Nós Imeachta : 2017/0290(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0259/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0259/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 27/03/2019 - 18.9
CRE 27/03/2019 - 18.9

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0308

TUARASCÁIL     ***I
PDF 994kWORD 154k
19.7.2018
PE 619.311v04-00 A8-0259/2018

ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 92/106/CEE maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit

(COM(2017)0648 – C8‑0391/2017 – 2017/0290(COD))

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Rapóirtéir: Daniela Aiuto

.

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 92/106/CEE maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit

(COM(2017)0648 – C8‑0391/2017 – 2017/0290(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0648),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 91(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0391/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Parlaimint na Sualainne, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Aibreán 2018(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eorpach na Réigiún,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0259/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  An tionchar diúltach atá ag an iompar ar thruailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí, torann agus plódú, leanann sé d’fhadhbanna a chruthú don gheilleagar agus do shláinte agus folláine shaoránaigh na hEorpa. Cé gurb é iompar de bhóthar an phríomhchúis leis na héifeachtaí diúltacha sin, meastar go méadóidh iompar lasta de bhóthar faoi 60 faoin gcéad faoin mbliain 2050.

(1)  Is é aidhm fhoriomlán na Treorach seo ná gréasán iompair ilmhódach agus tíosach ar acmhainní a bhunú agus laghdú a dhéanamh ar an tionchar diúltach atá ag an iompar ar thruailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí, torann agus plódú tráchta.

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Ar cheann de na príomhspriocanna atá fós le beartas iompair an Aontais tá laghdú ar an tionchar diúltach atá ag gníomhaíochtaí iompair. Tá Treoir 92/106/CEE21 ón gComhairle, lena mbunaítear bearta chun forbairt an iompair chomhcheangailte a spreagadh, ar an aon ghníomh reachtach ón Aontas lena ndreasaítear go díreach an t-aistriú ó iompar lasta de bhóthar chuig modhanna iompair lena ngabhann astaíochtaí níos ísle, amhail iompar d’uiscebhealaí intíre, iompar muirí agus iompar d’iarnród.

(2)  Ar cheann de na príomhspriocanna atá fós le beartas iompair an Aontais tá laghdú ar an tionchar diúltach atá ag gníomhaíochtaí iompair. Tá Treoir 92/106/CEE21 ón gComhairle, lena mbunaítear bearta chun forbairt an iompair chomhcheangailte a spreagadh, ar an aon ghníomh reachtach ón Aontas lena ndreasaítear go díreach an t-aistriú ó iompar lasta de bhóthar chuig modhanna iompair lena ngabhann astaíochtaí níos ísle, amhail iompar d’uiscebhealaí intíre, iompar muirí agus iompar d’iarnród. Chun éifeachtaí diúltacha an iompair de bhóthar a laghdú tuilleadh, ba cheart go spreagfaí comhroinnt dea-chleachtas idir na Ballstáit maidir le réitigh as a n-eascródh ródúchán níos fearr, barrfheabhsú na líonraí, méaduithe ar éifeachtúlacht ualaigh agus na féidearthachtaí i ndáil le costais sheachtracha a ghearradh, agus ba cheart go spreagfaí taighde air sin freisin.

_________________

_________________

21 Treoir 92/106/CEE ón gComhairle an 7 Nollaig 1992 maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit (IO L 368, 17.12.1992, lch. 38).

21 Treoir 92/106/CEE ón gComhairle an 7 Nollaig 1992 maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit (IO L 368, 17.12.1992, lch. 38).

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  An sprioc 30% d’iompar lasta de bhóthar os cionn 300 km a aistriú chuig modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród nó iompar d’uiscebhealach faoi 2030 agus níos mó ná 50% de a aistriú chuig modhanna eile iompair faoi 2050, chun feidhmíocht slabhraí lóistíochta ilmhódacha a bharrfheabhsú, lena n-áirítear trí úsáid mhéadaithe a bhaint as modhanna atá níos tíosaí ar fhuinneamh, tá an dul chun cinn atá déanta ar an sprioc sin níos moille ná a measadh agus, de réir na réamh-mheastachán reatha, ní bhainfear amach í.

(3)  Maidir leis an sprioc 30% d’iompar lasta de bhóthar os cionn 300 km a aistriú chuig modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród nó iompar d’uiscebhealach faoi 2030 agus níos mó ná 50% de a aistriú chuig modhanna eile iompair faoi 2050, tá sí le baint amach trí ghnóthachain éifeachtúlachta agus trí fheabhsuithe ar an mbonneagar in earnáil an iarnróid agus in earnáil an uisce-iompair.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Chuir Treoir 92/106/CEE le beartas an Aontais um iompar comhcheangailte a fhorbairt agus le méid suntasach lasta a aistriú ar shiúl ón mbóthar. Laghdaíodh tionchar na Treorach sin go suntasach, áfach, mar gheall ar na heasnaimh atá ann ar a cur chun feidhme, go háirithe an teanga dhébhríoch agus na forálacha atá as dáta a leagtar amach inti, agus raon feidhme teoranta na mbeart tacaíochta.

(4)  Chuir Treoir 92/106/CEE le beartas an Aontais um iompar comhcheangailte a fhorbairt agus le méid suntasach lasta a aistriú ar shiúl ón mbóthar. Mar thoradh ar easnaimh i gcur chun feidhme na Treorach sin, go háirithe maidir le teanga dhébhríoch agus forálacha atá as dáta, raon feidhme teoranta a beart tacaíochta, mar aon leis na bacainní maorlathacha agus caomhnaitheachta laistigh den earnáil iarnróid, tá laghdú suntasach déantar ar a tionchar.

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  Leis an Treoir seo, ba cheart go ndéanfaí an bealach a réiteach do sheirbhísí lasta idirmhódacha agus ilmhódaigh éifeachtúla, lena n-áiritheofar cothroime iomaíochta le haghaidh gach modha iompair.

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Ba cheart Treoir 92/106/CEE a shimpliú agus a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr trí athbhreithniú a dhéanamh ar na dreasachtaí eacnamaíocha d’iompar comhcheangailte d’fhonn aistriú earraí ó iompar de bhóthar chuig modhanna eile a spreagadh, ar modhanna iad nach bhfuil chomh díobhálach céanna don chomhshaol, atá níos sábháilte agus níos tíosaí ar fhuinneamh agus nach bhfuil an leibhéal céanna plódaithe ag baint leo.

(5)  Ba cheart Treoir 92/106/CEE a shimpliú agus a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr trí athbhreithniú a dhéanamh ar na dreasachtaí eacnamaíocha d’iompar comhcheangailte, agus é mar aidhm leis sin feabhas a chur ar iomaíochas iompair iarnróid agus uisce-iompair i gcomparáid le hiompar de bhóthar.

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Is oibríochtaí idirmhódacha náisiúnta 19,3 % den iompar idirmhódach ar fad san Aontas. Ní bhaineann oibríochtaí den sórt sin tairbhe as na bearta tacaíochta dá bhforáiltear le Treoir 92/106/CEE faoi láthair mar gheall ar raon feidhme teoranta an tsainmhínithe ar iompar comhcheangailte. Mar sin féin, tá tionchar lasmuigh de theorainneacha náisiúnta ag éifeacht dhiúltach na n-oibríochtaí náisiúnta iompair de bhóthar, mar atá astaíochtaí gás ceaptha teasa agus plódú go háirithe. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach raon feidhme Threoir 92/106/CEE a leathnú chuig oibríochtaí náisiúnta iompair chomhcheangailte (laistigh de Bhallstát) chun tacú le hiompar comhcheangailte a fhorbairt a thuilleadh san Aontas, rud a chabhróidh leis an aistriú módach ó iompar de bhóthar chuig iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus loingseoireacht ghearrthurais.

(6)  Is oibríochtaí idirmhódacha náisiúnta 19.3 % den iompar idirmhódach ar fad san Aontas. Ní bhaineann oibríochtaí den sórt sin tairbhe as na bearta tacaíochta dá bhforáiltear le Treoir 92/106/CEE faoi láthair mar gheall ar raon feidhme teoranta an tsainmhínithe ar iompar comhcheangailte. Mar sin féin, tá tionchar thar na teorainneacha náisiúnta ag éifeacht dhiúltach na n-oibríochtaí náisiúnta iompair de bhóthar agus, go háirithe, tá tionchar ag astaíochtaí gás ceaptha teasa agus plódú. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach raon feidhme Threoir 92/106/CEE a leathnú chuig oibríochtaí náisiúnta iompair chomhcheangailte (laistigh de Bhallstát) chun tacú le hiompar comhcheangailte a fhorbairt tuilleadh san Aontas, rud a chabhróidh leis an aistriú módach ó iompar de bhóthar chuig iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus loingseoireacht ghearrthurais. Tá an maolú ar na rialacha cabatáiste teoranta go fóill, áfach, d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte idirnáisiúnta arna ndéanamh idir Ballstáit éagsúla. Beidh sé de cheangal ar na Ballstáit seiceálacha éifeachtacha a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar na rialacha sin a chomhlíonadh agus chun comhchuibhiú dálaí oibre agus sóisialta a chur chun cinn ar fud na modhanna éagsúla iompair agus na mBallstát éagsúil.

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a)  Chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, ba cheart go mbeadh na céimeanna bóthair d’oibríocht iompair chomhcheangailte cumhdaithe le Rialachán (CE) Uimh. 1071/20091a ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus le Rialachán (CE) Uimh. 1072/20091b ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle má tá siad ina gcuid d’oibríocht iompair idirnáisiúnta nó d’oibríocht iompair intíre faoi seach. Is gá freisin cosaint shóisialta na dtiománaithe a dhéanann gníomhaíochtaí i mBallstát eile a áirithiú. Forálacha i ndáil le tiománaithe a phostú, dá bhforáiltear faoi Threoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1c, agus i ndáil le forfheidhmiú na bhforálacha sin faoi Threoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1d, ba cheart go mbeadh feidhm acu maidir le tarlóirí a oibríonn ar chéimeanna bóthair d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte. Ba cheart céimeanna bóthair a mheas a bheith ina gcuid dhílis d’oibríocht iompair chomhcheangailte aonair. Go háirithe, na rialacha i ndáil le hoibríochtaí iompair idirnáisiúnta dá bhforáiltear leis na Treoracha sin, ba cheart go mbeadh feidhm acu maidir le céimeanna bóthair atá mar chuid d’oibríocht iompair chomhcheangailte idirnáisiúnta. Sa bhreis air sin, i gcás oibríochtaí cabatáiste, ba cheart go mbeadh feidhm ag na rialacha maidir le hiompar cabatáiste a leagtar síos i Rialachán 1072/2009 i ndáil le céimeanna bóthair atá ina gcuid d’oibríocht iompair chomhcheangailte intíre.

 

_________________

 

1aRialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle, (IO L 300, 14.11.2009, lch. 51).

 

1bRialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtain ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar, (IO L 300, 14.11.2009, lch. 72).

 

1cTreoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1).

 

1dTreoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (‘Rialachán IMI’) ( IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9a)  Is gá a shoiléiriú go bhfuil sé ceadaithe 44 thona ollmheáchain a bheith i leantóirí agus i leathleantóirí atá intógtha le craein má tá na haonad luchtaithe aitheanta de réir chaighdeáin idirnáisiúnta ISO6346 agus EN13044.

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  De bhrí go n-úsáidtear stampaí ar bhealach seanchaite chun a chruthú gur cuireadh oibríocht iompair chomhcheangailte i gcrích, cuirtear cosc ar fhorfheidhmiú éifeachtach na mbeart nó fíorú na hincháilitheachta do na bearta dá bhforáiltear i dTreoir 92/106/CEE. Ba cheart soiléiriú a thabhairt maidir leis an bhfianaise atá ag teastáil chun a chruthú go bhfuil oibríocht iompair chomhcheangailte á déanamh agus maidir leis an modh ina soláthrófar fianaise den sórt sin. Ba cheart úsáid agus tarchur faisnéise leictreonaí iompair a spreagadh agus shimpleodh sin an soláthar fianaise ábhartha agus an dóigh a bpléann na húdaráis ábhartha leis an bhfianaise sin. Ba cheart formáid atá iontaofa agus barántúil a úsáid. Ba cheart forbairtí ar leibhéal an Aontais a chur san áireamh sa chreat rialála agus i dtionscnaimh lena simplítear nósanna imeachta riaracháin agus digitiú na ngnéithe iompair.

(11)  De bhrí go n-úsáidtear stampaí ar bhealach as dáta chun a chruthú gur cuireadh oibríocht iompair chomhcheangailte i gcrích, cuirtear cosc ar fhorfheidhmiú éifeachtach na mbeart nó fíorú na hincháilitheachta do na bearta dá bhforáiltear i dTreoir 92/106/CEE. Ba cheart soiléiriú a thabhairt maidir leis an bhfianaise atá ag teastáil chun a chruthú go bhfuil oibríocht iompair chomhcheangailte á déanamh agus maidir leis an modh ina soláthrófar fianaise den sórt sin. Ba cheart úsáid agus tarchur faisnéise leictreonaí iompair a spreagadh, rud a shimpleodh an soláthar fianaise ábhartha agus an dóigh a bpléann na húdaráis ábhartha leis an bhfianaise sin, d’fhonn úsáid doiciméad páipéir a chéimniú amach sa todhchaí. Ba cheart formáid atá iontaofa agus barántúil a úsáid. Ba cheart forbairtí ar leibhéal an Aontais a chur san áireamh sa chreat rialála agus i dtionscnaimh lena simplítear nósanna imeachta riaracháin agus digitiú na ngnéithe iompair.

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11a)  D’fhonn an t-iompar comhcheangailte a dhéanamh iomaíoch agus tarraingteach d’oibreoirí, go háirithe do mhicrifhiontair agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), ba cheart go n-íoslaghdófaí an t-ualach riaracháin a bhaineann le hoibríocht iompair chomhcheangailte , seachas oibríocht iompair aonmhódaigh, a dhéanamh.

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Tá raon feidhme na mbeart reatha tacaíochta eacnamaíche a shainítear i dTreoir 92/106/CEE an-teoranta. Is é a chuimsítear ann ná bearta fioscacha (eadhon cánacha a aisíoc nó a laghdú) nach mbaineann ach le hoibríochtaí iompair chomhcheangailte d’iarnród/de bhóthar. Ba cheart bearta den sórt sin a leathnú chuig oibríochtaí iompair chomhcheangailte lena gcumhdaítear iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí. Ba cheart tacú le cineálacha ábhartha eile beart freisin amhail bearta tacaíochta infheistíochta bonneagair nó bearta difriúla tacaíochta eacnamaíche.

(12)  Tá raon feidhme na mbeart reatha tacaíochta eacnamaíche a shainítear i dTreoir 92/106/CEE an-teoranta. Is é a chuimsítear ann ná bearta fioscacha (eadhon cánacha a aisíoc nó a laghdú) nach mbaineann ach le hoibríochtaí iompair chomhcheangailte d’iarnród/de bhóthar. Ba cheart bearta den sórt sin a leathnú chuig oibríochtaí iompair chomhcheangailte lena gcumhdaítear iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí. Ba cheart tacú le cineálacha ábhartha eile beart freisin, amhail bearta tacaíochta infheistíochta maidir le bonneagar agus teicneolaíocht dhigiteach nó bearta éagsúla tacaíochta eacnamaíche. I ndáil le teicneolaíochtaí digiteacha, ba cheart foráil a dhéanamh d’idirthréimhse le haghaidh dí-ábharú a dhéanamh ar dhoiciméid lena ndeimhnítear go bhfuil iompar comhcheangailte tar éis tarlú. Le linn na hidirthréimhse sin, ba cheart ionstraimí na n-údarás cigireachta a uasghrádú ó thaobh na teicneolaíochta de. Ba cheart do na Ballstáit tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht i gcríochfoirt thrasloingsithe chun plódú tráchta ar na bóithre a laghdú, chun maolú a dhéanamh ar scoiteacht limistéar tionsclaíoch nach bhfuil bonneagar den sórt sin iontu agus chun inrochtaineacht agus nascacht dhigiteach na saoráidí láimhseála lasta a fheabhsú.

