Procedure : 2018/0097(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0255/2018

Ingediende teksten :

A8-0255/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0334

VERSLAG     ***I
PDF 383kWORD 55k
12.7.2018
PE 623.611v02-00 A8-0255/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0199),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0156/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2018(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 10 juli 2018 om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0255/2018),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

Op 29 november 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen te starten met Japan over een vrijhandelsovereenkomst. Op basis van de door de Raad in 2012 vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren heeft de Commissie met Japan een ambitieuze en uitgebreide economische partnerschapsovereenkomst (EPO) uitonderhandeld dat nieuwe kansen en rechtszekerheid moet creëren voor handel en investeringen tussen beide partners. Dit Commissievoorstel voorziet in een afwijking van de Unieregels inzake het volume van flessen, en wel voor éénmaal gedistilleerde shochu, een alcoholhoudende drank die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan en traditioneel wordt verkocht in flessen van vier go (合) of één sho (升), hetgeen gelijk is aan nominale hoeveelheden van respectievelijk 720 ml (één go is 180 ml) en 1 800 ml. Deze nominale hoeveelheden zijn momenteel niet toegestaan in de Unie omdat ze niet voorkomen in Richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten. Dit voorstel is een amendement op Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad De EU heeft de onderhandelingen over een handelsakkoord met Japan afgerond. Een principeakkoord werd op 7 juli 2017 bereikt en de onderhandelingen werden afgerond op 8 december 2017. Op 18 april 2018 heeft de Commissie de tekst van de overeenkomst aan de Raad voorgesteld. Deze stap vormt het begin van het ratificatieproces op het niveau van de EU. Dit is de eerste stap naar de ondertekening en sluiting van de overeenkomst. Zodra de overeenkomst door de Raad wordt goedgekeurd, zal deze aan het Europees Parlement worden toegezonden met het oog op de inwerkingtreding voor het einde van het huidige mandaat van de Europese Commissie in 2019. De afwijking die in het kader van de uitvoering van de EPO tussen de EU en Japan wordt voorgesteld, kan alleen worden ingevoerd door middel van een verordening aangezien de afwijking gelijktijdig in alle lidstaten van toepassing moet zijn bij de inwerkingtreding van de EPO tussen de EU en Japan. Om de in het kader van de vrijhandelsovereenkomst met Japan onderhandelde bepalingen te behouden stelt de rapporteur voor het voorstel van de Commissie zonder amendementen goed te keuren. Op het niveau van de Raad zal dezelfde procedure worden gevolgd.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan

Document- en procedurenummers

COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)

Datum indiening bij EP

17.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

2.5.2018

IMCO

2.5.2018

AGRI

2.5.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

16.5.2018

IMCO

16.5.2018

AGRI

20.6.2018

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.6.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.7.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

Datum indiening

12.7.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 27 juli 2018Juridische mededeling