Procedūra : 2017/0297(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0253/2018

Pateikti tekstai :

A8-0253/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/09/2018 - 6.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0318

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 738kWORD 61k
12.7.2018
PE 622.249v01-00 A8-0253/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovoje užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski

(Simplified procedure – Rule 50(2) of the Rules of Procedure)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovoje užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0643),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0400/2017),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2018 m. vasario 14 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A8-0253/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams,

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOSSPRENDIMAS (ES) 2018/…

... m. ... ... d.

kuriuo dėl Brazilijos Federacinėje Respublikoje atliekamo pašarinių ▌augalų irjavų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijos Federacinėje Respublikoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovos Respublikoje atliekamo ▌javų, ▌daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovos Respublikoje užaugintos javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

▌atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(1)  Tarybos sprendime 2003/17/EB(5) numatyta, kad tam tikromis sąlygomis tam tikrų augalų sėklinių pasėlių aprobavimas sąraše išvardytose trečiosiose šalyse turi būti laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas laikantis Sąjungos teisės aktų, ir kad tam tikromis sąlygomis tose šalyse užaugintų tam tikrų rūšių pašarinių augalų, javų, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla turi būti laikoma sėkla, lygiaverte užaugintai laikantis Sąjungos teisės;

(2)  Brazilijos Federacinė Respublika (toliau – Brazilija) pateikė Komisijai prašymą pripažinti jos pašarinių augalų sėklinių pasėlių ir javų sėklinių pasėlių aprobavimo sistemą ir Brazilijoje užaugintą ir sertifikuotą pašarinių augalų sėklą ir javų sėklą lygiaverte;

(3)  Komisija išnagrinėjo atitinkamus Brazilijos teisės aktus ir remdamasi 2016 m. Brazilijoje atlikto pašarinių augalų ir javų sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemos bei jos lygiavertiškumo Sąjungos reikalavimams audito rezultatais savo išvadas paskelbė ataskaitoje „Galutinė 2016 m. balandžio 11–19 d. Brazilijoje atlikto audito siekiant įvertinti sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemą ir jos lygiavertiškumą Europos Sąjungos reikalavimams ataskaita“;

(4)  po audito padaryta išvada, kad sėklinių pasėlių aprobavimas, pašarinių augalų ir javų sėklos mėginių ėmimas, tyrimas ir oficialūs vegetaciniai tyrimai atliekami tinkamai ir atitinka Sprendimo 2003/17/EB II priede nustatytas sąlygas bei atitinkamus Tarybos direktyvose 66/401/EEB(6) ir 66/402/EEB(7) nustatytus reikalavimus. Be to, prieita išvada, kad nacionalinės institucijos, atsakingos už sėklos sertifikavimą Brazilijoje, yra kompetentingos ir darbą atlieka tinkamai;

(5)  Moldovos Respublika pateikė Komisijai prašymą pripažinti jos javų sėklinių pasėlių, daržovių sėklinių pasėlių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo sistemą ir pripažinti Moldovos Respublikoje užaugintą ir sertifikuotą javų sėklą, daržovių sėklą, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą lygiaverte;

(6)  Komisija išnagrinėjo atitinkamus Moldovos Respublikos teisės aktus ir remdamasi 2016 m. Moldovos Respublikoje atlikto javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemos bei jos lygiavertiškumo Sąjungos reikalavimams audito rezultatais savo išvadas paskelbė ataskaitoje „Galutinė 2016 m. birželio 14–21 d. Moldovos Respublikoje atlikto audito siekiant įvertinti sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemą ir jos lygiavertiškumą Europos Sąjungos reikalavimams ataskaita“;

(7)  po audito padaryta išvada, kad sėklinių pasėlių aprobavimas, javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas, tyrimas ir oficialūs vegetaciniai tyrimai atliekami tinkamai ir atitinka Sprendimo 2003/17/EB II priede nustatytas sąlygas bei atitinkamus Tarybos direktyvose 66/402/EEB, 2002/55/EB(8) ir 2002/57/EB(9) nustatytus reikalavimus. Be to, prieita išvada, kad nacionalinės institucijos, atsakingos už sėklos sertifikavimą Moldovos Respublikoje, yra kompetentingos ir darbą atlieka tinkamai;

(8)  todėl tikslinga pripažinti Brazilijoje atliekamo pašarinių augalų sėklinių pasėlių ir javų sėklinių pasėlių aprobavimo ir Brazilijoje užaugintos bei jos valdžios institucijų oficialiai sertifikuotos pašarinių augalų sėklos ir javų sėklos lygiavertiškumą;

(9)  be to, tikslinga pripažinti Moldovos Respublikoje atliekamo javų sėklinių pasėlių, daržovių sėklinių pasėlių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo ir Moldovos Respublikoje užaugintos bei jos valdžios institucijų oficialiai sertifikuotos javų sėklos, daržovių sėklos, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumą;

(10)  Sąjungoje yra iš trečiųjų šalių, įskaitant Moldovos Respubliką, importuojamos daržovių sėklos paklausa. Todėl, siekiant ateityje patenkinti Moldovos Respublikos ir kitų trečiųjų šalių kilmės sėklos paklausą, Sprendimas 2003/17/EB ▌turėtų būti taikomas oficialiai sertifikuotai daržovių sėklai, kaip nurodyta Direktyvoje 2002/55/EB;

(11)  atsižvelgiant į taikytinas Tarptautinės sėklų tyrimų asociacijos (ISTA) taisykles, tikslinga, kad atitinkama trečioji šalis pateiktų oficialią deklaraciją, kad sėklos mėginiai buvo imami ir sėkla buvo ištirta pagal ISTA tarptautinėse sėklų tyrimų taisyklėse (toliau – ISTA taisyklės) išdėstytas nuostatas dėl oranžinių tarptautinių sėklos siuntos sertifikatų ir kad toks sertifikatas būtų pridedamas prie sėklos siuntų;

(12)  atsižvelgiant į tai, kad 2000 m. rugsėjo 28 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tarybos priimto sprendimo dėl tarptautinei prekybai pateiktų sėklų EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemų V priedo A dalyje išdėstytas „Nukrypti leidžiantis eksperimentinis sėklos mėginio ėmimas ir sėklos analizė“ baigė galioti, visos nuorodos į tą dokumentą turėtų būti išbrauktos;

(13)  visos nuorodos į Kroatiją kaip trečiąją šalį turėtų būti išbrauktos atsižvelgiant į jos įstojimą į Sąjungą 2013 m.;

(14)  todėl Sprendimas 2003/17/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/17/EB daliniai pakeitimai

Sprendimas 2003/17/EB iš dalies keičiamas taip:

1)  1 straipsnio įžanginė dalis pakeičiama taip:

Šio sprendimo I priede išvardytų rūšių sėklinių pasėlių aprobavimas tame ▌priede nurodytose trečiosiose šalyse laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB, jeigu:“;

2)  2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Šio sprendimo I priede išvardytų rūšių sėkla, kuri auginama tame ▌priede nurodytose trečiosiose šalyse ir kurią oficialiai sertifikuoja tame priede nurodytos institucijos, laikoma lygiaverte sėklai, kuri atitinka direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB, jeigu ji atitinka šio sprendimo II priedo B punkte nustatytus reikalavimus.“;

3)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Jei lygiavertės sėklos pakuotės Bendrijoje yra pakartotinai ženklinamos ir uždaromos, kaip apibrėžta tarptautinei prekybai taikomose EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemose, pagal analogiją taikomos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB nuostatos.

Pirmoji pastraipa nedaro poveikio tokioms operacijoms taikomoms EBPO taisyklėms.“;

b)  2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

▌b)  tai yra mažos EB pakuotės, kaip apibrėžta direktyvose 66/401/EEB, 2002/54/EB arba 2002/55/EB.“;

4)  Sprendimo 2003/17/EB priedai iš dalies keičiami remiantis šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

PRIEDAS

Sprendimo 2003/17/EB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1)  I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  lentelėje abėcėlės tvarka įterpiamos šios skiltys:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EEB

66/402/EEB“

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EEB

2002/55/EB

2002/57/EB“

;

b)  a punkte nurodytos lentelės išnašoje abėcėlės tvarka įterpiami šie įrašai: „BR – Brazilija“, „MD – Moldovos Respublika“;

c)  tos lentelės išnašoje įrašas „HR – Kroatija“ išbraukiamas;“;

2)  II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  A dalies 1 punktas papildomas šia įtrauka ▌:

  Direktyvoje ▌2002/55/EB nurodytų rūšių daržovių sėklai.“;

b)  B dalis iš dalies keičiama taip:

i)  1 punkto pirma pastraipa papildoma šia įtrauka ▌:

  ▌Direktyvoje 2002/55/EB nurodytų rūšių daržovių sėklai.“;

ii)  2.1 punkte po trečios įtraukos įterpiama ši įtrauka:

