Procedură : 2017/0312(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0258/2018

Texte depuse :

A8-0258/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.13
CRE 11/09/2018 - 6.13

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0330

RAPORT     *
PDF 700kWORD 97k
12.7.2018
PE 618.359v02-00 A8-0258/2018

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Rebecca Harms

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0698),

–  având în vedere articolul 7 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0009/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0258/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a se asigura continuitatea cercetării în domeniul nuclear la nivelul Comunității, este necesar să se instituie Programul pentru cercetare și formare al Comunității pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 (denumit în continuare „programul Euratom”). Programul Euratom ar trebui să aibă aceleași obiective ca și programul 2014-2018, să sprijine aceleași activități și să utilizeze același mod de implementare care s-a dovedit eficient și adecvat pentru atingerea obiectivelor programului.

(4)  Pentru a se asigura continuitatea cercetării în domeniul nuclear la nivelul Comunității și a se atinge obiectivele din acest domeniu, este necesar să se instituie Programul pentru cercetare și formare al Comunității pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 (denumit în continuare „programul Euratom”). Programul Euratom ar trebui să aibă aceleași obiective ca și programul 2014-2018, să sprijine aceleași activități și să utilizeze același mod de implementare care s-a dovedit eficient și adecvat pentru atingerea obiectivelor programului.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În pofida impactului potențial al energiei nucleară asupra aprovizionării cu energie și asupra dezvoltării economice, accidentele nucleare grave pot pune în pericol sănătatea umană. Prin urmare, în programul Euratom, ar trebui să se acorde cea mai mare atenție posibilă securității nucleare și, dacă este cazul, aspectelor de siguranță de care se ocupă Centrul Comun de Cercetare (denumit în continuare „JRC”).

(6)  În pofida impactului potențial al energiei nucleare asupra aprovizionării cu energie și asupra dezvoltării economice, accidentele nucleare grave pot pune în pericol sănătatea umană, precum și mediul înconjurător, pe termen mediu și lung. Prin urmare, în programul Euratom, ar trebui să se acorde cea mai mare atenție posibilă securității nucleare și, dacă este cazul, aspectelor de siguranță de care se ocupă Centrul Comun de Cercetare (denumit în continuare „JRC”).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Planul strategic european privind tehnologiile energetice (denumit în continuare „Planul SET”), stabilit în concluziile ședinței Consiliului din 28 februarie 2008 de la Bruxelles, accelerează dezvoltarea unui portofoliu de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon. Cu ocazia reuniunii sale din 4 februarie 2011, Consiliul European a convenit ca Uniunea și statele sale membre să promoveze investițiile în energia din surse regenerabile și în tehnologii sigure și durabile cu emisii reduse de dioxid de carbon și să se concentreze pe implementarea priorităților tehnologice stabilite în Planul SET. Fiecare stat membru rămâne liber să aleagă tipul de tehnologii pe care să îl susțină.

(7)  Planul strategic european privind tehnologiile energetice (denumit în continuare „Planul SET”), stabilit în concluziile ședinței Consiliului din 28 februarie 2008 de la Bruxelles, accelerează procesul de inovare în domeniul tehnologiilor europene avansate cu emisii reduse de dioxid de carbon. Cu ocazia reuniunii sale din 4 februarie 2011, Consiliul European a convenit ca Uniunea și statele sale membre să promoveze investițiile în energia din surse regenerabile și în tehnologii sigure și durabile cu emisii reduse de dioxid de carbon, inclusiv energia nucleară, și să se concentreze pe implementarea priorităților tehnologice stabilite în Planul SET. Acțiunea 10 (energia nucleară) din Planul SET are ca obiectiv: menținerea unui nivel ridicat de siguranță a reactoarelor nucleare și a ciclurilor de combustibil aferente în timpul funcționării și dezafectării, îmbunătățind în același timp eficiența acestora. Fiecare stat membru rămâne liber să aleagă tipul de tehnologii pe care să îl susțină.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere că toate statele membre dispun de instalații nucleare sau utilizează materiale radioactive, în special în scopuri medicale, Consiliul a recunoscut, în concluziile reuniunii sale de la Bruxelles din 1 și 2 decembrie 2008, nevoia permanentă de competențe în domeniul nuclear, în special printr-o educație și o formare adecvate, aflate în legătură cu cercetarea și coordonate la nivelul Comunității.

