Postup : 2018/0097(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0255/2018

Předložené texty :

A8-0255/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0334

ZPRÁVA     ***I
PDF 542kWORD 55k
12.7.2018
PE 623.611v02-00 A8-0255/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018) 0199),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0156/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. července 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0255/2018),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 29. listopadu 2012 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Japonskem. Na základě směrnic pro jednání přijatých Radou v roce 2012 vyjednala Komise s Japonskem ambiciózní a komplexní dohodu o hospodářském partnerství s cílem vytvořit nové příležitosti a právní jistotu pro obchod a investice mezi oběma partnery. Cílem tohoto návrhu Komise je zavést možnost výjimky z unijních předpisů, pokud jde o velikost lahví pro jednou destilované šóčú, což je lihovina vyráběná v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaná v Japonsku, která se prodává v tradičních lahvích o objemu čtyř go(合) nebo jednoho šó(升), které odpovídají jmenovitému množství 720 ml (jedno go odpovídá 180 ml) a 1800 ml. Tato množství v současnosti nejsou zahrnuta do jmenovitých množství povolených v Unii podle směrnice 2007/45/ES, která stanovuje pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení. Tento návrh je návrhem na změnu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. EU dokončila jednání o obchodní dohodě s Japonskem. Dohody bylo v zásadě dosaženo dne 7. července 2017 a jednání byla ukončena dne 8. prosince 2017. Znění této dohody předložila Komise Radě dne 18. dubna 2018. Tento krok představuje začátek ratifikačního procesu na úrovni EU. Je prvním krokem k podpisu a uzavření této dohody. Poté, co ji Rada schválí, bude dohoda zaslána Evropskému parlamentu, tak aby mohla nabýt platnosti před koncem současného funkčního období Evropské komise v roce 2019. Odchylka, která je navržena za účelem provedení dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, může být zavedena pouze prostřednictvím nařízení, neboť je nutné, aby po vstupu uvedené dohody v platnost platila ve všech členských státech současně. V zájmu zachování ustanovení sjednaných v rámci dohody o volném obchodu s Japonskem zpravodajka navrhuje, aby byl návrh Komise přijat beze změn. Stejný postup bude zvolen na úrovni Rady.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie

Referenční údaje

COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)

Datum předložení EP

17.4.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

2.5.2018

IMCO

2.5.2018

AGRI

2.5.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

16.5.2018

IMCO

16.5.2018

AGRI

20.6.2018

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

20.6.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

Datum předložení

12.7.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. července 2018Právní upozornění