Процедура : 2014/0023(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0256/2018

Внесени текстове :

A8-0256/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0336

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 672kWORD 56k
12.7.2018
PE 620.898v02-00 A8-0256/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

(12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Франсишку Асиш

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

(12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12256/2014),

–  като взе предвид проекта на протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (12255/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0080/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0256/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Канада.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Началото на процеса по сключване на Споразумението за въздушен транспорт между ЕС и Канада беше поставено на 30 ноември 2008 г., а след това то беше одобрено на срещата на високо равнище между ЕС и Канада на 6 май 2009 г. и подписано на 17 и 18 декември 2009 г. при условие за сключването му на по-късна дата, в съответствие с Решение № 2010/417/ЕО(1) на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета. Споразумението е всеобхватно споразумение за въздушен транспорт, което включва поетапно въвеждане на права за въздушни превози и възможности за инвестиции, както и мащабно сътрудничество в редица области, включително безопасност, сигурност, социални въпроси, интереси на потребителите, околна среда, управление на въздушното движение, държавни помощи и конкуренция.

Присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз

В съответствие с Акта за присъединяване на Република Хърватия(2), тя ще се присъедини към споразуменията, сключени или подписани преди присъединяването на Хърватия от държавите — членки на ЕС и от Съюза с една или повече трети държави, посредством протокол към тези споразумения.

С Решение 13351/12 на Съвета от 14 септември 2012 г. се разрешава на Комисията да води преговори по протоколи за изменение на споразумения, подписани или сключени от ЕС или ЕС и неговите държави членки с трети държави, с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС.

На 1 юли 2013 г. Република Хърватия се присъедини към ЕС и стана неговата 28-ма държава членка.

Протоколът, с който се взема предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, беше договорен между Комисията и органите на Канада.

Основни разпоредби на Протокола

Целта на Протокола е да се позволи на Република Хърватия да стане страна по Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки (член 1) и да се осигурят необходимите последващи езикови адаптации (член 2). Протоколът не въвежда никакви промени в съдържанието на Споразумението между ЕС и Канада.

Процедура

Протоколът беше подписан на 27 януари 2017 г. За да се сключи Протоколът, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент. В съответствие с член 99 и член 108, параграф 7 от своя правилник Парламентът се произнася с едно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения към самото споразумение. Допустими са само изменения, целящи промяна в предложената от докладчика препоръка.

Въз основа на гореизложеното докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм (TRAN) да даде положително становище относно сключването на този Протокол.

(1)

ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 7.

(2)

OВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 21.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

Позовавания

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Дата на сезиране

23.2.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Anna Hedh

Дата на внасяне

12.7.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Последно осъвременяване: 29 август 2018 г.Правна информация