(8)  Având în vedere că toate statele membre dispun de instalații nucleare sau utilizează materiale radioactive, în special în scopuri medicale, Consiliul a recunoscut, în concluziile reuniunii sale de la Bruxelles din 1 și 2 decembrie 2008, nevoia permanentă de competențe în domeniul nuclear, în special printr-o educație și o formare adecvate la toate nivelurile și o coordonare adecvată cu proiectele de cercetare de la nivel european.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Deși rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să aleagă dacă să utilizeze sau nu energia nucleară, se recunoaște, de asemenea, că energia nucleară joacă roluri diferite în diferite state membre.

(9)  Deși rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să aleagă dacă să utilizeze sau nu energia nucleară, se recunoaște, de asemenea, că cercetarea nucleară joacă un rol important în toate statele membre, nu în ultimul rând în domeniul sănătății umane.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru ca fuziunea să devină o opțiune credibilă pentru producția comercială de energie, este necesar, în primul rând, să se finalizeze rapid și cu succes construcția ITER și să înceapă funcționarea acestuia. În al doilea rând, este necesar să se stabilească o foaie de parcurs ambițioasă, dar realistă, în vederea producerii de energie electrică până în 2050. Pentru a atinge aceste obiective, este necesar ca programul european de fuziune să fie direcționat către un program comun de activități de punere în aplicare a acestei foi de parcurs. Pentru a se asigura rezultatele activităților de cercetare în curs legate de fuziune, precum și angajamentul pe termen lung al părților interesate din domeniul fuziunii și colaborarea dintre acestea, ar trebui să se asigure continuitatea sprijinului din partea Comunității. Ar trebui să se pună un accent mai puternic în primul rând pe activitățile desfășurate în sprijinul ITER, dar și pe evoluțiile către reactorul demonstrativ, inclusiv o mai mare implicare, după caz, a sectorului privat. Astfel de raționalizare și reorientare ar trebui realizate fără a se pune în pericol poziția de lider a Europei în cadrul comunității științifice din domeniul fuziunii.

(11)  Pentru ca fuziunea să devină o opțiune credibilă pentru producția comercială de energie, este necesar, în primul rând, să se finalizeze rapid și cu succes construcția ITER și să înceapă funcționarea acestuia. În acest sens, programul Euratom poate aduce o contribuție semnificativă. În al doilea rând, este necesar să se stabilească o foaie de parcurs ambițioasă, dar realistă, în vederea producerii de energie electrică până în 2050. Pentru a atinge aceste obiective, este necesar ca programul european de fuziune să fie direcționat către un program comun de activități de punere în aplicare a acestei foi de parcurs. Pentru a se asigura rezultatele activităților de cercetare în curs legate de fuziune, precum și angajamentul pe termen lung al părților interesate din domeniul fuziunii și colaborarea dintre acestea, ar trebui să se asigure continuitatea pe termen lung a sprijinului din partea Comunității. Ar trebui să se pună un accent mai puternic în primul rând pe activitățile desfășurate în sprijinul ITER, dar și pe evoluțiile către reactorul demonstrativ, inclusiv o mai mare implicare, după caz, a sectorului privat. Astfel de raționalizare și reorientare ar trebui realizate fără a se pune în pericol poziția de lider a Europei în cadrul comunității științifice din domeniul fuziunii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  JRC ar trebui să continue să furnizeze sprijin științific și tehnologic independent, adaptat nevoilor clienților, pentru elaborarea, dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor Comunității, în special în ceea ce privește cercetarea și formarea în domeniul securității și al siguranței nucleare. Pentru optimizarea resurselor umane și pentru a se asigura că nu apar duplicări în cercetarea din Uniune, orice nouă activitate realizată de JRC ar trebui să fie analizată pentru a se verifica coerența sa cu activitățile existente în statele membre. Aspectele privind securitatea ale Programului-cadru Orizont 2020 ar trebui să se limiteze la acțiunile directe ale JRC.

(12)  JRC ar trebui să continue să furnizeze sprijin științific și tehnologic independent, adaptat nevoilor clienților, pentru elaborarea, dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor Comunității, în special în ceea ce privește cercetarea și formarea în domeniul securității, al siguranței nucleare, al garanțiilor și al neproliferării. Pentru optimizarea resurselor umane și pentru a se asigura că nu apar duplicări în cercetarea din Uniune, orice nouă activitate realizată de JRC ar trebui să fie analizată pentru a se verifica coerența sa cu activitățile existente în statele membre. Aspectele privind securitatea ale Programului-cadru Orizont 2020 ar trebui să se limiteze la acțiunile directe ale JRC.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În interesul tuturor statelor sale membre, rolul Uniunii este acela de a dezvolta un cadru pentru sprijinirea cercetării în comun la nivel de vârf, a creării și a păstrării de cunoștințe în sectorul tehnologiilor de fisiune nucleară, cu un accent special pe securitate, siguranță, radioprotecție și neproliferare. Pentru aceasta sunt necesare date științifice independente, la care JRC poate avea o contribuție esențială. Acest lucru a fost recunoscut în comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor din 6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativa emblematică «O Uniune a inovării» din cadrul Strategiei Europa 2020 ”, în care Comisia și-a formulat intenția de a consolida, prin intermediul JRC, utilizarea dovezilor științifice pentru elaborarea politicilor. JRC își propune să răspundă acestei provocări concentrându-și cercetările în domeniul securității și siguranței nucleare pe prioritățile de politică ale Uniunii.

(14)  În interesul tuturor statelor sale membre, rolul Uniunii este acela de a dezvolta un cadru pentru sprijinirea cercetării în comun la nivel de vârf, a creării și a păstrării de cunoștințe în sectorul tehnologiilor de fisiune nucleară, cu un accent special pe securitate, siguranță, tratarea deșeurilor nucleare, radioprotecție și neproliferare. Pentru aceasta sunt necesare date științifice independente, la care JRC poate avea o contribuție esențială. Acest lucru a fost recunoscut în comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor din 6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativa emblematică «O Uniune a inovării» din cadrul Strategiei Europa 2020 ”, în care Comisia și-a formulat intenția de a consolida, prin intermediul JRC, utilizarea dovezilor științifice pentru elaborarea politicilor. JRC își propune să răspundă acestei provocări concentrându-și cercetările în domeniul securității și siguranței nucleare pe prioritățile de politică ale Uniunii.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În vederea aprofundării relației dintre știință și societate și a consolidării încrederii opiniei publice în știință, programul Euratom ar trebui să favorizeze implicarea în cunoștință de cauză a cetățenilor și a societății civile în chestiunile legate de cercetare și inovare prin promovarea educației științifice, prin creșterea accesibilității cunoștințelor științifice, prin dezvoltarea unor agende de cercetare și inovare responsabile, care să răspundă preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și ale societății civile, precum și prin facilitarea participării acestora la activitățile din cadrul programului Euratom.

(15)  În vederea aprofundării relației dintre știință și societate și a consolidării încrederii opiniei publice în știință, programul Euratom ar trebui să asigure o mai bună furnizare a informațiilor pentru a permite implicarea în cunoștință de cauză a cetățenilor și a societății civile în chestiunile legate de cercetare și inovare prin promovarea educației științifice, prin creșterea accesibilității cunoștințelor științifice, prin dezvoltarea unor agende de cercetare și inovare responsabile, care să răspundă preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și ale societății civile, precum și prin facilitarea participării acestora la activitățile din cadrul programului Euratom.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Printre rezultatele dezbaterii care a avut loc în cadrul simpozionului intitulat „Beneficii și limite ale cercetării în domeniul fisiunii nucleare pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, pregătit printr-un studiu interdisciplinar care a implicat, printre alții, experți din domeniile energiei, economiei și științelor sociale, organizat în comun la Bruxelles de Comisie și de Comitetul Economic și Social European în perioada 26 - 27 februarie 2013, s-a numărat recunoașterea necesității de a se continua cercetarea în domeniul nuclear la nivel european.

(17)  Printre rezultatele dezbaterii care a avut loc în cadrul simpozionului intitulat „Beneficii și limite ale cercetării în domeniul fisiunii nucleare pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, pregătit printr-un studiu interdisciplinar care a implicat, printre alții, experți din domeniile energiei, economiei și științelor sociale, organizat în comun la Bruxelles de Comisie și de Comitetul Economic și Social European în perioada 26 - 27 februarie 2013, s-a numărat recunoașterea necesității de a se continua cercetarea în domeniul nuclear la nivel european, inclusiv cercetarea privind fisiunea nucleară.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Programul Euratom ar trebui să contribuie la atractivitatea profesiei de cercetător în Uniune. Ar trebui să se acorde o atenție corespunzătoare Cartei europene a cercetătorilor și Codului de conduită privind recrutarea cercetătorilor17, alături de alte cadre de referință relevante definite în contextul Spațiului European al Cercetării, respectându-se, în același timp, caracterul voluntar al acestora.

