Nós Imeachta : 2017/0312(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0258/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0258/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 11/09/2018 - 6.13
CRE 11/09/2018 - 6.13

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0330

TUARASCÁIL     *
PDF 634kWORD 102k
12.7.2018
PE 618.359v02-00 A8-0258/2018

ar an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le Clár Taighde agus Oiliúna an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (2019-2020) lena gcomhlánaítear Fís 2020: an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht

(COM(2017)0698 – C8‑0009/2018 – 2017/0312(NLE))

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Rapóirtéir: Rebecca Harms

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le Clár Taighde agus Oiliúna an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (2019-2020) lena gcomhlánaítear Fís 2020: an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2017)0698),

–  ag féachaint d’Airteagal 7 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle Eorpach i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0009/2018),

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A8-0258/2018),

1.  Ag formheas an togra ón gCoimisiún mar a leasaítear é;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus Airteagal 106a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach;

3.  Á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

4.  Á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  In order to ensure continuity of nuclear research at Community level, it is necessary to establish the Research and Training Programme of the Community for the period from 1 January 2019 to 31 December 2020 (the 'Euratom Programme'). The Euratom Programme should have the same objectives as the 2014-2018 Programme, support the same activities and use the same mode of implementation which proved to be efficient and appropriate for the purpose of achieving the programme's objectives.

(4)  Chun comhleanúnachas i dtaighde núicléach ar leibhéal an Chomhphobail a áirithiú agus chun na cuspóirí sa réimse sin a bhaint amach, is gá Clár Taighde agus Oiliúna an Chomhphobail a bhunú don tréimhse ón 1 Eanáir 2019 go dtí 31 Nollaig 2020 (‘Clár Euratom’). Ba cheart do Chlár Euratom na cuspóirí céanna a bheith aige agus atá ag Clár 2014-2018, tacú leis na gníomhaíochtaí céanna agus an modh céanna cur chun feidhme a úsáid, ar modh é ar cruthaíodh go raibh sé éifeachtúil agus iomchuí chun cuspóirí an chláir a bhaint amach.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Notwithstanding the potential impact of nuclear energy on energy supply and economic development, severe nuclear accidents may endanger human health. Therefore, nuclear safety and, where appropriate, security aspects dealt with by the Joint Research Centre (the 'JRC') should be given the greatest possible attention in the Euratom Programme.

(6)  Gan beann ar thionchar ionchasach an fhuinnimh núicléach ar sholáthar fuinnimh agus forbairt eacnamaíoch, is féidir le tionóiscí núicléacha tromchúiseacha sláinte an duine, mar aon leis an gcomhshaol, a chur i mbaol sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Dá bhrí sin, ba cheart an aird is mó is féidir a thabhairt i gClár Euratom ar shábháilteacht núicléach agus, i gcás inarb iomchuí, ar na gnéithe slándála a mbíonn an tAirmheán Comhpháirteach Taighde (‘JRC’) ag déileáil leo.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  The European Strategic Energy Technology Plan (the 'SET Plan'), set out in the conclusions of the Council meeting of 28 February 2008 in Brussels, is accelerating the development of a portfolio of low carbon technologies. The European Council agreed, at its meeting on 4 February 2011, that the Union and its Member States would promote investment in renewables, and safe and sustainable low carbon technologies and would focus on implementing the technology priorities established in the SET Plan. Each Member State remains free to choose the type of technologies that it would support.

(7)  Leis an bPlean Straitéiseach Eorpach um Theicneolaíocht Fuinnimh (‘Plean SET’) arna leagan amach i gconclúidí chruinniú na Comhairle an 28 Feabhra 2008 sa Bhruiséil, táthar ag cur dlús le próiseas na nuálaíochta i réimse na n-ardteicneolaíochtaí ísealcharbóin Eorpacha. D’aontaigh an Chomhairle Eorpach, ina chruinniú an 4 Feabhra 2011, go gcuirfeadh an tAontas agus a Bhallstáit infheistíocht i bhfoinsí inathnuaite fuinnimh, agus teicneolaíochtaí ísealcharbóin sábháilte agus inbhuanaithe, lena n-áirítear cumhacht núicléach, chun cinn, agus go ndíreoidís ar na tosaíochtaí teicneolaíochta arna mbunú i bPlean SET a chur chun feidhme. Tá sé mar aidhm le Gníomh 10 (núicléach) de Phlean SET: Ardleibhéal slándála d’imoibreoirí núicléacha agus timthrialla breoslaí bainteacha a chothabháil le linn oibriú agus díchoimisiúnú, agus feabhas á chur ar a n-éifeachtúlacht. Tá an tsaoirse ag gach Ballstát fós na cineálacha teicneolaíochtaí a dtacódh sé leo a roghnú.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  As all Member States have nuclear installations or make use of radioactive materials particularly for medical purposes, the Council has recognised, in the conclusions of its meeting in Brussels on 1 and 2 December 2008, the continuing need for skills in the nuclear field, in particular through appropriate education and training linked with research and coordinated at Community level.

