Postupak : 2017/0312(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0258/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0258/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.13
CRE 11/09/2018 - 6.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0330

IZVJEŠĆE     *
PDF 703kWORD 87k
12.7.2018
PE 618.359v02-00 A8-0258/2018

o Prijedlogu uredbe Vijeća o programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2019. – 2020.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestiteljica: Rebecca Harms

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Vijeća o programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2019. – 2020.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2017)0698),

–  uzimajući u obzir članak 7. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0009/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0258/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti svoj Nacrt;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kako bi se zajamčio kontinuitet nuklearnih istraživanja na razini Zajednice, potrebno je uspostaviti program Zajednice za istraživanja i osposobljavanje za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. („program Euratoma”). Program Euratoma trebao bi imati iste ciljeve kao program za 2014.–2018., podupirati iste aktivnosti i provoditi se na isti način, koji se pokazao uspješnim i primjerenim za potrebe postizanja ciljeva dosadašnjeg programa.

(4)  Kako bi se zajamčio kontinuitet nuklearnih istraživanja na razini Zajednice i kako bi se postigli ciljevi u tom području, potrebno je uspostaviti program Zajednice za istraživanja i osposobljavanje za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. („program Euratoma”). Program Euratoma trebao bi imati iste ciljeve kao program za 2014. 2018., podupirati iste aktivnosti i provoditi se na isti način, koji se pokazao uspješnim i primjerenim za potrebe postizanja ciljeva dosadašnjeg programa.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Bez obzira na potencijalni učinak nuklearne energije na opskrbu energijom i gospodarski razvoj, teške nuklearne nesreće mogu ugroziti ljudsko zdravlje. Stoga bi u programu Euratoma najveću moguću pozornost trebalo obratiti nuklearnoj sigurnosti i, prema potrebi, aspektima osiguranja kojima se bavi Zajednički istraživački centar („JRC”).

(6)  Bez obzira na potencijalni učinak nuklearne energije na opskrbu energijom i gospodarski razvoj, teške nuklearne nesreće mogu ugroziti ljudsko zdravlje i okoliš, u srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi. Stoga bi u programu Euratoma najveću moguću pozornost trebalo obratiti nuklearnoj sigurnosti i, prema potrebi, aspektima osiguranja kojima se bavi Zajednički istraživački centar („JRC”).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Europski strateški plan za energetsku tehnologiju („plan SET”), utvrđen u zaključcima sastanka Vijeća 28. veljače 2008. u Bruxellesu, ubrzava razvoj niza tehnologija s niskom razinom emisije ugljika. Na svojem sastanku 4. veljače 2011. Europsko vijeće se složilo da će Unija i njezine države članice poticati ulaganja u obnovljive izvore te sigurne i održive tehnologije s niskom razinom emisije ugljika te se usredotočiti na uvođenje tehnoloških prioriteta koji su određeni u planu SET. Svaka država članica slobodna je odabrati vrstu tehnologije koju će podupirati.

(7)  Europski strateški plan za energetsku tehnologiju („plan SET”), utvrđen u zaključcima sa sastanka Vijeća 28. veljače 2008. u Bruxellesu, ubrzava proces inovacija u području europskih naprednih tehnologija s niskom razinom emisije ugljika. Na svojem sastanku 4. veljače 2011. Europsko vijeće se složilo da će Unija i njezine države članice poticati ulaganja u obnovljive izvore te sigurne i održive tehnologije s niskom razinom emisije ugljika, među kojima je i nuklearna energija, te se usredotočiti na uvođenje tehnoloških prioriteta koji su određeni u planu SET. U mjeri 10. (nuklearna sigurnost) plana SET navodi se sljedeći cilj: održavanje visoke razine sigurnosti nuklearnih reaktora i povezanih gorivih ciklusa tijekom rada i stavljanja izvan pogona, uz povećanje njihove učinkovitosti. Svaka država članica slobodna je odabrati vrstu tehnologije koju će podupirati.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na to da sve države članice imaju nuklearna postrojenja ili se koriste radioaktivnim materijalima, osobito u medicinske svrhe, Vijeće je u svojim zaključcima sa sastanka u Bruxellesu 1. i 2. prosinca 2008. prepoznalo trajnu potrebu za vještinama u nuklearnom području, osobito onima koje se stečene odgovarajućim obrazovanjem i osposobljavanjem povezanima s istraživanjima te koordiniranima na razini Zajednice.

(8)  S obzirom na to da sve države članice imaju nuklearna postrojenja ili se koriste radioaktivnim materijalima, osobito u medicinske svrhe, Vijeće je u svojim zaključcima sa sastanka u Bruxellesu 1. i 2. prosinca 2008. prepoznalo trajnu potrebu za vještinama u nuklearnom području, osobito onima koje su stečene odgovarajućim obrazovanjem i osposobljavanjem na svim razinama te uz dobru koordinaciju s istraživačkim projektima na europskoj razini.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Iako svaka država članica može izabrati hoće li se koristiti nuklearnom energijom, prepoznato je i da nuklearna energija ima različitu ulogu u različitim državama članicama.

(9)  Iako svaka država članica može izabrati hoće li se koristiti nuklearnom energijom, prepoznato je i da istraživanje u području nuklearne energije ima važnu ulogu u svim državama članicama, posebno u području ljudskog zdravlja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi fuzija postala pouzdana mogućnost za komercijalnu proizvodnju energije, najprije je potrebno uspješno i pravovremeno sagraditi ITER-a i pustiti ga u rad. Zatim je potrebno odrediti ambiciozan, ali realističan plan za proizvodnju električne energije do 2050. Da bi se ti ciljevi ostvarili, europski fuzijski program treba usmjeriti prema zajedničkom programu aktivnosti za provedbu tog plana. Trebalo bi osigurati kontinuiranu potporu Zajednice kako bi se tekuća istraživanja uspješno privela kraju i kako se ne bi prekinule dugoročna predanost i suradnja dionika u području fuzije. Trebalo bi staviti jači naglasak ponajprije na aktivnosti koje su potpora ITER-u, ali i na razvoj demonstracijskog reaktora, uključujući prema potrebi veće sudjelovanje privatnog sektora. Takva bi se racionalizacija i refokusiranje trebali postići bez ugrožavanja vodeće uloge Europe u znanstvenoj zajednici koja se bavi fuzijom.

(11)  Kako bi fuzija postala pouzdana mogućnost za komercijalnu proizvodnju energije, najprije je potrebno uspješno i pravovremeno sagraditi ITER-a i pustiti ga u rad, a i program Euratoma može znatno pomoći. Zatim je potrebno odrediti ambiciozan, ali realističan plan za proizvodnju električne energije do 2050. Da bi se ti ciljevi ostvarili, europski fuzijski program treba usmjeriti prema zajedničkom programu aktivnosti za provedbu tog plana. Kako bi se osigurala postignuća aktualnih aktivnosti na istraživanju fuzije, kao i dugoročna posvećenost i suradnja između dionika u području fuzije, trebalo bi osigurati dugoročni kontinuitet potpore Zajednice. Trebalo bi staviti jači naglasak ponajprije na aktivnosti koje su potpora ITER-u, ali i na razvoj demonstracijskog reaktora, uključujući prema potrebi veće sudjelovanje privatnog sektora. Takva bi se racionalizacija i refokusiranje trebali postići bez ugrožavanja vodeće uloge Europe u znanstvenoj zajednici koja se bavi fuzijom.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  JRC bi trebao nastaviti pružati neovisnu znanstvenu i tehnološku potporu usmjerenu na korisnika za stvaranje, razvoj, provedbu i praćenje politika Zajednice, posebno u području istraživanja i osposobljavanja u vezi s nuklearnom sigurnošću i osiguranjem. Kako bi se optimirali ljudski resursi i osiguralo da nema dupliciranja istraživanja u Uniji, trebale bi se analizirati sve nove aktivnosti koje provodi JRC i provjeriti jesu li usklađene s aktivnostima koje se već provode u državama članicama. Sigurnosne aspekte Okvirnog programa Obzor 2020. trebalo bi ograničiti na izravna djelovanja JRC-a.

