Menetlus : 2017/0290(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0259/2018

Esitatud tekstid :

A8-0259/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/03/2019 - 18.9
CRE 27/03/2019 - 18.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0308

RAPORT     ***I
PDF 959kWORD 122k
19.7.2018
PE 619.311v04-00 A8-0259/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel)

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Daniela Aiuto

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel)

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0648),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0391/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. aprilli 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0259/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Transpordi negatiivne mõju õhusaastele, kasvuhoonegaaside heitele, liiklusõnnetustele, mürale ja ummikutele on majanduse ning Euroopa elanike tervise ja heaolu seisukohast jätkuvalt problemaatiline. Vaatamata sellele, et negatiivse mõju peamiseks põhjuseks on maanteevedu, kasvab kaupade maanteeveo maht 2050. aastaks prognooside kohaselt 60 %.

(1)  Käesoleva direktiivi üldeesmärk on luua ressursitõhus mitmeliigiline transpordivõrk ning vähendada transpordi negatiivset mõju õhusaastele, kasvuhoonegaaside heitele, liiklusõnnetustele, mürale ja ummikutele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Veotoimingute negatiivse mõju vähendamine on üks liidu transpordipoliitika peamistest eesmärkidest. Nõukogu direktiiv 92/106/EMÜ,21 millega kehtestatakse kombineeritud veo arengut soodustavad meetmed, on ainus liidu õigusakt, millega luuakse otsesed stiimulid üleminekuks kaupade maanteeveolt sellistele väiksema heitega transpordiliikidele nagu siseveetransport, meretransport ja raudteevedu.

(2)  Veotoimingute negatiivse mõju vähendamine on üks liidu transpordipoliitika peamistest eesmärkidest. Nõukogu direktiiv 92/106/EMÜ,21 millega kehtestatakse kombineeritud veo arengut soodustavad meetmed, on ainus liidu õigusakt, millega luuakse otsesed stiimulid üleminekuks kaupade maanteeveolt sellistele väiksema heitega transpordiliikidele nagu siseveetransport, meretransport ja raudteevedu. Selleks et kaupade maanteeveo negatiivset mõju veelgi vähendada, tuleks julgustada liikmesriike uurima ja jagama parimaid tavasid seoses lahendustega, mille tulemuseks on paremad marsruudid, võrkude optimeerimine, veokite tõhusam koormatus ning väliskulude maksustamise võimalused.

_________________

_________________

21 Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/106/EMÜ, millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38).

21 Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/106/EMÜ, millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Kaupade maanteevedude puhul, mille pikkus on üle 300 km, on eesmärgiks seatud üleminek muudele transpordiliikidele 30 % ulatuses 2030. aastaks ja enam kui 50 % ulatuses 2050. aastaks, et optimeerida mitmeliigiliste logistikasüsteemide toimimist muu hulgas energiatõhusamate transpordiliikide kasutamise edendamise kaudu; selle eesmärgi poole pürgimine on kulgenud oodatust aeglasemalt ja praeguste prognooside kohaselt eesmärki ei saavutata.

(3)  Kaupade maanteevedude puhul, mille pikkus on üle 300 km, on eesmärgiks seatud üleminek muudele transpordiliikidele (näiteks raudtee- või veetransport) 30 % ulatuses 2030. aastaks ja enam kui 50 % ulatuses 2050. aastaks; see eesmärk tuleb saavutada raudtee- ja veetranspordisektori tõhustamise ja taristu parandamise kaudu.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Direktiiv 92/106/EMÜ on aidanud kaasa kombineeritud vedu käsitleva liidu poliitika arengule ning kaubaveo puhul minna märkimisväärsel määral üle maanteeveolt muudele transpordiliikidele. Kõnealuse direktiivi rakendamisega seotud puudused, eelkõige selle mitmetähenduslik sõnastus ja aegunud sätted, ning selle toetusmeetmete piiratud ulatus, on selle mõju oluliselt vähendanud.

(4)  Direktiiv 92/106/EMÜ on aidanud kaasa kombineeritud vedu käsitleva liidu poliitika arengule ning kaubaveo puhul minna märkimisväärsel määral üle maanteeveolt muudele transpordiliikidele. Kõnealuse direktiivi rakendamisega seotud puudused, eelkõige selle mitmetähenduslik sõnastus ja aegunud sätted, selle toetusmeetmete piiratud ulatus ning bürokraatlikud ja protektsionistlikud takistused raudteesektoris, on selle mõju oluliselt vähendanud.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Käesolev direktiiv peaks andma võimalused tõhusateks ühend- ja mitmeliigilisteks kaubaveoteenusteks, võimaldades eri transpordiliikidele võrdseid tingimusi.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Direktiivi 92/106/EMÜ tuleks lihtsustada ja selle rakendamist parandada, vaadates läbi kombineeritud veoga seotud majanduslikud stiimulid, et soodustada kaubaveo puhul üleminekut maanteeveolt sellistele transpordiliikidele, mis on keskkonnasõbralikumad, ohutumad, energiatõhusamad ja tekitavad vähem ummikuid.

(5)  Direktiivi 92/106/EMÜ tuleks lihtsustada ja selle rakendamist parandada, vaadates läbi kombineeritud veoga seotud majanduslikud stiimulid, et suurendada raudtee- ja veetranspordi konkurentsivõimet võrreldes maanteeveoga.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Riigisisesed ühendveod moodustavad 19,3 % kõigist liidu ühendvedudest. Selliseid ühendvedusid ei toetata praegu direktiiviga 92/106/EMÜ ette nähtud toetusmeetmetega direktiivis sätestatud kombineeritud veo kitsa määratluse tõttu. Samas ulatub riigisisestest maanteevedudest tulenev negatiivne mõju ning eelkõige kasvuhoonegaaside heite ja ummikute mõju väljapoole riigipiire. Seega on vaja laiendada direktiivi 92/106/EMÜ kohaldamisala riigisisestele (liikmesriigi piires toimuvatele) kombineeritud vedudele, et toetada kombineeritud veo edasist arengut liidus ning seega laialdasemat üleminekut maanteeveolt raudtee-, sisevee- ja lähimerevedudele.

(6)  Riigisisesed ühendveod moodustavad 19,3 % kõigist liidu ühendvedudest. Selliseid ühendvedusid ei toetata praegu direktiiviga 92/106/EMÜ ette nähtud toetusmeetmetega direktiivis sätestatud kombineeritud veo kitsa määratluse tõttu. Samas ulatub riigisisestest maanteevedudest tulenev negatiivne mõju ning eelkõige kasvuhoonegaaside heite ja ummikute mõju väljapoole riigipiire. Seega on vaja laiendada direktiivi 92/106/EMÜ kohaldamisala riigisisestele (liikmesriigi piires toimuvatele) kombineeritud vedudele, et toetada kombineeritud veo edasist arengut liidus ning seega laialdasemat üleminekut maanteeveolt raudtee-, sisevee- ja lähimerevedudele. Kabotaažieeskirjadest erandi tegemine piirdub aga endiselt mitme liikmesriigi vahel toimuvate rahvusvaheliste kombineeritud vedudega. Liikmesriigid peavad korraldama tõhusaid kontrolle, et tagada nende eeskirjade järgimine ning edendada töö- ja sotsiaalsete tingimuste ühtlustamist eri transpordiliikide ja liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Siseturu hea toimimise tagamiseks tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1071/20091 a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1072/20091 b kombineeritud vedude maanteeveoetappidele, kui need moodustavad vastavalt osa rahvusvahelisest veost või riigisisesest veost. Tagada tuleb ka teises liikmesriigis tegutsevate sõidukijuhtide sotsiaalkaitse. Kombineeritud vedude maanteeveoetappidel tegutsevate veoettevõtjate suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/71/EÜ1 c sätteid sõidukijuhtide lähetamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/67/EL1 d sätteid kõnealuste sätete jõustamise kohta. Maanteeveoetappe tuleks lugeda ühe kombineeritud veotoimingu lahutamatuteks osadeks. Eelkõige tuleks rahvusvaheliste kombineeritud vedude maanteeveoetappide suhtes kohaldada nimetatud direktiivide rahvusvahelisi vedusid käsitlevaid eeskirju. Lisaks tuleks kabotaažvedude korral riigisiseste kombineeritud vedude maanteeveoetappide suhtes kohaldada määruses (EÜ) nr 1072/2009 sätestatud kabotaažvedusid käsitlevaid eeskirju.

 

_________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51).

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72).

 

1 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1).

 

1 d Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Tuleb täpsustada, et kraanaga tõstetavate haagiste ja poolhaagiste lubatud täismass on 44 tonni, kui laadimisüksused on identifitseeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele ISO 6346 ja EN 3044.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Aegunud kord, mille alusel kasutatakse kombineeritud vedude toimumise tõendamiseks pitsereid, takistab direktiivi 92/106/EMÜ täitmise tulemuslikku tagamist ning selles sätestatud meetmete kohaldamiseks sobivuse kontrollimist. Tuleks täpsustada, milliseid tõendeid on vaja kombineeritud veo toimumise tõendamiseks ning millisel viisil selliseid tõendeid esitatakse. Edendada tuleks elektroonilise veoteabe kasutamist ja edastamist, mis võiks lihtsustada asjakohaste tõendite esitamist ja nende menetlemist asjaomaste ametiasutuste poolt. Kasutada tuleks usaldusväärset ja autentset vormingut. Regulatiivse raamistiku ja algatuste puhul, millega lihtsustatakse haldusmenetlusi ja veotoimingutega seonduvat digiteerimist, tuleks arvesse võtta liidu tasandi suundumusi.

(11)  Aegunud kord, mille alusel kasutatakse kombineeritud vedude toimumise tõendamiseks pitsereid, takistab direktiivi 92/106/EMÜ täitmise tulemuslikku tagamist ning selles sätestatud meetmete kohaldamiseks sobivuse kontrollimist. Tuleks täpsustada, milliseid tõendeid on vaja kombineeritud veo toimumise tõendamiseks ning millisel viisil selliseid tõendeid esitatakse. Edaspidi paberdokumentide kasutamisest järk-järgult loobumiseks tuleks edendada elektroonilise veoteabe kasutamist ja edastamist, mis peaks lihtsustama asjakohaste tõendite esitamist ja nende menetlemist asjaomaste ametiasutuste poolt. Kasutada tuleks usaldusväärset ja autentset vormingut. Regulatiivse raamistiku ja algatuste puhul, millega lihtsustatakse haldusmenetlusi ja veotoimingutega seonduvat digiteerimist, tuleks arvesse võtta liidu tasandi suundumusi.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Selleks et muuta kombineeritud vedu konkurentsivõimeliseks ja atraktiivseks ettevõtjatele, eeskätt väga väikestele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), tuleks võimalikult suurel määral vähendada halduskoormust, mis võib võrreldes üheliigilise veoga kaasneda kombineeritud veoga.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Direktiivis 92/106/EMÜ kindlaks määratud kehtivate majanduslike toetusmeetmete ulatus on väga piiratud; need koosnevad maksumeetmetest (nimelt maksutagastustest või maksude vähendamisest), mida kohaldatakse ainult kombineeritud raudtee- ja maanteevedude puhul. Selliseid meetmeid tuleks laiendada kombineeritud vedudele, mis hõlmavad sisevee- ja meretransporti. Toetada tuleks ka muid asjaomast liiki meetmeid, näiteks taristuinvesteeringute toetusmeetmeid ja mitmesuguseid majanduslikke toetusmeetmeid.

(12)  Direktiivis 92/106/EMÜ kindlaks määratud kehtivate majanduslike toetusmeetmete ulatus on väga piiratud; need koosnevad maksumeetmetest (nimelt maksutagastustest või maksude vähendamisest), mida kohaldatakse ainult kombineeritud raudtee- ja maanteevedude puhul. Selliseid meetmeid tuleks laiendada kombineeritud vedudele, mis hõlmavad sisevee- ja meretransporti. Toetada tuleks ka muid asjaomast liiki meetmeid, näiteks taristusse ja digitaaltehnoloogiasse tehtavate investeeringute toetusmeetmeid ja mitmesuguseid majanduslikke toetusmeetmeid. Seoses digitaaltehnoloogiaga tuleks ette näha üleminekuperiood kombineeritud veo toimumist tõendavate dokumentide elektrooniliseks muutmiseks. Selle aja jooksul tuleks kontrolliasutuste vahendeid tehnoloogiliselt ajakohastada. Liikmesriigid peaksid seadma esmatähtsale kohale investeeringud ümberlaadimisterminalidesse, et vähendada teedel ummikuid, leevendada sellise taristuta tööstuspiirkondade eraldatust ning parandada kaubakäitlusrajatiste juurdepääsetavust ning füüsilist ja digitaalset ühenduvust.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Peamine taristuga seotud kitsaskoht, mis takistab üleminekut kaupade maanteeveolt muudele transpordiliikidele, on seotud ümberlaadimisterminalidega. Ümberlaadimisterminalide praegune paiknemine ja katvus liidus, vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses, on ebapiisav; samas ollakse lähedal olemasolevate ümberlaadimisterminalide mahutavuse piirile ning mahutavust tuleb suurendada, et tulla toime kaubaveomahu üldise kasvuga. Ümberlaadimisterminalide mahutavusse investeerimine võib vähendada üldisi ümberlaadimiskulusid ja tuua kaasa ühelt transpordiliigilt teisele ülemineku, nagu on juhtunud teatavates liikmesriikides. Seega peaksid liikmesriigid koostöös naaberliikmesriikide ja komisjoniga tagama uute kombineeritud veoks kasutatavate ümberlaadimisterminalide ehitamise ja ümberlaadimissuutlikkuse suurendamise või veoettevõtjatele kättesaadavaks tegemise. See stimuleeriks alternatiivsete kaubaveoviiside kasutamist ja soodustaks ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut, muutes kombineeritud veod seeläbi maanteeveoga võrreldes konkurentsivõimelisemaks. Ümberlaadimisterminalide katvust ja mahutavust tuleks suurendada vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses. Keskmiselt peaks igast liidus asuvast laadimispaigast kõige enam 150 km kaugusel asuma üks sobiv ümberlaadimisterminal.

(13)  Peamine taristuga seotud kitsaskoht, mis takistab üleminekut kaupade maanteeveolt muudele transpordiliikidele, on seotud ümberlaadimisterminalidega ning probleemi süvendab üleeuroopalise transpordivõrgu ebaühtlane rakendamine. Ümberlaadimisterminalide praegune paiknemine ja katvus liidus, vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses, on ebapiisav; samas ollakse lähedal olemasolevate ümberlaadimisterminalide mahutavuse piirile ning mahutavust tuleb suurendada, et tulla toime kaubaveomahu üldise kasvuga. Ümberlaadimisterminalide mahutavusse investeerimine võib vähendada üldisi ümberlaadimiskulusid ja tuua kaasa ühelt transpordiliigilt teisele ülemineku, nagu on juhtunud teatavates liikmesriikides. Seega peaksid liikmesriigid koostöös naaberliikmesriikide ja komisjoniga tagama vajaduse korral olemasolevate ümberlaadimisterminalide laiendamise ning uute kombineeritud veoks kasutatavate ümberlaadimisterminalide ehitamise ja ümberlaadimissuutlikkuse suurendamise või veoettevõtjatele kättesaadavaks tegemise või ümberlaadimispunktide rajamise piirkondadesse, kus neid vajatakse. See stimuleeriks alternatiivsete kaubaveoviiside kasutamist ja soodustaks ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut, muutes kombineeritud veod seeläbi maanteeveoga võrreldes konkurentsivõimelisemaks. Ümberlaadimisterminalide katvust ja mahutavust tuleks suurendada vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses. Keskmiselt peaks igast liidus asuvast laadimispaigast kõige enam 150 km kaugusel asuma üks sobiv ümberlaadimisterminal. Kombineeritud veod peaksid saama kasu tuludest, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/62/EÜ1 a artiklis 2 sätestatud väliskulumaksudest.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (EÜT L 187, 20.7.1999, lk 42).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Liikmesriigid peaksid seadma esmatähtsale kohale investeeringud ümberlaadimisterminalidesse, et vähendada kitsaskohti ja ummikupiirkondi, eeskätt linnapiirkondade ja linnalähedaste piirkondade lähedal, hõlbustada looduslike takistuste, nagu mägipiirkondade ületamist, tõhustada piiriüleseid ühendusi, vähendada kahjulikku õhusaasteainete heidet ning nende tööstuspiirkondade eraldatust, kus sellised taristud puuduvad.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Liikmesriigid peaksid lisaks kehtivatele meetmetele rakendama täiendavaid majanduslikke toetusmeetmeid, mis oleks suunatud kombineeritud veo eri etappidele, et vähendada kaupade maanteevedu ning soodustada muude transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi kasutamist, kahandades nii õhusaastet, kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste arvu, müra ja liiklusummikuid. Sellised meetmed võivad hõlmata teatavate maksude või veotasude vähendamist, kombineeritud vedude käigus tegelikult veetud ühendveo-laadimisüksustega seotud toetusi ning ümberlaadimiskulude osalist hüvitamist.

(14)  Liikmesriigid peaksid lisaks kehtivatele meetmetele rakendama täiendavaid majanduslikke toetusmeetmeid, mis oleks suunatud kombineeritud veo eri etappidele, et vähendada kaupade maanteevedu ning soodustada muude transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi kasutamist, kahandades nii õhusaastet, kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste arvu, müra ja liiklusummikuid, ning edendama meetmeid, millega hoogustada sektori ja siseturu digiteerimist ja see teoks teha. Sellised meetmed võivad muu hulgas hõlmata teatavate maksude või veotasude vähendamist, kombineeritud vedude käigus tegelikult veetud ühendveo-laadimisüksustega seotud toetusi ning ümberlaadimiskulude osalist hüvitamist. Need meetmed võiksid hõlmata ühendatud süsteemide integreerimist ja toimingute automatiseerimist ning investeerimist digitaalsesse logistikasse, uuenduslikesse kaubakäitlussüsteemidesse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse ja intelligentsetesse transpordisüsteemidesse, et soodustada teabevooge. Need meetmed võiksid samuti hõlmata kombineeritud veo keskkonnatoime, tõhususe ja säästlikkuse parandamist, soodustades keskkonnahoidlike või vähese heitega sõidukite ning alternatiivkütuste kasutamist, toetades energiatõhususe alaseid jõupingutusi ja taastuvenergia kasutamist kogu kombineeritud veo ahelas ning vähendades transpordiga seotud mitmesuguseid häirivaid tegureid, sealhulgas müra.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Liidu eri vahenditest ja teadusuuringute rahastamise programmidest tuleks jätkata liikmesriikide toetamist käesoleva direktiivi eesmärkide täitmisel.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b)  Logistikasse investeerimine on ka oluline võimendav tegur kombineeritud veo konkurentsivõime suurendamiseks. Digitaalsete lahenduste, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning intelligentsete ühendatud süsteemide süstemaatilisem kasutamine hõlbustaks andmete vahetamist ning aitaks muuta ümberlaadimistoimingud tõhusamaks, soodsamaks ja vähem aeganõudvaks.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 c)  Investeerimine logistikaahela ja eeskätt ümberlaadimisterminalide tööjõu koolitamisse aitaks samuti suurendada kombineeritud veo konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Kombineeritud vedude toetusmeetmeid tuleks rakendada Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise leping) sätestatud riigiabi eeskirjade põhimõtete kohaselt.

(15)  Kombineeritud vedude toetusmeetmeid tuleks rakendada Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise leping) sätestatud riigiabi eeskirjade põhimõtete kohaselt. Riigiabi soodustab majandustegevuse arengut siis, kui see ei mõjuta kaubandustingimusi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti c tähenduses, ning see on kasulik vahend üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide elluviimiseks ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b tähenduses. Seepärast peaks komisjon sellistel juhtudel kaaluma võimalust vabastada liikmesriigid osaliselt ELi toimimise lepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud kohustusest komisjoni teavitada.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Toetusmeetmeid tuleks vastavalt vajadusele koordineerida liikmesriikide ja komisjoni vahel.

(16)  Lähestikku asuvate liikmesriikide investeeringute võimaliku kattumise vältimiseks tuleks toetusmeetmeid vastavalt vajadusele koordineerida liikmesriikide ja komisjoni vahel liikmesriikide pädevate asutuste tiheda koostöö kaudu.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Liikmesriigid peaksid toetusmeetmeid ka regulaarselt läbi vaatama, et tagada nende tulemuslikkus ja tõhusus.

(17)  Liikmesriigid peaksid toetusmeetmeid ka regulaarselt läbi vaatama, et tagada nende tulemuslikkus ja tõhusus, ning hinnata tuleks nende üldist mõju Euroopa transpordisektorile, nagu on kirjeldatud Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegias. Vastavalt vajadusele tuleks võtta parandusmeetmeid. Komisjon peaks liikmesriikide esitatava teabe alusel hindama liikmesriikide võetavaid eri meetmeid ja nende tõhusust ning soodustama heade tavade jagamist.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Võrreldava ja usaldusväärse statistika puudumine takistab praegu kombineeritud veo hindamist liidus ning meetmete võtmist selle potentsiaali kasutamiseks.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Et pidada sammu liidu transpordi ja eelkõige kombineeritud vedude turu arenguga, peaksid liikmesriigid koguma asjakohaseid andmeid ja teavet ning nende kohta komisjonile regulaarselt aruandeid esitama; komisjon peaks iga nelja aasta tagant esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva direktiivi kohaldamist käsitleva aruande.

(19)  Et pidada sammu liidu transpordi ja eelkõige kombineeritud vedude turu arenguga, peaksid liikmesriigid koguma asjakohaseid andmeid ja teavet ning nende kohta komisjonile regulaarselt aruandeid esitama; komisjon peaks iga nelja aasta tagant esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning liikmesriikide pädevatele asutustele käesoleva direktiivi kohaldamist käsitleva aruande.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Komisjon peaks vastutama käesoleva direktiivi nõuetekohase rakendamise eest ning kogu ELis kombineeritud veo arendamise eesmärgi täitmise eest 2030. ja 2050. aastaks. Selleks peaks komisjon regulaarselt hindama kombineeritud veo osakaalu suurendamisel tehtud edusamme igas liikmesriigis, võttes aluseks liikmesriikide esitatud teabe, ning peaks vajaduse korral esitama ettepaneku käesoleva direktiivi muutmiseks, et saavutada kõnealune kogu liitu hõlmav eesmärk.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, milleks on maanteeveolt keskkonnahoidlikumatele transpordiliikidele ülemineku edendamine ning seeläbi liidu transpordisüsteemi negatiivse välismõju vähendamine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning neid saab paremini saavutada liidu tasandil, võttes arvesse kombineeritud kaubaveo peamiselt piiriülest iseloomu ja taristute omavahelist seotust ning probleeme, mille lahendamiseks direktiiv on ette nähtud, võib liit võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(22)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, milleks on eelkõige kombineeritud veo maanteeveoga võrreldes konkurentsivõimeliseks muutmine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning neid saab paremini saavutada liidu tasandil, võttes arvesse kombineeritud kaubaveo peamiselt piiriülest iseloomu ja taristute omavahelist seotust ning probleeme, mille lahendamiseks direktiiv on ette nähtud, võib liit võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  haagist või poolhaagist, vedukiga või ilma, vahetusveovahendit või konteinerit, mis on identifitseeritud vastavalt rahvusvaheliste standardite ISO 6346 ja EN 13044 alusel kehtestatud identifitseerimiskorrale, kui laadimisüksust laaditakse ümber ühelt transpordiliigilt teisele, või

a)  haagist või poolhaagist, vedukiga või ilma, vahetusveovahendit või konteinerit, mis on identifitseeritud vastavalt rahvusvaheliste standardite ISO 6346 ja EN 13044 alusel kehtestatud identifitseerimiskorrale (sealhulgas kraanaga tõstetavad poolhaagised, mille lubatud täismass on 44 tonni), kui sõidukijuhita ühendvedude laadimisüksust laaditakse ümber ühelt transpordiliigilt teisele (kombineeritud vedu ilma sõidukijuhita), või

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  maanteesõidukit, mida veetakse maanteevälisel etapil raudtee-, sisevee- või meretranspordivahendiga.

b)  juhiga maanteesõidukit, mida veetakse maanteevälisel etapil raudtee-, sisevee- või meretranspordivahendiga (vedu koos sõidukijuhiga).

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ühtlasi hõlmab käesoleva lõike punkt a erandina kuni [väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: 5 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] sõidukijuhita kombineeritud veo puhul kraanaga mittetõstetavaid haagiseid ja poolhaagiseid, mis ei ole identifitseeritud vastavalt rahvusvaheliste standardite ISO 6346 ja EN 13044 alusel kehtestatud identifitseerimiskorrale.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kombineeritud veo osana ei võeta arvesse sisevee- või meretranspordivahendi abil toimuvaid maanteeväliseid etappe, mille puhul puudub võrdväärne maanteetranspordi alternatiiv või mis on majanduslikult tasuva veotoimingu puhul vältimatud.

Kombineeritud veo osana ei võeta arvesse sisevee- või meretranspordivahendi abil toimuvaid maanteeväliseid etappe, mille puhul puudub võrdväärne või majanduslikult tasuv maanteetranspordi alternatiiv.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 2 osutatud maanteeveoetapid ei ületa liidu territooriumil järgmistest vahekaugustest kõige suuremat:

Lõikes 2 osutatud maanteeveoetapid ei ületa liidu territooriumil 150 km.

a)  150 km linnulennul;

 

b)  20 % esimese etapi laadimiskoha ja viimase etapi mahalaadimiskoha vahemaast linnulennul, kui see on pikem kui punktis a osutatud vahemaa.

 

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Maanteeveoetapi pikkuse piirangut võib ületada kombineeritud maantee- ja raudteevedude puhul, kui selleks on loa andnud liikmesriik või liikmesriigid, kelle territooriumil maanteeveoetapp toimub, et jõuda geograafiliselt lähimasse transporditerminali, kus on olemas peale- või mahalaadimiseks vajalik ümberlaadimissuutlikkus, mis hõlmab ümberlaadimisvahendeid, terminali mahutavust ja asjakohaseid raudtee-kaubaveoteenuseid.

Liikmesriik või liikmesriigid, kelle territooriumil maanteeveoetapp toimub, lubab/lubavad kombineeritud maantee- ja raudteevedude maanteeveoetapi pikkuse piirangut ületada, kui see on vajalik, et jõuda geograafiliselt lähimasse transporditerminali või ümberlaadimispunkti, kus on olemas peale- või mahalaadimiseks vajalik ümberlaadimissuutlikkus, mis hõlmab ümberlaadimisvahendeid, terminali mahutavust, terminali lahtiolekuaegu ja asjakohaseid raudtee-kaubaveoteenuseid, kui pikkuse piirangu ulatuses ei leidu kõikidele nimetatud nõuetele vastavat ümberlaadimisterminali või -punkti. Piirangu ületamist tuleks nõuetekohaselt põhjendada kooskõlas artikli 3 lõike 2 punktiga e a. Liikmesriigid võivad keskkonnakaalutlustel vähendada maanteeveoetapi pikkust (150 km) kuni 50 % oma territooriumi täpselt kindlaksmääratud osas toimuvate kombineeritud maantee- ja raudteevedude puhul, kui asjaomase pikkuse piirangu ulatuses leidub sobiv terminal.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kombineeritud vedu loetakse liidus toimuvaks, kui kõnealune liidus toimuv vedu või selle osa vastab lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.

4.  Kombineeritud vedu loetakse liidus toimuvaks, kui kõnealune liidus toimuv vedu või selle osa vastab lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Käesoleva direktiivi kohaldamisel ei loeta kombineeritud veo osaks selle väljaspool liidu territooriumi toimuvat maanteeveo- ja/või maanteevälise veo etappi või selle osi.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et maanteevedu peetakse käesoleva direktiiviga hõlmatud kombineeritud veo osaks üksnes juhul, kui vedaja esitab selged tõendid selle kohta, et kõnealune maanteevedu on kombineeritud veo maanteeveoetapp, mis võib seisneda ka tühjade laadimisüksuste vedamises enne ja pärast kaubavedu.

1.  Liikmesriigid tagavad, et maanteevedu peetakse käesoleva direktiiviga hõlmatud kombineeritud veo osaks üksnes juhul, kui vedaja esitab teabe, mis selgelt tõendab, et kõnealune maanteevedu on kombineeritud veo maanteeveoetapp, ning kui kõnealune teave edastatakse nõuetekohaselt enne veo algust vedu teostavale veoettevõtjale.

 

 

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud tõendid hõlmavad kõigi kombineeritud vedude puhul järgmisi üksikasju:

2.  Lõikes 1 osutatud teave loetakse selgeks tõendiks, kui see esitatakse või edastatakse lõikes 5 osutatud vormis ja hõlmab kõigi kombineeritud vedude puhul järgmisi üksikasju:

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  kombineeritud veo marsruudi eest vastutava ettevõtja nimi, aadress, kontaktandmed ja allkiri, kui ta on kaubasaatjast erinev isik;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  kui see vahemaa ületab artikli 1 lõikes 3 osutatud piiranguid, asjaomase lõike viimases lõigus esitatud kriteeriumidele vastav põhjendus;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  kaubasaatja allkirjastatud kombineeritud veo marsruudi kirjeldus, mis sisaldab veotoimingu iga liidus toimuva etapi, sealhulgas iga maanteevälise etapina käsitatava transpordiliigi kohta vähemalt järgmisi üksikasju:

f)  veo kavandamise eest vastutava ettevõtja allkirjastatud (mille puhul võib olla tegemist elektroonilise allkirjaga) kombineeritud veo marsruudi kirjeldus, mis sisaldab veotoimingu iga liidus toimuva etapi, sealhulgas iga maanteevälise etapina käsitatava transpordiliigi kohta vähemalt järgmisi üksikasju:

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  ii) vedaja nimi, aadress ja kontaktandmed;

–  ii) vedaja(te) nimi/nimed, aadress(id) ja kontaktandmed;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  i) maanteeväliseks etapiks ümberlaadimise koht;

välja jäetud

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  ii) teekonna alguse maanteeveoetapi lähtekoha ja esimese ümberlaadimisterminali vahemaa linnulennul;

–  ii) teekonna alguse maanteeveoetapi lähtekoha ja esimese transporditerminali või ümberlaadimisterminali punkti vahemaa;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h – alapunkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  iii) kui teekonna alguse maanteeveoetapp on lõpetatud, siis vedaja allkiri, millega kinnitatakse maanteeveoetapi veotoimingu teostamist;

–  iii) kui teekonna alguse maanteeveoetapp on lõpetatud, siis veoettevõtja allkiri, millega kinnitatakse maanteeveoetapi veotoimingu teostamist;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt i – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  ii) teekonna lõpu maanteeveoetapi ümberlaadimiskoha ja kombineeritud veo liidus asuva sihtkoha vahemaa linnulennul;

–  ii) teekonna lõpu maanteeveoetapi ümberlaadimiskoha ja kombineeritud veo liidus asuva sihtkoha vahemaa;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt j – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  ii) võimaluse korral asjaomaste raudtee- või sadamaametnike allkiri või pitser, mis on antud maanteevälisel etapil asuvates terminalides (raudteejaamad või sadamad) ning millega kinnitatakse maanteevälise etapi asjaomase osa lõpuleviimist.

–  ii) võimaluse korral asjaomase raudteeameti või vastutava organi allkiri või pitser, mis on antud maanteevälisel etapil asuvates terminalides (raudteejaamad või sadamad) ning millega kinnitatakse maanteevälise etapi asjaomase osa lõpuleviimist.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt j a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j a)  kui maanteeveoetapi pikkuse piiranguid ületatakse vastavalt artikli 1 lõike 3 kolmandale lõigule, siis põhjendus selle kohta.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lõikes 1 osutatud tõendid esitatakse või edastatakse kontrolli toimumise liikmesriigi volitatud kontrollametniku nõudmisel. Teel toimuva kontrolli puhul esitatakse tõendid kontrolli käigus. Tõendid on kõnealuse liikmesriigi ametlikus keeles või inglise keeles. Teel toimuva kontrolli jooksul on juhil lubatud võtta ühendust peakontori, veokorraldaja või muu isiku või üksusega, kes võib talle osutada abi seoses lõikes 2 osutatud tõendite esitamisel.

4.  Lõikes 1 osutatud tõendid esitatakse või edastatakse kontrolli toimumise liikmesriigi volitatud kontrollametniku nõudmisel ja lõikes 5 osutatud vormis. Teel toimuva kontrolli puhul esitatakse tõendid kontrolli käigus ja maksimaalselt 45 minuti jooksul. Kui lõike 2 punkti h alapunktis iii ja punktis j osutatud allkirju ei saa teel toimuva kontrolli ajal kättesaadavaks teha, esitatakse või edastatakse need 5 tööpäeva jooksul pärast kontrolli asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele. Tõendid on kõnealuse liikmesriigi ametlikus keeles või inglise keeles. Teel toimuva kontrolli jooksul on juhil lubatud võtta ühendust peakontori, veokorraldaja või muu isiku või üksusega, kes võib talle osutada abi lõikes 2 osutatud teabe esitamisel.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tõendid võib esitada veodokumendina, mis vastab nõukogu määruse nr 11* artiklis 6 sätestatud nõuetele, või muu olemasoleva veodokumendina, näiteks rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kohase veodokumendina või kaupade rahvusvahelise raudteeveo lepingut käsitlevatele ühtsetele eeskirjadele vastava veodokumendina.

Tõendid võib esitada olemasoleva veodokumendina, näiteks kehtivates rahvusvahelistes või siseriiklikes veokonventsioonides sätestatud saatekirjana, kuni komisjon näeb rakendusaktidega ette standardvormi.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellised tõendid võib esitada või edastada elektrooniliselt, kasutades muudetavat struktureeritud vormingut, mida saab arvutites kasutada andmete salvestamiseks ja töötlemiseks, näiteks täiendades rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kohast elektroonilist saatekirja.

Sellised tõendid võib esitada või edastada elektrooniliselt, kasutades muudetavat struktureeritud vormingut, mida saab arvutites kasutada andmete salvestamiseks ja töötlemiseks, näiteks täiendades kehtivate rahvusvaheliste või siseriiklike veokonventsioonide kohast elektroonilist saatekirja. Liikmesriikide asutustelt nõutakse tõenditega seotud teabe aktsepteerimist elektroonilisel kujul. Ettevõtjate ja asutuste vaheline elektrooniline teabevahetus ja elektroonilise teabe salvestamine toimub elektrooniliste andmetöötlusvahendite abil.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid lähevad järk-järgult üle elektroonilistele dokumentidele ning näevad ette üleminekuperioodi, kuni paberdokumentide kasutamisest on täielikult loobutud.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 3 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Teel toimuvate kontrollide puhul lubatakse nõuetekohase põhjenduse esitamise korral lahknevusi veotoimingu ja esitatud tõendite vahel, eriti seoses lõike 2 punktis g kirjeldatud marsruuditeabega, kui vedaja(te) kontrollile allumatute erandlike asjaolude tõttu on tulnud teha kombineeritud veoga seotud muudatusi. Selleks lubatakse juhil võtta ühendust peakontori, veokorraldaja või muu isiku või üksusega, kes võib anda täiendavaid selgitusi esitatud tõendite ja tegeliku veotoimingu erinevuste kohta.

6.  Teel toimuvate kontrollide puhul lubatakse nõuetekohase põhjenduse esitamise korral lahknevusi veotoimingu ja esitatud tõendite vahel, eriti seoses lõike 2 punktides f, h ja i kirjeldatud marsruuditeabega, kui veoettevõtja(te) kontrollile allumatute erandlike asjaolude tõttu on tulnud teha kombineeritud veoga seotud muudatusi. Selleks lubatakse juhil võtta ühendust peakontori, veokorraldaja või muu isiku või üksusega, kes võib anda täiendavaid selgitusi esitatud tõendite ja tegeliku veotoimingu erinevuste kohta.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid esitavad komisjonile esmakordselt [xx/xx/xxxx – 18 kuud pärast direktiivi ülevõtmist] ja seejärel iga kahe aasta tagant aruande, mis sisaldab tema territooriumil toimuvate käesoleva direktiiviga hõlmatud kombineeritud vedude kohta järgmist teavet:

1.  Liikmesriigid esitavad komisjonile esmakordselt [xx/xx/xxxx – 12 kuud pärast direktiivi ülevõtmist] ja seejärel iga kahe aasta tagant aruande, mis sisaldab nende territooriumil toimuvate käesoleva direktiiviga hõlmatud kombineeritud vedude kohta järgmist teavet:

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kombineeritud vedude puhul kasutatavad riigisisesed ja piiriülesed transpordivõrgu ühendused;

a)  kombineeritud vedude puhul kasutatavad riigisisesed ja piiriülesed transpordikoridorid;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kombineeritud vedude maht väljendatuna TEU (20 jala pikkusel konteineril põhinev standardühik) ja tonnkilomeetritena ning liigitatuna veotoimingu liigi (raudteeveod, maanteeveod, siseveeteed jne) ja geograafilise ulatuse (riigisisene ja liidusisene) järgi;

b)  kombineeritud vedude aastane ja kogumaht väljendatuna TEU (20 jala pikkusel konteineril põhinev standardühik) ja tonnkilomeetritena ning liigitatuna veotoimingu liigi (maanteevedu ja maanteeväline vedu, s.t raudtee-, sisevee- ja meretransport) ja geograafilise ulatuse (riigisisene ja liidusisene) järgi;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  kombineeritud vedusid teenindavate terminalide arv ja geograafiline katvus ning nendes terminalides aastas tehtavate ümberlaadimiste arv;

c)  bimodaalse tehnoloogia abil teostatud ümberlaadimiste arv ja asjaomaste ümberlaadimispunktide geograafiline katvus ning kombineeritud vedusid teenindavate terminalide arv, asukoht ja geograafiline katvus, tuues välja igas terminalis teenindatud veoliigid (maanteevedu ja maanteeväline vedu, s.t raudtee-, sisevee- ja meretransport) ning terminalides aastas tehtavate ümberlaadimiste arv ja hinnang terminalide mahutavuse ärakasutamisele;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  kombineeritud veo ja erinevate transpordiliikide osakaalu muutumine territooriumil;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  ülevaade kõigist liikmesriigi rakendatud ja ette nähtud toetusmeetmetest, sealhulgas nende kasutamisest ja hinnangulisest mõjust.

d)  ülevaade kõigist liikmesriigi rakendatud ja ette nähtud toetusmeetmetest, sealhulgas nende kasutamisest ja hinnangulisest mõjust kombineeritud vedude kasutamisele ning nende mõjust sotsiaalsele jätkusuutlikkusele ja keskkonnasäästlikkusele, kitsaskohtadele, ummikutele, ohutusele ja tõhususele;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  artikli 1 lõikes 3 osutatud maanteeveoetapi pikkuse piirangu ületanud vedude arv ja geograafiline asukoht;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b)  kaubavoogude lähte- ja sihtkohad NUTS 3 tasandil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1315/2013* määratletud üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) teedel.

 

_________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).

Selgitus

Liikmesriigid koguvad kas otse või nende määratud organite kaudu teavet kaubavoogude kohta teedel ELi põhitelgedel. Selline meede aitaks töötada välja uusi kombineeritud veo teenuseid ja soodustada ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut, säilitades samas maanteeveo-ettevõtjate äriteabe konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon avaldab liikmesriikide edastatud andmed kujul, mis võimaldab liikmesriike võrrelda.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriikide aruannete põhjal koostab ja esitab komisjon esmakordselt [xx/xx/xxx – 9 kuud pärast liikmesriikide aruannete esitamise tähtaega] ja seejärel iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitletakse järgmist:

3.  Liikmesriikide aruannete ning kogu liidus kasutatavate näitajate ja meetodite alusel koostatud statistiliste andmete põhjal koostab ja esitab komisjon esmakordselt [xx/xx/xxx – 9 kuud pärast liikmesriikide aruannete esitamise tähtaega] ja seejärel iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning liikmesriikide pädevatele asutustele aruande, milles käsitletakse järgmist:

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kombineeritud veo majanduslik areng, eelkõige eri transpordiliikide keskkonnatoime muutumist silmas pidades;

a)  kombineeritud veo majanduslik areng liikmesriikide ja liidu tasandil, eelkõige eri transpordiliikide keskkonnatoime muutumist silmas pidades;

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  artikliga 6 ette nähtud toetusmeetmete tulemuslikkus ja tõhusus;

c)   artikliga 6 ette nähtud toetusmeetmete tulemuslikkus ja tõhusus, tuues välja meetmed, mida ta peab kõige tõhusamaks käesoleva direktiivi esialgse eesmärgi täitmiseks, ja liikmesriikide parimad tavad;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  kombineeritud veo osakaalu muutumine igas liikmesriigis ja liidu tasandil, et saavutada liidu transpordieesmärgid aastateks 2030 ja 2050;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  võimalikud täiendavad meetmed, sealhulgas artiklis 1 määratletud kombineeritud veo määratluse läbivaatamine ning artikliga 6 ette nähtud meetmete loetelu kohandamine.

d)  võimalikud täiendavad meetmed, sealhulgas artiklis 1 määratletud kombineeritud veo määratluse läbivaatamine, andmete kogumise ja liidu tasandil avaldamise täiustamine ning artikliga 6 ette nähtud meetmete loetelu kohandamine koos võimalike muudatustega riigiabi eeskirjades.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Artikli 6 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, millega tagatakse, et lõikes 3 loetletud makse, mida kohaldatakse kombineeritud vedudel kasutatavatele maanteesõidukitele (veoautod, traktorid, haagised või poolhaagised), vähendatakse või need hüvitatakse kas kindla summa ulatuses või proportsionaalselt teekonnaga, mida sellised sõidukid läbivad raudteel, vastavalt piirangutele ning kooskõlas tingimuste ja eeskirjadega, mille nad määravad kindlaks pärast komisjoniga konsulteerimist.

„1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, millega tagatakse, et lõikes 3 loetletud makse, mida kohaldatakse kombineeritud vedudel kasutatavatele maanteesõidukitele (veoautod, traktorid, haagised, poolhaagised, siseveeteedel kasutatavad konteinerid või mitmeliigilised laadimisüksused), vähendatakse või need hüvitatakse kas kindla summa ulatuses või proportsionaalselt teekonnaga, mida sellised sõidukid läbivad raudtee- või siseveetranspordiga, vastavalt piirangutele ning kooskõlas tingimuste ja eeskirjadega, mille nad määravad kindlaks pärast komisjoniga konsulteerimist.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Artikli 6 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

Esimeses lõigus osutatud vähendamised või hüvitamised tagab riik, milles sõidukid on registreeritud, asjaomases riigis raudteel läbitud teekonna alusel.

Esimeses lõigus osutatud vähendamised või hüvitamised tagab riik, milles sõidukid on registreeritud, asjaomases riigis raudteel või siseveeteedel läbitud teekonna alusel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 c (uus)

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(4 c)  Artikli 6 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

Liikmesriigid võivad siiski tagada nimetatud vähendamisi või hüvitamisi, võttes aluseks raudteel läbitud teekonna, mis on osaliselt või täielikult väljaspool seda liikmesriiki, milles sõidukid on registreeritud.

Liikmesriigid võivad siiski tagada nimetatud vähendamisi või hüvitamisi, võttes aluseks raudteel või siseveeteedel läbitud teekonna, mis on osaliselt või täielikult väljaspool seda liikmesriiki, milles sõidukid on registreeritud.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.   Kui see on vajalik lõikes 8 osutatud eesmärgi saavutamiseks, võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, et toetada investeerimist ümberlaadimisterminalidesse seoses järgmisega:

4.   Kui see on vajalik lõikes 8 osutatud eesmärgi saavutamiseks, võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, et toetada investeerimist transporditerminalidesse ja ümberlaadimispunktidesse seoses järgmisega:

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  selliste kombineeritud vedudel kasutatavate ümberlaadimisterminalide ehitamine ja vajaduse korral nende laiendamine;

a)  kombineeritud vedudel kasutatavate transporditerminalide ehitamine või ümberlaadimispunktide rajamine piirkondades, kus sobivad rajatised artikli 1 lõikes 3 osutatud maanteeveoetapi pikkuse piirangu ulatuses puuduvad, välja arvatud juhul, kui selleks puudub majanduslik vajadus või kui seda takistavad piirkonna looduslikud või geograafilised iseärasused;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  olemasolevate terminalide laiendamine või täiendavate ümberlaadimispunktide rajamine piirkondades, kus on vaja täiendavat terminalimahutavust, ning kombineeritud vedudel kasutatavate uute terminalide ehitamine pärast majandusliku mõju hindamist, millest nähtub, et see ei mõjutaks turgu negatiivselt ja et uued terminalid on vajalikud, ning tingimusel, et arvesse on võetud keskkonnakaalutlusi;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  olemasolevate terminalide toimimistõhususe suurendamine.

b)  olemasolevate terminalide toimimistõhususe suurendamine, muu hulgas juurdepääsu tagamisega nendele terminalidele.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kombineeritud vedude toetusmeetmed loetakse siseturuga kokkusobivaks ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses ja need on vabastatud ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohasest teavitamiskohustusest, kui need ei moodusta rohkem kui 35 % toimingu kogukuludest.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid koordineerivad meetmeid naaberliikmesriikide ja komisjoniga tagamaks, et selliste meetmete rakendamisel on prioriteet sobivate terminalide tasakaalustatud ja piisava geograafilise jaotuse tagamine liidus ning eelkõige TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses nii, et ükski paik liidus ei oleks kõnealust liiki terminalist kaugemal kui 150 km.

Liikmesriigid koordineerivad meetmeid naaberliikmesriikide ja komisjoniga tagamaks, et selliste meetmete rakendamisel on prioriteet sobivate terminalide tasakaalustatud ja piisava geograafilise jaotuse tagamine liidus ning eelkõige TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses nii, et ükski paik liidus ei oleks kõnealust liiki terminalist kaugemal kui artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud piirangu ulatus. Käesolevas lõikes osutatud meetmete võtmisel võtavad liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse vajadust:

 

a) vähendada liiklusummikuid, eriti linnapiirkondade ja linnalähedaste piirkondade lähedal või looduslike piirangutega piirkondades;

 

b) parandada piiriüleseid transpordiühendusi;

 

c) leevendada puuduliku taristuga piirkondade eraldatust, võttes samal ajal arvesse äärealade ja äärepoolseimate piirkondade erivajadusi ja piiranguid;

 

(d) parandada juurdepääsetavust ja ühenduvust ning eelkõige ümberlaadimisterminalide juurdepääsutaristuid ning

 

e) kiirendada digiteerimisele üleminekut ning

 

f) vähendada kaubavedude mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, edendades näiteks sõidukite tõhusust, alternatiivsete ja vähem saastavate kütuste kasutamist, taastuvenergia kasutamist, sh terminalides, või transpordivõrkude tõhusama kasutamise kaudu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamise abil.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada täiendavaid toetuse saamise tingimusi.

Liikmesriigid võivad kehtestada täiendavaid toetuse saamise tingimusi. Nad teevad kõnealused tingimused huvitatud isikutele teatavaks.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta täiendavaid meetmeid kombineeritud vedude konkurentsivõime suurendamiseks võrreldes nende alternatiiviks olevate samaväärsete maanteevedudega.

31. detsembriks 2021 võtavad liikmesriigid täiendavaid majanduslikku ja õiguslikku laadi meetmeid kombineeritud vedude konkurentsivõime suurendamiseks võrreldes nende alternatiiviks olevate samaväärsete maanteevedudega, eelkõige selleks, et vähendada ümberlaadimistoimingute ajakulu ja maksumust.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kombineeritud vedude ajakulu ja maksumuse vähendamiseks hõlmavad esimeses lõigus osutatud meetmed vähemalt üht või mitut alljärgnevat stiimulit:

 

a) veoettevõtjate vabastamine direktiivi 1999/62/EÜ artiklis 2 osutatud väliskulumaksudest ja/või ummikumaksudest, soodustades eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/94/EL1 a artiklis 2 osutatud alternatiivkütuseid kasutavaid sõidukeid;

 

b) kombineeritud veo raames toiminguid teostavatele ettevõtetele teatava taristu kasutamise tasude hüvitamine;

 

c) veoettevõtjate vabastamine siseriiklike keeldudega kehtestatud liikluspiirangutest.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta (ELT L 307, 28.10.2014, lk 1).

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võtavad täiendavate meetmete rakendamisel nõuetekohaselt arvesse ka vajadust kiirendada üleminekut kombineeritud vedude sektori digiteerimisele ning eelkõige:

 

a) edendavad ühendatud süsteemide integreerimist ja toimingute automatiseerimist;

 

b) suurendavad investeeringuid digitaalsesse logistikasse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse ning intelligentsetesse transpordisüsteemidesse ning

 

c) loobuvad järk-järgult paberdokumentide kasutamisest.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Sellised täiendavad meetmed hõlmavad stiimuleid, millega soodustatakse maanteeväliste veoetappide kasutamist. Liikmesriigid võtavad muu hulgas veetranspordi konkurentsivõime suurendamise meetmeid, nagu rahalised stiimulid lähimereveomarsruutide või siseveeteede kasutamiseks või uute lähimereühenduste loomiseks.

Selgitus

Lähimerevedu ja siseveeteedel toimuv vedu peaksid kuuluma siseriiklikult soodustatavate transpordiliikide hulka mittediskrimineerival viisil.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Liikmesriigid tagavad, et kombineeritud veo toetusmeetmete eesmärk on vähendada kaupade maanteevedu ja soodustada muude transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi kasutamist, kahandades nii õhusaastet, kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste arvu, müra ja liiklusummikuid.

8.  Liikmesriigid tagavad, et kombineeritud veo toetusmeetmete eesmärk on vähendada kaupade maanteevedu ja soodustada muude transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi, vähese heitega sõidukite või väiksema heitega alternatiivkütuste, näiteks biokütused, taastuvenergiast toodetud elektri, maagaasi või vesinikkütuseelementide kasutamist, kahandades nii õhusaastet, kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste arvu, müra ja liiklusummikuid.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 9a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid avaldavad kergesti kättesaadaval viisil ja tasuta artikli 6 kohaselt vastuvõetud meetmeid käsitleva asjakohase teabe ning muu käesoleva direktiivi kohaldamise seisukohast asjakohase teabe.

3.  Liikmesriigid avaldavad kergesti kättesaadaval viisil internetis ja tasuta artikli 6 kohaselt vastuvõetud meetmeid käsitleva asjakohase teabe ning muu käesoleva direktiivi kohaldamise seisukohast asjakohase teabe.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 9a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon avaldab ja vajaduse korral ajakohastab lõikes 1 osutatud pädevate asutuste loetelu ning artiklis 6 osutatud meetmete loetelu.

4.  Komisjon avaldab internetis ja vajaduse korral ajakohastab lõikes 1 osutatud pädevate asutuste loetelu ning artiklis 6 osutatud meetmete loetelu.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 5 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva (muutmis)direktiivi jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 5 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva (muutmis)direktiivi jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

(1)

  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek

Direktiiviga 92/106/EMÜ (kombineeritud vedude direktiiv) kehtestatakse kaupade teatavate kombineeritud vedude ühiseeskirjad. Eesmärgiks on raudtee-, sisevee- ja meretranspordi ühtekoondamisega vähendada maantee-kaubavedude mahtu. Kombineeritud vedude direktiiv on ainuke ELi tasandi õigusakt, millega luuakse otsesed stiimulid üleminekuks kaupade maanteeveolt väiksema heitega transpordiliikidele. Ühendvedudel kasutatakse ulatuslikult selliseid transpordiliike (raudtee-, sisevee- ja meretransport), mis põhjustavad vähem kahjulikke välismõjusid (heitkogused, müra, õnnetused).

Kehtivate eeskirjade läbivaatamisele eelnes komisjonipoolne praeguste õigusaktide toimivuskontroll koos liikmesriikide ja sidusrühmadega konsulteerimisega. Kontroll näitas, et kombineeritud vedude direktiivi mõju on küll jäänud tagasihoidlikuks, kuid see on siiski üks vahenditest, mis kiirendavad ühendkaubavedude kasutuselevõtmist. Väljaselgitatud puuduste kõrvaldamine aitaks selle tõhusust ja tulemuslikkust tõsta. Praegu on põhiprobleemid 1) vähem soodsad tingimused võrreldes maanteevedudega ja 2) ühendveotaristute hõredus ja ebapiisav läbilaskevõime. Läbivaadatud direktiiviga:

– täpsustatakse ja laiendatakse kombineeritud veo mõistet;

– parandatakse sobivus- ja jõustamistingimuste järelevalvet;

– täiustatakse direktiivis sätestatud aruandlus- ja järelevalvetingimusi ning

– suurendatakse stiimulite tulemuslikkust.

Komisjon teeb ettepaneku laiendada direktiivi kohaldamisala ka riigisisestele vedudele. Kombineeritud veo üks maanteeveoetapp ei või olla pikem kui linnulennult 150 km või, kui see on pikem, siis mitte enam kui linnulennult 20 % kogu kombineeritud veo pikkusest. Liikmesriigid võivad siin teatud juhtudel erandeid lubada. Kabotaažvedudel tehakse erandeid üksnes rahvusvahelise kombineeritud veo osaks olevaid maanteeveoetappe läbivatele sõidukitele.

Tuleb selgelt tõendada, et tegemist on kombineeritud veoga. Komisjoni ettepanekus esitatakse loend dokumentidest, mida vedaja peaks teel tehtava kontrolli korral esitama. Sellised tõendid võib esitada või edastada elektrooniliselt.

Komisjoni ettepaneku kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile aruande nende territooriumil toimunud kombineeritud vedude kohta. Komisjon koostab ja esitab aruande, milles hinnatakse majandusarenguid, direktiivi rakendamise tulemusi, liikmesriikide võetud toetusmeetmete tõhusust ja tulemuslikkust ja võimalikke järgnevaid meetmeid, sealhulgas kombineeritud veo mõiste muutmist.

Stiimulite tulemuslikkuse tõstmise osas peavad liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid ümberlaadimisterminalidesse tehtavate investeeringute toetamiseks ning tagama, et ükski punkt kogu liidus ei oleks sellisest terminalist kaugemal kui 150 km.

Ning liikmesriigid peavad määrama ühe või mitu pädevat asutust, kes tagavad direktiivi täitmise.

Raportööri seisukoht

Raportöör toonitab, et kaupade veol kombineeritud vedude soodustamine on tähtis küsimus.

Kombineeritud veod võivad aidata oluliselt vähendada transpordi mõju tervisele ja keskkonnale, toetada üleminekut vähem saastavatele transpordiliikidele ja täita kasvuhoonegaaside heitkoguste alandamise eesmärke.

Seetõttu võimaldavad kombineeritud veod transpordisektorit kaasajastada ja kaubavedude logistikat täiustada, vähendada ummikuid ja ümberlaadimisterminale paremini juhtida. Tuleb võtta meetmeid taristuinvesteeringute ja majanduslike stiimulite näol.

Üldiselt toetab raportöör komisjoni ettepanekut ja võtab eelnenud REFITi hindamise tulemused teadmiseks, kuid leiab, et mitmes aspektis tuleb ettepanekut tõhustada ja vastavalt muuta. Edasine tehniline töö kombineeritud vedude mõiste selgemaks muutmiseks peaks ühtlasi hõlbustama ajakohastatud eeskirjade rakendamist liikmesriikides.

Kohaldamisala ja mõisted

Raportöör teeb ettepaneku direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad sõidukid paremini määratleda, nimelt eristada sõidukijuhiga ja ilma juhita sõidukeid / laadimisüksusi.

Ettevõtjate diskrimineerimise ja liikmesriikidevaheliste konkurentsiprobleemide vältimiseks tuleks kõiki liikmesriike kohustada üldjuhul lubama maanteeveoetapi pikkuse piirangut ületada, kuid seda väga selgete ja kogu liitu hõlmavate tingimuste ja kriteeriumide alusel.

Kolmandates riikides toimuvad kombineeritud veod tuleb selgemini määratleda, eriti iga maanteeveoetapi pikkuse ülempiiri arvestamiseks. Raportöör sõnastab selgemalt põhimõtte, et väljaspool liidu territooriumi sõidetavaid etappe ei tohiks käesoleva direktiivi kohaldamisel arvesse võtta.

Tõendid ja digitaalsed abivahendid

Raportöör on rahul üksikasjaliku nimekirjaga teabest, mille vedajad peavad teel teostatava kontrolli korral esitama, ning pakub selle osas mõningaid selgitusi.

Siinkohal tuleb siiski lubada järelkontrolli puhul teatud paindlikkust mõningate tõendite osas, mis on seotud esimese maanteeveoetapi ja maanteevälise etapiga.

Digiteerimine suurendab oluliselt kombineeritud vedude tõhusust ja konkurentsivõimet. Raportöör pakub välja rea meetmeid, mis aitaksid paberkandjate kasutamisest loobuda ning ergutaksid ettevõtjaid ja liikmesriike üleminekut kiirendama. Kulude kokkuhoid, halduskoormuse kahanemine ja suurem tõhusus aitavad kombineeritud vedude eeliseid teiste transpordiliikide ees esile tuua.

Kabotaažveod ja sõidukijuhtide lähetamine

Raportööri veendumuse kohaselt aitab rahvusvahelistel maanteeveoetappidel kabotaažvedudele erandi tegemine kombineeritud vedude sektori arengut kiirendada, kuid ebaseaduslike kabotaažvedude tõkestamiseks tahab ta olla kindel, et kehtivaid õigusakte õigesti kohaldatakse.

Kabotaažvedude suhtes tehtavat artiklis 4 määratletud erandit kohaldatakse piirüleste vedude, mitte aga riigisiseste kombineeritud vedude maanteeveoetappide suhtes. Neist esimesed konkureerivad vahetult piiriüleste puht-maanteevedudega.

Teises liikmesriigis tegutsevate sõidukijuhtide sotsiaalkaitse tagamiseks tuleks direktiivide 96/71/EÜ ja 2014/67/EL juhtide lähetamist käsitlevaid sätteid kohaldada igat liiki vedude maanteeveoetappide suhtes.

Lisaks teeb raportöör ettepaneku muuta selgemaks kabotaažvedude suhtes kehtivaid erandeid ja juhtide lähetamist.

Liikmesriikide aruandlus ja komisjoni hinnang

Raportöör on rahul komisjoni kavandatud aruandlussüsteemiga ning usub, et täpsemate andmete kogumine aitab hinnata direktiivi rakendamise mõju kombineeritud vedude arengule.

Ta teeb ettepaneku viidata sõnaselgelt liikmesriikide sihteesmärkidele, mis tagaks suurema läbipaistvuse, tõhususe ja kooskõla direktiivi eesmärkidega. Sihteesmärgid tuleb siduda eelkõige kombineeritud vedude arenguga, nende tervise- ja keskkonnamõjudega, liiklusummikute vähenemise ja liiklusohutuse paranemisega.

Tuleks tagada läbipaistvus ja avaldada võrreldavad andmed liidu tasandil. Komisjon peaks kaaluma, kuidas Eurostati määruse muutmise abil täiustada andmete kogumist ja avaldamist.

Maksustiimulid

Raportöör on veendunud, et liikmesriigid peaksid võtma täiendavaid maksumeetmeid, et luua kombineeritud vedudele muude transpordiliikidega võrreldes majanduslikke eeliseid. Tuleks näha ette võimalused vabastada vedajad ja eelkõige alternatiivkütusel töötavad sõidukid taristu kasutustasudest (nii raudtee- kui ka maanteeveoetappide puhul), väliskulumaksudest ja ummikumaksudest.

Meetmed taristutesse ja tegevusse tehtavate investeeringute toetamiseks

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut tagada kogu liidus ning eelkõige TEN-T põhivõrgus ja üldvõrgus sobivate rajatiste piisav ja tasakaalustatud geograafiline jaotus. Liikmesriigid peavad võtma arvesse vajadust leevendada liiklusummikuid, parandada piiriüleseid ühendusteid, juurdepääsetavust ja ühenduvust ning kiirendada üleminekut digiteerimisele.

Kuna vajadused on piirkonniti erinevad, tuleb teha vahet uute kombineeritud vedude terminalide ehitamise ja vanade laiendamise vahel. Piirkondades, kus vajatakse täiendavat terminalimahtu, tuleks kaaluda praeguste ümberlaadimisterminalide laiendamist ja vajaduse korral uute ehitamist.

Kui uute terminalide rajamiseks antakse riigiabi, peaksid liikmesriigid kontrollima, kas see ei mõjuta seniseid terminale, ning vajadusel viima selleks läbi majandusliku tasakaalu teste.


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (17.5.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel)

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Arvamuse koostaja: Michel Dantin

LÜHISELGITUS

Oma 2011. aasta valges raamatus „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“ seadis liit eesmärgiks asendada 2030. aastaks 30 % ning 2050. aastaks rohkem kui 50 % maantee-kaubavedudest muude transpordiliikidega, nt raudtee- või veetranspordiga.

Direktiiv 1992/106/EMÜ on Euroopa ainus õigusakt, milles sätestatakse üleminek muudele transpordiliikidele, ning see on endiselt täiel määral asjakohane rohkem kui 25 aastat pärast selle jõustumist. Igal aastal põhjustab õhusaaste liidus rohkem kui 400 000 enneaegse surma juhtumit, liiklusõnnetustes hukkub 26 000 inimest ning ummikute hinnanguline kulu on 1,1 % Euroopa SKPst. Kombineeritud vedu on üks vahend, mille abil leevendada transpordi kahjulikku mõju.

Sellegipoolest, võttes arvesse transpordisektori arengut, uute tehnoloogiate levikut, selguse puudumist ja õigusakti teatavate sätete vananemist, aga ka liikmesriikide ebapiisavat rakendamist, tuleb kõnealune direktiiv läbi vaadata, et rakendada Euroopas kombineeritud veo kogupotentsiaali.

Kokkuvõttes tunneb arvamuse koostaja heameelt komisjoni ettepaneku üle, milles käsitletakse paljusid praegusi puudujääke, täpsustades õigusakti ja kõrvaldades teatavad takistused muudele transpordiliikidele üleminekul. Eeskätt toetab arvamuse koostaja kombineeritud veo määratluse läbivaatamist, selle ulatuse laiendamist riigisisestele veotoimingutele, elektrooniliste dokumentide kasutamist ettevõtjate poolt, toetusmeetmete laiendamist, koostöö suurendamist liikmesriikide vahel taristuinvesteeringute valdkonnas, aga ka teabe vahetamist tegevuste kohta, mis on seotud üleminekuga muudele transpordiliikidele.

Arvamuse koostaja teeb seetõttu ettepaneku tõhustada õigusakti mitmetes peamistes valdkondades.

Õiguslikud selgitused

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku lisada mitu selgitust, et vältida erinevat tõlgendamist. Nendes käsitletakse eeskätt kabotaažieeskirju riigisisese kombineeritud veo raames ning 150 km reeglist erandi tegemise kriteeriume.

Taristuinvesteeringute ratsionaliseerimine

Arvamuse koostaja leiab, et investeeringud kombineeritud veo taristusse tuleks suunata eeskätt ümberlaadimisterminalidele. Olemasoleva taristu laiendamist ja selle tulemuslikkuse parandamist tuleks esmatähtsaks pidada. Uute terminalide ehitamise suhtes pooldab arvamuse koostaja eelneva mõjuhinnangu tegemist, et tagada selliste investeeringute majanduslik ja keskkonnaga seotud asjakohasus, võttes arvesse territooriumi geograafilisi ja looduslikke piiranguid.

Logistika parandamine

Ümberlaadimistoimingute maksumus ja nendele kuluv aeg on peamine tegur kombineeritud veo konkurentsivõime puudumisel võrreldes üheliigilise veoga. Arvamuse koostaja arvates võimaldaks logistika parandamine tänu digitaalsete lahenduste, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning ühendatud transpordisüsteemide kasutamisele ja tööjõu paremale koolitamisele suurendada kombineeritud veo atraktiivsust.

Keskkonnahoidlike energiaallikate ja tehnoloogiate edendamine

Ehkki direktiivi peamiste eesmärkide hulgas on õhusaasteainete heite vähendamine, ei nähta käesolevas õigusaktis ette meetmeid, mille abil soodustada energiatõhusate sõidukite ja taristute, taastuvate energiaallikate või uuenduslike tehnoloogiate ja digitaalsete lahenduste kasutamist. Arvamuse koostaja sõnastab vastavad ettepanekud, eeskätt täpsustades võimalike toetusmeetmete ulatust.

Ettevõtjate toetusmeetmete tõhustamine

Arvamuse koostaja soovib muuta 31. detsembriks 2021 siduvaks vähemalt ühe täiendava toetusmeetme vastuvõtmise igas liikmesriigis, eeskätt selleks, et vähendada kaubaveo mõju keskkonnale ja rahvatervisele.

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et toetusmeetmed peaksid olema sihipärasemad. Liikmesriigid peaksid soodustama investeerimist ümberlaadimisterminalidesse, mis võimaldavad vähendada kitsaskohti ja ummikupiirkondi, eeskätt linnapiirkondades ja linnalähedastes piirkondades, soodustada looduslike takistuste ületamist, näiteks mägipiirkondade puhul, tõhustada piiriüleseid ühendusi, vähendada õhusaasteainete heidet ning nende tööstuspiirkondade eraldatust, kus puuduvad sellised taristud.

Statistika ja Euroopa eesmärk minna üle muudele transpordiliikidele

Liit kehtestas eesmärgi minna kaubaveo puhul üle muudele transpordiliikidele 2030. aastaks 30 % ning 2050. aastaks 50 % ulatuses. Kombineeritud veo osakaalu järelevalve liikmesriikides ja liidu tasandil on sellegipoolest endiselt lünklik, eeskätt kättesaadava statistika puudulikkuse tõttu. Arvamuse koostaja muudaks rangemaks liikmesriikide aruandluskohustuse ja nõuab, et komisjon tagaks Euroopa eesmärkide saavutamise järelevalve kombineeritud veo valdkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Transpordi negatiivne mõju õhusaastele, kasvuhoonegaaside heitele, liiklusõnnetustele, mürale ja ummikutele on majanduse ning Euroopa elanike tervise ja heaolu seisukohast jätkuvalt problemaatiline. Vaatamata sellele, et negatiivse mõju peamiseks põhjuseks on maanteevedu, kasvab liidusisese kaupade maanteeveo maht 2050. aastaks prognooside kohaselt 60 %.

(1)  Transpordi negatiivne mõju õhusaastele, kasvuhoonegaaside heitele, liiklusõnnetustele, mürale ja ummikutele on majanduse ning Euroopa elanike tervise ja heaolu seisukohast jätkuvalt problemaatiline. Transpordist tuleb praegu umbes 23,3 % kasvuhoonegaaside koguheitest liidus ning 2014. aastal moodustas maanteetransport liidu transpordisektori kasvuhoonegaaside heitest 72,8 %. Igal aastal põhjustab õhusaaste liidus rohkem kui 400 000 enneaegse surma juhtumit, liiklusõnnetustes hukkub 26 000 inimest ning ummikute hinnanguline kulu on 1,1% Euroopa SKPst. Vaatamata sellele, et negatiivse mõju peamiseks põhjuseks on maanteevedu, võib liidusisese kaupade maanteeveo maht kasvada 2050. aastaks prognooside kohaselt 60 %.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Veotoimingute negatiivse mõju vähendamine on üks liidu transpordipoliitika peamistest eesmärkidest. Nõukogu direktiiv 92/106/EMÜ,21 millega kehtestatakse kombineeritud veo arengut soodustavad meetmed, on ainus liidu õigusakt, millega luuakse otsesed stiimulid üleminekuks kaupade maanteeveolt sellistele väiksema heitega transpordiliikidele nagu siseveetransport, meretransport ja raudteevedu.

(2)  Veotoimingute negatiivse mõju vähendamine on üks liidu transpordipoliitika peamistest eesmärkidest. Nõukogu direktiiv 92/106/EMÜ,21 millega kehtestatakse kombineeritud veo arengut soodustavad meetmed, on ainus liidu õigusakt, millega luuakse otsesed stiimulid üleminekuks kaupade maanteeveolt sellistele väiksema heitega transpordiliikidele nagu siseveetransport, meretransport ja raudteevedu. Selleks et negatiivseid välismõjusid kaupade maanteeveos veelgi vähendada, tuleks julgustada liikmesriike uurima ja jagama parimaid tavasid seoses paremate marsruutidega, võrkude optimeerimisega, veokipargi koormatuse suurendamisega ning võimalustega väliskulusid maksustada.

_________________

_________________

21 Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/106/EMÜ, millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38).

21 Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/106/EMÜ, millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Kaupade maanteevedude puhul, mille pikkus on üle 300 km, on eesmärgiks seatud üleminek muudele transpordiliikidele 30 % ulatuses 2030. aastaks ja enam kui 50 % ulatuses 2050. aastaks, et optimeerida mitmeliigiliste logistikasüsteemide toimimist muu hulgas energiatõhusamate transpordiliikide kasutamise edendamise kaudu; selle eesmärgi poole pürgimine on kulgenud oodatust aeglasemalt ja praeguste prognooside kohaselt eesmärki ei saavutata.

(3)  Kaupade maanteevedude puhul, mille pikkus on üle 300 km, on eesmärgiks seatud üleminek muudele transpordiliikidele 30 % ulatuses 2030. aastaks ja enam kui 50 % ulatuses 2050. aastaks, et optimeerida mitmeliigiliste logistikasüsteemide toimimist muu hulgas energiatõhusamate transpordiliikide kasutamise edendamise kaudu; selle eesmärgi poole pürgimine on kulgenud oodatust aeglasemalt ja praeguste prognooside kohaselt eesmärki ei saavutata. Kuna kombineeritud vedudel on kasutamata potentsiaali, on käesoleva direktiivi parendamise tulemus oluline, arvestades selle sektori panust Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Käesolev direktiiv peaks looma tingimusi tõhusateks ühend- ja mitmeliigilisteks kaubaveoteenusteks, pakkudes transpordiliikidele võrdseid tingimusi.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Direktiivi 92/106/EMÜ tuleks lihtsustada ja selle rakendamist parandada, vaadates läbi kombineeritud veoga seotud majanduslikud stiimulid, et soodustada kaubaveo puhul üleminekut maanteeveolt sellistele transpordiliikidele, mis on keskkonnasõbralikumad, ohutumad, energiatõhusamad ja tekitavad vähem ummikuid.

(5)  Direktiivi 92/106/EMÜ tuleks lihtsustada ja selle rakendamist parandada ja edendada, vaadates läbi kombineeritud veoga seotud majanduslikud stiimulid, et soodustada kaubaveo puhul üleminekut maanteeveolt sellistele vähem saastavatele transpordiliikidele, mis on keskkonnasõbralikumad, ohutumad, energiatõhusamad ja tekitavad vähem ummikuid. Seda arvestades tuleks julgustada parimate tavade uurimist ja jagamist seoses üleminekuga maanteetranspordilt raudteetranspordile.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Riigisisesed ühendveod moodustavad 19,3 % kõigist liidu ühendvedudest. Selliseid ühendvedusid ei toetata praegu direktiiviga 92/106/EMÜ ette nähtud toetusmeetmetega direktiivis sätestatud kombineeritud veo kitsa määratluse tõttu. Samas ulatub riigisisestest maanteevedudest tulenev negatiivne mõju ning eelkõige kasvuhoonegaaside heite ja ummikute mõju väljapoole riigipiire. Seega on vaja laiendada direktiivi 92/106/EMÜ kohaldamisala riigisisestele (liikmesriigi piires toimuvatele) kombineeritud vedudele, et toetada kombineeritud veo edasist arengut liidus ning seega laialdasemat üleminekut maanteeveolt raudtee-, sisevee- ja lähimerevedudele.

(6)  Riigisisesed ühendveod moodustavad 19,3 % kõigist liidu ühendvedudest. Selliseid ühendvedusid ei toetata praegu direktiiviga 92/106/EMÜ ette nähtud toetusmeetmetega direktiivis sätestatud kombineeritud veo kitsa määratluse tõttu. Samas ulatub riigisisestest maanteevedudest tulenev negatiivne mõju ning eelkõige kasvuhoonegaaside heite ja ummikute mõju väljapoole riigipiire. Seega on vaja laiendada direktiivi 92/106/EMÜ kohaldamisala riigisisestele (liikmesriigi piires toimuvatele) kombineeritud vedudele, et toetada kombineeritud veo edasist arengut liidus ning seega laialdasemat üleminekut maanteeveolt raudtee-, sisevee- ja lähimerevedudele. Kabotaažieeskirjadest erandi tegemine on endiselt piiratud mitme liikmesriigi vahel toimuvate rahvusvaheliste kombineeritud vedudega. Liikmesriigid peavad korraldama tõhusaid kontrolle, et tagada nende eeskirjade järgimine ja et edendada ühtlustatud töö- ja sotsiaalseid tingimusi eri transpordiliikide ja liikmesriikide vahel.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei muudeta direktiivi 92/106/EMÜ artiklit 4 kabotaažieeskirjadest erandi tegemise kohta. Kuna direktiivi kohaldamisala laiendati riigisisestele kombineeritud vedudele, siis tuleb üksikasjalikult selgitada, et seda erandit ei kohaldata riigisiseste toimingute suhtes.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kombineeritud veo kehtivas määratluses sätestatakse kombineeritud vedude maanteeveoetappide jaoks erinevad läbitava vahemaa pikkuse piirangud vastavalt maanteevälise etapi liigile; kui maanteeväline etapp on raudteevedu, siis ei ole vahemaa ülempiiri kindlaks määratud, vaid kohaldatakse lähima sobiva terminali mõistet, et võimaldada teatavat paindlikkust eriolukordades. Selline määratlus on tekitanud mitmeid rakendamisprobleeme, mis tulenevad eri tõlgendustest ja konkreetsetest raskustest rakendamistingimuste kindlaksmääramisel. Oleks kasulik kõnealused ebaselgused kõrvaldada, kuid samas säilitada teatav paindlikkus.

(8)  Kombineeritud veo kehtivas määratluses sätestatakse kombineeritud vedude maanteeveoetappide jaoks erinevad läbitava vahemaa pikkuse piirangud vastavalt maanteevälise etapi liigile; kui maanteeväline etapp on raudteevedu, siis ei ole vahemaa ülempiiri kindlaks määratud, vaid kohaldatakse lähima sobiva terminali mõistet, et võimaldada teatavat paindlikkust eriolukordades. Selline määratlus on tekitanud mitmeid rakendamisprobleeme, mis tulenevad eri tõlgendustest ja konkreetsetest raskustest rakendamistingimuste kindlaksmääramisel. Oleks kasulik kõnealused ebaselgused kõrvaldada, kuid samas säilitada teatav paindlikkus. Komisjon peaks täpsustama kriteeriume, mida kohaldatakse paindlikkuse kasutamisel, et tagada liikmesriikide vahel võrdsed kohaldamistingimused. Eeskätt tuleb arvesse võtta kombineeritud veo taristute ja teenuste kättesaadavust ja tulemuslikkust.

Selgitus

Paindlikkus on oluline, et vältida kombineeritud veo võimaluste piiramist. Tuleb aga täpsustada selle erandi ulatuse kriteeriume Euroopa tasandil, et vältida erinevat tõlgendamist liikmesriikides ning ettevõtjate ebavõrdset kohtlemist siseturul.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Selleks, et muuta kombineeritud vedu konkurentsivõimeliseks ja ettevõtjate jaoks atraktiivseks, eeskätt väga väikeste ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) jaoks, tuleb võimalikult suurel määral vähendada halduskoormust, mis võib võrreldes üheliigilise veoga kaasneda kombineeritud veoga.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Direktiivis 92/106/EMÜ kindlaks määratud kehtivate majanduslike toetusmeetmete ulatus on väga piiratud; need koosnevad maksumeetmetest (nimelt maksutagastustest või maksude vähendamisest), mida kohaldatakse ainult kombineeritud raudtee- ja maanteevedude puhul. Selliseid meetmeid tuleks laiendada kombineeritud vedudele, mis hõlmavad sisevee- ja meretransporti. Toetada tuleks ka muid asjaomast liiki meetmeid, näiteks taristuinvesteeringute toetusmeetmeid ja mitmesuguseid majanduslikke toetusmeetmeid.

(12)  Direktiivis 92/106/EMÜ kindlaks määratud kehtivate majanduslike toetusmeetmete ulatus on väga piiratud; need koosnevad maksumeetmetest (nimelt maksutagastustest või maksude vähendamisest), mida kohaldatakse ainult kombineeritud raudtee- ja maanteevedude puhul. Selliseid meetmeid tuleks laiendada kombineeritud vedudele, mis hõlmavad sisevee- ja meretransporti. Toetada tuleks ka muid asjaomast liiki meetmeid, näiteks taristusse ja digitaaltehnoloogiasse tehtavate investeeringute toetusmeetmeid ja mitmesuguseid majanduslikke toetusmeetmeid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Peamine taristuga seotud kitsaskoht, mis takistab üleminekut kaupade maanteeveolt muudele transpordiliikidele, on seotud ümberlaadimisterminalidega. Ümberlaadimisterminalide praegune paiknemine ja katvus liidus, vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses, on ebapiisav; samas ollakse lähedal olemasolevate ümberlaadimisterminalide mahutavuse piirile ning mahutavust tuleb suurendada, et tulla toime kaubaveomahu üldise kasvuga. Ümberlaadimisterminalide mahutavusse investeerimine võib vähendada üldisi ümberlaadimiskulusid ja tuua kaasa ühelt transpordiliigilt teisele ülemineku, nagu on juhtunud teatavates liikmesriikides. Seega peaksid liikmesriigid koostöös naaberliikmesriikide ja komisjoniga tagama uute kombineeritud veoks kasutatavate ümberlaadimisterminalide ehitamise ja ümberlaadimissuutlikkuse suurendamise või veoettevõtjatele kättesaadavaks tegemise. See stimuleeriks alternatiivsete kaubaveoviiside kasutamist ja soodustaks ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut, muutes kombineeritud veod seeläbi maanteeveoga võrreldes konkurentsivõimelisemaks. Ümberlaadimisterminalide katvust ja mahutavust tuleks suurendada vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses. Keskmiselt peaks igast liidus asuvast laadimispaigast kõige enam 150 km kaugusel asuma üks sobiv ümberlaadimisterminal.

(13)  Peamine taristuga seotud kitsaskoht, mis takistab üleminekut kaupade maanteeveolt muudele transpordiliikidele, on seotud ümberlaadimisterminalidega. Ümberlaadimisterminalide praegune paiknemine ja katvus liidus, vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses, on mõnel juhul ebapiisav; samas ollakse lähedal olemasolevate ümberlaadimisterminalide mahutavuse piirile, samas kui teisi terminale ei kasutata nende tegelikus mahus, mis võimaldaks tulla toime kaubaveomahu üldise kasvuga. Ümberlaadimisterminalide mahutavusse investeerimine, võrkude optimeerimine ja uute ümberlaadimistehnikate kasutuselevõtmine võib vähendada üldisi ümberlaadimiskulusid ja tuua kaasa ühelt transpordiliigilt teisele ülemineku, nagu on juhtunud teatavates liikmesriikides.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Liikmesriigid peaksid koostöös naaberliikmesriikide ja komisjoniga tagama, et veoettevõtjatele tehtaks kättesaadavaks tõhusate, kaasajastatud ja täies mahus kasutatavate terminalide võrgustik, et vastata transporditaristu praegusele ja tulevasele nõudlusele. See stimuleeriks alternatiivsete kaubaveoviiside kasutamist ja soodustaks ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut, muutes kombineeritud veod seeläbi maanteeveoga võrreldes konkurentsivõimelisemaks. Ümberlaadimisterminalide katvus ja suurendatud mahutavus tuleks saavutada vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses. Keskmiselt peaks igast liidus asuvast laadimispaigast kõige enam linnulennult 150 km kaugusel asuma üks sobiv ümberlaadimisterminal, seejuures tuleks arvesse võtta ka majanduslikke kriteeriumeid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Liikmesriigid peaksid lisaks kehtivatele meetmetele rakendama täiendavaid majanduslikke toetusmeetmeid, mis oleks suunatud kombineeritud veo eri etappidele, et vähendada kaupade maanteevedu ning soodustada muude transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi kasutamist, kahandades nii õhusaastet, kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste arvu, müra ja liiklusummikuid. Sellised meetmed võivad hõlmata teatavate maksude või veotasude vähendamist, kombineeritud vedude käigus tegelikult veetud ühendveo-laadimisüksustega seotud toetusi ning ümberlaadimiskulude osalist hüvitamist.

(14)  Liikmesriigid peaksid lisaks kehtivatele meetmetele rakendama täiendavaid majanduslikke toetusmeetmeid, mis oleks suunatud kombineeritud veo eri etappidele, et vähendada kaupade maanteevedu ning soodustada muude transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi kasutamist, või vähendada süsinikdioksiidiheidet maanteeveoetapil, kahandades nii õhusaastet, kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste arvu, müra ja liiklusummikuid. Selliseid meetmeid tuleks kohaldada peamiselt tundlikele aladele, nagu mägipiirkonnad, suured linnapiirkondade tööstussõlmed, piiriülesed ühendused, tööstuspiirkonnad, millel ei ole sellist infrastruktuuri ja ümberlaadimisterminale, et vähendada kitsaskohti ja ummikuid. Need võivad hõlmata teatavate maksude või veotasude vähendamist, kombineeritud vedude käigus tegelikult veetud ühendveo-laadimisüksustega seotud toetusi ning ümberlaadimiskulude osalist hüvitamist, mis aitaks vähendada transpordi sotsiaal-majanduslikku maksumust, saaste ja müra põhjustatud terviseriske, teenides samal ajal kodanike, ettevõtete ka keskkonna huve.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Liikmesriigid peaksid ellu viima täiendavaid meetmeid, et tõhustada kombineeritud veo keskkonnaga seotud tulemuslikkust, tõhusust ja säästlikkust, soodustades heiteta või vähese heitega transpordi ning alternatiivkütuste kasutamist, toetades energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamist kogu kombineeritud veo ahela jooksul ning vähendades transpordiga seotud häirivaid tegureid, näiteks müra, eeskätt raudteesektoris ning linnapiirkondade läheduses.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b)  Euroopa vahenditest ja liidu teadusuuringute rahastamise programmidest tuleks jätkuvalt toetada liikmesriike käesoleva direktiivi eesmärkide täitmisel.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 c)  Logistikasse investeerimine on ka oluline võimendav tegur kombineeritud veo konkurentsivõime suurendamiseks. Digitaalsete lahenduste, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või intelligentsete ühendatud süsteemide süstemaatilisem kasutamine võimaldaks hõlbustada andmete vahetamist, parandada tõhusust ja vähendada ümberlaadimistoimingute kulu ning viivitusi.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 d)  Investeerimine logistikaahela tööjõu koolitamisse, eeskätt ümberlaadimisterminalide tööjõu puhul, võimaldab samuti suurendada kombineeritud veo konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Kombineeritud vedude toetusmeetmeid tuleks rakendada Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise leping) sätestatud riigiabi eeskirjade põhimõtete kohaselt.

(15)  Ilma et rikutaks Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise leping) sätestatud riigiabi eeskirjade põhimõtteid, tuleks tagada kombineeritud vedude toetusmeetmetele teatav paindlikkus, et soodustada riigiabi kasutamist.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Toetusmeetmeid tuleks vastavalt vajadusele koordineerida liikmesriikide ja komisjoni vahel.

(16)  Et vältida lähestikku asuvate liikmesriikide kattuvaid investeeringuid, tuleks toetusmeetmeid vastavalt vajadusele koordineerida liikmesriikide ja komisjoni vahel tiheda koostöö kaudu liikmesriikide pädevate asutuste vahel.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Liikmesriigid peaksid toetusmeetmeid ka regulaarselt läbi vaatama, et tagada nende tulemuslikkus ja tõhusus.

(17)  Liikmesriigid peaksid toetusmeetmeid ka regulaarselt läbi vaatama, et tagada nende tulemuslikkus ja tõhusus ning et vajaduse korral võtta parandusmeetmeid. Komisjon peaks tagama liikmesriikide edastatud teabe alusel liikmesriikide võetud erinevate meetmete ja nende tõhususe analüüsi ning soodustama heade tavade jagamist.

Selgitus

Heade tavade, see tähendab liikmesriikide kehtestatud ja eriti tõhusateks osutunud toetusmeetmete levitamist tuleks suurendada, et anda riikidele kasulikku teavet investeeringute ja toetusmeetmete valimisel kombineeritud veo valdkonnas.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Võrreldava ja usaldusväärse statistika puudumine piirab praegu kombineeritud veo hindamist liidus ning meetmete võtmist selle potentsiaali kasutamiseks.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Et pidada sammu liidu transpordi ja eelkõige kombineeritud vedude turu arenguga, peaksid liikmesriigid koguma asjakohaseid andmeid ja teavet ning nende kohta komisjonile regulaarselt aruandeid esitama; komisjon peaks iga nelja aasta tagant esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva direktiivi kohaldamist käsitleva aruande.

(19)  Et pidada sammu liidu transpordi ja eelkõige kombineeritud vedude turu arenguga, peaksid liikmesriigid koguma asjakohaseid andmeid ja teavet ning nende kohta komisjonile regulaarselt aruandeid esitama; komisjon peaks iga nelja aasta tagant esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning liikmesriikide pädevatele asutustele käesoleva direktiivi kohaldamist käsitleva aruande.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Komisjon peaks vastutama käesoleva direktiivi nõuetekohase kohaldamise eest ning Euroopa kombineeritud veo arendamise eesmärgi täitmise eest 2030. ja 2050. aastaks. Selleks peaks komisjon regulaarselt hindama kombineeritud veo osakaalu igas liikmesriigis, võttes aluseks nende edastatud teabe, ning peaks vajadusel tegema ettepanekuid käesoleva direktiivi muutmiseks, et saavutada liidu eesmärk.

Selgitus

Komisjonil peaks olema olulisem osa Euroopa kombineeritud veo eesmärkide täitmise järelevalves, võttes vajaduse korral parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Läbipaistvus on oluline kõigi kombineeritud veoga seotud sidusrühmade jaoks ja eelkõige nende sidusrühmade jaoks, keda käesolev direktiiv mõjutab. Sellise läbipaistvuse toetamiseks ja täiendava koostöö edendamiseks tuleks igas liikmesriigis määrata pädevad asutused.

(20)  Läbipaistvus on oluline kõigi kombineeritud veoga seotud sidusrühmade jaoks ja eelkõige nende sidusrühmade jaoks, keda käesolev direktiiv mõjutab. Sellise läbipaistvuse toetamiseks ja täiendava koostöö edendamiseks tuleks igas liikmesriigis määrata pädev asutus.

Selgitus

Selleks, et parandada kontaktpunkti nähtavust, tagada direktiivi elluviimisel sidusus, vähendada halduslikku dubleerimist ning hõlbustada elluviimise järelevalvet, tuleb piirduda ühe pädeva asutusega liikmesriigi kohta.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, milleks on maanteeveolt keskkonnahoidlikumatele transpordiliikidele ülemineku edendamine ning seeläbi liidu transpordisüsteemi negatiivse välismõju vähendamine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning neid saab paremini saavutada liidu tasandil, võttes arvesse kombineeritud kaubaveo peamiselt piiriülest iseloomu ja taristute omavahelist seotust ning probleeme, mille lahendamiseks direktiiv on ette nähtud, võib liit võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(22)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, milleks on maanteeveolt keskkonnahoidlikumatele transpordiliikidele ülemineku edendamine ning seeläbi liidu transpordisüsteemi negatiivse välismõju vähendamine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning neid saab paremini saavutada liidu tasandil, võttes arvesse eeskätt kombineeritud kaubaveo piiriülest iseloomu ja taristute omavahelist seotust ning probleeme, mille lahendamiseks direktiiv on ette nähtud, võib liit võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Maanteeveoetapi pikkuse piirangut võib ületada kombineeritud maantee- ja raudteevedude puhul, kui selleks on loa andnud liikmesriik või liikmesriigid, kelle territooriumil maanteeveoetapp toimub, et jõuda geograafiliselt lähimasse transporditerminali, kus on olemas peale- või mahalaadimiseks vajalik ümberlaadimissuutlikkus, mis hõlmab ümberlaadimisvahendeid, terminali mahutavust ja asjakohaseid raudtee-kaubaveoteenuseid.

Maanteeveoetapi pikkuse piirangut võib ületada kombineeritud vedude puhul, et jõuda geograafiliselt lähimasse ümberlaadimisterminali, sealhulgas siis, kui see asub muus liikmesriigis, kus on olemas peale- või mahalaadimiseks vajalik ümberlaadimissuutlikkus, mis hõlmab ümberlaadimisvahendeid, terminali mahutavust, selle lahtiolekuaegu ja asjakohaseid kaubaveoteenuseid. Selleks et vältida erinevaid tõlgendusi liikmesriikide poolt, peaks komisjon käesoleva direktiivi täiendamiseks võtma vastu delegeeritud õigusakti kooskõlas artikli 10 lõikega a, et sätestada kriteeriumid, mille alusel võivad kombineeritud vedude ettevõtjad kombineeritud vedude maanteeveoetapi pikkuse piirangut ületada. Liikmesriigid vastutavad selle eest, et ettevõtjaid neid eeskirju täidaksid, ning edastavad komisjonile vajaliku teabe lubade kohta, sealhulgas põhjendused erandite tegemiseks ja nende kestuse.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kombineeritud vedu loetakse liidus toimuvaks, kui kõnealune liidus toimuv vedu või selle osa vastab lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.

4.  Kombineeritud vedu loetakse liidus toimuvaks, kui kõnealune liidus toimuv vedu või selle osa vastab lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Kombineeritud vedu võib käesoleva direktiivi tähenduses alata või lõppeda kolmandas riigis või seda läbida.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  kombineeritud vedusid teenindavate terminalide arv ja geograafiline katvus ning nendes terminalides aastas tehtavate ümberlaadimiste arv;

c)  kombineeritud vedusid teenindavate terminalide arv ja geograafiline katvus ning nendes terminalides aastas tehtavate ümberlaadimiste arv seoses kasutatud mahutavusega;

Selgitus

On vaja teavet asjaomaste terminalide tegeliku asukoha ja juurdepääsetavuse kohta, samuti ajakohastatud hinnangut nende kasutatud mahutavuse või arenguruumi kohta.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  kombineeritud veo ja erinevate transpordiliikide osakaalu muutumine territooriumil;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriikide aruannete põhjal koostab ja esitab komisjon esmakordselt [xx/xx/xxx - 9 kuud pärast liikmesriikide aruannete esitamise tähtaega] ja seejärel iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitletakse järgmist:

3.  Liikmesriikide aruannete põhjal, sealhulgas kogu liidus kasutatava ühise metoodika ja näitajate alusel kogutud statistiliste andmete põhjal koostab ja esitab komisjon esmakordselt [xx/xx/xxx - 9 kuud pärast liikmesriikide aruannete esitamise tähtaega] ja seejärel iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikide pädevatele asutustele aruande, milles käsitletakse järgmist:

Selgitus

Muudatusettepanekus rõhutatakse, kui tähtsad on statistilised andmed, mida liikmesriigid peavad esitama kogu liidus kasutatava ühise metoodika alusel.

Muudatusettepanek   30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kombineeritud veo majanduslik areng, eelkõige eri transpordiliikide keskkonnatoime muutumist silmas pidades;

a)  kombineeritud veo majanduslik areng liikmesriikide ja liidu tasandil, eelkõige eri transpordiliikide keskkonnatoime muutumist silmas pidades;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  artikliga 6 ette nähtud toetusmeetmete tulemuslikkus ja tõhusus;

c)   artikliga 6 ette nähtud toetusmeetmete tulemuslikkus ja tõhusus, täpsustades kõige tõhusamaid meetmeid käesoleva direktiivi eesmärkide täitmiseks ja liikmesriikide häid tavasid;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  kombineeritud veo osakaalu muutumine igas liikmesriigis ja liidu tasandil, et viia ellu liidu eesmärgid aastateks 2030 ja 2050;

Selgitus

Komisjonil peaks olema olulisem osa Euroopa kombineeritud veo eesmärkide täitmise järelevalves, võttes vajaduse korral parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  selliste kombineeritud vedudel kasutatavate ümberlaadimisterminalide ehitamine ja vajaduse korral nende laiendamine;

a)   selliste kombineeritud vedudel kasutatavate ümberlaadimisterminalide laiendamine või vajaduse korral uute terminalide ehitamine. Neile investeeringutele eelneb mõjuhinnang, millega soovitakse ühelt poolt veenduda käesoleva direktiivi eesmärkide täitmises ning teiselt poolt tagada selliste investeeringute majanduslik ja keskkonnaga seotud asjakohasus, võttes arvesse asjaomase territooriumi geograafilisi ja looduslikke piiranguid. Liikmesriigid peavad prioriteetseks investeerimist uutesse ümberlaadimistehnikatesse ja ümberlaadimisterminalide arendamisse, et vähendada kitsaskohti ja ummikuid;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  olemasolevate terminalide toimimistõhususe suurendamine.

b)   olemasolevate ümberlaadimisterminalide toimimistõhususe suurendamine, mis võimaldab luua liidus terminalide võrgu, et tulla oime kaubaveovajaduste mahuga, toetades muu hulgas ühendatud süsteemide integreerimist ja toimingute automatiseerimist, investeerimist digitaalsesse logistikasse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse ning intelligentsetesse transpordisüsteemidesse.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid koordineerivad meetmeid naaberliikmesriikide ja komisjoniga tagamaks, et selliste meetmete rakendamisel on prioriteet sobivate terminalide tasakaalustatud ja piisava geograafilise jaotuse tagamine liidus ning eelkõige TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses nii, et ükski paik liidus ei oleks kõnealust liiki terminalist kaugemal kui 150 km.

Liikmesriigid koordineerivad meetmeid naaberliikmesriikide vahel, eeskätt tänu pädevate asutuste tihedale koostööle, ja komisjoniga tagamaks, et selliste meetmete rakendamisel on prioriteet ümberlaadimisterminalide piisava geograafilise jaotuse tagamine kogu liidus ning eelkõige TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu ulatuses nii, et ükski paik liidus ei oleks kõnealust liiki terminalist kaugemal kui 150 km linnulennul. Liikmesriigid võivad teha 150 km reeglist erandi, kui sellised rajatised ei ole majanduslikult asjakohased või territooriumi geograafilise või loodusliku eripäraga seotud põhjustel. Sellise erandi tegemist peab pädev asutus nõuetekohaselt põhjendama.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta täiendavaid meetmeid kombineeritud vedude konkurentsivõime suurendamiseks võrreldes nende alternatiiviks olevate samaväärsete maanteevedudega.

31. detsembriks 2021 võtavad liikmesriigid vähemalt ühe majanduslikku ja õiguslikku laadi lisameetme, et suurendada – ka tehnoloogia abil – kombineeritud vedude konkurentsivõimet võrreldes nende alternatiiviks olevate samaväärsete maanteevedudega, eelkõige selleks, et vähendada ümberlaadimistoimingute ajakulu ja maksumust.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on õhutada liikmesriike määrama kindlaks poliitikad ja meetmed kombineeritud vedude edendamiseks ja arendamiseks. Need poliitikad ja meetmed peaksid olema nii majanduslikud kui ka õiguslikud ning neid tuleks saavutada eelkõige tehnoloogia abil.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellised meetmed võivad olla seotud mis tahes kombineeritud veo või selle osaga, näiteks maanteeveoetapi, maanteevälise etapi, nende läbimiseks kasutatava sõiduki, asjaomase laadimisüksuse või ümberlaadimistoimingutega.

Sellised meetmed võivad olla seotud mis tahes kombineeritud veo või selle osaga, näiteks maanteeveoetapi, maanteevälise etapi, nende läbimiseks kasutatava sõiduki, asjaomase laadimisüksuse või ümberlaadimistoimingutega ja tööjõu koolitamisega.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  31. detsembriks 2021 võtavad liikmesriigid vähemalt ühe lisameetme, et vähendada kaubavedude mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, edendades näiteks sõidukite tõhusust, alternatiivsete ja vähem saastavate kütuste kasutamist, taastuvenergia kasutamist, sh terminalides, või transpordivõrkude tõhusamat kasutamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamise kaudu.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva artikli kohaselt võetud meetmetest ja nende täpsemast sisust.

6.  Liikmesriik hindab kõnealuste meetmete mõju ja oma vajadusi uuesti vähemalt iga nelja aasta järel, kohandades meetmeid vastavalt vajadusele.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Liikmesriik hindab kõnealuste meetmete mõju ja hindab oma vajadusi uuesti vähemalt iga nelja aasta järel, kohandades meetmeid vastavalt vajadusele.

7.  Liikmesriigid esitavad komisjonile aruandeid artikli 5 lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaselt käesoleva artikli kohaldamisel võetud meetmete kohta, kirjeldades neid koos täpse ajakavaga, esitades nende mõju tagajärjed ja teavitades võimalikest võetud või kavandatavatest parandusmeetmetest.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 6 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Liikmesriigid tagavad, et kombineeritud veo toetusmeetmete eesmärk on vähendada kaupade maanteevedu ja soodustada muude transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi kasutamist, kahandades nii õhusaastet, kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste arvu, müra ja liiklusummikuid.

8.  Liikmesriigid tagavad, et kombineeritud veo toetusmeetmete eesmärk on vähendada kaupade maanteevedu ja soodustada muude transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi, vähese heitega sõidukite või väiksema heitega alternatiivkütuste, näiteks biokütused, taastuvenergiast toodetud elektri, maagaasi või vesinikkütuseelementide kasutamist, kahandades nii õhusaastet, kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste arvu, müra ja liiklusummikuid.

Selgitus

Kuna üks direktiivi peamisi eesmärke on vähendada õhusaasteainete heidet, siis tuleb innustada vähese heitega sõidukite ja kütuste kasutamist, eeskätt maanteeveoetapil. Vähese CO2-heitega raskesõidukitel on suur potentsiaal transpordi CO2-heite vähendamiseks.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 9a – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad vähemalt ühe pädeva asutuse, kelle ülesanne on tagada käesoleva direktiivi rakendamine ja olla selle rakendamisega seoses peamine kontaktpunkt.

Liikmesriigid määravad ühe pädeva asutuse, kelle ülesanne on tagada käesoleva direktiivi rakendamine ja olla selle rakendamisega seoses peamine kontaktpunkt.

Selgitus

Selleks, et parandada kontaktpunkti nähtavust, tagada direktiivi elluviimisel sidusus, vähendada halduslikku dubleerimist ning hõlbustada elluviimise järelevalvet, tuleb piirduda ühe pädeva asutusega liikmesriigi kohta.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 9a – lõige 1 – teine lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad esimeses lõigus osutatud pädevatest asutustest teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Liikmesriigid teatavad esimeses lõigus osutatud pädevast asutusest teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Selgitus

Selleks, et parandada kontaktpunkti nähtavust, tagada direktiivi elluviimisel sidusus, vähendada halduslikku dubleerimist ning hõlbustada elluviimise järelevalvet, tuleb piirduda ühe pädeva asutusega liikmesriigi kohta.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Direktiiv 92/106/EMÜ

Artikkel 9a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et riigi pädevad asutused teevad koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutustega. Selleks tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused vahetavad üksteisega käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalikku teavet. Vahetatava teabe puhul peab teabe vastu võtnud asutus tagama sama konfidentsiaalsustaseme kui asutus, kust teave pärit on.

2.  Liikmesriigid tagavad, et riigi pädevad asutused teevad koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutustega, eeskätt selleks, et parandada piiriüleseid ühendusi ja tagada nii ELis kui väljaspool ELi tehtud investeeringute jätkuvus ja sidusus. Selleks tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused vahetavad üksteisega käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalikku teavet. Vahetatava teabe puhul peab teabe vastu võtnud asutus tagama sama konfidentsiaalsustaseme kui asutus, kust teave pärit on.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel

Viited

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

29.11.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Michel Dantin

29.1.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

19.3.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.5.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

53

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

53

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller

ECR

John Flack, Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

EFDD

Julia Reid

3

0

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI 

Zoltán Balczó

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel

Viited

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

EP-le esitamise kuupäev

8.11.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Daniela Aiuto

11.12.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

1.2.2018

25.4.2018

9.7.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.7.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Anna Hedh, Krzysztof Hetman

Esitamise kuupäev

19.7.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

2

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 23. august 2018Õigusalane teave