(8)  Ós rud é go bhfuil gléasraí núicléacha ag gach Ballstát nó go mbaineann na Ballstáit uile úsáid as ábhair radaighníomhacha go háirithe chun críocha leighis, tá sé aitheanta ag an gComhairle i gconclúidí a cruinnithe sa Bhruiséil an 1 agus 2 Nollaig 2008, go bhfuil gá fós le scileanna i réimse an fhuinnimh núicléach, go háirithe trí oideachas iomchuí agus oiliúint iomchuí ar gach leibhéal agus trí chomhordú cuí le tionscadail taighde ar leibhéal na hEorpa.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  While it is for each Member State to choose whether or not to make use of nuclear power, it is also acknowledged that nuclear energy plays different roles in different Member States.

(9)  Cé gur ar gach Ballstát atá sé rogha a dhéanamh an mbainfidh sé úsáid as cumhacht núicléach, aithnítear chomh maith go bhfuil ról tábhachtach i ngach Ballstát ag taighde núicléach, go háirithe i réimse na sláinte daonna.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  For fusion to become a credible option for commercial energy production, it is, firstly, necessary to successfully complete, in a timely manner, the construction of ITER and start its operation. Secondly it is necessary to establish an ambitious, yet realistic roadmap towards the production of electricity by 2050. Reaching those goals requires the European fusion programme to be directed towards a joint programme of activities implementing this roadmap. In order to secure the achievements of on-going fusion research activities, as well as the long-term commitment of, and collaboration between, the fusion stakeholders, continuity of the Community's support should be ensured. A stronger focus should be placed primarily on the activities in support of ITER but also on the developments towards the demonstration reactor, including the stronger involvement, as appropriate, of the private sector. Such rationalisation and refocusing should be achieved without jeopardising the European leadership of the fusion scientific community.

(11)  Chun go mbeidh an comhleá ina rogha réalaíoch do tháirgeadh fuinnimh tráchtála, ní mór ar dtús tógáil ITER a thabhairt i gcrích, ar bhonn tráthúil, agus a oibríocht a thosú agus is féidir le Clár EURATOM rannchuidiú suntasach a dhéanamh ina leith sin. Ar an dara dul síos, ní mór treochlár i dtreo leictreachas a tháirgeadh faoi 2050 a bhunú agus an treochlár sin a bheith uaillmhianach ach réalaíoch. Chun na spriocanna sin a bhaint amach tá gá ann clár comhleá na hEorpa a dhíriú i dtreo clár comhpháirteach gníomhaíochtaí lena gcuirfear an treochlár sin chun feidhme. Chun baint amach gníomhaíochtaí taighde leanúnacha ar an gcomhleá a chinntiú, mar aon le tiomantas fadtéarmach gheallsealbhóirí an chomhleá agus comhoibriú eatarthu, ba cheart leanúnachas thacaíocht fhadtéarmach an Chomhphobail a áirithiú. Ba cheart béim níos láidre a leagan ar an gcéad dul síos ar na gníomhaíochtaí a thacaíonn le ITER ach freisin ar na forbairtí i dtreo imoibreoir taispeántais, lena n-áirítear rannpháirtíocht níos láidre, de réir mar is iomchuí, ón earnáil phríobháideach. Ba cheart réasúnú agus athdhíriú den sórt sin a bhaint amach gan ceannas na hEorpa ar chomhphobal eolaíoch an chomhleá a chur i mbaol.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  The JRC should continue to provide independent customer-driven scientific and technological support for the formulation, development, implementation and monitoring of Community policies, in particular in the field of nuclear safety and security research and training. To optimize human resources and ensure no duplication of research in the Union, any new activity carried out by the JRC should be analysed to check its consistency with existing activities in the Member States. The security aspects of the Horizon 2020 Framework Programme should be limited to the direct actions of the JRC.

