Postup : 2017/0297(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0253/2018

Předložené texty :

A8-0253/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0318

ZPRÁVA     ***I
PDF 685kWORD 66k
12.7.2018
PE 622.249v01-00 A8-0253/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku

(COM(2017)0643 – C8‑0400/2017 – 2017/0297(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski

(Zjednodušený postup - čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku

(COM(2017)0643 – C8‑0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0643),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0400/2017),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. února 2018(1)

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0253/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018 /…

ze dne...

kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazilské federativní republice u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazilské federativní republice a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavské republice u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavské republice

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

▌s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

▌v souladu s řádným legislativním postupem(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Rozhodnutí Rady 2003/17/ES(5) stanoví, že za určitých podmínek se mají přehlídky porostu prováděné ve třetích zemích uvedených na seznamu u určitého množitelského porostu pro produkci osiva považovat za rovnocenné přehlídkám porostu prováděným podle práva Unie a že za určitých podmínek se má osivo určitých druhů pícnin, obilovin, řepy a olejnin a přadných rostlin vyprodukované v uvedených zemích považovat za rovnocenné osivu vyprodukovanému podle práva Unie.

(2)  Brazilská federativní republika (dále jen „Brazílie“) předložila Komisi žádost o uznání rovnocennosti svého systému přehlídek množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o uznání rovnocennosti osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaného a certifikovaného v Brazílii.

(3)  Komise přezkoumala příslušné právní předpisy Brazílie a na základě auditu provedeného v roce 2016, který se týkal systému úředních kontrol a certifikace osiva pícnin a obilovin v Brazílii a jeho rovnocennosti s požadavky Unie, zveřejnila svá zjištění ve ▌zprávě nazvané „Závěrečná zpráva o auditu provedeném v Brazílii v období od 11. dubna 2016 do 19. dubna 2016 za účelem zhodnocení systému úředních kontrol a certifikace osiva a jeho rovnocennosti s požadavky Evropské unie“.

(4)  Na základě uvedeného auditu byl vyvozen závěr, že přehlídky porostu týkající se množitelského porostu pro produkci osiva, vzorkování, zkoušky a úřední následné kontroly osiva pícnin a obilovin jsou prováděny náležitě a splňují podmínky stanovené v příloze II rozhodnutí 2003/17/ES a příslušné požadavky stanovené ve směrnicích Rady 66/401/EHS(6) a 66/402/EHS(7). Dále byl vyvozen závěr, že vnitrostátní orgány odpovědné za provádění certifikace osiva v Brazílii jsou kompetentní a fungují náležitě.

(5)  Moldavská republika předložila Komisi žádost o uznání rovnocennosti svého systému přehlídek množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin o uznání rovnocennosti osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaného a certifikovaného v Moldavské republice.

(6)  Komise přezkoumala příslušné právní předpisy Moldavské republiky a na základě auditu provedeného v roce 2016, který se týkal systému úředních kontrol a certifikace osiva obilovin, zeleniny a olejnin a přadných rostlin v Moldavské republice a jeho rovnocennosti s požadavky Unie, zveřejnila svá zjištění ve zprávě nazvané „Závěrečná zpráva o auditu provedeném v Moldavské republice v období od 14. do 21. června 2016 za účelem zhodnocení systému úředních kontrol a certifikace osiva a jeho rovnocennosti s požadavky Unie“.

(7)  Na základě uvedeného auditu byl vyvozen závěr, že přehlídky porostu týkající se množitelského porostu pro produkci osiva, vzorkování, zkoušky a úřední následné kontroly osiva obilovin, zeleniny a olejnin a přadných rostlin jsou prováděny náležitě a splňují podmínky stanovené v příloze II rozhodnutí 2003/17/ES a příslušné požadavky stanovené ve směrnicích Rady 66/402/EHS, 2002/55/ES(8) a 2002/57/ES(9). Dále byl vyvozen závěr, že vnitrostátní orgány odpovědné za provádění certifikace osiva v Moldavské republice jsou kompetentní a fungují náležitě.