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Is ar leibhéal an chríochfoirt trasloingsithe atá an príomhscrogall bonneagair lena gcuirtear bac ar an aistriú ó iompar lasta de bhóthar chuig modhanna eile iompair. Ní leor dáileadh ná cumhdach reatha na gcríochfort trasloingsithe san Aontas – nó ní leor iad feadh an Chroíghréasáin agus an Ghréasáin Chuimsithigh reatha TEN-T ar a laghad ach dá ainneoin sin, táthar ar tí teorainn acmhainne na gcríochfort reatha trasloingsithe a shroicheadh agus beidh gá an acmhainn sin a fhorbairt chun go mbeifear in ann déileáil leis an bhfás foriomlán ar thrácht lasta. D’fhéadfaí costais fhoriomlána trasloingsithe a laghdú agus ar an gcaoi sin aistriú módach gaolmhar a spreagadh dá ndéanfaí infheistíocht in acmhainn na gcríochfort trasloingsithe, mar a léiríodh i roinnt Ballstát cheana. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit, ag gníomhú dóibh i gcomhar le Ballstáit chomharsanacha agus leis an gCoimisiún, a áirithiú go dtógfar tuilleadh críochfort trasloingsithe le haghaidh iompar comhcheangailte nó go gcuirfear tuilleadh acmhainn trasloingsithe ar fáil d’oibreoirí iompair. Bheadh an méid sin ina dhreasacht chun dul de roghanna eile iompair lasta agus mhéadódh sé aistriú módach, rud a dhéanfadh oibríochtaí iompair chomhcheangailte níos iomaíche ná iompar de bhóthar amháin. Ba cheart cumhdach agus acmhainn mhéadaithe na gcríochfort trasloingsithe a bhunú feadh an Chroíghréasáin agus an Ghréasáin Chuimsithigh TEN-T atá ann cheana ar a laghad. Ar an meán, ba cheart críochfort trasloingsithe oiriúnach amháin ar a laghad le haghaidh iompar comhcheangailte a bheith lonnaithe fad nach mó ná 150 km ó aon láthair loingsithe san Aontas.

(13)  Is ar leibhéal an chríochfoirt trasloingsithe atá an príomhscrogall bonneagair lena gcuirtear bac ar an aistriú ó iompar lasta de bhóthar chuig modhanna eile iompair, agus is measa atá an scéal mar gheall ar nach bhfuil gréasán TEN-T curtha chun feidhme ar bhealach comhleanúnach. Ní leor dáileadh ná cumhdach reatha na gcríochfort trasloingsithe san Aontas – nó ní leor iad feadh an Chroíghréasáin agus an Ghréasáin Chuimsithigh reatha TEN-T ar a laghad ach dá ainneoin sin, táthar ar tí teorainn acmhainne na gcríochfort reatha trasloingsithe a shroicheadh agus beidh gá an acmhainn sin a fhorbairt chun go mbeifear in ann déileáil leis an bhfás foriomlán ar thrácht lasta. D’fhéadfaí costais fhoriomlána trasloingsithe a laghdú agus ar an gcaoi sin aistriú módach gaolmhar a spreagadh dá ndéanfaí infheistíocht in acmhainn na gcríochfort trasloingsithe, mar a léiríodh i roinnt Ballstát cheana. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit, ag gníomhú dóibh i gcomhar le Ballstáit chomharsanachta agus leis an gCoimisiún, a áirithiú go ndéanfar, i gcás inar gá, na críochfoirt trasloingsithe atá ann cheana a leathnú agus go ndéanfar tuilleadh críochfort trasloingsithe le haghaidh iompar comhcheangailte a thógáil nó a chur ar fáil d'oibreoirí iompair nó tuilleadh pointí trasloingsithe a shuiteáil sna limistéir ina bhfuil gá leo. Bheadh an méid sin ina dhreasacht chun dul de roghanna eile iompair lasta agus mhéadódh sé aistriú módach, rud a dhéanfadh oibríochtaí iompair chomhcheangailte níos iomaíche ná iompar de bhóthar amháin. Ba cheart cumhdach agus acmhainn mhéadaithe na gcríochfort trasloingsithe a bhunúfeadh an Chroíghréasáin agus an Ghréasáin Chuimsithigh TEN-T atá ann cheana ar a laghad. Ar an meán, ba cheart críochfort trasloingsithe oiriúnach amháin ar a laghad le haghaidh iompar comhcheangailte a bheith lonnaithe fad nach mó ná 150 km ó aon láthair loingsithe san Aontas. Maidir leis na hioncaim a ghintear ón tobhach i leith muirir costas seachtrach dá bhforáiltear faoi Airteagal 2 de Threoir 1999/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, ba cheart go rachaidís chun tairbhe d'iompar comhcheangailte.

 

__________________

 

1a Treoir 1999/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 1999 maidir le muirir ar úsáid bonneagar áirithe a ghearradh ar thromfheithiclí earraí (IO L 187, 20.07.1999, lch. 42).

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13a)  Ba cheart do na Ballstáit tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht i gcríochfoirt thrasloingsithe chun scrogaill tráchta agus limistéir phlódaithe a laghdú, go háirithe na cinn atá gar do limistéir uirbeacha agus fho-uirbeacha, chun go mbeadh sé níos éasca constaicí nádúrtha amhail ceantair shléibhtiúla a trasnú, chun idirnaisc trasteorann a neartú, chun astaíochtaí truailleán aeir a laghdú agus chun feabhas a chur ar an rochtain ar limistéir thionsclaíocha atá ar díthbonneagar den chineál sin., agus chun feabhas a chur ar an rochtain ó na limistéir sin freisin

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart do na Ballstáit bearta breise tacaíochta eacnamaíche a chur chun feidhme i dteannta na gceann atá ann cheana, agus iad dírithe ar na céimeanna éagsúla d’oibríocht iompair chomhcheangailte, chun iompar lasta de bhóthar a laghdú agus chun úsáid modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí a spreagadh, rud a laghdódh truailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí tráchta ar bhóithre, torann agus plódú. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist le bearta den sórt sin: cánacha nó táillí iompair áirithe a laghdú, deontais a sholáthar d’aonaid lóid idirmhódaigh a iompraítear le fírinne in oibríochtaí iompair chomhcheangailte, agus costais trasloingsithe a aisíoc go páirteach.

(14)  Ba cheart do na Ballstáit bearta breise tacaíochta eacnamaíche a chur chun feidhme i dteannta na gceann atá ann cheana, agus iad dírithe ar na céimeanna éagsúla d’oibríocht iompair chomhcheangailte, chun iompar lasta de bhóthar a laghdú agus chun úsáid modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí a spreagadh, rud a laghdódh truailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí tráchta ar bhóithre, torann agus plódú, agus gníomhaíocht a spreagfadh chun borradh a chur faoi dhigitiú na hearnála agus an mhargaidh inmheánaigh agus chun é a chur chun feidhme. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist le bearta den sórt sin: cánacha nó táillí iompair áirithe a laghdú, deontais a sholáthar d’aonaid lóid idirmhódaigh a iompraítear le fírinne in oibríochtaí iompair chomhcheangailte, agus costais trasloingsithe a aisíoc go páirteach, i measc bearta eile. D’fhéadfaí a áireamh le bearta den sórt sin comhtháthú córas ceangailte agus uathoibriú oibríochtaí a chothú mar aon le hinfheistíocht i lóistíocht dhigiteach, córais nuálaíocha láimhseála lasta, teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide agus córais iompair chliste, chun sreafaí faisnéise a éascú. D’fhéadfaí a áireamh freisin le bearta den sórt sin borradh a chur faoin bhfeidhmíocht chomhshaoil, éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht an iompair chomhcheangailte trí úsáid feithiclí glana nó feithiclí astaíochtaí ísle agus úsáid breoslaí ionadúla a spreagadh, trí thacú le hiarrachtaí éifeachtúlachta fuinnimh agus le húsáid fuinnimh in-athnuaite ar fud shlabhra an iompair chomhcheangailte agus trí na cineálacha éagsúlanúise a bhaineann le hiompar, lena n-áirítear torann, a laghdú.

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14a)  Ba cheart go leanfadh na cistí agus na cláir éagsúla um maoiniú taighde in AE de thacú leis na Ballstáit maidir le gnóthú aidhmeanna na Treorach seo.

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14b)  Uirlis thábhachtach eile is ea an infheistíocht sa lóistíocht chun iomaíochas an iompair chomhcheangailte a dhéanamh níos iomaíche. Dhéanfaí malartú sonraí a éascú, éifeachtúlacht agus costas oibríochtaí trasloingsithe a fheabhsú agus an t-am a thógtar lena ndéanamh a laghdú trí úsáid a bhaint as réitigh dhigiteacha ar bhonn níos córasaí, lena n-áirítear teicneolaíochtaí cumarsáide agus faisnéise nó córais chliste cheangailte.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14c)  Ina theannta sin, neartódh infheistíocht in oiliúint an lucht saothair sa slabhra lóistíochta, go háirithe ag críochfoirt thrasloingsithe, iomaíochas an iompair chomhcheangailte.

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Ba cheart bearta tacaíochta le haghaidh oibríochtaí iompair chomhcheangailte a chur chun feidhme i gcomhréir leis na rialacha um Státchabhair atá sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

(15)  Ba cheart bearta tacaíochta le haghaidh oibríochtaí iompair chomhcheangailte a chur chun feidhme i gcomhréir leis na rialacha um Státchabhair atá sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Le státchabhair, éascaítear forbairt gníomhaíochtaí eacnamaíocha nuair nach ndéanann sí difear do dhálaí trádála an oiread go mbeadh dochar ann don leas coiteann de réir bhrí Airteagal 107(3)(c) CFAE, agus is uirlis úsáideach í trína gcuirtear chun cinn tionscadail thábhachtacha ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne a chur i gcrích de réir bhrí Airteagal 107(3)(b) CFAE. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún breithniú a dhéanamh, sna cásanna sin, ar na Ballstáit a dhíolmhú go páirteach ón gceanglas dá bhforáiltear in Airteagal 108(3) CFAE maidir leis an gCoimisiún a chur ar an eolas.

.

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Ba cheart bearta tacaíochta a chomhordú, de réir mar is gá, idir na Ballstáit agus an Coimisiún.

(16)  Chun infheistíochtaí forluiteacha a d’fhéadfadh a bheith ann idir Ballstáit atá i ndlúthghaireacht dá chéile a sheachaint, ba cheart bearta tacaíochta a chomhordú, de réir mar is gá, idir na Ballstáit agus an Coimisiún, trí dhlúthchomhar idir údaráis inniúla na mBallstát.

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Ba cheart do na Ballstáit na bearta tacaíochta a athbhreithniú ar bhonn rialta freisin chun a n-éifeachtacht agus a n-éifeachtúlacht a áirithiú.

(17)  Ba cheart do na Ballstáit bearta tacaíochta a athbhreithniú ar bhonn rialta freisin chun a n-éifeachtacht agus a n-éifeachtúlacht a áirithiú, agus ba cheart measúnú a dhéanamh ar a dtionchar foriomlán ar earnáil iompair na hEorpa, mar a léirítear sa tStraitéis Eorpach um Shoghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí. Ba cheart bearta ceartaitheacha a dhéanamh de réir mar is gá. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn na faisnéise arna soláthar ag na Ballstáit, measúnú a dhéanamh ar na bearta éagsúla a dtugann na Ballstáit fúthu agus ar éifeachtúlacht na mbeart sin, agus ba cheart dó comhroinnt an dea-chleachtais a chur chun cinn.

Leasú    22

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18a)  Tá an easpa staidrimh inchomparáide agus iontaofa ina constaic faoi láthair ar mheastóireacht a dhéanamh ar iompar traschórais san Aontas agus ar bhearta a ghlacadh chun an acmhainneacht atá ann a shaothrú.

Leasú    23

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  Chun déileáil le héabhlóid an iompair san Aontas, agus le héabhlóid an mhargaidh iompair chomhcheangailte go háirithe, ba cheart do na Ballstáit sonraí agus faisnéis ábhartha a bhailiú agus a thuairisciú chuig an gCoimisiún ar bhonn rialta agus ba cheart don Choimisiún tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm na Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach ceithre bliana.

(19)  Chun déileáil le héabhlóid an iompair san Aontas, agus le héabhlóid an mhargaidh iompair traschórais go háirithe, ba cheart do na Ballstáit sonraí agus faisnéis ábhartha a bhailiú agus iad a thuairisciú chuig an gCoimisiún ar bhonn rialta agus ba cheart don Choimisiún tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm na Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus údaráis inniúla na mBallstát gach ceithre bliana.

Leasú    24

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19a)  Ba cheart go mbeadh an Coimisiún freagrach as an Treoir seo a chur chun feidhme go cuí agus as gnóthú an chuspóir maidir le hiompar traschórais a fhorbairt ar bhonn uile-Aontais faoin mbliain 2030 agus faoin mbliain 2050. Chun na críche sin, ba cheart dó, ar bhonn na faisnéise arna soláthar ag na Ballstáit, measúnú rialta a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le sciar an iompair traschórais i ngach Ballstát a mhéadú agus, más gá, togra a thíolacadh maidir leis an Treoir seo a leasú d’fhonn an cuspóir uile-Aontais sin a ghnóthú.

Leasú    25

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, mar atá an t-aistriú ó iompar de bhóthar chuig modhanna iompair nach bhfuil chomh díobhálach céanna don chomhshaol a chur chun cinn tuilleadh agus, ar an mbealach sin, seachtrachtaí diúltacha chóras iompair an Aontais a laghdú, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr chineál trasteorann an iompair lasta chomhcheangailte agus an bhonneagair idir-nasctha, agus de bharr na bhfadhbanna a mbeartaítear aghaidh a thabhairt orthu leis an Treoir seo, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(22)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, mar atá iompar comhcheangailte a dhéanamh iomaíoch i gcomparáid le hiompar de bhóthar, a ghnóthú go leordhóthanach ach, de bharr chineál trasteorann an iompair lasta chomhcheangailte agus an bhonneagair idir-nasctha, agus de bharr na bhfadhbanna a mbeartaítear aghaidh a thabhairt orthu leis an Treoir seo, is fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

Leasú    26

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 1 – mír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  i leantóir nó leathleantóir, a bhfuil aonad tarracóra, cabhail shoghluaiste nó coimeádán air nó nach bhfuil ceann ar bith díobh air, a shainaithnítear i gcomhréir leis an gcóras sainaitheantais a bunaíodh de bhun chaighdeáin idirnáisiúnta ISO6346 agus EN13044, i gcás ina dtrasloingsítear an t-aonad lóid idir na modhanna difriúla iompair; nó

(a)  i leantóir nó leathleantóir, a bhfuil aonad tarracóra, cabhail shoghluaiste nó coimeádán air nó nach bhfuil ceann ar bith díobh air, a shainaithnítear i gcomhréir leis an gcóras sainaitheantais a bunaíodh de bhun chaighdeáin idirnáisiúnta ISO6346 agus EN13044, lena n-áirítear leathleantóirí atá intógtha le craein a bhfuil uasliúntas meacháin 44 thona iontu, i gcás ina dtrasloingsítear an t-aonad lóid idirmhódúil neamhthionlactha idir na modhanna difriúla iompair (oibríocht iompair chomhcheangailte neamhthionlactha); nó

Leasú    27

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 1 – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  le feithicil bóthair a iompraítear trí iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre nó iompar muirí don chéim neamhbhóthair den turas.

(b)  Le feithicil bhóthair atá á tionlacan ag a tiománaí agus á hiompar trí iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre nó iompar muirí don chéim neamhbhóthair den turas (oibríocht iompair chomhcheangailte thionlactha).

Leasú    28

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 1 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

De mhaolú air sin, cumhdófar le pointe (a) den mhír seo freisin go dtí [IO cuir isteach dáta 5 bliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo] leantóirí agus leathleantóirí nach bhfuil intógtha le craein in oibríocht iompair chomhcheangailte neamhthionlactha nach bhfuil aitheanta i gcomhréir leis an gcóras aitheantais arna bhunú de bhun chaighdeáin idirnáisiúnta ISO6346 agus EN13044.

Leasú    29

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 1 – mír 2 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Céimeanna neamhbhóthair ina n-úsáidtear iompar d’uiscebhealaí intíre nó iompar muirí nach bhfuil aon mhalairt choibhéiseach iompair de bhóthar orthu nó atá dosheachanta in oibríocht iompair atá inmharthana ó thaobh tráchtála de, ní chuirfear san áireamh iad chun críocha na n-oibríochtaí iompair chomhcheangailte.

Céimeanna neamhbhóthair ina n-úsáidtear iompar d’uiscebhealaí intíre nó iompar muirí nach bhfuil aon mhalairt iompair de bhóthar ann atá coibhéiseach leo nó atá inmharthana ó thaobh tráchtála, ní chuirfear san áireamh iad chun críocha na n-oibríochtaí iompair chomhcheangailte.

Leasú    30

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní sháróidh aon chéim bhóthair dá dtagraítear i mír 2 an ceann is faide de na faid seo a leanas i gcríoch an Aontais:

Ní sháróidh aon chéim bhóthair dá dtagraítear i mír 2 fad 150 km i gcríoch an Aontais.

(a)  fad 150 km i bhfoirm líne díreach trasna tíre;

 

(b)  20 % den fhad i bhfoirm líne díreach trasna tíre idir an pointe luchtaithe don chéim thosaigh agus an pointe díluchtaithe don chéim dheiridh, i gcás inar mó an fad sin ná an fad dá dtagraítear i bpointe (a).