(12)  Ba cheart do JRC leanúint ar aghaidh le tacaíocht neamhspleách eolaíoch agus theicneolaíoch atá faoi thionchar custaiméirí a sholáthar do cheapadh, cur chun feidhme agus faireachán ar bheartais an Chomhphobail, go háirithe i réimse na sábháilteachta núicléiche, na slándála, coimircí agus neamhleathadh, an taighde agus na hoiliúna. Chun acmhainní daonna a bharrfheabhsú agus chun a áirithiú nach mbeidh dúbailt taighde san Aontas, ba cheart anailís a dhéanamh ar aon ghníomhaíocht nua a dhéanfaidh JRC chun a comhréireacht le gníomhaíochtaí atá ann cheana sna Ballstáit a sheiceáil. Ba cheart gnéithe slándála Chreatchlár Fís 2020 a theorannú do ghníomhaíochtaí díreacha JRC.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  In the interest of all its Member States, the role of the Union is to develop a framework to support joint cutting-edge research, knowledge creation and knowledge preservation on nuclear fission technologies, with special emphasis on safety, security, radiation protection and non-proliferation. That requires independent scientific evidence, to which the JRC can make a key contribution. That has been recognised in the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, dated 6 October 2010, entitled 'Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union', in which the Commission stated its intention to strengthen scientific evidence for policy-making through the JRC. The JRC proposes to respond to that challenge by focusing its nuclear safety and security research on the Union's policy priorities.

(14)  Chun leasa a Bhallstát uile, is é ról an Aontais creat a fhorbairt chun tacú le taighde comhpháirteach ceannródaíoch, le táirgeadh eolais agus le caomhnú eolais maidir le teicneolaíochtaí eamhnaithe núicléach, le béim faoi leith ar shábháilteacht, slándáil, dramhaíl núicléach a phróiseáil, cosaint ar radaíocht agus neamhleathadh. Éilíonn an méid sin fianaise eolaíoch neamhspleách, ar féidir le JRC rannchuidiú leis ar bhealach ríthábhachtach. Tá aitheantas tugtha don mhéid sin sa Teachtaireacht ón gCoimisiún do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún, dar dáta an 6 Deireadh Fómhair 2010, dar teideal ‘Aontas Nuálaíochta Thionscnamh Suaitheanta Eoraip 2020’, ina bhfuil sé curtha in iúl ag an gCoimisiún go bhfuil sé beartaithe aige fianaise eolaíoch le haghaidh ceapadh beartais a neartú trí JRC. Molann JRC freagairt ar an dúshlán sin trína thaighde maidir le sábháilteacht agus slándáil núicléach a dhíriú ar thosaíochtaí beartais an Aontais.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  With the aim of deepening the relationship between science and society and reinforcing public confidence in science, the Euratom Programme should favour an informed engagement of citizens and civil society on research and innovation matters by promoting science education, by making scientific knowledge more accessible, by developing responsible research and innovation agendas that meet the concerns and expectations of citizens and civil society, and by facilitating their participation in activities under the Euratom Programme.

(15)  D’fhonn an caidreamh idir an eolaíocht agus an tsochaí a láidriú agus muinín an phobail san eolaíocht a neartú, ba cheart do Chlár Euratom soláthar faisnéise níos fearr a áirithiú chun rannpháirtíocht eolach saoránach agus na sochaí sibhialta a chumasú i ndáil le ceisteanna taighde agus nuálaíochta trí oideachas eolaíochta a chur chun cinn, trí rochtain níos fusa a sholáthar ar eolas eolaíoch, trí chláir oibre fhreagracha maidir le taighde agus le nuálaíocht a fhorbairt a shásaíonn imní agus ionchas na saoránach agus na sochaí sibhialta agus trína rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí faoi Chlár Euratom a éascú.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  The outcomes of the debates that took place at the Symposium on 'Benefits and Limitations of Nuclear Fission Research for a Low Carbon Economy' prepared by an interdisciplinary study involving, among others, experts from the fields of energy, economics and social sciences, co-organised by the Commission and the European Economic and Social Committee in Brussels on 26 and 27 February 2013, recognised the need to continue nuclear research at the European level.

(17)  Le torthaí na ndíospóireachtaí arna reáchtáil ag an Siompóisiam maidir le ‘Tairbhí agus Srianta an Taighde i dtaca le hEamhnú Núicléach do Gheilleagar Ísealcharbóin’ arna ullmhú ag staidéar idirdhisciplíneach lena raibh baint ag, i measc daoine eile, saineolaithe ó réimsí an fhuinnimh, na heacnamaíochta agus na n-eolaíochtaí sóisialta, arna eagrú go comhpháirteach ag an gCoimisiún agus ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa sa Bhruiséil an 26 agus an 27 Feabhra 2013, aithníodh an gá atá ann leanúint ar aghaidh le taighde núicléach, lena n-áirítear taighde i dtaca le heamhnú, ar an leibhéal Eorpach.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  The Euratom Programme should contribute to the attractiveness of the research profession in the Union. Adequate attention should be paid to the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers17, together with other relevant reference frameworks defined in the context of the European Research Area, while respecting their voluntary nature.

