Nós Imeachta : 2009/0018(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0254/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0254/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 02/10/2018 - 7.4

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0361

MOLADH     ***
PDF 373kWORD 57k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, maidir leis an gComhaontú Aeriompair idir an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát de pháirt amháin, agus Ceanada, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích

(06730/2018 – C8‑0160/2018 – 2009/0018(NLE))

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Rapóirtéir: Francisco Assis

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, maidir leis an gComhaontú Aeriompair idir an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát de pháirt amháin, agus Ceanada, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích

(06730/2018 – C8‑0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (06730/2018),

–  ag féachaint don Chomhaontú Aeriompair idir Ceanada agus an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát(1),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 100(2) agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8‑0160/2018),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4), agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0254/2018),

1.  ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Cheanada.

(1)

  IO L 207, 6.8.2010, lch. 32.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Cúlra

I mí Dheireadh Fómhair 2007, thug an Chomhairle sainordú don Choimisiún comhaontú aeriompair cuimsitheach a chaibidliú le Ceanada (an “Comhaontú”).

Leag an sainordú caibidlíochta amach an cuspóir Limistéar Oscailte Eitlíochta a bhunú idir AE agus Ceanada, chun margadh aonair a chruthú don aeriompar ina bhféadfadh saorshreabhadh infheistíochta a bheith ann agus ina bhféadfadh aerlínte Eorpacha agus Ceanadacha aersheirbhísí a sholáthar gan aon srian, lena n-áirítear i margaí aonair an dá chomhpháirtí.

Inneachar an chomhaontaithe

Áirítear sa Chomhaontú cearta tráchta agus deiseanna infheistíochta a chéimniú isteach de réir a chéile, chomh maith le comhar fadréimseach maidir le roinnt saincheisteanna amhail sábháilteacht, slándáil, cúrsaí sóisialta, leasanna tomhaltóirí, comhshaol, bainistíocht aerthráchta, státchabhracha agus iomaíochas.

Beidh gach aerlíne AE in ann eitiltí díreacha a oibriú chuig Ceanada ó aon áit san Eoraip. Baineann an Comhaontú gach srian ar bhealaí, ar phraghsanna, nó ar líon na n-eitiltí seachtainiúla idir Ceanada agus AE. Beidh aerlínte in ann socruithe tráchtála a dhéanamh amhail comhaontuithe roinnte cód, a bhfuil tábhacht ag baint leo d’aerlínte a fhreastalaíonn ar líon mór ceann scríbe, agus chun a dtaraifí a bhunú i gcomhréir le dlí na hiomaíochta. Tá forálacha sa Chomhaontú d’oscailt chéimnithe an mhargaidh atá nasctha le deonú saoirsí infheistíochta níos mó ag an dá thaobh.

Tá feidhm ag céim a haon i gcás go bhfuil úinéireacht sheachtrach na n-aerlínte teoranta chuig 25 faoin gcéad, mar a bhí i gceist nuair a tugadh caibidlíochtaí maidir leis an gcomhaontú i gcrích. Tá saoirse neamhtheoranta ag aerlínte seirbhísí díreacha a oibriú idir aon phointe san Eoraip agus aon phointe i gCeanada. Ní bheidh teorainneacha a thuilleadh ar líon na n-aerlínte a eitlíonn idir AE agus Ceanada ná ar líon na seirbhísí a oibríonn aon aerlíne. Beidh an ceart ag aerlínte lastais eitilt ar aghaidh chuig tríú tíortha.

Tosóidh céim a dó a luaithe a dhéanann Ceanada na bearta is gá chun cur ar chumas infheisteoirí na hEorpa suas le 49% de chothromas vótála iompróirí Cheanada a bheith ina seilbh acu. Ciallaíonn sé sin go mbeidh cearta breise áirithe ar fáil, lena n-áirítear ceart na n-oibreoirí lastais seirbhísí a sholáthar do thríú tíortha ón gcomhpháirtí eile gan nasc lena bpointe tionscnaimh (cearta “7ú saoirse” mar a thugtar orthu). Go deimhin, thug Ceanada an fhéidearthacht sin isteach i Márta 2009.

Tosóidh céim a trí nuair a chuireann an dá thaobh ar chumas infheisteoirí aerlínte nua a chur ar bun agus a rialú i margaí a chéile. Ansin, beidh aerlínte paisinéirí ábalta eitilt ar aghaidh chuig tríú tíortha.

Is í céim a ceathair an chéim dheireanach ina bhfuil cearta iomlána chun oibriú idir, taobh istigh de agus níos faide ná an dá mhargadh, lena n-áirítear idir pointí i gcríoch an chomhpháirtí eile (cabatáiste). Deonófar é nuair a chomhlíonann an dá thaobh céimeanna chun lán-úinéireacht agus lán-rialú a n-aeriompróirí ag náisiúnaigh an chomhpháirtí eile a chumasú.

Aontaíonn an dá thaobh oibriú i ndlúthchomhar le chéile chun maolú ar éifeachtaí na heitlíochta ar an athrú aeráide. I réimse na sábháilteachta agus na slándála, beartaítear aitheantas frithpháirteach ar chaighdeáin agus “slándáil aon bhirt” leis an gComhaontú (i.e. dhéanfaí aistriú paisinéirí, bagáiste agus lastais a eisiamh ó aon bhearta slándála breise). Tá forálacha sonracha ann freisin chun leasanna tomhaltóirí a fheabhsú, lena n-áirítear tiomantas comhairliúchán a dhéanamh, d’fhonn cur chuige comhoiriúnach a bhaint amach a mhéid is féidir, maidir le saincheisteanna amhail cúiteamh do phaisinéirí i gcás nach gceadófar dóibh bordáil, bearta inrochtaineachta agus aisíocaíochtaí do phaisinéirí. Déantar foráil sa téacs do shásra láidir chun a áirithiú nach mbeidh ar aerlínte dul i ngleic le hidirdhealú maidir le rochtain ar bhonneagar nó ar fhóirdheontais stáit.