(12)  JRC bi trebao nastaviti pružati neovisnu znanstvenu i tehnološku potporu usmjerenu na korisnika za stvaranje, razvoj, provedbu i praćenje politika Zajednice, posebno u području istraživanja i osposobljavanja u vezi s nuklearnom sigurnošću, osiguranjem, zaštitnim mjerama i neširenjem nuklearnog oružja. Kako bi se optimirali ljudski resursi i osiguralo da nema dupliciranja istraživanja u Uniji, trebale bi se analizirati sve nove aktivnosti koje provodi JRC i provjeriti jesu li usklađene s aktivnostima koje se već provode u državama članicama. Sigurnosne aspekte Okvirnog programa Obzor 2020. trebalo bi ograničiti na izravna djelovanja JRC-a.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U interesu svih država članica, uloga Unije je razviti okvir za potporu zajedničkim naprednim istraživanjima, stvaranju znanja i očuvanju znanja o tehnologijama nuklearne fisije, uz poseban naglasak na sigurnost, osiguranje, zaštitu od zračenja i neširenje nuklearnog oružja. Za to su potrebni neovisni znanstveni dokazi, čemu može najviše doprinijeti JRC. To je prepoznato u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 6. listopada 2010., pod nazivom „Vodeća inicijativa strategije Europa 2020. – Unija inovacija”, u kojoj je Komisija navela svoju namjeru da preko JRC-a jača znanstvene dokaze za izradu politike. Kao odgovor na to JRC predlaže da svoja istraživanja u području nuklearne sigurnosti i osiguranja preusmjeri na prioritete politike Unije.

(14)  U interesu svih država članica, uloga Unije je razviti okvir za potporu zajedničkim naprednim istraživanjima, stvaranju znanja i očuvanju znanja o tehnologijama nuklearne fisije, uz poseban naglasak na sigurnost, osiguranje, obradu nuklearnog otpada, zaštitu od zračenja i neširenje nuklearnog oružja. Za to su potrebni neovisni znanstveni dokazi, čemu može najviše doprinijeti JRC. To je prepoznato u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 6. listopada 2010., pod nazivom „Vodeća inicijativa strategije Europa 2020. – Unija inovacija”, u kojoj je Komisija navela svoju namjeru da preko JRC-a jača znanstvene dokaze za izradu politike. Kao odgovor na to JRC predlaže da svoja istraživanja u području nuklearne sigurnosti i osiguranja preusmjeri na prioritete politike Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  S ciljem produbljivanja odnosa između znanosti i društva te jačanja povjerenja javnosti u znanost, program Euratoma trebalo bi poticati upućenu angažiranost građana i civilnog društva u vezi s pitanjem istraživanja i inovacija promicanjem znanstvenog obrazovanja, većom dostupnošću znanstvenog znanja, razvojem odgovornih planova istraživanja i inovacija koji ispunjavaju interese i očekivanja građana i civilnog društva te omogućavanjem njihova sudjelovanja u aktivnostima u okviru programa Euratoma.

(15)  S ciljem produbljivanja odnosa između znanosti i društva te jačanja povjerenja javnosti u znanost, program Euratoma trebao bi zajamčiti bolje informiranje u cilju upućene angažiranosti građana i civilnog društva u vezi s pitanjem istraživanja i inovacija promicanjem znanstvenog obrazovanja, većom dostupnošću znanstvenog znanja, razvojem odgovornih planova istraživanja i inovacija koji ispunjavaju interese i očekivanja građana i civilnog društva te omogućavanjem njihova sudjelovanja u aktivnostima u okviru programa Euratoma.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U ishodima rasprava na simpoziju „Prednosti i ograničenja istraživanja o nuklearnoj fisiji za gospodarstvo s niskom razinom emisije ugljika” na temelju interdisciplinarne studije u kojoj su sudjelovali, među ostalim, stručnjaci u području energetike, ekonomije i društvenih znanosti, a koji su suorganizirali Komisija i Europski gospodarski i socijalni odbor u Bruxellesu 26. i 27. veljače 2013., prepoznata je potreba da se nastavi s nuklearnim istraživanjima na europskoj razini.

(17)  U ishodima rasprava na simpoziju „Prednosti i ograničenja istraživanja o nuklearnoj fisiji za gospodarstvo s niskom razinom emisije ugljika” na temelju interdisciplinarne studije u kojoj su sudjelovali, među ostalim, stručnjaci u području energetike, ekonomije i društvenih znanosti, a koji su suorganizirali Komisija i Europski gospodarski i socijalni odbor u Bruxellesu 26. i 27. veljače 2013., prepoznata je potreba da se nastavi s nuklearnim istraživanjima na europskoj razini, uključujući i istraživanje u području fisije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Program Euratoma trebao bi doprinijeti privlačnosti istraživačke profesije u Uniji. Odgovarajuću pozornost trebalo bi posvetiti Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu ponašanja pri zapošljavanju istraživača17, zajedno s drugim relevantnim referentnim okvirima definiranima u kontekstu europskog istraživačkog prostora, uz poštovanje njihove dobrovoljne prirode.