  Direktyvos ▌2002/55/EB II priede,“;

iii)  2.2 punktas pakeičiamas taip:

2.2.  Siekiant patikrinti, ar laikomasi 2.1 punkte nurodytų reikalavimų, mėginiai oficialiai imami arba imami oficialiai vykdant priežiūrą pagal ISTA taisykles ir jų svoris turi atitikti tokiais metodais nustatytą svorį, atsižvelgiant į toliau nurodytose direktyvose nurodytus svorius:

–  Direktyvos 66/401/EEB III priedo 3 ir 4 skiltyse,

–Direktyvos 66/402/EEB III priedo 3 ir 4 skiltyse,

–Direktyvos 2002/54/EB II priedo antroje eilutėje,

–Direktyvos 2002/55/EB III priede,

–Direktyvos 2002/57/EB III priedo 3 ir 4 skiltyse.“;

iv)  2.3 punktas pakeičiamas taip:

„2.3.  Tikrinimas vykdomas oficialiai arba oficialiai vykdant priežiūrą pagal ISTA taisykles“;

v)  2.4 punktas išbraukiamas;

vi)  3.1 punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„−  patvirtinimas, kad sėklos mėginiai paimti ir ištirti laikantis tarptautinių galiojančių metodų: „Mėginius paėmė ir jų analizę atliko pagal ISTA tarptautinėse sėklų tyrimų taisyklėse išdėstytas nuostatas dėl oranžinių tarptautinių sėklos siuntos sertifikatų: ... (ISTA sėklų tyrimo stoties pavadinimas arba narystės kodas),“;

vii)  4 punktas pakeičiamas taip:

„4.  Prie sėklos siuntų pridedamas ISTA oranžinis tarptautinis sėklos siuntos sertifikatas, kuriame pateikiama informacija, susijusi su 2 punkte nurodytais reikalavimais.“.

(1)

  OL L 227, 2018 6 28, p. 76.

(2)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C 227, 2018 6 28, p. 76.

(4)

  … m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir … m. … … d. Tarybos sprendimas.

(5)

  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (OL L 8, 2003 1 14, p. 10).

(6)

  1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2298).

(7)

  1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2309).

(8)

  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 33).

(9)

  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 74).


TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ

Czesławui SIEKIERSKIUI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto

pirmininkui

BRIUSELIS

Tema:  Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovoje užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB, teisinio pagrindo (COM(2017) 0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

Gerb. pirmininke,

2018 m. balandžio 24 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalį prašydamas apsvarstyti minėto Komisijos pasiūlymo teisinio pagrindo tinkamumą.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2018 m. birželio 20 d. posėdyje.

Pasiūlyme teisiniu pagrindu nurodoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), nieko išsamiau nepatikslinant, ir keturių direktyvų, kuriomis reglamentuojami konkretūs sektoriai, nuostatos, o Tarybai suteikiama teisė priimti sprendimą dėl lygiavertiškumo (atitinkamai Direktyvos 66/401/EEB 16 straipsnio 1 dalis, Direktyvos 66/402/EEB 16 straipsnio 1 dalis, Direktyvos 2002/55/EB 37 straipsnio 1 dalis ir Direktyvos 2002/57/EB 20 straipsnio 1 dalis).

I.  Bendra informacija

Pirmiau minėtas Komisijos pasiūlymas yra susijęs su sėklų importu iš ES nepriklausančių šalių. Jame siūloma įtraukti Braziliją ir Moldovą į šalių, kurių tam tikrų rūšių sėklų kontrolės sistemos yra pripažįstamos, sąrašą. Šiuo tikslu būtų iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo.

Sąjungos teisės aktai dėl prekybos sėklomis išdėstyti horizontaliojoje direktyvoje (Tarybos direktyvoje 2002/53/EB dėl bendrojo katalogo) ir keliose direktyvose, kuriomis reglamentuojami konkretūs sektoriai ir kurios apima tam tikrų rūšių augalus (pašarinius augalus, javus, aliejinius ir pluoštinius augalus, vaisius, runkelius ir kt.). Be to, pagal šias direktyvas ilgainiui buvo priimta keletas įgyvendinimo priemonių. Šiuo teisės aktu siekiama prisidėti prie žemės ūkio našumo ir pakankamo tiekimo užtikrinant, kad parduotos sėklos būtų pakankamai daigios ir nepažeistos ligų. Pagrindinė taisyklė yra tokia: sėklas Sąjungos rinkai galima tiekti, tik jei jos priklauso registruotai veislei (yra įtrauktos į katalogą) ir sertifikuotai sėklos partijai.

