Procedure : 2009/0018(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0254/2018

Ingediende teksten :

A8-0254/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/10/2018 - 7.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0361

AANBEVELING     ***
PDF 373kWORD 57k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Francisco Assis

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06730/2018),

–  gezien de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0160/2018),

–  gezien artikel 99, lid 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0254/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Canada.

(1)

PB L 207 van 6.8.2010, blz. 32.


TOELICHTING

Achtergrondinformatie

In oktober 2007 machtigde de Raad de Commissie om te onderhandelen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst met Canada (de "overeenkomst").

Het onderhandelingsmandaat bevatte de doelstelling om een open luchtvaartruimte tussen de EU en Canada tot stand te brengen teneinde één markt voor luchtvervoer te creëren waarop vrij kon worden geïnvesteerd, en waarop Europese en Canadese luchtvaartmaatschappijen zonder enige beperking ook op de thuismarkten van beide partijen luchtdiensten zouden kunnen leveren.

Inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst voorziet in een geleidelijke invoering van verkeersrechten en investeringsmogelijkheden, alsmede in verregaande samenwerking op een aantal gebieden, waaronder veiligheid, beveiliging, sociale zaken, consumentenbelangen, milieu, luchtverkeersbeheer, staatssteun en concurrentie.

Alle luchtvaartmaatschappijen van de EU kunnen van om het even waar in Europa rechtstreeks naar Canada vliegen. Met de overeenkomst worden alle beperkingen ten aanzien van luchtroutes, prijzen of het aantal wekelijkse vluchten tussen Canada en de EU opgeheven. Het staat de luchtvaartmaatschappijen vrij om commerciële overeenkomsten te sluiten, zoals code sharing, wat van belang is voor maatschappijen die een groot aantal bestemmingen bedienen, en om hun tarieven vast te stellen overeenkomstig de mededingingsregels. De overeenkomst bevat bepalingen voor een gefaseerde openstelling van de markt, waarbij elke fase afhankelijk is van de toekenning van meer investeringsvrijheid door beide partijen.

Fase 1 is van toepassing in geval van buitenlandse zeggenschap over in totaal 25% van een luchtvaartmaatschappij, zoals dat gold op het moment waarop de onderhandelingen over de overeenkomst werden afgerond. Luchtvaartmaatschappijen mogen onbeperkt diensten aanbieden tussen om het even welk punt in Europa en om het even welk punt in Canada. Er gelden geen beperkingen meer voor het aantal luchtvaartmaatschappijen dat tussen de EU en Canada vliegt, noch voor het aantal diensten dat elke maatschappij mag verzorgen. Vrachtvliegtuigen mogen verder vliegen naar derde landen.

Fase 2 gaat in zodra Canada de nodige maatregelen heeft getroffen waarmee Europese investeerders de mogelijkheid krijgen zeggenschap te verwerven over in totaal 49% van de stemgerechtigde belangen in de Canadese maatschappijen. Dan komen er bepaalde additionele rechten beschikbaar, zoals het recht van exploitanten van goederendiensten om diensten aan te bieden aan derde landen vanaf het grondgebied van de andere partij zonder verbinding met hun punt van herkomst (de zgn. zevende vrijheid). Canada heeft deze mogelijkheid in maart 2009 ingevoerd.

Fase 3 gaat in zodra beide partijen investeerders toestaan om op elkaars markten nieuwe maatschappijen op te zetten en te controleren. Dan mogen passagiersvluchten naar derde landen worden aangeboden.

Fase 4 vormt de laatste stap naar het volledige recht tot het opereren tussen, binnen en vanuit beide markten, ook tussen punten op het grondgebied van de andere partij (cabotage). Dit recht wordt toegekend zodra beide partijen maatregelen hebben genomen om toe te staan dat onderdanen van de andere partij de volledige eigendom van en zeggenschap over hun luchtvaartmaatschappijen hebben.

