Postupak : 2017/0290(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0259/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0259/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 18.9
CRE 27/03/2019 - 18.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0308

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1001kWORD 125k
19.7.2018
PE 619.311v04-00 A8-0259/2018

o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Daniela Aiuto

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0648),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0391/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta, podneseno okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. travnja 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Europskim odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0259/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Negativni učinak prijevoza na čistoću zraka, emisije stakleničkih plinova, nesreće, buku i zagušenja i dalje je problem za gospodarstvo, kao i za zdravlje i dobrobit europskih građana. Unatoč činjenici da je cestovni prijevoz glavni uzročnik tih negativnih učinaka, [unutar Unije] predviđa se da će cestovni prijevoz tereta do 2050. porasti za 60 posto.

(1)  Opći je cilj uspostaviti resursno učinkovitu multimodalnu prometnu mrežu i smanjiti negativni učinak prijevoza na čistoću zraka, emisije stakleničkih plinova, nesreće, buku i zagušenja.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Smanjivanje negativnog učinka prometnih aktivnosti i dalje je jedan od glavnih ciljeva prometne politike EU-a. Direktiva Vijeća 92/106/EEZ21, kojom su uspostavljene mjere za poticanje razvoja kombiniranog prijevoza, jedini je zakonodavni akt Unije koji izravno potiče preusmjeravanje s cestovnog prijevoza tereta na načine prijevoza s niskim razinama emisija kao što su prijevoz unutarnjim plovnim putovima te pomorski i željeznički prijevoz.

(2)  Smanjivanje negativnog učinka prometnih aktivnosti i dalje je jedan od glavnih ciljeva prometne politike EU-a. Direktiva Vijeća 92/106/EEZ21, kojom su uspostavljene mjere za poticanje razvoja kombiniranog prijevoza, jedini je zakonodavni akt Unije koji izravno potiče preusmjeravanje s cestovnog prijevoza tereta na načine prijevoza s niskim razinama emisija kao što su prijevoz unutarnjim plovnim putovima te pomorski i željeznički prijevoz. Kako bi se dodatno smanjile negativne posljedice cestovnog prijevoza tereta, trebalo bi poticati istraživanje i razmjenu najboljih praksi među državama članicama o rješenjima za bolje pravce kretanja, optimizaciju mreže, povećanje učinkovitosti tereta i mogućnosti naplate vanjskih troškova.

_________________

_________________

21 Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.).

21 Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Cilj da se 30% cestovnog prijevoza tereta dionice dulje od 300 km do 2030. godine preusmjeri na druge načine prijevoza kao što su željeznički ili prijevoz vodnim putovima, a do 2050. godine i više od 50%, kako bi se poboljšala učinkovitost multimodalnih logističkih lanaca, među ostalim većom uporabom energetski učinkovitijih načina prijevoza, ostvaruje se sporije od očekivanog te se prema trenutačnim predviđanjima neće postići.

(3)  Cilj da se 30% cestovnog prijevoza tereta dionice dulje od 300 km do 2030. godine preusmjeri na druge načine prijevoza kao što su željeznički ili prijevoz vodnim putovima, a do 2050. godine i više od 50% potrebno je postići s pomoću veće učinkovitosti i poboljšanja infrastrukture u željezničkom sektoru i sektoru vodnih putova.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Direktivom 92/106/EEZ pridonijelo se razvoju politike Unije o kombiniranom prijevozu te se poduprlo preusmjeravanje velike količine tereta s cestovnog na druge načine prijevoza. Nedostaci u provedbi te direktive, osobito dvosmislen jezik i zastarjele odredbe, kao i ograničeno područje primjene njezinih mjera potpore, znatno su umanjili njezin učinak.

(4)  Direktivom 92/106/EEZ pridonijelo se razvoju politike Unije o kombiniranom prijevozu te se poduprlo preusmjeravanje velike količine tereta s cestovnog na druge načine prijevoza. Nedostaci u provedbi te direktive, osobito dvosmislen jezik i zastarjele odredbe, kao i ograničeno područje primjene njezinih mjera potpore te birokratske i protekcionističke prepreke u željezničkom sektoru znatno su umanjili njezin učinak.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Ova Direktiva trebala bi otvoriti put efikasnim intermodalnim i multimodalnim uslugama prijevoza tereta jamčenjem ravnopravnih tržišnih uvjeta za različite načine prijevoza.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Direktivu 92/106/EEZ stoga bi trebalo pojednostavniti, a njezinu provedbu poboljšati preispitivanjem gospodarskih poticaja za kombinirani prijevoz s ciljem poticanja preusmjeravanja robe iz cestovnog prijevoza na načine prijevoza koji su ekološki prihvatljiviji, sigurniji, energetski učinkovitiji i koji uzrokuju manje zagušenja.

(5)  Direktivu 92/106/EEZ stoga bi trebalo pojednostavniti, a njezinu provedbu poboljšati preispitivanjem gospodarskih poticaja za kombinirani prijevoz s ciljem poboljšanja konkurentnosti željezničkog prijevoza i prijevoza vodnim putovima u odnosu na cestovni prijevoz.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Opseg nacionalnih usluga intermodalnog prijevoza predstavlja 19,3 % ukupnog intermodalnog prijevoza u Uniji. Takve usluge trenutačno ne ostvaruju korist od mjera potpore predviđenih Direktivom 92/106/EEZ zbog ograničenog područja primjene definicije kombiniranog prijevoza. Međutim, negativni učinci nacionalnog cestovnog prijevoza, a osobito emisije stakleničkih plinova i zagušenje, imaju učinak koji prelazi državne granice. Stoga je nužno proširiti područje primjene Direktive 92/106/EEZ na nacionalni (unutar države članice) kombinirani prijevoz radi podupiranja daljnjeg razvoja kombiniranog prijevoza u Uniji, a time i preusmjeravanja s cestovnog na željeznički prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnim putovima te priobalnu plovidbu.

(6)  Opseg nacionalnih usluga intermodalnog prijevoza predstavlja 19,3 % ukupnog intermodalnog prijevoza u Uniji. Takve usluge trenutačno ne ostvaruju korist od mjera potpore predviđenih Direktivom 92/106/EEZ zbog ograničenog područja primjene definicije kombiniranog prijevoza. Međutim, negativni učinci nacionalnog cestovnog prijevoza, a osobito emisije stakleničkih plinova i zagušenje, imaju učinak koji prelazi državne granice. Stoga je nužno proširiti područje primjene Direktive 92/106/EEZ na nacionalni (unutar države članice) kombinirani prijevoz radi podupiranja daljnjeg razvoja kombiniranog prijevoza u Uniji, a time i preusmjeravanja s cestovnog na željeznički prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnim putovima te priobalnu plovidbu. Odstupanje od pravila o kabotaži i dalje je međutim ograničeno na usluge kombiniranog međunarodnog prijevoza koje se pružaju između više država članica. Države članice morat će provesti učinkovite kontrole da bi se osiguralo poštovanje tih pravila i poticalo usklađivanje radnih i socijalnih uvjeta između različitih načina prijevoza i između različitih država članica.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Kako bi se osiguralo dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta, cestovne dionice kombiniranog prijevoza trebale bi biti obuhvaćene odredbama Uredbe (EZ) br. 1071/20091a Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1072/20091b Europskog parlamenta i Vijeća ako su dio međunarodnog prijevoza odnosno domaćeg prijevoza. Potrebno je zajamčiti i socijalnu zaštitu vozača koji djelatnost obavljaju u drugoj državi članici. Odredbe o upućivanju vozača iz Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1c i o provedbi tih odredbi u skladu s Direktivom 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća1d trebale bi se primjenjivati na prijevoznike koji prijevoz obavljaju na cestovnim dionicama kombiniranog prijevoza. Cestovne dionice trebale bi se smatrati sastavnim dijelom jedinstvenog kombiniranog prijevoza. Konkretno, pravila o međunarodnom prijevozu iz navedenih direktiva trebala bi se primjenjivati na cestovne dionice koje su dio međunarodnog kombiniranog prijevoza. Povrh toga, u slučaju kaboteže, odredbe o kabotažnom prijevozu iz Uredbe 1072/2009 trebale bi se primjenjivati na cestovne dionice koje su dio domaćeg kombiniranog prijevoza.

 

_________________

 

1a Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

 

1b Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

 

1c Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

 

1d Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014, str. 11.)

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Potrebno je pojasniti da prikolice i poluprikolice mogu imati dopuštenu bruto masu od 44 tone ako su utovarne jedinice utvrđene u skladu s međunarodnim normama ISO6346 i EN13044.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Zastarjela uporaba pečata kao dokaza pružene usluge kombiniranog prijevoza sprječava djelotvornu provedbu ili provjeru prihvatljivosti za mjere utvrđene u Direktivi 92/106/EEZ. Trebalo bi pojasniti dokaze nužne za dokazivanje pružanja usluge kombiniranog prijevoza kao i načine osiguravanja takvih dokaza Trebalo bi poticati uporabu i prijenos elektroničkih podataka o prijevozu, koji bi trebali pojednostavniti pružanje odgovarajućih dokaza i njihovu obradu koju provode odgovarajuća tijela. Format koji se upotrebljava trebao bi biti pouzdan i vjerodostojan. U regulatornom okviru i inicijativama kojima se pojednostavljuju administrativni postupci te digitalizacija aspekata prijevoza treba uzeti u obzir napretke koji su ostvareni na razini Unije.

(11)  Zastarjela uporaba pečata kao dokaza pružene usluge kombiniranog prijevoza sprječava djelotvornu provedbu ili provjeru prihvatljivosti za mjere utvrđene u Direktivi 92/106/EEZ. Trebalo bi pojasniti dokaze nužne za dokazivanje pružanja usluge kombiniranog prijevoza kao i načine osiguravanja takvih dokaza Trebalo bi poticati uporabu i prijenos elektroničkih podataka o prijevozu, koji bi trebali pojednostavniti pružanje odgovarajućih dokaza i njihovu obradu koju provode odgovarajuća tijela u cilju postupnog ukidanja papirnatih dokumenata u budućnosti. Format koji se upotrebljava trebao bi biti pouzdan i vjerodostojan. U regulatornom okviru i inicijativama kojima se pojednostavljuju administrativni postupci te digitalizacija aspekata prijevoza treba uzeti u obzir napretke koji su ostvareni na razini Unije.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Kako bi kombinirani prijevoz postao konkurentniji i privlačniji za prijevoznike, posebice kada je riječ o vrlo malim poduzećima te malim i srednjim poduzećima, trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje koje podrazumijeva pružanje usluge kombiniranog prijevoza u odnosu na uslugu unimodalnog prijevoza.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Područje primjene postojećih mjera gospodarske potpore utvrđeno u Direktivi 92/106/EEZ vrlo je ograničeno i sastoji se od fiskalnih mjera (konkretno povrata ili smanjenja poreza) koje se odnose isključivo na kombinirani željeznički i cestovni prijevoz. Takve mjere trebalo bi proširiti na kombinirani prijevoz koji obuhvaća prijevoz unutarnjim plovnim putom i pomorski prijevoz. Trebalo bi poduprijeti i druge odgovarajuće vrste mjera, kao što su mjere potpore za ulaganje u infrastrukturu ili različite mjere gospodarske potpore.

(12)  Područje primjene postojećih mjera gospodarske potpore utvrđeno u Direktivi 92/106/EEZ vrlo je ograničeno i sastoji se od fiskalnih mjera (konkretno povrata ili smanjenja poreza) koje se odnose isključivo na kombinirani željeznički i cestovni prijevoz. Takve mjere trebalo bi proširiti na kombinirani prijevoz koji obuhvaća prijevoz unutarnjim plovnim putom i pomorski prijevoz. Trebalo bi poduprijeti i druge odgovarajuće vrste mjera, kao što su mjere potpore za ulaganje u infrastrukturu, u digitalne tehnologije ili različite mjere gospodarske potpore. U pogledu digitalnih tehnologija, bilo bi potrebno omogućiti prijelazno razdoblje za dematerijalizaciju dokumenata kojima se potvrđuje da je obavljen kombinirani prijevoz. Tijekom tog razdoblja trebalo bi tehnološki unaprijediti instrumente nadležnih tijela za kontrolu. Države članice trebale bi dati prednost ulaganjima u terminale za pretovar kojima se pridonosi smanjenju zagušenja na cestama, ublažavanju izolacije industrijskih područja u kojima nedostaje takva infrastruktura, poboljšanju dostupnosti te fizičke i digitalne povezivosti opreme za pretovar tereta.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Glavno usko grlo u infrastrukturi koje ometa preusmjeravanje s cestovnog prijevoza na ostale načine prijevoza nalazi se na razini terminala za pretovar. Postojeća obuhvaćenost terminalima za pretovar i njihova prostorna raspoređenost nisu dovoljne u Uniji, barem ne duž postojeće osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T, a kapacitet postojećih terminala za pretovar doseže svoja ograničenja te će ga trebati dodatno razviti kako bi se mogao nositi s ukupnim rastom prijevoza tereta. Ulaganje u kapacitet terminala za pretovar moglo bi smanjiti ukupne troškove pretovara te time dovesti do preusmjeravanja na načine prijevoza s niskim emisijama, kao što se pokazalo u nekim državama članicama. Stoga bi države članice, u suradnji sa susjednim državama članicama i Komisijom, trebale osigurati izgradnju više terminala za pretovar za potrebe kombiniranog prijevoza i kapaciteta za pretovar ili povećati njihovu dostupnost prijevoznicima. To bi potaknulo uporabu alternativnih prijevoza tereta, čime bi kombinirani prijevoz postao konkurentniji od isključivo cestovnog prijevoza. Treba povećati pokrivenost terminalima za pretovar i njihov kapacitet barem duž postojećih osnovnih i sveobuhvatnih mreža TEN-T. Trebao bi u prosjeku postojati barem jedan prikladni terminal za pretovar u kombiniranom prijevozu smješten najviše 150 km daleko od svakog mjesta otpreme u Uniji.

