Eljárás : 2018/0097(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0255/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0255/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/09/2018 - 6.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0334

JELENTÉS     ***I
PDF 459kWORD 54k
12.7.2018
PE 623.611v02-00 A8-0255/2018

a 110/2008/EK rendeletnek a kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Adina-Ioana Vălean

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 110/2008/EK rendeletnek a kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0199),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0156/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2018. július 10-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8-0255/2018),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

2012. november 29-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalásokat Japánnal. A Tanács által 2012-ben elfogadott tárgyalási irányelvek alapján a Bizottság egy ambiciózus és átfogó gazdasági partnerségi megállapodásról (GPM) tárgyalt Japánnal azzal a céllal, hogy új lehetőségeket és jogbiztonságot teremtsenek a két fél közötti kereskedelem és beruházások terén. A Bizottság célja, hogy eltérést vezessen be az üvegméretekre vonatkozó uniós szabályoktól az egyszer lepárolt sócsú esetében. A sócsú egy kisüsti eljárással készült, Japánban palackozott szeszes ital, amelyet tradicionálisan négy „go”-s (合) vagy egy „sho”-s (升) méretű üvegekben árulnak, amelyek 720 ml-es (egy „go” 180 ml) és 1800 ml-es névleges mennyiségnek felelnek meg, és amelyek jelenleg nem szerepelnek az Unióban az előre csomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2007/45/EK irányelv alapján megengedett névleges mennyiségek között. Ez a javaslat a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítása. Az EU lezárta a Japánnal kötendő kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat. 2017. július 7-én elvi megállapodás született, és a tárgyalások 2017. december 8-án lezárultak. A megállapodás szövegét a Bizottság 2018. április 18-án nyújtotta be a Tanácsnak. Ez a lépés uniós szinten a ratifikációs folyamat kezdetét jelzi. Ez az első lépés a megállapodás aláírása és megkötése felé. A Tanács jóváhagyását követően a megállapodást megküldik az Európai Parlamentnek azzal a céllal, hogy még az Európai Bizottság jelenlegi, 2019-ben lejáró megbízatásának vége előtt hatályba léphessen. Az EU–Japán GPM végrehajtása érdekében javasolt eltérés csak rendelet útján vezethető be, mivel azt párhuzamosan kell alkalmazni valamennyi tagállamban az EU–Japán GPM hatálybalépésétől kezdődően. A Japánnal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás keretében tárgyalt rendelkezések megőrzése érdekében az előadó javasolja a Bizottság javaslatának módosítások nélküli elfogadását. A Tanács szintjén ugyanez az eljárás követendő.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek

Hivatkozások

COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

2.5.2018

IMCO

2.5.2018

AGRI

2.5.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

16.5.2018

IMCO

16.5.2018

AGRI

20.6.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.6.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.7.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

Benyújtás dátuma

12.7.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. július 27.Jogi nyilatkozat