Διαδικασία : 2017/0290(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0259/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0259/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.9
CRE 27/03/2019 - 18.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0308

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1123kWORD 145k
19.7.2018
PE 619.311v02-00 A8-0259/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Daniela Aiuto

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0648),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0391/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο (Riksdag) του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0259/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα ατυχήματα, τον θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση εξακολουθούν να θέτουν προβλήματα στην οικονομία, την υγεία και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Παρά το γεγονός ότι οι οδικές μεταφορές είναι ο κύριος υπεύθυνος αυτών των αρνητικών συνεπειών, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να αυξηθούν κατά 60 % έως το 2050.

(1)  Γενικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού ως προς τη χρήση των πόρων δικτύου πολυτροπικών μεταφορών και η μείωση των αρνητικών επιπτώσεωνν των μεταφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα ατυχήματα, τον θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορικών δραστηριοτήτων παραμένει ένας από τους κυριότερους στόχους της πολιτικής μεταφορών της Ένωσης. Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου21, η οποία θεσπίζει μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών, είναι η μόνη νομοθετική πράξη της Ένωσης που παρέχει άμεσα κίνητρα για στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τρόπους μεταφοράς χαμηλότερων εκπομπών, όπως οι εσωτερικές πλωτές, οι θαλάσσιες και οι σιδηροδρομικές μεταφορές.

(2)  Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορικών δραστηριοτήτων παραμένει ένας από τους κυριότερους στόχους της πολιτικής μεταφορών της Ένωσης. Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου21, η οποία θεσπίζει μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών, είναι η μόνη νομοθετική πράξη της Ένωσης που παρέχει άμεσα κίνητρα για στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τρόπους μεταφοράς χαμηλότερων εκπομπών, όπως οι εσωτερικές πλωτές, οι θαλάσσιες και οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω οι αρνητικές επιδράσεις των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν η έρευνα και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά λύσεις που οδηγούν σε καλύτερα δρομολόγια, βελτιστοποίηση των δικτύων, αύξηση της απόδοσης του φορτίου και δυνατότητες κοστολόγησης του εξωτερικού κόστους.

_________________

_________________

21 Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).

21 Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο στόχος να στραφεί το 30 % των οδικών εμπορευμάτων μεταφορών σε αποστάσεις άνω των 300 km σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι πλωτές μεταφορές έως το 2030, και το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 50 % έως το 2050, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης χρήσης ενεργειακά αποτελεσματικότερων τρόπων μεταφοράς, κινήθηκε με χαμηλότερους του αναμενόμενου ρυθμούς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις, δεν πρόκειται να επιτευχθεί.

(3)  Ο στόχος να στραφεί το 30 % των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε αποστάσεις άνω των 300 km σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι πλωτές μεταφορές έως το 2030, και το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 50 % έως το 2050, πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των βελτιώσεων των υποδομών στον τομέα των σιδηροδρομικών και πλωτών μεταφορών.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ συνέβαλε στην ανάπτυξη της πολιτικής της Ένωσης για τις συνδυασμένες μεταφορές και βοήθησε στην απομάκρυνση σημαντικού όγκου των εμπορευματικών μεταφορών από το οδικό δίκτυο. Οι ελλείψεις στην εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως η διφορούμενη διατύπωση και οι παρωχημένες διατάξεις, και το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης περιόρισαν σημαντικά τις επιπτώσεις της.

(4)  Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ συνέβαλε στην ανάπτυξη της πολιτικής της Ένωσης για τις συνδυασμένες μεταφορές και βοήθησε στην απομάκρυνση σημαντικού όγκου των εμπορευματικών μεταφορών από το οδικό δίκτυο. Οι ελλείψεις στην εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως η διφορούμενη διατύπωση και οι παρωχημένες διατάξεις, το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης, καθώς και τα γραφειοκρατικά και προστατευτικά εμπόδια στον σιδηροδρομικό τομέα, περιόρισαν σημαντικά τις επιπτώσεις της.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η παρούσα οδηγία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για αποτελεσματικές διατροπικές και πολυτροπικές εμπορευματικές υπηρεσίες, προσφέροντας ίσους όρους ανταγωνισμού για διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ θα πρέπει να απλουστευθεί και η εφαρμογή της να βελτιωθεί με επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων στις συνδυασμένες μεταφορές, με στόχο να ενθαρρυνθεί η στροφή των εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές μεταφορές σε τρόπους που είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, ασφαλέστεροι, αποδοτικότεροι ενεργειακά και οι οποίοι προκαλούν λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

(5)  Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ θα πρέπει να απλουστευθεί και η εφαρμογή της να βελτιωθεί με επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων στις συνδυασμένες μεταφορές, με στόχο να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών και πλωτών μεταφορών σε σύγκριση με τις οδικές μεταφορές.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο όγκος των εθνικών διατροπικών μεταφορών συνιστά το 19,3 % των συνολικών διατροπικών μεταφορών στην Ένωση. Αυτές οι μεταφορές δεν επωφελούνται προς το παρόν από τα μέτρα στήριξης που παρέχει η οδηγία 92/106/ΕΟΚ, λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών. Ωστόσο, οι αρνητικές συνέπειες των εθνικών οδικών μεταφορών, και ιδίως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, έχουν επιπτώσεις πέρα από εθνικά σύνορα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ στις εθνικές (εντός των κρατών μελών) συνδυασμένες μεταφορές, προκειμένου να στηριχτεί περαιτέρω η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην Ένωση και, επομένως, να ενισχυθεί η στροφή των μεταφορών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές, τις εσωτερικές πλωτές και στις μικρών αποστάσεων θαλάσσιες μεταφορές.

(6)  Ο όγκος των εθνικών διατροπικών μεταφορών συνιστά το 19,3 % των συνολικών διατροπικών μεταφορών στην Ένωση. Αυτές οι μεταφορές δεν επωφελούνται προς το παρόν από τα μέτρα στήριξης που παρέχει η οδηγία 92/106/ΕΟΚ, λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών. Ωστόσο, οι αρνητικές συνέπειες των εθνικών οδικών μεταφορών, και ιδίως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, έχουν επιπτώσεις πέρα από εθνικά σύνορα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ στις εθνικές (εντός των κρατών μελών) συνδυασμένες μεταφορές, προκειμένου να στηριχτεί περαιτέρω η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην Ένωση και, επομένως, να ενισχυθεί η στροφή των μεταφορών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές, τις εσωτερικές πλωτές και στις μικρών αποστάσεων θαλάσσιες μεταφορές. Η παρέκκλιση από τους κανόνες περί ενδομεταφορών εξακολουθεί εντούτοις να περιορίζεται στις διεθνείς συνδυασμένες μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ κρατών μελών. Οι διενεργούμενοι από τα κράτη μέλη έλεγχοι θα απαιτηθεί να είναι αποτελεσματικοί προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση αυτών των κανόνων και προκειμένου να προάγονται εναρμονισμένες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς και μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι οδικές διαδρομές συνδυασμένης μεταφοράς θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εάν αποτελούν τμήμα μιας διεθνούς μεταφοράς ή μιας εγχώριας μεταφοράς αντίστοιχα. Είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί η κοινωνική προστασία των οδηγών που εκτελούν δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος. Οι διατάξεις σχετικά με την απόσπαση οδηγών, που προβλέπονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πρέπει να ισχύουν για μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στα οδικά τμήματα συνδυασμένων μεταφορών. Τα οδικά τμήματα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος μιας συνδυασμένης μεταφοράς. Ειδικότερα, οι κανόνες σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές που προβλέπονται στο πλαίσιο των εν λόγω οδηγιών πρέπει να ισχύουν για τα οδικά τμήματα που αποτελούν μέρος διεθνούς συνδυασμένης μεταφοράς. Επιπλέον, σε περίπτωση ενδομεταφοράς, οι κανόνες σχετικά με τις ενδομεταφορές που προβλέπονται στο πλαίσιο του κανονισμού 1072/2009 πρέπει να ισχύουν για τα οδικά τμήματα που αποτελούν μέρος εγχώριας συνδυασμένης μεταφοράς.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L300 της 14.11.2009, σ. 51).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).

 

Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζόμενων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

 

Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυμουλκούμενα οχήματα που μεταφέρονται με γερανό επιτρέπεται να έχουν μεικτό βάρος 44 τόνους, εάν οι μονάδες φόρτωσης προσδιορίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO6346 και EN13044.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η παρωχημένη χρήση σφραγίδων για να αποδειχθεί ότι πραγματοποιήθηκε συνδυασμένη μεταφορά εμποδίζει την αποτελεσματική εφαρμογή ή εξακρίβωση της επιλεξιμότητας για τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ. Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη πραγματοποίησης συνδυασμένης μεταφοράς, καθώς και τα μέσα μέσω των οποίων παρέχονται αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση και η διαβίβαση ηλεκτρονικών πληροφοριών για τις μεταφορές, η οποία θα απλουστεύσει την παροχή των σχετικών αποδείξεων και τη διαχείρισή τους από τις οικείες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι αξιόπιστος και αυθεντικός. Στο κανονιστικό πλαίσιο και στις πρωτοβουλίες για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ψηφιοποίηση των θεμάτων των μεταφορών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε επίπεδο Ένωσης.

(11)  Η παρωχημένη χρήση σφραγίδων για να αποδειχθεί ότι πραγματοποιήθηκε συνδυασμένη μεταφορά εμποδίζει την αποτελεσματική εφαρμογή ή εξακρίβωση της επιλεξιμότητας για τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ. Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη πραγματοποίησης συνδυασμένης μεταφοράς, καθώς και τα μέσα μέσω των οποίων παρέχονται αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση και η διαβίβαση ηλεκτρονικών πληροφοριών για τις μεταφορές, η οποία θα απλουστεύσει την παροχή των σχετικών αποδείξεων και τη διαχείρισή τους από τις οικείες αρχές, με στόχο να καταργηθεί σταδιακά στο μέλλον η χρήση έγχαρτων εγγράφων. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι αξιόπιστος και αυθεντικός. Στο κανονιστικό πλαίσιο και στις πρωτοβουλίες για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ψηφιοποίηση των θεμάτων των μεταφορών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Προκειμένου να καταστούν οι συνδυασμένες μεταφορές ανταγωνιστικές και ελκυστικές για τους φορείς εκμετάλλευσης και δη τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ) και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα πρέπει να μειωθεί ο ενδεχόμενος διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται μια συνδυασμένη μεταφορά σε σχέση με μια μονοτροπική μεταφορά.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων οικονομικών μέτρων στήριξης που ορίζονται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ είναι πολύ περιορισμένο, καθώς συνίσταται σε φορολογικά κίνητρα (ιδίως επιστροφή ή μείωση τελών), τα οποία αφορούν μόνο τις συνδυασμένες σιδηροδρομικές/οδικές μεταφορές. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να επεκταθούν στις συνδυασμένες μεταφορές που καλύπτουν εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν άλλα σχετικά είδη μέτρων, όπως τα μέτρα στήριξης για επενδύσεις σε υποδομές ή διάφορα οικονομικά μέτρα στήριξης.

(12)  Το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων οικονομικών μέτρων στήριξης που ορίζονται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ είναι πολύ περιορισμένο, καθώς συνίσταται σε φορολογικά κίνητρα (ιδίως επιστροφή ή μείωση τελών), τα οποία αφορούν μόνο τις συνδυασμένες σιδηροδρομικές/οδικές μεταφορές. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να επεκταθούν στις συνδυασμένες μεταφορές που καλύπτουν εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν άλλα σχετικά είδη μέτρων, όπως τα μέτρα στήριξης για επενδύσεις σε υποδομές και σε ψηφιακές τεχνολογίες ή διάφορα οικονομικά μέτρα στήριξης. Όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες, θα ήταν αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος για την αποϋλοποίηση των εγγράφων που πιστοποιούν την εκτέλεση συνδυασμένης μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα μέσα των αρχών επιθεώρησης πρέπει να αναβαθμιστούν σε τεχνολογικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στους τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης, έτσι ώστε να μειωθεί η συμφόρηση στους δρόμους, να περιοριστεί η απομόνωση των βιομηχανικών περιοχών που παρουσιάζουν έλλειψη τέτοιων υποδομών, να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η φυσική και ψηφιακή συνδεσιμότητα των εγκαταστάσεων διακίνησης εμπορευμάτων.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το κύριο σημείο συμφόρησης των υποδομών που παρεμποδίζει τη στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης. Η υφιστάμενη κατανομή και κάλυψη σε τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης στην Ένωση, τουλάχιστον κατά μήκος του υπάρχοντος κεντρικού και εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, είναι ανεπαρκείς, η χωρητικότητα μάλιστα των υφιστάμενων τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης αγγίζει τα όριά της, και θα χρειαστεί να αναπτυχθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στη συνολική αύξηση της εμπορευματικής κίνησης. Οι επενδύσεις στη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης πιθανόν να μειώσουν το συνολικό κόστος μεταφόρτωσης και, επομένως, να προκαλέσουν στροφή των μεταφορών, όπως καταδείχθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα γειτονικά τους κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι κατασκευάζονται ή διατίθενται στους μεταφορείς περισσότεροι τερματικοί σταθμοί και χωρητικότητα μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών. Αυτό θα δημιουργήσει κίνητρα για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων εμπορευματικών μεταφορών και θα ενισχύσει τη στροφή των μεταφορών, καθιστώντας, με αυτόν τον τρόπο, τις συνδυασμένες μεταφορές πιο ανταγωνιστικές από τις αποκλειστικά οδικές μεταφορές. Η αύξηση στην κάλυψη και τη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί, τουλάχιστον, κατά μήκος των υπαρχόντων κεντρικών και εκτεταμένων δικτύων ΔΕΔ-Μ. Θα πρέπει να υπάρχει κατά μέσο όρο τουλάχιστον ένας κατάλληλος τερματικός σταθμός μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές εγκατεστημένος σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 150 km από οποιοδήποτε σημείο αποστολής στην Ένωση.

