Procedūra : 2009/0018(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0254/2018

Pateikti tekstai :

A8-0254/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/10/2018 - 7.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0361

REKOMENDACIJA     ***
PDF 591kWORD 57k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Francisco Assis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06730/2018),

–  atsižvelgdamas į Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimą dėl oro susisiekimo(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0160/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0254/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kanados parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

  OL C 207, 2010 8 6, p. 32.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendra informacija

2007 m. spalio mėn. Taryba suteikė Komisijai įgaliojimus vesti derybas dėl išsamaus aviacijos susitarimo (toliau – Susitarimas).

Pagal šių derybų įgaliojimus numatytas tikslas nustatyti ES ir Kanados atvirą oro susisiekimo erdvę siekiant sukurti bendrą oro susisiekimo rinką, kurioje galėtų laisvai judėti investicijos, o Europos ir Kanados oro transporto bendrovės galėtų be jokių apribojimų teikti oro susisiekimo paslaugas, taip pat ir abiejų susitariančiųjų šalių vidaus rinkose.

Susitarimo turinys

Susitarimas apima laipsnišką skrydžių teisių, investavimo galimybių suteikimą ir intensyvaus bendradarbiavimo įvairiose srityse, įskaitant saugą, saugumą, socialinius klausimus, vartotojų interesus, aplinkosaugą, oro eismo valdymą, valstybės pagalbą ir konkurenciją, plėtojimą.

Visos ES oro transporto bendrovės turės galimybę vykdyti tiesioginius skrydžius į Kanadą iš bet kurios Europos šalies. Pagal šį susitarimą panaikinami visi maršrutų, kainų arba skrydžių tarp Kanados ir ES skaičiaus per savaitę apribojimai. Oro transporto bendrovės galės laisvai sudaryti komercinius susitarimus, kaip antai susitarimus dėl bendrųjų kodų, kurie svarbūs oro transporto bendrovėms, siūlančioms daug maršrutų, ir nusistatyti tarifus, atsižvelgiant į konkurencijos teisę. Į susitarimą įtrauktos nuostatos dėl laipsniško rinkos atvėrimo, kurios siejamos su sąlyga, kad abi susitarimo šalys turi suteikti viena kitai didesnę investavimo laisvę.

Pirmas etapas taikomas tada, kai užsienio subjektai gali įsigyti ne daugiau kaip 25 proc. oro transporto bendrovės, kaip buvo, kai buvo baigtos derybos dėl susitarimo. Oro transporto bendrovėms suteikiama neribojama laisvė vykdyti tiesioginius skrydžius iš bet kurio Europos oro uosto į bet kurį Kanados oro uostą ir atvirkščiai. Oro transporto bendrovių, vykdančių skrydžius iš ES į Kanadą ir atvirkščiai, skaičius ir oro transporto bendrovės vykdomų skrydžių skaičius daugiau nebus ribojami. Krovinius vežančios oro transporto bendrovės turės teisę toliau skristi į trečiąsias šalis.

Antras etapas pradedamas tada, kai Kanada imasi reikiamų veiksmų, kad Europos investuotojai galėtų įsigyti iki 49 proc. Kanados vežėjų akcijų, suteikiančių balsavimo teisę. Tai reiškia, kad suteikiamos tam tikros papildomos teisės, įskaitant teisę krovinių vežėjams teikti paslaugas trečiosioms šalims iš kitos susitarimo šalies neskrendant per savo kilmės šalį (vadinamosios „7-osios laisvės“ teisės). Iš tiesų Kanada pradėjo taikyti šią galimybę 2009 m. kovo mėn.

Trečias etapas pradedamas, kai abi susitarimo šalys sudaro investuotojams sąlygas viena kitos rinkose steigti ir kontroliuoti naujas oro transporto bendroves. Tada keleivinio oro transporto bendrovės galės toliau skraidinti į trečiąsias šalis.

Ketvirtas etapas yra paskutinis žingsnis, kai suteikiamos visapusiškos teisės vykdyti skrydžius iš vienos rinkos į kitą, jų viduje ir už jų ribų, taip pat ir iš vieno susitarimo šalies teritorijos oro uosto į kitą (kabotažas). Šios teisės bus suteiktos, kai abi šalys įvykdys veiksmus, būtinus, kad vienos susitarimo šalies piliečiai galėtų įgyti visas kitos susitarimo šalies vežėjų nuosavybės teises ir juos kontroliuoti.

Abi šalys susitarė glaudžiai bendradarbiauti siekiant sumažinti aviacijos poveikį klimato kaitai. Susitarime nustatyta, kad abi šalys saugos ir saugumo srityje turi pripažinti viena kitos standartus ir taikyti „vienkartinį patikrinimą“ (t. y. su persėdimu vykstantiems keleiviams, perkraunamam bagažui ir perkraunamiems kroviniams nebūtų taikoma jokių papildomų saugumo priemonių). Be to, taikomos specialios nuostatos, kuriomis siekiama geriau ginti vartotojų interesus, įskaitant įsipareigojimą konsultuotis tokiais klausimais, kaip antai kompensacijos atsisakius įlaipinti, prieinamumo priemonės ir pinigų grąžinimas keleiviams, siekiant, kad būtų įtvirtintas kuo labiau suderintas požiūris. Susitarime numatytas stiprus mechanizmas, padėsiantis užtikrinti, kad oro transporto bendrovės nebūtų diskriminuojamos galimybės patekti į infrastruktūrą arba gauti valstybės subsidijas požiūriu.

Galiausiai, remiantis Komisijos inicijuotu tyrimu, sudarius atvirą susitarimą su Kanada, pirmaisiais jo galiojimo metais keleivių padaugėtų dar puse milijono, o po kelerių metų būtų galima tikėtis, kad dar papildomai 3,5 milijono keleivių pasinaudotų galimybėmis, kurias šis susitarimas galėtų suteikti. Susitarimas galėtų sudaryti sąlygas vartotojams sutaupyti bent 72 milijonus eurų, nes būtų taikomos mažesnės kainos, ir padėtų sukurti naujų darbo vietų.

Procedūra

Pagal 2007 m. spalio 1 ir 2 d. Tarybos sprendimą, kuriuo Komisija įgaliojama pradėti derybas, Komisija Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu derėjosi su Kanada dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo (toliau – Susitarimas).

Susitarimas buvo parafuotas 2008 m. lapkričio 30 d., jam pritarta per 2009 m. gegužės 6 d. vykusį ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimą ir jis pasirašytas 2009 m. gruodžio 17–18 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, remiantis Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimu 2010/417/EB(1).

Vadovaujantis sprendimu 2010/417/EB, Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

Parlamentas, gavęs Transporto ir turizmo (TRAN) komiteto rekomendaciją, 2011 m. kovo 24 d. pritarė(2) tam, kad būtų sudarytas Susitarimas.

2016 m. spalio mėn. Susitarimą ratifikavo visos valstybės narės, išskyrus Kroatijos Respubliką. Numatoma, kad Kroatijos Respublika prie Susitarimo prisijungs pagal 2011 m. Stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį.

2018 m. sausio 10 d. Komisija pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo sudarymo, visų pirma siekiant atsižvelgti į Lisabonos sutarties įsigaliojimą ir į teisinius pakeitimus, kurių reikalavo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo 2015 m. balandžio 28 d. sprendime(3), priimtame byloje C-28/12.

Kad sudarytų Europos bendrijos, jos valstybių narių ir Kanados susitarimą dėl oro susisiekimo, Taryba turi gauti Parlamento pritarimą, kaip nurodyta SESV 218 straipsnyje.

Vadovaudamasis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu ir 108 straipsnio 7 dalimi, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma pritarti siūlomam aktui arba jį atmesti. Tada Parlamentas sprendžia vienu balsavimu ir negali būti teikiami jokie šio susitarimo pakeitimai. Pakeitimai komitete yra priimtini tik tuo atveju, jeigu jais siekiama iš pagrindų pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją.

Pranešėjo pozicija

Kanada yra viena svarbiausių Europos Sąjungos partnerių. Kaip pirmą kartą patvirtinta 2007 m. Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijoje, šis susitarimas yra labai plataus užmojo ir visapusiškai atitinka ES politiką, pagal kurią gerinami atitinkamų rinkų ir žmonių tarpusavio ryšiai, taip pat atveriamos naujos galimybės oro transporto bendrovių sektoriuje.

Minėtas susitarimas – tai Sąjungos išorės politikos aviacijos srityje sistemos, kuri nustatyta įvairiais Komisijos komunikatais ir Parlamento pozicijomis (kaip antai pranešimas dėl Europos aviacijos strategijos, dėl kurio balsuota 2017 m. vasario mėn.(4)), dalis.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą rekomendaciją dėl šio susitarimo sudarymo.

(1)

OL L 207, 2010 8 6, p. 30.

(2)

A7-0045/2011 ir P7_TA(2011)0107.

(3)

Byla C-28/12 Europos Komisija prieš Tarybą, Sprendimas (Didžioji kolegija), 2015 4 28, OL C 213/3, 2015 6 29.

(4)

A8-0021/2017.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

EB ir Kanados oro susisiekimo susitarimas

Nuorodos

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

22.11.2010

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anna Hedh

Pateikimo data

12.7.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 29 d.Teisinis pranešimas