Procedure : 2014/0023(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0256/2018

Ingediende teksten :

A8-0256/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0336

AANBEVELING     ***
PDF 363kWORD 55k
12.7.2018
PE 620.890v02-00 A8-0256/2018

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Francisco Assis

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12256/2014),

–  gezien het ontwerpprotocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12255/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0080/2017),

–  gezien artikel 99, lid 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0256/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van Canada.


TOELICHTING

Inleiding

De Luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en Canada werd op 30 november 2008 geparafeerd, op 6 mei 2009 door de top EU-Canada goedgekeurd en op 17 en 18 december 2009 ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum overeenkomstig Besluit 2010/417/EG(1) van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, tijdens hun vergadering met de Raad. De overeenkomst is een alomvattende luchtvervoersovereenkomst die voorziet in een geleidelijke invoering van verkeersrechten en investeringsmogelijkheden, alsmede in verregaande samenwerking op een aantal gebieden, waaronder veiligheid, beveiliging, sociale zaken, consumentenbelangen, milieu, luchtverkeersbeheer, staatssteun en concurrentie.

Toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Overeenkomstig de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië(2) treedt Kroatië toe tot de overeenkomsten die vóór de toetreding van Kroatië door de EU-lidstaten en de Unie met een of meer derde landen zijn gesloten of ondertekend door middel van een protocol bij die overeenkomsten.

Besluit 13351/12 van 14 september 2012 van de Raad machtigde de Commissie in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU te onderhandelen over protocollen tot wijziging van overeenkomsten die tussen de EU of de EU en haar lidstaten met derde landen zijn ondertekend of gesloten.

Op 1 juli 2013 trad de Republiek Kroatië als 28e lidstaat toe tot de EU.

Over het protocol waarmee de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie in aanmerking wordt genomen, is tussen de Commissie en de Canadese autoriteiten onderhandeld.

Belangrijkste bepalingen van het protocol

Doel van het protocol is de Republiek Kroatië in staat te stellen partij te worden bij de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (artikel 1) en te voorzien in de daaruit voortvloeiende taalkundige aanpassingen (artikel 2). Met dit protocol zullen geen wijzigingen worden aangebracht in de inhoud van de overeenkomst tussen de EU en Canada.

Procedure

Het protocol is op 27 januari 2017 ondertekend. Om het protocol te sluiten heeft de Raad de goedkeuring van het Europees Parlement nodig. Op grond van artikel 99 en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement spreekt het Parlement zich uit bij een enkele stemming en kunnen er geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend. Amendementen zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de aanbeveling van de rapporteur een tegenovergestelde strekking te geven.

Op basis van het bovenstaande stelt de rapporteur voor dat de TRAN-commissie een positief advies uitbrengt over de sluiting van dit protocol.

(1)

PB L 207 van 6.8.2010, blz. 30.

(2)

PB L 112 van 24.4.2012, blz. 21.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Document- en procedurenummers

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

23.2.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

10.7.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Anna Hedh

Datum indiening

12.7.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Laatst bijgewerkt op: 29 augustus 2018Juridische mededeling