(18)  Programul Euratom ar trebui să contribuie la atractivitatea profesiei de cercetător în Uniune și să favorizeze încurajarea tinerilor să se implice în activități de cercetare în acest domeniu. Ar trebui să se acorde o atenție corespunzătoare Cartei europene a cercetătorilor și Codului de conduită privind recrutarea cercetătorilor17, alături de alte cadre de referință relevante definite în contextul Spațiului European al Cercetării, respectându-se, în același timp, caracterul voluntar al acestora.

_________________

_________________

17 Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 referitoare la Carta europeană a cercetătorilor și la Codul de conduită privind recrutarea cercetătorilor (JO L 75, 22.3.2005, p. 67).

17 Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 referitoare la Carta europeană a cercetătorilor și la Codul de conduită privind recrutarea cercetătorilor (JO L 75, 22.3.2005, p. 67).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Activitățile desfășurate în cadrul programului Euratom ar trebuivizeze promovarea egalității dintre femei și bărbați în domeniul cercetării și inovării, prin abordarea, în special, a cauzelor profunde ale dezechilibrului de gen, prin exploatarea întregului potențial al cercetătorilor, atât femei, cât și bărbați, precum și prin integrarea dimensiunii de gen în conținutul proiectelor, pentru îmbunătățirea calității cercetării și pentru stimularea inovării. Activitățile ar trebui să vizeze, de asemenea, implementarea principiilor referitoare la egalitatea dintre femei și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(19)  Activitățile desfășurate în cadrul programului Euratom trebuierespecte principiile egalității dintre femei și bărbați în domeniul cercetării și inovării, prin abordarea, în special, a cauzelor profunde ale dezechilibrului de gen, prin exploatarea întregului potențial al cercetătorilor, atât femei, cât și bărbați, îmbunătățind accesul lor la programele de cercetare, pentru îmbunătățirea calității cercetării și pentru stimularea inovării. Activitățile ar trebui să vizeze, de asemenea, implementarea principiilor referitoare la egalitatea dintre femei și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Activitățile de cercetare și inovare sprijinite de programul Euratom ar trebui să respecte principiile etice fundamentale. Ar trebui să fie luate în considerare, după caz, avizele privind chestiuni legate de energie emise de Grupul european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii. Activitățile de cercetare ar trebui să țină seama, de asemenea, de articolul 13 din TFUE și să limiteze folosirea animalelor pentru cercetare și testare, în vederea înlocuirii, în cele din urmă, a utilizării animalelor. În cadrul tuturor activităților desfășurate, ar trebui să se asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

(20)  Activitățile de cercetare și inovare sprijinite de programul Euratom ar trebui să respecte principiile etice fundamentale. Ar trebui să fie luate în considerare, după caz, avizele privind chestiuni legate de energie emise de Grupul european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii. Activitățile de cercetare ar trebui să țină seama, de asemenea, de articolul 13 din TFUE și să înlocuiască folosirea animalelor pentru cercetare și testare, în vederea interzicerii, în cele din urmă, a utilizării animalelor. În cadrul tuturor activităților desfășurate, ar trebui să se asigure cel mai ridicat nivel de protecție a sănătății umane.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  De asemenea, ar trebui să se obțină un impact mai mare prin combinarea programului Euratom cu fonduri din sectorul privat în cadrul unor parteneriate public-privat în domenii-cheie în care cercetarea și inovarea ar putea contribui la obiectivele mai ample ale Uniunii în materie de competitivitate. Ar trebui acordată o atenție deosebită implicării întreprinderilor mici și mijlocii.

