Процедура : 2018/0097(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0255/2018

Внесени текстове :

A8-0255/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0334

ДОКЛАД     ***I
PDF 696kWORD 56k
12.7.2018
PE 623.611v02-00 A8-0255/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония

(COM(2018)0199 – C8‑0156/2018 – 2018/0097(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Адина-Йоана Вълян

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония

(COM(2018)0199 – C8‑0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0199),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0156/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 10 юли 2018 г., да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0255/2018),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 29 ноември 2012 г. Съветът оправомощи Комисията да започне преговори за споразумение за свободна търговия с Япония. Въз основа на указанията за водене на преговори, приети от Съвета през 2012 г., Комисията договори с Япония амбициозно всеобхватно споразумение за икономическо партньорство (СИП) с оглед на създаването на нови възможности и правна сигурност за развитието на търговията и инвестициите между двамата партньори. Настоящото предложение на Комисията има за цел да се въведе дерогация от правилата на Съюза по отношение на вместимостта на бутилките за еднократно дестилирано шочу – спиртна напитка, която се произвежда с вертикален дестилационен съд и се бутилира в Япония и която традиционно се продава в бутилки с вместимост четири го (合) или едно шо (升), които отговарят на номинални количества съответно от 720 ml (едно го се равнява на 180 ml) и 1800 ml, които понастоящем не са разрешени в Съюза съгласно Директива 2007/45/EО за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти. Предложението е изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета. ЕС приключи преговорите по споразумение за свободна търговия с Япония. Принципно съгласие беше постигнато на 7 юли 2017 г., а преговорите приключиха на 8 декември 2017 г. На 18 април 2018 г. Комисията представи на Съвета текста на споразумението. Този етап бележи началото на процеса на ратифициране на равнище ЕС. Това е първият етап към подписването и сключването на споразумението. След като бъде одобрено от Съвета, споразумението ще бъде изпратено на Европейския парламент, като целта е то да влезе в сила преди края на настоящия мандат на Европейската комисия през 2019 г. Дерогацията, която се предлага, за да се изпълни СИП между ЕС и Япония, може да се въведе само посредством регламент, тъй като тя трябва да се приложи едновременно във всички държави членки при влизането в сила на СИП между ЕС и Япония. За да се запазят разпоредбите, договорени в рамките на споразумението за свободна търговия с Япония, докладчикът предлага да се приеме предложението на Комисията без изменения. Същата процедура ще се следва на равнището на Съвета.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония

Позовавания

COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

INTA

2.5.2018

IMCO

2.5.2018

AGRI

2.5.2018

 

Недадени становища

Дата на решението

INTA

16.5.2018

IMCO

16.5.2018

AGRI

20.6.2018

 

Докладчици

Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.6.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

Дата на внасяне

12.7.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 юли 2018 г.Правна информация