ενισχύσει και να επιταχύνει την εφαρμογή των υφιστάμενων VPA, να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην επιβολή της εθνικής νομοθεσίας και να παράσχει επαρκή συνδρομή για τη στήριξη των αναγκαίων διαδικασιών μεταρρύθμισης στις χώρες εξαγωγής που έχουν συνάψει VPA, καθώς και να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες προκλήσεις, όπως η διαφθορά, η υλοτομία πολέμου, η παράνομη αποψίλωση των δασών, η υποβάθμιση των δασών, η διαφάνεια και η ασφάλεια της ιδιοκτησίας για τις κοινότητες ως βασική αρχή της διαχείρισης της γης· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις χώρες που έχουν συνάψει VPA να λάβουν υπόψη, κατά την ανάπτυξη των συστημάτων διασφάλισης νομιμότητας της ξυλείας τους, τα ζητήματα της αποψίλωσης των δασών, της αλλαγής χρήσης των δασικών γαιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών· προσθέτει ότι το σχέδιο δράσης FLEGT θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη νέες γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας, τόσο εντός VPA όσο και εκτός VPA·

2.  σημειώνει ότι η εφαρμογή των VPA έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εάν προβλέπει την παροχή πιο στοχευμένης στήριξης σε ευάλωτες ομάδες που συμμετέχουν στη διαχείριση πόρων ξυλείας (μικροϊδιοκτήτες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ανεξάρτητοι φορείς εκμετάλλευσης στον άτυπο τομέα)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης σέβονται τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων ομάδων που συμμετέχουν στη διαχείριση των δασών·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία να καταπολεμηθεί η παράνομη εμπορία τροπικής ξυλείας· προτείνει στην Επιτροπή οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις αδειών εξαγωγής FLEGT για επαληθευμένα νόμιμα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται στην ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία του ινδονησιακού συστήματος, που ισχύει από τον Νοέμβριο του 2016· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αυτόνομη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή του ινδονησιακού συστήματος διασφάλισης νομιμότητας της ξυλείας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

4.  υπενθυμίζει ότι η υλοτομία πολέμου συνιστά ήδη πεδίο δράσης του σχεδίου δράσης FLEGT, αλλά και ότι δεν έχουν συντελεστεί επαρκείς εργασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της για την επέκταση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας που απορρέουν από τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, ώστε να καλύπτεται η υλοτομία πολέμου στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησής του·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί περαιτέρω η εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, ώστε να διαφυλάσσεται με τον καλύτερο τρόπο το βιώσιμο εμπόριο εισαγόμενης ξυλείας, ξυλείας που παράγεται εγχώρια και προϊόντων ξυλείας·

6.  αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που συντελείται στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) όσον αφορά την παγκόσμια βιώσιμη διαχείριση των δασών, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στο βιώσιμο εμπόριο δασικών προϊόντων·

7.  καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ισχυρότερη συνεργασία και αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις με σημαντικές χώρες κατανάλωσης ξυλείας και με διεθνείς συμφεροντούχους, όπως ο ΟΗΕ, και ιδίως ο FAO, καθώς και το κέντρο Διεθνών Δασικών Ερευνών (CIFOR) και το πρόγραμμα για τα δάση (PROFOR) της Παγκόσμιας Τράπεζας, με στόχο την αποτελεσματικότερη μείωση της παράνομης εμπορίας υλοτομημένης ξυλείας σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συνολική βελτίωση της δασικής διακυβέρνησης·

8.  σημειώνει ότι οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας θα πρέπει να ελέγχονται διεξοδικότερα στα ενωσιακά σύνορα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα όντως συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα κριτήρια εισόδου στην ΕΕ·

9.  υπενθυμίζει ότι τα δάση παρέχουν στέγη σε 300 εκατομμύρια ανθρώπους και ότι σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από δασικούς πόρους για τα προς το ζην, και συγκεκριμένα για τροφή, καύσιμα για μαγειρική και θέρμανση, φάρμακα, κατάλυμα, ρουχισμό, απασχόληση και εισόδημα· σημειώνει ότι οι δασικοί πόροι λειτουργούν επίσης ως δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης ή έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα όταν οι καλλιέργειες καταστρέφονται λόγω παρατεταμένης ξηρασίας· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζεται διαρκώς με τους ομολόγους της για να διασφαλίζει ότι η προστιθέμενη αξία που απορρέει από τα δάση είναι βιώσιμη και συνάδει με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

