Διαδικασία : 2009/0018(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0254/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0254/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/10/2018 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0361

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 674kWORD 59k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Francisco Assis

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06730/2018),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0160/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0254/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Καναδά.

(1)

  ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 32


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Τον Οκτώβριο του 2007, το Συμβούλιο έδωσε στην Επιτροπή εντολή έναρξης διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συνολικής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών με τον Καναδά (εφεξής «η συμφωνία»).

Η διαπραγματευτική εντολή έθεσε τον στόχο δημιουργίας ενός ανοικτού εναέριου χώρου μεταξύ ΕΕ-Καναδά, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ενιαία αγορά αερομεταφορών εντός της οποίας οι ροές των επενδύσεων θα ήταν ελεύθερες και όπου οι ευρωπαϊκές και οι καναδικές αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να προσφέρουν αεροπορικά δρομολόγια χωρίς κανέναν περιορισμό, ακόμη και στις εγχώριες αγορές αμφότερων των συμβαλλομένων μερών.

Περιεχόμενο της συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων μεταφορών και επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και την ευρύτατη συνεργασία σε διάφορα ζητήματα, όπως η προστασία, η ασφάλεια, τα κοινωνικά ζητήματα, τα συμφέροντα των καταναλωτών, το περιβάλλον, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, οι κρατικές ενισχύσεις και ο ανταγωνισμός.

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ θα μπορούν να εκτελούν απευθείας πτήσεις προς τον Καναδά, από οπουδήποτε στην Ευρώπη. Με τη συμφωνία καταργούνται όλοι οι περιορισμοί στις διαδρομές, τις τιμές ή τον αριθμό των εβδομαδιαίων πτήσεων μεταξύ Καναδά και ΕΕ. Οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες, όπως συμφωνίες κοινού κωδικού, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία για τις εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς πολλούς προορισμούς, καθώς και να καθορίζουν τους ναύλους τους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση μεγαλύτερης επενδυτικής ελευθερίας και από τις δύο πλευρές:

Το πρώτο στάδιο ισχύει εκεί όπου το ποσοστό ξένης ιδιοκτησίας περιορίζεται στο 25%, όπως συνέβαινε όταν ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν απεριόριστη ελευθερία να εκτελούν απευθείας πτήσεις μεταξύ οποιουδήποτε σημείου στην Ευρώπη και οποιουδήποτε σημείου στον Καναδά. Δεν θα υπάρχουν πια περιορισμοί στον αριθμό των εταιρειών που πραγματοποιούν πτήσεις μεταξύ ΕΕ και Καναδά, ούτε στον αριθμό των πτήσεων που πραγματοποιεί κάθε αεροπορική εταιρεία. Οι εμπορικές αερογραμμές θα έχουν το δικαίωμα να συνεχίζουν τις πτήσεις τους προς τρίτους προορισμούς.

Το δεύτερο στάδιο ξεκινά μόλις ο Καναδάς λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ευρωπαίους επενδυτές να αποκτούν έως και το 49% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε καναδικές αεροπορικές εταιρείες. Αυτό συνεπάγεται ορισμένα επιπλέον δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των εμπορικών αερογραμμών να πραγματοποιούν πτήσεις προς τρίτες χώρες από το έδαφος του άλλου μέρους χωρίς σύνδεση με το σημείο προέλευσής τους (τα λεγόμενα δικαιώματα «7ης ελευθερίας»). Πράγματι, ο Καναδάς θέσπισε αυτή τη δυνατότητα τον Μάρτιο του 2009.

Το τρίτο στάδιο ξεκινά μόλις τα δύο μέρη επιτρέψουν στους επενδυτές να ιδρύουν και να ελέγχουν νέες αεροπορικές εταιρείες στην αγορά του άλλου μέρους. Τότε οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να πραγματοποιούν πτήσεις προς τρίτες χώρες.

Το τέταρτο στάδιο είναι το τελευταίο, κατά το οποίο παραχωρούνται πλήρη δικαιώματα εκτέλεσης δρομολογίων μεταξύ, εντός και πέραν των αντίστοιχων αγορών, ακόμη και μεταξύ σημείων της επικράτειας του άλλου μέρους (καμποτάζ). Το δικαίωμα αυτό θα δοθεί μόλις τα δύο μέρη ολοκληρώσουν τη διαδικασία ώστε να επιτρέπεται η πλήρης ιδιοκτησία και ο έλεγχος των αεροπορικών εταιρειών τους από υπηκόους του άλλου μέρους.

