Procedure : 2018/0097(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0255/2018

Indgivne tekster :

A8-0255/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0334

BETÆNKNING     ***I
PDF 386kWORD 55k
12.7.2018
PE 623.611v02-00 A8-0255/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til

markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i Japan

(COM(2018)0199 – C8–0156/2018 – 2018/0097(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Adina-Ioana Vălean

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til

markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i Japan

(COM(2018)0199 – C8–0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0199),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0156/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 10. juli 2018 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0255/2018),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Den 29. november 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger om en frihandelsaftale med Japan. På grundlag af de forhandlingsdirektiver, som Rådet vedtog i 2012, har Kommissionen forhandlet med Japan om en ambitiøs og omfattende økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) for at skabe nye muligheder og retssikkerhed, for at handels- og investeringssamarbejdet mellem parterne kan udvikle sig. Kommissionens forslag tager sigte på at indføre en undtagelse fra EU-reglerne om flaskestørrelser til destilleret shochu, spiritus, fremstillet ved pot still og aftappet i Japan og traditionelt solgt på flaske i størrelserne fire go(合)eller en sho(升), hvilket svarer til nominelle mængder på 720 ml (én go svarer til 180 ml) og 1 800 ml, og at de i øjeblikket ikke er blandt de nominelle mængder, der er tilladt i EU i henhold til direktiv 2007/45/EF om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter. Forslaget er et ændringsforslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) Nr. 1576/89. EU har afsluttet forhandlingerne om en handelsaftale med Japan. Der blev opnået principiel enighed den 7. juli 2017, og forhandlingerne blev afsluttet den 8. december 2017. Den 18. april 2018 forelagde Kommissionen aftalens tekst for Rådet. Dette skridt markerer påbegyndelsen af ratifikationsprocessen på EU-plan. Dette er første skridt hen imod undertegnelsen og indgåelsen af aftalen. Når Rådet har godkendt aftalen, sendes den til Europa-Parlamentet med henblik på ikrafttræden inden udgangen af Kommissionens nuværende mandat i 2019. Den undtagelse, der foreslås til at gennemføre ØPA'en mellem EU og Japan, kan kun indføres ved hjælp af en forordning, da den skal anvendes i alle medlemsstater på én gang ved ikrafttrædelsen af den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan. For at bevare de bestemmelser, der er forhandlet under frihandelsaftalen med Japan, foreslår ordføreren at vedtage Kommissionens forslag uden ændringer. Samme procedure vil blive fulgt i Rådet.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i Japan

Referencer

COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)

Dato for høring af EP

17.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

2.5.2018

IMCO

2.5.2018

AGRI

2.5.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

16.5.2018

IMCO

16.5.2018

AGRI

20.6.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

20.6.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

Dato for indgivelse

12.7.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. juli 2018Juridisk meddelelse