Ar deireadh, de réir staidéar a sheol an Coimisiún, thiocfadh leathmhilliún paisinéir breise as comhaontú oscailte le Ceanada i gcéad bhliain an chomhaontaithe agus, taobh istigh de roinnt blianta, bheifí ag súil leis go mbainfeadh 3.5 milliún paisinéir breise leas as na deiseanna a chruthófaí le comhaontú mar sin. D’fhéadfadh an Comhaontú tairbhí tomhaltóirí de €72 mhilliún ar a laghad a ghiniúint, trí tháillí níos ísle agus freisin, cruthódh sé poist nua.

Nós imeachta

Tá caibidlíocht déanta ag an gCoimisiún, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh agus a chuid Ballstát, ar an gComhaontú Aeriompair idir an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát de pháirt amháin, agus Ceanada, den pháirt eile (an “Comhaontú”), i gcomhréir leis an gCinneadh ón gComhairle an 1 agus an 2 Deireadh Fómhair 2007, lena n-údaraítear don Choimisiún caibidlíochtaí a oscailt.

Cuireadh inisealacha leis an gComhaontú an 30 Samhain 2008, d’fhormhuinigh Meitheal AE-Ceanada é an 6 Bealtaine 2009 agus síníodh é an 17 agus an 18 Nollaig 2009; faoi réir a thabhairt i gcrích tráth níos déanaí, i gcomhréir le Cinneadh 2010/417/CE(1) ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle.

Cuireadh i bhfeidhm go sealadach é óna shíniú, i gcomhréir le Cinneadh 2010/417/CE.

An 24 Márta 2011, ar Mholadh ó choiste TRAN, thug an Pharlaimint a toiliú(2) do thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe.

Amhail ó mhí Dheireadh Fómhair 2016, tá an Comhaontú sínithe ag gach Ballstát seachas Poblacht na Cróite. Tá sé beartaithe go n-aontóidh Poblacht na Cróite don Chomhaontú i gcomhréir le hAirteagal 6(2) d'Ionstraim Aontachais 2011.

An 10 Eanáir 2018, thíolaic an Coimisiún Togra leasaithe le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, chun teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin a chur san áireamh mar aon leis na modhnuithe dlíthiúla a cheangail Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ina breithiúnas an 28 Aibreán 2015(3) i gcás C-28/12.

Chun an Comhaontú Aeriompair a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Ceanada, den pháirt eile, ní mór don Chomhairle toiliú Pharlaimint na hEorpa a bheith aici, mar a cheanglaítear le hAirteagal 218 CFAE.

I gcomhréir le Riail 99 agus Riail 108(7) de rialacha nós imeachta na Parlaiminte, déanfaidh an coiste freagrach moladh a thíolacadh chun an gníomh molta a fhormheas nó a dhiúltú. Ansin glacfaidh an Pharlaimint cinneadh trí vótáil aonair, agus ní fhéadfar aon leasú ar an gcomhaontú a chur síos. Ní bheidh leasuithe i gcoiste inghlactha ach amháin má tá sé mar aidhm leo an moladh atá molta ag an rapóirtéir a fhreaschur.

Seasamh an Rapóirtéara

Is comhpháirtí tábhachtach de chuid an Aontais Eorpaigh é Ceanada. Mar a luadh ar dtús i Moladh Choiste TRAN in 2007, tá an Comhaontú seo an-uaillmhianach agus i gcomhréir go hiomlán le beartas na hEorpa maidir le feabhas a chur ar na naisc idir margaí agus naisc um dhuine-le-duine faoi seach, mar aon le deiseanna nua a chruthú d’earnáil na n-aerlínte.

Is cuid é de chreat beartais an Aontais don eitlíocht sheachtrach arna bhunú ag teachtaireachtaí éagsúla ón gCoimisiún agus ag seasaimh ón bParlaimint (e.g. an Tuarascáil maidir le “Straitéis eitlíochta don Eoraip”, arna vótáil i mí Feabhra 2017(4)).

I bhfianaise an mhéid sin thuas, molann an rapóirtéir gur cheart do choiste TRAN moladh fabhrach a thabhairt do thabhairt i gcrích an comhaontaithe seo.

(1)

IO L207, 6.8.2010, lch. 30.

(2)

A7-0045/2011 agus P7_TA(2011)0107.

(3)

Cás C-28/12, an Coimisiún v an Chomhairle, Breithiúnas ón gCúirt (an Mór-Dhlísheomra) an 28 Aibreán 2015, IO C213/3 an 29 Meitheamh 2015.

(4)

A8-0021/2017.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Chomhaontú aeriompair Cheanada-CE

Tagairtí

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

22.11.2010

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.7.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

39

1

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Anna Hedh

Dáta don chur síos

12.7.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter‑Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian‑Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie‑Pierre Vieu

0

0

 

 

Eochair do na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 29 Lúnasa 2018Fógra dlíthiúil