(13)  Glavno usko grlo u infrastrukturi koje ometa preusmjeravanje s cestovnog prijevoza na ostale načine prijevoza je u nedostatku terminala za pretovar, a pogoršano je nedostatkom smislene provedbe terminala TEN-T. Postojeća obuhvaćenost terminalima za pretovar i njihova prostorna raspoređenost nisu dovoljne u Uniji, barem ne duž postojeće osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T, a kapacitet postojećih terminala za pretovar doseže svoja ograničenja te će ga trebati dodatno razviti kako bi se mogao nositi s ukupnim rastom prijevoza tereta. Ulaganje u kapacitet terminala za pretovar moglo bi smanjiti ukupne troškove pretovara te time dovesti do preusmjeravanja na načine prijevoza s niskim emisijama, kao što se pokazalo u nekim državama članicama. Stoga bi države članice, u suradnji sa susjednim državama članicama i Komisijom, trebale osigurati po potrebi proširenje postojećih terminala za pretovar i izgradnju više terminala za pretovar za potrebe kombiniranog prijevoza i kapaciteta za pretovar ili povećati njihovu dostupnost prijevoznicima u područjima u kojima su potrebni ili pak tamo gdje je potrebno uspostaviti točke za pretovar. To bi potaknulo uporabu alternativnih prijevoza tereta, čime bi kombinirani prijevoz postao konkurentniji od isključivo cestovnog prijevoza. Treba povećati pokrivenost terminalima za pretovar i njihov kapacitet barem duž postojećih osnovnih i sveobuhvatnih mreža TEN-T. Trebao bi u prosjeku postojati barem jedan prikladni terminal za pretovar u kombiniranom prijevozu smješten najviše 150 km daleko od svakog mjesta otpreme u Uniji. Kombinirani prijevoz trebao bi imati koristi od naknada za vanjske troškove predviđenih člankom 2. Direktive 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Direktiva 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (SL L 187, 20.7.1999., str. 42.).

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Države članice trebale bi dati prednost ulaganjima u terminale za pretovar radi smanjenja uskih grla i područja zagušenja, posebice u blizini gradskih i prigradskih područja, olakšavanja prelaska prirodnih prepreka kao što su planinska područja, poboljšanja prekograničnih veza, smanjenja štetnih emisija koje se prenose zrakom i poboljšanja pristupa u industrijska područja koja nemaju takvu infrastrukturu te iz njih.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Države članice trebale bi primjenjivati dodatne mjere gospodarske potpore, pored onih postojećih, usmjerene na različite dionice kombiniranog prijevoza kako bi smanjile cestovni prijevoz tereta te potaknule uporabu drugih načina prijevoza poput željezničkog, pomorskog i prijevoza unutarnjim plovnim putovima, čime bi se smanjili onečišćenje zraka, emisije stakleničkih plinova, prometne nesreće, buka i zagušenje. Takve mjere mogu uključivati smanjenje određenih poreza ili naknada za prijevoz, bespovratna sredstva za intermodalne utovarne jedinice stvarno prevezene u kombiniranom prijevozu ili djelomični povrat troškova pretovara.

(14)  Države članice trebale bi primjenjivati dodatne mjere gospodarske potpore, pored onih postojećih, usmjerene na različite dionice kombiniranog prijevoza kako bi smanjile cestovni prijevoz tereta te potaknule uporabu drugih načina prijevoza poput željezničkog, pomorskog i prijevoza unutarnjim plovnim putovima, čime bi se smanjili onečišćenje zraka, emisije stakleničkih plinova, prometne nesreće, buka i zagušenje i potaknulo uvođenje digitalizacije u sektor i na unutarnje tržište. Takve mjere mogu, među ostalim mjerama, uključivati smanjenje određenih poreza ili naknada za prijevoz, bespovratna sredstva za intermodalne utovarne jedinice stvarno prevezene u kombiniranom prijevozu ili djelomični povrat troškova pretovara. Te mjere mogle bi uključivati integraciju povezanih sustava i automatizaciju usluga te ulaganja u digitalnu logistiku, inovativne informacijske i komunikacijske tehnologije za sustave za pretovar tereta i te inteligentne prometne sustave kako bi se olakšao protok informacija. Te mjere mogle bi uključivati povećanje uspješnost u području zaštite okoliša te učinkovitost i održivost kombiniranog prijevoza i to na način da potiču upotrebu čistih vozila ili vozila s niskom razinom emisija i alternativnih goriva, podupiru energetski učinkovita rješenja i upotrebu obnovljivih izvora energije u cijelom lancu kombiniranog prijevoza i smanjuju štetne posljedice prometa kao što je buka.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Fondovima i programima Unije za financiranje istraživanja trebale bi se i dalje podupirati države članice u postizanju ciljeva ove Direktive.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Ulaganje u logistiku također je važan instrument za jačanje konkurentnosti kombiniranog prijevoza. Sustavnije korištenje digitalnih rješenja, kao što su informacijske i komunikacijske tehnologije ili pametni povezani sustavi, olakšalo bi razmjenu podataka, povećalo učinkovitost i smanjilo trošak usluga pretovara te bi skratilo rokove.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14c)  Ulaganjem u osposobljavanje radne snage u logističkom lancu, posebno na terminalima za pretovar, omogućila bi se i veća konkurentnost kombiniranog prijevoza.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Mjere potpore za kombinirani prijevoz trebale bi se provoditi u skladu s pravilima o državnim potporama iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(15)  Mjere potpore za kombinirani prijevoz trebale bi se provoditi u skladu s pravilima o državnim potporama iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Državnim potporama olakšava se razvoj gospodarskih djelatnosti ako one ne utječu na trgovinske uvjete u mjeri u kojoj bi to bilo suprotno zajedničkom interesu u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU-a te su koristan alat za promicanje provedbe važnog projekta od zajedničkog europskog interesa u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) UFEU-a. Stoga bi u takvim slučajevima Komisija trebala razmotriti djelomično izuzimanje država članica iz zahtjeva za obavještavanje Komisije iz članka 108. stavka 3. UFEU-a.

.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Prema potrebi potrebno je koordinirati mjere potpore između država članica i Komisije.

(16)  Kako bi se izbjeglo eventualno preklapanje ulaganja država članica koje su teritorijalno blizu, prema potrebi bi trebalo koordinirati mjere potpore između država članica i Komisije, uz pomoć tijesne suradnje između nadležnih tijela država članica.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Države članice ujedno trebaju redovito preispitivati mjere potpore radi osiguranja njihove učinkovitosti i djelotvornosti.

(17)  Države članice ujedno trebaju redovito preispitivati mjere potpore radi osiguranja njihove učinkovitosti i djelotvornosti, a njihov ukupni učinak na europski prometni sektor kako je navedeno u Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije potrebno je ocijeniti. Po potrebi bi se trebale donijeti korektivne mjere. Komisija bi, na temelju informacija koje joj države članice dostave, trebala izraditi procjenu različitih mjera koje su države članice poduzele i učinkovitosti tih mjera te bi trebala poticati razmjenu dobre prakse.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Nedostatak usporedivih i pouzdanih statističkih podataka trenutačno koči razvoj kombiniranog prijevoza u Uniji i donošenje mjera za razvoj njegova potencijala.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Radi hvatanja u koštac s razvojem prijevoza u Uniji, osobito tržištem kombiniranog prijevoza, države članice trebale bi prikupiti odgovarajuće podatke i informacije te ih redovito podnositi Komisiji, a Komisija bi svake četiri godine trebala podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Direktive.

(19)  Radi hvatanja u koštac s razvojem prijevoza u Uniji, osobito tržištem kombiniranog prijevoza, države članice trebale bi prikupiti odgovarajuće podatke i informacije te ih redovito podnositi Komisiji, a Komisija bi svake četiri godine Europskom parlamentu, Vijeću i nadležnim tijelima država članica trebala podnijeti izvješće o provedbi ove Direktive.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Komisija bi trebala biti odgovorna za pravilnu provedbu ove Direktive i za postizanje cilja razvoja kombiniranog prijevoza diljem EU-a do 2030., odnosno do 2050. U tu bi svrhu trebala na temelju informacija koje joj dostave države članice redovito ocjenjivati napredak u povećanju udjela kombiniranog prijevoza u svakoj državi članici te po potrebi podnijeti prijedlog izmjene ove Direktive u cilju postizanja tog cilja na razini Unije.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive koji se odnose na daljnje promicanje preusmjeravanja s cestovnog prijevoza na ekološki prihvatljivije načine prijevoza te time smanjivanje negativnih eksternalija prometnog sustava Unije države članice ne mogu dostatno ostvariti, nego ih se, zbog primarno prekogranične prirode kombiniranog prijevoza tereta i s njime povezane infrastrukture i problema koji se namjeravaju uzeti u obzir u ovoj Direktivi, može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(22)  S obzirom na to da je cilj ove Direktive omogućiti konkurentnost kombiniranog prijevoza u odnosu na cestovni prijevoz, iako države članice taj cilj ne mogu dostatno ostvariti, nego ga se, zbog primarno prekogranične prirode kombiniranog prijevoza tereta i s njime povezane infrastrukture i problema koji se namjeravaju uzeti u obzir u ovoj Direktivi, može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 1. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prikolicom ili poluprikolicom, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivim sandukom ili kontejnerom, identificiranima u skladu sa sustavom za identifikaciju uspostavljenim u skladu s međunarodnim normama ISO6346 i EN13044, ako se utovarna jedinica pretovaruje između dvaju različitih načina prijevoza; or

(a)  prikolicom ili poluprikolicom, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivim sandukom ili kontejnerom, identificiranima u skladu sa sustavom za identifikaciju uspostavljenim u skladu s međunarodnim normama ISO6346 i EN13044, uključujući poluprikolice koje se mogu postaviti na dizalicu s dopuštenom bruto masom od 44 tone, ako se utovarna intermodalna jedinica bez pratnje pretovaruje između dvaju različitih načina prijevoza (kombinirani prijevoz bez pratnje); or

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 1. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  cestovnim vozilom koje se prevozi željeznicom, pomorskim prijevozom ili unutarnjim plovnim putovima za necestovnu dionicu putovanja.

(b)  cestovnim vozilom uz pratnju vozača koje se prevozi željeznicom, pomorskim prijevozom ili unutarnjim plovnim putovima za necestovnu dionicu putovanja (prijevoz uz pratnju).

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 1. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od toga, točka (a) ovog stavka do [SL, unijeti datum 5 godina nakon stupanja na snagu Direktive] obuhvaća prikolice i poluprikolice koje se ne mogu postaviti na dizalicu u kombiniranom prijevozu bez pratnje koje nisu identificirane u skladu sa sustavom za identifikaciju uspostavljenim u skladu s međunarodnim normama ISO6346 i EN13044.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 1. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Necestovna dionica koja se koristi unutarnjim plovnim putovima ili pomorskim prijevozom, a za koju ne postoji odgovarajuća alternativa cestovnog prijevoza ili koju nije moguće izbjeći u komercijalno isplativoj usluzi, ne uzima se u obzir za potrebe kombiniranog prijevoza.

Necestovna dionica koja se koristi unutarnjim plovnim putovima ili pomorskim prijevozom, a za koju ne postoji odgovarajuća komercijalno dostupna alternativa cestovnog prijevoza, ne uzima se u obzir za potrebe kombiniranog prijevoza.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 1. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nijedna cestovna dionica iz stavka 2. ne smije premašiti najdulju od sljedećih udaljenosti na području Unije:

Nijedna cestovna dionica iz stavka 2. ne smije premašiti udaljenost od 150 km na području Unije:

(a)  zračnu udaljenost od 150 km;

 

(b)  20 % zračne udaljenosti između točke utovara početne dionice i točke istovara završne dionice ako iznosi više od udaljenosti iz točke (a).

 

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 1. – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ograničenje udaljenosti cestovne dionice može se prekoračiti za kombinirani cestovni/željeznički prijevoz ako ga odobri država članica ili države članice na čijem se državnom području odvija cestovna dionica radi dolaska do zemljopisno najbližeg prijevoznog terminala koji ima potreban operativni kapacitet za utovar ili istovar u smislu opreme za pretovar, kapaciteta terminala ili odgovarajućih usluga željezničkog prijevoza tereta.

Prekoračenje ograničenja udaljenosti cestovne dionice utvrđeno u ovom stavku za kombinirani cestovni/željeznički prijevoz dopušta država članica ili države članice na čijem se državnom području odvija cestovna dionica, ako je to potrebno, radi dolaska do zemljopisno najbližeg terminala za pretovar ili točke za pretovar koji ima potreban operativni kapacitet za utovar ili istovar u smislu opreme za pretovar, kapaciteta terminala, radnog vremena terminala ili odgovarajućih usluga željezničkog prijevoza tereta ako ne postoji terminal ili točka za pretovar koji ispunjava sve navedene uvjete u okviru ograničenja udaljenosti. Taj višak mora se propisno opravdati u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (ea). Države članice mogu smanjiti duljinu od 150 km cestovne dionice do 50 % u slučaju kombiniranog cestovnog i željezničkog prijevoza na točno utvrđenom dijelu njihova državnog područja zbog razloga zaštite okoliša, pod uvjetom da u okviru ograničenja udaljenosti postoji odgovarajući terminal.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 1. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Smatra se da se usluga kombiniranog prijevoza odvija u Uniji ako takva usluga ili njezin dio koji se pruža u Uniji ispunjava zahtjeve utvrđene u stavcima 2. i 3.”;

4.  Smatra se da se usluga kombiniranog prijevoza odvija u Uniji ako takva usluga ili njezin dio koji se pruža u Uniji ispunjava zahtjeve utvrđene u stavcima 2. i 3.”; Za potrebe ove Direktive cestovna dionica i/ili necestovna dionica ili njezin dio koja se nalazi izvan područja Unije ne smatra se dijelom kombiniranog prijevoza.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se cestovni prijevoz smatra dijelom kombiniranog prijevoza na koji se primjenjuje ova Direktiva samo ako prijevoznik može pružiti jasan dokaz da takav cestovni prijevoz predstavlja cestovnu dionicu kombiniranog prijevoza, uključujući prijevoz praznih utovarnih jedinica prije i nakon prijevoza robe.

1.  Države članice osiguravaju da se cestovni prijevoz smatra dijelom kombiniranog prijevoza na koji se primjenjuje ova Direktiva samo ako prijevoznik može pružiti informacije koje su jasan dokaz da takav cestovni prijevoz predstavlja cestovnu dionicu kombiniranog prijevoza te je li ta informacija propisno dostavljana prijevozniku koji obavlja prijevoz prije njegova početka.

 

 

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dokazi iz stavka 1. uključuju sljedeće podatke za svaku uslugu kombiniranog prijevoza:

2.  Kako bi se smatralo da su jasan dokaz, informacije iz stavka 1. iznose se ili prenose u formatu iz stavka 5. i uključuju sljedeće podatke za svaku uslugu kombiniranog prijevoza:

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  ako su različiti od otpremnika, ime, adresu, podatke za kontakt i potpis službenika odgovornog za usmjeravanje kombiniranog prijevoza;

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  ako udaljenost prelazi granice iz članka 1. stavak 3.., obrazloženje u skladu s kriterijima iz zadnjeg podstavka;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  opis, koji potpisuje otpremnik, pravca kretanja kombiniranog prijevoza koji sadržava barem sljedeće podatke za svaku dionicu, uključujući i za svaki način prijevoza koji predstavlja necestovnu dionicu, za uslugu koja se pruža unutar Unije:

(f)  opis pravca kretanja kombiniranog prijevoza, koji potpisuje službenik odgovoran za planiranje, pri čemu se potpisom može smatrati elektronički potpis, koji sadržava barem sljedeće podatke za svaku dionicu, uključujući i za svaki način prijevoza koji predstavlja necestovnu dionicu, za uslugu koja se pruža unutar Unije:

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka f – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  ii. naziv, adresu i podatke za kontakt prijevoznika;

-  ii. naziv, adresu i podatke za kontakt jednog prijevoznika ili više njih;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka h – podtočka i.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  (i) i. mjesto pretovara na necestovnu jedinicu;

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka h – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  zračnu udaljenost početne cestovne dionice između mjesta otpreme i prvog terminala za pretovar;

‒  udaljenost početne cestovne dionice između mjesta otpreme i prvog terminala za pretovar ili prve točke za pretovar;

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka h – podtočka iii

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  ako je završena početna cestovna dionica, potpis prijevoznika koji potvrđuje da je obavljena usluga prijevoza na cestovnoj dionici;

‒  ako je završena početna cestovna dionica, potpis prijevoznika koji potvrđuje da je obavljena usluga prijevoza na cestovnoj dionici;

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka i – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  (ii) zračnu udaljenost završne cestovne dionice između mjesta pretovara i mjesta na kojem završava usluga kombiniranog prijevoza u Uniji;

-  (ii) udaljenost završne cestovne dionice između mjesta pretovara i mjesta na kojem završava usluga kombiniranog prijevoza u Uniji;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka j – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  potpis ili pečat, ako su dostupni, odgovarajućih nadležnih tijela željeznice ili luke na odgovarajućim terminalima (željeznička postaja ili luka) duž necestovne dionice prijevoza kojima se potvrđuje da je završen odgovarajući dio necestovne dionice.

‒  potpis ili pečat, ako su dostupni, odgovarajućeg nadležnog tijela željeznice ili nadležnog tijela na odgovarajućim terminalima (željeznička postaja ili luka) duž necestovne dionice prijevoza kojima se potvrđuje da je završen odgovarajući dio necestovne dionice.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 2. – točka ja (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  kada se ograničenja udaljenosti cestovne dionice premaše prema članku 1. stavku 3. podstavku 3., daje se obrazloženje u kojemu se navode razlozi za to.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Dokaz iz stavka 1. predočava se ili prosljeđuje na zahtjev ovlaštenog inspektora države članice u kojoj se provodi pregled. U slučaju pregleda na cesti predočava se tijekom trajanja takvog pregleda. Mora biti na službenom jeziku države članice ili na engleskom. Tijekom pregleda vozila na cesti vozaču je dopušteno kontaktirati sa sjedištem, upraviteljem prijevoza ili drugom osobom ili subjektom koji mu mogu pomoći pružiti dokaze navedene u stavku 2.

4.  Dokaz iz stavka 1. predočava se ili prosljeđuje na zahtjev ovlaštenog inspektora države članice u kojoj se provodi pregled i to u obliku utvrđenom u stavku 5. U slučaju pregleda na cesti predočava se tijekom trajanja takvog pregleda, u roku od najviše 45 minuta. Ako nisu dostupni u vrijeme pregleda na cesti, potpisi iz stavka 2. točke (h) podtočke iii. i iz stavka 2. točke (j) predočavaju se ili prosljeđuju nadležnom tijelu predmetne države članice u roku od 5 radnih dana nakon pregleda. Dokaz mora biti na službenom jeziku države članice ili na engleskom. Tijekom pregleda vozila na cesti vozaču je dopušteno kontaktirati sa sjedištem, upraviteljem prijevoza ili drugom osobom ili subjektom koji mu mogu pomoći pružiti informacije navedene u stavku 2.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dokaz se može osigurati putnom ispravom koja ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 6. Uredbe Vijeća br. 11, ili drugim postojećim putnim ispravama kao što su putna isprava u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) ili putna isprava u skladu s Jedinstvenim pravilima o Ugovoru o međunarodnom željezničkom prijevozu robe (CIM).

Dokaz se može osigurati postojećim putnim ispravama kao što je teretni list predviđen postojećim međunarodnim ili nacionalnim prometnim konvencijama dok Komisija provedbenim aktima ne odredi standardizirani obrazac.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Takav dokaz može se predočiti ili proslijediti elektronički pomoću prilagodljivo strukturiranog formata koji se može izravno upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu, uključujući i kao dopuna elektroničkom teretnom listu u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (eCMR) za cestovnu dionicu.

Takav dokaz može se predočiti ili proslijediti elektronički pomoću prilagodljivo strukturiranog formata koji se može izravno upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu, uključujući i kao dopuna elektroničkom teretnom listu u skladu s postojećom međunarodnim ili nacionalnom prometnom konvencijom. Tijela država članica dužna su prihvatiti elektroničke informacije o dokazima. Ako se razmjena informacija između nadležnih tijela i subjekata obavlja elektroničkim alatima, takve razmjene i pohrana takvih informacija provode se tehnikama za elektroničku obradu podataka.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 5. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice postupaju u cilju postupne dematerijalizacije dokumentacije i omogućuju prijelazno razdoblje prije potpunog napuštanja uporabe dokumenata u papirnatom obliku.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 3. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Za potrebe pregleda na cesti dopušteno je odstupanje usluge prijevoza od pruženih dokaza, osobito u pogledu podataka o pravcu kretanja iz stavka 2. točke (g), ako je to propisno opravdano, u slučaju iznimnih okolnosti izvan kontrole prijevoznika koje su prouzrokovale promjene u vezi s uslugom kombiniranog prijevoza. U tu svrhu vozaču je dopušteno kontaktirati sa sjedištem, upraviteljem prijevoza ili drugom osobom ili subjektom koji mogu pružiti dodatno opravdanje o odstupanju između pruženih dokaza i stvarne usluge.

6.  Za potrebe pregleda na cesti dopušteno je odstupanje usluge prijevoza od pruženih dokaza, osobito u pogledu podataka o pravcu kretanja iz stavka 2. točaka (f), (h) i (i), ako je to propisno opravdano, u slučaju iznimnih okolnosti izvan kontrole prijevoznika koje su prouzročile promjene u vezi s uslugom kombiniranog prijevoza. U tu svrhu vozaču je dopušteno kontaktirati sa sjedištem, upraviteljem prijevoza ili drugom osobom ili subjektom koji mogu pružiti dodatno opravdanje o odstupanju između pruženih dokaza i stvarne usluge.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice podnose Komisiji prvi put do [xx/xx/xxxx – 18 mjeseci nakon prenošenja Direktive], a potom svake dvije godine, izvješće koje sadržava sljedeće informacije povezane s kombiniranim prijevozom na koji se primjenjuje ova Direktiva na njihovu državnom području:

1.  Države članice podnose Komisiji prvi put do [xx/xx/xxxx – 12 mjeseci nakon prenošenja Direktive], a potom svake dvije godine, izvješće koje sadržava sljedeće informacije povezane s kombiniranim prijevozom na koji se primjenjuje ova Direktiva na njihovu državnom području:

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  veze nacionalnih i prekograničnih prijevoznih mreža koje se koriste u kombiniranom prijevozu,

(a)  koridori nacionalnih i prekograničnih prijevoznih mreža koje se koriste u kombiniranom prijevozu,

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  opseg kombiniranog prijevoza iskazan u dvadesetstopnim ekvivalentnim jedinicama (TEU) i tonskim kilometrima prema načinu prijevoza (željeznički, cestovni/prijevoz unutarnjim plovnim putovima itd.) i prema zemljopisnoj pokrivenosti (nacionalni i unutar Unije);

(b)  godišnji opseg kombiniranog prijevoza iskazan u dvadesetstopnim ekvivalentnim jedinicama (TEU) i tonskim kilometrima prema načinu prijevoza (cestovna dionica / necestovna dionica, odnosno prijevoz željeznicom, unutarnjim plovnim putovima i pomorskim putovima) i prema zemljopisnoj pokrivenosti (nacionalni i unutar Unije);

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broj i zemljopisna pokrivenosti terminalima koji pružaju usluge kombiniranog prijevoza te godišnji broj pretovara na tim terminalima;

(c)  broj pretovara ostvarenih biomodalnim tehnologijama i zemljopisnu pokrivenost tih točaka za pretovar kao i broj, lokaciju i zemljopisnu pokrivenost terminalima koji pružaju usluge kombiniranog prijevoza uz rasčlanjivanje prema vrsti prijevoza po terminalu (cestovne dionice / necestovne dionice, odnosno prijevoz željeznicom, unutarnjim plovnim putovima, morskim putovima) te godišnji broj pretovara i procjenu kapaciteta koji se koristi na terminalima;

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  promjene u udjelu kombiniranog prijevoza i različitih načina prijevoza na njihovu državnom području;

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pregled svih primijenjenih ili predviđenih nacionalnih mjera potpore, uključujući njihovo uvođenje i procijenjeni učinak.