(8)  Proto je vhodné uznat rovnocennost, pokud jde o přehlídky porostu prováděné u množitelského porostu pro produkci pícnin a množitelského porostu pro produkci obilovin v Brazílii a pokud jde o osivo pícnin a obilovin vyprodukované v Brazílii a úředně certifikované orgány této země.

(9)  Rovněž je vhodné uznat rovnocennost, pokud jde o přehlídky porostu prováděné u množitelského porostu pro produkci obilovin, množitelského porostu pro produkci zeleniny a množitelského porostu pro produkci olejnin a přadných rostlin v Moldavské republice a pokud jde o osivo obilovin, zeleniny a olejnin a přadných rostlin vyprodukované v Moldavské republice a úředně certifikované orgány této země.

(10)  V Unii je poptávka po dovozu osiva zeleniny ze třetích zemí včetně Moldavské republiky. Rozhodnutí 2003/17/ES by se proto mělo vztahovat na úředně certifikované osivo zeleniny uvedené ve směrnici 2002/55/ES, aby byla zohledněna poptávka po uvedeném osivu pocházejícím z Moldavské republiky, jakož i v budoucnu z jiných třetích zemí.

(11)  ▌S ohledem na platná pravidla Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva (ISTA) je vhodné, aby dotčená třetí země vydala úřední prohlášení ▌o tom, že osivo bylo vzorkováno a zkoušeno v souladu s ustanoveními obsaženými v mezinárodních pravidlech pro zkoušení osiva ISTA (dále jen „pravidla ISTA“), pokud jde o oranžové ▌mezinárodní certifikáty partií osiva, a tento certifikát by měl partie osiva provázet.

(12)  Vzhledem k tomu, že končí platnost „pokusu na zjištění odchylky při odběru vzorků a analýze osiva“ stanoveného v bodě A přílohy V rozhodnutí přijatého radou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dne 28. září 2000 o schématech OECD pro odrůdovou certifikaci osiv určených pro mezinárodní obchod, měly by být všechny odkazy na tento pokus vypuštěny.

(13)  Veškeré odkazy na Chorvatsko jako na třetí zemi by s ohledem na přistoupení země k Unii v roce 2013 měly být vypuštěny.

(14)  Rozhodnutí 2003/17/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny rozhodnutí 2003/17/ES

Rozhodnutí 2003/17/ES se mění takto:

1)  V článku 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Přehlídky porostu prováděné ve třetích zemích uvedených v příloze I tohoto rozhodnutí u množitelského porostu pro produkci osiva druhů uvedených v téže příloze se považují za rovnocenné přehlídkám porostu prováděným v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES za předpokladu, že:“.

2)  Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Osivo druhů uvedených v příloze I tohoto rozhodnutí, které bylo vyprodukováno ve třetích zemích uvedených v téže příloze a úředně certifikováno orgány uvedenými v téže příloze, se považuje za rovnocenné osivu, které je v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud splňuje podmínky stanovené v bodě B přílohy II tohoto rozhodnutí.“.

3)  Článek 3 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Pokud je ve Společenství u rovnocenného osiva změněna návěska a rovnocenné osivo je znovu uzavřeno, ve smyslu schémat OECD pro odrůdovou certifikaci osiv v mezinárodním obchodu, ustanovení směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES o novém uzavírání balení vyrobených ve Společenství se použijí přiměřeně.

Prvním pododstavcem nejsou dotčena pravidla OECD pro tyto operace.“;

b)  v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)  pro malá balení ES ve smyslu směrnic 66/401/EHS, 2002/54/ES nebo 2002/55/ES;“.

4)  Přílohy rozhodnutí 2003/17/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V ... dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí 2003/17/ES se mění takto:

1)  Příloha I se mění takto:

a)  v tabulce se v abecedním pořadí vkládají tyto položky:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EHS

66/402/EHS“

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EHS

2002/55/ES

2002/57/ES“

;

b)  v tabulce uvedené v písmenu a) se v poznámce pod čarou v abecedním pořadí vkládají tato slova: „BR – Brazílie“, „MD – Moldavská republika“;

c)  z poznámky pod čarou k uvedené tabulce se vypouštějí slova „HR – Chorvatsko“.

2)  Příloha II se mění takto:

a)  v oddílu A bodu 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„▌–  osiva zeleniny u druhů uvedených ve směrnici 2002/55/ES.“;

b)  oddíl B se mění takto:

i)  v bodu 1 prvním pododstavci se doplňuje nová odrážka, která zní:

„▌–  osiva zeleniny u druhů uvedených ve směrnici 2002/55/ES.“;

ii)  v bodu 2.1 se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„▌–  směrnice 2002/55/ES, příloha II,“;

iii)  bod 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2  Pro účely přezkoumání dodržování podmínek uvedených v bodu 2.1 se v souladu s pravidly ISTA úředně nebo pod úředním dohledem odeberou vzorky, jejichž hmotnosti musejí odpovídat hmotnostem stanoveným těmito metodami, přičemž se přihlédne k hmotnostem stanoveným v těchto směrnicích:

–  směrnice 66/401/EHS, příloha III, sloupce 3 a 4,

–směrnice 66/402/EHS, příloha III, sloupce 3 a 4,

–směrnice 2002/54/ES, příloha II, druhý řádek,

–směrnice 2002/55/ES, příloha III,

–směrnice 2002/57/ES, příloha III, sloupce 3 a 4.“;

iv)  bod 2.3 se nahrazuje tímto:

  „2.3  Přezkoumání se provádí úředně nebo pod úředním dohledem v souladu s pravidly ISTA.“;

v)  bod 2.4 se zrušuje;

vi)  v bodě 3.1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„–  prohlášení, že osivo bylo vzorkováno a zkoušeno v souladu s platnými mezinárodními metodami: „Vzorky odebral/a/o a analyzoval/a/o v souladu s ustanoveními obsaženými v pravidlech ISTA, pokud jde o oranžové ▌mezinárodní certifikáty partií osiva… (název nebo členský kód stanice ISTA pro zkoušení osiv)“,“;

vii)  bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.  Partie osiva jsou provázeny oranžovým ▌mezinárodním certifikátem partií osiva organizace ISTA, v němž jsou uvedeny údaje ohledně podmínek uvedených v odstavci 2.“.

(1)

  Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 76.

(2)

* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzívou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

  Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 76.

(4)

  Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne …

(5)

  Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10).

(6)

  Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2298).

(7)

  Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309).

(8)

  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)

  Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74).


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pan Czesław SIEKIERSKI

předseda

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

BRUSEL

Věc:  Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 24. dubna 2018 jste podle čl. 39 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor pro právní záležitosti o ověření vhodnosti právního základu výše uvedeného návrhu.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 20. června 2018.

Návrh za svůj právní základ uvádí Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU) bez jakéhokoli dalšího upřesnění a ustanovení obsažená ve čtyřech odvětvových směrnicích, která umožňují Radě rozhodnout o rovnocennosti (resp. čl. 16 odst. 1 směrnice 66/401; čl. 16 odst. 1 směrnice 66/402; čl. 37 odst. 1 směrnice 2002/55; čl. 20 odst. 1 směrnice 2002/57;

I.  Souvislosti

Výše uvedený návrh Komise se týká dovozu osiva ze třetích zemí. Navrhuje, aby byly Brazílie a Moldavsko zařazeny na seznam zemí, jejichž kontrolní systémy jsou uznávány pro některé druhy osiv. Za tímto účelem by bylo pozměněno rozhodnutí Rady 2003/17/ES o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích.

Právní předpisy Unie týkající se uvádění osiv na trh jsou uvedeny v horizontální směrnici (směrnice Rady 2002/53/ES o společném katalogu) a řadě odvětvových směrnic vztahujících se na konkrétní druhy plodin (pícniny, obiloviny, olejniny a přadné rostliny, ovoce, řepy, atd.). Kromě toho bylo postupně na základě těchto směrnic přijato několik prováděcích opatření. Cílem těchto právních předpisů je přispět k produktivitě zemědělství a plynulému zásobování tím, že zajistí, aby na trh uváděná osiva měla dostatečnou klíčivost a byla prostá nákazy. Hlavním pravidlem je, že lze osiva uvádět na trh Unie pouze tehdy, patří-li k registrované odrůdě (jsou uvedena v „katalogu“) a že jsou součástí certifikované šarže.