(18)  Ba cheart do Chlár Euratom rannchuidiú le mealltacht na gairme taighde san Aontas agus cuidiú le daoine óga a spreagadh le bheith rannpháirteach i dtaighde sa réimse sin. Ba cheart aird leordhóthanach a thabhairt ar an gCairt Eorpach do Thaighdeoirí agus an Cód Iompair um Earcú Taighdeoirí17, chomh maith le creataí tagartha ábhartha eile arna sainiú i gcomhthéacs an Limistéir Eorpaigh Taighde, agus nádúr deonach na cairte agus an chóid iompair á n-urramú ag an am céanna.

_________________

_________________

17 Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L 75, 22.3.2005, p. 67).

17 Moladh ón gCoimisiún an 11 Márta 2005 maidir leis an gCairt Eorpach le haghaidh Taighdeoirí agus maidir le Cód Iompair um Earcú Taighdeoirí (IO L 75, 22.3.2005, lch. 67).

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  The activities developed under the Euratom Programme should aim at promoting equality between women and men in research and innovation, by addressing in particular the underlying causes of gender imbalance, by exploiting the full potential of both female and male researchers, and by integrating the gender dimension into the content of projects in order to improve the quality of research and stimulate innovation. Activities should also aim at the implementation of the principles relating to the equality between women and men as laid down in Articles 2 and 3 of the Treaty on European Union and Article 8 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

(19)  Ba cheart do na gníomhaíochtaí arna bhforbairt faoi chlár Euratom prionsabail an chomhionannais idir mná agus fir a chomhlíonadh i dtaighde agus i nuálaíocht, trí thabhairt faoi na cúiseanna is bun le héagothroime inscne go háirithe, trí acmhainneacht iomlán taighdeoirí baineann agus fireann a shaothrú, trína rochtain ar chláir taighde a fheabhsú d’fhonn caighdeán an taighde a fheabhsú agus nuálaíocht a spreagadh. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag gníomhaíochtaí freisin na prionsabail maidir le comhionannas idir mná agus fir a chur chun feidhme, de réir mar a leagtar síos in Airteagal 2 agus Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 8 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20)  Research and innovation activities supported by the Euratom Programme should respect fundamental ethical principles. The opinions on energy matters of the European Group on Ethics in Science and New Technologies should be taken into account as appropriate. Research activities should also take into account Article 13 of the TFEU and reduce the use of animals in research and testing, with a view to ultimately replacing animal use. All activities should be carried out ensuring a high level of human health protection.

(20)  Ba cheart prionsabail bhunúsacha eiticiúla a urramú i ngníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta a bhfuil tacaíocht á fáil acu faoi Chlár Euratom. Ba cheart tuairimí an Ghrúpa Eorpaigh um Eitic san Eolaíocht agus sna Nuatheicneolaíochtaí a chur san áireamh de réir mar is iomchuí. Ba cheart Airteagal 13 de CFAE a chur san áireamh freisin i ngníomhaíochtaí taighde agus ba cheart modh eile a thabhairt isteach seachas úsáid ainmhithe sa taighde agus sa tástáil d’fhonn toirmeasc a chur le húsáid ainmhithe faoi dheoidh. Ba cheart gach gníomhaíocht a dhéanamh agus an leibhéal is airde cosanta do shláinte an duine á áirithiú.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  A greater impact should also be achieved by combining the Euratom Programme and private sector funds within public-private partnerships in key areas where research and innovation could contribute to the Union's wider competitiveness goals. Particular attention should be given to the involvement of small and medium-sized enterprises.

(21)  Ba cheart tionchar níos mó a bhaint amach freisin trí Chlár Euratom agus cistí na hearnála príobháidí a chumasc laistigh de chomhpháirtíochtaí príobháideacha-poiblí i bpríomhréimsí ina bhféadfadh taighde agus nuálaíocht cur le haidhmeanna iomaíochais níos leithne an Aontais. Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar rannpháirtíocht na bhfiontar beag agus meánmhéide, lena n-áirítear gníomhaithe nua nuálacha atá ag teacht chun cinn laistigh den réimse taighde ábhartha.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25)  The financial interests of the Union should be protected through proportionate measures throughout the expenditure cycle, including the prevention, detection and investigation of irregularities, the recovery of funds lost, wrongly paid or incorrectly used and, where appropriate, penalties. A revised control strategy, shifting focus from minimisation of error rates towards risk-based control and fraud detection, should reduce the control burden for participants.

(25)  Ba cheart leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhíthin beart comhréireach ar feadh an timthrialla caiteachais, lena n-áirítear neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath agus a imscrúdú trí nósanna imeachta iniúchóireachta comhpháirteacha, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a aisghabháil agus, i gcás inarb iomchuí, pionóis a ghearradh. Ba cheart go laghdófaí an t-ualach rialaithe do rannpháirtithe trí straitéis athbhreithnithe rialaithe, lena n-aistreofaí an bhéim ó íoslaghdú rátaí earráide i dtreo rialú riosca-bhunaithe agus brath calaoise bunaithe ar phrionsabail agus critéir chomhchoiteanna ar leibhéal AE.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(26)  It is important to ensure sound financial management of the Euratom Programme and its implementation in the most effective and user-friendly manner possible, while also ensuring legal certainty and its accessibility to all participants. It is necessary to ensure compliance with the relevant provisions of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council (the "Financial Regulation") 19 and with the requirements of simplification and better regulation.