10.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η εμπορική και προσανατολισμένη στις εξαγωγές γεωργία παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών, δεδομένου ότι σήμερα το 75 % περίπου της συνολικής αποψίλωσης οφείλεται στη μετατροπή φυσικών δασών με σκοπό τη γεωργία(1), και ότι περίπου το ήμισυ του συνόλου της αποψίλωσης των τροπικών δασών από το 2000 οφείλεται στην παράνομη μετατροπή των δασών με σκοπό την εμπορική γεωργία· σημειώνει ότι η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα φοινικέλαιου και εξαγωγών σόγιας από χώρες με τροπικά δάση και ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, η σόγια, το μοσχαρίσιο κρέας, το φοινικέλαιο, ο καφές και το κακάο ευθύνονται για σχεδόν το 80 % της αποψίλωσης των τροπικών δασών παγκοσμίως, ενώ τον 21ο αιώνα αυξήθηκε ο ρόλος της εμπορικής και προσανατολισμένης στις εξαγωγές γεωργίας στην προώθηση της αποψίλωσης(2)· τονίζει την ανάγκη για μια στιβαρή κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτησή μας από τις εισαγωγές σε ορισμένους τομείς·

11.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταρτίσει η ΕΕ σχέδιο δράσης σχετικά με την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, το οποίο να περιλαμβάνει συγκεκριμένα ρυθμιστικά μέτρα με στόχο να εξασφαλιστεί ότι καμία από τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την ΕΕ δεν οδηγεί σε αποψίλωση ή υποβάθμιση των δασών·

12.  σημειώνει με ανησυχία ότι η αποψίλωση των δασών θεωρείται ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, και υπενθυμίζει ότι το 70 % των φυτών και των ζώων του κόσμου ζουν σε δάση και χάνουν τους οικοτόπους τους εξαιτίας της αποψίλωσης·

13.  σημειώνει ότι η ΕΕ έχει ρυθμίσει τις αλυσίδες εφοδιασμού ξυλείας, αλιευμάτων και ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, αλλά όχι βασικών γεωργικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις επιλογές για την ενίσχυση της ενωσιακής δράσης κατά της αποψίλωσης των δασών, το πιο αποτελεσματικό μέτρο, από την πλευρά της ζήτησης, για την καταπολέμηση της αποψίλωσης είναι η θέσπιση νομοθεσίας η οποία θα διέπει την πρόσβαση προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση στην ενωσιακή αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός εκτελεστού πλαισίου για την επιβολή υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού αυτών των βασικών προϊόντων, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα και με βάση κριτήρια βιωσιμότητας ή κριτήρια για την αποφυγή της αποψίλωσης, π.χ. όσον αφορά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στα δάση και σε άλλα οικοσυστήματα, τη μεταχείριση εργαζομένων και τα δικαιώματα των δασικών κοινοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσμών στο πλαίσιο ζητημάτων όπως η αρπαγή γαιών·

14.  τονίζει την ανάγκη να επεκταθούν και να ενισχυθούν οι ρυθμίσεις για την πρόληψη, την παρακολούθηση και την επαλήθευση του αντίκτυπου που έχουν οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων με τη χρήση επαληθεύσιμων δεικτών και τη λήψη ανεξάρτητων πρωτοβουλιών παρακολούθησης και αναφοράς με γνώμονα την κοινότητα·

15.  υπενθυμίζει ότι η Μαλαισία και η Ινδονησία αποτελούν τους βασικούς παραγωγούς φοινικέλαιου, με εκτιμώμενο ποσοστό 85-90 % της παγκόσμιας παραγωγής, και ότι η αυξανόμενη ζήτηση για το προϊόν αυτό οδηγεί σε αποψίλωση των δασών, ασκεί πίεση στη χρήση γης και έχει σημαντικές συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες, την υγεία και την κλιματική αλλαγή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με την Ινδονησία και τη Μαλαισία για τη βελτίωση της κατάστασης στην πράξη·

16.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλαμβάνει πάντα στα κεφάλαιά της για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις με στόχο την αναχαίτιση της παράνομης υλοτομίας, της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών, της αρπαγής γαιών και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες αποτελούν αντικείμενο κατάλληλων και αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, και να εξετάσει διάφορες μεθόδους επιβολής, μεταξύ άλλων έναν μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και διατάξεις που εξασφαλίζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας, την προηγούμενη διαβούλευση και την εν επιγνώσει συναίνεση· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη ρήτρα αναθεώρησης για να συμπεριλάβει τις εν λόγω διατάξεις σε ΣΕΣ που έχουν ήδη συναφθεί, και ιδίως τη δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή· τονίζει τη σημασία παρακολούθησης των εν λόγω διατάξεων και την ανάγκη να δρομολογούνται χωρίς καθυστέρηση διαδικασίες διαβούλευσης με την κυβέρνηση, σε περίπτωση που οι εμπορικοί εταίροι περιφρονούν τους κανόνες αυτούς, και να ενεργοποιούνται οι ειδικοί μηχανισμοί επιβολής, όπως οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

