Eljárás : 2014/0023(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0256/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0256/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/09/2018 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0336

AJÁNLÁS     ***
PDF 369kWORD 55k
12.7.2018
PE 620.898v02-00 A8-0256/2018

a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Francisco Assis

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12256/2014),

–  a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált módosításáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (12255/2014),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0080/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A8-0256/2018),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Kanada kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

Bevezetés

Az EU és Kanada közötti légiközlekedési megállapodást 2008. november 30-án parafálták, 2009. május 6-án az EU–Kanada-csúcstalálkozón hagyták jóvá és 2009. december 17–18-án írták alá azzal a feltétellel, hogy azt egy későbbi időpontban a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2010/417/EK határozatnak(1) megfelelően kötik meg. A megállapodás olyan átfogó légiközlekedési megállapodás, amely közlekedési jogok és beruházási lehetőségek, valamint számos területen – például a biztonság, a védelem, a szociális ügyek, a fogyasztói érdekek, a légiközlekedés irányítása, az állami támogatás és a verseny vonatkozásában – széles körű együttműködés fokozatos bevezetését foglalja magában.

A Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása

A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya(2) értelmében Horvátország csatolt jegyzőkönyv útján csatlakozik azon megállapodásokhoz, amelyeket a tagállamok és az Európai Unió annak csatlakozása előtt kötött vagy írt alá egy vagy több harmadik országgal.

A 2012. szeptember 14-i 13351/12 tanácsi határozat felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson az EU vagy az EU és tagállamai által harmadik országokkal aláírt vagy megkötött megállapodások Horvátország uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyvekről.

2013. július 1-jén a Horvát Köztársaság csatlakozott az EU-hoz, és annak 28. tagállamává vált.

A Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételét célzó jegyzőkönyvről a Bizottság és a kanadai hatóságok folytatták le a tárgyalást.

A jegyzőkönyv főbb rendelkezései

A jegyzőkönyv célja annak lehetővé tétele, hogy a Horvát Köztársaság a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodás részes felévé váljon (1. cikk), és hogy rendelkezzen az ebből következő szükséges nyelvi kiigazításokról (2. cikk). A jegyzőkönyv érdemben nem változtat az EU és Kanada közötti megállapodás tartalmán.

Eljárás

A jegyzőkönyvet 2017. január 27-én aláírták. A jegyzőkönyv megkötéséhez a Tanácsnak szüksége van az Európai Parlament egyetértésére. Eljárási szabályzata 99. cikkének és 108. cikke (7) bekezdésének értelmében a Parlament egyetlen szavazás keretében fog határozatot hozni, és a megállapodáshoz módosítás benyújtására nincs lehetőség. Csak azok a módosítások elfogadhatóak, amelyek az előadó ajánlásait elleneznék.

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező véleményt a jegyzőkönyv megkötéséről.

(1)

HL L 207., 2010.8.6., 30. o.

(2)

HL L 112., 2012.4.24., 21. o.


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

Hivatkozások

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

A Parlamentnek történő benyújtás dátuma

23.2.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.7.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

(200. cikk, (2) bekezdés)

Anna Hedh

A benyújtás dátuma

12.7.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. augusztus 29.Jogi nyilatkozat