Процедура : 2017/0297(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0253/2018

Внесени текстове :

A8-0253/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0318

ДОКЛАД     ***I
PDF 782kWORD 65k
12.7.2018
PE 622.249v01-00 A8-0253/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова

(COM(2017)0643 – C8‑0400/2017 – 2017/0297(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Чеслав Адам Шекерски

(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова

(COM(2017)0643 – C8‑0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0643),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0400/2017),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.(1),

–  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0253/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение,

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/…НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ...

за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани във Федеративна република Бразилия, на посевите за производство на семена от фуражни култури и на посевите за производство на семена от зърнени култури и на еквивалентността на семената от фуражни култури и семената от зърнени култури, произведени във Федеративна република Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Република Молдова, на посевите за производство на семена от зърнени култури, на посевите за производство на семена от зеленчукови култури и на посевите за производство на семена от маслодайни и влакнодайни култури и на еквивалентността на семената от зърнени култури, зеленчукови култури и маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Република Молдова

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

▌като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

▌в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Решение 2003/17/ЕО на Съвета(5) предвижда, че при определени условия полските инспекции, извършвани върху определени посеви за производството на семена във включените в списъка трети страни, трябва да се считат за еквивалентни на полските инспекции, извършвани в съответствие с правото на Съюза, и че при определени условия семената от някои видове фуражни култури, зърнени култури, цвекло, маслодайни и влакнодайни култури, произведени в тези държави, трябва да се считат за еквивалентни на семената, произведени в съответствие с правото на Съюза.

(2)  Федеративна република Бразилия („Бразилия“) подаде искане до Комисията за признаване на еквивалентността на своята система за полски инспекции на посеви за производство на семена от фуражни култури и на посеви за производство на семена от зърнени култури, както и на произведените и сертифицирани в Бразилия семена от фуражни и зърнени култури.

(3)  Комисията проучи съответното законодателство на Бразилия и, въз основа на одит, извършен през 2016 г., на системата за официален контрол и за сертифициране на семената от фуражни и зърнени култури в Бразилия, както и на степента ѝ на еквивалентност с изискванията на Съюза, публикува констатациите си в доклад, озаглавен „Окончателен доклад за одита, проведен в Бразилия от 11 април 2016 г. до 19 април 2016 г. с цел оценка на системата за официален контрол и за сертифициране на семена, както и на степента ѝ на еквивалентност с изискванията на Европейския съюз“.

(4)  След одита беше заключено, че полските инспекции на културите за производство на семена, вземането на проби, изпитването и официалният последващ контрол на семената от фуражни и зърнено-житни култури се извършват правилно и отговарят на условията, изложени в приложение II към Решение 2003/17/ЕО, и съответните изисквания на директиви 66/401/ЕИО(6) и 66/402/ЕИО(7) на Съвета. Освен това беше направено заключението, че националните органи, отговарящи за сертифицирането на семена в Бразилия, са компетентни и работят правилно.

(5)  Република Молдова подаде искане до Комисията за признаване на еквивалентността на своята система за полски инспекции на посевите за производство на семена от зърнени , зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури, както и на произведените и сертифицирани в Република Молдова семена от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури.

(6)  Комисията проучи съответното законодателство на Република Молдова и въз основа на одит, извършен през 2016 г., на системата за официален контрол и за сертифициране на семената от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури в Република Молдова, както и на степента ѝ на еквивалентност с изискванията на Съюза, публикува констатациите си в доклад, озаглавен „Окончателен доклад за одита, проведен в Република Молдова от 14 юни 2016 г. до 21 юни 2016 г. с цел оценка на системата за официален контрол и за сертифициране на семена, както и на степента ѝ на еквивалентност с изискванията на Европейския съюз“.

(7)  След одита беше заключено, че полските инспекции на посевите за производство на семена, вземането на проби, изпитването и официалният последващ контрол на семената от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури се извършват правилно и отговарят на условията, изложени в приложение II към Решение № 2003/17/ЕО и съответните изисквания, изложени в директиви 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО(8) и 2002/57/ЕО(9) на Съвета. Освен това беше направено заключението, че националните органи, отговарящи за сертифицирането на семена в Република Молдова, са компетентни и работят правилно.

(8)  Поради това е целесъобразно да се признае еквивалентността на извършваните полски инспекции по отношение на посевите за производство на семена от фуражни и зърнени култури в Бразилия и по отношение на семената от фуражни и зърнени култури, произведени в Бразилия и официално сертифицирани от нейните органи.

(9)  Поради това също така е целесъобразно да се признае еквивалентността на извършваните полски инспекции по отношение на посевите за производство на семена от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури в Република Молдова и по отношение на семената от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Република Молдова и официално сертифицирани от нейните органи.

(10)  В Съюза има търсене на внос на зеленчукови семена от трети страни, включително от Република Молдова. Поради това Решение 2003/17/ЕО на Съвета следва да обхваща официално сертифицираните семена от зеленчукови култури, посочени в Директива 2002/55/ЕО, с цел да се отговори на търсенето на такива семена с произход от Република Молдова, както и от други трети страни в бъдеще.

(11)  Като вземат предвид приложимите правила на Международната асоциация за изпитване на семена (ISTA), е целесъобразно съответната трета страна да представи официално изявление, че от семената са взети проби и те са изпитани в съответствие с разпоредбите, определени в Международните правила на ISTA за изпитване на семена („правилата на ISTA“) по отношение на оранжев международен партиден сертификат, и че партидите семена се придружават от такъв сертификат.

(12)  С оглед на изтичането на „Експеримента по изключение относно вземането на проби от семена и анализа на семена“, включен в приложение V(А) към Решението, прието от Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на 28 септември 2000 г. относно схемите на ОИСР за сертифициране на сортове семена на растения, които са в обращение на международния пазар, всяка препратка към този експеримент следва да бъде заличена.

(13)  Всяко споменаване на Хърватия като трета страна следва да бъде заличено с оглед на приемането ѝ в Съюза през 2013 г.

(14)  Поради това Решение 2003/17/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения на Решение 2003/17/ЕО

Решение 2003/17/ЕО се изменя, както следва:

(1)  В член 1 уводната част се заменя със следното:

„Полските инспекции на посевите за производство на семена от видовете, посочени в приложение I към настоящото решение, извършвани в третите страни, включени в посоченото приложение, се считат за еквивалентни на полските инспекции, извършвани съгласно Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО, при условие че:“;

(2)  Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Семената от видовете, посочени в приложение I към настоящото решение, произведени в третите страни, включени в посоченото приложение, и официално сертифицирани от органите, включени в същото приложение, се считат за еквивалентни на семената, които съответстват на Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО, ако отговарят на условията, установени в приложение II, буква Б към настоящото решение.“;

(3)  Член 3 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Когато еквивалентни семена се „етикетират и запечатват отново“ в Общността по смисъла на схемите на ОИСР за сертифициране на сортови семена, които са в обращение на международния пазар, разпоредбите на Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО относно повторното затваряне на опаковки, произведени в Общността, се прилагат по аналогия.

Първата алинея не засяга правилата на ОИСР, приложими за такива операции.“;

б)  в параграф 2, буква б) се заменя със следното:

„б)  за малки опаковки на ЕО по смисъла на Директиви 66/401/ЕИО, 2002/54/ЕО или 2002/55/ЕО.“;

(4)  Приложенията към Решение 2003/17/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2003/17/EО се изменят, както следва:

(1)  Приложение I се изменя, както следва:

a)  В таблицата се вмъкват по азбучен ред следните вписвания:

„BR

Министерство на земеделието, животновъдството и продоволствието

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО“

„MD

Национална агенция за безопасност на храните (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/ЕИО

2002/55/ЕО

2002/57/ЕО“

;

б)  в бележката под линия към таблицата, посочена в буква а), се вмъкват по азбучен ред следните термини: „BR – Бразилия“, „MD – Република Молдова“;

в)  в бележката под линия терминът „HR – Хърватия“ се заличава;

(2)  Приложение II се изменя, както следва:

a)  в буква А, параграф 1 се добавя следното тире:

„▌—  зеленчукови семена, в случай на видовете, посочени в Директива 2002/55/ЕИО.“;

б)  буква Б се изменя, както следва:

i)  в параграф 1, първа алинея се добавя следното тире:

„▌—  зеленчукови семена, в случай на видовете, посочени в Директива 2002/55/ЕИО.“;

ii)  в параграф 2.1 след третото тире се вмъква следното тире:

▌ „—  Директива 2002/55/ЕИО, приложение ІІ,“;

iii)  параграф 2.2 се заменя със следното:

„2.2  За целите на прегледа за проверка дали условията, посочени в параграф 2.1, са били изпълнени, се вземат официално проби в съответствие с правилата на ISTA, като теглото им съответства на теглото, определено чрез подобни методи, като се вземат предвид теглилките, посочени в следните директиви:

—  Директива 66/401/ЕИО, приложение ІІІ, колони 3 и 4,

—  Директива 66/402/ЕИО, приложение ІІІ, колони 3 и 4,

—  Директива 2002/54/ЕО, приложение ІІ, втори ред,

—  Директива 2002/55/ЕО, приложение III,

—  Директива 2002/57/ЕО, приложение ІІІ, колони 3 и 4.“;

iv)  параграф 2.3 се заменя със следното:

„2.3  Прегледът се извършва официално или под официално наблюдение в съответствие с правилата на ISTA.“;

v)  параграф 2.4 се заличава;

vi)  в параграф 3.1 второто тире се заменя със следното:

„—  декларация, че от семената е взета проба и тя е изпитана в съответствие със съществуващите в момента международни методи: „Тествано и анализирано в съответствие с разпоредбите, определени в Международните правила на ISTA по отношение на оранжев международен партиден сертификат от ... (наименование или членски код на станцията на ISTA за изпитване на семена)“,“;

vii)  параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Партидите на семената се придружават от оранжев международен партиден сертификат на ISTA, който съдържа информацията по отношение на условията в параграф 2.“.

(1)

  OВ C 227, 28.6.2018 г., стp. 76.

(2)

*  Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

  ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 76.

(4)

  Позиция на Европейския парламент от …  (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от …

(5)

  Решение 2003/17/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 10).

(6)

  Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298).

(7)

  Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309).

(8)

  Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (OВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

(9)

  Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (OВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Чеслав ШЕКЕРСКИ

Председател

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

БРЮКСЕЛ

Относно:  Становище относно правното основание на предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова (COM(2017)0643 – C8‑0400/2017 – 2017/0297(COD))

Уважаеми господин Председател,

с писмо от 24 април 2018 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с обсъждането на въпроса за целесъобразността на правното основание на горепосоченото предложение на Комисията.

Комисията разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 20 юни 2018 г.

В предложението се посочва като правно основание Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), без допълнителни уточнения и разпоредбите, съдържащи се в четирите секторни директиви, които оправомощават Съвета да вземе решение относно еквивалентността (съответно член 16, параграф 1 от Директива 66/401; член 16, параграф 1 от Директива 66/402; член 37, параграф 1 от Директива 2002/55; член 20, параграф 1 от Директива 2002/571).

I.  Обща информация

Гореспоменатото предложение на Комисията се отнася до внос на семена от държави извън ЕС. В текста се предлага да се добавят Бразилия и Молдова към списъка с държави, чиито системи за контрол по отношение на определени видове семена са признати. За тази цел Решение № 2003/17/ЕО на Съвета относно проверките на място и еквивалентността на семената в държави извън ЕС ще бъде изменен.

Законодателството на Съюза относно търговията със семена се съдържа в хоризонтална директива (Директива 2002/53/ЕО на Съвета относно общия каталог) и няколко секторни директиви, които обхващат специфични видове култури (фуражни култури, зърнени култури, маслодайни и влакнодайни култури, плодове, цвекло и др.). Освен това в рамките на тези директиви бяха приети няколко мерки по прилагане в течение на времето. Целта на това законодателство е да допринесе за увеличаване на селскостопанската производителност и наличност на доставките, като гарантира, че предлаганите на пазара семена притежават достатъчен зародишен капацитет и не са засегнати от болести. Основното правило е, че семената могат да бъдат пуснати на пазара на Съюза само ако принадлежат към регистриран сорт (включени са в „каталог“) и са част от партида, която е сертифицирана.

Сертифицирането има за цел да гарантира, че семената действително принадлежат към сорта, към който се твърди, че принадлежат, че те са в добро фитосанитарно състояние и с добро качество. Сертифицирането се извършва от официалните органи или под официален надзор; то включва „проверки на място“, т.е. визуални инспекции на полетата и партидите, както и вземане на проби и изследване.

Настоящото предложение се отнася до четири секторни директиви: Директива 66/401/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от фуражни култури, Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури, Директива 2002/55/ЕО на Съвета относно търговията със семена от зеленчукови култури и Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури.

Тези актове предвиждат възможността семената, добити от реколта в трета държава и предоставящи същите гаранции по отношение на характеристиките и проверка, да се считат за еквивалентни на семената, добити на територията на Съюза, или полските инспекции на посеви за производство на семена, извършени в трети държави, да се считат за съответстващи на изискванията на ЕС. Четирите горепосочени директиви предвиждат, че Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, определя третите държави, на които да се признае еквивалентност.

Въз основа на тези разпоредби, Решение № 2003/17/ЕО на Съвета (актът, който се изменя с настоящото предложение) установи, че някои семена — а именно фуражните култури, семената от зеленчукови и маслодайни и влакнодайни култури, произведени във включени в списъка трети държави, се считат за еквивалентни на семена от същия вид, произведени в Съюза и че полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в тези държави, съответстват на приложимите изисквания на Съюза. Решението съдържа също някои разпоредби относно промени на етикетирането и повторното затваряне на семена, които се извършват на територията на държавите членки. Приложение I към решението съдържа списък на селскостопанските култури и на третите държави, на които се предоставя еквивалентност.

Настоящото предложение би добавило Бразилия към списъка на трети държави по отношение на семената от фуражни култури и семената от зърнени култури и Молдова по отношение на семената от зърнени култури, семената от зеленчукови култури и семената от маслодайни и влакнодайни култури. В предложението се съдържат също незначителни изменения в разпоредбите относно преетикетирането и повторното затваряне на семена.

II.  Предложение за правно основание

Предложението има повече от едно правно основание: Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), без допълнителни уточнения и разпоредбите, съдържащи се в секторните директиви(1), които оправомощават Съвета да вземе решение относно еквивалентността (съответно член 16, параграф 1 от Директива 66/401; член 16, параграф 1 от Директива 66/402; член 37, параграф 1 от Директива 2002/55; член 20, параграф 1 от Директива 2002/571).

III.  Относими разпоредби от Договора

Член 43, параграф 2 от ДФЕС гласи:

„Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, създават общата организация на селскостопанските пазари, предвидена в член 40, параграф 1, и приемат останалите разпоредби, необходими за постигането на целите на общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството“.

IV.   Съдебна практика относно избора на правно основание

Според установената съдебна практика на Съда на ЕС, „изборът на правното основание на дадена мярка [на Съюза] трябва да се основава на обективни критерии, подлежащи на съдебен контрол, сред които по-специално са целта и съдържанието на съответния акт“.(2) Общото позоваване на ДФЕС следователно е недостатъчно, тъй като това създава неопределено правно основание, което би попречило на Съда да може да упражни контрол на неговата целесъобразност. Следователно позоваване на Договора като цяло не отговаря на основното изискване, установено от Съда в това отношение.

Един от основните принципи на Европейския съюз е, че неговите правомощия произтичат от Договора и че той не може да действа в отсъствие на посочените правомощия, както беше потвърдено от Съда на Европейския съюз: „[...] правилата за формирането на волята на институциите на Съюза са установени в Договорите и прилагането им не зависи от преценката нито на държавите членки, нито на самите институции [...] Следователно да се признае на институция възможността с актове от вторичното право да установява правни основания, позволяващи приемането на законодателни актове или на мерки за изпълнение, независимо дали това утежнява или облекчава правилата за приемане на акта, би било равносилно на това да ѝ се възложат законодателни правомощия, надхвърлящи предвиденото в Договорите“(3) Следователно позоваването на секторни директиви като правно основание не би било в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС и акт, приет с такова правно основание, би бил недействителен. Предложеното правно основание следователно представлява случай на незаконосъобразно правно основание от вторичното право.

V.  Съдържание и цел на предложението

Предложението се отнася до вноса на семена. В текста се добавят Бразилия и Молдова към съществуващия списък с трети държави, на които се признава еквивалентност с ЕС по отношение на определени видове семена. Чрез разширяване на перспективите на вноса на доброкачествени семена. В този смисъл, предложението има за цел увеличаване на селскостопанската производителност и рационалното развитие на селскостопанското производство. То също така преследва целта за осигуряване на наличност на доставките. Посочените цели се отнасят до Общата селскостопанска политика и са установени в член 39, параграф 1, букви а) и б) от ДФЕС.

VI.  Анализ и определяне на целесъобразното правно основание

Както беше посочено по-горе, единствено Договорът може да предостави правно основание за приемането на акт като предложения от Комисията. Вторичното законодателство, посочено от Комисията, е без значение, тъй като то не може да съставлява част от правното основание на предложението.

Освен това обикновено общо позоваване на ДФЕС не е достатъчно, но съзаконодателите трябва да изменят предложението, като посочат разпоредбата, която съобразно целта и съдържанието на предложението, следва да съставлява правното основание на акта. Като се има предвид, че както беше посочено по-горе целта и съдържанието е прилагането на Общата селскостопанска политика по отношение на аспектите, определени в предложението, целесъобразното правно основание за предложението е член 43, параграф 2 от ДФЕС.

VII.  Заключение и препоръка

С оглед на гореизложеното правното основание на предложението не съответства на основните изисквания, установени от Съда на ЕС, тъй като в частта му, отнасяща се до разпоредбите от Договора, то е неопределено, а в останалата си част се състои от разпоредби на вторичното право.

На заседанието си от 20 юни 2018 г. комисията по правни въпроси съответно реши с единодушие(4) да препоръча на комисията по земеделие и развитие на селските райони да посочи член 43, параграф 2 от ДФЕС като правно основание на посочения регламент.

С уважение,

Павел Свобода

(1)

Директива 66/401/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от фуражни култури; Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури; Директива 2002/55/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зеленчукови култури; Директива 2002/57/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури.

(2)

[бележка под линия]

(3)

Решение по съединени дела C‑14/15 и C‑116/15 Парламент/Съвет, ECLI:EU:C:2016:715, точка 47. По този принцип вж също Решение по дело C‑363/14 Парламент/Съвет, ECLI:EU:C:2015:579, точка 43; Решение по дело C‑540/13 Парламент/Съвет, ECLI:EU:C:2015:224, точка 32. Решение по съединени дела C‑317/13 и C‑679/13 Парламент/Съвет, ECLI:EU:C:2015:223, точка 42. Решение по дело C-133/06 Парламент/Съвет, ECLI:EU:C:2008:257, точки 54 – 56.

(4)

На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан-Мари Кавада, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг (заместник-председател), Аксел Фос (докладчик по становище), Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Серджо Гаетано Коферати, Джефри Дидие, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Енрико Газбара, Мери Хънибол, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Ангелика Ниблер, Евелин Регнер, Йожеф Сайер, Франсис Замит Димех, Тадеуш Звефка.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Еквивалентност на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и еквивалентност на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова

Позовавания

COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

AGRI

16.11.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Czesław Adam Siekierski

22.11.2017

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

21.2.2018

Оспорване на правното основание

Дата на становището BUDG

JURI

20.6.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Дата на внасяне

12.7.2018

Последно осъвременяване: 26 юли 2018 г.Правна информация