Certifikace má za cíl zabezpečit, že osiva skutečně patří k odrůdě, ke které se hlásí, že jsou zdravého stavu a dobré kvality. Certifikace je prováděna úředními subjekty nebo pod úředním dohledem; zahrnuje „inspekce v terénu“, tj. vizuální prohlídky na poli a na pozemcích, jakož i odběr vzorků a testování.

Tento návrh se týká čtyř odvětvových směrnic: Směrnice Rady 66/401/EHS týkající se uvádění osiva pícnin na trh, směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.

Tyto akty stanovují možnost, že osivo sklizené v třetí zemi, poskytující stejné záruky ohledně svých vlastností a zkoušky, je možné považovat za rovnocenné osivu sklizenému v Unii, nebo že inspekce semenonosných plodin v terénu provedené ve třetí zemi jsou v souladu s požadavky EU. Čtyři výše uvedené směrnice stanovují, že Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise určí ty třetí země, kterým má být udělena rovnocennost.

Na základě těchto ustanovení určilo rozhodnutí Rady 2003/17/ES (akt, jehož znění má tento návrh pozměnit), že se některá osiva – konkrétně osiva pícnin, obilovin, zeleniny, olejnin a přadných rostlin – vypěstovaná ve třetích zemích uvedených na seznamu mají považovat za rovnocenná osivům stejného druhu vypěstovaným v Unii a že inspekce semenonosných plodin v terénu prováděné v těchto zemích splňují příslušné požadavky Unie. Rozhodnutí rovněž obsahuje některá ustanovení týkající se změny návěsek a systému uzavírání osiva, které probíhají na území členských států. Příloha I tohoto rozhodnutí obsahuje seznam plodin a třetích zemí, kterým je udělena rovnocennost.

Předkládaný návrh by na uvedený seznam třetích zemí přidal Brazílii, v případě osiv pícnin a obilovin, a Moldavsko, v případě osiv obilovin, zeleniny, olejnin a přadných rostlin. Návrh rovněž zavádí drobné změny ustanovení týkajících se změny návěsek a systému uzavírání osiva.

II.   Navrhovaný právní základ

Návrh má více právních základů: Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU) bez jakéhokoli dalšího upřesnění a ustanovení obsažená v odvětvových směrnicích(1), která umožňují Radě rozhodnout o rovnocennosti (resp. čl. 16 odst. 1 směrnice 66/401; čl. 16 odst. 1 směrnice 66/402; čl. 37 odst. 1 směrnice 2002/55; čl. 20 odst. 1 směrnice 2002/571).

III.  Příslušná ustanovení Smlouvy

Čl. 43 odst. 2 SFEU zní:

„Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem společnou organizaci zemědělských trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky.“

IV.   Judikatura volby právního základu

Podle judikatury Soudního dvora se „volba právního základu aktu [Společenství] musí zakládat na objektivních skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu, mezi které patří zejména účel a obsah aktu“.(2) Obecný odkaz na SFEU není tedy dostačující, neboť ponechává právní základ nestanoveným, což by bránilo Soudnímu dvoru přezkoumat jeho vhodnost. Proto není odkaz na celou Smlouvu ve stávající podobě v souladu se základním požadavkem stanoveným v tomto ohledu Soudním dvorem.