(21)  De asemenea, ar trebui să se obțină un impact mai mare prin combinarea programului Euratom cu fonduri din sectorul privat în cadrul unor parteneriate public-privat în domenii-cheie în care cercetarea și inovarea ar putea contribui la obiectivele mai ample ale Uniunii în materie de competitivitate. Ar trebui acordată o atenție deosebită implicării întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv a noilor actori inovatori care apar în domeniul relevant de cercetare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Interesele financiare ale Uniunii ar trebui protejate prin măsuri proporționale de-a lungul întregului ciclu de cheltuieli, inclusiv prin prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, prin recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni. O strategie de control revizuită, care să nu mai fie orientată spre reducerea ratelor de eroare, ci spre controale bazate pe analiza riscurilor și pe detectarea fraudei, ar trebui să reducă sarcina pe care o presupune controlul pentru participanți.

(25)  Interesele financiare ale Uniunii ar trebui protejate prin măsuri proporționale de-a lungul întregului ciclu de cheltuieli, inclusiv prin prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor prin proceduri comune de audit, prin recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni. O strategie de control revizuită, care să nu mai fie orientată spre reducerea ratelor de eroare, ci spre controale bazate pe analiza riscurilor și pe detectarea fraudei în temeiul unor principii și criterii comune la nivelul UE, ar trebui să reducă sarcina pe care o presupune controlul pentru participanți.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Este important să se asigure o bună gestiune financiară a programului Euratom și a implementării sale în modul cel mai eficace și mai ușor de utilizat cu putință, garantându-se, în același timp, securitatea juridică și accesibilitatea sa pentru toți participanții. Este necesar să se asigure respectarea dispozițiilor relevante ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul financiar”)19, precum și a cerințelor legate de simplificare și de o mai bună legiferare.

(26)  Este important să se asigure o bună gestiune financiară a programului Euratom și a implementării sale în modul cel mai eficace și mai ușor de utilizat cu putință, garantându-se, în același timp, securitatea juridică și informarea adecvată a potențialilor beneficiari, în scopul de a spori accesibilitatea pentru toți participanții. Este necesar să se asigure respectarea dispozițiilor relevante ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul financiar”)19, precum și a cerințelor legate de simplificare și de o mai bună legiferare.

_________________

_________________

19 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

19 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În vederea realizării obiectivelor programului Euratom în domenii relevante, este necesar să fie sprijinite activitățile orizontale, atât în cadrul programului Euratom, cât și în comun cu activitățile din Programul-cadru Orizont 2020.

(33)  În vederea realizării obiectivelor programului Euratom în domenii relevante, este necesar să fie sprijinite activitățile orizontale, atât în cadrul programului Euratom, cât și în comun cu activitățile din Programul-cadru Orizont 2020, de exemplu în cazul acțiunilor Marie Skłodowská Curie, care sprijină mobilitatea cercetătorilor.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al programului Euratom este de a desfășura activități de cercetare și formare în domeniul nuclear, cu accent pe îmbunătățirea continuă a securității nucleare, a siguranței nucleare și a radioprotecției, și în special de a contribui potențial la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic, în condiții de siguranță, eficiență și securitate. Obiectivul general este pus în aplicare prin activitățile specificate în anexa I sub formă de acțiuni directe și indirecte, care urmăresc obiectivele specifice stabilite la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

1.  Obiectivul general al programului Euratom este de a desfășura activități de cercetare și formare în domeniul nuclear, cu accent pe îmbunătățirea continuă a securității nucleare, a siguranței nucleare și a radioprotecției, și în special de a contribui la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic, în condiții de siguranță, eficiență și securitate. Obiectivul general este pus în aplicare prin activitățile specificate în anexa I sub formă de acțiuni directe și indirecte, care urmăresc obiectivele specifice stabilite la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să sprijine securitatea sistemelor nucleare;

(a)  să sprijine securitatea sistemelor nucleare, printre altele prin intermediul unor inspecții transfrontaliere structurale în cazul instalațiilor nucleare aflate în apropierea granițelor naționale cu unul sau mai multe alte state membre;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să contribuie la dezvoltarea unor soluții sigure pe termen mai lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea acestora;

(b)  să contribuie la cooperarea la nivelul UE și cu statele terțe pentru identificarea și dezvoltarea unor soluții sigure pe termen lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea acestora;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să îmbunătățească securitatea nucleară, inclusiv: securitatea reactoarelor și a combustibililor nucleari, gestionarea deșeurilor, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea; dezafectarea și pregătirea pentru situații de urgență;

