Postup : 2017/0297(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0253/2018

Predkladané texty :

A8-0253/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0318

SPRÁVA     ***I
PDF 603kWORD 62k
12.7.2018
PE 622.249v01-00 A8-0253/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavsku v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Czesław Adam Siekierski

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavsku v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0643),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorým Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0400/2017),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. februára 2018(1),

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0253/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

ROZHODNUTIEEURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/...

z ...,

ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílskej federatívnej republike v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílskej federatívnej republike, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavskej republike v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavskej republike

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  V rozhodnutí Rady 2003/17/ES(5) sa stanovuje, že inšpekcie v teréne vykonávané na určitých množiteľských porastoch v uvedených tretích krajinách sa za určitých podmienok majú považovať za rovnocenné inšpekciám v teréne uskutočňovaným v súlade s právom Únie a že za určitých podmienok sa osivo určitých druhov krmovín, obilnín, repy a olejnín a priadnych rastlín vyprodukované v týchto krajinách má považovať za rovnocenné osivu vyprodukovanému v súlade s právom Únie.

(2)  Brazílska federatívna republika (ďalej len „Brazília“) predložila Komisii žiadosť o uznanie rovnocennosti svojho systému inšpekcií v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, ako aj o uznanie rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného a potvrdeného v Brazílii.

(3)  Komisia preskúmala príslušné právne predpisy Brazílie a na základe auditu vykonaného v roku 2016 a týkajúceho sa systému úradných kontrol a potvrdzovania osiva krmovín a obilnín v Brazílii a jeho rovnocennosti s požiadavkami Únie uverejnila svoje zistenia v správe s názvom „Záverečná správa z auditu vykonaného v Brazílii od 11. apríla 2016 do 19. apríla 2016 s cieľom posúdiť systém úradných kontrol a potvrdzovania osiva a jeho rovnocennosť s požiadavkami Európskej únie“.

(4)  Na základe auditu sa dospelo k záveru, že inšpekcie v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva, odberu vzoriek, testovania a následnej úradnej kontroly osiva krmovín a osiva obilnín sa náležite vykonávajú a spĺňajú podmienky stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2003/17/ES a príslušné požiadavky stanovené v smerniciach Rady 66/401/EHS(6) a 66/402/EHS(7). Okrem toho sa dospelo k záveru, že vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie potvrdzovania osiva v Brazílii sú spôsobilé a ▌svoju činnosť vykonávajú náležitým spôsobom.

(5)  Moldavská republika predložila Komisii žiadosť o uznanie rovnocennosti svojho systému inšpekcií v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín, ako aj o uznanie rovnocennosti osiva obilnín, osiva zelenín a osiva olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného a potvrdeného v Moldavskej republike.

(6)  Komisia preskúmala príslušné právne predpisy Moldavskej republiky a na základe auditu vykonaného v roku 2016 a týkajúceho sa systému úradných kontrol a potvrdzovania osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín v Moldavskej republike a jeho rovnocennosti s požiadavkami Únie uverejnila svoje zistenia v správe s názvom „Záverečná správa z auditu vykonaného v Moldavskej republike od 14. do 21. júna 2016 s cieľom posúdiť systém úradných kontrol a potvrdzovania osiva a ich rovnocennosť s požiadavkami Európskej únie“.

(7)  Na základe auditu sa dospelo k záveru, že inšpekcie v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva, odberu vzoriek, testovania a následnej úradnej kontroly osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín sa vykonávajú náležite a spĺňajú podmienky stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2003/17/ES a príslušné požiadavky stanovené v smerniciach Rady 66/402/EHS, 2002/55/ES(8) a 2002/57/ES(9). Okrem toho sa dospelo k záveru, že vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie potvrdzovania osiva v Moldavskej republike sú spôsobilé a ▌svoju činnosť vykonávajú náležitým spôsobom.

(8)  Preto je vhodné uznať rovnocennosť v súvislosti s inšpekciami v teréne uskutočňovanými v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín v Brazílii a v súvislosti s osivom krmovín a osivom obilnín vyprodukovaným v Brazílii a úradne potvrdeným brazílskymi orgánmi.

(9)  Takisto je vhodné uznať rovnocennosť v súvislosti s inšpekciami v teréne uskutočňovanými v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín v Moldavskej republike a v súvislosti s osivom obilnín, osivom zelenín a osivom olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaným v Moldavskej republike a úradne potvrdeným moldavskými orgánmi.

(10)  V Únii existuje dopyt po dovoze osiva zelenín z tretích krajín vrátane Moldavskej republiky. Preto by sa rozhodnutie 2003/17/ES malo vzťahovať na úradne potvrdené osivo zelenín uvedené v smernici 2002/55/ES s cieľom reagovať na dopyt po tomto osive, ktoré pochádza z Moldavskej republiky a ktoré v budúcnosti môže pochádzať aj z iných tretích krajín.

(11)  S ohľadom na uplatniteľné pravidlá Medzinárodnej asociácie pre skúšanie osív (▌International Seed Testing Association - ISTA) je vhodné, aby dotknutá tretia krajina poskytla oficiálne prehlásenie, že osivo bolo podrobené odberu vzoriek a testovaniu v súlade s ustanoveniami uvedenými v medzinárodných pravidlách ISTA pre testovanie osiva (ďalej len „pravidlá ISTA“) s ohľadom na oranžové medzinárodné potvrdenia pre zásielky osív, a aby takéto potvrdenia sprevádzali zásielky osív.

(12)  So zreteľom na uplynutie platnosti „experimentu na zistenie odchýlky odberov vzoriek osiva a analýzy osiva“ stanoveného v bode A prílohy V k rozhodnutiu, ktoré prijala Rada Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 28. septembra 2000 a ktoré sa týka schém OECD pre potvrdzovanie odrôd osiva určeného pre medzinárodný obchod, by sa akýkoľvek odkaz na tento experiment mal vypustiť.

(13)  Vzhľadom na pristúpenie Chorvátska k Únii v roku 2013 by sa akýkoľvek odkaz na Chorvátsko ako tretiu krajinu mal vypustiť.

(14)  Rozhodnutie 2003/17/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny rozhodnutia 2003/17/ES

Rozhodnutie 2003/17/ES sa mení takto:

1.  V článku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Inšpekcie v teréne týkajúce sa množiteľského porastu pre produkciu osiva druhov uvedených v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, uskutočňované v tretích krajinách uvedených v uvedenej prílohe, sa považujú za rovnocenné inšpekciám v teréne uskutočňovaným v súlade so smernicami 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES za predpokladu, že:“

2.  Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Osivo druhov uvedených v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo vyprodukované v tretích krajinách uvedených v uvedenej prílohe a úradne potvrdené orgánmi uvedenými v uvedenej prílohe, sa považuje za rovnocenné osivu, ktoré je v súlade so smernicami 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v prílohe II bode B k tomuto rozhodnutiu.“

3.  Článok 3 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Pokiaľ má rovnocenné osivo „vymenenú etiketu a je opätovne zabalené“ v Spoločenstve v zmysle schém OECD týkajúcich sa potvrdzovania odrôd osiva určeného pre medzinárodný obchod, analogicky sa uplatňujú ustanovenia smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES o opätovnom uzatváraní balení vyprodukovaných v Spoločenstve.

Prvým pododsekom nie sú dotknuté pravidlá OECD uplatniteľné na takéto operácie.“;

b)  v odseku 2 sa písmeno b) ▌nahrádza takto:

„b)  pre malé balenia ES v zmysle smerníc 66/401/EHS, 2002/54/ES alebo 2002/55/ES.“

4.  Prílohy k rozhodnutiu 2003/17/ES sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/17/ES sa menia takto:

1-  Príloha I sa mení takto:

a)  v tabuľke sa v abecednom poradí vkladajú tieto zápisy:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EHS

66/402/EHS“

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EHS

2002/55/ES

2002/57/ES“

;

b)  v poznámke pod čiarou k ▌tabuľke uvedenej v písmene a) sa v abecednom poradí vkladajú tieto výrazy: „BR – Brazília“, „MD – Moldavská republika“;

c)  v poznámke pod čiarou k uvedenej tabuľke sa vypúšťa výraz „HR – Chorvátsko“

2.  Príloha II sa mení takto:

a)  v bode A odseku 1 sa dopĺňa táto zarážka:

„▌

–  osivo zelenín, v prípade druhov podľa smernice 2002/55/ES.“;

b)  bod B sa mení takto:

i)  v odseku 1 sa v prvom pododseku dopĺňa táto zarážka:

„▌

–  osivo zelenín, v prípade druhov podľa smernice 2002/55/ES.“;

ii)  v bode 2.1 sa za tretiu zarážku vkladá táto zarážka:

„▌–  smernica 2002/55/ES, príloha II,“;

iii)  bod 2.2 sa nahrádza takto:

„2.2.   Na účely preskúmania, či boli splnené podmienky stanovené v bode 2.1, sa v súlade s pravidlami ISTA úradne alebo pod úradným dohľadom odoberajú vzorky a hmotnosti vzoriek zodpovedajú hmotnostiam stanoveným týmito metódami, berúc do úvahy hmotnosti stanovené týmito smernicami:

–  smernica 66/401/EHS, príloha III, stĺpce 3 a 4,

–  smernica 66/402/EHS, príloha III, stĺpce 3 a 4,

–  smernica 2002/54/ES, príloha II, druhý riadok,

–  smernica 2002/55/ES, príloha III,

–  smernica 2002/57/ES, príloha III, stĺpce 3 a 4.“;

iv)  bod 2.3 sa nahrádza takto:

„2.3.  Preskúmanie sa vykoná úradne alebo pod úradným dohľadom v súlade s pravidlami ISTA.“;

v)  bod 2.4 sa vypúšťa;

vi)  v bode 3.1 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„–  prehlásenie, že osivo bolo podrobené odberu vzoriek a otestované v súlade s platnými medzinárodnými metódami: „Odber vzoriek a analýzy vykonal v súlade s ustanoveniami uvedenými v medzinárodných pravidlách ISTA pre testovanie osiva s ohľadom na oranžové medzinárodné potvrdenia pre zásielky osív ... (názov alebo členský kód útvaru ISTA pre testovanie osiva)“,“;

vii)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  Zásielky osív musia byť sprevádzané oranžovým medzinárodným potvrdením pre zásielky osív ISTA, v ktorom sú uvedené údaje o podmienkach uvedených v odseku 2.“.

(1)

  Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 76.

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 76.

(4)

  Pozícia Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z ....

(5)

  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s.10).

(6)

  Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298).

(7)

  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309).

(8)

  Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)

  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).


STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Vážený pán Czesław SIEKIERSKI

predseda

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

BRUSEL

Vec:  Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavsku v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

Vážený pán predseda,

listom z 24. apríla 2018 ste v súlade s článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci o overenie správnosti určenia právneho základu uvedeného návrhu Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi, ktorá sa konala 20. júna 2018.

V návrhu sa ako právny základ uvádza Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) bez žiadnych ďalších špecifikácií a ustanovenia obsiahnuté v štyroch sektorových smerniciach, ktorými sa Rade poskytuje právomoc rozhodnúť o rovnocennosti (v uvedenom poradí článok 16 ods. 1 smernice 66/401, článok 16 ods. 1 smernice 66/402, článok 37 ods. 1 smernice 2002/55, článok 20 ods. 1 smernice 2002/571).

I.  Všeobecný kontext

Uvedený návrh Komisie sa týka dovozu osiva z krajín mimo EÚ. Navrhuje sa v ňom pridať Brazíliu a Moldavsko do zoznamu krajín, ktorých systémy kontrol sa uznávajú, pokiaľ ide o určité druhy osiva. Na tento účel sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES o inšpekciách v teréne a rovnocennosti osiva v krajinách mimo EÚ.

Právne predpisy Únie o obchodovaní s osivom sa stanovujú v horizontálnej smernici (smernica Rady 2002/53/ES o spoločnom katalógu) a vo viacerých sektorových smerniciach týkajúcich sa konkrétnych druhov plodín (krmovín, obilnín, olejnín, priadnych rastlín, ovocia, repy a pod.). Podľa týchto smerníc sa navyše v priebehu času prijalo viacero vykonávacích opatrení. Cieľom týchto právnych predpisov je prispievať k produktivite poľnohospodárstva a dostupnosti zásob tým, že sa zabezpečí, aby osivo uvádzané na trh malo dostatočnú hodnotu klíčivosti a bolo bez výskytu choroby. Hlavným pravidlom je, že osivo možno uviesť na trh Únie len vtedy, ak patrí k registrovanej odrode (je uvedené v „katalógu“) a je súčasťou osivovej dávky, ktorá bola certifikovaná.