Jednou z hlavních zásad Evropské unie je, že odvozuje své pravomoci ze Smlouvy, a že nesmí jednat v případě absence takových pravomocí, jak je to potvrzeno Soudním dvorem: “[…] pravidla tvorby vůle unijních orgánů jsou stanovena Smlouvami a členské státy ani samotné orgány jimi nemohou disponovat. […] Pokud by tedy některému z orgánů byla přiznána možnost vytvářet odvozené právní základy umožňující přijmout legislativní akty nebo prováděcí opatření, ať již by tak bylo činěno směrem ke zpřísnění, či zmírnění podmínek pro přijetí právního aktu, byla by mu tím přiznána normotvorná pravomoc překračující hranice toho, co je stanoveno Smlouvami”(3) Spoléhat se na odvětvové směrnice coby právní základ by tudíž nebylo v souladu s judikaturou Soudního dvora a akt přijatý na tomto základě by byl neplatným. Navrhovaný právní základ proto představuje případ protiprávně odvozeného právního základu.

V.  Obsah a cíl návrhu

Uvedený návrh se týká dovozu osiv. Přidává Brazílii a Moldavsko na stávající seznam třetích zemí, které využívají rovnocennost EU pro některé druhy osiv. Tím, že výhledově rozšíří dovoz osiv s dobrou kvalitou. V tomto ohledu návrh sleduje cíl zvýšení produktivity zemědělství a racionální rozvoj zemědělské výroby. Jeho cílem je také zajistit plynulé zásobování. Tyto cíle jsou součástí společné zemědělské politiky a jsou stanoveny v písm. a) a c) čl. 39 odst. 1 SFEU.

VI.  Rozbor a určení vhodného právního základu

Jak je uvedeno výše, základem pro přijetí takového aktu, jako je ten navrhovaný Komisí, může být pouze Smlouva. Sekundární právní předpisy, na které odkazuje Komise, tedy nejsou relevantní, neboť nemohou být součástí právního základu pro tento návrhu.

Kromě toho pouhý obecný odkaz na SFEU není postačující, ale spolunormotvůrci musí návrh pozměnit tak, že stanoví, které ustanovení, vzhledem k cíli a obsahu návrhu, by mělo tvořit jeho právní základ. Vzhledem k tomu, že obsahem a cílem návrhu, jak je stanoveno výše, je provádět společnou zemědělskou politiku s ohledem na aspekty, které tento návrh stanovuje, je vhodným právním základem pro tento návrh čl. 43 odst. 2 SFEU.

VII.  Závěr a doporučení

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nesplňuje právní základ návrhu základní požadavky stanovené Soudním dvorem, jelikož neodkazuje na konkrétní ustanovení Smlouvy a dále ho tvoří ustanovení sekundárních právních předpisů.

Na své schůzi dne 20. června 2018 proto Výbor pro právní záležitosti jednomyslně(4) rozhodl doporučit Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, aby uvedl čl. 43 odst. 2 SFEU jako právní základ tohoto návrhu.

S pozdravem

Pavel Svoboda

(1)

Směrnice Rady 66/401/EHS týkající se uvádění osiva pícnin na trh; Směrnice Rady 66/402/EHS týkající se uvádění osiva obilovin na trh; Směrnice Rady 2002/55/ES týkající se uvádění osiva zeleniny na trh; Směrnice Rady 2002/57/ES týkající se uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.

(2)

[poznámka pod čarou]

(3)

Rozsudek Parlament v. Rada, Spojené věci C-14/15 a C-116/15, ECLI:EU:C:2016:715, odstavec 47. Na tomto principu, viz také Parlament v. Rada, Věc C-363/14, ECLI:EU:C:2015:579, odstavec 43; Parlament v. Rada, Věc C-540/13, ECLI:EU:C:2015:224, odstavec 32; Parlament v. Rada, Spojené věci C-317/13 a C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223, odstavec 42; Parlament v. Rada, Věc C-133/06, ECLI:EU:C:2008:257, odstavce 54 až 56;

(4)

Konečného hlasování se zúčastnili: Pavel Svoboda (předseda), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (místopředsedkyně), Axel Voss (zpravodaj), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Evelyn Regner, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii (u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii) a v Moldavsku (u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku)

Referenční údaje

COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)

Datum předložení EP

14.11.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

16.11.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Czesław Adam Siekierski

22.11.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

21.2.2018

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

20.6.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Datum předložení

12.7.2018

Poslední aktualizace: 26. července 2018Právní upozornění