Förfarande : 2009/0018(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0254/2018

Ingivna texter :

A8-0254/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/10/2018 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0361

REKOMMENDATION     ***
PDF 370kWORD 57k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan

(06730/2018 – C8‑0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Francisco Assis

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan

(06730/2018 – C8‑0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06730/2018),

–  med beaktande av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0160/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0254/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kanada.

(1)

EUT L 207, 6.8.2010, s. 32


MOTIVERING

Bakgrund

I oktober 2007 gav rådet kommissionen ett mandat att förhandla fram ett övergripande luftfartsavtal med Kanada (nedan kallat avtalet).

Förhandlingsmandatet gällde att öppna luftfartsområdet mellan EU och Kanada för att skapa en enda lufttransportmarknad mellan parterna, med fri rörlighet för investeringar och frihet för europeiska och kanadensiska lufttrafikföretag att tillhandahålla luftfartstjänster utan restriktioner, även på den andra partens inhemska marknad.

Avtalets innehåll

Avtalet innehåller bestämmelser om ett gradvis införande av trafikrättigheter och investeringsmöjligheter och om ett långtgående samarbete i ett antal frågor, bl.a. skyddsåtgärder, säkerhet, sociala frågor, konsumentintressen, miljö, flygledningstjänst, statligt stöd och konkurrens.

Alla lufttrafikföretag i EU kommer att kunna flyga direkt till Kanada från hela EU. Genom avtalet avskaffas alla restriktioner om linjer, priser och antalet flygningar per vecka mellan Kanada och EU. Det kommer att vara fritt fram för lufttrafikföretag att ingå kommersiella avtal, såsom code sharing-avtal, som är viktiga för lufttrafikföretag som flyger till ett stort antal destinationer, och för företagen att sätta sina priser i enlighet med konkurrenslagstiftningen. Avtalet innehåller bestämmelser för ett öppnande av marknaden i flera faser, som kopplas till större investeringsfrihet från båda sidor.

Fas ett gäller i de fall då utländskt ägande av lufttrafikföretag är begränsat till 25 procent, såsom var fallet när förhandlingarna om avtalet avslutades. Lufttrafikföretagen har obegränsade möjligheter att bedriva direkttrafik mellan valfri plats i Europa och valfri plats i Kanada. Det kommer inte längre att finnas några begränsningar för antalet lufttrafikföretag som flyger mellan EU och Kanada och inte heller för antalet flygningar varje flygbolag får göra. Fraktflyg kommer att ha rätt att flyga vidare till tredjeländer.

Fas två kommer att inledas så snart Kanada har vidtagit de åtgärder som krävs för att göra det möjligt för europeiska investerare att äga andelar motsvarande 49 procent av rösterna i de kanadensiska lufttrafikföretagen. Detta innebär att vissa ytterligare rättigheter införs, däribland rätten för fraktflyg att erbjuda tjänster till tredjeländer från den andra parten utan att återvända till sitt hemland. Kanada införde denna möjlighet i mars 2009.

Fas tre inleds när båda sidor har gjort det möjligt för investerare att etablera och kontrollera nya lufttrafikföretag på varandras marknader. Då kommer passagerarflyg att kunna flyga vidare till tredjeländer.

Fas fyra är det slutliga steget med full frihet att flyga mellan, inom och bortanför de båda marknaderna, inklusive mellan platser inom den andra partens territorium (cabotage). Denna fas kommer att genomföras när båda sidor har vidtagit de åtgärder som krävs för att tillåta att deras lufttrafikföretag fullständigt ägs och kontrolleras av medborgare från den andra parten.

Båda sidor enades om ett nära samarbete för att minska flygets effekter på klimatet. På säkerhetsområdet medför avtalet ömsesidigt godkännande av varandras standarder och en enda säkerhetskontroll (dvs. passagerare, bagage och frakt som ska flygas vidare undantas från ytterligare säkerhetsåtgärder). Det finns också specifika bestämmelser för att bättre ta tillvara konsumenternas intressen, däribland ett åtagande om remissrundor i syfte att i största möjliga utsträckning nå enhetliga regler i frågor om till exempel ersättning för vägrad ombordstigning, tillgänglighet och återbetalning till passagerare. Avtalet innehåller en stark mekanism som ska säkerställa att lufttrafikföretag inte riskerar att diskrimineras vad gäller tillgång till infrastruktur eller statligt stöd.

Enligt en undersökning som kommissionen har genomfört kommer ett öppet avtal med Kanada slutligen att leda till ytterligare en halv miljon passagerare under det första året, och inom några år förväntas 3,5 miljoner extra passagerare utnyttja de fördelar som ett sådant avtal kan ge. Avtalet skulle kunna ge konsumentfördelar på minst 72 miljoner euro genom lägre avgifter och även bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

Förfarande

Kommissionen har på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar förhandlat fram luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (nedan kallat avtalet), i enlighet med rådets beslut av den 1 och 2 oktober 2007 om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar.

Avtalet paraferades den 30 november 2008, godkändes vid toppmötet mellan EU och Kanada den 6 maj 2009 och undertecknades den 17 och 18 december 2009, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med beslut 2010/417/EG(1) fattat av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet.

Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan undertecknandet, i enlighet med beslut 2010/417/EG.

Efter rekommendation av utskottet för transport och turism godkände(2) Europaparlamentet den 24 mars 2011 att avtalet ingås.

I oktober 2016 hade avtalet ratificerats av samtliga medlemsstater, med undantag för Republiken Kroatien. Republiken Kroatien förväntas ansluta sig till avtalet i enlighet med artikel 6.2 i 2011 års anslutningsakt.

Den 10 januari 2018 lade kommissionen fram ett ändrat förslag till rådets beslut om ingående av avtalet för att ta hänsyn till ikraftträdandet av Lissabonfördraget och rättsliga ändringar som var nödvändiga att göra enligt EU-domstolens dom av den 28 april 2015(3) i mål C-28/12.

För att kunna ingå luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan behöver rådet Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

I enlighet med artiklarna 99 och 108.7 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

Föredragandens ståndpunkt

Kanada är en viktig partner för Europeiska unionen. Utskottet för transport och turism påpekade redan i rekommendationen från 2007 att detta avtal är mycket ambitiöst och helt i linje med EU:s politik, som är inriktad på att förbättra såväl förbindelserna mellan respektive marknader som kontakterna mellan människor och skapa nya möjligheter för luftfartssektorn.

Avtalet utgör en del av unionens ram för extern luftfartspolitik, som fastställts i olika meddelanden från kommissionen och ståndpunkter från parlamentet (t.ex. betänkandet ”En luftfartsstrategi för Europa”, som antogs i februari 2017(4)).

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism rekommenderar att detta avtal ingås.

(1)

EUT L 207, 6.8.2010, s. 30.

(2)

A7-0045/2011 och P7_TA(2011)0107.

(3)

Mål C-28/12, kommissionen mot rådet, dom (stora avdelningen) av den 28 april 2015, EUT C 213/3, 29.6.2015.

(4)

A8-0021/2017.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Luftfartsavtal EG-Kanada

Referensnummer

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

22.11.2010

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Antagande

10.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anna Hedh

Ingivande

12.7.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter‑Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian‑Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie‑Pierre Vieu

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 29 augusti 2018Rättsligt meddelande