(13)  Το κύριο σημείο συμφόρησης των υποδομών που παρεμποδίζει τη στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης, και επιδεινώνεται από την έλλειψη συνεκτικής υλοποίησης του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Η υφιστάμενη κατανομή και κάλυψη σε τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης στην Ένωση, τουλάχιστον κατά μήκος του υπάρχοντος κεντρικού και εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, είναι ανεπαρκείς, η χωρητικότητα μάλιστα των υφιστάμενων τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης αγγίζει τα όριά της, και θα χρειαστεί να αναπτυχθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στη συνολική αύξηση της εμπορευματικής κίνησης. Οι επενδύσεις στη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης πιθανόν να μειώσουν το συνολικό κόστος μεταφόρτωσης και, επομένως, να προκαλέσουν στροφή των μεταφορών, όπως καταδείχθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα γειτονικά τους κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενοι τερματικοί σταθμοί, όπου είναι αναγκαίο, επεκτείνονται και ότι κατασκευάζονται ή διατίθενται στους μεταφορείς περισσότεροι τερματικοί σταθμοί και χωρητικότητα μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών ή ότι εγκαθίστανται σημεία μεταφόρτωσης στις περιοχές όπου υπάρχει σχετική ανάγκη. Αυτό θα δημιουργήσει κίνητρα για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων εμπορευματικών μεταφορών και θα ενισχύσει τη στροφή των μεταφορών, καθιστώντας, με αυτόν τον τρόπο, τις συνδυασμένες μεταφορές πιο ανταγωνιστικές από τις αποκλειστικά οδικές μεταφορές. Η αύξηση στην κάλυψη και τη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί, τουλάχιστον, κατά μήκος των υπαρχόντων κεντρικών και εκτεταμένων δικτύων ΔΕΔ-Μ. Θα πρέπει να υπάρχει κατά μέσο όρο τουλάχιστον ένας κατάλληλος τερματικός σταθμός μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές εγκατεστημένος σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 150 km από οποιοδήποτε σημείο αποστολής στην Ένωση. Οι συνδυασμένες μεταφορές θα πρέπει να επωφελούνται από τα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά καταλογισμού του εξωτερικού κόστους, που προβλέπεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 42).

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης για τη μείωση των σημείων συμφόρησης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδίως πλησίον αστικών και προαστιaκών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση των φυσικών συνόρων, όπως ορεινές περιοχές, να βελτιωθούν οι διασυνοριακές συνδέσεις, να μειωθούν οι επιβλαβείς εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και να βελτιωθεί η πρόσβαση προς και από βιομηχανικές περιοχές που στερούνται τέτοιας υποδομής.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης πέρα από τα υφιστάμενα, που θα απευθύνονται στις διάφορες διαδρομές συνδυασμένης μεταφοράς, ώστε να περιοριστούν οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές και να ενθαρρυνθεί η χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές, μειώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα τροχαία ατυχήματα, τον θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν μείωση ορισμένων φόρων ή τελών μεταφοράς, επιχορηγήσεις για διατροπικές μονάδες φορτίου που μεταφέρονται αποτελεσματικά με τις συνδυασμένες μεταφορές ή μερική επιστροφή του κόστους μεταφόρτωσης.

(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης πέρα από τα υφιστάμενα, που θα απευθύνονται στις διάφορες διαδρομές συνδυασμένης μεταφοράς, ώστε να περιοριστούν οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές και να ενθαρρυνθεί η χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές, μειώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα τροχαία ατυχήματα, τον θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς και για να προωθηθεί και να υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση του τομέα και η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μείωση ορισμένων φόρων ή τελών μεταφοράς, επιχορηγήσεις για διατροπικές μονάδες φορτίου που μεταφέρονται αποτελεσματικά με τις συνδυασμένες μεταφορές ή μερική επιστροφή του κόστους μεταφόρτωσης, ανάμεσα σε άλλα μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των διασυνδεδεμένων συστημάτων και την αυτοματοποίηση των μεταφορών, καθώς και τις επενδύσεις στην ψηφιακή υλικοτεχνική υποστήριξη, στις καινοτόμες τεχνολογίες χειρισμού εμπορευμάτων και επικοινωνιών, και τα ευφυή συστήματα μεταφορών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή των πληροφοριών. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των συνδυασμένων μεταφορών με χρήση καθαρών οχημάτων ή οχημάτων χαμηλών εκπομπών και εναλλακτικών καυσίμων, τη στήριξη των προσπαθειών για ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας των συνδυασμένων μεταφορών, και τη μείωση των διάφορων τύπων οχλήσεων που σχετίζονται με τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Τα διάφορα ενωσιακά ταμεία και τα προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας της Ένωσης οφείλουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αποτελούν έναν άλλο σημαντικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των συνδυασμένων μεταφορών. Μια πιο συστηματική χρήση των ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών και των ευφυών συνδεδεμένων συστημάτων, θα διευκόλυνε την ανταλλαγή δεδομένων, θα συνέβαλλε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στη μείωση του κόστους των δραστηριοτήτων μεταφόρτωσης και θα μείωνε τη διάρκειά τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14γ)  Οι επενδύσεις στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της υλικοτεχνικής υποστήριξης, ιδίως στους τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης, θα ενίσχυαν επίσης την ανταγωνιστικότητα των συνδυασμένων μεταφορών.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Τα μέτρα στήριξης των συνδυασμένων μεταφορών θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(15)  Τα μέτρα στήριξης των συνδυασμένων μεταφορών θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι κρατικές ενισχύσεις διευκολύνουν την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, αποτελούν δε χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της εκτέλεσης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ. Επομένως, σε παρόμοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την μερική εξαίρεση του κράτους μέλους από την απαίτηση ενημέρωσης της Επιτροπής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των μέτρων στήριξης, εφόσον χρειάζεται, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(16)  Για να εξασφαλιστεί ότι αποφεύγεται η επικάλυψη επενδύσεων μεταξύ γειτονικών κρατών μελών, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των μέτρων στήριξης, εφόσον χρειάζεται, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει επίσης να επανεξετάζονται σε τακτική βάση από τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους.

(17)  Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει επίσης να επανεξετάζονται σε τακτική βάση από τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους, ενώ θα πρέπει να εκτιμάται ο συνολικός τους αντίκτυπος στον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών, όπως αντικατοπτρίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Διορθωτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται κατά τις ανάγκες. Η Επιτροπή οφείλει στη βάση των πληροφοριών που κοινοποιούν τα κράτη μέλη να εκπονήσει εκτίμηση των διάφορων μέτρων που έχουν ληφθεί στα κράτη μέλη, καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους, και να μεριμνήσει για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Η έλλειψη συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών αποτελεί σήμερα ανασταλτικό παράγοντα για την αξιολόγηση των συνδυασμένων μεταφορών στην Ένωση και την έγκριση μέτρων ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για να αντιμετωπιστεί η εξέλιξη των μεταφορών στην Ένωση και ιδίως της αγοράς συνδυασμένων μεταφορών, θα πρέπει τα κράτη μέλη να συλλέγουν σχετικά δεδομένα και πληροφορίες και να τα διαβιβάζουν στην Επιτροπή σε τακτική βάση και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ανά τέσσερα έτη.

(19)  Για να αντιμετωπιστεί η εξέλιξη των μεταφορών στην Ένωση και ιδίως της αγοράς συνδυασμένων μεταφορών, θα πρέπει τα κράτη μέλη να συλλέγουν σχετικά δεδομένα και πληροφορίες και να τα διαβιβάζουν στην Επιτροπή σε τακτική βάση και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ανά τέσσερα έτη.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και για την επίτευξη του στόχου περί ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030 και το 2050. Προς τούτο, πρέπει να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο στην αύξηση του μεριδίου των συνδυασμένων μεταφορών σε κάθε κράτος μέλος, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη και, εάν κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με σκοπό την επίτευξη αυτού του πανενωσιακού στόχου.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας για περαιτέρω προώθηση της στροφής από τις οδικές μεταφορές σε τρόπους μεταφοράς πιο φιλικούς για το περιβάλλον και, επομένως, μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων στο σύστημα μεταφορών της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, για λόγους που οφείλονται πρωτίστως στην πέραν συνόρων φύση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και στην αλληλοσύνδεση των υποδομών και λόγω των προβλημάτων που η παρούσα οδηγία προτίθεται να αντιμετωπίσει, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(22)  Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή το να καταστούν οι συνδυασμένες μεταφορές ανταγωνιστικές σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, για λόγους που οφείλονται πρωτίστως στην πέραν συνόρων φύση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και στην αλληλοσύνδεση των υποδομών και λόγω των προβλημάτων που η παρούσα οδηγία προτίθεται να αντιμετωπίσει, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με ή χωρίς ρυμουλκό, με κινητό αμάξωμα ή εμπορευματοκιβώτιο, που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το καθεστώς αναγνώρισης που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO6346 και EN13044, όταν πραγματοποιείται μεταφόρτωση της μονάδας φορτίου μεταξύ διαφόρων τρόπων μεταφοράς· ή

α)  με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με ή χωρίς ρυμουλκό, με κινητό αμάξωμα ή εμπορευματοκιβώτιο, που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το καθεστώς αναγνώρισης που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO6346 και EN13044, συμπεριλαμβανομένων των μη μεταφερόμενων με γερανό ημιρυμουλκούμενων οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο μικτού βάρους 44 τόνων, όταν πραγματοποιείται μεταφόρτωση της ασυνόδευτης διατροπικής μονάδας φορτίου μεταξύ διαφόρων τρόπων μεταφοράς (ασυνόδευτη συνδυασμένη μεταφορά)· ή

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  με οδικό όχημα που μεταφέρεται μέσω σιδηροδρομικής, εσωτερική πλωτής ή θαλάσσιας μεταφοράς κατά το μη οδικό τμήμα της διαδρομής.

β)  με οδικό όχημα που συνοδεύεται από τον οδηγό του και μεταφέρεται μέσω σιδηροδρομικής, εσωτερικής πλωτής ή θαλάσσιας μεταφοράς κατά το μη οδικό τμήμα της διαδρομής (συνοδευόμενη μεταφορά).

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση, το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου καλύπτει μέχρι τις [ΕΕ - να συμπληρωθεί ημερομηνία 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] μη μεταφερόμενα με γερανό ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα σε ασυνόδευτες συνδυασμένες μεταφορές που δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το καθεστώς αναγνώρισης που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO6346 και EN13044.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μη οδικά τμήματα με χρήση εσωτερικών πλωτών ή θαλάσσιων μεταφορών για τα οποία δεν υφίσταται αντίστοιχη εναλλακτική οδική μεταφορά ή είναι αναπόφευκτα στο πλαίσιο εμπορικά βιώσιμης δραστηριότητας μεταφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς των συνδυασμένων μεταφορών.

Τα μη οδικά τμήματα με χρήση εσωτερικών πλωτών ή θαλάσσιων μεταφορών για τα οποία δεν υφίσταται αντίστοιχη ή εμπορικά βιώσιμη εναλλακτική οδική μεταφορά δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς των συνδυασμένων μεταφορών.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε οδικό τμήμα κατά την παράγραφο 2 δεν υπερβαίνει τη μεγαλύτερη από τις ακόλουθες αποστάσεις στην επικράτεια της Ένωσης:

Κάθε οδικό τμήμα κατά την παράγραφο 2 δεν υπερβαίνει απόσταση 150 km στην επικράτεια της Ένωσης:

α)  απόσταση 150 km σε ευθεία γραμμή·

 

β)  το 20 % της απόστασης σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου φόρτωσης στο αρχικό τμήμα και του σημείου εκφόρτωσης στο τελικό τμήμα, όταν αυτό υπερβαίνει την απόσταση που αναφέρεται στο στοιχείο α).

 

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου απόστασης για το οδικό τμήμα σε συνδυασμένες οδικές/σιδηροδρομικές μεταφορές, κατόπιν εξουσιοδότησης από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων διανύεται η οδική διαδρομή, προκειμένου να προσεγγιστεί ο γεωγραφικά πλησιέστερος τερματικός σταθμός μεταφοράς, ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη επιχειρησιακή χωρητικότητα μεταφόρτωσης για φόρτωση ή εκφόρτωση από άποψη εξοπλισμού μεταφόρτωσης, χωρητικότητας του τερματικού σταθμού και των απαραίτητων υπηρεσιών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

Η υπέρβαση του ορίου απόστασης για το οδικό τμήμα που προσδιορίζεται σε αυτή την παράγραφο για συνδυασμένες οδικές/σιδηροδρομικές μεταφορές επιτρέπεται από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων διανύεται η οδική διαδρομή, εάν αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να προσεγγιστεί ο γεωγραφικά πλησιέστερος τερματικός σταθμός μεταφοράς ή σημείο μεταφόρτωσης, ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη επιχειρησιακή χωρητικότητα μεταφόρτωσης για φόρτωση ή εκφόρτωση από άποψη εξοπλισμού μεταφόρτωσης, χωρητικότητας του τερματικού σταθμού, ωρών λειτουργίας του τερματικού σταθμού και των απαραίτητων υπηρεσιών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, ελλείψει τερματικού σταθμού ή σημείου μεταφόρτωσης που να ικανοποιεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις εντός του ορίου της απόστασης. Η υπέρβαση αυτή πρέπει να αιτιολογείται δεόντως σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο εα). Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν την απόσταση 150 km του οδικού τμήματος κατά έως 50 % σε περίπτωση συνδυασμένων οδικών/σιδηροδρομικών μεταφορών σε επακριβώς καθορισμένο τμήμα της επικράτειάς τους βάσει περιβαλλοντικών λόγων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μέσα σε αυτή την απόσταση τερματικός σταθμός που προσφέρει κατάλληλες υπηρεσίες.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η συνδυασμένη μεταφορά νοείται ότι πραγματοποιείται εντός της Ένωσης όταν η δραστηριότητα ή τμήμα αυτής που πραγματοποιείται εντός της Ένωσης πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.

4.  Η συνδυασμένη μεταφορά νοείται ότι πραγματοποιείται εντός της Ένωσης όταν η δραστηριότητα ή τμήμα αυτής που πραγματοποιείται εντός της Ένωσης πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το οδικό τμήμα και/ή το μη οδικό τμήμα ή το μέρος αυτών που λαμβάνει χώρα εκτός του εδάφους της Ένωσης δεν θεωρούνται μέρος της συνδυασμένης μεταφοράς.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οδική μεταφορά θεωρείται τμήμα συνδυασμένης μεταφοράς που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία μόνον εάν ο μεταφορέας μπορεί να προσκομίσει σαφείς αποδείξεις ότι η εν λόγω οδική μεταφορά συνιστά την οδική διαδρομή συνδυασμένης μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κενών μονάδων φορτίου πριν και μετά την εμπορευματική μεταφορά.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οδική μεταφορά θεωρείται τμήμα συνδυασμένης μεταφοράς που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία μόνον εάν ο μεταφορέας μπορεί να προσκομίσει πληροφορίες που παρέχουν σαφείς αποδείξεις ότι η εν λόγω οδική μεταφορά συνιστά την οδική διαδρομή συνδυασμένης μεταφοράς και εάν οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται δεόντως στον μεταφορέα που εκτελεί τη μεταφορά πριν από την έναρξη της μεταφοράς.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε συνδυασμένη μεταφορά.

2.  Προκειμένου να θεωρηθούν σαφείς αποδείξεις, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρουσιάζονται ή διαβιβάζονται στον μορφότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 και αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε συνδυασμένη μεταφορά.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  εάν διαφέρει από τον φορτωτή, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και την υπογραφή του φορέα εκμετάλλευσης που φέρει την ευθύνη για τη διαδρομή αυτής της συνδυασμένης μεταφοράς·

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  εάν η απόσταση αυτή υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, αιτιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο αυτής·

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  υπογεγραμμένη από τον φορτωτή περιγραφή της διαδρομής της συνδυασμένης μεταφοράς, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε τμήμα, καθώς και τα στοιχεία για κάθε τρόπο μεταφοράς που συνιστά το μη οδικό τμήμα, της δραστηριότητας εντός της Ένωσης:

στ)  περιγραφή της διαδρομής της συνδυασμένης μεταφοράς, υπογεγραμμένη από τον φορέα εκμετάλλευσης που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, όπου ως υπογραφή μπορεί να νοείται η ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε τμήμα, καθώς και τα στοιχεία για κάθε τρόπο μεταφοράς που συνιστά το μη οδικό τμήμα, της δραστηριότητας εντός της Ένωσης:

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  ii) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταφορέα·

-  ii) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταφορέα ή των μεταφορέων·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  i) το σημείο μεταφόρτωσης για το μη οδικό τμήμα·

διαγράφεται

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  ii) την απόσταση του αρχικού οδικού τμήματος σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου αποστολής και του πρώτου τερματικού σταθμού·

-  ii) την απόσταση του αρχικού οδικού τμήματος μεταξύ του σημείου αποστολής και του πρώτου τερματικού σταθμού μεταφοράς ή τερματικού σημείου μεταφόρτωσης·

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η – σημείο iii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  iii) όταν ολοκληρώνεται το αρχικό οδικό τμήμα, υπογραφή του μεταφορέα που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το οδικό τμήμα μεταφοράς·

-  iii) όταν ολοκληρώνεται το αρχικό οδικό τμήμα, υπογραφή του οδικού μεταφορέα που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το οδικό τμήμα μεταφοράς·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  ii) την απόσταση του τελικού οδικού τμήματος σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου μεταφόρτωσης και του σημείου τερματισμού της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης)·

-  ii) την απόσταση του τελικού οδικού τμήματος μεταξύ του σημείου μεταφόρτωσης και του σημείου τερματισμού της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  ii) αν διατίθεται, υπογραφή ή σφραγίδα των αρμόδιων σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών στους οικείους σχετικούς τερματικούς σταθμούς (σιδηροδρομικός σταθμός ή λιμένας) κατά μήκος του μη οδικού τμήματος, που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το σχετικό σκέλος του μη οδικού τμήματος.

-  ii) αν διατίθεται, υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας σιδηροδρομικής αρχής ή του υπεύθυνου φορέα στους οικείους σχετικούς τερματικούς σταθμούς (σιδηροδρομικός σταθμός ή λιμένας) κατά μήκος του μη οδικού τμήματος, που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το σχετικό σκέλος του μη οδικού τμήματος.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της απόστασης του οδικού τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, αναφορά των λόγων που την αιτιολογούν·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιδεικνύονται ή διαβιβάζονται κατόπιν αιτήματος του εξουσιοδοτημένου για τον έλεγχο υπαλλήλου του κράτους μέλους στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος. Σε περίπτωση καθ’ οδόν ελέγχων, επιδεικνύονται κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σε μια επίσημη γλώσσα του εν λόγω κράτους μέλους ή στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, επιτρέπεται στον οδηγό να επικοινωνήσει με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να τον βοηθήσει στην παροχή των αποδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.  Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιδεικνύονται ή διαβιβάζονται κατόπιν αιτήματος του εξουσιοδοτημένου για τον έλεγχο υπαλλήλου του κράτους μέλους στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος και στον μορφότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Σε περίπτωση καθ’ οδόν ελέγχων, επιδεικνύονται κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 45 λεπτών. Εάν δεν μπορούν να είναι διαθέσιμες κατά τη χρονική στιγμή του καθ’ οδόν ελέγχου, οι υπογραφές που αναφέρονται στο στοιχείο η) σημείο (iii) και στο στοιχείο (ι) της παραγράφου 2 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από τον έλεγχο, στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. Οι αποδείξεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σε μια επίσημη γλώσσα του εν λόγω κράτους μέλους ή στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, επιτρέπεται στον οδηγό να επικοινωνήσει με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να τον βοηθήσει στην παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αποδείξεις μπορεί να παρασχεθούν με τη μορφή εγγράφου μεταφοράς που πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 11 του Συμβουλίου ή με τη μορφή των υφιστάμενων εγγράφων μεταφοράς, όπως το έγγραφο μεταφοράς «σύμβαση περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (CMR)» ή το έγγραφο μεταφοράς «ενιαίοι νομικοί κανόνες σχετικά με το συμβόλαιο διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων (CIM)».

Οι αποδείξεις μπορεί να παρασχεθούν με τη μορφή υφιστάμενων εγγράφων μεταφοράς, όπως οι φορτωτικές που προβλέπονται στο πλαίσιο υφιστάμενων διεθνών ή εθνικών συμβάσεων μεταφορών, έως ότου οριστεί από την Επιτροπή τυποποιημένο έντυπο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αποδείξεις αυτές μπορούν να επιδεικνύονται ή να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με χρήση αναθεωρήσιμου δομημένου μορφότυπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως για αποθήκευση και επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής ηλεκτρονικής φορτωτικής σύμφωνα με τη σύμβαση περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR) για το οδικό τμήμα.

Οι αποδείξεις αυτές μπορούν να επιδεικνύονται ή να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με χρήση αναθεωρήσιμου δομημένου μορφότυπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως για αποθήκευση και επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής ηλεκτρονικής φορτωτικής σύμφωνα με υφιστάμενη διεθνή ή εθνική σύμβαση μεταφορών. Οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να αποδέχονται ηλεκτρονικές πληροφορίες που σχετίζονται με αποδεικτικά στοιχεία. Όταν η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών και φορέων εκμετάλλευσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων, αυτές οι ανταλλαγές και η αποθήκευση αυτών των πληροφοριών πραγματοποιούνται με χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη προχωρούν σε προοδευτική αποϋλοποίηση της τεκμηρίωσης, προβλέποντας μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη κατάργηση της χρήσης έντυπης μορφής.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Για τους σκοπούς των καθ’ οδόν ελέγχων, επιτρέπεται απόκλιση μεταξύ της εκτελούμενης μεταφοράς και των παρεχόμενων αποδείξεων, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία της διαδρομής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ), κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης, σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων εκτός του ελέγχου του/των μεταφορέα/ων, οι οποίες προκαλούν μεταβολές στη συνδυασμένη μεταφορά. Για τον σκοπό αυτόν, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνήσει με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει πρόσθετη αιτιολόγηση για την εν λόγω απόκλιση μεταξύ των παρεχόμενων αποδείξεων και της πραγματικής μεταφοράς.

6.  Για τους σκοπούς των καθ’ οδόν ελέγχων, επιτρέπεται απόκλιση μεταξύ της εκτελούμενης μεταφοράς και των παρεχόμενων αποδείξεων, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία της διαδρομής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία στ), η) και θ), κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης, σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων εκτός του ελέγχου του/των οδικού/ών μεταφορέα/ων, οι οποίες προκαλούν μεταβολές στη συνδυασμένη μεταφορά. Για τον σκοπό αυτόν, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνήσει με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει πρόσθετη αιτιολόγηση για την εν λόγω απόκλιση μεταξύ των παρεχόμενων αποδείξεων και της πραγματικής μεταφοράς.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή για πρώτη φορά πριν από τις [xx/xx/xxxx- 18 μήνες από τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο] και εν συνεχεία κάθε δύο έτη έκθεση με τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές στο έδαφός τους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία:

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή για πρώτη φορά πριν από τις [xx/xx/xxxx- 12 μήνες από τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο] και εν συνεχεία κάθε δύο έτη έκθεση με τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές στο έδαφός τους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία:

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις συνδέσεις του εθνικού και διασυνοριακού δικτύου που χρησιμοποιούνται στις συνδυασμένες μεταφορές

α)  τους διαδρόμους του εθνικού και διασυνοριακού δικτύου που χρησιμοποιούνται στις συνδυασμένες μεταφορές·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον όγκο σε μονάδες ισοδύναμες των είκοσι ποδών (ΤΕU) και σε τονοχιλιόμετρα των συνδυασμένων μεταφορών ανά τρόπο μεταφοράς (σιδηροδρομική, οδική/εσωτερική πλωτή κ.λπ.) και ανά γεωγραφική κάλυψη (εγχώρια και εντός της Ένωσης)

β)  τον συνολικό και τον ετήσιο όγκο σε μονάδες ισοδύναμες των είκοσι ποδών (ΤΕU) και σε τονοχιλιόμετρα των συνδυασμένων μεταφορών ανά τρόπο μεταφοράς (οδικό/μη οδικό τμήμα, ιδίως σιδηροδρομικώς, εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες διαδρομές) και ανά γεωγραφική κάλυψη (εγχώρια και εντός της Ένωσης)·

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον αριθμό και τη γεωγραφική κάλυψη των τερματικών σταθμών που εξυπηρετούν συνδυασμένες μεταφορές και τον ετήσιο αριθμό μεταφορτώσεων στους εν λόγω σταθμούς

γ)  τον αριθμό των μεταφορτώσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω τεχνολογιών μεταφοράς με δύο μέσα και τη γεωγραφική κάλυψη αυτών των σημείων μεταφόρτωσης, καθώς και τον αριθμό, τη θέση και τη γεωγραφική κάλυψη των τερματικών σταθμών που εξυπηρετούν συνδυασμένες μεταφορές, με κατανομή ανά τύπο μεταφορών ανά τερματικό σταθμό (οδικό τμήμα/μη οδικό τμήμα, ιδίως σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές μεταφορές, θαλάσσιες οδοί) και ο ετήσιος αριθμός μεταφορτώσεων και μια αξιολόγηση της χωρητικότητας που χρησιμοποιείται στους τερματικούς σταθμούς·

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  την εξέλιξη του μεριδίου των συνδυασμένων μεταφορών και των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στην περιοχή,

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  επισκόπηση όλων των εθνικών μέτρων στήριξης που εφαρμόζονται και προβλέπονται, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης χρήσης και των εκτιμώμενων επιπτώσεων.

δ)  επισκόπηση όλων των εθνικών μέτρων στήριξης που εφαρμόζονται και προβλέπονται, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης χρήσης και των εκτιμώμενων επιπτώσεων στη χρήση των συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και των επιπτώσεών τους στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τα σημεία στένωσης, τη συμφόρηση, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τον αριθμό και τη γεωγραφική θέση των μεταφορών που υπερβαίνουν το όριο απόστασης οδικού τμήματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  την προέλευση και τον προορισμό, σε επίπεδο NUTS 3, των ροών εμπορευμάτων στις οδούς του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·

 

_________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν, απευθείας ή μέσω φορέων που διορίζουν, πληροφορίες σχετικά με τις ροές των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε σημαντικούς άξονες της ΕΕ. Διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα των εμπορικών πληροφοριών των οδικών μεταφορέων, ένα τέτοιο μέτρο θα συνέβαλλε στον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών και θα ενθάρρυνε τη στροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Βάσει των αναλύσεων των εθνικών εκθέσεων, την πρώτη φορά πριν από τις [xx/xx/xxx – 9 μήνες από την προθεσμία υποβολής των εκθέσεων από τα κράτη μέλη] και εν συνεχεία κάθε δύο έτη η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με: Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με:

3.  Βάσει των αναλύσεων των εθνικών εκθέσεων, και στατιστικών στοιχείων που έχουν συνταχθεί με βάση οδηγίες και μεθοδολογίες κοινές σε ολόκληρη την Ένωση, την πρώτη φορά πριν από τις [xx/xx/xxx — 9 μήνες από την προθεσμία υποβολής των εκθέσεων από τα κράτη μέλη] και εν συνεχεία κάθε δύο έτη η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με:

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την οικονομική ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, ιδίως υπό το πρίσμα της εξέλιξης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διαφόρων τρόπων μεταφοράς,

α)  την οικονομική ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης, ιδίως υπό το πρίσμα της εξέλιξης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διαφόρων τρόπων μεταφοράς,

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μέτρων στήριξης που προβλέπονται στο άρθρο 6,

γ)   την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μέτρων στήριξης που προβλέπονται στο άρθρο 6, προσδιορίζοντας τα μέτρα που θεωρεί πλέον αποτελεσματικά για να επιδιωχθεί ο αρχικός σκοπός της παρούσας οδηγίας και τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη,

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  την εξέλιξη του μεριδίου των συνδυασμένων μεταφορών στο καθένα από τα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των μεταφορικών στόχων της Ένωσης με ορίζοντες το 2030 και το 2050·

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, και της προσαρμογής της σειράς μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6.

δ)  τα ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, βελτιώσεων στη συγκέντρωση δεδομένων και τη δημοσίευση παρόμοιων δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο και της προσαρμογής της σειράς μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων τροποποιήσεων στις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων·

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α)  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα τέλη που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 και εφαρμόζονται στα οδικά οχήματα (φορτηγά, ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα) τα οποία εκτελούν συνδυασμένες μεταφορές, να μειώνονται ή να επιστρέφονται, είτε κατ' αποκοπήν είτε κατ' αναλογίαν των διαδρομών που τα οχήματα αυτά διανύουν σιδηροδρομικώς, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις που καθορίζουν τα κράτη αυτά, αφού προηγουμένως ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής.

«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα τέλη που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 και εφαρμόζονται στα οδικά οχήματα (φορτηγά, ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, εμπορευματοκιβώτια εσωτερικών πλωτών μεταφορών ή πολυτροπικές μονάδες φόρτωσης) τα οποία εκτελούν συνδυασμένες μεταφορές, να μειώνονται ή να επιστρέφονται, είτε κατ' αποκοπήν είτε κατ' αναλογίαν των διαδρομών που τα οχήματα αυτά διανύουν σιδηροδρομικώς ή με χρήση εσωτερικών πλωτών μεταφορών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις που καθορίζουν τα κράτη αυτά, αφού προηγουμένως ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4β)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Οι μειώσεις ή οι επιστροφές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο χορηγούνται από το κράτος στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων με βάση τη διαδρομή που έχει διανυθεί σιδηροδρομικώς στο εσωτερικό του κράτους αυτού.

«Οι μειώσεις ή οι επιστροφές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο χορηγούνται από το κράτος στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων με βάση τη διαδρομή που έχει διανυθεί σιδηροδρομικώς ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών στο εσωτερικό του κράτους αυτού.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4γ)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Πάντως, τα κράτη μέλη είναι δυνατό να χορηγήσουν τις μειώσεις ή τις επιστροφές αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις διαδρομές που διανύουν σιδηροδρομικώς, εν μέρει ή εν όλω, εκτός του κράτους μέλους στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων.

Πάντως, τα κράτη μέλη είναι δυνατό να χορηγήσουν τις μειώσεις ή τις επιστροφές αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις διαδρομές που διανύουν σιδηροδρομικώς ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, εν μέρει ή εν όλω, εκτός του κράτους μέλους στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.   Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 8, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα στήριξης των επενδύσεων σε τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης όσον αφορά:

4.   Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 8, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα στήριξης των επενδύσεων σε τερματικό σταθμό μεταφοράς και σε σημεία μεταφόρτωσης όσον αφορά:

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την κατασκευή και, όταν κρίνεται απαραίτητο, την επέκταση των εν λόγω τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές·

α)  την κατασκευή, σε περιοχές όπου δεν είναι διαθέσιμες κατάλληλες εγκαταστάσεις εντός της απόστασης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, τερματικών σταθμών μεταφοράς για συνδυασμένες μεταφορές, εκτός αν δεν υπάρχει ανάγκη για παρόμοιες εγκαταστάσεις λόγω της έλλειψης οικονομικής σημασίας ή για λόγους που συνδέονται με τα γεωγραφικά ή φυσικά χαρακτηριστικά μιας δεδομένης περιοχής·

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  την επέκταση, σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη χωρητικότητα τερματικών σταθμών, των υφιστάμενων τερματικών σταθμών, ή την εγκατάσταση πρόσθετων σημείων μεταφόρτωσης και, κατόπιν εκτίμησης των οικονομικών επιπτώσεων από την οποία προκύπτει ότι η αγορά δεν θα επηρεαστεί αρνητικά και ότι χρειάζονται νέοι τερματικοί σταθμοί, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, την κατασκευή νέων τερματικών σταθμών για συνδυασμένες μεταφορές·

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων τερματικών σταθμών.

β)  την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων τερματικών σταθμών, μεταξύ άλλων μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε αυτούς τους τερματικούς σταθμούς.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα μέτρα στήριξης για τις συνδυασμένες μεταφορές θεωρούνται συμβατά με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και εξαιρούνται από την απαίτηση ενημέρωσης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 35 % επί του κόστους της συνολικής μεταφοράς.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τα γειτονικά κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να διασφαλίσουν ότι, κατά την εφαρμογή αυτών των μέτρων, δίνεται προτεραιότητα στη διασφάλιση ισόρροπης και επαρκούς γεωγραφικής κατανομής κατάλληλων εγκαταστάσεων στην Ένωση και ιδίως στο κεντρικό και το εκτεταμένο δίκτυο του ΔΕΔ-Μ, ώστε κάθε τοποθεσία στην Ένωση να βρίσκεται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 150 km από τερματικό σταθμό.

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τα γειτονικά κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να διασφαλίσουν ότι, κατά την εφαρμογή αυτών των μέτρων, δίνεται προτεραιότητα στη διασφάλιση ισόρροπης και επαρκούς γεωγραφικής κατανομής κατάλληλων εγκαταστάσεων στην Ένωση και ιδίως στο κεντρικό και το εκτεταμένο δίκτυο του ΔΕΔ-Μ, ώστε κάθε τοποθεσία στην Ένωση να βρίσκεται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 1 παράγραφος 3 από τερματικό σταθμό. Όταν λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη:

 

α) για μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδίως κοντά σε αστικές και ημιαστικές περιοχές ή σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς·

 

β) για βελτίωση των διασυνοριακών συνδέσεων·

 

γ) για άμβλυνση της απομόνωσης των περιοχών χωρίς υποδομές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τους περιορισμούς των περιφερειακών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

 

δ) για βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας, ιδίως όσον αφορά την υποδομή πρόσβασης σε τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης· και

 

ε) την επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιοποίηση· και

 

στ) τον περιορισμό των επιπτώσεων των εμπορευματικών μεταφορών στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, προωθώντας, για παράδειγμα, την απόδοση των οχημάτων, τη χρήση εναλλακτικών και λιγότερο ρυπογόνων καυσίμων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών σταθμών, ή την πιο αποδοτική χρήση των δικτύων μεταφορών μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν πρόσθετους όρους επιλεξιμότητας για στήριξη.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν πρόσθετους όρους επιλεξιμότητας για στήριξη. Γνωστοποιούν τους όρους αυτούς στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συνδυασμένων μεταφορών ως προς ισοδύναμες εναλλακτικές οδικές μεταφορές.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τουλάχιστον ένα πρόσθετο μέτρο οικονομικής και νομοθετικής φύσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συνδυασμένων μεταφορών ως προς ισοδύναμες εναλλακτικές οδικές μεταφορές, ιδίως με στόχο να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος των δραστηριοτήτων μεταφόρτωσης.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με στόχο τη μείωση του χρόνου και του κόστους των συνδυασμένων μεταφορών, τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κίνητρα:

 

α) απαλλαγή των οδικών μεταφορέων από τα τέλη εξωτερικού κόστους ή/και τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 1999/62/ΕΚ, ιδίως προς όφελος οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

β) επιστροφή, σε επιχειρήσεις που εκτελούν δραστηριότητες στο πλαίσιο συνδυασμένης μεταφοράς, των επιβαρύνσεων για τη χρήση ορισμένων υποδομών·

 

γ) απαλλαγή των οδικών μεταφορέων από τους περιορισμούς που επιβάλλονται βάσει εθνικών απαγορεύσεων της κυκλοφορίας.

 

__________________

 

Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά τη λήψη πρόσθετων μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη να επιταχυνθεί η μετάβαση προς την ψηφιοποίηση του τομέα των συνδυασμένων μεταφορών και ειδικότερα:

 

α) να προωθούν την ολοκλήρωση των συνδεδεμένων συστημάτων και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών·

 

β) να βελτιώσουν τις επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες εφοδιαστικής, πληροφορίας και επικοινωνίας και σε ευφυή συστήματα μεταφορών· και

 

γ) να θεσπίσουν τη σταδιακή κατάργηση έγχαρτων εγγράφων στο μέλλον.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα περιέχουν κίνητρα για τη χρήση μη οδικών τμημάτων μεταφοράς. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πλωτών μεταφορών, όπως οικονομικά κίνητρα για τη χρήση θαλάσσιων διαδρομών μικρών αποστάσεων ή εσωτερικών πλωτών μεταφορών ή για τη δημιουργία νέων συνδέσεων μικρών αποστάσεων.

Αιτιολόγηση

Η θαλάσσια μεταφορά μικρών αποστάσεων και η μεταφορά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους τρόπους μεταφοράς που είναι επιλέξιμοι για λήψη εθνικών κινήτρων χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα στήριξης των συνδυασμένων μεταφορών αποσκοπούν στον περιορισμό των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και στην ενθάρρυνση της χρήσης άλλων τρόπων μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές, ώστε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να μειωθούν την ατμοσφαιρική ρύπανση, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα τροχαία ατυχήματα, ο θόρυβος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

8.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα στήριξης των συνδυασμένων μεταφορών αποσκοπούν στον περιορισμό των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και στην ενθάρρυνση της χρήσης άλλων τρόπων μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές, τα οχήματα χαμηλών εκπομπών ή η χρήση εναλλακτικών καυσίμων με χαμηλότερες εκπομπές, όπως είναι τα βιοκαύσιμα, η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, το φυσικό αέριο ή οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, ώστε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να μειωθούν η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα τροχαία ατυχήματα, ο θόρυβος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 9 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν σε μορφή εύκολα προσβάσιμη και δωρεάν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα που λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν σε μορφή εύκολα προσβάσιμη στο διαδίκτυο και δωρεάν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα που λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 9 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί και επικαιροποιεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τον κατάλογο των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

4.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο και επικαιροποιεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τον κατάλογο των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας (τροποποιητικής) οδηγίας].

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας (τροποποιητικής) οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία περί συνδυασμένων μεταφορών) ορίζει κοινούς κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές. Στόχος είναι η μείωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, φέρνοντας σε επαφή τις σιδηροδρομικές, τις εσωτερικές πλωτές και τις θαλάσσιες μεταφορές. Η οδηγία σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές είναι η μοναδική νομική πράξη σε ενωσιακό επίπεδο που παρέχει άμεσα κίνητρα για τη στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τρόπους μεταφοράς χαμηλότερων εκπομπών. Οι διατροπικές μεταφορές χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τρόπους μεταφοράς – όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές – που προξενούν λιγότερες αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις (εκπομπές, θόρυβο και ατυχήματα).

Η αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων ακολουθεί έναν έλεγχο που διενέργησε η Επιτροπή σχετικά με την καταλληλότητα της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τους συμφεροντούχους. Αυτός ο έλεγχος κατέδειξε ότι, μολονότι ο αντίκτυπος της οδηγίας περί συνδυασμένων μεταφορών υπήρξε περιορισμένος, η οδηγία αποτελεί ένα από τα εργαλεία για την ενίσχυση της αξιοποίησης των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά της θα μπορούσαν να βελτιωθούν με την αντιμετώπιση ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί. Στην παρούσα κατάσταση, τα κύρια προβλήματα είναι τα εξής: 1) οι λιγότερο ευνοϊκοί όροι σε σύγκριση με τις οδικές μεταφορές· και 2) η ανεπαρκής ικανότητα και η πυκνότητα των διατροπικών υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, η αναθεωρημένη οδηγία επιδιώκει:

τη διευκρίνιση και τη διεύρυνση του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών·

τη βελτίωση της παρακολούθησης των όρων επιλεξιμότητας και εφαρμογής·

τη βελτίωση των όρων υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης της οδηγίας. και

- την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κινήτρων.

Η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στις εγχώριες μεταφορές. Κάθε οδικό τμήμα της συνδυασμένης μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 χλμ. σε ευθεία γραμμή, ή το 20% της απόστασης σε ευθεία γραμμή της συνολικής διαδρομής της συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης, όταν αυτή υπερβαίνει τα 150 χλμ. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν παρεκκλίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Εξαιρέσεις ενδομεταφοράς εφαρμόζονται μόνο σε οχήματα μεταφοράς σε οδικά τμήματα που δεν αποτελούν μέρος διεθνούς συνδυασμένης μεταφοράς.

Θα παρέχονται σαφή αποδεικτικά στοιχεία για τον ορισμό μιας συνδυασμένης μεταφοράς. Η Επιτροπή προτείνει έναν κατάλογο εγγράφων που πρέπει να καθιστά διαθέσιμα ο μεταφορέας στους οδικούς ελέγχους. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να παρουσιάζονται ή να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές στην επικράτειά τους. Η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στην οποία αξιολογεί την οικονομική ανάπτυξη, τα αποτελέσματα της εφαρμογής της οδηγίας, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των μέτρων στήριξης που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, καθώς και ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών.

Όσον αφορά την αύξηση της αποτελεσματικότητας των κινήτρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να υποστηρίξουν τις επενδύσεις σε τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης, διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε τοποθεσία στην Ένωση δεν θα απέχει περισσότερο από 150 χλμ. από τερματικούς σταθμούς.

Τέλος, τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης των συνδυασμένων μεταφορών για την παράδοση εμπορευμάτων.

Οι συνδυασμένες μεταφορές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέσο για τη μείωση των επιπτώσεων των μεταφορών στην υγεία και το περιβάλλον, στηρίζοντας τη μετάβαση σε λιγότερο ρυπογόνους τρόπους και βοηθώντας την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ως εκ τούτου, οι συνδυασμένες μεταφορές είναι μια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και τη βελτίωση της εφοδιαστικής των εμπορευματικών μεταφορών, την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της διαχείρισης των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης. Υπάρχει ανάγκη για μέτρα σχετικά με επενδύσεις σε υποδομές και με οικονομικά κίνητρα.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει γενικά την πρόταση της Επιτροπής και αναγνωρίζει τα πορίσματα της αξιολόγησης REFIT που προηγήθηκε, αλλά θεωρεί ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία η πρόταση χρειάζεται να ενισχυθεί και κατά συνέπεια να τροποποιηθεί. Οι περαιτέρω τεχνικές εργασίες για την αποσαφήνιση του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών αναμένεται επίσης να διευκολύνουν την εφαρμογή των επικαιροποιημένων κανόνων στα κράτη μέλη.

Πεδίο εφαρμογής και ορισμός

Η εισηγήτρια προτείνει να καθοριστούν καλύτερα τα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, προβαίνοντας σε διάκριση ανάλογα με το αν τα οχήματα/μονάδες φορτίου συνοδεύονται ή όχι από τους οδηγούς.

Για να αποφευχθούν διακρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων και προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη να επιτρέπουν κατά κανόνα την υπέρβαση του μέγιστου ορίου απόστασης οδικής διαδρομής, αλλά υπό πολύ σαφείς όρους και κριτήρια που θα ισχύουν στο σύνολο της Ένωσης.

Χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια για τον ορισμό των συνδυασμένων μεταφορών με τρίτες χώρες, ιδίως για τον υπολογισμό του ορίου απόστασης που προβλέπεται για κάθε τμήμα οδικής διαδρομής. Η εισηγήτρια καθιστά σαφέστερο ότι τα οδικά τμήματα που βρίσκονται εκτός του εδάφους της Ένωσης δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Αποδεικτικά στοιχεία και ψηφιακά μέσα

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίηση της για τον λεπτομερή κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τους μεταφορείς κατά τους οδικούς ελέγχους, και προβλέπει ορισμένες διευκρινίσεις.

Είναι, ωστόσο, αναγκαίο να προβλεφθεί κάποια ευελιξία για εκ των υστέρων ελέγχους στην περίπτωση ορισμένων αποδεικτικών που αφορούν το αρχικό οδικό μεταφορικό τμήμα και το μη οδικό τμήμα.

Η ψηφιοποίηση θα αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των συνδυασμένων μεταφορών. Η εισηγήτρια προτείνει μια σειρά μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση της σταδιακής κατάργησης της χρήσης έγχαρτων συστημάτων και ενθαρρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ταχύτερα τη μετάβαση αυτή. Η μείωση του κόστους, με λιγότερο διοικητικό φόρτο και περισσότερη αποτελεσματικότητα, θα συμβάλει στην τόνωση των πλεονεκτημάτων των συνδυασμένων μεταφορών σε αντιδιαστολή με άλλους τρόπους.

Ενδομεταφορές και απόσπαση οδηγών

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η εξαίρεση από τους κανόνες περί ενδομεταφορών για τα διεθνή οδικά τμήματα θα συμβάλει στην ενίσχυση του τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, αλλά επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζεται ορθά, με σκοπό να αποτραπούν οι παράνομες ενδομεταφορές.

Η εξαίρεση για τις ενδομεταφορές, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, ισχύει για τις διασυνοριακές μεταφορές, αλλά δεν θα ισχύει για τα οδικά τμήματα εγχώριας συνδυασμένης μεταφοράς. Οι πρώτες δραστηριότητες ανταγωνίζονται άμεσα τις διασυνοριακές αμιγώς οδικές μεταφορές.

Για τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας των οδηγών που εκτελούν δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος, οι διατάξεις για την απόσπαση οδηγών των οδηγιών 96/71 και 2014/67 πρέπει επίσης να ισχύουν για τα οδικά τμήματα όλων των ειδών των μεταφορών.

Επιπλέον, η εισηγήτρια προτείνει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την εφαρμογή των εξαιρέσεων των ενδομεταφορών και της απόσπασης οδηγών.

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη και αξιολόγηση από την Επιτροπή

Η εισηγήτρια χαιρετίζει το σύστημα υποβολής εκθέσεων που προτείνεται από την Επιτροπή και πιστεύει ότι η ακριβέστερη συλλογή δεδομένων θα βοηθήσει στην εκτίμηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών.

Η εισηγήτρια προτείνει μια ρητή αναφορά στους εθνικούς στόχους προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και συνοχή με τους στόχους της οδηγίας. Οι στόχοι θα συνδέονται κυρίως με την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, τις επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών.

Η διαφάνεια πρέπει να διασφαλίζεται και συγκρίσιμα δεδομένα να δημοσιεύονται σε ενωσιακό επίπεδο. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να βελτιωθεί η συλλογή και η δημοσίευση δεδομένων μέσω της τροποποίησης του κανονισμού Eurostat.

Φορολογικά κίνητρα

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστούν από τα κράτη μέλη περαιτέρω φορολογικά μέτρα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα οικονομικό πλεονέκτημα για τις συνδυασμένες μεταφορές σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς. Θα μπορούσαν να θεσπιστούν ενδεχομένως απαλλαγές από τα τέλη υποδομής (τόσο για σιδηροδρομικές και όσο και για οδικές διαδρομές), τα τέλη εξωτερικού κόστους και τα τέλη συμφόρησης, ιδίως για οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα.

Μέτρα για τη στήριξη των επενδύσεων σε υποδομές και λειτουργίες

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη και επαρκής γεωγραφική κατανομή κατάλληλων εγκαταστάσεων στην Ένωση, και ιδίως στο κεντρικό και το εκτεταμένο δίκτυο του ΔΕΔ-Μ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη για τη μείωση της συμφόρησης, τη βελτίωση των διασυνοριακών συνδέσεων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας, και την επιτάχυνση της στροφής προς την ψηφιοποίηση.

Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ της κατασκευής νέων τερματικών σταθμών συνδυασμένων μεταφορών και της επέκτασης υφιστάμενων τερματικών σταθμών, καθώς οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές. Σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετη χωρητικότητα τερματικών σταθμών, πρέπει να εξεταστεί η επέκταση των υφιστάμενων τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης και, εφόσον υπάρχει ανάγκη, η κατασκευή νέων τερματικών σταθμών.

Σε περίπτωση που προσφέρονται κρατικές ενισχύσεις για την κατασκευή νέων τερματικών σταθμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν ότι τούτο δεν θα επηρεάσει τους ισχύοντες τερματικούς σταθμούς, μεταξύ άλλων διεξάγοντας δοκιμές οικονομικής ισορροπίας, εάν είναι απαραίτητο.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (17.5.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michel Dantin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην Λευκή Βίβλο του 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», η Ένωση έθεσε στόχο να έχει στρέψει το 30 % των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι πλωτές μεταφορές, έως το 2030, και το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 50 % έως το 2050.

Η οδηγία 1992/106/ΕΟΚ αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή νομική πράξη που διέπει τη μεταστροφή από τις οδικές μεταφορές σε άλλα μέσα μεταφορών και παραμένει εξαιρετικά χρήσιμη 25 χρόνια από τότε που άρχισε να ισχύει. Κάθε χρόνο στην Ένωση, η ατμοσφαιρική μόλυνση ευθύνεται για 400 000 πρόωρους θανάτους, τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα στοιχίζουν τη ζωή σε 26 000 άτομα και το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης ισούται με το 1,1 % του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ. Οι συνδυασμένες μεταφορές αποτελούν ένα από τα εργαλεία για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών.

Εντούτοις, καθώς ο τομέας των μεταφορών αλλάζει και εξαπλώνονται οι νέες τεχνολογίες, και επειδή ορισμένες από τις διατάξεις της οδηγίας είναι ασαφείς ή παρωχημένες, ενώ επίσης δεν έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά στα κράτη μέλη, έχει έρθει πλέον η στιγμή για την αναθεώρηση της οδηγίας ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συνδυασμένων μεταφορών στην Ευρώπη.

Σε γενικές γραμμές, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης βλέπει θετικά την πρόταση της Επιτροπής διότι επιλύει πολλές από τις σημερινές αδυναμίες αποσαφηνίζοντας το κείμενο και αίροντας ορισμένους φραγμούς στην ανάπτυξη της μεταστροφής των μεταφορών. Συγκεκριμένα, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την αναθεώρηση του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών, την επέκταση στις εθνικές μεταφορές, τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων από τους φορείς εκμετάλλευσης, τη διεύρυνση των μέτρων οικονομικής στήριξης, την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη σε θέματα επενδύσεων σε υποδομές, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις που άπτονται της μεταστροφής.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει να ενισχυθεί το κείμενο σε σχέση με διάφορες σημαντικές παραμέτρους:

Νομικές διευκρινίσεις

Ο συντάκτης προτείνει σειρά διευκρινίσεων προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικές αποκλίσεις. Τούτες αφορούν ιδίως τους κανόνες για τις ενδομεταφορές στις συνδυασμένες μεταφορές σε εθνικό επίπεδο και τα κριτήρια παρέκκλισης από τον κανόνα των 150 χλμ.

Εξορθολογισμός των επενδύσεων στις υποδομές

Ο συντάκτης εκτιμά ότι οι επενδύσεις στις υποδομές συνδυασμένων μεταφορών πρέπει να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα στους τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην επέκταση και στη βελτίωση των επιδόσεων των υφιστάμενων υποδομών. Όπου προτείνεται δημιουργία νέων τερματικών σταθμών, ο συντάκτης πιστεύει ότι πρέπει να εκπονηθούν προκαταρκτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η οικονομική και περιβαλλοντική χρησιμότητα παρόμοιων επενδύσεων και αφού έχουν συνυπολογιστεί οι φυσικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί της περιοχής.

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης

Το κόστος των μεταφορτώσεων και ο χρόνος που απαιτούν αποτελούν καίριες παραμέτρους που εξηγούν την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των συνδυασμένων μεταφορών σε σχέση με τις μονοτροπικές. Κατά την άποψη του συντάκτη, οι συνδυασμένες μεταφορές μπορούν να καταστούν ελκυστικότερες με τη χρήση ψηφιακών λύσεων, με τεχνολογίες πληροφοριών και των επικοινωνιών, με διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφορών καθώς και με καλύτερη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού του κλάδου.

Προαγωγή καθαρής ενέργειας και τεχνολογίας

Μολονότι η οδηγία αναφέρει μεταξύ των κύριων στόχων της την μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, το σημερινό κείμενο δεν περιέχει διατάξεις υπέρ της επιδίωξης της ενεργειακής απόδοσης οχημάτων και υποδομών, υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υπέρ των καινοτόμων τεχνολογιών και των ψηφιακών λύσεων. Ο συντάκτης της παρούσας διατυπώνει σχετικές προτάσεις, διευκρινίζοντας ιδίως το πεδίο εφαρμογής των ενδεχόμενων μέτρων στήριξης.

Ενίσχυση των μέτρων στήριξης των φορέων εκμετάλλευσης

Ο συντάκτης της παρούσας επιθυμεί να καταστεί υποχρεωτική η έγκριση ενός τουλάχιστον συμπληρωματικού μέτρου στήριξης σε κάθε κράτος μέλος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με σκοπό ιδίως τον περιορισμό του αντικτύπου των εμπορευματικών μεταφορών στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Ο συντάκτης προτείνει μια σαφέστερη κατανομή στόχων σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν κατά προτεραιότητα τις επενδύσεις στους τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης προκειμένου να μειωθούν τα σημεία και οι ζώνες συμφόρησης, ιδίως πλησίον αστικών και περιαστικών περιοχών, να διευκολυνθεί η διέλευση φυσικών εμποδίων όπως είναι οι ορεινές περιοχές, να ενισχυθούν οι διασυνοριακές συνδέσεις, να μειωθούν οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και να εξασφαλιστεί η άρση της απομόνωσης των βιομηχανικών ζωνών που δεν διαθέτουν παρόμοιες υποδομές.

Στατιστικές και ενωσιακός στόχος για αλλαγή τρόπου

Η Ένωση φιλοδοξεί να έχει μεταστρέψει το 30 % των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε άλλους τρόπους μεταφοράς έως το 2030 και το 50 % έως το 2050. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του κομματιού των συνδυασμένων μεταφορών στο εσωτερικό των κρατών μελών παραμένει βεβαίως ελλιπής κυρίως λόγω της έλλειψης στατιστικών στοιχείων. Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης ενισχύει τις διατάξεις περί υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την παρακολούθηση των προσπαθειών υλοποίησης των ευρωπαϊκών στόχων στο πεδίο των συνδυασμένων μεταφορών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα ατυχήματα, τον θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση εξακολουθούν να θέτουν προβλήματα στην οικονομία, την υγεία και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Παρά το γεγονός ότι οι οδικές μεταφορές είναι ο κύριος υπεύθυνος αυτών των αρνητικών συνεπειών, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να αυξηθούν κατά 60 % έως το 2050.

(1)  Οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα ατυχήματα, τον θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση εξακολουθούν να θέτουν προβλήματα στην οικονομία, την υγεία και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 23,2% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, οι δε οδικές μεταφορές ευθύνονταν το 2014 για το 72,8% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του τομέα των μεταφορών στην ΕΕ. Κάθε χρόνο στην Ένωση, η ατμοσφαιρική μόλυνση ευθύνεται για 400 000 πρόωρους θανάτους, τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα στοιχίζουν τη ζωή σε 26 000 άτομα και το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης εκτιμάται στο 1,1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι οι οδικές μεταφορές είναι ο κύριος υπεύθυνος αυτών των αρνητικών συνεπειών, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να αυξηθούν κατά 60 % έως το 2050.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορικών δραστηριοτήτων παραμένει ένας από τους κυριότερους στόχους της πολιτικής μεταφορών της Ένωσης. Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ21 του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών, είναι η μόνη νομοθετική πράξη της Ένωσης που παρέχει άμεσα κίνητρα για στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τρόπους μεταφοράς χαμηλότερων εκπομπών, όπως οι εσωτερικές πλωτές, οι θαλάσσιες και οι σιδηροδρομικές μεταφορές.

(2)  Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορικών δραστηριοτήτων παραμένει ένας από τους κυριότερους στόχους της πολιτικής μεταφορών της Ένωσης. Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ21 του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών, είναι η μόνη νομοθετική πράξη της Ένωσης που παρέχει άμεσα κίνητρα για στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε τρόπους μεταφοράς χαμηλότερων εκπομπών, όπως οι εσωτερικές πλωτές, οι θαλάσσιες και οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω οι αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν η έρευνα και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις λύσεις για καλύτερα δρομολόγια, βελτιστοποίηση των δικτύων, αύξηση της απόδοσης του φορτίου και δυνατότητες κοστολόγησης του εξωτερικού κόστους.

_________________

_________________

21 Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).

21 Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο στόχος να στραφεί το 30 % των οδικών εμπορευμάτων μεταφορών σε αποστάσεις άνω των 300 km σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι πλωτές μεταφορές έως το 2030, και το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 50 % έως το 2050, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης χρήσης ενεργειακά αποτελεσματικότερων τρόπων μεταφοράς, κινήθηκε με χαμηλότερους του αναμενόμενου ρυθμούς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις, δεν πρόκειται να επιτευχθεί.

(3)  Ο στόχος να στραφεί το 30 % των οδικών εμπορευμάτων μεταφορών σε αποστάσεις άνω των 300 km σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι πλωτές μεταφορές έως το 2030, και το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 50 % έως το 2050, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης χρήσης ενεργειακά αποτελεσματικότερων τρόπων μεταφοράς, κινήθηκε με χαμηλότερους του αναμενόμενου ρυθμούς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις, δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Δεδομένου του αναξιοποίητου ακόμη δυναμικού των συνδυασμένων μεταφορών, η βελτίωση της παρούσας οδηγίας έχει σημαντικές συνέπειες στο πλαίσιο της συνεισφοράς του τομέα στις προσπάθειες υλοποίησης των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η παρούσα οδηγία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για αποτελεσματικές διατροπικές και πολυτροπικές εμπορευματικές υπηρεσίες, προσφέροντας ίσους όρους ανταγωνισμού για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ θα πρέπει να απλουστευθεί και η εφαρμογή της να βελτιωθεί με επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων στις συνδυασμένες μεταφορές, με στόχο να ενθαρρυνθεί η στροφή των εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές μεταφορές σε τρόπους που είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, ασφαλέστεροι, αποδοτικότεροι ενεργειακά και οι οποίοι προκαλούν λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

(5)  Η οδηγία 92/106/ΕΟΚ θα πρέπει να απλουστευθεί και η εφαρμογή της να βελτιωθεί με επανεξέταση και ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων στις συνδυασμένες μεταφορές, με στόχο να ενθαρρυνθεί η στροφή των εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές μεταφορές σε λιγότερο ρυπαντικούς τρόπους που είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, ασφαλέστεροι, αποδοτικότεροι ενεργειακά και οι οποίοι προκαλούν λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διερεύνηση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη στροφή από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο όγκος των εθνικών διατροπικών μεταφορών συνιστά το 19,3 % των συνολικών διατροπικών μεταφορών στην Ένωση. Αυτές οι μεταφορές δεν επωφελούνται προς το παρόν από τα μέτρα στήριξης που παρέχει η οδηγία 92/106/ΕΟΚ, λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών. Ωστόσο, οι αρνητικές συνέπειες των εθνικών οδικών μεταφορών, και ιδίως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, έχουν επιπτώσεις πέρα από εθνικά σύνορα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ στις εθνικές (εντός των κρατών μελών) συνδυασμένες μεταφορές, προκειμένου να στηριχτεί περαιτέρω η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην Ένωση και, επομένως, να ενισχυθεί η στροφή των μεταφορών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές, τις εσωτερικές πλωτές και στις μικρών αποστάσεων θαλάσσιες μεταφορές.

(6)  Ο όγκος των εθνικών διατροπικών μεταφορών συνιστά το 19,3 % των συνολικών διατροπικών μεταφορών στην Ένωση. Αυτές οι μεταφορές δεν επωφελούνται προς το παρόν από τα μέτρα στήριξης που παρέχει η οδηγία 92/106/ΕΟΚ, λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών. Ωστόσο, οι αρνητικές συνέπειες των εθνικών οδικών μεταφορών, και ιδίως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, έχουν επιπτώσεις πέρα από εθνικά σύνορα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ στις εθνικές (εντός των κρατών μελών) συνδυασμένες μεταφορές, προκειμένου να στηριχτεί περαιτέρω η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην Ένωση και, επομένως, να ενισχυθεί η στροφή των μεταφορών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές, τις εσωτερικές πλωτές και στις μικρών αποστάσεων θαλάσσιες μεταφορές. Η παρέκκλιση από τους κανόνες περί ενδομεταφορών εξακολουθεί εντούτοις να περιορίζεται στις διεθνείς συνδυασμένες μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ κρατών μελών. Οι διενεργούμενοι από τα κράτη μέλη έλεγχοι πρέπει να είναι αποτελεσματικοί προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση αυτών των κανόνων και προκειμένου να προάγονται εναρμονισμένες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς και μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ, που αφορά την παρέκκλιση από τους κανόνες για τις ενδομεταφορές, είναι αμετάβλητο στην πρόταση της Επιτροπής. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τις εθνικές δραστηριότητες συνδυασμένων μεταφορών, πρέπει να διευκρινιστεί ρητά ότι η παρέκκλιση δεν ισχύει για τις εθνικές μεταφορές.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ο ισχύων ορισμός των συνδυασμένων μεταφορών περιλαμβάνει διαφορετικά όρια απόστασης για τις οδικές διαδρομές συνδυασμένης μεταφοράς, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς για τις μη οδικές διαδρομές και, όσον αφορά τον σιδηρόδρομο, δεν υπάρχει σταθερό όριο απόστασης και αντί αυτού λαμβάνεται υπόψη η έννοια του «πλησιέστερου κατάλληλου τερματικού σταθμού», για να παρασχεθεί κάποια ευελιξία και να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις. Ο ορισμός αυτός προκάλεσε πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή του λόγω των διαφορετικών ερμηνειών και συγκεκριμένων δυσκολιών στον καθορισμό των όρων εφαρμογής του. Θα ήταν σκόπιμη η άρση των εν λόγω αμφισημιών και η παράλληλη διατήρηση ορισμένων περιθωρίων ευελιξίας.

(8)  Ο ισχύων ορισμός των συνδυασμένων μεταφορών περιλαμβάνει διαφορετικά όρια απόστασης για τις οδικές διαδρομές συνδυασμένης μεταφοράς, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς για τις μη οδικές διαδρομές και, όσον αφορά τον σιδηρόδρομο, δεν υπάρχει σταθερό όριο απόστασης και αντί αυτού λαμβάνεται υπόψη η έννοια του «πλησιέστερου κατάλληλου τερματικού σταθμού», για να παρασχεθεί κάποια ευελιξία και να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις. Ο ορισμός αυτός προκάλεσε πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή του λόγω των διαφορετικών ερμηνειών και συγκεκριμένων δυσκολιών στον καθορισμό των όρων εφαρμογής του. Θα ήταν σκόπιμη η άρση των εν λόγω αμφισημιών και η παράλληλη διατήρηση ορισμένων περιθωρίων ευελιξίας. Η Επιτροπή οφείλει να διευκρινίσει τα κριτήρια που ισχύουν όταν γίνεται χρήση της εν λόγω ευελιξίας προκειμένου να εξασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει ιδίως να ληφθούν υπόψη η προσβασιμότητα και οι επιδόσεις των υποδομών και των υπηρεσιών των συνδυασμένων μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η ευελιξία είναι ουσιώδης προκειμένου να μην περιορίζονται οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι συνδυασμένες μεταφορές. Ωστόσο, τα κριτήρια που διέπουν το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να διατυπώνονται ρητά, ώστε να αποφεύγονται οι διαφορετικές ερμηνείες από τα κράτη μέλη και να διασφαλίζεται ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης αντιμετωπίζονται ισότιμα στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Προκειμένου να καταστούν οι συνδυασμένες μεταφορές ανταγωνιστικές και ελκυστικές για τους φορείς εκμετάλλευσης και δη τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ) και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι σκόπιμη η μέγιστη δυνατή μείωση του διοικητικού φόρτου που ενδέχεται να συνεπάγεται μια συνδυασμένη μεταφορά σε σύγκριση με μια μονοτροπική μεταφορά.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων οικονομικών μέτρων στήριξης που ορίζονται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ είναι πολύ περιορισμένο, καθώς συνίσταται σε φορολογικά κίνητρα (ιδίως επιστροφή ή μείωση τελών), τα οποία αφορούν μόνο τις συνδυασμένες σιδηροδρομικές/οδικές μεταφορές. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να επεκταθούν στις συνδυασμένες μεταφορές που καλύπτουν εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν άλλα σχετικά είδη μέτρων, όπως τα μέτρα στήριξης για επενδύσεις σε υποδομές ή διάφορα οικονομικά μέτρα στήριξης.

(12)  Το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων οικονομικών μέτρων στήριξης που ορίζονται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ είναι πολύ περιορισμένο, καθώς συνίσταται σε φορολογικά κίνητρα (ιδίως επιστροφή ή μείωση τελών), τα οποία αφορούν μόνο τις συνδυασμένες σιδηροδρομικές/οδικές μεταφορές. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να επεκταθούν στις συνδυασμένες μεταφορές που καλύπτουν εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν άλλα σχετικά είδη μέτρων, όπως τα μέτρα στήριξης για επενδύσεις σε υποδομές και ψηφιακή τεχνολογία ή διάφορα οικονομικά μέτρα στήριξης.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το κύριο σημείο συμφόρησης των υποδομών που παρεμποδίζει τη στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης. Η υφιστάμενη κατανομή και κάλυψη σε τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης στην Ένωση, τουλάχιστον κατά μήκος του υπάρχοντος κεντρικού και εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, είναι ανεπαρκείς, η χωρητικότητα μάλιστα των υφιστάμενων τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης αγγίζει τα όριά της, και θα χρειαστεί να αναπτυχθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στη συνολική αύξηση της εμπορευματικής κίνησης. Οι επενδύσεις στη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης πιθανόν να μειώσουν το συνολικό κόστος μεταφόρτωσης και, επομένως, να προκαλέσουν στροφή των μεταφορών, όπως καταδείχθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα γειτονικά τους κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι κατασκευάζονται ή διατίθενται στους μεταφορείς περισσότεροι τερματικοί σταθμοί και χωρητικότητα μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών. Αυτό θα δημιουργήσει κίνητρα για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων εμπορευματικών μεταφορών και θα ενισχύσει τη στροφή των μεταφορών, καθιστώντας, με αυτόν τον τρόπο, τις συνδυασμένες μεταφορές πιο ανταγωνιστικές από τις αποκλειστικά οδικές μεταφορές. Η αύξηση στην κάλυψη και τη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί, τουλάχιστον, κατά μήκος των υπαρχόντων κεντρικών και εκτεταμένων δικτύων ΔΕΔ-Μ. Θα πρέπει να υπάρχει κατά μέσο όρο τουλάχιστον ένας κατάλληλος τερματικός σταθμός μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές εγκατεστημένος σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 150 km από οποιοδήποτε σημείο αποστολής στην Ένωση.

(13)  Το κύριο σημείο συμφόρησης των υποδομών που παρεμποδίζει τη στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης. Η υφιστάμενη κατανομή και κάλυψη σε τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης στην Ένωση, τουλάχιστον κατά μήκος του υπάρχοντος κεντρικού και εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ανεπαρκείς, η χωρητικότητα μάλιστα των υφιστάμενων τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης αγγίζει τα όριά της, ενώ άλλοι τερματικοί σταθμοί δεν αξιοποιούνται βάσει της πραγματικής τους χωρητικότητας που θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή την ανταπόκριση στη συνολική αύξηση της εμπορευματικής κίνησης. Οι επενδύσεις στη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης, στη βελτιστοποίηση των δικτύων και στην ανάπτυξη νέων τεχνικών μεταφόρτωσης πιθανόν να μειώσουν το συνολικό κόστος μεταφόρτωσης και, επομένως, να προκαλέσουν στροφή των μεταφορών, όπως καταδείχθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Επομένως, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα γειτονικά τους κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι διατίθεται στους μεταφορείς ένα δίκτυο αποτελεσματικών, εκσυγχρονισμένων και πλήρως αξιοποιούμενων τερματικών σταθμών που να καλύπτει την υφιστάμενη και τη μελλοντική ζήτηση για υποδομή μεταφορών. Αυτό θα δημιουργήσει κίνητρα για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων εμπορευματικών μεταφορών και θα ενισχύσει τη στροφή των μεταφορών, καθιστώντας, με αυτόν τον τρόπο, τις συνδυασμένες μεταφορές πιο ανταγωνιστικές από τις αποκλειστικά οδικές μεταφορές. Η κάλυψη και η αυξημένη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί, τουλάχιστον, κατά μήκος των υπαρχόντων κεντρικών και εκτεταμένων δικτύων ΔΕΔ-Μ. Θα πρέπει να υπάρχει κατά μέσο όρο τουλάχιστον ένας κατάλληλος τερματικός σταθμός μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές εγκατεστημένος σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 150 km σε ευθεία γραμμή από οποιοδήποτε σημείο αποστολής στην Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και οικονομικά κριτήρια.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης πέρα από τα υφιστάμενα, που θα απευθύνονται στις διάφορες διαδρομές συνδυασμένης μεταφοράς, ώστε να περιοριστούν οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές και να ενθαρρυνθεί η χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές, μειώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα τροχαία ατυχήματα, τον θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν μείωση ορισμένων φόρων ή τελών μεταφοράς, επιχορηγήσεις για διατροπικές μονάδες φορτίου που μεταφέρονται αποτελεσματικά με τις συνδυασμένες μεταφορές ή μερική επιστροφή του κόστους μεταφόρτωσης.

(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης πέρα από τα υφιστάμενα, που θα απευθύνονται στις διάφορες διαδρομές συνδυασμένης μεταφοράς, ώστε να περιοριστούν οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές και να ενθαρρυνθεί η χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές, ή να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα του τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, μειώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα τροχαία ατυχήματα, τον θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές, όπως σε ορεινές περιοχές, μεγάλους αστικούς-βιομηχανικούς κόμβους, διασυνοριακές συνδέσεις, βιομηχανικές περιοχές που στερούνται τέτοιας υποδομής και τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης για τη μείωση των σημείων συμφόρησης και της συμφόρησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν μείωση ορισμένων φόρων ή τελών μεταφοράς, επιχορηγήσεις για διατροπικές μονάδες φορτίου που μεταφέρονται αποτελεσματικά με τις συνδυασμένες μεταφορές ή μερική επιστροφή του κόστους μεταφόρτωσης, κάτι που θα συμβάλει στη μείωση του κοινωνικοοικονομικού κόστους των μεταφορών και των κινδύνων που συνεπάγονται για την υγεία η ρύπανση και ο θόρυβος, εξυπηρετώντας παράλληλα τα συμφέροντα των πολιτών, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν συμπληρωματικά μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, την αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητα των συνδυασμένων μεταφορών, ενθαρρύνοντας τρόπους μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών και εναλλακτικά καύσιμα, στηρίζοντας την επιδίωξη ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας των συνδυασμένων μεταφορών, και μειώνοντας τους διάφορους τύπους οχλήσεων που συνδέονται με τις μεταφορές όπως είναι ο θόρυβος, ιδίως στον σιδηροδρομικό τομέα και κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Τα διάφορα ενωσιακά ταμεία και τα προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας της Ένωσης οφείλουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στις προσπάθειες υλοποίησης των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14γ)  Οι επενδύσεις στην υλικοτεχνική υποστήριξη αποτελεί έναν άλλο σημαντικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των συνδυασμένων μεταφορών. Μια πιο συστηματική χρήση των ψηφιακών λύσεων, όπως είναι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ή τα ευφυή διασυνδεδεμένα συστήματα, θα μπορέσει να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει το κόστος και τη διάρκεια των μεταφορτώσεων.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14δ)  Οι επενδύσεις στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της υλικοτεχνικής υποστήριξης, ιδίως στους τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης, θα ενίσχυαν επίσης την ανταγωνιστικότητα των συνδυασμένων μεταφορών.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Τα μέτρα στήριξης των συνδυασμένων μεταφορών θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(15)  Με την επιφύλαξη των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που περιέχονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), πρέπει να ισχύει ένας ορισμένος βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για τις συνδυασμένες μεταφορές, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση των κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των μέτρων στήριξης, εφόσον χρειάζεται, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(16)  Για να εξασφαλιστεί ότι αποφεύγεται η επικάλυψη επενδύσεων μεταξύ γειτονικών κρατών μελών, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των μέτρων στήριξης, εφόσον χρειάζεται, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, μέσω μιας στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει επίσης να επανεξετάζονται σε τακτική βάση από τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους.

(17)  Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει επίσης να επανεξετάζονται σε τακτική βάση από τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους και να λαμβάνονται, όπου χρειάζεται, διορθωτικά μέτρα. Η Επιτροπή οφείλει στη βάση των πληροφοριών που κοινοποιούν τα κράτη μέλη να εκπονήσει ανάλυση των διαφορετικών μέτρων που έχουν ληφθεί στα κράτη μέλη, καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους, και να μεριμνήσει για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Η διάδοση των ορθών πρακτικών, δηλαδή μέτρων στήριξης που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη και που έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά, πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να προσφερθούν στα κράτη μέλη πληροφορίες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν κατά την επιλογή των επενδύσεων και των μέτρων στήριξης στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Η έλλειψη συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών αποτελεί σήμερα ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια αξιολόγησης των συνδυασμένων μεταφορών στην Ένωση και έγκρισης μέτρων ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για να αντιμετωπιστεί η εξέλιξη των μεταφορών στην Ένωση και ιδίως της αγοράς συνδυασμένων μεταφορών, θα πρέπει τα κράτη μέλη να συλλέγουν σχετικά δεδομένα και πληροφορίες και να τα διαβιβάζουν στην Επιτροπή σε τακτική βάση και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ανά τέσσερα έτη.

(19)  Για να αντιμετωπιστεί η εξέλιξη των μεταφορών στην Ένωση και ιδίως της αγοράς συνδυασμένων μεταφορών, θα πρέπει τα κράτη μέλη να συλλέγουν σχετικά δεδομένα και πληροφορίες και να τα διαβιβάζουν στην Επιτροπή σε τακτική βάση και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ανά τέσσερα έτη.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Η Επιτροπή πρέπει να είναι αρμόδια για την καλή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου περί ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών με ορίζοντες το 2030 και το 2050. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο στην αύξηση του μεριδίου των συνδυασμένων μεταφορών σε κάθε κράτος μέλος, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη και, εάν κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού σε ενωσιακή κλίμακα.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην παρακολούθηση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών στόχων σε ό,τι αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές και να λαμβάνει εφόσον το κρίνει σκόπιμο διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η διαφάνεια είναι σημαντική για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στις συνδυασμένες μεταφορές, ιδίως για όσους επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία. Για τη στήριξη αυτής της διαφάνειας και την προώθηση περαιτέρω συνεργασίας θα πρέπει να οριστούν αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος.