(26)  Tá sé tábhachtach go n-áiritheofaí bainistíocht fhónta airgeadais Chlár Euratom agus a chur chun feidhme ar an mbealach is éifeachtaí agus is cairdiúla don úsáideoir, agus trína áirithiú gurb ann do dheimhneacht dhlíthiúil agus go gcuirfear tairbhithe ionchasacha ar an eolas go cuí, chun inrochtaineacht a mhéadú do gach rannpháirtí ag an am céanna. Ní mór comhlíonadh fhorálacha ábhartha Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (an “Rialachán Airgeadais”)19 a áirithiú chomh maith le comhlíonadh cheanglais an éascaithe agus na rialála níos fearr.

_________________

_________________

19 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle (IO L 298, 26.10.2012, lch. 1).

19 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle (IO L 298, 26.10.2012, lch. 1).

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33)  Achieving the objectives of the Euratom Programme in relevant areas requires support for cross-cutting activities, both within the Euratom Programme and jointly with the activities of the Horizon 2020 Framework Programme.

(33)  Chun cuspóirí Chlár Euratom a bhaint amach i réimsí ábhartha, tá gá le tacaíocht do ghníomhaíochtaí trasearnálacha laistigh de Chlár Euratom agus i gcomhpháirt le gníomhaíochtaí Chreatchlár Fís 2020, mar shampla i gcás gníomhaíochtaí Marie Skłodowská Curie lena dtacaítear le soghluaisteacht taighdeoirí.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  The general objective of the Euratom Programme is to pursue nuclear research and training activities with an emphasis on continuous improvement of nuclear safety, security and radiation protection, notably to potentially contribute to the long-term decarbonisation of the energy system in a safe, efficient and secure way. The general objective shall be implemented through the activities specified in Annex I in the form of direct and indirect actions which pursue the specific objectives set out in paragraphs 2 and 3 of this Article.

1.  Is é atá mar chuspóir ginearálta ag Clár Euratom ná taighde núicléach agus gníomhaíochtaí oiliúna a shaothrú, le béim ar fheabhas leanúnach a chur ar shábháilteacht agus slándáil núicléach agus cosaint ar radaíocht, go sonrach chun rannchuidiú le dícharbónú fadtéarmach an chórais fuinnimh ar bhealach atá sábháilte, éifeachtúil agus slán. Déanfar an cuspóir ginearálta a chur chun feidhme trí na gníomhaíochtaí a shonraítear in Iarscríbhinn I i bhfoirm gníomhartha díreacha agus indíreacha lena saothrófar na cuspóirí sonracha a leagtar amach i mír 2 agus mír 3 den Airteagal seo.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  supporting safety of nuclear systems;

(a)  tacú le sábháilteacht na gcóras núicléach, inter alia, trí bhíthin cigireacht trasteorann struchtúrach i gcás saoráidí núicléacha atá thart ar theorainn náisiúnta amháin nó níos mó le Ballstáit eile;

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  contributing to the development of safe, longer term solutions for the management of ultimate nuclear waste, including final geological disposal as well as partitioning and transmutation;

(b)  rannchuidiú le comhar ar leibhéal AE agus le tríú tíortha maidir le sainaithint agus forbairt ar réitigh shábháilte, níos fadtéarmaí chun an dramhaíl núicléach deiridh a bhainistiú, lena n-áirítear diúscairt gheolaíoch deiridh mar aon le scaradh agus claochlú.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  improving nuclear safety including: nuclear reactor and fuel safety, waste management, including final geological disposal as well as partitioning and transmutation; decommissioning, and emergency preparedness;

(a)  sábháilteacht núicléach a fheabhsú lena n-áirítear: sábháilteacht imoibreoirí agus breoslaí núicléacha, bainistiú dramhaíola chun aon tionchair neamh-inmhianaithe ar an duine nó an comhshaol a chosc, lena n-áirítear diúscairt gheolaíoch deiridh, scaradh agus claochlú; díchoimisiúnú agus ullmhacht i gcomhair éigeandála;

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  improving nuclear security including: nuclear safeguards, non-proliferation, combating illicit trafficking, and nuclear forensics;