Cieľom certifikácie je zaručiť, že osivo skutočne patrí k odrode, o ktorej sa tvrdí, že k nej patrí, že je zdravé a že má vysokú kvalitu. Certifikáciu vykonávajú úrady alebo sa vykonáva pod úradným dohľadom. Zahŕňa „inšpekcie v teréne“, to znamená vizuálne inšpekcie na poliach, na ktorých sa osivo pestuje, a inšpekcie dávok, ako aj odber vzoriek a testovanie.

Tento návrh sa týka štyroch sektorových smerníc: smernice Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh, smernice Rady 66/402/EHS týkajúcej sa obchodovania s osivom obilnín, smernice Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín a smernice Rady 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín.

V týchto aktoch sa stanovuje možnosť, že osivo zozbierané v tretej krajine, pri ktorom sú zabezpečené rovnaké záruky, pokiaľ ide o vlastnosti a kontrolu, sa bude považovať za rovnocenné osivu zozbieranému v Únii alebo že inšpekcie v teréne vykonávané na množiteľských porastoch v tretej krajine sa budú považovať za vyhovujúce požiadavkám EÚ. V štyroch uvedených smerniciach sa stanovuje, že Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie, určí tretie krajiny, ktorým sa má uznať rovnocennosť.

Na základe týchto ustanovení sa v rozhodnutí Rady 2003/17/ES (akte, ktorý sa mení týmto návrhom) stanovilo, že niektoré osivá – konkrétne osivo krmovín, obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín – vyprodukované v uvedených tretích krajinách sa budú považovať za rovnocenné osivu rovnakého druhu vyprodukovanému v Únii a že inšpekcie množiteľských porastov v teréne vykonávané v týchto krajinách sú v súlade s príslušnými požiadavkami Únie. Rozhodnutie tiež obsahuje určité ustanovenia týkajúce sa výmeny etikiet a opätovného balenia osiva, ktoré sa uskutočňuje na území členských štátov. Príloha I k rozhodnutiu obsahuje zoznam plodín a tretích krajín, v prípade ktorých sa uznáva rovnocennosť.

V dotknutom návrhu sa do tohto zoznamu tretích krajín pridáva Brazília, pokiaľ ide o osivo krmovín a osivo obilnín, a Moldavsko, pokiaľ ide o osivo obilnín, osivo zelenín a osivo olejnín a priadnych rastlín. V návrhu sa tiež mierne menia ustanovenia týkajúce sa výmeny etikiet a opätovného balenia osiva.

II.   Navrhovaný právny základ

Návrh má viacnásobný právny základ: Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) bez žiadnych ďalších špecifikácií a ustanovenia obsiahnuté v štyroch sektorových smerniciach(1), ktorými sa Rade poskytuje právomoc rozhodnúť o rovnocennosti (v uvedenom poradí článok 16 ods. 1 smernice 66/401, článok 16 ods. 1 smernice 66/402, článok 37 ods. 1 smernice 2002/55, článok 20 ods. 1 smernice 2002/57).

III.  Príslušné ustanovenia zmluvy

Článok 43 ods. 2 ZFEÚ znie:

„Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú v článku 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.“

IV.   Judikatúra o výbere právneho základu

Podľa judikatúry Súdneho dvora „musí byť voľba právneho základu pre opatrenie [Únie] založená na objektívnych skutočnostiach, ktoré môžu byť súdne preskúmateľné a medzi ktoré patria predovšetkým cieľ a obsah predmetného opatrenia(2). Všeobecný odkaz na ZFEÚ je preto nedostatočný, keďže právny základ tak nie je presne určený, čo Súdnemu dvoru bráni v možnosti preskúmať jeho správnosť. Odkaz na zmluvu ako celok tak nespĺňa základnú požiadavku, ktorú v tomto smere stanovil Súdny dvor.