(a)  să îmbunătățească securitatea nucleară, inclusiv: securitatea reactoarelor și a combustibililor nucleari, gestionarea deșeurilor pentru a preveni orice efecte nedorite asupra oamenilor sau a mediului, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea; dezafectarea și pregătirea pentru situații de urgență;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să îmbunătățească siguranța nucleară, inclusiv: garanțiile nucleare, neproliferarea, combaterea traficului ilegal și criminalistica nucleară;

(b)  să îmbunătățească siguranța nucleară, inclusiv: garanțiile nucleare, neproliferarea, combaterea traficului ilegal și criminalistica nucleară, tratarea materialelor sursă și a deșeurilor radioactive, contracararea atacurilor cibernetice și reducerea riscurilor de terorism la centralele nucleare, precum și inspecții transfrontaliere structurale în cazul instalațiilor nucleare aflate în apropierea granițelor naționale cu unul sau mai multe alte state membre ale UE;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să promoveze gestionarea cunoștințelor, educația și formarea;

(d)  să promoveze gestionarea cunoștințelor, educația și formarea, inclusiv formarea profesională pe termen lung pentru a reflecta evoluțiile permanente posibile datorită noilor tehnologii;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Programul Euratom este implementat astfel încât să se asigure că prioritățile și activitățile sprijinite sunt relevante pentru evoluția necesităților și țin seama de caracterul evolutiv al științei, al tehnologiei, al inovării, al elaborării politicilor, al piețelor și al societății, în scopul optimizării resurselor umane și financiare și al evitării duplicării eforturilor în domeniul cercetării și al dezvoltării nucleare din Uniune.

4.  Programul Euratom este implementat astfel încât să se asigure că prioritățile și activitățile sprijinite sunt relevante pentru evoluția necesităților și țin seama de caracterul evolutiv al științei, al tehnologiei, al inovării, al elaborării politicilor, în special în ceea ce privește politica energetică și de mediu, al piețelor și al societății, în scopul optimizării resurselor umane și financiare, al creării unor mai mari sinergii între programele și proiectele existente și al evitării duplicării în domeniul cercetării și al dezvoltării nucleare din Uniune.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pachetul financiar al programului Euratom poate acoperi cheltuieli legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea programului respectiv și pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special studii și reuniuni ale experților, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament, precum și cheltuieli legate de rețelele informatice specializate în schimbul și prelucrarea de informații, împreună cu toate celelalte cheltuieli legate de asistența tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programului Euratom. Cheltuielile pentru acțiuni continue și repetitive, precum controlul, auditul și rețelele informatice, vor fi acoperite în limitele cheltuielilor administrative ale Comisiei menționate la alineatul (1).

2.  Pachetul financiar al programului Euratom poate acoperi cheltuieli legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea programului respectiv și pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special studii și reuniuni ale experților, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament, precum și cheltuieli legate de rețelele informatice specializate în schimbul și prelucrarea de informații și de securitatea acestor rețele, împreună cu toate celelalte cheltuieli legate de asistența tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programului Euratom. Cheltuielile pentru acțiuni continue și repetitive, precum controlul, auditul și rețelele informatice, vor fi acoperite în limitele cheltuielilor administrative ale Comisiei menționate la alineatul (1).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  țărilor sau teritoriilor asociate la Al șaptelea program-cadru al Euratom sau la Programul pentru cercetare și formare al Euratom pentru perioada 2014-2018.

(c)  țărilor sau teritoriilor asociate sau participante, în calitate de state membre, la Al șaptelea program-cadru al Euratom sau la Programul pentru cercetare și formare al Euratom pentru perioada 2014-2018.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programele de lucru menționate la alineatele (1) și (2) iau în considerare starea de fapt din domeniul științei, tehnologiei și al inovării la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, precum și evoluțiile relevante ale politicilor, pieței și societății. Programele de lucru se actualizează în funcție de necesități.

3.  Programele de lucru menționate la alineatele (1) și (2) iau în considerare starea de fapt din domeniul științei, tehnologiei și al inovării la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, precum și evoluțiile relevante ale politicilor, pieței și societății. Programele de lucru se actualizează în funcție de necesități, ținând seama de recomandările relevante făcute de grupurile de experți independenți ai Comisiei, instituite pentru a evalua programul EURATOM.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită asigurării participării adecvate la programul Euratom a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și a sectorului privat în general, precum și impactului inovării asupra acestora. Evaluările cantitative și calitative ale participării IMM-urilor sunt efectuate în cadrul măsurilor de evaluare și de monitorizare.

Se acordă o atenție deosebită asigurării participării adecvate la programul Euratom a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), inclusiv a noilor actori inovatori care apar în domeniul relevant de cercetare, și a sectorului privat în general, precum și impactului inovării asupra acestora. Evaluările cantitative și calitative ale participării IMM-urilor sunt efectuate în cadrul măsurilor de evaluare și de monitorizare.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia raportează și pune la dispoziția publicului rezultatele monitorizării menționate la alineatul (1).

2.  Comisia raportează și pune la dispoziția publicului rezultatele monitorizării menționate la alineatul (1) și le transmite Parlamentului.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Energia nucleară constituie un element al dezbaterii privind combaterea schimbărilor climatice și reducerea dependenței Europei de energia importată. În contextul mai larg al găsirii unui mix energetic durabil pentru viitor, programul Euratom va contribui, de asemenea, prin activitățile sale de cercetare, la dezbaterea privind beneficiile și limitările energiei provenite din fisiune nucleară pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Prin asigurarea îmbunătățirii continue a securității nucleare, tehnologiile nucleare mai avansate ar putea, de asemenea, oferi perspectiva unor îmbunătățiri semnificative ale eficienței și ale utilizării resurselor, producând totodată cantități mai reduse de deșeuri decât modelele actuale. Aspectele legate de securitatea nucleară vor fi tratate cu cea mai mare atenție.

Energia nucleară aduce o contribuție importantă la combaterea schimbărilor climatice și reducerea dependenței Europei de energia importată. În contextul mai larg al găsirii unui mix energetic durabil pentru viitor, programul Euratom va contribui, de asemenea, prin activitățile sale de cercetare la menținerea avantajelor tehnologice în domeniul energiei provenite din fisiune nucleară pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Prin asigurarea îmbunătățirii continue a securității nucleare, tehnologiile nucleare mai avansate ar putea, de asemenea, oferi perspectiva unor îmbunătățiri semnificative ale eficienței și ale utilizării resurselor, producând totodată cantități mai reduse de deșeuri decât modelele actuale. Aspectele legate de securitatea nucleară vor fi tratate cu cea mai mare atenție.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 6 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu obiectivul general, sprijinirea activităților comune de cercetare care vizează funcționarea și dezafectarea în condiții de siguranță a sistemelor de reactoare (inclusiv a instalațiilor aferente ciclului de combustibil) aflate în uz pe teritoriul Uniunii sau, în măsura în care este necesar pentru a se menține un nivel ridicat de expertiză în materie de securitate nucleară în Uniune, a tipurilor de reactoare care ar putea fi utilizate în viitor, cu o atenție acordată exclusiv aspectelor de securitate, inclusiv tuturor aspectelor legate de ciclul de combustibil, precum separarea și transmutarea.

În conformitate cu obiectivul general, sprijinirea activităților comune de cercetare care vizează funcționarea și dezafectarea în condiții de siguranță a sistemelor de reactoare (inclusiv a instalațiilor aferente ciclului de combustibil) aflate în uz pe teritoriul Uniunii sau, în măsura în care este necesar pentru a se menține un nivel ridicat de expertiză în materie de securitate nucleară în Uniune, a tipurilor de reactoare care ar putea fi utilizate în viitor, în toate aspectele legate de ciclul de combustibil, precum separarea și transmutarea.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 9 – litera a – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  schimburi cu părțile interesate relevante pentru consolidarea capacității Uniunii de a reacționa la accidentele și incidentele nucleare prin cercetarea cu privire la sistemele de alertă și la modelele de dispersie radiologică în aer, precum și prin mobilizarea resurselor și a expertizei necesare pentru analizarea și modelizarea accidentelor nucleare.

(3)  schimburi cu părțile interesate relevante pentru consolidarea capacității Uniunii de a reacționa la accidentele și incidentele nucleare prin cercetarea cu privire la sistemele de alertă și la modelele de dispersie radiologică în mediul înconjurător (aer, apă și sol), precum și prin mobilizarea resurselor și a expertizei necesare pentru analizarea și modelizarea accidentelor nucleare.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul realizării obiectivelor programului Euratom, se vor asigura legături și interfețe adecvate, cum ar fi cereri de propuneri comune, cu programul specific al Programului-cadru Orizont 2020.

În scopul realizării obiectivelor programului Euratom și pentru a crea sinergii între activitățile nucleare și cele nenucleare și a asigura transferul de cunoștințe în domeniile relevante, se vor asigura legături și interfețe adecvate, cum ar fi cereri de propuneri comune, cu programul specific al Programului-cadru Orizont 2020.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Anexa II – partea 1 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Contribuția la dezvoltarea unor soluții sigure pe termen mai lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea

(b)  Contribuția la dezvoltarea unor soluții sigure pe termen lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Anexa II – partea 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  Punerea bazelor viitoarelor centrale de fuziune nucleară prin dezvoltarea de materiale, de tehnologii și de modele conceptuale

eliminat

-  Procentul din etapele prezentate în foaia de parcurs privind fuziunea, stabilite pentru perioada 2014-2020, care a fost realizat de programul Euratom.

 

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Anexa II – partea 1 – litera g – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  Promovarea inovării și a competitivității industriale

(g)  Promovarea inovării


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea consideră că Programul pentru cercetare și formare al Euratom poate contribui la îmbunătățirea securității și siguranței nucleare și a radioprotecției. Întrucât flota de reactoare nucleare din Uniune îmbătrânește, este evidentă necesitatea de a asigura expertiză pentru activitățile de dezafectare și de îmbunătățire a siguranței procesului de dezafectare.

În același timp, raportoarea încurajează cercetarea și formarea în materie de gestionare și depozitare a deșeurilor nucleare. În pofida utilizării comerciale a energiei nucleare timp de cinci decenii în Uniune, niciunul dintre statele membre nu este în posesia unui sit de depozitare a deșeurilor cu radioactivitate ridicată și a combustibilului uzat, iar progresele în acest domeniu rămân lente. Expertiza în materie de gestionare și depozitare definitivă a deșeurilor radioactive va fi indispensabilă în următoarele decenii, motiv pentru care cercetarea și formarea sunt esențiale. Având în vedere riscurile pentru sănătatea și siguranța publică, este adecvată implicarea fondurilor publice, fără a aduce atingere principiului „poluatorul plătește”.

În absența unui sit de depozitare, cea mai mare parte a deșeurilor foarte radioactive și a combustibilului uzat trebuie să fie depozitată în spații de depozitare intermediare timp de mai multe decenii. În multe cazuri, cerințele legate de siguranță sunt îndoielnice. În acest sens, sunt încurajate și mai multe activități de cercetare și formare.

Raportoarea nu consideră că separarea și transmutarea sunt soluții promițătoare la problema deșeurilor nucleare. În cazul în care aceste tehnologii vor fi viabile vreodată în viitor, ele necesită investiții considerabile în tehnologii nucleare discutabile și, în cele din urmă, pot reduce volumul deșeurilor nucleare, însă nu îl vor elimina în totalitate. Prin urmare, subzistă necesitatea găsirii unui sit de eliminare a deșeurilor nucleare finale.

Deoarece majoritatea statelor membre fie nu au folosit niciodată reactoare nucleare, fie au decis să elimine treptat utilizarea energiei nucleare, este necesar să se regândească prioritățile programului de cercetare.

De asemenea, având în vedere necesitatea unei decarbonizări rapide a sectorului energiei electrice în vederea respectării angajamentelor Acordului de la Paris, raportoarea consideră că este necesar să se pună în discuție utilizarea de fonduri publice pentru a sprijini cercetarea în tehnologiile nucleare în viitor. Sectorul electricității va trebui decarbonizat cu mult înainte de utilizarea comercială a energiei de fuziune. Raportoarea recomandă, prin urmare, să se redirecționeze fonduri publice către acele tehnologii care pot juca un rol important în tranziția energetică. Indiferent de acest fapt, ITER nu este finanțat prin acest program și, prin urmare, nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020

Referințe

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE)

Data sesizării

12.1.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

24.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Raportori

       Data numirii

Rebecca Harms

9.2.2018

 

 

 

Examinare în comisie

21.3.2018

24.4.2018

 

 

Data adoptării

10.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

13

3

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Boni, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Romeo Franz, Ulrike Rodust

Data depunerii

12.7.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

3

0

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Paul Rübig

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 august 2018Notă juridică