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στενά για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της εναέριας κυκλοφορίας στην κλιματική αλλαγή. Στον τομέα της προστασίας και της ασφάλειας, η συμφωνία προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων και «ενιαία ασφάλεια» (δηλ. οι επιβάτες που μετεπιβιβάζονται, καθώς και οι αποσκευές και τα φορτία, θα απαλλάσσονται από τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας). Υπάρχουν επίσης ειδικές διατάξεις για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμευσης για διαβουλεύσεις με στόχο την επίτευξη όσο το δυνατόν πιο συμβατών προσεγγίσεων σε θέματα όπως η αποζημίωση για άρνηση επιβίβασης, μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και επιστροφή χρημάτων στους επιβάτες. Το κείμενο προβλέπει έναν αυστηρό μηχανισμό ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα αντιμετωπίζονται μεροληπτικά όσον αφορά την πρόσβασή τους στις υποδομές ή τις κρατικές ενισχύσεις.

Τέλος, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής, μια ανοικτή συμφωνία με τον Καναδά μπορεί να προσθέσει μισό εκατομμύριο επιβάτες κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της και, μέσα σε μερικά χρόνια, αναμένεται να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει μια τέτοια συμφωνία περί τα 3,5 εκατομμύρια επιπλέον επιβάτες. Η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε όφελος τουλάχιστον 72 εκατ. ευρώ για τους καταναλωτές, μέσω χαμηλότερων ναύλων, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Διαδικασία

Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου («η συμφωνία»), με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2007, που εξουσιοδοτούσε την Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία μονογραφήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2008, εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά, στις 6 Μαΐου 2009, και υπογράφηκε στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση 2010/417/ΕΚ(1) του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής, σύμφωνα με την απόφαση 2010/417/ΕΚ.

Στις 24 Μαρτίου 2011, μετά από σύσταση της επιτροπής TRAN, το Κοινοβούλιο ενέκρινε(2) τη σύναψη της συμφωνίας.

Τον Οκτώβριο του 2016, η συμφωνία είχε κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, εξαιρουμένης της Δημοκρατίας της Κροατίας. Η Δημοκρατία της Κροατίας πρόκειται να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της Κροατίας του 2011.

Στις 10 Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και οι νομικές τροποποιήσεις που απαιτούνται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του της 28ης Απριλίου 2015(3) στην υπόθεση C-28/12.

Για τη σύναψη της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου, το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή υποβάλλει σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη της προτεινόμενης πράξης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την προτεινόμενη πράξη σε μία μοναδική ψηφοφορία και χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες επί της συμφωνίας. Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση, όπως αυτή προτείνεται από τον εισηγητή.

Η θέση του εισηγητή

Ο Καναδάς είναι βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη σύσταση της επιτροπής TRAN του 2017, η παρούσα συμφωνία είναι πολύ φιλόδοξη και συνάδει πλήρως με την ευρωπαϊκή πολιτική που συνίσταται στη βελτίωση τόσο των συνδέσεων μεταξύ των αντίστοιχων αγορών όσο και των δεσμών μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τον τομέα των αεροπορικών εταιρειών.

Αποτελεί μέρος του πλαισίου της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Ένωσης που θεσπίστηκε με τις διάφορες ανακοινώσεις της Επιτροπής και τις θέσεις του Κοινοβουλίου (π.χ. η έκθεση με τίτλο «Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη» ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2017(4)).

Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει στην επιτροπή TRAN να εκδώσει θετική σύσταση σχετικά με τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

(1)

ΕΕ L207 της 6.8.2010, σ. 30.

(2)

A7-0045/2011 και P7_TA(2011)0107.

(3)

Υπόθεση C-28/12, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 28ης Απριλίου 2015, ΕΕ C 213/3 της 29ης Ιουνίου 2015.

(4)

A8-0021/2017.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΚ-Καναδά

Έγγραφα αναφοράς

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

22.11.2010

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh

Ημερομηνία κατάθεσης

12.7.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Μιλτιάδης Κύρκος

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου