Διαδικασία : 2018/0097(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0255/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0255/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0334

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 674kWORD 55k
12.7.2018
PE 623.611v02-00 A8-0255/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης που παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης που παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0199),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0156/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 10ης Ιουλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0255/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 29 Νοεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Ιαπωνία. Με βάση τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2012, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με την Ιαπωνία μια φιλόδοξη και συνολική συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με σκοπό τη δημιουργία νέων ευκαιριών και ασφάλειας δικαίου για τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο εταίρων με σκοπό την ανάπτυξη. Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη θέσπιση παρέκκλισης από τους κανόνες της Ένωσης όσον αφορά τα μεγέθη των φιαλών του shochu μονής απόσταξης, ενός αλκοολούχου ποτού που παράγεται σε άμβυκα, εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία και πωλείται κατά παράδοση σε φιάλες τεσσάρων go(合)ή ενός sho(升) που αντιστοιχούν σε ονομαστικές ποσότητες 720 ml (ένα go αντιστοιχεί σε 180 ml) και 1 800 ml, αντιστοίχως, και που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στις ονομαστικές ποσότητες που επιτρέπονται στην Ένωση δυνάμει της οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα. Το αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου. Η ΕΕ έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία. Επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία στις 7 Ιουλίου 2017 και οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Στις 18 Απριλίου 2018, το κείμενο της συμφωνίας υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Αυτό το βήμα σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης σε επίπεδο ΕΕ. Είναι το πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας. Εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο, η συμφωνία θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019. Η παρέκκλιση που προτείνεται για την εφαρμογή της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας μπορεί να θεσπιστεί μόνο μέσω κανονισμού, δεδομένου ότι πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη ταυτόχρονα κατά την έναρξη ισχύος της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας. Προκειμένου να διατηρηθούν οι διατάξεις που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Ιαπωνία, η εισηγήτρια προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση shochu μονής απόσταξης στην αγορά της Ένωσης το οποίο παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

2.5.2018

IMCO

2.5.2018

AGRI

2.5.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

16.5.2018

IMCO

16.5.2018

AGRI

20.6.2018

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

Ημερομηνία κατάθεσης

12.7.2018

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου