Procedūra : 2018/0097(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0255/2018

Pateikti tekstai :

A8-0255/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/09/2018 - 6.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0334

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 606kWORD 55k
12.7.2018
PE 623.611v02-00 A8-0255/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Adina-Ioana Vălean

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0199),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0156/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 10 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A8-0255/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. lapkričio 29 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo (LPS) su Japonija. Remdamasi Tarybos 2012 m. priimtais derybiniais nurodymais Komisija suderėjo su Japonija plataus užmojo ir visapusišką ekonominės partnerystės susitarimą (EPS) siekiant sukurti naujas galimybes ir teisinį tikrumą, kurie leistų vystyti abiejų partnerių tarpusavio prekybą ir investicijas. Šiuo Komisijos pasiūlymu siekiama nustatyti nuo Sąjungos taisyklių, susijusių su distiliavimo įranga „Pot still“ pagamintam vieno distiliavimo spiritiniam gėrimui shochu, išpilstomam Japonijoje, kuris yra tradiciškai parduodamas keturių go (合) arba vieno sho (升) buteliuose, atitinkančiuose 720 ml ir 1 800 ml vardinius kiekius (vienas go – 180 ml), naudojamais butelių dydžiais susijusią leidžiančią nukrypti nuostatą, nes minėti dydžiai nėra pagal Direktyvą 2007/45/EB, nustatančią taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, leidžiami vardiniai kiekiai. Šiuo pasiūlymu iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 2008 m. sausio 15 d. dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89. ES užbaigė derybas dėl prekybos susitarimo su Japonija. Iš esmės pavyko susitarti 2017 m. liepos 7 d, o 2017 m. gruodžio 8 d. derybos buvo užbaigtos. 2018 m. balandžio 18 d. susitarimo tekstas buvo pateiktas Komisijai ir Tarybai. Šis žingsnis reiškia, kad ES lygmeniu prasidėjo ratifikavimo procesas. Tai – pirmas žingsnis link susitarimo pasirašymo ir sudarymo. Tarybai patvirtinus, susitarimas bus perduotas Europos Parlamentui, kad jis galėtų įsigalioti iki dabartinės Europos Komisijos kadencijos pabaigos 2019 m. Siūlomą leidžiančią nukrypti nuostatą dėl ES ir Japonijos EPS galima priimti tik reglamentu, nes ji turi būti taikoma visose valstybėse narėse tuo pačiu metu, įsigaliojus ES ir Japonijos EPS. Siekiant išsaugoti nuostatas, dėl kurių buvo sutarta derybose dėl laisvosios prekybos susitarimo su Japonija, pranešėja siūlo priimti Komisijos pasiūlymą be pakeitimų. Tos pačios procedūros bus laikomasi Tarybos lygiu.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo šiočiu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardiniai kiekiai

Nuorodos

COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

2.5.2018

IMCO

2.5.2018

AGRI

2.5.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

16.5.2018

IMCO

16.5.2018

AGRI

20.6.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.6.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

Pateikimo data

12.7.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. liepos 27 d.Teisinis pranešimas