(20)  Η διαφάνεια είναι σημαντική για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στις συνδυασμένες μεταφορές, ιδίως για όσους επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία. Για τη στήριξη αυτής της διαφάνειας και την προώθηση περαιτέρω συνεργασίας θα πρέπει να οριστεί μια αρμόδια αρχή σε κάθε κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή του σημείου επαφής, να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της εφαρμογής της οδηγίας, να μειωθούν τα σημεία διοικητικής συμφόρησης και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής, καλό είναι να περιοριστούμε σε μία αρμόδια αρχή ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας για περαιτέρω προώθηση της στροφής από τις οδικές μεταφορές σε τρόπους μεταφοράς πιο φιλικούς για το περιβάλλον και, επομένως, μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων στο σύστημα μεταφορών της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, για λόγους που οφείλονται πρωτίστως στην πέραν συνόρων φύση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και στην αλληλοσύνδεση των υποδομών και λόγω των προβλημάτων που η παρούσα οδηγία προτίθεται να αντιμετωπίσει, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(22)  Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας για περαιτέρω προώθηση της στροφής από τις οδικές μεταφορές σε τρόπους μεταφοράς πιο φιλικούς για το περιβάλλον και, επομένως, μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων στο σύστημα μεταφορών της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, για λόγους που οφείλονται ιδίως στην πέραν συνόρων φύση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και στην αλληλοσύνδεση των υποδομών και λόγω των προβλημάτων που η παρούσα οδηγία προτίθεται να αντιμετωπίσει, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου απόστασης για το οδικό τμήμα σε συνδυασμένες οδικές/σιδηροδρομικές μεταφορές, κατόπιν εξουσιοδότησης από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων διανύεται η οδική διαδρομή, προκειμένου να προσεγγιστεί ο γεωγραφικά πλησιέστερος τερματικός σταθμός μεταφοράς, ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη επιχειρησιακή χωρητικότητα μεταφόρτωσης για φόρτωση ή εκφόρτωση από άποψη εξοπλισμού μεταφόρτωσης, χωρητικότητας του τερματικού σταθμού και των απαραίτητων υπηρεσιών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

Επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου απόστασης για το οδικό τμήμα σε συνδυασμένες μεταφορές, προκειμένου να προσεγγιστεί ο γεωγραφικά πλησιέστερος τερματικός σταθμός μεταφόρτωσης, ακόμη και αν αυτός βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη επιχειρησιακή χωρητικότητα μεταφόρτωσης για φόρτωση ή εκφόρτωση από άποψη εξοπλισμού μεταφόρτωσης, χωρητικότητας του τερματικού σταθμού, ωρών λειτουργίας του τερματικού σταθμού και των απαραίτητων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών. Προκειμένου να αποφεύγονται διαφορές ερμηνείας μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α), για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών μπορούν να υπερβαίνουν το όριο απόστασης του οδικού τμήματος σε συνδυασμένες μεταφορές. Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των φορέων με αυτούς τους κανόνες, και διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες, μαζί με την αιτιολόγηση της χορήγησης τυχόν παρεκκλίσεων και τη διάρκεια ισχύος τους.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η συνδυασμένη μεταφορά νοείται ότι πραγματοποιείται εντός της Ένωσης όταν η δραστηριότητα ή τμήμα αυτής που πραγματοποιείται εντός της Ένωσης πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.

4.  Η συνδυασμένη μεταφορά νοείται ότι πραγματοποιείται εντός της Ένωσης όταν η δραστηριότητα ή τμήμα αυτής που πραγματοποιείται εντός της Ένωσης πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Οποιαδήποτε συνδυασμένη μεταφορά σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει σε τρίτο κράτος ή να περιλαμβάνει τμήμα που πραγματοποιείται σε τρίτο κράτος.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον αριθμό και τη γεωγραφική κάλυψη των τερματικών σταθμών που εξυπηρετούν συνδυασμένες μεταφορές και τον ετήσιο αριθμό μεταφορτώσεων στους εν λόγω σταθμούς·

γ)  τον αριθμό και τη γεωγραφική κάλυψη των τοποθεσιών των τερματικών σταθμών που εξυπηρετούν συνδυασμένες μεταφορές και τον ετήσιο αριθμό μεταφορτώσεων στους εν λόγω σταθμούς σε σχέση με την αντίστοιχη χρησιμοποιούμενη χωρητικότητά τους·

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται πληροφορίες για την πραγματική τοποθεσία και προσβασιμότητα των οικείων τερματικών σταθμών, καθώς και μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση της αντίστοιχης χρησιμοποιούμενης χωρητικότητάς τους ή των δυνητικών βελτιώσεων.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  την εξέλιξη του μεριδίου των συνδυασμένων μεταφορών και των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στην περιοχή.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Βάσει των αναλύσεων των εθνικών εκθέσεων, την πρώτη φορά πριν από τις [xx/xx/xxx - 9 μήνες από την προθεσμία υποβολής των εκθέσεων από τα κράτη μέλη] και εν συνεχεία κάθε δύο έτη η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με:

3.  Βάσει των αναλύσεων των εθνικών εκθέσεων, που περιέχουν και στατιστικά στοιχεία καθορισμένα βάσει κοινών σε ενωσιακό επίπεδο οδηγιών και μεθοδολογιών, την πρώτη φορά πριν από τις [xx/xx/xxx 9 μήνες από την προθεσμία υποβολής των εκθέσεων από τα κράτη μέλη] και εν συνεχεία κάθε δύο έτη η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καταδεικνύει τη σημασία των στατιστικών δεδομένων, που τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν βάσει μιας κοινής σε επίπεδο ΕΕ μεθοδολογίας.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την οικονομική ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, ιδίως υπό το πρίσμα της εξέλιξης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διαφόρων τρόπων μεταφοράς,

α)  την οικονομική ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης, ιδίως υπό το πρίσμα της εξέλιξης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διαφόρων τρόπων μεταφοράς,

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μέτρων στήριξης που προβλέπονται στο άρθρο 6,

γ)   την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μέτρων στήριξης που προβλέπονται στο άρθρο 6, προσδιορίζοντας τα μέτρα που θεωρούνται πλέον αποτελεσματικά για να επιδιωχθεί ο αρχικός σκοπός της παρούσας οδηγίας και τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη,

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  την εξέλιξη του μεριδίου των συνδυασμένων μεταφορών στο καθένα από τα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων της Ένωσης με ορίζοντες το 2030 και το 2050·

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην παρακολούθηση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών στόχων σε ό,τι αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές και να λαμβάνει εφόσον το κρίνει σκόπιμο διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την κατασκευή και, όταν κρίνεται απαραίτητο, την επέκταση των εν λόγω τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές·

α)   την επέκταση των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης ή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την κατασκευή νέων τερματικών σταθμών για συνδυασμένες μεταφορές. Των επενδύσεων αυτών προηγείται εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας και να επιβεβαιωθεί η οικονομική και περιβαλλοντική χρησιμότητα παρόμοιων επενδύσεων, αφού έχουν συνυπολογιστεί οι φυσικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί της περιοχής. Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων τεχνικών μεταφόρτωσης και στην ανάπτυξη τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης για τη μείωση των σημείων συμφόρησης και των περιοχών συμφόρησης·

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων τερματικών σταθμών.

β)   την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η δημιουργία ενός δικτύου τερματικών σταθμών στην Ένωση για να ικανοποιηθεί η ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση των διασυνδεδεμένων συστημάτων και την αυτοματοποίηση των μεταφορών, τις επενδύσεις στην ψηφιακή υλικοτεχνική υποστήριξη, στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και στα ευφυή συστήματα μεταφορών.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τα γειτονικά κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να διασφαλίσουν ότι, κατά την εφαρμογή αυτών των μέτρων, δίνεται προτεραιότητα στη διασφάλιση ισόρροπης και επαρκούς γεωγραφικής κατανομής κατάλληλων εγκαταστάσεων στην Ένωση και ιδίως στο κεντρικό και το εκτεταμένο δίκτυο του ΔΕΔ-Μ, ώστε κάθε τοποθεσία στην Ένωση να βρίσκεται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 150 km από τερματικό σταθμό.

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τα γειτονικά κράτη μέλη, ιδίως μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους, και την Επιτροπή ώστε να διασφαλίσουν ότι, κατά την εφαρμογή αυτών των μέτρων, δίνεται προτεραιότητα στη διασφάλιση ισόρροπης και επαρκούς γεωγραφικής κατανομής τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης σε ολόκληρη την Ένωση, και ιδίως στο κεντρικό και το εκτεταμένο δίκτυο του ΔΕΔ-Μ, ώστε κάθε τοποθεσία στην Ένωση να βρίσκεται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 150 km σε ευθεία γραμμή από τερματικό σταθμό. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τον κανόνα των 150 km σε περίπτωση που παρόμοιες εγκαταστάσεις δεν θα είχαν οικονομική χρησιμότητα ή για λόγους που άπτονται των γεωγραφικών ή φυσικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Παρόμοιες παρεκκλίσεις αιτιολογούνται δεόντως από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συνδυασμένων μεταφορών ως προς ισοδύναμες εναλλακτικές οδικές μεταφορές.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τουλάχιστον ένα πρόσθετο μέτρο οικονομικής και κανονιστικής φύσης για την ενίσχυση, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης τεχνολογιών, της ανταγωνιστικότητας των συνδυασμένων μεταφορών ως προς ισοδύναμες εναλλακτικές οδικές μεταφορές, ιδίως με στόχο να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος των δραστηριοτήτων μεταφόρτωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει την περαιτέρω δέσμευση των κρατών μελών σε πολιτικές και μέτρα για την προώθηση και την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, ώστε αυτές να καταστούν πιο αποτελεσματικές· αυτές οι πολιτικές και τα μέτρα πρέπει να έχουν τόσο οικονομικό όσο και νομοθετικό χαρακτήρα και πρέπει να επιδιωχθούν ιδίως μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά μπορεί να αφορούν όλα ή ένα μέρος της συνδυασμένης μεταφοράς, όπως το οδικό ή το μη οδικό τμήμα, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιείται σε καθένα από αυτά τα τμήματα, ή όπως η μονάδα φορτίου ή οι δραστηριότητες μεταφόρτωσης.

Τα μέτρα αυτά μπορεί να αφορούν όλα ή ένα μέρος της συνδυασμένης μεταφοράς, όπως το οδικό ή το μη οδικό τμήμα, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιείται σε καθένα από αυτά τα τμήματα, ή όπως η μονάδα φορτίου, οι δραστηριότητες μεταφόρτωσης ή η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τουλάχιστον ένα επιπλέον μέτρο για τον περιορισμό των επιπτώσεων των εμπορευματικών μεταφορών στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, προωθώντας, για παράδειγμα, την απόδοση των οχημάτων, τη χρήση εναλλακτικών και λιγότερο ρυπογόνων καυσίμων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών σταθμών, ή την πιο αποδοτική χρήση των δικτύων μεταφορών μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου και τις προδιαγραφές τους.

6.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκτίμηση αντικτύπου αυτών των μέτρων στήριξης, επαναξιολογούν τις ανάγκες τους τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη και, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, αναπροσαρμόζουν τα μέτρα.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκτίμηση επιπτώσεων αυτών των μέτρων στήριξης και επαναξιολογούν τις ανάγκες τους τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, αναπροσαρμόζουν τα μέτρα.

7.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1, σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στην οποία περιγράφουν αναλυτικά τόσο τα ίδια τα μέτρα όσο και τον αντίκτυπό τους και κοινοποιούν ενδεχομένως διορθωτικά μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν βάσει επακριβούς χρονοδιαγράμματος.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα στήριξης των συνδυασμένων μεταφορών αποσκοπούν στον περιορισμό των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και στην ενθάρρυνση της χρήσης άλλων τρόπων μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές, ώστε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να μειωθούν την ατμοσφαιρική ρύπανση, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα τροχαία ατυχήματα, ο θόρυβος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.»·

8.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα στήριξης των συνδυασμένων μεταφορών αποσκοπούν στον περιορισμό των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και στην ενθάρρυνση της χρήσης άλλων τρόπων μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές, οι εσωτερικές πλωτές και οι θαλάσσιες μεταφορές, τα οχήματα χαμηλών εκπομπών ή η χρήση εναλλακτικών καυσίμων με χαμηλότερες εκπομπές, όπως είναι τα βιοκαύσιμα, η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, το φυσικό αέριο ή οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, ώστε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να μειωθούν η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα τροχαία ατυχήματα, ο θόρυβος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.»

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους της οδηγίας είναι να μειωθούν οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, η χρήση οχημάτων και καυσίμων χαμηλότερων εκπομπών, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών θα πρέπει να ενθαρρύνεται. Τα βαρέα οχήματα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία απαλλαγής των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 9α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που διασφαλίζουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και δρουν ως κύριο σημείο επαφής για την εφαρμογή της.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρμόδια αρχή που διασφαλίζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και δρα ως κύριο σημείο επαφής για την εφαρμογή της.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή του σημείου επαφής, να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της εφαρμογής της οδηγίας, να μειωθούν τα σημεία διοικητικής συμφόρησης και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής, καλό είναι να περιοριστούμε σε μία αρμόδια αρχή ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 9α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή του σημείου επαφής, να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της εφαρμογής της οδηγίας, να μειωθούν τα σημεία διοικητικής συμφόρησης και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής, καλό είναι να περιοριστούμε σε μία αρμόδια αρχή ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Όσον αφορά τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα αρχή.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδίως προκειμένου να βελτιωθούν οι διασυνοριακές συνδέσεις και να εξασφαλιστούν η συνέχεια αλλά και η συνεκτικότητα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται ένθεν και εκείθεν των συνόρων. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Όσον αφορά τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα αρχή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

29.11.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Michel Dantin

29.1.2018

Εξέταση στην επιτροπή

19.3.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tiemo Wölken, Νίκος Ανδρουλάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack, Jaromír Kohlíček, Μιλτιάδης Κύρκος

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller

ECR

John Flack, Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Μιλτιάδης Κύρκος, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI 

Zoltán Balczó

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

8.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Daniela Aiuto

11.12.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.2.2018

25.4.2018

9.7.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh, Krzysztof Hetman

Ημερομηνία κατάθεσης

19.7.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

2

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 23 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου