Procedura : 2014/0023(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0256/2018

Teksty złożone :

A8-0256/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/09/2018 - 6.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0336

ZALECENIE     ***
PDF 584kWORD 55k
12.7.2018
PE 620.898v02-00 A8-0256/2018

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Francisco Assis

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃSCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12256/2014),

–  uwzględniając projekt Protokołu zmieniającego umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12255/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0080/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0256/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Kanady.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Umowa o transporcie lotniczym między UE a Kanadą została parafowana dnia 30 listopada 2008 r., po czym została zatwierdzona na szczycie UE-Kanada dnia 6 maja 2009 r. i podpisana w dniach 17–18 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie zgodnie z decyzją 2010/417/WE(1) Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie. Umowa ta jest kompleksową umową o transporcie lotniczym, która przewiduje stopniowe udostępnianie praw przewozowych i możliwości inwestycyjnych, a także daleko idącą współpracę w szeregu dziedzin, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony, kwestii socjalnych, interesów konsumentów, środowiska, zarządzania ruchem lotniczym, pomocy przyznawanej przez państwo i konkurencji.

Przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Zgodnie z Aktem przystąpienia Republiki Chorwacji(2), Chorwacja przystąpi do umów zawartych lub podpisanych przez państwa członkowskie UE i Unię z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed datą przystąpienia Chorwacji do UE, w drodze zawarcia protokołu do tych umów.

Decyzją 13351/12 z dnia 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do przeprowadzenia negocjacji w sprawie protokołów zmieniających umowy podpisane lub zawarte przez UE lub UE i jej państwa członkowskie z państwami trzecimi w perspektywie przystąpienia Chorwacji do UE.

W dniu 1 lipca 2013 r. Republika Chorwacji przystąpiła do UE jako dwudzieste ósme państwo członkowskie.

Protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej był przedmiotem negocjacji między Komisją i władzami Kanady.

Najważniejsze przepisy protokołu

Celem protokołu jest umożliwienie Republice Chorwacji stania się stroną Umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (art. 1) oraz dokonanie niezbędnych zmian dostosowujących umowę pod względem językowym (art. 2). Protokół nie wprowadzi żadnych zmian co do istoty umowy między UE a Kanadą.

Procedura

Protokół został podpisany dnia 27 stycznia 2017 r. W celu jego zawarcia Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 99 i art. 108 ust. 7 Regulaminu Parlament podejmuje decyzję w drodze jednego głosowania, przy czym nie ma możliwości wnoszenia poprawek do samej umowy. Możliwe są jedynie poprawki, których celem jest wprowadzenie zmian do zalecenia zaproponowanego przez sprawozdawcę.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca, by Komisja Transportu i Turystyki wydała pozytywną opinię w sprawie zawarcia przedmiotowego protokołu.

(1)

Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 30.

(2)

Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 21.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Odsyłacze

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

23.2.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Data przyjęcia

10.7.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anna Hedh

Data złożenia

12.7.2018


GŁOSOWANIE KOŃSCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2018Informacja prawna