 

Leasú    31

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfar an fhadteorainn don chéim bhóthair a shárú d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte de bhóthar/d’iarnród, i gcás ina mbeidh sé sin údaraithe ag an mBallstát nó ag na Ballstáit a gcuirtear an chéim bhóthair i gcrích ar a chríoch nó ar a gcríoch, chun an críochfort iompair is gaire a shroicheadh ina bhfuil an acmhainn trasloingsithe oibríochtúil a theastaíonn chun críocha luchtaithe nó díluchtaithe i ndáil le trealamh trasloingsithe, acmhainn críochfoirt agus seirbhísí cuí iompair lasta d’iarnród.

Maidir leis an bhfadteorainn don chéim bhóthair a shonraítear sa mhír seo d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte de bhóthar/d’iarnród, déanfaidh an Ballstát nó na Ballstáit a gcuirtear an chéim bhóthair i gcrích ar a chríoch nó ar a gcríoch cead a thabhairt í a shárú, más gá é sin chun an críochfort iompair nó an pointe trasloingsithe is gaire a shroicheadh ina bhfuil an acmhainn trasloingsithe oibríochtúil a theastaíonn chun críocha luchtaithe nó díluchtaithe i ndáil le trealamh trasloingsithe, acmhainn críochfoirt, uaireanta oscailte an chríochfoirt agus seirbhísí iomchuí iompair lasta iarnróid, in éagmais críochfort nó pointe trasloingsithe lena gcomhlíontar na coinníollacha sin laistigh den fhadteorainn. Ba cheart údar cuí a thabhairt le sárú den sórt sin i gcomhréir le hAirteagal mír 2, pointe ea. Féadfaidh na Ballstáit laghdú suas go 50% a dhéanamh ar fhad 150 km na céime de bhóthar i gcás oibríochtaí comhcheangailte iarnróid/bóthair ar chuid dá gcríoch atá sainithe go beacht ar bhonn cúiseanna comhshaoil agus ar choinníoll go bhfuil críochfort oiriúnach lonnaithe laistigh den fhadteorainn sin.

Leasú    32

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 1 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Measfar go bhfuil oibríocht iompair chomhcheangailte á cur i gcrích san Aontas i gcás ina gcomhlíonann an oibríocht nó an chuid den oibríocht atá á cur i gcrích san Aontas na ceanglais a leagtar síos i míreanna 2 agus 3.

4.  Measfar go bhfuil oibríocht iompair chomhcheangailte á cur i gcrích san Aontas i gcás ina gcomhlíonann an oibríocht nó an chuid den oibríocht atá á cur i gcrích san Aontas na ceanglais a leagtar síos i míreanna 2 agus 3. Chun críche na Treorach seo, ní dhéanfar an chéim bhóthair agus/nó an chéim neamhbhóthair ná an chuid sin den chéim atá á cur i gcrích lasmuigh de chríoch an Aontais a mheas a bheith ina cuid den oibríocht iompair chomhcheangailte.

Leasú    33

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit nach measfar go bhfuil iompar de bhóthar mar chuid d’oibríocht iompair chomhcheangailte a chumhdaítear leis an Treoir seo ach amháin i gcás inar féidir leis an iompróir fianaise shoiléir a thabhairt gurb é atá in iompar de bhóthar den sórt sin céim bhóthair d’oibríocht iompair chomhcheangailte, lena n-áirítear aonaid lóid atá folamh a iompar roimh iompar na n-earraí agus ina dhiaidh.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit nach measfar go bhfuil iompar de bhóthar mar chuid d’oibríocht iompair chomhcheangailte a chumhdaítear leis an Treoir seo ach amháin i gcás inar féidir leis an iompróir faisnéis a thabhairt lena soláthraítear fianaise shoiléir gurb é atá in iompar de bhóthar den sórt sin ná céim bhóthair d’oibríocht iompair chomhcheangailte agus go ndéanfar an fhaisnéis sin a tharchur go cuí, sula gcuirfear tús leis an oibríocht, chuig an tarlóir a chuirfidh an oibríocht i gcrích.

Leasú    34

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Cuimseofar san fhianaise dá dtagraítear i mír 1 na sonraí seo a leanas do gach oibríocht iompair chomhcheangailte:

2.  Ionas go measfar gur fianaise shoiléir atá inti, déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a thíolacadh nó a tharchur san fhormáid dá dtagraítear i mír 5 agus cuimseofar inti na sonraí seo a leanas maidir le gach oibríocht iompair chomhcheangailte:

Leasú    35

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  murab ionann iad agus sonraí an tseoltóra, ainm, seoladh, sonraí teagmhála agus síniú an oibreora atá freagrach as an oibríocht iompair chomhcheangailte a ródú;

Leasú    36

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe e a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ea)  má tá an fad sin thar an bhfadteorainn dá dtagraítear in Airteagal 1(3), údar cuí leis sin i gcomhréir leis na critéir dá bhforáiltear san fhomhír dheiridh de;

Leasú    37

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  tuairisc, a bheidh sínithe ag an seoltóir, ar ródú na hoibríochta iompair chomhcheangailte, lena n-áirítear na sonraí seo a leanas ar a laghad do gach céim, agus do gach modh iompair a úsáidtear le linn na céime neamhbhóthair, den oibríocht laistigh den Aontas:

(f)  tuairisc, a bheidh sínithe ag an oibreoir atá freagrach as an bpleanáil, le síniú is féidir a bheith i bhfoirm leictreonach, ar ródú na hoibríochta iompair chomhcheangailte, lena n-áirítear na sonraí seo a leanas ar a laghad do gach céim, lena n-áirítear do gach modh iompair a úsáidtear le linn na céime neamhbhóthair, den oibríocht laistigh den Aontas:

Leasú    38

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe f – pointe ii

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

-  (ii) ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an iompróra;

-  (ii) ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an iompróra (na n-iompróirí);

Leasú    39

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe h – pointe i

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

-  (i) áit an trasloingsithe chuig an gcéim neamhbhóthair;

scriosta

Leasú    40

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe h – pointe ii

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

-  (ii) fad na céime tosaigh d’iompair de bhóthar: fad na céime tosaigh d’iompair de bhóthar i líne dhíreach trasna tíre idir áit an loingsithe agus an chéad chríochfort trasloingsithe;

-  (ii) fad na céime tosaigh d’iompair de bhóthar idir áit an loingsithe agus an chéad chríochfort iompair nó pointe críochfoirt trasloingsithe;

Leasú    41

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe h – pointe iii

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

-  (iii) i gcás ina bhfuil an chéim bhóthair thosaigh curtha i gcrích, síniú an iompróra á dheimhniú gur cuireadh an oibríocht iompair ar an gcéim bhóthair i gcrích;

-  (iii) i gcás ina bhfuil an chéim bhóthair thosaigh curtha i gcrích, síniú an tarlóra á dheimhniú gur cuireadh an oibríocht iompair ar an gcéim bhóthair i gcrích;

Leasú    42

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe i – pointe ii

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

-  (ii) fad na céime deiridh d’iompair de bhóthar i líne dhíreach trasna tíre idir áit an trasloingsithe agus an áit a gcríochnaítear an oibríocht iompair chomhcheangailte san Aontas);

-  (ii) fad na céime deiridh iompair de bhóthar idir áit an trasloingsithe agus an áit a gcríochnaítear an oibríocht iompair chomhcheangailte san Aontas;

Leasú    43

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe j – pointe ii

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

-  (ii) nuair atá sé ar fáil, síniú nó séala na n-údarás ábhartha iarnróid nó na n-údarás ábhartha calafoirt sna críochfoirt ábhartha (stáisiún traenach nó calafort) lena mbaineann feadh na hoibríochta ar an gcéim neamhbhóthair á dheimhniú gur cuireadh an chuid ábhartha den chéim neamhbhóthair i gcrích.

-  (ii) nuair atá sé ar fáil, síniú nó séala an údaráis ábhartha iarnróid nó an chomhlachta is freagrach sna críochfoirt ábhartha (stáisiún traenach nó calafort) lena mbaineann feadh na hoibríochta ar an gcéim neamhbhóthair á dheimhniú gur cuireadh an chuid ábhartha den chéim neamhbhóthair i gcrích.

Leasú    44

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 2 – pointe j a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ja)  nuair a sháraítear fadteorannacha na céime de bhóthar i gcomhréir leis an tríú fomhír d’Airteagal 1(3) na cúiseanna is údar cuí leis sin.

Leasú    45

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Déanfar an fhianaise dá dtagraítear i mír 1 a chur i láthair nó a tharchur ar iarratas ó oifigeach údaraithe cigireachta an Bhallstáit ina ndéantar an tseiceáil. I gcás seiceálacha cois bóthair, cuirfear an fhianaise i láthair le linn seiceála den sórt sin. Beidh an fhianaise scríofa i dteanga oifigiúil de chuid an Bhallstáit sin nó i mBéarla. Le linn seiceáil cois bóthair, ceadófar don tiománaí dul i dteagmháil leis an gceannoifig, leis an mbainisteoir iompair nó le haon duine nó eintiteas eile a d’fhéadfadh tacú leis an fhianaise dá dtagraítear i mír 2 a sholáthar.

4.  Déanfar an fhianaise dá dtagraítear i mír 1 a thíolacadh nó a tharchur arna iarraidh sin ag oifigeach údaraithe cigireachta an Bhallstáit ina ndéantar an tseiceáil agus san fhormáid dá dtagraítear i mír 5. I gcás seiceálacha cois bóthair, cuirfear an fhianaise i láthair le linn seiceála den sórt sin, agus laistigh de 45 nóiméad ar a mhéad. Mura féidir iad a chur ar fáil tráth na seiceála bóthair, déanfar na sínithe dá dtagraítear i bpointe (h)(iii) agus i bpointe (j) de mhír 2 a thíolacadh nó a tharchur, laistigh de 5 lá oibre tar éis na seiceála, d’údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann. Beidh an fhianaise i dteanga oifigiúil de chuid an Bhallstáit sin nó i mBéarla. Le linn seiceáil cois bóthair, ceadófar don tiománaí dul i dteagmháil leis an gceannoifig, leis an mbainisteoir iompair nó le haon duine nó eintiteas eile a d’fhéadfadh tacú leis an fhianaise dá dtagraítear i mír 2 a sholáthar.

Leasú    46

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 5 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfar an fhianaise a sholáthar trí dhoiciméad iompair lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán Uimh. 11 ón gComhairle nó trí dhoiciméid iompair eile atá ann cheana amhail doiciméad iompair an Choinbhinsiúin maidir leis an gCoinbhinsiún ar an gConradh maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) nó maidir le Rialacha Comhionanna maidir leis an gConradh le haghaidh Iompair Idirnáisiúnta Earraí d'Iarnród (CIM).

Féadfar an fhianaise a sholáthar trí dhoiciméad iompair atá ann cheana amhail na nótaí coinsíneachta dá bhforáiltear faoi na coinbhinsiúin iompair idirnáisiúnta nó náisiúnta atá ann cheana, go dtí go ndéanfaidh an Coimisiún foirm chaighdeánaithe a leagan síos trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme.

Leasú    47

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 5 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfar fianaise den sórt sin a chur i láthair nó a tharchur go leictreonach trí úsáid a bhaint as formáid struchtúrtha in-athbhreithnithe is féidir a úsáid go díreach le haghaidh nithe a stóráil agus a phróiseáil le ríomhairí, lena n-áirítear an nóta coinsíneachta leictreonach faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gConradh maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar a fhorlíonadh don chéim bhóthair.

Féadfar fianaise den sórt sin a chur i láthair nó a tharchur go leictreonach trí úsáid a bhaint as formáid struchtúrtha in-athbhreithnithe is féidir a úsáid go díreach le haghaidh nithe a stóráil agus a phróiseáil le ríomhairí, lena n-áirítear forlíonadh a chur leis an nóta coinsíneachta leictreonach faoin gcoinbhinsiún atá ann cheana maidir le hiompar idirnáisiúnta nó náisiúnta. Beidh sé de cheangal ar údaráis na mBallstát glacadh le faisnéis leictreonach a bhaineann leis an bhfianaise. Nuair is le huirlisí leictreonacha a dhéanfar faisnéis a mhalartú idir na húdaráis agus na hoibreoirí, is teicnící próiseála sonraí leictreonacha a úsáidfear chun an malartú sin agus stóráil na sonraí sin a dhéanamh.

Leasú    48

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 5 – fomhír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Rachaidh na Ballstáit i dtreo doiciméadú a dhí-ábharú de réir a chéile, agus déanfaidh siad foráil d’idirthréimhse go dtí go mbeifear go hiomlán éirithe as an bhformáid pháipéir a úsáid.

Leasú    49

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 3 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Chun críocha na seiceálacha cois bóthair, ceadófar neamhréireacht idir an oibríocht iompair agus an fhianaise atá tugtha, go háirithe i ndáil leis an bhfaisnéis ródaithe a leagtar amach i bpointe (g) de mhír 2, i gcás ina bhfuil údar cuí léi agus i gcás imthosca eisceachtúla nach bhfuil smacht ag an iompróir/na hiompróirí orthu a bheith mar chúis le hathruithe san oibríocht iompair chomhcheangailte. Chuige sin, ceadófar don tiománaí dul i dteagmháil leis an gceannoifig, leis an mbainisteoir iompair nó le haon duine nó eintiteas eile a d’fhéadfadh tuilleadh údair a thabhairt leis an neamhréireacht sin idir an fhianaise atá tugtha agus an oibríocht iarbhír.

6.  Chun críocha na seiceálacha cois bóthair, ceadófar neamhréireacht idir an oibríocht iompair agus an fhianaise atá tugtha, go háirithe i ndáil leis an bhfaisnéis ródaithe a leagtar amach i bpointí (f), (h) agus (i) de mhír 2, i gcás ina bhfuil údar cuí léi agus i gcás imthosca eisceachtúla nach bhfuil smacht ag an tarlóir nó na tarlóirí orthu a bheith mar chúis le hathruithe san oibríocht iompair chomhcheangailte. Chuige sin, ceadófar don tiománaí dul i dteagmháil leis an gceannoifig, leis an mbainisteoir iompair nó le haon duine nó eintiteas eile a d’fhéadfadh tuilleadh údair a thabhairt leis an neamhréireacht sin idir an fhianaise atá tugtha agus an oibríocht iarbhír.

Leasú    50

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Cuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin, ar an gcéad ásc faoin [xx/xx/xxxx - 18 mí tar éis thrasuí na Treorach] agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, tuarascáil ina dtabharfar an fhaisnéis seo a leanas a bhaineann leis na hoibríochtaí iompair chomhcheangailte a chumhdaítear leis an Treoir seo ar a gcríoch:

1.  Cuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin, ar an gcéad ásc faoin [xx/xx/xxxx - 12 mhí tar éis thrasuí na Treorach] agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, tuarascáil ina dtabharfar an fhaisnéis seo a leanas a bhaineann leis na hoibríochtaí iompair chomhcheangailte a chumhdaítear leis an Treoir seo ar a gcríoch:

Leasú    51

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  na naisc ghréasáin iompair náisiúnta agus trasteorann a úsáidtear in oibríochtaí iompair chomhcheangailte;

(a)  na conairí gréasáin iompair náisiúnta agus trasteorann a úsáidtear in oibríochtaí iompair chomhcheangailte;

Leasú    52

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  an méid in aonaid choibhéise fiche troigh (TEU) agus i dtona-ciliméadair atá in oibríochtaí iompair chomhcheangailte de réir cineál oibríochta (iompar d’iarnród, iompar de bhóthar, iompar d’uiscebhealaí intíre, etc...); agus de réir cumhdach geografach (náisiúnta agus laistigh den Aontas);

(b)  an toirt iomlán agus bhliantúil in aonaid choibhéise fiche troigh (TEU) agus i dtona-ciliméadair atá in oibríochtaí iompair chomhcheangailte de réir cineál oibríochta (céim bhóthair/céim neamhbhóthair, eadhon trí iompar d’iarnród, d’uiscebhealaí intíre agus ar bhealaí muirí) agus de réir cumhdach geografach (náisiúnta agus laistigh den Aontas);

Leasú    53

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  líon agus cumhdach geografach na gcríochfort lena bhfreastalaítear ar oibríochtaí iompair chomhcheangailte agus líon na dtrasloingsithe a dhéantar ar na críochfoirt sin gach bliain;

(c)  líon na dtrasloingsithe a chuirtear i gcrích trí theicneolaíochtaí démhodhacha agus cumhdach geografach na bpointí trasloingsithe sin, mar aon le líon, láthair agus cumhdach geografach na gcríochfort lena bhfreastalaítear ar oibríochtaí iompair chomhcheangailte, le miondealú de réir chineál na n-oibríochtaí in aghaidh an chríochfoirt (céim bhóthair/céim neamhbhóthair, eadhon iompar d’iarnród, d’uiscebhealaí intíre agus ar bhealaí muirí) agus líon na dtrasloingsithe in aghaidh na bliana agus measúnú ar an acmhainn a úsáidtear i gcríochfoirt;

Leasú    54

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  athruithe ar sciar an iompair traschórais agus ar na modhanna éagsúla iompair ar an gcríoch,

Leasú    55

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  forbhreathnú ar na bearta náisiúnta tacaíochta uile a úsáidtear agus a bheartaítear, lena n-áirítear an glacadh leis na bearta faoi seach agus an tionchar measúnaithe atá acu.