Beide partijen zijn overeen gekomen om nauw samen te werken om de klimaatveranderingseffecten van de luchtvaart te verminderen. Op het gebied van veiligheid en beveiliging voorziet de overeenkomst in wederzijdse erkenning van normen en in "one-stop security" (d.w.z. dat transfer- en transitpassagiers, bagage en goederen niet aan bijkomende veiligheidsmaatregelen worden onderworpen). Ook bevat de overeenkomst specifieke bepalingen ter verbetering van de consumentenrechten, zoals de afspraak dat de partijen elkaar zullen raadplegen teneinde hun aanpak op punten als compensatie van instapweigering, maatregelen inzake toegankelijkheid en terugbetalingen aan passagiers zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De tekst bevat krachtige maatregelen om te garanderen dat luchtvaartmaatschappijen niet te maken krijgen met discriminatie op het gebied van de toegang tot infrastructuur of overheidssubsidies.

Ten slotte zou, volgens een door de Commissie gelanceerde studie, een open overeenkomst met Canada het eerste jaar al een half miljoen extra passagiers opleveren en zouden naar verwachting binnen enkele jaren een bijkomende 3,5 miljoen passagiers kunnen profiteren van de mogelijkheden die een dergelijke overeenkomst biedt. De overeenkomst zou voor de consument minstens 72 miljoen EUR aan baten kunnen opleveren dankzij tariefverlagingen, en zou bovendien nieuwe werkgelegenheid scheppen.

Procedure

De Commissie heeft, overeenkomstig het besluit van de Raad van 1 en 2 oktober 2007 waarbij de Commissie werd gemachtigd om onderhandelingen te openen, namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten onderhandeld over de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds (de "overeenkomst").

De overeenkomst werd op 30 november 2008 geparafeerd, op 6 mei 2009 door de Top EU-Canada goedgekeurd en op 17-18 december 2009 ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum overeenkomstig Besluit 2010/417/EG van de Raad(1) en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, tijdens hun vergadering met de Raad.

De overeenkomst wordt sinds de ondertekening ervan voorlopig toegepast, overeenkomstig Besluit 2010/417/EG van de Raad.

Op 24 maart 2011 hechtte het Parlement op aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme zijn goedkeuring(2) aan de sluiting van de overeenkomst.

In oktober 2016 werd de overeenkomst geratificeerd door alle lidstaten, met uitzondering van de Republiek Kroatië. Het is de bedoeling dat de Republiek Kroatië toetreedt tot de Overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van 2011.

Op 10 januari 2018 heeft de Commissie een gewijzigd voorstel gepresenteerd voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst, om rekening te houden met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de juridische wijzigingen die door het Europees Hof van Justitie in zijn arrest van 28 april 2015(3) in zaak C-28/12 zijn opgelegd.

Om de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds te kunnen sluiten, heeft de Raad de goedkeuring nodig van het Europees Parlement zoals vereist door artikel 218 VWEU.

Overeenkomstig artikel 99 en artikel 108, lid 7, van het Reglement van het Parlement legt de bevoegde commissie het Parlement een aanbeveling strekkende tot goedkeuring of verwerping van de voorgestelde handeling voor. Het Parlement spreekt zich bij een enkele stemming uit en er kunnen geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend. Amendementen in de commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

Standpunt van de rapporteur

Canada is een van de belangrijkste handelspartners van de Europese Unie. Zoals in de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme van 2007 al werd gezegd is deze overeenkomst uiterst ambitieus en sluit zij volledig aan bij het Europees beleid, dat gericht is op verbetering van de verbindingen tussen markten en de banden tussen mensen, alsmede op het scheppen van nieuwe mogelijkheden voor de luchtvaartsector.

De overeenkomst maakt deel uit van het externe luchtvaartbeleid van de Unie dat is vastgesteld middels de verschillende mededelingen van de Commissie en de standpunten van het Parlement (bijvoorbeeld het verslag over "Luchtvaartstrategie voor Europa", dat in februari 2017 is goedgekeurd(4)).

Gezien het bovengenoemde stelt de rapporteur voor dat de Commissie vervoer en toerisme een positieve aanbeveling uitbrengt over de sluiting van deze overeenkomst.

(1)

PB L207 van 6.8.2010, blz. 30.

(2)

A7-0045/2011 en P7_TA(2011)0107.

(3)

Zaak C-28/12, Commissie tegen Raad, arrest (Grote kamer) van 28 april 2015, PB C 213/3 van 29 juni 2015.

(4)

A8-0021/2017.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst EG/Canada inzake luchtvervoer

Document- en procedurenummers

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

22.11.2010

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.7.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Anna Hedh

Datum indiening

12.7.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 29 augustus 2018Juridische mededeling