Jednou z hlavných zásad Európskej únie je to, že svoje právomoci vyvodzuje zo zmluvy a že nesmie konať v prípade neexistencie takýchto právomocí, ako potvrdzuje Súdny dvor: „[...] pravidlá tvorby vôle inštitúcií Únie sú stanovené Zmluvami a členské štáty ani samotné inštitúcie nimi nemôžu disponovať. [...] Pokiaľ by sa inštitúcii priznala možnosť vytvárať odvodené právne základy, či už v zmysle sprísnenia alebo v zmysle zjednodušenia podmienok prijímania aktu, bola by jej tým priznaná normotvorná právomoc prekračujúca medze toho, čo stanovujú Zmluvy.(3) Opierať sa o sektorové smernice ako o právny základ by preto nebolo v súlade s judikatúrou Súdneho dvora a akt prijatý na takomto základe by bol neplatný. Navrhovaný právny základ preto predstavuje prípad nezákonného druhotného právneho základu.

V.  Obsah a cieľ návrhu

Návrh sa týka dovozu osiva. Brazília a Moldavsko sa ním dopĺňajú do existujúceho zoznamu tretích krajín, ktoré využívajú rovnocennosť s EÚ, pokiaľ ide o určité druhy osiva. Tým sa rozširujú vyhliadky na dovoz osiva vysokej kvality. V tomto zmysle má návrh za cieľ zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva a racionálne rozvíjať poľnohospodársku produkciu. Jeho cieľom je takisto zabezpečiť dostupnosť dodávok. Tieto ciele sú súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky a sú stanovené v článku 39 ods. 1 písm. a) a c) ZFEÚ.

VI.  Analýza a stanovenie vhodného právneho základu

Ako už bolo uvedené, základom pre prijatie aktu, ako ho navrhuje Komisia, môže byť len zmluva. Sekundárne právne predpisy, na ktoré odkazuje Komisia, sú preto irelevantné a nemôžu byť súčasťou právneho základu návrhu.

Obyčajný všeobecný odkaz na ZFEÚ navyše nestačí a spoluzákonodarcovia musia zmeniť návrh tak, že so zreteľom na cieľ a obsah návrhu stanovia, ktoré ustanovenie by malo tvoriť jeho právny základ. Keďže, ako sa opisuje vyššie, jeho obsahom a cieľom je vykonávať spoločnú poľnohospodársku politiku, pokiaľ ide o aspekty uvedené v návrhu, vhodným právnym základom návrhu je článok 43 ods. 2 ZFEÚ.

VII.  Záver a odporúčanie

Vo svetle uvedeného nie je právny základ návrhu v súlade so základnými požiadavkami stanovenými Súdnym dvorom, keďže nie je presne určený, pokiaľ ide o odkaz na ustanovenia zmluvy, a ďalej ho tvoria ustanovenia sekundárnych právnych predpisov.

Výbor pre právne veci sa preto na svojej schôdzi 20. júna 2018 jednomyseľne rozhodol(4) odporučiť Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka uviesť ako právny základ návrhu článok 43 ods. 2 ZFEÚ.

S úctou

Pavel Svoboda

(1)

Smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh, smernica Rady 66/402/EHS týkajúca sa obchodovania s osivom krmovín na trh, smernica Rady 2002/55/EHS o obchodovaní s osivom zelenín, smernica Rady 2002/57/EHS o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín.

(2)

[poznámka pod čiarou]

(3)

Rozsudok v spojených veciach Parlament/Rada, C-14/15 a C-116/15, ECLI:EU:C:2016:715, bod 47 Vo veci tejto zásady pozri takisto Parlament/Rada, C-363/14, ECLI:EU:C:2015:579, bod 43, Parlament/Rada, C-540/13, ECLI:EU:C:2015:224, bod 32, Parlament/Rada, spojené veci C-317/13 a C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223, bod 42, Parlament/Rada, C-133/06, ECLI:EU:C:2008:257, body 54 až 56.

(4)

Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčka), Axel Voss (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Evelyn Regner, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii (v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii) a v Moldavsku (v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku)

Referenčné čísla

COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)

Dátum predloženia EP

14.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

16.11.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Czesław Adam Siekierski

22.11.2017

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

21.2.2018

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

20.6.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.7.2018

 

 

 

Dátum predloženia

12.7.2018

Posledná úprava: 26. júla 2018Právne oznámenie