Procedure : 2009/0018(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0254/2018

Indgivne tekster :

A8-0254/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/10/2018 - 7.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0361

HENSTILLING     ***
PDF 454kWORD 57k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side

(06730/2018 – C8‑0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Francisco Assis

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side

(06730/2018 – C8‑0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06730/2018),

–  der henviser til lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0160/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0254/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Canadas regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 207 af 6.8.2010, s. 32.


BEGRUNDELSE

Baggrund

I oktober 2007 gav Rådet Kommissionen mandat til at forhandle en samlet lufttransportaftale med Canada (herefter "aftalen").

Forhandlingsmandatet tager sigte på etablering af et åbent luftfartsområde mellem EU og Canada for at skabe et indre marked for lufttransport med fri bevægelighed for investeringer, hvor europæiske og canadiske luftfartsselskaber vil kunne udøve lufttrafik uden begrænsninger, herunder på begge parters hjemmemarkeder.

Indholdet af aftalen

Aftalen omfatter en gradvis indfasning af trafikrettigheder og investeringsmuligheder samt vidtrækkende samarbejde om en række spørgsmål, herunder flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse, sociale spørgsmål, forbrugerinteresser, miljø, lufttrafikstyring, statsstøtte og konkurrence.

Alle flyselskaber i EU vil kunne foretage direkte flyvninger til Canada fra hele Europa. Med aftalen fjernes alle begrænsninger vedrørende ruter, priser og antal ugentlige flyvninger mellem Canada og EU. Luftfartsselskaber vil frit kunne indgå kommercielle aftaler, såsom aftaler om fælles rutenummer, som er vigtige for luftfartsselskaber, der betjener et stort antal destinationer, og fastsætte deres priser i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen. Aftalen indeholder bestemmelser vedrørende en markedsåbning i forskellige faser, der er gjort afhængig af tilladelser til større investeringsfrihed fra begge parter:

Første fase er gældende, når udenlandsk ejerskab af luftfartsselskaber er begrænset til 25 %, hvilket var tilfældet, da forhandlingerne om aftalen blev afsluttet. Luftfartsselskaber har ubegrænset frihed til at drive direkte flyruter mellem enhver destination i Europa og enhver destination i Canada. Antallet af luftfartsselskaber, der flyver mellem EU og Canada, vil ikke længere være underlagt begrænsninger, og det samme gælder antallet af ruter, som kan drives af et givet flyselskab. Luftfragtselskaber vil få ret til at flyve videre til tredjelande.

Anden fase indledes, så snart Canada har taget de nødvendige skridt til, at europæiske investorer kan eje op til 49 % af et canadisk luftfartsselskabs stemmeberettigede aktier. Dette omfatter visse yderligere rettigheder, herunder retten for en fragtoperatør til at levere tjenester til tredjelande fra den anden parts territorium uden først at have haft kontakt til sit oprindelsessted (den såkaldte syvende frihedsrettighed). Canada indførte faktisk denne mulighed i marts 2009.

Tredje fase indledes, når begge parter har gjort det muligt for investorer at etablere og kontrollere nye luftfartsselskaber på hinandens markeder. Da vil passagerselskaber kunne flyve videre til tredjelande.

Fjerde fase er sidste skridt med fuldstændige rettigheder til at operere mellem, inden for og ud over begge markeder, herunder mellem destinationer på den anden parts territorium (cabotage). Der vil blive givet tilladelse hertil, når begge parter har gennemført tiltag, som muliggør fuldt ejerskab og kontrol med deres luftfartsselskaber for den anden parts statsborgere.

Begge parter enedes om at samarbejde tæt for at afbøde luftfartens konsekvenser for klimaændringerne. Hvad flyvesikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse angår, forudser aftalen gensidig anerkendelse af standarder og "one-stop security" (dvs. transitpassagerer, -bagage og/eller -fragt undtages fra alle yderligere sikkerhedsforanstaltninger). Der er også særlige bestemmelser med sigte på forbedring af forbrugerinteresser, herunder et tilsagn om at foretage høringer med henblik på at nå frem til kompatible metoder på områder såsom kompensation for boardingafvisning, tilgængelighedsforanstaltninger og tilbagebetaling til passagerer i den udstrækning, det er muligt. Der fastsættes desuden en stærk mekanisme, der skal sikre, at luftfartsselskaber ikke kan udsættes for forskelsbehandling for så vidt angår adgang til infrastruktur og statsstøtte.

Endelig viser en undersøgelse, som Kommissionen har foretaget, at en åben aftale med Canada vil generere yderligere en halv million passagerer det første år, og inden for en kortere årrække kan yderligere 3,5 millioner passagerer forventes at drage fordel af de muligheder, som en sådan aftale vil kunne tilbyde. Aftalen kan komme til at medføre forbrugerfordele på mindst 72 mio. EUR gennem lavere billetpriser og kan også føre til skabelse af nye arbejdspladser.

Procedure

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne forhandlet om en lufttransportaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (herefter "aftalen") i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 1. og 2. oktober 2007 om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger.

Aftalen mellem EU og Canada blev paraferet den 30. november 2008, godkendt på topmødet mellem EU og Canada den 6. maj 2009 og undertegnet den 17.-18. december 2009, dog med forbehold for dens indgåelse på et senere tidspunkt, i overensstemmelse med afgørelse 2010/417/EF(1) truffet af Rådet og repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet.

Den har i overensstemmelse med afgørelse 2010/417/EF fundet foreløbig anvendelse siden undertegnelsen.

Den 24. marts 2011 gav Europa-Parlamentet efter henstilling fra TRAN-udvalget sin godkendelse(2) til indgåelsen af aftalen.

I oktober 2016 var aftalen blevet ratificeret af alle medlemsstater med undtagelse af Republikken Kroatien. Republikken Kroatien forventes at tiltræde aftalen i henhold til den procedure, der er fastsat i artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten fra 2011.

Den 10. januar 2018 forelagde Kommissionen et ændret forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen med henblik på at tage hensyn til Lissabontraktatens ikrafttræden og de juridiske ændringer, der er blevet nødvendige som følge af Den Europæiske Unions Domstols dom af 28. april 2015(3) i sag C-28/12.

For at kunne indgå lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side behøver Rådet i henhold til artikel 218 i TEUF Europa-Parlamentets godkendelse.

I henhold til forretningsordenens artikel 99 og artikel 108, stk. 7, forelægger det kompetente udvalg en henstilling om at godkende eller forkaste forslaget til retsakt. Parlamentet træffer afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalen. Ændringsforslag kan kun behandles i udvalget, hvis de sigter mod at omgøre den af ordføreren foreslåede henstilling.

Ordførerens holdning

Canada er en vigtig partner for Den Europæiske Union. Som det blev anført i TRAN-udvalgets henstilling fra 2007, er denne aftale meget ambitiøs og helt i tråd med EU's politik, der består i at forbedre både forbindelserne mellem respektive markeder og båndene mellem mennesker samt skabe nye muligheder for luftfartssektoren.

Den er et led i Unionens eksterne luftfartspolitik, som blev fastlagt i Kommissionens forskellige meddelelser og Parlamentets holdninger (f.eks. rapporten om "En luftfartsstrategi for Europa", som blev vedtaget i februar 2017(4)).

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN-udvalget afgiver en positiv henstilling vedrørende indgåelsen af denne aftale.

(1)

EUT L 207 af 6.8.2010, s. 30.

(2)

A7-0045/2011 og P7_TA(2011)0107.

(3)

Domstolens dom (Store Afdeling) af 28. april 2015 i sag C-28/12, Kommissionen mod Rådet (EUT C 213/3 af 29.6.2015).

(4)

A8-0021/2017.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Lufttransportaftalen mellem EU og Canada

Referencer

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Dato for høring/anmodning om godkendelse

22.11.2010

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 200, stk. 2

Anna Hedh

Dato for indgivelse

12.7.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter‑Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian‑Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

GUE/NGL

Marie‑Pierre Vieu

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 29. august 2018Juridisk meddelelse