(b)  slándáil núicléach a fheabhsú, lena n-áirítear: coimircí núicléacha, neamhleathadh, gáinneáil neamhdhleathach a chomhrac, agus fóiréinsic núicléach, ábhair bhunaidh agus dramhail radaighníomhach a dhiúscairt, cur in aghaidh cibearionsaithe agus baol na sceimhlitheoireachta ar stáisiúin chumhachta núicléacha a laghdú mar aon le cigireacht trasteorann struchtúrach i gcás saoráidí núicléacha atá thart ar theorainn náisiúnta amháin nó níos mó le Ballstáit eile AE;

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  fostering knowledge management, education and training;

(d)  bainistiú eolais, oideachas agus oiliúint a chothú, lena n-áirítear oiliúint ghairmiúil fhadtéarmach chun forbairtí buana a léiriú, ar forbairtí iad atá indéanta mar thoradh ar theicneolaíochtaí nua;

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  The Euratom Programme shall be implemented in such a way as to ensure that the priorities and activities supported are relevant to changing needs and take account of the evolving nature of science, technology, innovation, policy making, markets and society, with the aim of optimizing human and financial resources, and to avoid duplication on nuclear research and development in the Union.

4.  Déanfar Clár Euratom a chur chun feidhme sa chaoi go n-áiritheofar go mbeidh na tosaíochtaí agus na gníomhaíochtaí a dtabharfar tacaíocht dóibh ábhartha do riachtanais atá ag athrú agus go dtabharfar aird don athrú atá de shíor ag teacht ar eolaíocht, teicneolaíocht, nuálaíocht, ceapadh beartas – go háirithe beartas fuinnimh agus comhshaoil – margaí agus an tsochaí, agus é mar aidhm leis acmhainní daonna agus airgeadais a bharrfheabhsú chun sineirge níos mó a chruthú idir cláir agus tionscadail atá ann cheana, agus dúbailt i dtaighde agus forbairt núicléach san Aontas a sheachaint.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  The financial envelope of the Euratom Programme may cover expenses pertaining to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management of that Programme and the achievement of its objectives, in particular studies and meetings of experts, as far as they relate to the general objectives of this Regulation, and expenses linked to information technology networks focusing on information processing and exchange, together with all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of the Euratom Programme. The expenses for continuous and repetitive actions such as control, audit and IT networks will be covered within the limits of the Commission's administrative expenditure specified in paragraph 1.

2.  Féadfaidh clúdach airgeadais Chlár Euratom speansais a chlúdach ar speansais iad a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun an Clár sin a bhainistiú agus a chuid cuspóirí a bhaint amach, go háirithe staidéir, cruinnithe saineolaithe, a mhéid is a bhaineann siad le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo, speansais atá nasctha le gréasáin TF a dhíríonn ar phróiseáil agus ar mhalartú faisnéise, agus slándáil na ngréasán sin, in éineacht leis na speansais uile eile cúnaimh, idir theicniúil agus riaracháin, arna dtabhú ag an gCoimisiún do bhainistiú Chlár Euratom. Na speansais le haghaidh gníomhaíochtaí leanúnacha agus atriallacha amhail rialú, iniúchadh agus gréasáin TF, clúdófar iad laistigh de theorainneacha speansais riaracháin an Choimisiúin mar a shonraítear i mír 1.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  countries or territories associated to the Seventh Euratom Framework Programme or the Euratom Research and Training Programme 2014-2018.

(c)  tíortha nó críocha, atá comhlacaithe le Seachtú Creatclár Euratom nó Clár Taighde agus Oiliúna Euratom 2014-2018, nó atá rannpháirteach iontu mar Bhallstát.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  The work programmes referred to in paragraphs 1 and 2 shall take account of the state of science, technology and innovation at national, Union and international level and of relevant policy, market and societal developments. They shall be updated as and where appropriate.

3.  Na cláir oibre dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2, cuirfidh siad staid na heolaíochta, na teicneolaíochta agus na nuálaíochta san áireamh ar an leibhéal náisiúnta, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta, mar aon le forbairtí ábhartha beartais, margaidh agus sochaíocha. Déanfar iad a thabhairt cothrom le dáta de réir mar is iomchuí agus i gcás inarb iomchuí, agus aird chuí á tabhairt ar na moltaí ábhartha arna ndéanamh ag na grúpaí neamhspleácha de shaineolaithe an Choimisiúin, arna gcur ar bun chun measúnú a dhéanamh ar Chlár EURATOM.

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Particular attention shall be paid to ensuring the adequate participation of, and innovation impact on, small and medium-sized enterprises (SMEs) and the private sector in general in the Euratom Programme. Quantitative and qualitative assessments of SME participation shall be undertaken as part of the evaluation and monitoring arrangements.

Tabharfar aird faoi leith ar rannpháirtíocht leormhaith fiontar beag agus meánmhéide (FBManna), lena n-áirítear gníomhaithe nuálacha nua atá ag teacht chun cinn sa réimse taighde ábhartha, agus na hearnála príobháidí i gcoitinne i gClár Euratom a áirithiú, agus a áirithiú go mbeidh tionchar ag an gclár orthu ó thaobh na nuálaíochta de. Déanfar measúnuithe cainníochtúla agus cáilíochtúla ar rannpháirtíocht FBManna mar chuid de na socruithe meastóireachta agus faireacháin.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  The Commission shall report and make publicly available the results of the monitoring referred to in paragraph 1.

2.  Déanfaidh an Coimisiún torthaí an fhaireacháin dá dtagraítear i mír 1 a thuairisciú agus cuirfidh sé ar fáil go poiblí iad agus cuirfidh sé ar aghaidh chuig an bParlaimint iad.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Nuclear power constitutes an element in the debate on combating climate change and reducing Europe's dependence on imported energy. In the broader context of finding a sustainable energy-mix for the future, the Euratom Programme will also contribute through its research activities to the debate on the benefits and the limitations of nuclear fission energy for a low-carbon economy. Through ensuring continuous improvement of nuclear safety, more advanced nuclear technologies could also offer the prospect of significant improvements in efficiency and use of resources and producing less waste than current designs. Nuclear safety aspects will receive the greatest possible attention.

Le fuinneamh núicléach rannchuidítear ar bhealach tábhachtach leis an gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus le spleáchas na hEorpa ar fhuinneamh allmhairithe. I gcomhthéacs níos leithne de mheascán fuinnimh inbhuanaithe a aimsiú don todhchaí, rannchuideoidh Clár Euratom freisin trína ghníomhaíochtaí taighde i dtaca le buntáistí teicneolaíocha an fhuinnimh eamhnaithe núicléach a choinneáil do gheilleagar ísealcharbóin. Trí fheabhas leanúnach ar shábháilteacht núicléach a áirithiú, féadfaidh teicneolaíochtaí núicléacha níos forásaí an fhéidearthacht a chruthú chun feabhais shuntasacha a chur ar éifeachtúlacht agus úsáid acmhainní agus níos lú dramhaíola a tháirgeadh ná na dearaí atá ann faoi láthair. Tabharfar an aird is mó is féidir ar ghnéithe maidir le sábháilteacht núicléach.

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 6 – pointe a – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

In line with the general objective, support to joint research activities concerning the safe operation and decommissioning of reactor systems (including fuel cycle facilities) in use in the Union or, to the extent necessary in order to maintain broad nuclear safety expertise in the Union, those reactor types which may be used in the future, focusing exclusively on safety aspects, including all aspects of the fuel cycle such as partitioning and transmutation.

I gcomhréir leis an gcuspóir ginearálta, tacú le comhghníomhaíochtaí taighde maidir le córais imoibritheora atá in úsáid san Aontas (lena n-áirítear saoráidí timthrialla breosla) a oibriú agus a dhíchoimisiúnú ar bhealach sábháilte, nó, a mhéid is gá chun saineolas leathan maidir le sábháilteacht núicléach san Aontas a chothabháil, féadfar na cineálacha imoibritheoirí sin a úsáid amach anseo ar gach gné den timthriall breosla amhail scaradh agus claochlú.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 9 – pointe a – mír 2 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  exchange with relevant stakeholders for strengthening Union capacity to respond to nuclear accidents and incidents by research on alert systems and models for radiological dispersion in the air, and by mobilising resources and expertise for analysing and modelling nuclear accidents.

(3)  malartú le geallsealbhóirí ábhartha chun críocha acmhainn an Aontais a neartú chun freagairt ar theagmhais núicléacha agus ar thionóiscí núicléacha trí thaighde a dhéanamh ar chórais rabhaidh agus ar shamhlacha maidir le heasrú raideolaíoch sa chomhshaol (an t-aer, an t-uisce, an ithir), agus trí úsáid a bhaint as acmhainní agus saineolas maidir le tionóiscí núicléacha a shamhaltú agus a anailísiú.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

In order to achieve the objectives of the Euratom Programme, appropriate links and interfaces, such as joint calls, will be ensured with the Specific Programme of the Horizon 2020 Framework Programme.

Chun cuspóirí Chlár Euratom a bhaint amach agus chun sineirge a chruthú idir gníomhaíochtaí núicléacha agus neamh-núicléacha agus malartú eolais i réimsí ábhartha, déanfar naisc agus idirphlé iomchuí, amhail glaonna comhpháirteacha, a áirithiú le Clár Sonrach Chreatchlár Fís 2020.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – cuid 1 – pointe b – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  Contributing to the development of safe, longer-term solutions for the management of ultimate nuclear waste, including final geological disposal, partitioning and transmutation

(b)  Rannchuidiú le forbairt ar réitigh shábháilte, fhadtéarmacha chun an dramhaíl núicléach deiridh a bhainistiú, lena n-áirítear diúscairt gheolaíoch deiridh, scaradh agus claochlú.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – cuid 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  Laying the foundations for future fusion power plants by developing materials, technologies and conceptual design

scriosta

-  The percentage of the Fusion Roadmap's milestones, established for the period 2014-2020, reached by the Euratom programme.