Sertifikuojant sėklų partijas siekiama užtikrinti, kad sėklos iš tikrųjų priklausytų tai veislei, kuriai, kaip teigiama, priklauso, ir kad jos būtų sveikos ir kokybiškos. Sėklų partijas sertifikuoja oficialios institucijos arba jos sertifikuojamos oficialiai prižiūrint; sertifikavimas apima aprobavimą, t. y. vizualinę pasėlio ir sėklų partijų patikrą, taip pat mėginių ėmimą ir tyrimą.

Šis pasiūlymas yra susijęs su keturiomis direktyvomis, kuriomis reglamentuojami konkretūs sektoriai: Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla, Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla, Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla ir Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla.

Šiais teisės aktais numatoma, kad trečiojoje šalyje surinkta sėkla, kuriai suteikiamos tokios pat garantijos dėl sėklos charakteristikų ir jų tikrinimo, laikoma lygiaverte Sąjungoje surinktai sėklai arba kad sėklinių pasėlių trečiojoje šalyje aprobavimas laikomas atitinkančiu ES reikalavimus. Keturiose pirmiau minėtose direktyvose numatoma, kad Taryba kvalifikuota balsų dauguma dėl Komisijos pasiūlymo nustato trečiąsias šalis, kurias reikia pripažinti lygiavertėmis.

Remiantis šiomis nuostatomis, Tarybos sprendime 2003/17/EB (teisės akte, kuris šiuo pasiūlymu turi būti iš dalies keičiamas) nustatyta, kad išvardytose trečiosiose šalyse užaugintos tam tikros sėklos, būtent: pašarinių augalų, javų, daržovių, taip pat aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos, turi būti laikomos lygiavertėmis Sąjungoje užaugintoms tos pačios rūšies sėkloms ir kad tose šalyse atliekamas sėklinių pasėlių aprobavimas atitinka atitinkamus Sąjungos reikalavimus. Sprendime taip pat yra keletas nuostatų dėl pakartotinio sėklos pakuočių ženklinimo ir uždarymo valstybių narių teritorijoje. Sprendimo I priede pateikiamas lygiaverčiais pripažįstamų kultūrinių augalų ir trečiųjų šalių sąrašas.

Nagrinėjamame pasiūlyme į šį trečiųjų šalių sąrašą siūloma įtraukti Braziliją dėl pašarinių augalų ir javų sėklų ir Moldovą dėl javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklų. Pasiūlyme taip pat padaryti nedideli nuostatų dėl pakartotinio sėklos pakuočių ženklinimo ir uždarymo pakeitimai.

II.   Siūlomas teisinis pagrindas

Yra keli šio pasiūlymo teisiniai pagrindai: Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), nieko išsamiau nepatikslinant, ir direktyvų, kuriomis reglamentuojami konkretūs sektoriai(1), nuostatos, o Tarybai suteikiama teisė priimti sprendimą dėl lygiavertiškumo (atitinkamai Direktyvos 66/401/EEB 16 straipsnio 1 dalis, Direktyvos 66/402/EEB 16 straipsnio 1 dalis, Direktyvos 2002/55/EB 37 straipsnio 1 dalis ir Direktyvos 2002/57/EB 20 straipsnio 1 dalis).

III.  Susijusios Sutarties nuostatos

SESV 43 straipsnio 2 dalyje teigiama:

„Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 40 straipsnio 1 dalyje numatytą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių reikia bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.“

IV.   Su teisinio pagrindo parinkimu susijusi teismų praktika

Pagal nustatytą Teisingumo Teismo praktiką „[Sąjungos] priemonės teisinio pagrindo parinkimas turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, kuriems gali būti taikoma teisminė kontrolė ir kuriems, be kita ko, priskirtinas priemonės tikslas ir turinys.“(2) Todėl bendros nuorodos į SESV nepakanka, nes tokiu atveju teisinis pagrindas liktų nenustatytas ir Teisingumo Teismas negalėtų patikrinti jo tinkamumo. Taigi pateikta nuoroda į visą Sutartį neatitinka šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismo nustatyto pagrindinio reikalavimo.

Vienas pagrindinių Europos Sąjungos principų – Europos Sąjungos įgaliojimai nustatyti Sutartyje, o neturėdama tokių įgaliojimų ji negali veikti, kaip patvirtino Teisingumo Teismas: „˂...˃ taisyklės, susijusios su Sąjungos institucijų valios formavimu, yra įtvirtintos Sutartyse ir jų negali nustatyti nei valstybės narės, nei pačios institucijos ˂...˃“, „[t]odėl jei institucijai būtų pripažinta galimybė nustatyti antrinius teisinius pagrindus, kuriais remiantis galima priimti teisėkūros procedūra priimamus aktus arba nustatyti įgyvendinimo priemones, neatsižvelgiant į tai, ar taip būtų sugriežtinta, ar supaprastinta akto priėmimo tvarka, tai reikštų, kad jai suteikta teisėkūros galia, kuri viršija numatytą Sutartyse“(3). Todėl jei direktyvomis, kuriomis reglamentuojami konkretūs sektoriai, būtų remiamasi kaip teisiniu pagrindu, tai būtų nesuderinama su Teisingumo Teismo praktika ir šiuo pagrindu priimtas teisės aktas būtų negaliojantis. Todėl siūlomas teisinis pagrindas yra neteisėtas antrinis teisinis pagrindas.

V.  Pasiūlymo aplinkybės ir tikslas

Pasiūlymas yra susijęs su sėklų importu. Jame Brazilija ir Moldova įtraukiamos į sudarytą trečiųjų šalių, kurių tam tikrų rūšių sėklos pripažįstamos lygiavertėmis ES šalių sėkloms, sąrašą. Taip siekiama išplėsti kokybiškų sėklų importo mastą. Šiuo atžvilgiu pasiūlymu siekiama padidinti žemės ūkio našumą ir užtikrinti racionalią žemės ūkio gamybos plėtotę. Juo taip pat siekiama užtikrinti pakankamą tiekimą. Šie tikslai yra susiję su bendra žemės ūkio politika ir yra išdėstyti SESV 39 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose.

VI.  Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Kaip pirmiau nurodyta, tik Sutartis gali būti pagrindas, kuriuo remiantis galima priimti Komisijos pasiūlytą teisės aktą. Todėl Komisijos nurodyti antrinės teisės aktai yra netinkami, nes jie negali būti pasiūlymo teisinio pagrindo dalis.

Be to, paprastos bendros nuorodos į SESV nepakanka, todėl teisėkūros institucijos turi iš dalies pakeisti pasiūlymą ir, atsižvelgdamos į pasiūlymo tikslą ir turinį, nurodyti, kuri nuostata turėtų būti pasiūlymo teisinis pagrindas. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip pirmiau nurodyta, pasiūlymo turinys ir tikslas yra įgyvendinti bendrą žemės ūkio politiką pagal pasiūlyme išdėstytus aspektus, tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas yra SESV 43 straipsnio 2 dalis.

VII.  Išvada ir rekomendacija

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pasiūlymo teisinis pagrindas neatitinka pagrindinių Teisingumo Teismo nustatytų reikalavimų, nes jis yra nenustatytas, t. y. nenurodytos Sutarties nuostatos, be to, jį iš dalies sudaro antrinės teisės aktų nuostatos.

Savo 2018 m. birželio 20 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai(4) nusprendė rekomenduoti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui kaip pasiūlymo teisinį pagrindą išlaikyti SESV 43 straipsnio 2 dalį.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

(1)

Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla; Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla; Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla; Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla.

(2)

[išnaša]

(3)

Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, sujungtos bylos C-14/15 ir C-116/15, ECLI:EU:C:2016:715, 47 punktas. Dėl šio principo taip pat žr. Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, C-363/14, ECLI:EU:C:2015:579, 43 punktą; Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, C-540/13, ECLI:EU:C:2015:224, 32 punktą; Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, sujungtos bylos C-317/13 ir C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223, 42 punktą; Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, C-133/06, ECLI:EU:C:2008:257, 54–56 punktus.

(4)

Per galutinį balsavimą dalyvavo šie nariai: Pavel Svoboda (komiteto pirmininkas), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (komiteto pirmininko pavaduotoja), Axel Voss (nuomonės referentas), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Evelyn Regner, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo ir užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumas ir Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo ir užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumas

Nuorodos

COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

16.11.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Czesław Adam Siekierski

22.11.2017

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

21.2.2018

Teisinio pagrindo užginčijimas

       JURI nuomonės pateikimo data

JURI

20.6.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Pateikimo data

12.7.2018

Atnaujinta: 2018 m. liepos 26 d.Teisinis pranešimas