(18)  Program Euratoma trebao bi doprinijeti privlačnosti istraživačke profesije u Uniji i potaknuti mlade da se uključe u istraživanje u tom području. Odgovarajuću pozornost trebalo bi posvetiti Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu ponašanja pri zapošljavanju istraživača17, zajedno s drugim relevantnim referentnim okvirima definiranima u kontekstu europskog istraživačkog prostora, uz poštovanje njihove dobrovoljne prirode.

_________________

_________________

17 Preporuka Komisije od 11 ožujka 2005. o Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu ponašanja pri zapošljavanju istraživača (SL L 75, 22.3.2005., str. 67.).

17 Preporuka Komisije od 11 ožujka 2005. o Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu ponašanja pri zapošljavanju istraživača (SL L 75, 22.3.2005., str. 67.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Aktivnosti koje se razvijaju u okviru programa Euratoma trebale bi imati za cilj promicanje ravnopravnosti između žena i muškaraca u istraživanjima i inovacijama uvažavanjem temeljnih uzroka rodne neravnoteže, iskorištavanjem punog potencijala žena i muškaraca istraživača te integriranjem rodne dimenzije u sadržaj projekata kako bi se poboljšala kvaliteta istraživanja i stimulirala ulaganja. Te bi aktivnosti također trebale imati za cilj provedbu načela povezanih s ravnopravnošću žena i muškaraca kako je utvrđeno u člancima 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji i članku 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(19)  Aktivnosti koje se razvijaju u okviru programa Euratoma trebaju biti u skladu s načelom ravnopravnosti između žena i muškaraca u istraživanjima i inovacijama uvažavanjem temeljnih uzroka rodne neravnoteže, iskorištavanjem punog potencijala žena i muškaraca istraživača, poboljšavanjem njihova pristupa istraživačkim programima kako bi se poboljšala kvaliteta istraživanja i stimulirala ulaganja. Te bi aktivnosti također trebale imati za cilj provedbu načela povezanih s ravnopravnošću žena i muškaraca kako je utvrđeno u člancima 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji i članku 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Istraživačke i inovacijske aktivnosti koje podupire program Euratoma trebale bi poštovati temeljna etička načela. Kad je riječ o energetskim pitanjima, prema potrebi bi trebalo uvažiti mišljenja Europske skupine za etiku u znanosti i novim tehnologijama. Pri provedbi istraživačkih aktivnosti također bi trebalo uzeti u obzir članak 13. UFEU-a te smanjiti uporabu životinja u svrhu istraživanja i ispitivanja s ciljem konačnog ukidanja uporabe životinja. Sve aktivnosti trebale bi se izvršavati uz osiguranje visoke razine zaštite ljudskog zdravlja.

(20)  Istraživačke i inovacijske aktivnosti koje podupire program Euratoma trebale bi poštovati temeljna etička načela. Kad je riječ o energetskim pitanjima, prema potrebi bi trebalo uvažiti mišljenja Europske skupine za etiku u znanosti i novim tehnologijama. Pri provedbi istraživačkih aktivnosti također bi trebalo uzeti u obzir članak 13. UFEU-a te zamijeniti uporabu životinja u svrhu istraživanja i ispitivanja s ciljem konačne zabrane uporabe životinja. Sve aktivnosti trebale bi se izvršavati uz osiguranje najviše razine zaštite ljudskog zdravlja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Bolji učinak također bi se trebao postići kombiniranjem programa Euratoma i sredstava iz privatnog sektora u okviru javno-privatnih partnerstava u ključnim područjima gdje bi istraživanja i inovacije mogli doprinijeti ciljevima bolje konkurentnosti Unije. Posebna pozornost trebala bi se obratiti uključivanju malih i srednjih poduzeća.

(21)  Bolji učinak također bi se trebao postići kombiniranjem programa Euratoma i sredstava iz privatnog sektora u okviru javno-privatnih partnerstava u ključnim područjima gdje bi istraživanja i inovacije mogli doprinijeti ciljevima bolje konkurentnosti Unije. Posebna pozornost trebala bi se posvetiti uključivanju malih i srednjih poduzeća, među kojima su novi inovativni dionici u relevantnim područjima istraživanja.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Financijske interese Unije trebalo bi zaštititi prikladnim mjerama kroz cijeli ciklus rashoda, uključujući sprečavanjem, otkrivanjem i istraživanjem nepravilnosti, povratom izgubljenih, pogrešno uplaćenih ili nepravilno iskorištenih sredstava, te, gdje je to primjereno, određivanjem kazni. Revidirana strategija kontrole, u kojoj se naglasak premješta sa smanjivanja stope pogrešaka na kontrolu na temelju procjene rizika i otkrivanje prijevara, trebala bi smanjiti teret kontrole za sudionike.

25.  Financijske interese Unije trebalo bi zaštititi prikladnim mjerama kroz cijeli ciklus rashoda, uključujući sprečavanjem, otkrivanjem i istraživanjem nepravilnosti uz pomoć zajedničkih postupaka revizije, povratom izgubljenih, pogrešno uplaćenih ili nepravilno iskorištenih sredstava, te, gdje je to primjereno, određivanjem kazni. Revidirana strategija kontrole, u kojoj se naglasak premješta sa smanjivanja stope pogrešaka na kontrolu na temelju procjene rizika i otkrivanje prijevara na temelju zajedničkih načela i kriterija na razini EU-a, trebala bi smanjiti teret kontrole za sudionike.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Važno je osigurati dobro financijsko upravljanje programom Euratoma i njegovu provedbu na najučinkovitiji i najpristupačniji način, uz istodobno osiguravanje pravne sigurnosti i njegove dostupnosti svim sudionicima. Potrebno je osigurati usklađenost s relevantnim odredbama Uredbe (EU, EUratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća („Financijska uredba”)19 i sa zahtjevima za pojednostavljenje i bolju regulativu.

(26)  Važno je osigurati dobro financijsko upravljanje programom Euratoma i njegovu provedbu na najučinkovitiji i najpristupačniji način, uz istodobno osiguravanje pravne sigurnosti i odgovarajuće informiranosti potencijalnih korisnika, kako bi se povećala dostupnost za sve sudionike. Potrebno je osigurati usklađenost s relevantnim odredbama Uredbe (EU, EUratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća („Financijska uredba”)19 i sa zahtjevima za pojednostavljenje i bolju regulativu.

_________________

_________________

19 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

19 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Za ostvarivanje ciljeva programa Euratoma u relevantnim područjima potrebno je poduprijeti međusektorske aktivnosti u okviru programa Euratoma. ali i zajedno s aktivnostima Okvirnog programa Obzor 2020.

(33)  Za ostvarivanje ciljeva programa Euratoma u relevantnim područjima potrebno je poduprijeti međusektorske aktivnosti u okviru programa Euratoma. ali i zajedno s aktivnostima Okvirnog programa Obzor 2020., primjerice mjerama u okviru programa Marie Skłodowska Curie kojima se podupire mobilnost istraživača.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći cilj programa Euratoma je provođenje aktivnosti nuklearnog istraživanja i osposobljavanja s naglaskom na stalno povećanje nuklearne sigurnosti i osiguranja te zaštite od zračenja, a posebice potencijalni doprinos dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način. Opći cilj provodi se kroz aktivnosti navedene u Prilogu I. u obliku izravnih i neizravnih djelovanja kojima se nastoje ostvariti posebni ciljevi navedeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.

1.  Opći cilj programa Euratoma je provođenje aktivnosti nuklearnog istraživanja i osposobljavanja s naglaskom na stalno povećanje nuklearne sigurnosti i osiguranja te zaštite od zračenja, a posebice doprinos dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način. Opći cilj provodi se kroz aktivnosti navedene u Prilogu I. u obliku izravnih i neizravnih djelovanja kojima se nastoje ostvariti posebni ciljevi navedeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potpora sigurnosti nuklearnih sustava;

(a)  potpora sigurnosti nuklearnih sustava, između ostalog strukturnim prekograničnim inspekcijama u slučaju nuklearnih postrojenja u blizini državne granice ili državnih granica s drugim državama članicama;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  doprinos razvoju sigurnih, dugoročnih rješenja za zbrinjavanje konačnog nuklearnog otpada, uključujući konačno geološko odlaganje te razdiobu i transmutaciju;

(b)  doprinos suradnji na razini EU-a i suradnji s trećim zemljama u utvrđivanju i razvoju sigurnih, dugoročnih rješenja za zbrinjavanje konačnog nuklearnog otpada, uključujući konačno geološko odlaganje te razdiobu i transmutaciju;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  povećanje nuklearne sigurnosti, uključujući: sigurnost nuklearnih reaktora i goriva, zbrinjavanje otpada, uključujući konačno geološko odlaganje te razdiobu i transmutaciju; stavljanje izvan pogona i pripravnost na izvanredna stanja;