(d)  forbhreathnú ar na bearta náisiúnta tacaíochta uile a úsáidtear agus a bheartaítear, lena n-áirítear an glacadh atá leis na bearta faoi seach agus measúnú ar an tionchar atá acu ar úsáid iompair chomhcheangailte agus an difear a dhéanann siad a mhéid a bhaineann le hinbhuanaitheacht shóisialta agus chomhshaoil, scrogall tráchta, plódú tráchta, sábháilteacht agus éifeachtúlacht.

Leasú    56

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe d a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da)  líon agus suíomh geografach na n-oibríochtaí a sháraíonn an fhadteorainn don chéim bhóthair dá dtagraítear in Airteagal 1(3).

Leasú    57

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe d b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(db)  pointí tionscnaimh agus cinn scríbe, ar leibhéal NUTS 3, na sreafaí lasta ar bhóithre an Ghréasáin tras-Eorpach Iompair (TEN-T) a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle *;

 

_________________

 

* Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE (IO L 348, 20.12.2013, lch. 1).

Réasúnú

Baileoidh na Ballstáit, go díreach nó trí chomhlachtaí a ainmneoidh siad, faisnéis ar shreafaí lasta ar phríomhbhealaí AE. Agus faisnéis tráchtála na dtarlóirí fós á coinneáil faoi rún aige, chuideodh beart den sórt sin le seirbhísí iompair comhcheangailte nua a cheapadh agus chothódh sé aistriú módach.

Leasú    58

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Déanfaidh an Coimisiún na sonraí arna dtarchur ag na Ballstáit a fhoilsiú i bhfoirm trína bhféadfar comparáid a dhéanamh idir na Ballstáit.

Leasú    59

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Bunaithe ar anailís ar na tuarascálacha náisiúnta, déanfaidh an Coimisiún, ar an gcéad ásc faoin [xx/xx/xxx - 9 mí tar éis an spriocdháta deiridh faoinar cheart do na Ballstáit tuarascáil a chur isteach] agus dhá bhliain ina dhiaidh sin, tuarascáil a tharraingt suas agus a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis na nithe seo a leanas:

3.  Ar bhonn anailís ar na tuarascálacha náisiúnta, agus ar shonraí staidrimh arna dtarraingt suas ar bhonn tásca agus modheolaíochtaí atá comhchoiteann ar fud an Aontais, déanfaidh an Coimisiún, ar an gcéad ásc faoin [xx/xx/xxx - 9 mí tar éis an spriocdháta deiridh faoinar cheart do na Ballstáit tuarascáil a chur isteach] agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, tuarascáil a tharraingt suas agus a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus údaráis inniúla na mBallstát maidir leis na nithe seo a leanas:

Leasú    60

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 3 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  forbairt eacnamaíoch an iompair chomhcheangailte, go háirithe i bhfianaise éabhlóid fheidhmíocht comhshaoil na modhanna difriúla iompair;

(a)  forbairt eacnamaíoch an iompair thraschórais, ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal uile-Aontais, go háirithe i bhfianaise éabhlóid fheidhmíocht comhshaoil na modhanna difriúla iompair;

Leasú    61

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 3 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  éifeachtacht agus éifeachtúlacht na mbeart tacaíochta dá bhforáiltear in Airteagal 6;

(c)   éifeachtacht agus éifeachtúlacht na mbeart tacaíochta dá bhforáiltear in Airteagal 6, trí na bearta a shonrú a mheasann sé is éifeachtúla chun freastal ar bhunchuspóir na Treorach seo agus chun freastal ar dhea-chleachtas sna Ballstát;

Leasú    62

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 3 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  athruithe ar sciar an iompair chomhcheangailte i ngach Ballstát agus ar leibhéal an Aontais, d’fhonn cuspóirí iompair an Aontais a ghnóthú faoi 2030 agus 2050;

Leasú    63

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 3 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  bearta féideartha eile, lena n-áirítear athbhreithniú ar an sainmhíniú ar iompar comhcheangailte mar a thugtar in Airteagal 1 agus athrú ar an liosta beart dá bhforáiltear in Airteagal 6.

(d)  bearta féideartha breise, lena n-áirítear athbhreithniú ar an sainmhíniú ar iompar comhcheangailte mar a shainmhínítear in Airteagal 1, feabhsuithe ar bhailiú sonraí agus ar fhoilsiú na sonraí sin ar leibhéal an Aontais, agus oiriúnú ar an liosta beart dá bhforáiltear in Airteagal 6, lena n-áirítear leasuithe féideartha ar rialacha maidir le Státchabhair.

Leasú    64

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre d’Airteagal 6(1):

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfar na cánacha a liostaítear i mír 3 atá infheidhme maidir le feithiclí bóthair (leoraithe, tarracóirí, leantóirí leathleantóirí) agus iad ródaithe in iompar comhcheangailte a laghdú nó a aisíoc, agus méid caighdeánach i gceist, nó méid atá i gcomhréir leis na turais a dtugann na feithicil sin fúthu d’iarnród, laistigh de theorainneacha agus i gcomhréir le coinníollacha agus rialacha a dhéanfaidh siad a shocrú tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún.

"1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfar na cánacha a liostaítear i mír 3 atá infheidhme maidir le feithiclí bóthair (leoraithe, tarracóirí, leantóirí , leathleantóirí, uiscebhealaí intíre, coimeádáin nó aonaid luchtaithe ilmhódacha) agus iad ródaithe in iompar comhcheangailte a laghdú nó a aisíoc, agus méid caighdeánach i gceist, nó méid atá i gcomhréir leis na turais a dtugann na feithicil sin fúthu d’iarnród nó d’iompar d’uiscebhealaí intíre, laistigh de theorainneacha agus i gcomhréir le coinníollacha agus rialacha a dhéanfaidh siad a shocrú tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0106)

Leasú    65

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 b (nua)

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4b)  In Airteagal 6(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

Déanfaidh an Stát ina bhfuil na feithiclí cláraithe na laghduithe agus na haisíocaíochtaí dá dtagraítear sa chéad mhír a dheonú ar bhonn na dturas d’iarnród a ndéanfar difear dóibh laistigh den Stát sin.

"Déanfaidh an Stát ina bhfuil na feithiclí cláraithe na laghduithe agus na haisíocaíochtaí dá dtagraítear sa chéad mhír a dheonú ar bhonn na dturas d’iarnród nó d’uiscebhealaí intíre a ndéanfar difear dóibh laistigh den Stát sin."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0106)

Leasú    66

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 c (nua)

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 3

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4c)  In Airteagal 6(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír:

Féadfaidh na Ballstáit, áfach, na laghduithe nó na haisíocaíochta sin a dheonú ar bhonn na dturas d’iarnród a dhéantar go páirteach nó go hiomlán lasmuigh den Bhallstát ina bhfuil na feithiclí cláraithe.

"Féadfaidh na Ballstáit, áfach, na laghduithe nó na haisíocaíochta sin a dheonú ar bhonn na dturas d’iarnród nó d’uiscebhealaí intíre a dhéantar go páirteach nó go hiomlán lasmuigh den Bhallstát ina bhfuil na feithiclí cláraithe."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0106)

Leasú    67

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.   Nuair is gá chun an aidhm dá dtagraítear i mír 9 a bhaint amach, déanfaidh na Ballstáit na bearta is ga chun tacú le hinfheistíocht i gcríochfoirt trasloingsithe i ndáil leis na nithe seo a leanas :

4.   Nuair is gá chun an aidhm dá dtagraítear i mír 9 a bhaint amach, déanfaidh na Ballstáit na bearta is ga chun tacú le hinfheistíocht i gcríochfoirt iompair agus i bpointí trasloingsithe i ndáil leis na nithe seo a leanas:

Leasú    68

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – fomhír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  críochfoirt trasloingsithe den sórt sin a thógáil d’iompar comhcheangailte agus, nuair is gá, iad a leathnú;

(a)  críochfoirt trasloingsithe a thógáil nó pointí trasloingsithe a shuiteáil, i limistéir nach bhfuil saoráidí oiriúnacha ar fáil iontu laistigh den fhadteorainn dá dtagraítear in Airteagal 1(3), d’iompar comhcheangailte, mura rud é nach bhfuil gá leis na saoráidí sin ar an ábhar nach bhfuil siad ábhartha ó thaobh an gheilleagair de nó ar chúiseanna a bhaineann le gnéithe geografacha nó nádúrtha de limistéar ar leith;

Leasú    69

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – fomhír 1 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  na críochfoirt atá ann cheana a leathnú, i limistéir ina bhfuil gá le hacmhainn bhreise chríochfoirt, nó pointí trasloingsithe breise a shuiteáil agus, i ndiaidh measúnú a dhéanamh ar na tionchair eacnamaíocha, ar measúnú é lena léirítear nach ndéanfaí aon difear diúltach don mhargadh agus go bhfuil gá leis na críochfoirt nua, agus ar choinníoll go bhfuil na hábhair imní comhshaoil curtha san áireamh, críochfoirt nua a thógáil le haghaidh iompar comhcheangailte;

Leasú    70

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – fomhír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  éifeachtúlacht oibríochtúil a mhéadú i gcríochfoirt atá ann cheana.

(b)  éifeachtúlacht oibríochtúil a mhéadú i gcríochfoirt atá ann cheana, lena n-áirítear trí rochtain ar na críochfoirt sin a áirithiú.

Leasú    71

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Measfar bearta tacaíochta d’iompar comhcheangailte a bheith comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réirbhrí Airteagal 107(3) CFAE agus déanfar iad a dhíolmhú ón gceanglas fógra in Airteagal 108(3) CFAE, ar choinníoll nárbh ionann iad agus níos mó ná 35% de na costais oibríochtaí ar fad.

Leasú    72

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Rachaidh na Ballstáit i mbun comhordaithe le Ballstáit chomharsanacha agus leis an gCoimisiún agus áiritheoidh siad, tar éis bearta den sórt sin a chur chun feidhme, go dtabharfar tosaíocht do dháileadh geografach cothromaithe agus dóthanach saoráidí oiriúnacha san Aontas a áirithiú, go háirithe ar an gCroíghréasán agus an Gréasán Cuimsitheach TEN-T, ar choinníoll nach mbeidh aon láthair san Aontas suite níos faide ná 150 km ó chríochfort den sórt sin.

Rachaidh na Ballstáit i mbun comhordaithe le Ballstáit chomharsanacha agus leis an gCoimisiún agus áiritheoidh siad, tar éis bearta den sórt sin a chur chun feidhme, go dtabharfar tosaíocht do dháileadh geografach cothromaithe agus dóthanach saoráidí oiriúnacha san Aontas a áirithiú, go háirithe ar an gCroíghréasán agus an Gréasán Cuimsitheach TEN-T, ar choinníoll nach mbeidh aon láthair san Aontas suite níos faide ná an teorainn dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 1(3) ó chríochfort den sórt sin. Agus na bearta dá dtagraítear sa mhír seo á ndéanamh acu, tabharfaidh na Ballstáit aird chuí ar an ngá atá leis an méid seo a leanas:

 

(a) plódú tráchta a laghdú, go háirithe gar do limistéir uirbeacha agus fho-uirbeacha nó i limistéir a bhfuil srianta nádúrtha ag baint leo;

 

(b) naisc thrasteorann a fheabhsú;

 

(c) maolú a dhéanamh ar scoiteacht limistéar nach ann do bhonneagar iontu, agus aird á tabhairt ar riachtanais shonracha agus srianta sonracha na limistéar imeallaithe agus na limistéar is forimeallaí;

 

(d) inrochtaineacht agus nascacht a fheabhsú, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an mbonneagar trína dtugtar rochtain ar chríochfoirt trasloingsithe; agus

 

(e) dlús a chur leis an aistriú chuig digitiú; agus

 

(f) tionchar an lastais iarnróid ar an gcomhshaol agus ar an tsláinte phoiblí a laghdú, mar shampla trí na nithe seo a leanas a chur chun cinn: éifeachtúlacht na bhfeithiclí, úsáid a bhaint as breoslaí malartacha agus as breoslaí níos glaine, úsáid fuinnimh in-athnuaite, lena n-áirítear i gcríochfoirt, nó trí úsáid níos éifeachtúla a bhaint as gréasáin iompair trí theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a chur chun feidhme.

Leasú    73

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – fomhír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh na Ballstáit coinníollacha breise a leagan síos maidir le hincháilitheacht don tacaíocht.

Féadfaidh na Ballstáit coinníollacha breise a leagan síos maidir le hincháilitheacht don tacaíocht. Déanfaidh siad na coinníollacha sin a chur in iúl do na páirtithe leasmhara.

Leasú    74

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 5 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh na Ballstáit bearta breise a dhéanamh chun feabhas a chur ar a iomaíche atá oibríochtaí iompair chomhcheangailte i gcomparáid le hoibríochtaí coibhéiseacha malartacha iompair de bhóthar.

Faoin 31 Nollaig 2021, glacfaidh na Ballstáit bearta breise de chineál eacnamaíoch agus reachtach chun feabhas a chur ar iomaíochas an iompair chomhcheangailte i gcomparáid le hoibríochtaí coibhéiseacha iompair de bhóthar, go háirithe d’fhonn an méid ama agus na costais a bhaineann le hoibríochtaí trasloingsithe a laghdú.

Leasú    75

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 5 – fomhír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

D’fhonn laghdú a dhéanamh ar an méid ama agus na costais a bhaineann le hoibríochtaí iompair chomhcheangailte, áireofar ar na bearta dá dtagraítear sa chéad fhomhír ceann amháin nó níos mó ar a laghad de na dreasachtaí seo a leanas:

 

(a) tarlóirí a dhíolmhú ó na muirir costas seachtrach agus/nó ó na muirir plódaithe tráchta dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir 1999/62/CE, rud is chun tairbhe go háirithe d’fheithiclí arna gcumhachtú le breoslaí malartacha dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 1a;

 

(b) na muirir le haghaidh úsáid bonneagair áirithe a aisíoc le gnóthais a thugann faoi oibríochtaí mar chuid d’oibríocht iompair chomhcheangailte;

 

(c) tarlóirí a dhíolmhú ó na teorainneacha a fhorchuirtear faoi thoirmisc thráchta náisiúnta.

 

__________________

 

1a Treoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le húsáid a bhaint as bonneagar breoslaí ionadúla (IO L 307, 28.10.2014, lch. 1).

Leasú    76

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 5 – fomhír 2 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Agus bearta breise á ndéanamh acu, tabharfaidh na Ballstáit aird chuí freisin ar an ngá atá le dlús a chur leis an aistriú i dtreo earnáil an iompair chomhcheangailte a dhigitiú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas go háirithe:

 

(a) comhtháthú córas ceangailte agus uathoibriú oibríochtaí a chothú;

 

(b) infheistíochtaí sa lóistíocht dhigiteach, sna teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide agus i gcórais iompair chliste a fheabhsú; agus

 

(c) úsáid doiciméad páipéir a chéimniú amach sa todhchaí.

Leasú    77

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 5 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5 a.  Áireofar ar bhearta breise den sórt sin dreasachtaí atá chun tairbhe d’úsáid céimeanna neamhbhóthair. Déanfaidh na Ballstáit bearta a chur san áireamh chun iomaíochas an iompair d’uiscebhealaí a neartú, bearta amhail dreasachtaí airgeadais chun úsáid a bhaint as bealaí loingis ghearrthurais farraige nó as uiscebhealaí intíre nó chun gearrnaisc nua farraige a chruthú.

Réasúnú

Ba cheart loingeas agus iompar gearrthurais a chur san áireamh ar bhealach neamh-idirdhealaithe i measc na modhanna iompair atá incháilithe do dhreasachtaí náisiúnta.

Leasú    78

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

8.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé mar aidhm le bearta tacaíochta d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte iompar lasta de bhóthar a laghdú agus úsáid modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí a spreagadh, rud a laghdódh truailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí tráchta ar bhóithre, torann agus plódú.;

8.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé mar aidhm le bearta tacaíochta d’oibríochtaí iompair thraschórais iompar lasta de bhóthar a laghdú agus úsáid modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí nó feithiclí astaíochtaí ísle, nó úsáid breoslaí ionadúla astaíochtaí ísle, amhail bithbhreoslaí, leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite, gás nádúrtha nó cealla hidrigine a spreagadh, rud a laghdódh truailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí tráchta ar bhóithre, torann agus plódú.

Leasú    79

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 9a – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Déanfaidh na Ballstáit faisnéis ábhartha a bhaineann leis na bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 6 agus faisnéis ábhartha eile a fhoilsiú ar bhealach atá inrochtana go héasca agus saor in aisce, mar aon le faisnéis ábhartha eile chun críocha chur i bhfeidhm na Treorach seo.

3.  Déanfaidh na Ballstáit faisnéis ábhartha a bhaineann leis na bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 6 agus faisnéis ábhartha eile a fhoilsiú ar an idirlíon ar bhealach atá inrochtana go héasca agus saor in aisce, mar aon le faisnéis ábhartha eile chun críocha chur i bhfeidhm na Treorach seo.

Leasú    80

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 9a – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Déanfaidh an Coimisiún, i gcás inar gá, an liosta d’údaráis inniúla dá dtagraítear i mír 1 agus liosta de na bearta dá dtagraítear in Airteagal 6 a fhoilsiú agus a nuashonrú.;

4.  Déanfaidh an Coimisiún, i gcás inar gá, an liosta d’údaráis inniúla dá dtagraítear i mír 1 agus liosta de na bearta dá dtagraítear in Airteagal 6 a fhoilsiú ar an idirlíon agus a nuashonrú.;

Leasú    81

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 10a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 5(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ón [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach (leasaithí) seo]

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 5(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach (leasaithí) seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

(1)

  Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Togra ón gCoimisiún

Le Treoir 92/106/CEE (an Treoir maidir le hIompar Comhcheangailte), leagtar síos rialacha comhchoiteanna do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí. Is é is aidhm léi iompar lasta de bhóthar a laghdú trí iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus muiriompar a tharraingt le chéile. Is í an Treoir maidir le hIompar Comhcheangailte an t-aon ionstraim dlí atá i bhfeidhm ar leibhéal an Aontais lena ndreasaítear go díreach an t-aistriú ó iompar lasta de bhóthar chuig modhanna iompair lena ngabhann astaíochtaí níos ísle. Tríd is tríd san iompar idirmhódúil, baintear úsáid as modhanna iompair – amhail iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí – ar lú na seachtrachtaí diúltacha a ghabhann leo (astaíochtaí, torann agus timpistí).

Tagann an t-athbhreithniú ar na rialacha atá ann faoi láthair sna sála ar sheiceáil oiriúnachta a rinne an Coimisiún ar an reachtaíocht atá ann cheana, a raibh comhairliúcháin leis na Ballstáit agus le páirtithe leasmhara mar chuid de. Taispeánadh sa tseiceáil sin go bhfuil an Treoir maidir le hIompar Comhcheangailte ar cheann de na hionstraimí ar dá mbarr atá iompar lasta idirmhódúil á úsáid níos mó agus níos mó, ainneoin tionchar na Treorach sin a bheith i leith na bige. D’fhéadfaí cur lena éifeachtaí agus lena éifeachtúla atá sí ach aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a shainaithnítear. Agus cúrsaí mar atá, is iad seo a leanas na fadhbanna is mó atá ann: 1) dálaí nach bhfuil chomh fabhrach céanna le hais iompar de bhóthar; agus 2) bonneagar idirmhódúil nach leor a acmhainn ná a dhlús. Déanfar an méid seo a leanas, go háirithe, leis an treoir athbhreithnithe:

- an sainmhíniú ar iompar comhcheangailte a shoiléiriú agus a leathnú;

- feabhas a chur ar an bhfaireachán a dhéantar ar choinníollacha incháilitheachta agus forfheidhmithe;

- feabhas a chur ar choinníollacha tuairiscithe agus faireacháin na Treorach. agus

- éifeachtacht na ndreasachtaí a mhéadú.

Molann an Coimisiún go leathnófaí an raon feidhme chun iompar intíre a chuimsiú. Ní bheidh in aon cheann de chéimeanna bóthair na hoibríochta iompair chomhcheangailte fad is mó ná 150 km i líne dhíreach, nó 20% d’fhad an bhealaigh iompair chomhcheangailte ina iomláine, agus sin i líne dhíreach, i gcás inar faide ná 150 km é. Féadfaidh na Ballstáit maolú a cheadú i gcásanna áirithe. Ní bheidh feidhm ag díolúintí cabatáiste ach maidir le feithiclí a bhíonn i mbun iompair ar chéimeanna bóthair atá ina gcuid d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte idirnáisiúnta.

Soláthrófar fianaise shoiléir chun sainmhíniú a thabhairt ar oibríocht iompair chomhcheangailte. Molann an Coimisiún liosta doiciméad ar cheart don iompróir iad a chur ar fáil ag seiceálacha bóthair. Féadfar an fhianaise sin a thíolacadh nó a tharchur go leictreonach.

I gcomhréir leis an togra ón gCoimisiún, cuirfidh na Ballstáit tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin ina soláthrófar faisnéis a bhaineann leis na hoibríochtaí iompair chomhcheangailte a dhéantar ar a gcríoch. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a tharraingt suas agus a thíolacadh, ar tuarascáil í ina ndéanfar measúnú ar an bhforbairt eacnamaíoch, na héifeachtaí a ghabhann leis an treoir a chur chun feidhme, éifeachtacht agus éifeachtúlacht na mbeart tacaíochta arna nglacadh ag na Ballstáit agus bearta breise a d’fhéadfaí a dhéanamh, lena n-áirítear athbhreithniú ar an sainmhíniú ar iompar comhcheangailte.

Maidir le cur lena éifeachtaí atá dreasachtaí, déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun tacú le hinfheistíocht i gcríochfoirt trasloingsithe, agus áiritheoidh siad nach mbeidh láthair ar bith san Aontas suite níos faide ná 150 km ó na críochfoirt sin.

Ar deireadh, déanfaidh na Ballstáit údarás inniúil amháin nó níos mó a ainmniú chun a áirithiú go gcuirfear an Treoir seo chun feidhme.

Seasamh an Rapóirtéara

Cuireann an rapóirtéir i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé buntáiste a thabhairt d’iompar comhcheangailte maidir le hearraí a sheachadadh.

Is féidir iompar comhcheangailte a úsáid mar bhealach tábhachtach chun laghdú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag iompar ar an tsláinte agus ar an gcomhshaol, agus tacaíocht á tabhairt don aistriú chuig modúlachtaí ar lú an truailliú a dhéanann siad agus cuidiú á thabhairt chun na spriocanna a bhaint amach fad a bhaineann le hastaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú.

Deis atá san iompar comhcheangailte, mar sin, an earnáil iompair a nuachóiriú agus lóistíocht lasta a fheabhsú, agus an brú tráchta á laghdú agus bainistiú na gcríochfort trasloingsithe á fheabhsú ar an gcaoi sin. Tá gá le bearta i dtaca le hinfheistíochtaí bonneagair agus le dreasachtaí eacnamaíocha.

Tríd is tríd, tacaíonn an rapóirtéir leis an togra ón gCoimisiún agus aithníonn sí na torthaí a bhí ar mheastóireacht REFIT a rinneadh roimhe sin, ach measann sí gur gá an togra a neartú agus, dá bhrí sin, a leasú i roinnt réimsí. Ba cheart go n-éascófaí cur chun feidhme na rialacha nuashonraithe sna Ballstáit ach tuilleadh oibre teicniúla a dhéanamh chun soiléiriú a thabhairt ar an sainmhíniú ar iompar comhcheangailte.

Raon feidhme agus sainmhíniú

Molann an rapóirtéir go dtabharfaí sainmhíniú níos fearr ar na feithiclí a chuimsítear i raon feidhme na Treorach, agus idirdhealú a dhéanamh idir feithiclí/aonaid lóid, bíodh tiománaí á dtionlacan nó ná bíodh.

Chun idirdhealú i measc oibreoirí agus fadhbanna iomaíochta idir na Ballstáit a sheachaint, ba cheart go mbeadh sé éigeantach do gach Ballstát, mar riail ghinearálta, sárú na fadteorainne don chéim bhóthair a lamháil, ach sin faoi choinníollacha atá an-soiléir agus faoi chritéir a mbeadh feidhm acu maidir leis an Aontas ina iomláine.

Tá breis soiléireachta ag teastáil chun oibríochtaí iompair comhcheangailte le tríú tíortha a shainmhíniú, go háirithe chun an fhadteorainn do gach céim bhóthair a ríomh. Tugann an rapóirtéir soiléiriú níos mó nár cheart céimeanna bóthair lasmuigh den Aontas a chur san áireamh chun críche na Treorach seo.

Fianaise agus modhanna digiteacha

Is díol sásaimh don rapóirtéir an liosta mionsonraithe faisnéise a bheidh le soláthar ag iompróirí ag seiceálacha bóthair, agus déanann sí foráil do shoiléiriú áirithe.

Mar sin féin, is gá roinnt solúbthachta a lamháil maidir le rialuithe ex post i gcás fianaise áirithe a bhaineann leis an gcéim thosaigh iompair de bhóthar agus leis an gcéim neamhbhóthair.

Cuirfidh an digitiú go mór le héifeachtúlacht agus le hiomaíochas oibríochtaí iompair chomhcheangailte. Molann an rapóirtéir sraith beart lena gcuideofaí le húsáid córas páipéir a chéimniú amach agus lena spreagfaí oibreoirí agus na Ballstáit chun an t-aistriú a dhéanamh níos tapúla. Ach costais agus an t-ualach riaracháin a laghdú agus éifeachtúlacht a mhéadú, cuideofar le borradh a chur faoi na buntáistí a ghabhann le hiompar comhcheangailte, seachas le modúlachtaí eile.

Cabatáiste agus postú tiománaithe

Creideann an rapóirtéir go gcuidítear le borradh a chur faoi earnáil an iompair chomhcheangailte a bhuí leis an díolúine ó rialacha cabatáiste do na céimeanna bóthair idirnáisiúnta, ach is mian léi a chinntiú go ndéantar an reachtaíocht atá ann cheana a chur chun feidhme mar is cuí d’fhonn oibríochtaí neamhdhleathacha cabatáiste a chosc.

An díolúine chabatáiste a shainmhínítear in Airteagal 4, tá feidhm aici maidir le hoibríochtaí iompair trasteorann, ach ní bheidh feidhm aici maidir leis na céimeanna bóthair de chuid oibríochtaí iompair chomhcheangailte intíre. Tá na chéad oibríochtaí agus fíortharlú trasteorann de bhóthar díreach in éadan a chéile ó thaobh na hiomaíochta de.

Chun a áirithiú go dtabharfar cosaint shóisialta do thiománaithe a dhéanann gníomhaíochtaí i mBallstát eile, na forálacha i ndáil le postú tiománaithe faoi Threoir 96/71/CE agus faoi Threoir 2014/67/AE, ba cheart go mbeadh feidhm acu maidir le céimeanna bóthair i ngach aon chineál oibríochtaí.

Thairis sin, molann an rapóirtéir tuilleadh soiléireachta a thabhairt maidir le díolúintí cabatáiste a chur i bhfeidhm agus le tiománaithe a phostú.

Tuairisciú na mBallstát agus measúnú an Choimisiúin

Is díol sásaimh don rapóirtéir an córas tuairiscithe a mhol an Coimisiún agus creideann sí, ach sonraí a bhailiú ar bhealach níos beaichte, go gcuideofar le measúnú a dhéanamh ar na héifeachtaí a ghabhann leis an treoir maidir le forbairt an iompair chomhcheangailte a chur chun feidhme.

Molann an rapóirtéir go ndéanfaí tagairt shainráite do spriocanna náisiúnta chun trédhearcacht, éifeachtúlacht agus comhsheasmhacht níos mó le cuspóirí na treorach a áirithiú. Déanfar spriocanna a nascadh, go háirithe, le forbairt an iompair chomhcheangailte, leis an tionchar ar an tsláinte agus ar an gcomhshaol, le laghdú an phlódaithe bóthair agus le méadú na sábháilteachta iompair.

Ba cheart trédhearcacht a ráthú agus sonraí inchomparáide a fhoilsiú ar leibhéal an Aontais. Ba cheart don Choimisiún a mharana a dhéanamh ar shonraí a bhailiú agus a fhoilsiú ar dóigh níos fearr trí leasú a dhéanamh ar rialachán Eurostat.

Dreasachtaí fioscacha

Creideann an rapóirtéir gur cheart do na Ballstáit bearta fioscacha breise a ghlacadh chun buntáiste eacnamaíoch a chruthú d’iompar comhcheangailte le hais modhanna eile iompair. D’fhéadfaí díolúintí féideartha ó mhuirir bhonneagair (do chéimeanna iarnróid agus do chéimeanna bóthair), ó mhuirir costas seachtrach agus ó mhuirir phlódaithe a chur ar bun, go háirithe maidir le feithiclí arna gcumhachtú le breoslaí malartacha.

Bearta chun tacú le hinfheistíocht i mbonneagar agus in oibriú

Is díol sásaimh don rapóirtéir an togra ón gCoimisiún chun dáileadh geografach cothromaithe agus dóthanach saoráidí oiriúnacha san Aontas a áirithiú, go háirithe ar Chroíghreásán agus Gréasán Cuimsitheach TEN-T. Tabharfaidh na Ballstáit aird chuí ar an ngá le laghdú a dhéanamh ar phlódú, naisc thrasteorann a fheabhsú, inrochtaineacht agus nascacht a fheabhsú, agus dlús a chur leis an aistriú chuig an digitiú.

Ós rud é go mbíonn riachtanais éagsúla i gceist ó limistéar geografach go chéile, is gá idirdhealú a dhéanamh idir tógáil críochfort iompair chomhcheangailte nua agus leathnú ar na cinn atá ann cheana. I limistéir ina bhfuil gá le hacmhainn críochfoirt bhreise, ba cheart breithniú a dhéanamh ar chríochfoirt trasloingsithe atá ann cheana a leathnú agus, i gcás inar gá sin, ar chríochfoirt trasloingsithe nua a thógáil;

I gcás ina dtugtar státchabhracha chun críochfoirt nua a thógáil, ba cheart do na Ballstáit a sheiceáil nach ndéanfar dochar do chríochfoirt atá ann cheana dá bharr, lena n-áirítear trí thástálacha ar an gcothromaíocht eacnamaíoch a dhéanamh más gá.


TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (17.5.2018)

chuig an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht

ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 92/106/CEE maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Michel Dantin

RÉASÚNÚ GEARR

Sa pháipéar bán ó 2011 dar teideal ‘Treochlár um Limistéar Iompair Eorpach Aonair – I dtreo córas iompair atá iomaíoch agus tíosach ar acmhainní’, leagadh síos mar sprioc go n-aistreofaí 30% d’iompar earraí de bhóthar an Aontais go modhanna eile iompair, amhail iompar d’iarnród nó iompar d’uiscebhealach, faoi 2030, agus go 50% faoi 2050.

Is í Treoir 1992/106/CEE an t-aon ionstraim dlí AE lena bhforáiltear creat d’aistriú córa iompair den sórt sin agus leanann sí de bheith chomh hábhartha is a bhí sí riamh 25 bliana i ndiaidh dá teacht i bhfeidhm. Tá an truailliú aeir in AE ina chúis le 400 000 bás anabaí gach bliain, bíonn timpistí bóthair ina gcúis le bás 26 000 duine gach bliain, agus meastar go mbíonn costas ag baint leis an bplódú tráchta arb ionann é agus 1.1 % d’OTI an Aontais. Tá an t-iompar comhcheangailte ar na bealaí chun aghaidh a thabhairt ar thionchar diúltach an iompair.

Mar sin féin, i bhfianaise athrú na hearnála iompair agus scaipeadh na nuatheicneolaíochta agus toisc go bhfuil forálacha áirithe den Treoir doiléir nó dulta as feidhm, agus nár cuireadh chun feidhme í go leordhóthanach sna Ballstáit, ba cheart í a leasú chun acmhainneacht iomlán an iompair chomhcheangailte san Eoraip a bhaint amach.

Ar an iomlán, is mór an díol sásaimh don rapóirtéir é an togra ón gCoimisiún, ar togra é ina dtugtar aghaidh ar go leor de na heasnaimh atá ann faoi láthair, agus, ar an gcaoi sin, soiléirítear an téacs agus déantar bacainní áirithe ar an aistriú córa iompair a bhaint. Go háirithe, tacaíonn sé le sainmhíniú athbhreithnithe ar an iompar comhcheangailte, le leathnú a dhéanamh ar an raon feidhme chun oibríochtaí náisiúnta a áireamh, le doiciméid leictreonacha a bheith á n-úsáid ag oibreoirí, le bearta tacaíochta a leathnú, leis an gcomhar idir na Ballstáit maidir le hinfheistíocht na mbonneagar a láidriú, mar aon le malartú faisnéise a láidriú i dtaobh gníomhaíochtaí maidir leis an aistriú córa iompair.

Tá sé beartaithe ag an rapóirtéir an téacs a neartú ar go leor bealaí mórthábhachtacha.

Soiléirithe dlí

Molann an rapóirtéir lear soiléirithe chun léirmhíniú éagsúil a sheachaint. Baineann na soiléirithe sin, go háirithe, leis na rialacha cabatáiste i gcomhair an iompair chomhcheangailte ar leibhéal náisiúnta agus le critéir i dtaca le maolú ar riail an 150 km.

Infheistíocht sa bhonneagar a réasúnú

Measann an rapóirtéir gur cheart go mbeadh an infheistíocht i mbonneagar an iompair comhcheangailte dírithe ar na críochfoirt thrasloingsithe go príomha. Ba cheart an bhéim a leagan ar an mbonneagar reatha a leathnú agus a dhéanamh níos éifeachtúla. I gcás ina mbeartaítear críochfoirt thrasloingsithe nua a thógáil, measann an rapóirtéir gur cheart réamhmheasúnuithe tionchair a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh na hinfheistíochtaí atá beartaithe ábharthach ó thaobh na heacnamaíochta agus an chomhshaoil de, agus aird chuí á tabhairt ar na srianta áitiúla tíreolaíocha agus nádúrtha.

Feabhas a chur ar an lóistíocht

Tá costas na n-oibríochtaí trasloingsithe agus na teorainneacha ama a bhíonn i gceist leo ina príomhthosca maidir le heaspa iomaíochas an iompair chomhcheangailte i gcoinne an iompair aonmhódaigh. I dtuairim an rapóirtéara, is féidir tarraingteacht an iompair chomhcheangailte a neartú trí úsáid a bhaint as réitigh dhigiteacha, as an teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide, as córais iompair nasctha, mar aon lehoiliúint níos fearr don lucht saothair san earnáil.

Fuinneamh glan agus teicneolaíochtaí glana a chur chun cinn

Cé go bhfuil sé ar cheann de phríomhchuspóirí na Treorach an trualliú aeir a laghdú, ní dhéantar aon fhoráil sa téacs reatha do bhearta chunúsáid feithiclí agus bonneagair atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de, úsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite, úsáid teicneolaíochtaí nuálacha agus úsáid réiteach digiteach a spreagadh. Tá moltaí sna réimsísin leagtha amach ag an rapóirtéir, ina ndéantar raon feidhme na mbeart tacaíochta, a d’fhéadfadh a bheith ann, a shonrú.

Na bearta tacaíochta dírithe ar oibreoirí a neartú

Is mian leis an rapóirtéir go mbeadh sé de cheangal ar gach Ballstát beart tacaíochta breise amháin ar a laghad a thabhairt isteachfaoin 31 Nollaig 2021, chun tionchar an lastais ar an gcomhshaol agus ar an tsláinte phoiblí a laghdú.

Molann sé freisin go ndíreofaí ar na bearta tacaíochta ar bhealach níos fearr. Ba cheart do na Ballstáit tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht i gcríochfoirt thrasloingsithe chunscrogaill agus limistéir phlódaithe a laghdú, go háirithe na cinn atá gar do limistéir uirbeacha agus fho-uirbeacha, chun gurbh fhusaconstaicí nádúrtha amhail ceantair shléibhtiúla a thrasnú, chun idirnaisc trasteorann a neartú, astaíochtaí díobhálacha truailleán aeir a laghdú agus chun an rochtain ar limistéir thionsclaíocha atá ar díth bonneagar den chineál sin, agus an rochtain ó na limistéir sin, a fheabhsú.

Staidreamh agus sprioc an Aontais maidir leis an aistriú córa iompair

Is é an sprioc atá ag an Aontas ná 30% d'iompar lasta de bhóthar a aistriú chuig iompróirí eile faoi 2030, agus 50% de a aistriú faoi 2050. Ní leor an faireachán a dhéantar ar fhorbairt an iompair chomhcheangailte sna Ballstáit agus ar leibhéal AE, áfach, toisc, go príomha, nach bhfuil an staidreamh atá ar fáil stóinsithe. Tá sé mar aidhm ag an rapóirtéir oibleagáidí tuairiscithe na mBallstát a neartú agus iarrann sé ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar ghnóthú chuspóirí an Aontais maidir le hiompar comhcheangailte.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  An tionchar diúltach atá ag an iompar ar thruailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí, torann agus plódú, leanann sé ar aghaidh le fadhbanna a chruthú don gheilleagar agus do shláinte agus folláine shaoránaigh na hEorpa. Cé gurb é iompar de bhóthar an phríomhchúis leis na héifeachtaí diúltacha sin, meastar go méadóidh iompar lasta de bhóthar faoi 60 faoin gcéad faoin mbliain 2050.

(1)  An tionchar diúltach atá ag an iompar ar thruailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí, torann agus plódú tráchta, leanann sé d’fhadhbanna a chruthú don gheilleagar agus do shláinte agus folláine shaoránaigh na hEorpa. Faoi láthair, is é an t-iompar is cúis le timpeall 23.2% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa iomlána san Aontas agus, in 2014, ba é an t-iompar de bhóthar ba chúis le 72.8% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa in earnáil iompair an Aontais. Tá truailliú aeir san Aontas ina chúis le 400 000 bás anabaí gach bliain, bíonn timpistí bóthair ina gcúis le bás 26 000 duine gach bliain, agus meastar go bhfuil costas arb ionann é agus 1.1% d’OTI na hEorpa ag baint leis an bplódú tráchta. Cé gurb é iompar de bhóthar an phríomhchúis leis na héifeachtaí diúltacha sin, d’fhéadfadh iompar lasta de bhóthar méadú faoi 60 % faoin mbliain 2050..

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Ar cheann de na príomhspriocanna atá le beartas iompair an Aontais go fóill tá laghdú ar an tionchar diúltach atá ag gníomhaíochtaí iompair. Tá Treoir 92/106/CEE21 ón gComhairle, lena mbunaítear bearta chun forbairt an iompair chomhcheangailte a spreagadh, ar an aon ghníomh reachtach ón Aontas lena ndreasaítear go díreach an t-aistriú ó iompar lasta de bhóthar chuig modhanna iompair lena ngabhann astaíochtaí níos ísle, amhail iompar d’uiscebhealaí intíre, iompar muirí agus iompar d’iarnród.

(2)  Ar cheann de na príomhspriocanna atá le beartas iompair an Aontais go fóill tá laghdú ar an tionchar diúltach atá ag gníomhaíochtaí iompair. Tá Treoir 92/106/CEE21 ón gComhairle, lena mbunaítear bearta chun forbairt an iompair chomhcheangailte a spreagadh, ar an aon ghníomh reachtach ón Aontas lena ndreasaítear go díreach an t-aistriú ó iompar lasta de bhóthar chuig modhanna iompair lena ngabhann astaíochtaí níos ísle, amhail iompar d’uiscebhealaí intíre, iompar muirí agus iompar d’iarnród. Chun seachtrachtaí diúltacha an iompair de bhóthar a laghdú tuilleadh, ba cheart go spreagfaí comhroinnt dea-chleachtas idir na Ballstáit maidir le réitigh i ndáil le ródúchán níos fearr, barrfheabhsú na líonraí, méaduithe ar éifeachtúlacht lódála agus na féidearthachtaí i ndáil le costais sheachtracha a ghearradh, agus ba cheart go spreagfaí taighde air sin freisin.

_________________

_________________

21 Treoir 92/106/CEE ón gComhairle an 7 Nollaig 1992 maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit (IO L 368, 17.12.1992, lch. 38).

21 Treoir 92/106/CEE ón gComhairle an 7 Nollaig 1992 maidir le rialacha comhchoiteanna a bhunú do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí idir na Ballstáit (IO L 368, 17.12.1992, lch. 38).

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  An sprioc 30% d’iompar lasta de bhóthar os cionn 300 km a aistriú chuig modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród nó iompar d’uiscebhealach faoi 2030, agus níos mó ná 50% de a aistriú chuig modhanna eile iompair faoi 2050 chun feidhmíocht slabhraí lóistíochta ilmhódacha a bharrfheabhsú, lena n-áirítear trí úsáid mhéadaithe a bhaint as modhanna atá níos tíosaí ar fhuinneamh, tá an dul chun cinn atá déanta ar an sprioc sin níos moille ná mara rabhthas ag súil leis agus, de réir na réamh-mheastachán reatha, ní bhainfear amach í.

(3)  An sprioc 30% d’iompar lasta de bhóthar os cionn 300 km a aistriú chuig modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród nó iompar d’uiscebhealach faoi 2030 agus níos mó ná 50% de a aistriú chuig modhanna eile iompair faoi 2050 chun feidhmíocht slabhraí lóistíochta ilmhódacha a bharrfheabhsú, lena n-áirítear trí úsáid mhéadaithe a bhaint as modhanna atá níos tíosaí ar fhuinneamh, tá an dul chun cinn atá déanta ar an sprioc sin níos moille ná mar a rabhthas ag súil leis agus, de réir na réamh-mheastachán reatha, ní bhainfear amach í. I bhfianaise acmhainneacht neamhshaothraithe an iompair chomhcheangailte, tá impleachtaí suntasacha i gceist maidir leis an Treoir seo a fheabhsú ó thaobh rannchuidiú na hearnála i dtaca leis na cuspóirí a leagtar amach i gComhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide a bhaint amach.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  Leis an Treoir seo, ba cheart go ndéanfaí an bealach a réiteach do sheirbhísí lasta idirmhódacha agus ilmhódaigh éifeachtúla, lena n-áiritheofar cothroime iomaíochta le haghaidh gach modh iompair.

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Ba cheart Treoir 92/106/CEE a shimpliú agus a chur chun feidhme níos fearr trí athbhreithniú a dhéanamh ar na dreasachtaí eacnamaíocha d’iompar comhcheangailte ar mhaithe le haistriú earraí ó iompar de bhóthar chuig modhanna eile a spreagadh, ar modhanna iad nach bhfuil chomh díobhálach céanna don chomhshaol, atá níos sábháilte agus níos tíosaí ar fhuinneamh agus nach bhfuil an leibhéal céanna plódaithe ag baint leo.

(5)  Ba cheart Treoir 92/106/CEE a shimpliú agus a chur chun feidhme a fheabhsú trí athbhreithniú a dhéanamh ar na dreasachtaí eacnamaíocha d’iompar comhcheangailte, agus feabhas a chur orthu, ar mhaithe le haistriú earraí ó iompar de bhóthar chuig modhanna eile a spreagadh, ar modhanna iad nach bhfuil an oiread céanna truaillithe bainteach leo agus nach bhfuil chomh díobhálach céanna don chomhshaol, atá níos sábháilte agus níos tíosaí ar fhuinneamh agus nach bhfuil an leibhéal céanna plódaithe ag baint leo. I bhfianaise an mhéid sin, ba cheart taighde ar dhea-chleachtais maidir leis an aistriú ó iompar de bhóthar go hiompar d’iarnród , agus comhroinnt na ndea-chleachtas ina leith sin, a spreagadh.

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Is oibríochtaí idirmhódacha náisiúnta 19,3 % den iompar idirmhódach ar fad san Aontas. Ní bhaineann oibríochtaí den sórt sin tairbhe as na bearta tacaíochta dá bhforáiltear le Treoir 92/106/CEE faoi láthair mar gheall ar raon feidhme teoranta an tsainmhínithe ar iompar comhcheangailte. Mar sin féin, tá tionchar lasmuigh de theorainneacha náisiúnta ag éifeacht dhiúltach na n-oibríochtaí náisiúnta iompair de bhóthar, mar atá astaíochtaí gás ceaptha teasa agus plódú go háirithe. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach raon feidhme Threoir 92/106/CEE a leathnú chuig oibríochtaí náisiúnta iompair chomhcheangailte (laistigh de Bhallstát) chun tacú le hiompar comhcheangailte a fhorbairt a thuilleadh san Aontas, rud a chabhróidh leis an aistriú módach ó iompar de bhóthar chuig iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus loingseoireacht ghearrthurais.

(6)  Is oibríochtaí idirmhódacha náisiúnta 19.3% den iompar idirmhódach ar fad san Aontas. Ní bhaineann oibríochtaí den sórt sin tairbhe as na bearta tacaíochta dá bhforáiltear le Treoir 92/106/CEE faoi láthair mar gheall ar raon feidhme teoranta an tsainmhínithe ar iompar comhcheangailte. Mar sin féin, tá tionchar thar na teorainneacha náisiúnta ag éifeacht dhiúltach na n-oibríochtaí náisiúnta iompair de bhóthar agus, go háirithe, tá tionchar ag astaíochtaí gás ceaptha teasa agus plódú tráchta. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach raon feidhme Threoir 92/106/CEE a leathnú chuig oibríochtaí náisiúnta iompair chomhcheangailte (laistigh de Bhallstát) chun tacú le hiompar comhcheangailte a fhorbairt a thuilleadh san Aontas, rud a chabhróidh leis an aistriú módach ó iompar de bhóthar chuig iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus loingseoireacht ghearrthurais. Tá an maolú ar rialacha cabatáiste teoranta go fóill, áfach, d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte idirnáisiúnta arna ndéanamh idir Ballstáit éagsúla. Beidh ar na Ballstáit seiceálacha éifeachtacha a dhéanamh chun a áirithiú go gcomhlíonfar na rialacha sin agus chun comhtháthú coinníollacha oibre agus sóisialta a chur chun cinn ar fud na modhanna éagsúla iompair agus ar fud na mBallstát éagsúil.

Réasúnú

Ní dhéantar leasú ar Airteagal 4 de Threoir 92/106/CEE maidir le maolú ar na rialacha cabatáiste sa togra ón gCoimisiún. Ar an ábhar go bhfuil raon feidhme na Treorach á leathnú chun oibríochtaí iompair chomhcheangailte náisiúnta a chumhdach, ba cheart a shoiléiriú go sainráite nach mbeidh feidhm ag maolú den sórt sin maidir le hoibríochtaí náisiúnta.

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Áirítear leis an sainmhíniú reatha ar iompar comhcheangailte fadteorainneacha difriúla do na céimeanna bóthair d’oibríocht iompair chomhcheangailte, de réir mhodh na céime neamhbhóthair agus d'éagmais fadteorainn shocraithe d’iompar comhcheangailte d’iarnród cuirtear, ina ionad sin, an coincheap ‘an críochfort oiriúnach is gaire’ san áireamh chun roinnt solúbthachta a thabhairt i gcúinsí sonracha. Tháinig cuid mhór difríochtaí as an sainmhíniú sin ar chur chun feidhme mar gheall ar léirmhínithe éagsúla agus deacrachtaí sonracha i dtaca leis na coinníollacha maidir le cur chun feidhme a leagan síos. B’fhiú deireadh a chur leis na débhríonna sin agus a áirithiú ag an am céanna go mbeadh solúbthacht de chineál éigin fós ann.

(8)  Áirítear leis an sainmhíniú reatha ar iompar comhcheangailte fadteorainneacha difriúla do na céimeanna bóthair d’oibríocht iompair chomhcheangailte, de réir mhodh na céime neamhbhóthair agus d'éagmais fadteorainn shocraithe d’iompar comhcheangailte d’iarnród cuirtear, ina ionad sin, an coincheap ‘an críochfort oiriúnach is gaire’ san áireamh chun roinnt solúbthachta a thabhairt i gcúinsí sonracha. Tháinig cuid mhór difríochtaí as an sainmhíniú sin ar chur chun feidhme mar gheall ar léirmhínithe éagsúla agus deacrachtaí sonracha i dtaca leis na coinníollacha maidir le cur chun feidhme a leagan síos. B’fhiú deireadh a chur leis na débhríonna sin agus a áirithiú ag an am céanna go mbeadh solúbthacht de chineál éigin fós ann. Ba cheart go sonródhan Coimisiún na critéir is infheidhme nuair a bhaintear úsáid as an bhforáil maidir le solúbthacht, chun cothrom na Féinne a áirithiú idir na Ballstáit agus na rialacha á gcur i bhfeidhm acu. Go háirithe, is gá infhaighteacht agus feidhmíocht bhonneagar an iompair chomhcheangailte a chur san áireamh.

Réasúnú

Tá an tsolúbthacht seo ríthábhachtach ionas nach mbíonn ganntanas deiseanna don iompar comhcheangailte . Mar sin féin, ba cheart go soiléireofaí na critéir lena rialaítear raon feidhme an mhaolaithe seo ar fud AE, chun difríochtaí sa léirmhíniú idir na Ballstáit a sheachaint agus chun a áirithiú go gcaithfear go cothrom leis na hoibreoirí sa mhargadh inmheánach.

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11a)  D’fhonn an t-iompar comhcheangailte a dhéanamh iomaíoch agus tarraingteach d’oibreoirí, go háirithe do mhicrifhiontair agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), ba cheart íoslaghdú a dhéanamh ar an gcostas riaracháin féideartha a bhaineann le hoibríocht iompair chomhcheangailte, seachas oibríocht iompair aonmhódaigh, a dhéanamh.

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Tá raon feidhme na mbeart reatha tacaíochta eacnamaíche a shainítear i dTreoir 92/106/CEE an-teoranta. Is é a chuimsítear ann ná bearta fioscacha (eadhon cánacha a aisíoc nó a laghdú) nach mbaineann ach le hoibríochtaí iompair chomhcheangailte d’iarnród/de bhóthar. Ba cheart bearta den sórt sin a leathnú chuig oibríochtaí iompair chomhcheangailte lena gcumhdaítear iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí. Ba cheart tacú le cineálacha ábhartha eile beart freisin amhail bearta tacaíochta infheistíochta bonneagair nó bearta difriúla tacaíochta eacnamaíche.

(12)  Tá raon feidhme na mbeart reatha tacaíochta eacnamaíche a shainítear i dTreoir 92/106/CEE an-teoranta. Is é a chuimsítear ann ná bearta fioscacha (eadhon cánacha a aisíoc nó a laghdú) nach mbaineann ach le hoibríochtaí iompair chomhcheangailte d’iarnród/de bhóthar. Ba cheart bearta den sórt sin a leathnú chuig oibríochtaí iompair chomhcheangailte lena gcumhdaítear iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí. Ba cheart tacú le cineálacha ábhartha eile beart freisin amhail bearta tacaíochta infheistíochta i ndáil leis an mbonneagar agus le teicneolaíocht dhigiteach nó bearta difriúla tacaíochta eacnamaíocha.

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Is ar leibhéal an chríochfoirt trasloingsithe atá an príomhscrogall bonneagair lena gcuirtear bac ar an aistriú ó iompar lasta de bhóthar chuig modhanna eile iompair. Ní leor dáileadh ná cumhdach reatha na gcríochfort trasloingsithe san Aontas – nó ní leor iad feadh an Chroíghréasáin agus an Ghréasáin Chuimsithigh reatha TEN-T ar a laghad, ach dá ainneoin sin, táthar ar tí teorainn acmhainne na gcríochfort reatha trasloingsithe a shroicheadh agus beidh gá an acmhainn sin a fhorbairt chun go mbeifear in ann déileáil leis an bhfás foriomlán ar thrácht lasta. D’fhéadfaí costais fhoriomlána trasloingsithe a laghdú agus ar an gcaoi sin aistriú módach gaolmhar a spreagadh dá ndéanfaí infheistíocht in acmhainn na gcríochfort trasloingsithe, mar a léiríodh i roinnt Ballstát. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit, ag gníomhú dóibh i gcomhar le Ballstáit chomharsanacha agus leis an gCoimisiún, a áirithiú go dtógfar tuilleadh críochfort trasloingsithe le haghaidh iompar comhcheangailte nó go gcuirfear tuilleadh acmhainne trasloingsithe ar fáil d’oibreoirí iompair. Bheadh an méid sin ina dhreasacht chun dul de roghanna eile iompair lasta agus mhéadódh sé aistriú módach, rud a dhéanfadh oibríochtaí iompair chomhcheangailte níos iomaíche ná iompar de bhóthar amháin. Ba cheart cumhdach agus acmhainn mhéadaithe na gcríochfort trasloingsithe a dhíriú feadh an Chroíghréasáin agus an Ghréasáin Chuimsithigh TEN-T atá ann cheana, ar a laghad. Ar an meán, ba cheart críochfort trasloingsithe oiriúnach amháin ar a laghad le haghaidh iompar comhcheangailte a bheith lonnaithe fad nach mó ná 150 km ó aon láthair loingsithe san Aontas.

(13)  Is ar leibhéal an chríochfoirt trasloingsithe atá an príomhscrogall bonneagair lena gcuirtear bac ar an aistriú ó iompar lasta de bhóthar chuig modhanna eile iompair. I gcásanna áirithe, ní leor dáileadh ná cumhdach reatha na gcríochfort trasloingsithe san Aontas – nó ní leor iad feadh an Chroíghréasáin agus an Ghréasáin Chuimsithigh reatha TEN-T ar a laghad, ach dá ainneoin sin, táthar ar tí teorainn acmhainne na gcríochfort reatha trasloingsithe a shroicheadh cé nach mbaintear leas as críochfoirt eile de réir a n-acmhainneachtaí iarbhíre, rud a d’fhéadfadh cabhrú chun déileáil leis an bhfás foriomlán ar thrácht lasta. D’fhéadfaí costais fhoriomlána trasloingsithe a laghdú agus ar an gcaoi sin aistriú córa iompair gaolmhar a spreagadh dá ndéanfaí infheistíocht in acmhainn na gcríochfort trasloingsithe agus dá ndéanfaí an gréasán a bharrfheabhsú agus teicnící nua trasloingsithe a fhorbairt, mar a léiríodh i roinnt Ballstát.

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13a) Ba cheart do na Ballstáit, i gcomhar leis na Ballstáit chomharsanachta agus leis an gCoimisiún, a áirithiú go gcuirfear gréasán de chríochfoirt éifeachtúla nuachóirithe a mbainfí leas iomlán astu ar fáil d’oibreoirí iompair chun éileamh reatha agus éileamh sa todhchaí ar bhonneagar iompair a shásamh. Bheadh an méid sin ina dhreasacht chun dul de roghanna eile iompair lasta agus mhéadódh sé aistriú módach, rud a dhéanfadh oibríochtaí iompair chomhcheangailte níos iomaíche ná iompar de bhóthar amháin. Ba cheart cumhdach agus acmhainn mhéadaithe na gcríochfort trasloingsithe a dhíriú feadh an Chroíghréasáin agus an Ghréasáin Chuimsithigh TEN-T atá ann cheana ar a laghad. Ar an meán, ba cheart críochfort trasloingsithe oiriúnach amháin ar a laghad le haghaidh iompar comhcheangailte a bheith lonnaithe fad nach mó ná 150 km i líne dhíreach ó aon láthair loingsithe san Aontas, agus critéir eacnamaíocha á gcur san áireamh ag an am céanna.

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart do na Ballstáit bearta breise tacaíochta eacnamaíche a chur chun feidhme i dteannta na gceann atá ann cheana, agus iad dírithe ar na céimeanna éagsúla d’oibríocht iompair chomhcheangailte, chun iompar lasta de bhóthar a laghdú agus chun úsáid modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí a spreagadh, rud a laghdódh truailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí tráchta ar bhóithre, torann agus plódú. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist le bearta den sórt sin: cánacha nó táillí iompair áirithe a laghdú, deontais a sholáthar d’aonaid lóid idirmhódaigh a iompraítear le fírinne in oibríochtaí iompair chomhcheangailte, agus costais trasloingsithe a aisíoc go páirteach.

(14)  Ba cheart do na Ballstáit bearta tacaíochta eacnamaíocha breise a chur chun feidhme i dteannta leis na cinn atá ann cheana, agus iad dírithe ar na céimeanna éagsúla d’oibríocht iompair chomhcheangailte, chun iompar lasta de bhóthar a laghdú agus chun úsáid modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí a spreagadh, nó lorg carbóin earnáil an iompair lasta de bhóthar a laghdú, agus sa chaoi sin truailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí tráchta ar bhóithre, torann agus plódú tráchta a laghdú. Ba cheart go mbeadh feidhm ag bearta den sórt sin maidir le limistéir íogaire go príomha, amhail i gceantair shléibhtiúla, nóid uirbeacha thionsclaíocha mhóra, naisc trasteorann, limistéir thionsclaíocha ina bhfuil bonneagar agus críochfort trasloingsithe den sórt sin ar díth, chun scrogaill tráchta agus plódú tráchta a laghdú. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist leis na bearta sin: cánacha nó táillí iompair áirithe a laghdú, deontais a sholáthar d’aonaid lóid idirmhódaigh a iompraítear le fírinne in oibríochtaí iompair chomhcheangailte, agus costais trasloingsithe a aisíoc go páirteach, rud a rannchuideoidh le costais shocheacnamaíocha i ndáil le hiompar agus na riosca sláinte a bhaineann le truailliú agus le torann a laghdú, agus rud a rachaidh chun leasa na saoránach, na ngnólachtaí agus an chomhshaoil ag an am céanna.

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14a) Ba cheart do na Ballstáit bearta breise a chur chun feidhme d’fhonn feabhas a chur ar an bhfeidhmíocht chomhshaoil, ar éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht an iompair chomhcheangailte trí úsáid modhanna iompair astaíochtaí nialasacha agus astaíochtaí ísle chomh maith le húsáid breoslaí malartacha a spreagadh, trí thacú le húsáid éifeachtúlachta fuinnimh agus fuinnimh in-athnuaite ar fud shlabhra an iompair chomhcheangailte agus trí na cineálacha éagsúla núise a bhaineann le hiompar, lena n-áirítear torann, a laghdú, go háirithe in earnáil an iarnróid agus gar do na limistéir uirbeacha.

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14b)  Ba cheart go leanfadh na cistí agus na cláir éagsúla um maoiniú taighde san Aontas de thacú leis na Ballstáit maidir le gnóthú aidhmeanna na Treorach seo.

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14c)  Uirlis thábhachtach eile is ea an infheistíocht sa lóistíocht maidir leis an iompar comhcheangailte a dhéanamh níos iomaíche. Dhéanfaí malartú sonraí a éascú, chabhrófaí le hoibríochtaí trasloingsithe a dhéanamh níos éifeachtúla agus níos neamhchostasaí agus laghdófaí an t-am a thógtar lena ndéanamh trí úsáid a bhaint as réitigh dhigiteacha ar bhonn níos córasaí, lena n-áirítear teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide nó córais chliste cheangailte.

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14d)  Ina theannta sin, bheadh infheistíocht in oiliúint an lucht saothair sa slabhra lóistíochta, go háirithe ag críochfoirt thrasloingsithe, ina cabhair chun an t-iompar comhcheangailte a dhéanamh níos iomaíche.

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Ba cheart bearta tacaíochta le haghaidh oibríochtaí iompair chomhcheangailte a chur chun feidhme i gcomhréir leis na rialacha um Státchabhair atá sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

(15)  Gan dochar do na rialacha um Státchabhair atá sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ba cheart go mbeadh solúbthacht éigin ann maidir leis na bearta tacaíochta d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte chun úsáid státchabhrach a spreagadh.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Ba cheart bearta tacaíochta a chomhordú, de réir mar is gá, idir na Ballstáit agus an Coimisiún.

(16)  Chun infheistíochtaí forluiteacha a d’fhéadfadh a bheith ann idir na Ballstáit i ndlúthghaireacht dá chéile a sheachaint, ba cheart bearta tacaíochta a chomhordú, de réir mar is gá, idir na Ballstáit agus an Coimisiún, trí dhlúthchomhar idir údaráis inniúla na mBallstát.

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Ba cheart do na Ballstáit na bearta tacaíochta a athbhreithniú ar bhonn rialta freisin chun a n-éifeachtacht agus a n-éifeachtúlacht a áirithiú.

(17)  Ba cheart do na Ballstáit na bearta tacaíochta a athbhreithniú ar bhonn rialta freisin chun a n-éifeachtacht agus a n-éifeachtúlacht a áirithiú, agus ba cheart bearta ceartaitheacha a ghlacadh de réir mar is gá. Ba cheart don Choimisiún anailís ar na bearta éagsúla sna Ballstáit a sholáthar,bunaithe ar fhaisnéis arna tuairisciú ag na Ballstáit, agus ar a n-éifeachtúlacht agus ba cheart dó comhroinnt an dea-chleachtais a chur chun cinn.

Réasúnú

Ba cheart scaipeadh an dea-chleachtais, – i.e. bearta tacaíochta arna dtabhairt isteach ag na Ballstáit ar léir iad a bheith fíoréifeachtach – a neartú chun faisnéis ábhartha a chur ar fáil do na Ballstáit ar féidir leo í a úsáid agus iad ag roghnú infheistíochtaí agus bearta tacaíochta i réimse an iompair chomhcheangailte.

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18a)  Tá an easpa staidrimh inchomparáide agus iontaofa ina constaic faoi láthair ar mheastóireacht a dhéanamh ar iompar traschórais san Aontas agus ar bhearta a ghlacadh chun an acmhainneacht atá ann a shaothrú.

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  Chun déileáil le héabhlóid an iompair san Aontas, agus le héabhlóid an mhargaidh iompair chomhcheangailte go háirithe, ba cheart do na Ballstáit sonraí agus faisnéis ábhartha a bhailiú agus a thuairisciú chuig an gCoimisiún ar bhonn rialta agus ba cheart don Choimisiún tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm na Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach ceithre bliana.

(19)  Chun déileáil le héabhlóid an iompair san Aontas, agus le héabhlóid an mhargaidh iompair thraschórais go háirithe, ba cheart do na Ballstáit sonraí agus faisnéis ábhartha a bhailiú agus iad a thuairisciú chuig an gCoimisiún ar bhonn rialta agus ba cheart don Choimisiún tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm na Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus údarás inniúil na mBallstát gach ceithre bliana.

Leasú    22

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19a)  Ba cheart go mbeadh an Coimisiún freagrach as an Treoir seo a chur chun feidhme go cuí agus as gnóthú an chuspóra maidir le hiompar traschórais a fhorbairt ar bhonn uile-Aontais faoin mbliain 2030 agus faoin mbliain 2050. Chun na críche sin, ba cheart dó measúnú rialta a dhéanamh ar sciar an iompair traschórais i ngach Ballstát, ar bhonn na faisnéise arna solátharag na Ballstáit agus ba cheart dó, más gá, togra a thíolacadh maidir leis an Treoir seo a leasú d’fhonn cuspóir uile-Aontais a ghnóthú.

Réasúnú

Ba cheart don Choimisiún ról níos suntasaí a bheith aige maidir le faireachán a dhéanamh ar chuspóirí Eorpacha i réimse aniompair traschórais, agusbearta feabhais a dhéanamh i gcás inar gá.

Leasú    23

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20)  Tá trédhearcacht tábhachtach do na páirtithe leasmhara uile atá ag gabháil d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte, go háirithe iad sin a ndéanann an Treoir seo difear dóibh. Chun tacú le trédhearcacht den sórt sin, agus chun tuilleadh comhair a chur chun cinn, ba cheart údaráis inniúla a shainaithint i ngach Ballstát.

(20)  Tá trédhearcacht tábhachtach do na páirtithe leasmhara uile atá ag gabháil d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte, go háirithe iad sin a ndéanann an Treoir seo difear dóibh. Chun tacú le trédhearcacht den sórt sin, agus chun tuilleadh comhair a chur chun cinn, ba cheart údarás inniúil a shainaithint i ngach Ballstát.

Réasúnú

D’fhonn níos mó infheictheachta don phointe teagmhála agus comhsheasmhacht i gcur chun feidhme na Treorach seo a áirithiú mar aon le dúbailt an riaracháin a laghdú agus chun faireachán ar an gcur chun feidhme a éascú, ba cheart líon na n-údarás inniúil a laghdú go dtí aon cheann amháin i ngach Ballstát.

Leasú    24

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, mar atá an t-aistriú ó iompar de bhóthar chuig modhanna iompair nach bhfuil chomh díobhálach céanna don chomhshaol a chur chun cinn a thuilleadh agus, ar an mbealach sin, seachtrachtaí diúltacha chóras iompair an Aontais a laghdú, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr go mbíonn an t-iompar lasta chomhcheangailte agus an bhonneagair idir-nasctha go príomha de chineál trasteorann, agus de bharr na bhfadhbanna a mbeartaítear aghaidh a thabhairt orthu leis an Treoir seo, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(22)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, mar atá an t-aistriú ó iompar de bhóthar chuig modhanna iompair nach bhfuil chomh díobhálach céanna don chomhshaol a chur chun cinn a thuilleadh agus, ar an mbealach sin, seachtrachtaí diúltacha chóras iompair an Aontais a laghdú, a ghnóthú go leordhóthanach agus, go háirithe de bharr chineál trasteorann an iompair lasta chomhcheangailte agus an bhonneagair idir-nasctha, agus de bharr na bhfadhbanna a mbeartaítear aghaidh a thabhairt orthu leis an Treoir seo, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

Leasú    25

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfar an fhadteorainn don chéim bhóthair a shárú d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte de bhóthar/d’iarnród, i gcás ina mbeidh sé sin údaraithe ag an mBallstát nó ag na Ballstáit a gcuirtear an chéim bhóthair i gcrích ar a chríoch nó ar a gcríoch, chun an críochfort iompair is gaire a shroicheadh ina bhfuil an acmhainn trasloingsithe oibríochtúil a theastaíonn chun críocha luchtaithe nó díluchtaithe i ndáil le trealamh trasloingsithe, acmhainn críochfoirt agus seirbhísí cuí iompair lasta d’iarnród.

Féadfar dul thar an bhfadteorainn don chéim bhóthair i gcás oibríochtaí iompair thraschórais, chun an críochfort trasloingsithe is gaire a shroicheadh – lena n-áirítear i gcásanna ina bhfuil sé sin i mBallstát eile – ina bhfuil an acmhainneacht trasloingsithe oibríochtúil a theastaíonn chun críocha luchtaithe nó díluchtaithe i ndáil le trealamh trasloingsithe, le hacmhainneacht an chríochfoirt, uaireanta oscailte an chríochfoirt agus le seirbhísí iompair lastais iomchuí, fiú má tá an críochfort sin lonnaithe i mBallstát eile. D’fhonn difríochtaí sa léirmhíniú idir na Ballstáit a sheachaint, déanfaidh an Coimisiún gníomh tairmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10(a), lena bhforlíontar an Treoir seo, agus ina leagtar síos na critéir faoinar féidir le hoibreoirí iompair traschórais dul thar an bhfadteorainn don chéim bhóthair i gcomhair oibríochtaí iompair traschórais. Beidh na Ballstáit freagrach as comhlíonadh na rialacha sin ag oibreoirí a áirithiú agus déanfaidh siad an fhaisnéis riachtanach a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún maidir le húdaruithe, lena n-áirítear an t-údar atá le maoluithe a dheonú agus ré na maoluithe sin.

Leasú    26

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 1 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Measfar go bhfuil oibríocht iompair chomhcheangailte á cur i gcrích san Aontas i gcás ina gcomhlíonann an oibríocht nó an chuid den oibríocht atá á cur i gcrích san Aontas na ceanglais a leagtar síos i míreanna 2 agus 3.

4.  Measfar go bhfuil oibríocht iompair chomhcheangailte á cur i gcrích san Aontas i gcás ina gcomhlíonann an oibríocht nó an chuid den oibríocht atá á cur i gcrích san Aontas na ceanglais a leagtar síos i míreanna 2 agus 3. Féadfaidh oibríocht iompair traschórais, chun críocha na Treorach seo, tosú nó críochnú i dtríú tír, nó féadfar cuid di a bheith déanta i dtríú tír.

Leasú    27

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  líon agus cumhdach geografach na gcríochfort lena bhfreastalaítear ar oibríochtaí iompair chomhcheangailte agus líon na dtrasloingsithe a dhéantar ar na críochfoirt sin gach bliain;

(c)  líon agus suíomh geografach na gcríochfort lena bhfreastalaítear ar oibríochtaí iompair thraschórais agus líon na dtrasloingsithe a dhéantar ar na críochfoirt sin gach bliain a mhéid a bhaineann le húsáid acmhainne gach ceann ar leith acu;

Réasúnú

Tá gá le faisnéis faoi shníomh iarbhír agus inrochtaineacht iarbhír na gcríochfort i dtrácht mar aon le measúnú nuashonraithe ar úsáid acmhainne gach ceann ar leith acu nó ar an bhfeabhas a d’fhéadfaí a chur orthu.

Leasú    28

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 1 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  athruithe ar sciar an iompair traschórais agus ar na modhanna éagsúla iompair ar an gcríoch,

Leasú    29

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Bunaithe ar anailís ar na tuarascálacha náisiúnta, déanfaidh an Coimisiún, ar an gcéad ásc faoin [xx/xx/xxx - 9 mí tar éis an spriocdháta deiridh faoinar cheart do na Ballstáit tuarascáil a chur isteach] agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, tuarascáil a tharraingt suas agus a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis na nithe seo a leanas:

3.  Bunaithe ar anailís ar na tuarascálacha náisiúnta, lena n-áirítear freisin sonraí staidrimh arna dtarraingt suas ar bhonn tásca agus modheolaíochtaí atá comhchoiteann ar fud an Aontais, déanfaidh an Coimisiún, ar an gcéad ásc faoin [xx/xx/xxx - 9 mí tar éis an spriocdháta deiridh faoinar cheart do na Ballstáit tuarascáil a chur isteach] agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, tuarascáil a tharraingt suas agus a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus údaráis inniúla na mBallstát maidir leis na nithe seo a leanas:

Réasúnú

Tá sé curtha in iúl go láidir sa leasú seo a thábhachtaí atá na sonraí staidrimh nach mór do na Ballstáit a sholáthar agus go mbeidís bunaithe ar modheolaíocht atá comhchoiteann ar fud an Aontais.

Leasú    30

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 3 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  forbairt eacnamaíoch an iompair chomhcheangailte, go háirithe i bhfianaise éabhlóid fheidhmíocht comhshaoil na modhanna difriúla iompair;

(a)  forbairt eacnamaíoch an iompair traschórais, ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal uile-Aontais, go háirithe i bhfianaise éabhlóid fheidhmíocht comhshaoil na modhanna difriúla iompair;

Leasú    31

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 3 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  éifeachtacht agus éifeachtúlacht na mbeart tacaíochta dá bhforáiltear in Airteagal 6;

(c)   éifeachtacht agus éifeachtúlacht na mbeart tacaíochta dá bhforáiltear in Airteagal 6, ag sonrú na mbeart a mheastar is éifeachtúla chun freastal ar bhunchuspóir na Treorach seo agus chun freastal ar dhea-chleachtais sna Ballstát;

Leasú    32

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 5 – mír 3 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  athruithe ar sciar an iompair traschórais i ngach Ballstát agus ar leibhéal an Aontais, d’fhonn cuspóirí an Aontais a ghnóthú faoi 2030 agus 2050;

Réasúnú

Ba cheart don Choimisiún ról níos suntasaí a bheith aige maidir le faireachán a dhéanamh ar chuspóirí Eorpacha i réimse aniompair traschórais, agus bearta feabhais a dhéanamh más gá.

Leasú    33

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  críochfoirt trasloingsithe a thógáil d’iompar comhcheangailte agus, i gcás inar gá, iad a leathnú;

(a)   críochfoirt thrasloingsithe a leathnú nó, i gcás inar gá, críochfoirt nua iompair chomhcheangailte a thógáil. Sula ndéanfar na hinfheistíochtaí sin, déanfar measúnú tionchair a mbeidh sé mar chuspóir leis gnóthú aidhmeanna na Treorach seo agus ábharthacht eacnamaíoch agus chomhshaoil infheistíochtaí den sórt sin a áirithiú, agus aird chuí á tabhairt ar shrianta geografacha agus nádúrtha an limistéir ábhartha. Tabharfaidh na Ballstáit tosaíocht d’infheistíocht a dhéanamh i dteicnicí nua trasloingsithe agus i gcríochfoirt thrasloingsithe a fhorbairt chun scrogall tráchta agus limistéir phlódaithe a laghdú;

Leasú    34

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  éifeachtúlacht oibríochtúil a mhéadú i gcríochfoirt atá ann cheana.

(b)   éifeachtúlacht oibríochtúil a mhéadú sna críochfoirt thrasloingsithe atá ann cheana, rud lena bhféadfar gréasán de chríochfoirt a bhunú san Aontas chun an t-éileamh ó thrácht lasta a chomhlionadh, trí, inter alia, comhtháthú córas ceangailte agus uathoibriú na n-oibríochtaí mar aon le hinfheistíochtaí sa lóistíocht dhigiteach, teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide agus córais iompair chliste a chothú.

Leasú    35

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 4 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Rachaidh na Ballstáit i mbun comhordaithe le Ballstáit chomharsanacha agus leis an gCoimisiún agus áiritheoidh siad, tar éis bearta den sórt sin a chur chun feidhme, go dtabharfar tosaíocht do dháileadh geografach cothromaithe agus dóthanach saoráidí oiriúnacha san Aontas a áirithiú, go háirithe ar an gCroíghréasán agus an Gréasán Cuimsitheach TEN-T, ar choinníoll nach mbeidh aon láthair san Aontas suite níos faide ná 150 km ó chríochfort den sórt sin.

Rachaidh na Ballstáit i mbun comhordaithe le Ballstáit chomharsanachta, go háirithe trí dhlúthchomhar idir a n-údaráis inniúla, agus leis an gCoimisiún agus áiritheoidh siad, tar éis do bhearta den sórt sin a bheith curtha chun feidhme, go dtabharfar tosaíocht do dháileadh geografach dóthanach de chríochfoirt thrasloingsithe uile-Aontais a áirithiú, go háirithe ar an gCroíghréasán agus an Gréasán Cuimsitheach TEN-T, ar choinníoll nach mbeidh aon láthair san Aontas suite níos faide ná 150 km i líne dhíreach ó chríochfort den sórt sin. Féadfaidh na Ballstáit maolú ón riail 150 km sin i gcás nach bhfuil aon ábharthacht eacnamaíoch ag na saoráidí sin nó ar chúiseanna a bhaineann le gnéithe geografacha nó nádúrtha limistéar ar leith. Tabharfaidh an t-údarás inniúil údar iomchuí le maoluithe den sórt sin.

Leasú    36

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 5 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh na Ballstáit bearta breise a dhéanamh chun feabhas a chur ar a iomaíche atá oibríochtaí iompair chomhcheangailte i gcomparáid le hoibríochtaí coibhéiseacha malartacha iompair de bhóthar.

Faoin 31 Nollaig 2021, glacfaidh na Ballstáit beart amháin sa bhreis ar a laghad de chineál eacnamaíoch agus reachtach chun feabhas a chur - agus trí theicneolaíochtaí a úsáid freisin - ar iomaíochas an iompair traschórais i gcomparáid le réitigh iompair choibhéiseacha eile de bhóthar, go háirithe d’fhonn an méid ama agus na costais a bhaineann le hoibríochtaí trasloingsithe a laghdú.

Réasúnú

Tá sé mar aidhm leis an leasú seo ceanglas breise a chur ar na Ballstáit beartais agus bearta a chinneadh chun iompar traschórais a chur chun cinn agus a fhorbairt agus, sa chaoi sin, é a dhéanamh níos éifeachtúla; ba cheart go mbeadh na beartais agus na bearta sin eacnamaíoch agus reachtach araon agus ba cheart iad a shaothrú go háirithe trí theicneolaíocht a úsáid.

Leasú    37

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 5 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Le bearta den sórt sin, féadfar aghaidh a thabhairt ar aon oibríocht iompair chomhcheangailte nó ar aon chuid di, amhail oibriú na céime bóthair nó na céime neamhbhóthair, lena n-áirítear an fheithicil a úsáidtear i gcéim den sórt sin, nó amhail an t-aonad lóid na hoibríochtaí trasloingsithe.

Le bearta den sórt sin, féadfar aghaidh a thabhairt ar aon chuid d’oibríocht iompair thraschórais, amhail oibriú na céime bóthair nó na céime neamhbhóthair, lena n-áirítear an fheithicil a úsáidtear i gcéim den sórt sin, nó amhail an t-aonad lóid, na hoibríochtaí trasloingsithe nó oiliúint don lucht saothair.

Leasú    38

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 5 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  Faoin 31 Nollaig 2021, glacfaidh na Ballstáit beart amháin sa bhreis ar a laghad chun tionchar an lastais iarnróid ar an gcomhshaol agus ar an tsláinte phoiblí a laghdú, mar shampla trí na nithe seo a leanas a chur chun cinn: éifeachtúlacht na bhfeithiclí, úsáid a bhaint as breoslaí malartacha agus as breoslaí níos glaine, úsáid fuinnimh in-athnuaite, lena n-áirítear i gcríochfoirt, nó úsáid níos éifeachtúla a bhaint as na líonraí iompair tríd an teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide a chur chun feidhme.

Leasú    39

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Tabharfaidh na Ballstáit tuairisc don Choimisiún ar na bearta arna ndéanamh de bhun an Airteagail seo agus ar shonraíocht na mbeart sin.

6.  Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar thionchar na mbeart tacaíochta sin, agus déanfaidh siad athmheastóireacht ar a riachtanais gach ceithre bliana ar a laghad agus, i gcás inar gá, déanfaidh siad na bearta a oiriúnú.

Leasú    40

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7.  Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar an tionchar a bhí ag bearta tacaíochta den sórt sin, agus déanfaidh siad athmheastóireacht ar a riachtanais gach ceithre bliana ar a laghad agus, i gcás inar gá, déanfaidh siad na bearta a oiriúnú.

7.  Déanfaidh na Ballstáit, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 5(1), tuairisc a thabhairt don Choimisiún ar na bearta arna nglacadh de bhun an Airteagail seo, ar tuairisc í ina mbeidh sonraí na mbeart sin agus sonraí a dtionchair agus ina léireofar aon bhearta atá déanta nó beartaithe, mar aon le sceideal beacht.

Leasú    41

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 6 – mír 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

8.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé mar aidhm le bearta tacaíochta d’oibríochtaí iompair chomhcheangailte iompar lasta de bhóthar a laghdú agus úsáid modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí a spreagadh, rud a laghdódh truailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí tráchta ar bhóithre, torann agus plódú.;

8.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé mar aidhm le bearta tacaíochta d’oibríochtaí iompair traschórais iompar lasta de bhóthar a laghdú agus úsáid modhanna eile iompair amhail iompar d’iarnród, iompar d’uiscebhealaí intíre agus iompar muirí nó feithiclí astaíochtaí ísle, nó úsáid breoslaí ionadúla astaíochtaí ísle, amhail bithbhreoslaí, leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite, gás nádúrtha nó cealla hidrigine a spreagadh, rud a laghdódh truailliú aeir, astaíochtaí gás ceaptha teasa, timpistí tráchta ar bhóithre, torann agus plódú.

Réasúnú

Toisc gurb é ceann de phríomhchuspóirí na Treorach ná astaíochtaí truailleán san aer a laghdú, ba cheart úsáid feithiclí agus breoslaí astaíochtaí ísle a spreagadh, in iompar de bhóthar go háirithe. Tá acmhainneacht shuntasach ag feithiclí earraí troma maidir le dícharbónú a dhéanamh in earnáil an iompair.

Leasú    42

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 9a – mír 1 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ainmneoidh na Ballstáit údarás inniúil amháin nó níos mó chun cur chun feidhme na Treorach seo a áirithiú agus chun gníomhú mar phríomhphointe teagmhála dá cur chun feidhme.

Ainmneoidh na Ballstáit údarás inniúil amháin chun cur chun feidhme na Treorach seo a áirithiú agus chun gníomhú mar phríomhphointe teagmhála dá cur chun feidhme.

Réasúnú

D’fhonn níos mó infheictheachta don phointe teagmhála agus comhsheasmhacht i gcur chun feidhme na Treorach seo a áirithiú mar aon le dúbailt an riaracháin a laghdú agus chun faireachán ar an gcur chun feidhme a éascú, ba cheart líon na n-údarás inniúil a laghdú go dtí aon cheann amháin i ngach Ballstát.

Leasú    43

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 9a – mír 1 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh na Ballstáit na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi na húdaráis inniúla dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Cuirfidh na Ballstáit na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoin údarás inniúil dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Réasúnú

D’fhonn níos mó infheictheachta don phointe teagmhála agus comhsheasmhacht i gcur chun feidhme na Treorach seo a áirithiú mar aon le dúbailt an riaracháin a laghdú agus chun faireachán ar an gcur chun feidhme a éascú, ba cheart líon na n-údarás inniúil a laghdú go dtí aon cheann amháin i ngach Ballstát.

Leasú    44

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7

Treoir 92/106/CEE

Airteagal 9a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go n-oibreoidh údaráis inniúla náisiúnta i gcomhar leis na húdaráis inniúla ó Bhallstáit eile. Chun na críche sin, áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfaidh na húdaráis inniúla dá chéile an fhaisnéis a theastaíonn le haghaidh chur i bhfeidhm na Treorach seo. Maidir leis an bhfaisnéis a mhalartófar, áiritheoidh an t-údarás glactha an leibhéal céanna rúndachta agus a áiritheoidh an t-údarás tionscnaimh.

2.  Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go gcomhoibreoidh na húdaráis inniúla náisiúnta lena chéile, go háirithe maidir leisna naisc thrasteorann a fheabhsú agus le leanúnachas agus comhleanúnachas na n-infheistíochtaí a áirithiú ar dhá thaobh na teorann. Chun na críche sin, áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfaidh na húdaráis inniúla dá chéile an fhaisnéis a theastaíonn le haghaidh chur i bhfeidhm na Treorach seo. Maidir leis an bhfaisnéis a mhalartófar, áiritheoidh an t-údarás glactha an leibhéal céanna rúndachta agus a áiritheoidh an t-údarás tionscnaimh.

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Rialacha comhchoiteanna le haghaidh cineálacha áirithe iompair thraschórais earraí idir na Ballstáit

Tagairtí

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

29.11.2017

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Michel Dantin

29.1.2018

Pléite sa choiste

19.3.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

17.5.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

53

1

3

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tiemo Wölken

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

53

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller

ECR

John Flack, Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI 

Zoltán Balczó

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Rialacha comhchoiteanna le haghaidh cineálacha áirithe iompair thraschórais earraí idir na Ballstáit

Tagairtí

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Dáta tíolactha chun PE

8.11.2017

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Daniela Aiuto

11.12.2017

 

 

 

Pléite sa choiste

1.2.2018

25.4.2018

9.7.2018

 

Dáta an ghlactha

9.7.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

34

4

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Anna Hedh, Krzysztof Hetman

Dáta don chur síos

19.7.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

2

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 23 Lúnasa 2018Fógra dlíthiúil