Postup : 2009/0018(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0254/2018

Předložené texty :

A8-0254/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/10/2018 - 7.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0361

DOPORUČENÍ     ***
PDF 527kWORD 57k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Francisco Assis

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06730/2018),

–  s ohledem na Dohodu o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0160/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0254/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Kanady.

(1)

Úř. věst. C 207, 6.8.2010, s. 32


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Rada zmocnila v říjnu roku 2007 Komisi k jednání o komplexní dohodě o letecké dopravě s Kanadou (dále jen „dohoda“).

Podle mandátu k jednání bylo cílem vytvořit otevřený letecký prostor mezi EU a Kanadou, aby tak vznikl jednotný trh s leteckou dopravou, na němž by byl umožněn volný tok investic a evropské a kanadské letecké společnosti by mohly poskytovat letecké služby bez jakéhokoli omezení i na domácích trzích obou stran.

Obsah dohody

Dohoda zahrnuje postupné zavádění přepravních práv, investičních příležitostí a rozsáhlé spolupráce v řadě oblastí, včetně bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, sociálních záležitostí, zájmů spotřebitele, životního prostředí, uspořádání letového provozu, poskytování státní podpory a hospodářské soutěže.

Všechny letecké společnosti EU budou moci provozovat přímé lety do Kanady z kteréhokoli místa v Evropě. Dohoda odstraňuje veškerá omezení týkající se tras, cen či počtu letů v týdnu mezi Kanadou a EU. Letecké společnosti budou moci uzavírat obchodní dohody, jako jsou dohody o společných letech provozovaných několika leteckými společnostmi, které jsou důležité pro společnosti létající do mnoha destinací, a stanovovat své tarify v souladu s právními předpisy na ochranu hospodářské soutěže. Dohoda obsahuje ustanovení ohledně postupného otevírání trhu, která se pojí s poskytnutím větší investiční svobody z obou stran:

První fáze platí v případech, kdy je podíl zahraničního kapitálu v letecké společnosti omezen na 25 %, jako tomu bylo v případě, kdy byla ukončena jednání o uvedené dohodě. Letecké společnosti mohou zcela svobodně provozovat přímé lety mezi kterýmkoli místem v Evropě a v Kanadě. Již neexistují žádná omezení, pokud jde o počet leteckých společností létajících mezi EU a Kanadou, ani pokud jde o počet letů provozovaných jakoukoli společností. Nákladní letecké společnosti budou mít právo pokračovat v letu do třetích zemí.

Druhá fáze bude zahájena, jakmile Kanada přijme opatření, která umožní evropským investorům vlastnit až 49 % akcií kanadských přepravců s hlasovacím právem. To znamená, že budou k dispozici určitá další práva, včetně práva nákladních leteckých společností provozovat lety z destinace v zemi druhé strany do třetích zemí, aniž by zajišťovaly spojení do země původu (tzv. právo „sedmé svobody“). Je nutné dodat, že Kanada tuto možnost zavedla již v březnu 2009.

Třetí fáze začne v momentě, kdy obě strany vzájemně umožní investorům založit a řídit nové letecké společnosti na svém trhu. Od tohoto okamžiku budou moci pokračovat v letu do třetích zemí i letecké společnosti provozující osobní dopravu.

Čtvrtá fáze je posledním krokem, kdy budou obě strany mít plné právo provozovat lety mezi oběma trhy, v jejich rámci i mimo ně, a to včetně letů mezi určitými místy na území druhé strany (tzv. „kabotáž“). Tato fáze nastane, jakmile obě strany dokončí opatření umožňující občanům druhé strany bez omezení vlastnit a řídit jejich letecké společnosti.

Obě strany se dohodly na tom, že budou úzce spolupracovat za účelem zmírnění vlivu letecké dopravy na změnu klimatu. V oblasti bezpečnosti a ochrany před protiprávními činy se v dohodě plánuje vzájemné uznávání norem a jednorázové bezpečnostní kontroly (tj. na cestující, zavazadla a náklad v tranzitu se nebudou vztahovat žádná další bezpečnostní opatření). Dohoda obsahuje také zvláštní ustanovení zaměřená na lepší ochranu zájmů spotřebitelů, včetně závazku vést konzultace o otázkách, jako je vyplácení náhrad za odepření možnosti nástupu na palubu, opatření zlepšující možnost přístupu na palubu a vracení peněz cestujícím, s cílem zajistit pokud možno jednotný postup. V textu dohody je obsažen přísný mechanizmus, který má zajistit, že letecké společnosti nesmějí být vystaveny diskriminaci, pokud jde o přístup k infrastruktuře a ke státním dotacím.

Podle studie, kterou zahájila Komise, otevřená dohoda s Kanadou povede v prvním roce ke zvýšení počtu cestujících o půl milionu osob, přičemž lze očekávat, že po několika letech využije výhod, které tato dohoda nabídne, dalších 3,5 milionu cestujících. Dohoda by mohla na základě nižších cen letenek vést k uspoření 72 milionů EUR ve prospěch spotřebitelů a také k vytvoření nových pracovních míst.

Režim

V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 1. a 2. října 2007, kterým se Komise pověřuje k zahájení jednání, sjednala Komise jménem Evropského společenství a jeho členských států Dohodu o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie (dále jen „dohoda“).

Dohoda byla parafována dne 30. listopadu 2008, schválena na vrcholné schůzce mezi EU a Kanadou dne 6. května 2009 a podepsána ve dnech 17. a 18. prosince 2009; v souladu s rozhodnutím Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě 2010/417/ES(1) byla dohoda podepsána s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

Dohoda je v souladu s rozhodnutím 2010/417/ES prozatímně uplatňována ode dne jejího podpisu.

Dne 24. března 2011 v návaznosti na doporučení výboru TRAN vyslovil Parlament svůj souhlas(2) s uzavřením dohody.

Dohoda byla v říjnu 2016 ratifikována všemi členskými státy, s výjimkou Chorvatské republiky. Chorvatská republika přistoupí k dohodě v souladu s čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011.

Dne 10. ledna 2018 předložila Komise pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody s cílem zohlednit vstup Lisabonské smlouvy v platnost a právní úpravy požadované v rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 28. dubna 2015(3) ve věci C-28/12.

Aby mohla uzavřít dohodu o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Kanadou na straně druhé, potřebuje Rada souhlas Evropského parlamentu, jejž vyžaduje článek 218 SFEU.

Podle článku 99 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu Parlamentu předloží příslušný výbor doporučení ke schválení či zamítnutí navrženého aktu. Parlament své rozhodnutí přijme jediným hlasováním, přičemž k textu dohody nelze předkládat pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy lze ve výboru předkládat pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení navržené zpravodajem.

Stanovisko zpravodaje

Kanada je klíčovým partnerem Evropské unie. Jak bylo poprvé uvedeno v doporučení výboru TRAN z roku 2007 je tato dohoda velmi ambiciózní a plně v souladu s evropskou politikou spočívající ve zlepšení spojení mezi příslušnými trhy a vztahů mezi jednotlivci a dále k vytvoření nových možností pro letecké odvětví.

Je součástí rámce vnější politiky Unie v oblasti letectví, kterou zřídila Komise v různých sděleních a stanoviscích a postojích Parlamentu (např. zprávě o „strategii pro evropské letectví“ se hlasovalo v únoru 2017(4)).

Vzhledem výše popsané situaci zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch vydal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

(1)

Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 30.

(2)

A7–0045/2011P7_TA(2011)0107.

(3)

Věc C-28/12, Evropská komise v. Rada, rozsudek (velký senát) ze dne 28. dubna 2015, Úř. věst. C 213/3 ze dne 29. června 2015.

(4)

A8-0021/2017.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi ES a Kanadou o letecké dopravě

Referenční údaje

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

22.11.2010

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anna Hedh

Datum předložení

12.7.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter‑Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian‑Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie‑Pierre Vieu

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 29. srpna 2018Právní upozornění