(a)  povećanje nuklearne sigurnosti, uključujući: sigurnost nuklearnih reaktora i goriva, zbrinjavanje otpada kako bi se spriječili neželjeni učinci na ljude ili okoliš, uključujući konačno geološko odlaganje te razdiobu i transmutaciju; stavljanje izvan pogona i pripravnost na izvanredna stanja;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povećanje nuklearnog osiguranja, uključujući: nuklearne zaštitne mjere, neširenje nuklearnog oružja, borbu protiv nezakonitog trgovanja i nuklearnu forenziku;

(b)  povećanje nuklearnog osiguranja, uključujući: zaštitne mjere, neširenje nuklearnog oružja, borbu protiv nezakonitog trgovanja i nuklearnu forenziku, odlaganje sirovina i radioaktivnog otpada, borbu protiv kibernapada i smanjenje rizika od terorizma za nuklearne elektrane te strukturne prekogranične inspekcije u slučaju nuklearnih postrojenja u blizini državne granice ili državnih granica s drugim državama članicama EU-a;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  poticanje upravljanja znanjem, obrazovanja i osposobljavanja;

(d)  poticanje upravljanja znanjem, obrazovanja i osposobljavanja, uključujući dugoročno stručno osposobljavanje kako bi se uzele u obzir trajne promjene omogućene novim tehnologijama;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Program Euratoma provodi se tako da se osigura da su prioriteti i aktivnosti koji se podupiru relevantni za potrebe koje se mijenjaju i da se uzme u obzir dinamična priroda znanosti, tehnologije, inovacija, kreiranja politike, tržišta i društva, s ciljem optimiziranja ljudskih i financijskih resursa i radi izbjegavanja dupliciranja nuklearnog istraživanja i razvoja u Uniji.

4.  Program Euratoma provodi se tako da se osigura da su prioriteti i aktivnosti koji se podupiru relevantni za potrebe koje se mijenjaju i da se uzme u obzir dinamična priroda znanosti, tehnologije, inovacija, kreiranja politike, posebno u području energije i okoliša, tržišta i društva, s ciljem optimiziranja ljudskih i financijskih resursa, stvaranja veće sinergije između postojećih programa i projekata i radi izbjegavanja dupliciranja nuklearnog istraživanja i razvoja u Uniji.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Financijska omotnica programa Euratoma može pokrivati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za upravljanje tim programom i za postizanje njegovih ciljeva, posebno za studije i sastanke stručnjaka, u mjeri u kojoj su povezani s općim ciljevima ove Uredbe, troškove povezane s mrežama informacijske tehnologije s naglaskom na obradi i razmjeni informacija, zajedno sa svim ostalim troškovima Komisije za tehničku i administrativnu pomoć u okviru upravljanja programom Euratoma. Troškovi stalnih djelovanja koja se ponavljaju, kao što su kontrola, revizija i mreže informacijske tehnologije, pokrit će se u granicama administrativnih izdataka Komisije iz stavka 1.

2.  Financijska omotnica programa Euratoma može pokrivati troškove koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za upravljanje tim programom i za postizanje njegovih ciljeva, posebno studije i sastanci stručnjaka, u mjeri u kojoj su povezani s općim ciljevima ove Uredbe, troškove povezane s mrežama informacijske tehnologije koje su usmjerene na obradu i razmjenu informacija, kao i troškove povezane sa sigurnošću tih veza, zajedno sa svim ostalim troškovima Komisije za tehničku i administrativnu pomoć u okviru upravljanja programom Euratoma. Troškovi stalnih djelovanja koja se ponavljaju, kao što su kontrola, revizija i mreže informacijske tehnologije, pokrit će se u granicama administrativnih izdataka Komisije iz stavka 1.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zemljama ili područjima pridruženima Sedmom okvirnom programu Euratoma ili Programu Euratoma za istraživanja i osposobljavanje za 2014.–2018.

(c)  zemljama ili područjima koja su pridružena Sedmom okvirnom programu Euratoma ili Programu Euratoma za istraživanja i osposobljavanje za 2014. 2018., ili koja u tim programima sudjeluju kao država članica;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U programima rada iz stavaka 1. i 2. uzimaju se u obzir stanje u znanosti, tehnologiji i inovacijama na nacionalnoj razini, razini Unije i međunarodnoj razini te relevantne promjene u politici, na tržištu i u društvu. Programi rada ažuriraju se prema potrebi.

3.  U programima rada iz stavaka 1. i 2. uzimaju se u obzir stanje u znanosti, tehnologiji i inovacijama na nacionalnoj razini, razini Unije i međunarodnoj razini te relevantne promjene u politici, na tržištu i u društvu. Programi rada ažuriraju se prema potrebi, pri čemu se na odgovarajući način vodi računa o relevantnim preporukama neovisnih stručnih skupina Komisije koje su osnovane kako bi ocijenile program Euratoma.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebna pozornost obraća se na osiguravanje odgovarajućeg sudjelovanja malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi) te privatnog sektora općenito u programu Euratoma te na učinak inovacija na njih. Kvantitativne i kvalitativne ocjene sudjelovanja MSP-ova provode se u okviru mehanizama evaluacije i praćenja.

Posebna pozornost posvećuje se tomu da se osigura da u programu Euratom na odgovarajući način sudjeluju mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), uključujući nove inovativne aktere u relevantnom području istraživanja te privatni sektor općenito, te da na njih utječu inovacije. Kvantitativne i kvalitativne ocjene sudjelovanja MSP-ova provode se u okviru mehanizama evaluacije i praćenja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija izvješćuje i objavljuje rezultate praćenja iz stavka 1.

2.  Komisija izvješćuje i objavljuje rezultate praćenja iz stavka 1. te ih šalje Parlamentu.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nuklearna energija element je u raspravi o borbi protiv klimatskih promjena i smanjenju ovisnosti Europe o uvezenoj energiji. U širem kontekstu pronalaženja održive kombinacije izvora energije za budućnost, program Euratoma svojim će istraživačkim aktivnostima također doprinijeti raspravi o koristima i ograničenjima energije nuklearne fisije za gospodarstvo s niskom razinom emisije ugljika. Osiguravanjem kontinuiranog poboljšanja nuklearne sigurnosti, naprednije nuklearne tehnologije mogle bi pružiti mogućnost znatnih poboljšanja u učinkovitosti i korištenju resursima te stvoriti manje otpada nego sadašnje tehnologije. Aspektima nuklearne sigurnosti obratit će se najveća moguća pozornost.

Nuklearna energija znatno doprinosi borbi protiv klimatskih promjena i smanjenju ovisnosti Europe o uvezenoj energiji. U širem kontekstu pronalaženja održive kombinacije izvora energije za budućnost, program Euratoma svojim će istraživačkim aktivnostima također doprinijeti održavanju tehnoloških prednosti energije nuklearne fisije za gospodarstvo s niskom razinom emisije ugljika. Osiguravanjem kontinuiranog poboljšanja nuklearne sigurnosti, naprednije nuklearne tehnologije mogle bi pružiti mogućnost znatnih poboljšanja u učinkovitosti i korištenju resursima te stvoriti manje otpada nego sadašnje tehnologije. Aspektima nuklearne sigurnosti obratit će se najveća moguća pozornost.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 6. – točka a – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s općim ciljem, potpora zajedničkim istraživačkim aktivnostima u vezi sa sigurnim radom i stavljanjem izvan pogona sustava reaktora (uključujući objekte za gorivni ciklus) koji se koriste u Uniji ili, u mjeri potrebnoj u svrhu održavanja širokog stručnog znanja o nuklearnoj sigurnosti u Uniji, onih tipova reaktora koji bi se mogli koristiti u budućnosti, s isključivim naglaskom na aspektima sigurnosti, uključujući sve aspekte gorivnog ciklusa poput razdiobe ili transmutacije.

U skladu s općim ciljem, odnosno pružanjem potpore zajedničkim istraživačkim aktivnostima u vezi sa sigurnim radom i stavljanjem izvan pogona sustava reaktora (uključujući objekte za gorivni ciklus) koji se koriste u Uniji ili, u mjeri potrebnoj u svrhu održavanja širokog stručnog znanja o nuklearnoj sigurnosti u Uniji, ti tipovi reaktora mogli bi se koristiti u budućnosti za sve aspekte gorivnog ciklusa poput razdiobe ili transmutacije.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 9. – točka a – podstavak 2. – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  razmjenu s relevantnim dionicima za jačanje kapaciteta Unije za odgovor na nuklearne nesreće i incidente istraživanjem sustava upozoravanja i modela za radiološku disperziju u zraku te mobilizacijom resursa i stručnog znanja za analizu i modeliranje nuklearnih nesreća.

(3)  razmjenu s relevantnim dionicima za jačanje kapaciteta Unije za odgovor na nuklearne nesreće i incidente istraživanjem sustava upozoravanja i modela za radiološku disperziju u okolišu (zraku, vodi i tlu) te mobilizacijom resursa i stručnog znanja za analizu i modeliranje nuklearnih nesreća.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se ostvarili ciljevi programa Euratoma, u okviru Posebnog programa Okvirnog programa Obzor 2020. osigurat će se odgovarajuće poveznice i dodirne točke, primjerice zajednički pozivi.

Kako bi se ostvarili ciljevi programa Euratoma i kako bi se stvorila sinergija između nuklearnog i nenuklearnog djelovanja i prijenosa znanja u relevantnim područjima, u okviru Posebnog programa Okvirnog programa Obzor 2020. osigurat će se odgovarajuće poveznice i dodirne točke, primjerice zajednički pozivi.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Doprinos razvoju sigurnih, dugoročnih rješenja za zbrinjavanje konačnog nuklearnog otpada, uključujući konačno geološko odlaganje, razdiobu i transmutaciju

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  Postavljanje temelja za buduće fuzijske elektrane razvojem materijala, tehnologija i konceptualnog dizajna

Briše se.

-  Postotak ključnih etapa u planu za fuziju koje su određene za razdoblje 2014.–2020., a koje je program Euratoma ostvario.

 

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – točka g – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  Promicanje inovacija i industrijske konkurentnosti

(g)  Promicanje inovacija


OBRAZLOŽENJE

Vaša izvjestiteljica smatra da program za istraživanje i osposobljavanje Euratoma može pridonijeti većoj nuklearnoj sigurnosti i osiguranju te zaštiti od zračenja. S obzirom na to da nuklearni reaktori u Uniji postaju sve stariji, postoji očita potreba za osiguravanjem stručnog znanja za aktivnosti stavljanja nuklearnih postrojenja izvan pogona i poboljšanjem sigurnosti tog postupka.

Istodobno vaša izvjestiteljica potiče istraživanje i osposobljavanje u pogledu zbrinjavanja i odlaganja nuklearnog otpada. Unatoč pet desetljeća komercijalne upotrebe nuklearne energije u Uniji, nijedna država članica ne posjeduje odlagalište visokoradioaktivnog otpada i istrošenog goriva te je napredak u tom području i dalje spor. Stručno znanje o zbrinjavanju i odlaganju radioaktivnog otpada bit će nužno u sljedećim desetljećima, stoga je istraživanje i osposobljavanje od ključne važnosti. Uzimajući u obzir povezane rizike za javno zdravlje i sigurnost, prikladno je doprinijeti i javnim sredstvima, neovisno o načelu „onečišćivač plaća”.

Visokoradioaktivan otpad i istrošeno gorivo morat će se čuvati mnogo desetljeća u objektima za privremeno skladištenje zbog nepostojanja odlagališta. U mnogim su slučajevima zahtjevi povezani sa sigurnošću upitni. U tom se pogledu također potiče dodatno istraživanje i osposobljavanje.

Vaša izvjestiteljica ne smatra razdiobu i transmutaciju obećavajućim rješenjima za problem nuklearnog otpada. Kako bi te tehnologije postale održive u budućnosti, potrebna su znatna ulaganja u upitne buduće reaktorske tehnologije te bi one naposljetku mogle dovesti do smanjenja količine nuklearnog otpada, iako ne i do njegova potpunog uklanjanja. Stoga i dalje postoji potreba za pronalaskom odlagališta za konačno zbrinjavanje nuklearnog otpada.

Budući da većina država članica nikad nije upravljala nuklearnim reaktorima ili je odlučila postupno ukinuti upotrebu nuklearne energije, potrebno je preispitati prioritete istraživačkog programa.

Također, s obzirom na to da je potrebna brza dekarbonizacija, osobito u sektoru električne energije kako bi se ispunile obveze iz Pariškog sporazuma, vaša izvjestiteljica smatra da je potrebno preispitati upotrebu javnih sredstava za pružanje potpore istraživanju budućih reaktorskih tehnologija. Sektor električne energije morat će se dekarbonizirati puno prije potencijalne komercijalne upotrebe energije fuzije. Vaša izvjestiteljica stoga preporučuje preusmjeravanje javnih sredstava na one tehnologije koje mogu imati važnu ulogu u energetskoj tranziciji. Neovisno o tome, ITER se ne financira u okviru ovog programa i stoga nije obuhvaćen područjem primjene ove Uredbe.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Program za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2019.–2020.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Referentni dokumenti

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

12.1.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

24.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Rebecca Harms

9.2.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.3.2018

24.4.2018

 

 

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

13

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michał Boni, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Romeo Franz, Ulrike Rodust

Datum podnošenja

12.7.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

3

0

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Paul Rübig

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 29. kolovoza 2018.Pravna napomena