17.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού μέσου των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στην εν λόγω διαδικασία·

18.  σημειώνει ότι ο κανονισμός ΣΓΠ έχει ακόμη περιορισμένο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά την προστασία και την υπεύθυνη διαχείριση των δασικών πόρων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις που αφορούν τα δάση και καλύπτονται από τα προγράμματα ΣΓΠ και ΣΓΠ+ παρακολουθούνται δεόντως, μεταξύ άλλων από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των δασών στις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου θέσπισης μηχανισμού καταγγελίας για να διασφαλιστεί ότι εξετάζονται δεόντως οι καταγγελίες που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, τα δικαιώματα των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση, καθώς και τα δικαιώματα που εκχωρούνται δυνάμει της Σύμβασης C169 της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση, κατά περίπτωση·

19.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει παράνομες δασικές πρακτικές –όπως η υποτίμηση του ξύλου σε παραχωρήσεις, η υλοτομία προστατευόμενων δέντρων από εμπορικές εταιρείες, η λαθραία διακίνηση δασικών προϊόντων μεταξύ χωρών, η παράνομη υλοτομία και επεξεργασία δασικών πρώτων υλών χωρίς άδεια– στο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστών διατάξεων των ΣΕΣ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

20.  τονίζει ότι η διαφθορά που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στις ΣΕΣ που συνάπτει εκτελεστές διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία, οι οποίες να εφαρμόζονται πλήρως και αποτελεσματικά·

21.  υπενθυμίζει τη σημασία της επαρκούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στα ένδικα μέσα και στην αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών σε χώρες εξαγωγής φυσικών πόρων, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα οποιασδήποτε νομοθεσίας ή πρωτοβουλίας·

22.  καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός διαφανούς, λειτουργικού, αποτελεσματικού και εκτελεστού συστήματος επισήμανσης «κοινωνικής και περιβαλλοντικής ιχνηλασιμότητας» κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής ξυλείας και βασικών γεωργικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ΠΟΕ, και να προωθήσει τη λήψη παρόμοιων μέτρων σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι η πιστοποίηση θα πρέπει να είναι ευπρόσιτη για μικροϊδιοκτήτες και ΜΜΕ και κατανοητή για τους καταναλωτές, και υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν πρακτικά και οικονομικά προσιτά, ιδιαίτερα για τους μικρότερους παραγωγούς· υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι και ότι πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία και λογοδοσία των αρχών αδειοδότησης και των ελεγκτών, και ότι πρέπει να αναληφθεί νομική δράση για την καταπολέμηση τυχόν παράνομων πρακτικών που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης·

23.  υπενθυμίζει ότι η υπεύθυνη διακυβέρνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γαιών και δασών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση κοινωνικής σταθερότητας, βιώσιμης αξιοποίησης του περιβάλλοντος και υπεύθυνης επένδυσης για βιώσιμη ανάπτυξη·

24.  ζητεί να συνεργαστεί η ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα και να προωθήσει την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, όπως εκείνες του ΟΟΣΑ, σε υπεύθυνες γεωργικές αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την ανάληψη φιλόδοξων δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις συμβάσεις της ΔΟΕ και πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, με τη δέουσα συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και την αποτελεσματική συνεργασία με τοπικούς συμφεροντούχους, όπως επίσης να αναπτύξει επαρκείς διατάξεις για την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων για επενδυτές και για την αποτροπή επενδυτικών δραστηριοτήτων που ευνοούν την αποψίλωση των δασών και την παράνομη υλοτομία, για παράδειγμα με την προσθήκη της πτυχής αυτής στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών με την ευκαιρία της προσεχούς αναθεώρησής της· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί επίσης με τους διεθνείς εταίρους προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Αξιολόγηση του ενωσιακού σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) 2004-2014, Απρίλιος του 2016, σ. 92.

(2)

http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thierry Cornillet, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Marie-Christine Vergiat


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Frank Engel, György Hölvényi, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller

S&D

Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου