Förfarande : 2018/0097(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0255/2018

Ingivna texter :

A8-0255/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0334

BETÄNKANDE     ***I
PDF 384kWORD 56k
12.7.2018
PE 623.611v02-00 A8-0255/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Adina-Ioana Vălean

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0199),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0156/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018(1),

–  med beaktande av [det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 10 juli 2018 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0255/2018),

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Den 29 november 2012 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Japan. På grundval av de förhandlingsdirektiv som antogs av rådet 2012 har kommissionen fört förhandlingar med Japan om ett ambitiöst och heltäckande avtal om ekonomiskt partnerskap med syfte att skapa nya möjligheter och rättssäkerhet för handel och investeringar mellan de båda parterna. Detta kommissionsförslag syftar till att göra undantag från unionens regler avseende flaskstorlek för enkeldestillerad shochu, en spritdryck som framställs i enkelpanna och buteljeras i Japan och som vanligtvis säljs i flaskor på fyra go(合)eller en sho(升) dvs. nominella mängder på 720 ml (en go är 180 ml) respektive 1 800 ml, vilka för närvarande inte finns bland de tillåtna nominella mängderna i unionen enligt direktiv 2007/45/EG om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder. Detta förslag är en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89. EU har slutfört förhandlingarna om ett handelsavtal med Japan. En principöverenskommelse nåddes den 7 juli 2017 och förhandlingarna slutfördes den 8 december 2017. Den 18 april 2018 lade kommissionen fram texten till överenskommelsen för rådet. Med detta steg inleddes ratificeringsprocessen på EU-nivå. Detta är det första steget i riktning mot ett undertecknande och ingående av överenskommelsen. När den godkänts av rådet kommer överenskommelsen att översändas till Europaparlamentet, med sikte på att den ska träda i kraft före utgången av den nuvarande kommissionens mandat 2019. Det undantag som föreslås för att genomföra avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan kan endast införas genom en förordning, eftersom det måste vara tillämpligt samtidigt i alla medlemsstater vid ikraftträdandet av avtalet. I syfte att upprätthålla de bestämmelser som förhandlats fram inom ramen för frihandelsavtalet med Japan, föreslår föredraganden att kommissionens förslag ska antas utan ändringar. Samma förfarande kommer att tillämpas på rådsnivå.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan

Referensnummer

COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)

Framläggande för parlamentet

17.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

2.5.2018

IMCO

2.5.2018

AGRI

2.5.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

16.5.2018

IMCO

16.5.2018

AGRI

20.6.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

20.6.2018

 

 

 

Antagande

10.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

Ingivande

12.7.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 27 juli 2018Rättsligt meddelande