(d)  pregled svih primijenjenih ili predviđenih nacionalnih mjera potpore, uključujući njihovo uvođenje i procijenjeni učinak na upotrebu kombiniranog prijevoza i utjecaj na socijalnu i ekološku održivost, uska grla, zagušenje, sigurnost i učinkovitost.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  broj i geografsku lokaciju aktivnosti prijevoza koje premašuju ograničenje udaljenosti cestovne dionice iz članka 1. stavka 3.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka db (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  polazišta i odredišta kretanja teretnog prometa na razini NUTS 3 na cestama Transeuropske prometne mreže (TEN-T) definirane Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća *;

 

_________________

 

* Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013, str. 1.).

Obrazloženje

Države članice prikupljaju, izravno ili putem tijela koja imenuju, informacije o kretanju teretnog prometa na cestama na glavnim osima EU-a. Osim što se tom mjerom čuva povjerljivost poslovnih informacija o cestovnim prijevoznicima, njome bi se pridonijelo oblikovanju novih usluga kombiniranog prijevoza i promicanju preusmjeravanja na druge načine prijevoza.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija objavljuje podatke koje su dostavile države članice u obliku kojim se omogućuje usporedba među državama članicama.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na temelju analize nacionalnih izvješća, prvi puta do [xx/xx/xxx – 9 mjeseci nakon isteka roka za podnošenja izvješća država članica], a nakon toga svake dvije godine, Komisija izrađuje i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o sljedećem:

3.  Na temelju analize nacionalnih izvješća i statističkih podataka na osnovi pokazatelja i metodologija zajedničkih za cijelu Uniju, prvi puta do [xx/xx/xxx – 9 mjeseci nakon isteka roka za podnošenja izvješća država članica], a nakon toga svake dvije godine, Komisija izrađuje i podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i nadležnim tijelima država članica o sljedećem:

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  gospodarskom razvoju kombiniranog prijevoza, osobito s obzirom na razvoj ekološke učinkovitosti različitih načina prijevoza;

(a)  gospodarskom razvoju kombiniranog prijevoza na razini država članica i Unije, osobito s obzirom na razvoj ekološke učinkovitosti različitih načina prijevoza;

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  učinkovitosti i djelotvornosti mjera predviđenih u članku 6.,

(c)   učinkovitosti i efikasnosti mjera predviđenih u članku 6., uz navođenje mjera koje su ocijenjene kao najučinkovitije za ostvarivanje izvornog cilja ove Direktive i najbolje prakse u državama članicama;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 3. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  razvoju udjela kombiniranog prijevoza u svakoj državi članici i na razini Unije u cilju ostvarenja prometnih ciljeva Unije do 2030. odnosno 2050.;

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 3. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  mogućim daljnjim mjerama, uključujući reviziju definicije kombiniranog prijevoza kako je utvrđena u članku 1. i prilagodbu popisa mjera iz članka 6.”;

(d)  mogućim daljnjim mjerama, uključujući reviziju definicije kombiniranog prijevoza kako je utvrđena u članku 1., poboljšanja prikupljanja podataka i objavljivanje takvih podataka na razini Unije te prilagodbu popisa mjera iz članka 6., među ostalim i eventualne izmjene pravila o državnim potporama.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4a)  U članku 6. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

1. Države članice će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da se porezi navedeni u stavku 3., koji se primjenjuju na cestovna vozila (kamioni, tegljači, prikolice ili poluprikolice), kada se radi o pravcima kombiniranog prijevoza, smanje ili nadoknade bilo u standardnom iznosu ili u omjeru prema putovanjima, koja takva vozila obavljaju željeznicom, unutar granica i u skladu s uvjetima i pravilima koja će utvrditi nakon konzultacije s Komisijom.

„1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se porezi navedeni u stavku 3., koji se primjenjuju na cestovna vozila (kamioni, tegljači, prikolice, poluprikolice, kontejneri za unutarnje plovne putove ili multimodalne utovarne jedinice), kada se radi o pravcima kombiniranog prijevoza, smanje ili nadoknade bilo u standardnom iznosu ili u omjeru prema putovanjima, koja takva vozila obavljaju željeznicom ili prijevozom unutarnjim plovnim putovima, unutar granica i u skladu s uvjetima i pravilima koja će utvrditi nakon konzultacije s Komisijom.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0106&from=EN

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4b)  u članku 6. stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Smanjenja ili naknade iz prvog stavka odobrava država u kojoj su ta vozila registrirana, na temelju putovanja željeznicom obavljenih unutar te države.

„Smanjenja ili naknade iz prvog stavka odobrava država u kojoj su ta vozila registrirana, na temelju putovanja željeznicom ili unutarnjim plovnim putom obavljenih unutar te države.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0106&from=EN

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.c (nova)

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4c)  U članku 6. stavku 1., treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Države članice mogu, međutim, odobriti ta smanjenja ili naknade na temelju putovanja željeznicom, koja su djelomično ili u potpunosti obavljena izvan države članice, u kojoj su ta vozila registrirana.

„Države članice mogu, međutim, odobriti ta smanjenja ili naknade na temelju putovanja željeznicom ili unutarnjim plovnim putom, koja su djelomično ili u potpunosti obavljena izvan države članice, u kojoj su ta vozila registrirana.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0106&from=EN

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Kada je to potrebno za ostvarivanje cilja iz stavka 8., države članice poduzimaju potrebne mjere za potporu ulaganjima u terminale za pretovar u pogledu:

4.   Kada je to potrebno za ostvarivanje cilja iz stavka 8., države članice poduzimaju potrebne mjere za potporu ulaganjima u prijevozne terminale i točke za pretovar u pogledu:

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izgradnje i, prema potrebi, proširenja takvih terminala za pretovar za kombinirani prijevoz;

(a)  izgradnje, u područjima u kojima ne postoje prikladni objekti na zračnoj udaljenosti navedenoj u članku 1. stavku 3., terminala za pretovar ili postavljanja točki za pretovar za kombinirani prijevoz osim ako ne postoji potreba za takvim objektima zbog pomanjkanja gospodarskog značaja ili zbog razloga povezanih s geografskim ili prirodnim značajkama određenog područja;

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  proširenje, u područjima u kojima je potreban dodatni kapacitet terminala, postojećih terminala ili postavljanje dodatnih točki za pretovar i, nakon procjene gospodarskih učinaka koji pokazuju da ne bi došlo do negativnog utjecaja na tržište i da su novi terminali nužni, te pod uvjetom da su u obzir uzeti okolišni aspekti, izgradnja novih terminala za kombinirani prijevoz;

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povećanja operativne učinkovitosti na postojećim terminalima.

(b)  povećanja operativne učinkovitosti na postojećim terminalima, uključujući jamstvo pristupa terminalima.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Smatra se da su mjere potpore za kombinirani prijevoz usklađene s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. UFEU-a te su izuzete od obveze obavješćivanja iz članka 108. stavka 3. UFEU-a, pod uvjetom da ne predstavljaju više od 35 % ukupnog prijevoza.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice surađuju sa susjednim državama članicama i Komisijom te osiguravaju da se pri provedbi takvih mjera prednost daje osiguranju ravnomjerne i dostatne zemljopisne raspoređenosti prikladnih objekata u Uniji, osobito na osnovnim i sveobuhvatnim mrežama TEN-T, čime bi se postiglo da nijedna lokacija u Uniji nije udaljena više od 150 km od takvog terminala.

Države članice surađuju sa susjednim državama članicama i Komisijom te osiguravaju da se pri provedbi takvih mjera prednost daje osiguranju ravnomjerne i dostatne zemljopisne raspoređenosti prikladnih objekata u Uniji, osobito na osnovnim i sveobuhvatnim mrežama TEN-T, čime bi se postiglo da nijedna lokacija u Uniji nije udaljena više od udaljenosti utvrđene u članku 1. stavku 3. točki (a) od takvog terminala. Pri provedbi mjera iz tog stavka države članice u obzir uzimaju da je potrebno:

 

(a) smanjiti zagušenje, osobito u blizini gradskih i prigradskih područja ili u područjima s prirodnim ograničenjima;

 

(b) poboljšati prekogranične veze;

 

(c) ublažiti izolaciju područja koja nemaju dostatnu infrastrukturu, uzimajući u obzir posebne potrebe i ograničenja vanjskih i najudaljenijih regija;

 

(d) poboljšati pristupačnost i povezivost, posebno u pogledu infrastrukture za pristup terminalima za pretovar; i

 

(e) ubrzati prelazak na digitalizaciju; i

 

(f) smanjiti utjecaj prijevoza tereta na okoliš i javno zdravlje, tako da se potiče na primjer efikasnost vozila, upotreba alternativnih i manje onečišćujućih goriva, upotreba obnovljivih izvora energija, među ostalim i na terminalima, ili učinkovitije korištenje prometnih mreža primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu utvrditi dodatne uvjete za utvrđivanje prihvatljivosti za potporu.

Države članice mogu utvrditi dodatne uvjete za utvrđivanje prihvatljivosti za potporu. O tim uvjetima obavješćuju zainteresirane strane.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu poduzeti daljnje mjere za poboljšanje konkurentnosti usluga kombiniranog prijevoza u usporedbi s odgovarajućim alternativnim uslugama cestovnog prijevoza.

Do 31. prosinca 2021. države članice poduzimaju dodatne ekonomske i zakonodavne mjere za poboljšanje, među ostalim i upotrebom tehnologija, konkurentnosti usluga kombiniranog prijevoza u usporedbi s odgovarajućim alternativnim uslugama cestovnog prijevoza, osobito u cilju smanjenja vremena i troškova pretovara.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 5. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U cilju smanjenja vremena i troškova u kombiniranom prijevozu mjere iz podstavka 1. obuhvaćaju jedan od sljedećih poticaja ili više njih:

 

(a) izuzimanje prijevoznika iz naknada za vanjske troškove i/ili naknada za suzbijanje zagušenja iz članka 2. Direktive 1999/62/EZ, osobito u slučaju vozila s pogonom na alternativna goriva navedena u članku 2. Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

(b) naknadu za korištenje određene infrastrukture poduzetnicima koji obavljaju operacije kao dio kombiniranog prijevoza;

 

(c) izuzimanje prijevoznika iz ograničenja nametnutih na temelju nacionalne zabrane prometa.

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.).

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 5. – podstavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kad poduzimaju dodatne mjere, države članice u obzir uzimaju i da je potrebno ubrzati prelazak na digitalizaciju u sektoru kombiniranog prijevoza te osobito:

 

(a) potiču integraciju povezanih sustava i automatizaciju aktivnosti;

 

(b) poboljšavaju ulaganja u digitalnu logistiku, informacijske i komunikacijske tehnologije te inteligentne prometne sustave; i

 

(c) postupno ukidaju upotrebu papirnatih dokumenata u budućnosti.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Takve dodatne mjere sadrže određene poticaje za prijevoz na necestovnim dionicama. Države članice uključuju mjere za jačanje konkurentnosti prijevoza vodnim putovima, kao što su financijski poticaji za uporabu pravaca priobalne plovidbe ili unutarnjih plovnih putova te za uspostavljanje novih pomorskih veza kratke udaljenosti.

Obrazloženje

Među načinima prijevoza prihvatljivima za nacionalne poticaje potrebno je na nediskriminirajući način obuhvatiti priobalnu plovidbu i prijevoz unutarnjim plovnim putovima.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Države članice osiguravaju da su mjere potpore kombiniranom prijevozu usmjerene na smanjenje cestovnog prijevoza tereta i da potiču druge načine prijevoza poput željezničkog i pomorskog prijevoza i prijevoza unutarnjim plovnim putovima, čime se smanjuju onečišćenje, emisije stakleničkih plinova, prometne nesreće, buka i zagušenje.”;

8.  Države članice osiguravaju da su mjere potpore kombiniranom prijevozu usmjerene na smanjenje cestovnog prijevoza tereta i da se njima potiču drugi načini prijevoza poput željezničkog i pomorskog prijevoza i prijevoza unutarnjim plovnim putovima, vozila s niskom razinom emisija ili korištenja alternativnih goriva s nižim emisijama kao što su biogoriva, električna energija od obnovljivih izvora, prirodni plin ili vodikove gorive ćelije, čime se smanjuju onečišćenje, emisije stakleničkih plinova, prometne nesreće, buka i zagušenje.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 9.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice objavljuju besplatno i na lako dostupan način relevantne informacije o mjerama donesenima u skladu s člankom 6., kao i ostale relevantne informacije za potrebe primjene postojeće Direktive.

3.  Države članice objavljuju besplatno i na lako dostupan način putem interneta relevantne informacije o mjerama donesenima u skladu s člankom 6., kao i ostale relevantne informacije za potrebe primjene postojeće Direktive.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 9.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija objavljuje i, prema potrebi, ažurira popis nadležnih tijela iz stavka 1., kao i popis mjera iz članka 6.";

4.  Komisija putem interneta objavljuje i, prema potrebi, ažurira popis nadležnih tijela iz stavka 1., kao i popis mjera iz članka 6.;

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove (izmjene) Direktive].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive (o izmjeni)]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

(1)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Komisije

Direktivom 92/106/EEZ (Direktiva o kombiniranom prijevozu) utvrđuju se zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe. Njezin je cilj smanjenje cestovnog prijevoza tereta povezivanjem željezničkog prijevoza, prijevoza unutarnjim plovnim putovima i pomorskog prijevoza. Direktiva o kombiniranom prijevozu jedini je pravni instrument na razini Unije kojim se izravno potiče preusmjeravanje s cestovnog prijevoza tereta na načine prijevoza s nižim razinama emisija. U intermodalnom prijevozu uvelike se koriste načini prijevoza – poput željezničkog prijevoza, prijevoza unutarnjim plovnim putovima i pomorskog prijevoza – koji prouzročuju manje negativnih eksternalija (emisije, buka i prometne nesreće).

Preispitivanje postojećih pravila uslijedilo je nakon što je Komisija provela provjeru prikladnosti postojećeg zakonodavstva koja je uključivala i savjetovanje s državama članicama i dionicima. U toj se provjeri pokazalo da je, iako je učinak Direktive o kombiniranom prijevozu skroman, ta Direktiva jedan od instrumenata kojima se potiče upotreba intermodalnog prijevoza tereta. Njezina učinkovitost i efikasnost mogla bi se poboljšati kad bi se uklonili utvrđeni nedostaci. Trenutačno su glavni problemi: 1) manje povoljni uvjeti u usporedbi s cestovnim prijevozom i 2) nedovoljan kapacitet i gustoća intermodalne infrastrukture. Revidiranom Direktivom će se osobito:

– pojasniti i proširiti definicija kombiniranog prijevoza

– poboljšati praćenje uvjeta prihvatljivosti i provedbe

– poboljšati uvjet Direktive u pogledu izvješćivanja i praćenja. i

– povećati djelotvornost poticaja.

Komisija predlaže proširenje područja primjene na domaći prijevoz. Nijedna cestovna dionica kombiniranog prijevoza ne smije premašiti zračnu udaljenost od 150 km ili 20 % zračne udaljenosti ukupne kombinirane rute prijevoza ako ona iznosi više od 150 km. U određenim slučajevima države članice mogu dopustiti odstupanje. Izuzeća za kabotažu primjenjuju se samo na vozila koja prijevoz obavljaju na cestovnim dionicama koje su dio međunarodnog kombiniranog prijevoza.

Za utvrđivanje kombiniranog prijevoza treba predočiti jasne dokaze. Komisija predlaže popis dokumenata koje bi prijevoznik trebao predočiti pri pregledu na cesti. Takav dokaz može se predočiti ili proslijediti elektronički.

Prema Prijedlogu Komisije države članice moraju Komisiji podnijeti izvješće s informacijama o kombiniranom prijevozu na svojem državnom području. Komisija sastavlja i podnosi izvješće u kojem ocjenjuje gospodarski razvoj, učinak provedbe Direktive, učinkovitost i efikasnost mjera potpore koje su donijele države članice te moguće buduće mjere, uključujući preispitivanje definicije kombiniranog prijevoza.

U pogledu povećanja učinkovitosti poticaja države članice donose mjere potrebne za podupiranje ulaganja u terminale za pretovar, čime se osigurava da nijedna lokacija u Uniji nije udaljena od takvih terminala više od 150 km.

Naposljetku, države članice imenuju jedno nadležno tijelo ili više njih kako bi se osigurala provedba ove Direktive.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica naglašava da je važno poticati kombinirani prijevoz za dostavu robe.

Kombinirani prijevoz može biti važan način za smanjenje utjecaja prijevoza na zdravlje i okoliš jer se potiče preusmjeravanje na manje onečišćujuće načine prijevoza i doprinosi postizanju ciljeva u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Stoga je kombinirani prijevoz prilika za modernizaciju prometnog sektora i poboljšanje logistike prijevoza tereta, smanjenje zagušenja u prometu i poboljšanje upravljanja terminalima za pretovar. Potrebne su mjere za ulaganja u infrastrukturu i gospodarske poticaje.

Izvjestiteljica općenito podržava Prijedlog Komisije i prima na znanje rezultate prethodno provedene evaluacije u okviru programa REFIT, no smatra da u nizu područja Prijedlog treba ojačati i izmijeniti. Daljnjim tehničkim radom za pojašnjenje definicije kombiniranog prijevoza trebala bi se olakšati provedba ažuriranih pravila u državama članicama.

Područje primjene i definicija

Izvjestiteljica predlaže da se bolje definiraju vozila uvrštena u područje primjene Direktive te da se razlikuje između vozila/utovarnih jedinica uz pratnju vozača ili bez nje.

Kako bi se izbjegla diskriminacija među prijevoznicima i problemi konkurencije među državama članicama, trebalo bi biti obvezno da sve države članice, kao opće pravilo, mogu odobriti prekoračenje ograničenja najveće udaljenosti cestovne dionice, ali pod vrlo jasnim uvjetima i kriterijima koji se primjenjuju u cijeloj Uniji.

Potrebno je jasnije definirati kombinirani prijevoz s trećim zemljama, osobito za izračun ograničenja udaljenosti za svaku cestovnu dionicu. Izvjestiteljica pojašnjava da se te dionice izvan teritorija Unije ne bi trebale uzimati u obzir za potrebe ove Direktive.

Dokazi i digitalna sredstva

Izvjestiteljica pozdravlja detaljan popis informacija koje prijevoznici moraju predočiti pri pregledu na cesti te daje određena pojašnjenja.

Unatoč tome potrebno je omogućiti određenu fleksibilnost u pogledu ex post kontrola u slučaju nekih dokaza koji se odnose na početnu dionicu cestovnog prijevoza te na necestovnu dionicu.

Digitalizacijom će se znatno povećati učinkovitost i konkurentnost kombiniranog prijevoza. Izvjestiteljica predlaže niz mjera kako bi se pomoglo u postupnom ukidanju upotrebe papirnatih sustava te potaknulo prijevoznike i države članice da brže provedu taj prijelaz. Smanjenjem troškova, manjim administrativnim opterećenjem i većom učinkovitošću doprinijet će se poticanju prednosti kombiniranog prijevoza u usporedbi s drugim načinima prijevoza.

Kabotaža i upućivanje vozača

Izvjestiteljica smatra da se izuzimanjem pravila o kabotaži za međunarodne cestovne dionice pomaže u poticanju sektora kombiniranog prijevoza, no želi osigurati da se postojeće zakonodavstvo pravilno primjenjuje kako bi se spriječila nezakonita kabotaža.

Izuzimanje od kabotaže, kako je definirano u članku 4., primjenjuje se na prekogranični prijevoz, no ne primjenjuje se na cestovne dionice domaćeg kombiniranog prijevoza. Prvi prijevozi izravna su konkurencija klasičnom prekograničnom cestovnom prijevozu.

Kako bi se osigurala socijalna zaštita vozača koji obavljaju djelatnost u različitim državama članicama, odredbe o upućivanju vozača iz direktiva 96/71 i 2014/67 trebale bi se primjenjivati na cestovne dionice svih vrsta prijevoza.

Nadalje, izvjestiteljica predlaže veću jasnoću u pogledu primjene izuzimanja od kabotaže i upućivanja vozača.

Izvješćivanja država članica i ocjena Komisije

Izvjestiteljica pozdravlja sustav izvještavanja koji je predložila Komisija i smatra da će se preciznijim prikupljanjem podataka doprinijeti procjeni učinaka provedbe Direktive na razvoj kombiniranog prijevoza.

Izvjestiteljica predlaže izričito upućivanje na nacionalne ciljeve kako bi se osigurala veća transparentnost, efikasnost i dosljednost s ciljevima Direktive. Ciljevi su posebno povezani s razvojem kombiniranog prijevoza, učinkom na zdravlje i okoliš, smanjenjem zagušenja u prometu i povećanjem sigurnosti prometa.

Trebalo bi zajamčiti transparentnost i objavljivanje usporedivih podataka na razini Unije. Komisija bi trebala razmisliti o izmjeni Uredbe o Eurostatu kako bi se poboljšalo prikupljanje i objavljivanje podataka.

Fiskalni poticaji

Izvjestiteljica smatra da bi države članice trebale donijeti dodatne fiskalne mjere kako bi se stvorila ekonomska prednost za kombinirani prijevoz u usporedbi s drugim načinima prijevoza. Mogla bi se predvidjeti izuzeća iz pristojbi za korištenje infrastrukture (za željezničke i cestovne dionice), naknade za vanjske troškove i zagušenja, osobito za vozila s pogonom na alternativna goriva.

Mjere za potporu ulaganjima u infrastrukturu i prijevoz

Izvjestiteljica pozdravlja Prijedlog Komisije da se osigura uravnotežena i dostatna geografska raspodjela odgovarajućih objekata u Uniji, osobito u okviru osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T. Države članice trebaju u obzir uzeti da je potrebno smanjiti zagušenje, poboljšati prekogranične veze, dostupnost i povezivost te ubrzati prijelaz na digitalizaciju.

Potrebno je razlikovati između izgradnje novih terminala za kombinirani prijevoz i proširenja postojećih s obzirom na to da se potrebe razlikuju prema geografskim područjima. U područjima u kojima je potreban dodatni kapacitet terminala trebalo bi razmotriti proširenje postojećih terminala za pretovar i po potrebi izgradnju novih.

U slučaju državnih potpora za izgradnju novih terminala države članice trebale bi provjeriti da to neće imati posljedice na već postojeće, među ostalim provedbom testova ekonomske ravnoteže ako je to potrebno.


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (17.5.2018)

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Michel Dantin

KRATKO OBRAZLOŽENJE

U bijeloj knjizi iz 2011. pod naslovom „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima” Unija je navela da joj je cilj do 2030. preusmjeriti 30 % cestovnog prijevoza robe na druge načine prijevoza poput željezničkog prijevoza ili prijevoza vodnim putovima, odnosno da ta brojka do 2050. bude 50 %.

Direktiva 1992/106/EEZ jedini je pravni instrument EU-a kojim se regulira prijelaz na druge načine prijevoza te je 25 godina nakon stupanja na snagu i dalje u potpunosti relevantna. Svake godine u EU-u onečišćenje zraka prouzroči 400 000 slučajeva prerane smrti, u cestovnim nesrećama život izgubi 26 000 osoba te se procjenjuje da trošak zagušenja iznosi 1,1 % BDP-a Unije. Kombinirani prijevoz jedan je od načina rješavanja nepovoljnih učinaka prometa.

Međutim, s obzirom na razvoj prometnog sektora, širenje novih tehnologija, nedostatak jasnoće i zastarjelost nekih odredbi Direktive kao i nedostatke u provedbi u državama članicama, tu bi Direktivu trebalo bi revidirati kako bi se potencijal kombiniranog prijevoza u Europi mogao u potpunosti razviti.

Izvjestitelj pozdravlja Prijedlog Komisije kojim se reagira na velik broj postojećih nedostataka tako da se tekst pojašnjava te se uklanjaju neke prepreke za prijelaz na druge načine prijevoza. Izvjestitelj podržava reviziju definicije kombiniranog prijevoza, širenje područja primjene na nacionalno poslovanje, uporabu elektroničkih dokumenata od strane prijevoznika, proširenje mjera potpore, jačanje suradnje među državama članicama u području ulaganja u infrastrukturu, kao i razmjenu informacija o aktivnostima u okviru prijelaza na druge načine prijevoza.

Izvjestitelj predlaže da se u tekstu ojača nekoliko glavnih područja:

Pravno pojašnjenje

Izvjestitelj predlaže niz pojašnjenja kako bi se izbjegla razilaženja u tumačenjima. Pojašnjenja se konkretno odnose na pravila o kabotaži u nacionalnom kombiniranom prijevozu i na kriterije za odstupanje od pravila o 150 km.

Racionalizacija ulaganja u infrastrukturu

Izvjestitelj smatra da bi ulaganje u infrastrukturu za kombinirani prijevoz trebalo ponajprije usmjeriti na terminale za pretovar. Prednost bi trebalo dati širenju i poboljšanju učinkovitosti postojeće infrastrukture. Kad je riječ o uspostavi novih terminala, izvjestitelj se zalaže za to da se najprije provede prethodna procjena učinka kako bi se zajamčila gospodarska i ekološka relevantnost tih ulaganja te da se pritom vodi računa o lokalnim zemljopisnim i prirodnim ograničenjima.

Poboljšanje logistike

Troškovi aktivnosti pretovara i rok koji je potreban kako bi se one provele ključan su faktor koji utječe na činjenicu da je kombinirani prijevoz manje konkurentan u odnosu na unimodalni prijevoz. Izvjestitelj smatra da bi se privlačnost kombiniranog prijevoza mogla povećati upotrebom digitalnih rješenja, komunikacijskim i informacijskim tehnologijama, povezanim prometnim sustavima ili boljom osposobljenošću radne snage u tom sektoru.

Promicanje čiste energije i tehnologije

Iako je jedan od glavnih ciljeva Direktive smanjiti onečišćenje zraka, u aktualnom tekstu ne predviđaju se mjere za poticanje korištenja energetske učinkovitosti vozila i infrastrukture, energije iz obnovljivih izvora ili inovativnih tehnologija i digitalnih rješenja. Izvjestitelj iznosi niz prijedloga u tom području te definira opseg mogućih mjera potpore.

Jačanje mjera potpore za prijevoznike

Izvjestitelj želi do 31. prosinca 2021. uvesti obvezu usvajanja barem jedne dodatne mjere potpore u svakoj državi članici radi smanjenja utjecaja prijevoza tereta na okoliš i javno zdravlje.

Izvjestitelj predlaže bolje usmjeravanje mjera potpore. Države članice trebale bi dati prednost ulaganjima u terminale za pretovar radi smanjenja uskih grla i područja zagušenja, posebno u blizini gradskih i prigradskih područja, lakšeg savladavanja prirodnih prepreka kao što su planinska područja, poboljšanja prekogranične povezanosti, smanjenja emisija onečišćivača zraka i poboljšanja pristupa industrijskih područja u kojima manjka takva infrastruktura.

Statistika i cilj Unije u pogledu prijelaza na druge načine prijevoza

Cilj Unije je do 2030. preusmjeriti 30 % cestovnog prijevoza tereta na druge načine prijevoza odnosno 50 % do 2050. Međutim, praćenje razvoja udjela kombiniranog prijevoza u državama članicama i u Uniji i dalje je manjkavo, uglavnom zbog nepotpunih statističkih podataka. Izvjestitelj se zalaže za jačanje obveza izvješćivanja od strane država članica i poziva Komisiju da prati ostvarenje ciljeva Unije u području kombiniranog prijevoza.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Negativni učinak prijevoza na čistoću zraka, emisije stakleničkih plinova, nesreće, buku i zagušenja i dalje je problem za gospodarstvo, kao i za zdravlje i dobrobit europskih građana. Unatoč činjenici da je cestovni prijevoz glavni uzročnik tih negativnih učinaka, predviđa se da će cestovni prijevoz tereta do 2050. porasti za 60 posto.

(1)  Negativni učinak prijevoza na čistoću zraka, emisije stakleničkih plinova, nesreće, buku i zagušenja i dalje je problem za gospodarstvo, kao i za zdravlje i dobrobit europskih građana. Prijevoz je trenutačno odgovoran za 23,2 % ukupnih emisija stakleničkih plinova u Uniji, a 2014. godine je za 72,8 % emisija stakleničkih plinova u sektoru prijevoza u Uniji bio odgovoran cestovni prijevoz. Svake godine u Uniji onečišćenje zraka prouzroči 400 000 slučajeva prerane smrti, u cestovnim nesrećama život izgubi 26 000 osoba te se procjenjuje da trošak zagušenja iznosi 1,1 % BDP-a Unije. Unatoč činjenici da je cestovni prijevoz glavni uzročnik tih negativnih učinaka, procjenjuje se da bi cestovni prijevoz tereta do 2050. mogao porasti za 60 %.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Smanjivanje negativnog učinka prometnih aktivnosti i dalje je jedan od glavnih ciljeva prometne politike EU-a. Direktiva Vijeća 92/106/EEZ21, kojom su uspostavljene mjere za poticanje razvoja kombiniranog prijevoza, jedini je zakonodavni akt Unije koji izravno potiče preusmjeravanje s cestovnog prijevoza tereta na načine prijevoza s niskim razinama emisija kao što su prijevoz unutarnjim plovnim putovima te pomorski i željeznički prijevoz.

(2)  Smanjivanje negativnog učinka prometnih aktivnosti i dalje je jedan od glavnih ciljeva prometne politike EU-a. Direktiva Vijeća 92/106/EEZ21, kojom su uspostavljene mjere za poticanje razvoja kombiniranog prijevoza, jedini je zakonodavni akt Unije koji izravno potiče preusmjeravanje s cestovnog prijevoza tereta na načine prijevoza s niskim razinama emisija kao što su prijevoz unutarnjim plovnim putovima te pomorski i željeznički prijevoz. Kako bi se dodatno smanjile negativne eksternalije cestovnog prijevoza tereta, trebalo bi poticati istraživanje i razmjenu najboljih praksi među državama članicama o rješenjima za bolje pravce kretanja, optimizaciju mreže, povećanje učinkovitosti tereta i mogućnosti naplate vanjskih troškova.

_________________

_________________

21 Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.).

21 Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Cilj da se 30 % cestovnog prijevoza tereta dionice dulje od 300 km do 2030. godine preusmjeri na druge načine prijevoza kao što su željeznički ili prijevoz vodnim putovima, a do 2050. godine i više od 50 %, kako bi se poboljšala učinkovitost multimodalnih logističkih lanaca, među ostalim većom uporabom energetski učinkovitijih načina prijevoza, ostvaruje se sporije od očekivanog te se prema trenutačnim predviđanjima neće postići.

(3)  Cilj da se 30 % cestovnog prijevoza tereta dionice dulje od 300 km do 2030. godine preusmjeri na druge načine prijevoza kao što su željeznički prijevoz ili prijevoz vodnim putovima, a do 2050. godine i više od 50 %, kako bi se poboljšala učinkovitost multimodalnih logističkih lanaca, među ostalim većom uporabom energetski učinkovitijih načina prijevoza, ostvaruje se sporije od očekivanog te se prema trenutačnim predviđanjima neće postići. Budući da potencijal kombiniranog prijevoza još nije iskorišten, poboljšanje ove Direktive važan je element u smislu doprinosa tog sektora ostvarenju ciljeva Pariškog klimatskog sporazuma.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Ova Direktiva trebala bi otvoriti put efikasnim intermodalnim i multimodalnim uslugama prijevoza tereta jamčenjem ravnopravnih tržišnih uvjeta za sve načine prijevoza.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Direktivu 92/106/EEZ stoga bi trebalo pojednostavniti, a njezinu provedbu poboljšati preispitivanjem gospodarskih poticaja za kombinirani prijevoz s ciljem poticanja preusmjeravanja robe iz cestovnog prijevoza na načine prijevoza koji su ekološki prihvatljiviji, sigurniji, energetski učinkovitiji i koji uzrokuju manje zagušenja.

(5)  Direktivu 92/106/EEZ stoga bi trebalo pojednostavniti, a njezinu provedbu poboljšati preispitivanjem i jačanjem gospodarskih poticaja za kombinirani prijevoz s ciljem poticanja preusmjeravanja robe iz cestovnog prijevoza na načine prijevoza koji manje zagađuju i koji su ekološki prihvatljiviji, sigurniji, energetski učinkovitiji i koji prouzročuju manje zagušenja. Stoga bi trebalo potaknuti istraživanje i razmjenu najboljih praksi u pogledu preusmjeravanja s cestovnog na željeznički prijevoz.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Opseg nacionalnih usluga intermodalnog prijevoza predstavlja 19,3 % ukupnog intermodalnog prijevoza u Uniji. Takve usluge trenutačno ne ostvaruju korist od mjera potpore predviđenih Direktivom 92/106/EEZ zbog ograničenog područja primjene definicije kombiniranog prijevoza. Međutim, negativni učinci nacionalnog cestovnog prijevoza, a osobito emisije stakleničkih plinova i zagušenje, imaju učinak koji prelazi državne granice. Stoga je nužno proširiti područje primjene Direktive 92/106/EEZ na nacionalni (unutar države članice) kombinirani prijevoz radi podupiranja daljnjeg razvoja kombiniranog prijevoza u Uniji, a time i preusmjeravanja s cestovnog na željeznički prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnim putovima te priobalnu plovidbu.

(6)  Opseg nacionalnih usluga intermodalnog prijevoza predstavlja 19,3 % ukupnog intermodalnog prijevoza u Uniji. Takve usluge trenutačno ne ostvaruju korist od mjera potpore predviđenih Direktivom 92/106/EEZ zbog ograničenog područja primjene definicije kombiniranog prijevoza. Međutim, negativni učinci nacionalnog cestovnog prijevoza, a osobito emisije stakleničkih plinova i zagušenje, imaju učinak koji prelazi državne granice. Stoga je nužno proširiti područje primjene Direktive 92/106/EEZ na nacionalni (unutar države članice) kombinirani prijevoz radi podupiranja daljnjeg razvoja kombiniranog prijevoza u Uniji, a time i preusmjeravanja s cestovnog na željeznički prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnim putovima te priobalnu plovidbu. No odstupanje od pravila o kabotaži i dalje se primjenjuje samo na usluge kombiniranog međunarodnog prijevoza između više država članica. Države članice morat će provesti učinkovite kontrole da bi se osiguralo poštovanje tih pravila i poticalo usklađivanje radnih i socijalnih uvjeta između različitih načina prijevoza i između različitih država članica.

Obrazloženje

Članak 4. Direktive 92/106/EEZ o odstupanju od pravila o kabotaži u Prijedlogu Komisije nije promijenjen. Budući da je područje primjene Direktive prošireno na nacionalni kombinirani prijevoz, trebalo bi se izričito pojasniti da se to odstupanje ne primjenjuje na nacionalni prijevoz.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Postojeća definicija sadržava različita ograničenja udaljenosti za cestovnu dionicu kombiniranog prijevoza s obzirom na način prijevoza u necestovnoj dionici, a za željeznički prijevoz nema utvrđenog ograničenja udaljenosti, već se umjesto toga uzima u obzir pojam „najbližeg prikladnog terminala” kako bi se osigurala određena fleksibilnost za uzimanje u obzir posebnih okolnosti. Ta je definicija dovela do mnogih poteškoća u provedbi zbog različitih tumačenja i posebnih poteškoća pri utvrđivanju uvjeta provedbe. Bilo bi korisno ukloniti te nejasnoće, a da se pritom osigura zadržavanje određenog stupanja fleksibilnosti.

(8)  Postojeća definicija sadržava različita ograničenja udaljenosti za cestovnu dionicu kombiniranog prijevoza s obzirom na način prijevoza u necestovnoj dionici, a za željeznički prijevoz nema utvrđenog ograničenja udaljenosti, već se umjesto toga u obzir uzima pojam „najbližeg prikladnog terminala” kako bi se osigurala određena fleksibilnost za uzimanje u obzir posebnih okolnosti. Ta je definicija dovela do mnogih poteškoća u provedbi zbog različitih tumačenja i posebnih poteškoća pri utvrđivanju uvjeta provedbe. Bilo bi korisno ukloniti te nejasnoće, a da se pritom osigura zadržavanje određenog stupanja fleksibilnosti. Komisija bi trebala pojasniti kriterije koji se primjenjuju kad se želi iskoristiti ta fleksibilnost kako bi se zajamčila ujednačena primjena u svim državama članicama. Posebno treba uzeti u obzir dostupnost i učinkovitost infrastruktura i usluga u okviru kombiniranog prijevoza.

Obrazloženje

Fleksibilnost je nužna kako se ne bi ograničile mogućnosti kombiniranog prijevoza. Međutim, trebalo bi pojasniti kriterije kojima se uređuje područje primjene odstupanja na razini EU-a kako bi se izbjegle razlike u tumačenju među državama članicama i osiguralo da se na unutarnjem tržištu jednako postupa prema svim prijevoznicima.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Kako bi kombinirani prijevoz postao konkurentan i privlačan za prijevoznike, posebno za vrlo mala poduzeća te mala i srednja poduzeća, trebalo bi maksimalno smanjiti administrativno opterećenje do kojeg može doći pri obavljanju kombiniranog prijevoza u odnosu na uslugu unimodalnog prijevoza.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Područje primjene postojećih mjera gospodarske potpore utvrđeno u Direktivi 92/106/EEZ vrlo je ograničeno i sastoji se od fiskalnih mjera (konkretno povrata ili smanjenja poreza) koje se odnose isključivo na kombinirani željeznički i cestovni prijevoz. Takve mjere trebalo bi proširiti na kombinirani prijevoz koji obuhvaća prijevoz unutarnjim plovnim putom i pomorski prijevoz. Trebalo bi poduprijeti i druge odgovarajuće vrste mjera, kao što su mjere potpore za ulaganje u infrastrukturu ili različite mjere gospodarske potpore.

(12)  Područje primjene postojećih mjera gospodarske potpore utvrđeno u Direktivi 92/106/EEZ vrlo je ograničeno i sastoji se od fiskalnih mjera (konkretno povrata ili smanjenja poreza) koje se odnose isključivo na kombinirani željeznički i cestovni prijevoz. Takve mjere trebalo bi proširiti na kombinirani prijevoz koji obuhvaća prijevoz unutarnjim plovnim putovima i pomorski prijevoz. Trebalo bi poduprijeti i druge odgovarajuće vrste mjera, kao što su mjere potpore za ulaganje u infrastrukturu i digitalnu tehnologiju ili različite mjere gospodarske potpore.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Glavno usko grlo u infrastrukturi koje ometa preusmjeravanje s cestovnog prijevoza na ostale načine prijevoza nalazi se na razini terminala za pretovar. Postojeća obuhvaćenost terminalima za pretovar i njihova prostorna raspoređenost nisu dovoljne u Uniji, barem ne duž postojeće osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T, a kapacitet postojećih terminala za pretovar doseže svoja ograničenja te će ga trebati dodatno razviti kako bi se mogao nositi s ukupnim rastom prijevoza tereta. Ulaganje u kapacitet terminala za pretovar moglo bi smanjiti ukupne troškove pretovara te time dovesti do preusmjeravanja na načine prijevoza s niskim emisijama, kao što se pokazalo u nekim državama članicama. Stoga bi države članice, u suradnji sa susjednim državama članicama i Komisijom, trebale osigurati izgradnju više terminala za pretovar za potrebe kombiniranog prijevoza i kapaciteta za pretovar ili povećati njihovu dostupnost prijevoznicima. To bi potaknulo uporabu alternativnih prijevoza tereta, čime bi kombinirani prijevoz postao konkurentniji od isključivo cestovnog prijevoza. Treba povećati pokrivenost terminalima za pretovar i njihov kapacitet barem duž postojećih osnovnih i sveobuhvatnih mreža TEN-T. Trebao bi u prosjeku postojati barem jedan prikladni terminal za pretovar u kombiniranom prijevozu smješten najviše 150 km daleko od svakog mjesta otpreme u Uniji.

(13)  Glavno usko grlo u infrastrukturi koje ometa preusmjeravanje s cestovnog prijevoza na ostale načine prijevoza nalazi se na razini terminala za pretovar. Postojeća obuhvaćenost terminalima za pretovar i njihova prostorna raspoređenost u nekim slučajevima nisu dovoljne u Uniji, barem ne duž postojeće osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T, a kapacitet postojećih terminala za pretovar doseže svoja ograničenja, dok stvarni kapaciteti drugih terminala nisu dovoljno iskorišteni, kako bi se mogli nositi s ukupnim rastom prijevoza tereta. Ulaganjem u kapacitet terminala za pretovar, optimizaciju mreže i razvoj novih tehnika pretovara mogli bi se smanjiti ukupni troškovi pretovara te time dovesti do preusmjeravanja na načine prijevoza s niskim emisijama, kao što se pokazalo u nekim državama članicama

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) Države članice trebale bi, u suradnji sa susjednim državama članicama i s Komisijom, osigurati da je prijevoznicima na raspolaganju mreža učinkovitih, moderniziranih i u potpunosti iskorištenih terminala kako bi se mogle zadovoljiti sadašnje i buduće potrebe za prometnom infrastrukturom. Time bi se potaknula uporaba alternativnih prijevoza tereta i pospješio prijelaz na druge oblike prijevoza, čime bi kombinirani prijevoz postao konkurentniji od isključivo cestovnog prijevoza. Treba zajamčiti pokrivenost i veći kapacitet terminala za pretovar barem duž postojećih osnovnih i sveobuhvatnih mreža TEN-T. U prosjeku bi trebao postojati barem jedan prikladan terminal za pretovar u kombiniranom prijevozu smješten najviše 150 km zračne udaljenosti od svakog mjesta otpreme u Uniji, uzimajući pritom u obzir i ekonomske kriterije.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Države članice trebale bi primjenjivati dodatne mjere gospodarske potpore, pored onih postojećih, usmjerene na različite dionice kombiniranog prijevoza kako bi smanjile cestovni prijevoz tereta te potaknule uporabu drugih načina prijevoza poput željezničkog, pomorskog i prijevoza unutarnjim plovnim putovima, čime bi se smanjili onečišćenje zraka, emisije stakleničkih plinova, prometne nesreće, buka i zagušenje. Takve mjere mogu uključivati smanjenje određenih poreza ili naknada za prijevoz, bespovratna sredstva za intermodalne utovarne jedinice stvarno prevezene u kombiniranom prijevozu ili djelomični povrat troškova pretovara.

(14)  Države članice trebale bi primjenjivati dodatne mjere gospodarske potpore, pored onih postojećih, usmjerene na različite dionice kombiniranog prijevoza kako bi smanjile cestovni prijevoz tereta te potaknule uporabu drugih načina prijevoza poput željezničkog, pomorskog i prijevoza unutarnjim plovnim putovima te kako bi smanjile ugljični otisak sektora cestovnog prijevoza tereta, čime bi se smanjili onečišćenje zraka, emisije stakleničkih plinova, prometne nesreće, buka i zagušenje. Takve mjere trebale bi se primjenjivati uglavnom na osjetljiva područja kao što su planinske regije velika gradska industrijska čvorišta, prekogranične veze, industrijska područja u kojima nema takve infrastrukture i terminala za pretovar kako bi se smanjila pojava uskih grla i zagušenja. One mogu uključivati smanjenje određenih poreza ili naknada za prijevoz, bespovratna sredstva za intermodalne utovarne jedinice stvarno prevezene u kombiniranom prijevozu ili djelomični povrat troškova pretovara, što će doprinijeti smanjenju socioekonomskih troškova prijevoza, opasnosti za zdravlje prouzročenih zagađenjem i bukom te pritom biti u interesu građana, poduzeća i okoliša.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) Države članice trebale bi uvesti dodatne mjere kako bi se povećala uspješnost u području zaštite okoliša te učinkovitost i održivost kombiniranog prijevoza tako da potiču korištenje načina prijevoza bez emisija i s niskom razinom emisija te upotrebu alternativnih goriva, da podupiru energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u cijelom lancu kombiniranog prijevoza i smanjuju štetne posljedice prometa kao što je buka, posebno u željezničkom sektoru i u blizini gradskih područja.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Fondovima i programima Unije za financiranje istraživanja trebale bi se i dalje podupirati države članice u postizanju ciljeva ove Direktive.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14c)  Ulaganje u logistiku također je važan instrument za jačanje konkurentnosti kombiniranog prijevoza. Sustavnije korištenje digitalnih rješenja, među ostalim komunikacijskih i informacijskih tehnologija ili pametnih povezanih sustava olakšalo bi razmjenu podataka, povećalo učinkovitost i smanjilo trošak usluga pretovara te vrijeme pretovara.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14d)  Ulaganjem u osposobljavanje radne snage u logističkom lancu, posebno na terminalima za pretovar, omogućila bi se i veća konkurentnost kombiniranog prijevoza.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Mjere potpore za kombinirani prijevoz trebale bi se provoditi u skladu s pravilima o državnim potporama iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(15)  Ne dovodeći u pitanje pravila o državnim potporama iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), trebao bi se u pogledu mjera potpore za kombinirani prijevoz primjenjivati određeni stupanj fleksibilnosti kako bi se potaknulo korištenje državnih potpora.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Prema potrebi potrebno je koordinirati mjere potpore između država članica i Komisije.

(16)  Kako bi se izbjeglo eventualno preklapanje ulaganja država članica koje su teritorijalno blizu, prema potrebi bi trebalo koordinirati mjere potpore između država članica i Komisije, uz pomoć tijesne suradnje između nadležnih tijela država članica.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Države članice ujedno trebaju redovito preispitivati mjere potpore radi osiguranja njihove učinkovitosti i djelotvornosti.

(17)  Države članice ujedno bi trebale redovito preispitivati mjere potpore radi osiguranja njihove učinkovitosti i djelotvornosti te bi, po potrebi, trebale donijeti korektivne mjere. Komisija bi, na temelju informacija koje joj države članice dostave, trebala izraditi analizu različitih mjera koje su države članice poduzele i učinkovitosti tih mjera te bi trebala poticati razmjenu dobre prakse.

Obrazloženje

Širenje dobre prakse, odnosno mjera potpore koje uvode države članice i koje se pokazuju osobito učinkovitima, trebalo bi ojačati kako bi se državama članicama pružile informacije koje one mogu upotrijebiti pri odabiru ulaganja i mjera potpore u području kombiniranog prijevoza.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Nedostatak usporedivih i pouzdanih statističkih podataka trenutačno koči razvoj kombiniranog prijevoza u Uniji i donošenje mjera za razvoj njegova potencijala.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Radi hvatanja u koštac s razvojem prijevoza u Uniji, osobito tržištem kombiniranog prijevoza, države članice trebale bi prikupiti odgovarajuće podatke i informacije te ih redovito podnositi Komisiji, a Komisija bi svake četiri godine trebala podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Direktive.

(19)  Radi hvatanja u koštac s razvojem prijevoza u Uniji, osobito tržištem kombiniranog prijevoza, države članice trebale bi prikupiti odgovarajuće podatke i informacije te ih redovito podnositi Komisiji, a Komisija bi svake četiri godine Europskom parlamentu, Vijeću i nadležnim tijelima država članica trebala podnijeti izvješće o provedbi ove Direktive.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Komisija bi trebala biti odgovorna za pravilnu provedbu ove Direktive i za ostvarenje cilja razvoja kombiniranog prijevoza na razini EU-a do 2030. odnosno do 2050. godine. U tu bi svrhu trebala na temelju informacija koje joj dostave države članice redovito ocjenjivati napredak u povećanju udjela kombiniranog prijevoza u svakoj državi članici te po potrebi podnijeti prijedlog izmjene ove Direktive u cilju postizanja tog cilja na razini Unije.

Obrazloženje

Komisija bi trebala imati veću ulogu u praćenju europskih ciljeva u području kombiniranog prijevoza te bi po potrebi trebala donijeti korektivne mjere.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Transparentnost je važna za sve dionike uključene u kombinirani prijevoz, posebno one na koje se primjenjuje ova Direktiva. Radi pružanja potpore takvoj transparentnosti i promicanja daljnje suradnje u svakoj državi članici treba odrediti nadležna tijela.

(20)  Transparentnost je važna za sve dionike uključene u kombinirani prijevoz, posebno one na koje se primjenjuje ova Direktiva. Radi pružanja potpore takvoj transparentnosti i promicanja daljnje suradnje u svakoj državi članici treba odrediti nadležno tijelo.

Obrazloženje

Kako bi se povećala vidljivost kontaktne točke, osigurala dosljednost u provedbi Direktive, smanjilo administrativno preklapanje i olakšalo praćenje provedbe, trebalo bi se ograničiti na samo jedno nadležno tijelo u svakoj državi članici.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive koji se odnose na daljnje promicanje preusmjeravanja s cestovnog prijevoza na ekološki prihvatljivije načine prijevoza te time smanjivanje negativnih eksternalija prometnog sustava Unije države članice ne mogu dostatno ostvariti, nego ih se, zbog primarno prekogranične prirode kombiniranog prijevoza tereta i s njime povezane infrastrukture i problema koji se namjeravaju uzeti u obzir u ovoj Direktivi, može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(22)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive koji se odnose na daljnje promicanje preusmjeravanja s cestovnog prijevoza na ekološki prihvatljivije načine prijevoza te time smanjivanje negativnih eksternalija prometnog sustava Unije države članice ne mogu dostatno ostvariti, nego ih se, posebno zbog prekogranične prirode kombiniranog prijevoza tereta i s njime povezane infrastrukture i problema koji se namjeravaju uzeti u obzir u ovoj Direktivi, može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 1. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ograničenje udaljenosti cestovne dionice može se prekoračiti za kombinirani cestovni/željeznički prijevoz ako ga odobri država članica ili države članice na čijem se državnom području odvija cestovna dionica radi dolaska do zemljopisno najbližeg prijevoznog terminala koji ima potreban operativni kapacitet za utovar ili istovar u smislu opreme za pretovar, kapaciteta terminala ili odgovarajućih usluga željezničkog prijevoza tereta.

Ograničenje udaljenosti cestovne dionice može se prekoračiti za kombinirani prijevoz radi dolaska do zemljopisno najbližeg prijevoznog terminala koji ima potreban operativni kapacitet za utovar ili istovar u smislu opreme za pretovar, kapaciteta terminala, radnog vremena terminala ili odgovarajućih usluga željezničkog prijevoza tereta, među ostalim i u slučajevima kad se on nalazi drugoj državi članici. Kako bi se izbjegle razlike u tumačenju među državama članicama, Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 10.a, kojim se dopunjuje ova Direktiva, o utvrđivanju kriterija u skladu s kojima prijevoznici u kombiniranom prijevozu mogu premašiti ograničenje udaljenosti cestovne dionice za kombinirani prijevoz. Države članice odgovorne su za to da prijevoznici poštuju ta pravila i Komisiji prosljeđuju potrebne informacije o odobrenjima, što obuhvaća i obrazloženje za odobravanje odstupanja i njihovo trajanje.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 1. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Smatra se da se usluga kombiniranog prijevoza odvija u Uniji ako takva usluga ili njezin dio koji se pruža u Uniji ispunjava zahtjeve utvrđene u stavcima 2. i 3.

4.  Smatra se da se usluga kombiniranog prijevoza odvija u Uniji ako takva usluga ili njezin dio koji se pruža u Uniji ispunjava zahtjeve utvrđene u stavcima 2. i 3. Obavljanje kombiniranog prijevoza na temelju ove Direktive može početi ili završiti u trećoj zemlji ili se jedan dio te usluge može pružati u trećoj zemlji.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broj i zemljopisna pokrivenosti terminalima koji pružaju usluge kombiniranog prijevoza te godišnji broj pretovara na tim terminalima;

(c)  broj i zemljopisnu pokrivenost terminalima koji pružaju usluge kombiniranog prijevoza te godišnji broj pretovara na tim terminalima u odnosu na njihov upotrijebljeni kapacitet;

Obrazloženje

Potrebne su informacije o točnoj lokaciji i dostupnosti predmetnih terminala kao i ažurirana ocjena njihova upotrijebljenog kapaciteta ili potencijalnih poboljšanja.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  promjene u udjelu kombiniranog prijevoza i različitih načina prijevoza na njihovu državnom području;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na temelju analize nacionalnih izvješća, prvi puta do [xx/xx/xxx – 9 mjeseci nakon isteka roka za podnošenja izvješća država članica], a nakon toga svake dvije godine, Komisija izrađuje i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o sljedećem:

3.  Na temelju analize nacionalnih izvješća, koja uključuju i statističke podatke na osnovi pokazatelja i metodologija zajedničkih za cijelu Uniju, prvi puta do [xx/xx/xxx – 9 mjeseci nakon isteka roka za podnošenja izvješća država članica], a nakon toga svake dvije godine, Komisija izrađuje i podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i nadležnim tijelima država članica o sljedećem:

Obrazloženje

Ovim se amandmanom ističe važnost statističkih podataka koje trebaju dostaviti države članice na temelju zajedničke metodologije na razini EU-a.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  gospodarskom razvoju kombiniranog prijevoza, osobito s obzirom na razvoj ekološke učinkovitosti različitih načina prijevoza;

(a)  gospodarskom razvoju kombiniranog prijevoza na razini država članica i Unije, osobito s obzirom na razvoj ekološke učinkovitosti različitih načina prijevoza;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  učinkovitosti i djelotvornosti mjera predviđenih u članku 6.,

(c)   učinkovitosti i efikasnosti mjera predviđenih u članku 6., uz navođenje mjera koje su ocijenjene kao najučinkovitije za ostvarivanje izvornog cilja ove Direktive i najbolje prakse u državama članicama;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 5. – stavak 3. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  razvoju udjela kombiniranog prijevoza u svakoj državi članici i na razini Unije u cilju ostvarenja ciljeva Unije do 2030. odnosno 2050.;

Obrazloženje

Komisija bi trebala imati veću ulogu u praćenju europskih ciljeva u području kombiniranog prijevoza te bi po potrebi trebala donijeti korektivne mjere.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izgradnje i, prema potrebi, proširenja takvih terminala za pretovar za kombinirani prijevoz;

(a)   proširenja terminala za pretovar i, po potrebi, izgradnje novih terminala za kombinirani prijevoz. Prije tih ulaganja potrebno je provesti procjenu učinka kako bi se osiguralo ostvarenje ciljeva ove Direktive te zajamčila gospodarska i ekološka relevantnost takvih ulaganja, pri čemu se mora voditi računa o zemljopisnim i prirodnim ograničenjima određenog područja. Države članice prednost daju ulaganjima u razvoj novih tehnika pretovara i terminala za pretovar kako bi se smanjila pojava uskih grla i zagušenja;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povećanja operativne učinkovitosti na postojećim terminalima.

(b)   povećanja operativne učinkovitosti na postojećim terminalima, što omogućuje uspostavu mreže terminala u Uniji kako bi se zadovoljila potražnja za prijevozom tereta, podupiranjem, među ostalim, integracije povezanih sustava i automatizacije usluga te ulaganja u digitalnu logistiku, informacijske i komunikacijske tehnologije te inteligentne prometne sustave.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice surađuju sa susjednim državama članicama i Komisijom te osiguravaju da se pri provedbi takvih mjera prednost daje osiguranju ravnomjerne i dostatne zemljopisne raspoređenosti prikladnih objekata u Uniji, osobito na osnovnim i sveobuhvatnim mrežama TEN-T, čime bi se postiglo da nijedna lokacija u Uniji nije udaljena više od 150 km od takvog terminala.

Države članice surađuju sa susjednim državama članicama, posebno u sklopu tijesne suradnje između njihovih nadležnih tijela, i Komisijom te osiguravaju da se pri provedbi takvih mjera prednost daje osiguranju dostatne zemljopisne raspoređenosti terminala za pretovar diljem Unije, osobito na osnovnim i sveobuhvatnim mrežama TEN-T, čime bi se postiglo da nijedna lokacija u Uniji nije udaljena više od 150 km zračne linije od takvog terminala. Države članice mogu odstupiti od pravila o 150 km ako ti objekti nemaju gospodarski značaj ili zbog razloga povezanih sa zemljopisnim ili prirodnim ograničenjima tog područja. Nadležno tijelo na propisan način obrazlaže takvo odstupanje.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu poduzeti daljnje mjere za poboljšanje konkurentnosti usluga kombiniranog prijevoza u usporedbi s odgovarajućim alternativnim uslugama cestovnog prijevoza.

Do 31. prosinca 2021. države članice poduzimaju barem jednu dodatnu ekonomsku i zakonodavnu mjeru za poboljšanje, među ostalim i upotrebom tehnologija, konkurentnosti usluga kombiniranog prijevoza u usporedbi s odgovarajućim alternativnim uslugama cestovnog prijevoza, osobito u cilju smanjenja vremena i troškova pretovara.

Obrazloženje

Cilj amandmana je veće uključivanje država članica u utvrđivanje politika i mjera za poticanje, razvoj i poboljšanje učinkovitosti kombiniranog prijevoza. Te bi politike i mjere trebale biti i gospodarske i zakonodavne te bi se posebno trebale provoditi uz pomoć upotrebe tehnologije.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Takve mjere mogu se odnositi na bilo koji dio usluge kombiniranog prijevoza, kao što su prijevoz na cestovnoj ili necestovnoj dionici, uključujući vozilo koje se upotrebljava na takvoj dionici, ili kao što su utovarna jedinica ili usluge pretovara.

Takve mjere mogu se odnositi na bilo koji dio usluge kombiniranog prijevoza, kao što su prijevoz na cestovnoj ili necestovnoj dionici, uključujući vozilo koje se upotrebljava na takvoj dionici, ili kao što su utovarna jedinica, usluge pretovara ili osposobljavanje radne snage.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Do 31. prosinca 2021. države članice poduzimaju barem jednu dodatnu mjeru za smanjenje utjecaja prijevoza tereta na okoliš i javno zdravlje, tako da potiču na primjer efikasnost vozila, upotrebu alternativnih i manje onečišćujućih goriva, upotrebu obnovljivih izvora energija, među ostalim i na terminalima, ili učinkovitije korištenje prometnih mreža primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice izvješćuju Komisiju o mjerama koje su poduzete u skladu s ovim člankom i njihovim specifikacijama.

6.  Države članice ocjenjuju učinak takvih mjera potpore te ponovno procjenjuju potrebu za njima barem svake četiri godine te po potrebi prilagođavaju navedene mjere.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice ocjenjuju učinak takvih mjera potpore te svake četiri godine ponovno procjenjuju potrebu za njima i, prema potrebi, donose mjere.

7.  Države članice u skladu s uvjetima iz članka 5. stavka 1. izvješćuju Komisiju o mjerama koje su poduzele u skladu s ovim člankom, detaljno ih opisuju, navode njihov učinak kao i eventualne već poduzete ili predviđene korektivne mjere, uz detaljan vremenski raspored.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 6. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Države članice osiguravaju da su mjere potpore kombiniranom prijevozu usmjerene na smanjenje cestovnog prijevoza tereta i da potiču druge načine prijevoza poput željezničkog i pomorskog prijevoza i prijevoza unutarnjim plovnim putovima, čime se smanjuju onečišćenje, emisije stakleničkih plinova, prometne nesreće, buka i zagušenje.”;

8.  Države članice osiguravaju da su mjere potpore kombiniranom prijevozu usmjerene na smanjenje cestovnog prijevoza tereta i da se njima potiču drugi načini prijevoza poput željezničkog i pomorskog prijevoza i prijevoza unutarnjim plovnim putovima, vozila s niskom razinom emisija ili korištenja alternativnih goriva s nižim emisijama kao što su biogoriva, električna energija od obnovljivih izvora, prirodni plin ili vodikove gorive ćelije, čime se smanjuju onečišćenje, emisije stakleničkih plinova, prometne nesreće, buka i zagušenje.

Obrazloženje

Budući da je jedan od glavnih ciljeva Direktive smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zraku, trebalo bi poticati upotrebu vozila i goriva s nižom razinom emisija, posebno u cestovnom prometu. Teška vozila s niskim emisijama ugljika imaju velik potencijal kad je riječ o dekarbonizaciji prometa.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 9.a – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela koja osiguravaju provedbu Direktive i služe kao kontaktne točke za njezinu provedbu.

Države članice imenuju nadležno tijelo koje osigurava provedbu Direktive i služi kao kontaktna točka za njezinu provedbu.

Obrazloženje

Kako bi se povećala vidljivost kontaktne točke, osigurala dosljednost u provedbi Direktive, smanjilo administrativno preklapanje i olakšalo praćenje provedbe, trebalo bi se ograničiti na samo jedno nadležno tijelo u svakoj državi članici.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 9.a – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice obavještavaju ostale države članice i Komisiju o nadležnim tijelima iz prvog podstavka.

Države članice obavještavaju ostale države članice i Komisiju o nadležnom tijelu iz prvog podstavka.

Obrazloženje

Kako bi se povećala vidljivost kontaktne točke, osigurala dosljednost u provedbi Direktive, smanjilo administrativno dupliciranje i olakšalo praćenje provedbe, trebalo bi se ograničiti na samo jedno nadležno tijelo u svakoj državi članici.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 92/106/EEZ

Članak 9.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice dužne su osigurati suradnju nacionalnih nadležnih tijela s nadležnim tijelima drugih država članica. U tu svrhu države članice osiguravaju da si nadležna tijela međusobno dostavljaju informacije potrebne za primjenu postojeće Direktive. Kad je riječ o razini povjerljivosti razmijenjenih informacija, tijelo koje ih prima s njima postupa jednako kao i tijelo koje ih šalje.

2.  Države članice dužne su osigurati međusobnu suradnju nacionalnih nadležnih tijela, posebno kako bi se poboljšale prekogranične prometne veze te osigurali kontinuitet i dosljednost ulaganja na obje strane granice. U tu svrhu države članice osiguravaju da si nadležna tijela međusobno dostavljaju informacije potrebne za primjenu postojeće Direktive. Kad je riječ o razini povjerljivosti razmijenjenih informacija, tijelo koje ih prima s njima postupa jednako kao i tijelo koje ih šalje.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

Referentni dokumenti

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

29.11.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Michel Dantin

29.1.2018

Razmatranje u odboru

19.3.2018

 

 

 

Datum usvajanja

17.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

53

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller

ECR

John Flack, Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI 

Zoltán Balczó

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

Referentni dokumenti

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Datum podnošenja EP-u

8.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniela Aiuto

11.12.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

1.2.2018

25.4.2018

9.7.2018

 

Datum usvajanja

9.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anna Hedh, Krzysztof Hetman

Datum podnošenja

19.7.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

2

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 23. kolovoza 2018.Pravna napomena