Procedură : 2017/0297(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0253/2018

Texte depuse :

A8-0253/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0318

RAPORT     ***I
PDF 729kWORD 64k
12.7.2018
PE 622.249v01-00 A8-0253/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Czesław Adam Siekierski

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZUL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0643),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0400/2017),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 2018(1),

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0253/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

DECIZIA (UE) 2018/…

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din …

de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Federativă a Braziliei la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Republica Federativă a Braziliei, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Republica Moldova

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

▌având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

▌hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Decizia 2003/17/CE a Consiliului(5) prevede că, în anumite condiții, inspecțiile în câmp ale anumitor culturi producătoare de semințe efectuate în țările terțe enumerate trebuie să fie considerate echivalente cu inspecțiile în câmp efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii și că, în anumite condiții, semințele de anumite specii de plante furajere, de cereale, de sfeclă și de plante oleaginoase și pentru fibre produse în aceste țări trebuie să fie considerate echivalente cu semințele produse în conformitate cu dreptul Uniunii.

(2)  Republica Federativă a Braziliei („Braziliaˮ) a prezentat Comisiei o cerere vizând acordarea de echivalență sistemului său de inspecții în câmp privind culturile producătoare de semințe de plante furajere și culturile producătoare de semințe de cereale, precum și semințelor de plante furajere și semințelor de cereale, produse și certificate în Brazilia.

(3)  Comisia a examinat legislația relevantă din Brazilia și, pe baza unui audit efectuat în 2016 cu privire la sistemul de controale oficiale și de certificare a semințelor de plante furajere și de cereale din Brazilia, precum și cu privire la echivalența acestuia cu cerințele Uniunii, și-a publicat constatările într-un raport intitulat „Raport final al auditului efectuat în Brazilia, de la 11 aprilie 2016 la 19 aprilie 2016, în scopul evaluării sistemului de controale oficiale și de certificare a semințelor și a echivalenței acestuia cu cerințele Uniunii Europene”.

(4)  În urma auditului, s-a ajuns la concluzia că inspecțiile în câmp la culturile producătoare de semințe, eșantionarea, testarea și controalele oficiale a posteriori în ceea ce privește semințele de plante furajere și de cereale sunt efectuate corespunzător și că îndeplinesc condițiile prevăzute de anexa II la Decizia 2003/17/CE, precum și cerințele prevăzute de Directivele 66/401/CEE(6) și 66/402/CEE(7) ale Consiliului. În plus, s-a ajuns la concluzia că autoritățile naționale responsabile pentru punerea în aplicare a certificării semințelor din Brazilia sunt competente și funcționează în mod corespunzător.

(5)  Republica Moldova a prezentat Comisiei o cerere vizând acordarea de echivalență sistemului său de inspecții în câmp privind culturile producătoare de semințe de cereale, culturile producătoare de semințe de legume și culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre, precum și semințelor de cereale, de legume și de plante oleaginoase și pentru fibre, produse și certificate în Republica Moldova▌.

(6)  Comisia a examinat legislația relevantă din Republica Moldova și, pe baza unui audit efectuat în 2016 cu privire la sistemul de controale oficiale și de certificare a semințelor de cereale, de legume și de plante oleaginoase și pentru fibre din Republica Moldova, precum și cu privire la echivalența acestuia cu cerințele Uniunii, și-a publicat constatările într-un raport intitulat „Raport final al auditului efectuat în Republica Moldova, în perioada 14 iunie - 21 iunie 2016, în scopul evaluării sistemului de controale oficiale și de certificare a semințelor și a echivalenței acestuia cu cerințele Uniunii Europene”.

(7)  În urma auditului, s-a ajuns la concluzia că inspecțiile în câmp la culturile producătoare de semințe, eșantionarea, testarea și controalele oficiale a posteriori în ceea ce privește semințele de cereale, de legume și de plante oleaginoase și pentru fibre sunt efectuate corespunzător și că îndeplinesc condițiile prevăzute de anexa II la Decizia 2003/17/CE și cerințele prevăzute de Directivele 66/402/CEE, 2002/55/CE(8) și 2002/57/CE(9) ale Consiliului. În plus, s-a ajuns la concluzia că autoritățile naționale responsabile pentru punerea în aplicare a certificării semințelor din Republica Moldova sunt competente și funcționează în mod corespunzător.

(8)  Prin urmare, este oportun să se acorde echivalența privind inspecțiile în câmp efectuate în ceea ce privește culturile producătoare de semințe de plante furajere și culturile producătoare de semințe de cereale din Brazilia și privind semințele de plante furajere și semințele de cereale produse în Brazilia și certificate oficial de autoritățile sale.

(9)  Este, de asemenea, oportun să se acorde echivalența privind inspecțiile în câmp efectuate în ceea ce privește culturile producătoare de semințe de cereale, culturile producătoare de semințe de legume și culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre din Republica Moldova și privind semințele de cereale, semințele de legume și semințele de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Republica Moldova și certificate oficial de autoritățile sale.

(10)  În Uniune există o cerere în ceea ce privește importul de semințe de legume provenind din țări terțe, inclusiv din Republica Moldova. Prin urmare, ▌semințele de legume certificate oficial astfel cum sunt menționate în Directiva 2002/55/CE ar trebui să intre sub incidența Deciziei 2003/17/CE pentru a răspunde în viitor cererii de astfel de semințe originare din Republica Moldova, precum și din alte țări terțe.

(11)  ▌Având în vedere normele aplicabile ale Asociației Internaționale pentru Testarea Semințelor (ISTA), ar trebui ca țara terță în cauză să furnizeze o declarație oficială conform căreia semințele au făcut obiectul unei eșantionări și testări în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Normele internaționale ale ISTA pentru testarea semințelor („normele ISTA”) referitoare la buletinele internaționale portocalii pentru loturile de semințe, iar loturile de semințe ar trebui să fie însoțite de un astfel de buletin.

(12)  Având în vedere expirarea „experienței derogatorii privind eșantionarea și analiza semințelor” prevăzute în anexa V partea (A) la decizia adoptată de Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la 28 septembrie 2000 privind sistemele OCDE pentru certificarea soiurilor de semințe destinate comerțului internațional, ar trebui eliminate toate referirile la experiența în cauză.

(13)  Având în vedere aderarea Croației la Uniune în 2013, ar trebui eliminate toate referirile la Croația ca țară terță.

(14)  Prin urmare, Decizia 2003/17/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări aduse Deciziei 2003/17/CE

Decizia 2003/17/CE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 1, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Inspecțiile în câmp la culturile producătoare de semințe din speciile precizate în anexa I la prezenta decizie, efectuate în țările terțe enumerate în anexa respectivă, sunt considerate echivalente cu inspecțiile în câmp efectuate în conformitate cu Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE, cu condiția ca acestea:”.

2.  Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Semințele din speciile precizate în anexa I la prezenta decizie, produse în țările terțe enumerate în anexa respectivă și certificate oficial de către autoritățile menționate în aceeași anexă, sunt considerate echivalente cu semințele conforme cu Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE, în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute la litera B din anexa II la prezenta decizie.”.

3.  Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)  Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  În cazul în care semințele echivalente «fac obiectul unei schimbări a etichetei și a sistemului de închidere» efectuată în Comunitate în conformitate cu sistemele OCDE pentru certificarea soiurilor de semințe destinate comerțului internațional, se aplică, prin analogie, dispozițiile Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE referitoare la reînchiderea ambalajelor produse în Comunitate.

Primul paragraf ▌nu aduce atingere normelor OCDE aplicabile acestor operațiuni.”;

(b)  La alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)  pentru ambalajele CE mici, în înțelesul Directivei 66/401/CEE, 2002/54/CE sau 2002/55/CE.”.

4.  Anexele la Decizia 2003/17/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la ▌...,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2003/17/CE se modifică după cum urmează:

1.  Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)  în tabel, se introduc următoarele mențiuni, în ordine alfabetică:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/CEE

66/402/CEE

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chișinău

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE

;

(b)  în nota de subsol a tabelului menționat la litera (a), se introduc următorii termeni, în ordine alfabetică: „BR – Brazilia”, „MD – Republica Moldova”;

(c)  în nota de subsol a tabelului respectiv, se elimină termenul „HR – Croația”.

2.  Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)  la litera A punctul 1 se adaugă următoarea liniuță:

▌„  semințele de legume, în cazul speciilor prevăzute de Directiva 2002/55/CE.”;

(b)  litera B se modifică după cum urmează:

(i)  la punctul 1 primul paragraf, se adaugă următoarea liniuță:

▌„  semințele de legume, în cazul speciilor prevăzute de Directiva 2002/55/CE.”;

(ii)  la punctul 2.1, se introduce următoarea liniuță după a treia liniuță:

  Directiva 2002/55/CE, anexa II;”;

(iii)  punctul 2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2  În vederea examinării care trebuie efectuată pentru a se constata îndeplinirea condițiilor stabilite la punctul 2.1, se prelevează oficial sau sub supraveghere oficială eșantioane în conformitate cu normele ISTA, iar greutatea lor este în conformitate cu greutatea prevăzută de aceste metode, ținând cont de greutățile specificate în următoarele directive:

–  Directiva 66/401/CEE, anexa III, coloanele 3 și 4;

Directiva 66/402/CEE, anexa III, coloanele 3 și 4;

Directiva 2002/54/CE, anexa II, al doilea rând;

Directiva 2002/55/CE, anexa III;

Directiva 2002/57/CE, anexa III, coloanele 3 și 4.”;

(iv)  punctul 2.3 se înlocuiește cu următorul text:

  „2.3  Examinarea se efectuează în mod oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu normele ISTA.”;

(v)  punctul 2.4 se elimină;

(vi)  la punctul 3.1, a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„−  o mențiune care atestă că semințele au făcut obiectul unor eșantionări și testări conforme cu metodele internaționale în uz▌: „Eșantionate și analizate de ... (denumirea sau codul de membru al stației de testare a semințelor ISTA) în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Normele internaționale ale ISTA pentru ▌testarea semințelor referitoare la buletinele internaționale portocalii pentru loturile de semințe;”;

(vii)  punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

  „4.  Loturile de semințe sunt însoțite de un buletin internațional portocaliu ▌ISTA pentru loturile de semințe, care furnizează ▌informațiile privind condițiile prevăzute la punctul 2.”

(1)

  JO C 227, 28.6.2018, p. 76.

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C 227, 28.6.2018, p. 76.

(4)

  Poziția Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din ….

(5)

  Decizia 2003/17/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe (JO L 8, 14.1.2003, p. 10).

(6)

  Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (JO 125, 11.7.1966, p. 2298).

(7)

  Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (JO 125, 11.7.1966, p. 2309).

(8)

  Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (JO L 193, 20.7.2002, p. 33).

(9)

  Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (JO L 193, 20.7.2002, p. 74).


AVIZUL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Dlui Czesław SIEKIERSKI

Președinte

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

BRUXELLES

Subiect:  Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

Domnule Președinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 24 aprilie 2018 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru examinarea pertinenței temeiului juridic al propunerii menționate mai sus a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 20 iunie 2018.

Propunerea prevede ca temei juridic Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), fără a da alte specificații, precum și dispoziții care figurează în cele patru directive sectoriale, permițând Consiliului să decidă asupra echivalenței [respectiv, articolul 16 alineatul (1) din Directiva 66/401/CEE; articolul 16 alineatul (1) din Directiva 66/402; articolul 37 alineatul (1) din Directiva 2002/55; articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2002/571].

I.  Context

Propunerea Comisiei menționată mai sus se referă la importul de semințe din țări terțe. Ea propune adăugarea Braziliei și a Republicii Moldova pe lista țărilor ale căror sisteme de control sunt recunoscute cu privire la anumite specii de semințe. În acest scop, Decizia 2003/17/CE a Consiliului privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe va fi modificată.

Legislația Uniunii privind comercializarea semințelor este stabilită printr-o directivă orizontală (Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole) și prin mai multe directive sectoriale care reglementează tipuri specifice de culturi (plante furajere, cereale, plante oleaginoase și pentru fibre, fructe, sfeclă etc.). În plus, de-a lungul timpului au fost adoptate mai multe măsuri de punere în aplicare în temeiul directivelor respective. Obiectivul acestor acte legislative este de a contribui la productivitatea agricolă și la siguranța aprovizionărilor prin asigurarea faptului că semințele comercializate au o capacitate de germinare suficientă și sunt indemne de boală. Regula principală este aceea că semințele pot fi introduse pe piața Uniunii numai dacă aparțin unui soi înregistrat (deci dacă apar într-un „catalog”) și dacă fac parte dintr-un lot care a fost certificat.

Certificarea urmărește să asigure că semințele aparțin cu adevărat soiului din care se declară că fac parte, că sunt sănătoase și de bună calitate. Certificarea este realizată de organisme oficiale sau sub control oficial; ea implică „inspecții în câmp”, adică inspecții vizuale ale câmpurilor cultivate și ale loturilor, precum și prelevarea de probe și efectuarea de teste.

Prezenta propunere privește patru directive sectoriale: Directiva 66/401/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere, Directiva 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de cereale, Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de legume și Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre.

Actele menționate prevăd posibilitatea ca semințele recoltate într-o țară terță care oferă aceleași garanții în ceea ce privește caracteristicile și examinările să fie considerate echivalente cu semințele recoltate în Uniune, sau ca inspecțiile în câmp ale culturilor producătoare de semințe într-o țară terță să fie considerate conforme cu cerințele UE. Potrivit celor patru directive menționate anterior, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, stabilește lista țărilor terțe care urmează să beneficieze de recunoașterea echivalenței.

Pe baza acestor dispoziții, Decizia 2003/17/CE a Consiliului (actul care urmează să fie modificat prin actuala propunere) a stabilit că anumite semințe - și anume semințele de plante furajere, de cereale, de legume și de plante oleaginoase și pentru fibre - produse în țările terțe incluse pe listă trebuie să fie considerate echivalente cu semințele de același tip produse în Uniune și că inspecțiile în câmp ale culturile producătoare de semințe care au fost efectuate în țările respective respectă cerințele relevante ale Uniunii. De asemenea, decizia conține câteva dispoziții privind schimbarea etichetei sau a sistemului de închidere a semințelor pe teritoriul statelor membre. Anexa I la decizia menționată cuprinde lista culturilor și a țărilor terțe care beneficiază de recunoașterea echivalenței.

Propunerea în cauză ar adăuga în lista respectivă a țărilor terțe Brazilia pentru semințele de plante furajere și semințele de cereale și Moldova pentru semințele de cereale, semințele de legume și semințele de plante oleaginoase și pentru fibre. Propunerea aduce, de asemenea, modificări minore dispozițiilor privind schimbarea etichetei sau a sistemului de închidere a semințelor.

II.   Temeiul juridic propus

Propunerea are un temei juridic multiplu: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), fără a da alte specificații, precum și dispoziții care figurează în directivele sectoriale(1), permițând Consiliului să decidă asupra echivalenței [respectiv, articolul 16 alineatul (1) din Directiva 66/401; articolul 16 alineatul (1) din Directiva 66/402; articolul 37 alineatul (1) din Directiva 2002/55; articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2002/571].

III.  Dispozițiile pertinente din tratat

Articolul 43 alineatul (2) din TFUE prevede următoarele:

„Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.”

IV.   Jurisprudența cu privire la alegerea temeiului juridic

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic pentru o măsură [a Uniunii] trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii”(2). Trimiterea generică la TFUE este, așadar, insuficientă, deoarece temeiul juridic devine, astfel, nedeterminat, lucru care ar împiedica Curtea să fie în măsură să controleze pertinența sa. Astfel, o trimitere la tratat în ansamblu, în forma sa actuală, nu este conformă cu cerința de bază stabilită de Curte în această privință.

Unul dintre principiile de bază ale Uniunii Europene este faptul că competențele sale se întemeiază pe tratat, precum și că nu poate acționa în absența unor astfel de competențe, fapt confirmat de Curtea de Justiție: „[...] întrucât normele referitoare la formarea voinței instituțiilor Uniunii sunt stabilite de tratate și nu sunt nici la dispoziția statelor membre, nici a instituțiilor înseși, numai tratatele pot abilita, în cazuri speciale, o instituție să modifice o procedură decizională pe care o stabilesc. [...] În consecință, a recunoaște unei instituții posibilitatea de a stabili temeiuri juridice derivate care permit adoptarea unor acte legislative sau a unor măsuri de punere în aplicare, fie în sensul unei îngreunări, fie în sensul unei simplificări a modalităților de adoptare a unui act, ar echivala cu a-i atribui o competență legislativă care depășește ceea ce este prevăzut prin tratate.”(3) Prin urmare, dacă directivele sectoriale ar fi considerate temeiul juridic, atunci nu s-ar respecta jurisprudența Curții de Justiție, iar actele adoptate în baza acestuia ar fi invalide. Temeiul juridic propus constituie, prin urmare, un caz de temei juridic derivat ilegal.

V.  Conținutul și obiectul propunerii

Propunerea se referă la importul de semințe. Ea adaugă Brazilia și Republica Moldova pe lista existentă a țărilor terțe care beneficiază de recunoașterea echivalenței cu UE cu privire la anumite specii de semințe. Prin lărgirea perspectivei importurilor de semințe de bună calitate, propunerea are drept obiectiv creșterea productivității agricole și o dezvoltare rațională a producției agricole. De asemenea, ea urmărește obiectivul de a asigura siguranța aprovizionării. Aceste obiective țin de politica agricolă comună și sunt stabilite la articolul 39 alineatul (1) literele (a) și (c) din TFUE.

VI.  Analizarea și stabilirea temeiului juridic adecvat

Astfel cum a fost menționat mai sus, doar tratatul poate constitui temeiul pentru adoptarea unui act precum cel propus de Comisie. Astfel, legislația secundară la care face referire Comisia nu este relevantă, deoarece nu poate face parte din temeiul juridic al propunerii.

În plus, o simplă trimitere generală la TFUE nu este suficientă, iar colegiuitorii trebuie să modifice propunerea, stabilind care dintre dispoziții - ținând seama de obiectivul și conținutul propunerii - ar trebui să constituie temeiul juridic al acesteia. Dat fiind că obiectivul și conținutul sunt, astfel cum a fost prezentat mai sus, punerea în aplicare a politicii agricole comune cu privire la aspectele descrise în propunere, temeiul juridic adecvat al propunerii este articolul 43 alineatul (2) din TFUE.

VII.  Concluzii și recomandări

Având în vedere cele de mai sus, temeiul juridic al propunerii nu respectă cerințele de bază stabilite de Curtea de Justiție, deoarece este nedeterminat în ceea ce privește trimiterile sale la dispozițiile tratatului și constă în rest din dispoziții de legislație secundară.

În cursul reuniunii sale din 20 iunie 2018, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât în unanimitate(4) să recomande Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală să rețină articolul 43 alineatul (2) din TFUE ca temei juridic pentru propunere.

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Pavel Svoboda

(1)

Directiva 66/401/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere; Directiva 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de cereale; Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de legume; Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre;

(2)

[notă de subsol]

(3)

Hotărârea Parlamentul European/Consiliul în cauzele conexate C-14/15 și C-116/15, ECLI:EU:C:2016:715, punctul 47. Cu privire la acest principiu, a se vedea, de asemenea, Parlamentul European/Consiliul, C-363/14, ECLI:EU:C:2015:579, punctul 43; Parlamentul European/Consiliul, C-540/13, ECLI:EU:C:2015:224, punctul 32; Parlamentul European/Consiliul, cauzele conexate C-317/13 și C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223, punctul 42; Parlamentul European/Consiliul, C-133/06, ECLI:EU:C:2008:257, punctele 54-56;

(4)

La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepreședintă), Axel Voss (raportor pentru aviz), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Evelyn Regner, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia (la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia) și în Moldova (la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova)

Referințe

COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)

Data prezentării la PE

14.11.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AGRI

16.11.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Czesław Adam Siekierski

22.11.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

21.2.2018

Contestarea temeiului juridic

       Data avizului JURI

JURI

20.6.2018

 

 

 

Data adoptării

10.7.2018

 

 

 

Data depunerii

12.7.2018

Ultima actualizare: 26 iulie 2018Notă juridică