 

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – cuid 1 – pointe g – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  Promoting innovation and industry competitiveness

(g)  Nuálaíocht a chur chun cinn


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Measann an rapóirtéir gur féidir le Clár Taighde agus Oiliúna Euratom rannchuidiú le sábháilteacht núicléach, slándáil núicléach agus cosaint ar radaíocht fheabhsaithe. Agus imoibreoirí núicléacha an Aontais ag dul in aois, is léir go bhfuil gá ann saineolas a áirithiú le haghaidh gníomhaíochtaí díchoimisiúnaithe agus sábháilteacht a fheabhsú don phróiseas díchoimisiúnaithe.

Ag an am céanna, spreagann an rapóirtéir taighde agus oiliúint maidir le dramhaíl núicléach a bhainistiú agus a dhiúscairt. In ainneoin go bhfuil úsáid á baint ar bhonn tráchtála as cumhacht núicléach san Aontas le caoga bliain anuas, níl láithreán diúscartha le haghaidh dramhaíl núicléach ardleibhéil agus breosla spíonta ag Ballstát ar bith agus tá dul chun cinn fós á dhéanamh go mall sa réimse sin. Beidh saineolas ar bhainistiú agus diúscairt dramhaíola núicléiche bunriachtanach sna blianta amach anseo, agus is ar an gcúis sin go bhfuil taighde agus oiliúint ríthábhachtach. Agus na rioscaí sláinte agus sábháilteachta poiblí a bhaineann leis an méid sin á gcur san áireamh, is iomchuí an ciste poiblí a úsáid d’aineoinn an phrionsabail gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as.

In éagmais láithreán diúscartha is gá an chuid is mó den dramhaíl ardleibhéil agus breosla spíonta a stóráil i saoráidí stórála eatramhacha ar feadh blianta fada. I roinnt mhaith cásanna, tá amhras faoi na ceanglais a bhaineann le sábháilteacht. Sa chomhthéacs sin freisin, spreagtar taighde breise agus oiliúint bhreise.

Ní mheasann an rapóirtéir go bhfuil gealladh faoi scaradh ná claochlú mar réitigh ar fhadhb na dramhaíola núicléiche. Chun go mbeadh na teicneolaíochtaí sin inmharthana amach anseo, tá gá le hinfheistíochtaí suntasacha i dteicneolaíochtaí imoibreora amach anseo, ar teicneolaíochtaí iad a bhfuil amhras fúthu, agus sa deireadh thiar seans go ndéanfaidís méid na dramhaíola núicléiche a laghdú, ach ní bhfaighidh siad réidh léi ar fad. Dá bhrí sin, tá riachtanas fós ann láithreán diúscartha le haghaidh dramhaíl núicléach deiridh a aimsiú.

Ós rud é nach bhfuil imoibreoirí núicléacha oibrithe riamh ag tromlach na mBallstát nó go bhfuil cinneadh déanta acu úsáid cumhachta núicléiche a chéimniú amach, is gá athsmaoineamh a dhéanamh ar thosaíochtaí an chláir taighde.

Anuas air sin, i bhfianaise an gá atá le dícharbónú a dhéanamh go pras, go háirithe in earnáil an leictreachais, chun gealltanais Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, measann an rapóirtéir gur gá ceisteanna a chur maidir le cistí poiblí a úsáid chun tacú le taighde ar theicneolaíochtaí imoibritheora amach anseo. Ní mór earnáil an leictreachais a dhícharbónú i bhfad sula bhféadfaí fuinneamh comhleá a úsáid ar bhonn tráchtála. Molann an rapóirtéir, dá bhrí sin, cistí poiblí a dhíriú ina ionad sin ar na teicneolaíochtaí sin ar féidir ról tábhachtach a bheith acu san aistriú fuinnimh. Gan beann ar an méid sin, ní chistítear ITER tríd an gclár seo agus tá sé lasmuigh de raon feidhme an rialacháin seo dá bhrí sin.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Clár Taighde agus Oiliúna an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (2019-2020) lena gcomhlánaítear Fís 2020: an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht

Tagairtí

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

12.1.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

BUDG

24.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Rebecca Harms

9.2.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

21.3.2018

24.4.2018

 

 

Dáta an ghlactha

10.7.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

42

13

3

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Michał Boni, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Romeo Franz, Ulrike Rodust

Dáta don chur síos

12.7.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian‑Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

3

0

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Paul Rübig

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 29 Lúnasa 2018Fógra dlíthiúil