Procedūra : 2017/0290(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0259/2018

Pateikti tekstai :

A8-0259/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 18.9
CRE 27/03/2019 - 18.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0308

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1079kWORD 148k
19.7.2018
PE 619.311v04-00 A8-0259/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrų taisyklių nustatymo

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Daniela Aiuto

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrų taisyklių nustatymo

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0648),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0391/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Europos regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0259/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  neigiamas transporto poveikis, pavyzdžiui, oro tarša, išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, avarijos, triukšmas ir spūstys, – neišspręsta ekonomikos ir Europos piliečių sveikatos bei gerovės problema. Apskaičiuota, kad krovinių vežimas keliais, pagrindinė šio neigiamo poveikio priežastis, iki 2050 m. padidės 60 proc.;

(1)  bendras šios direktyvos tikslas – sukurti efektyviai išteklius naudojantį daugiarūšio transporto tinklą ir sumažinti neigiamą transporto poveikį, pavyzdžiui, oro taršą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, avarijų skaičių, triukšmą ir spūstis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  transporto veiklos neigiamo poveikio mažinimas yra vienas iš svarbiausių Sąjungos transporto politikos uždavinių. Tarybos direktyva 92/106/EEB21, kurioje nustatytos priemonės mišriojo krovinių vežimo plėtrai skatinti, yra vienintelis Sąjungos teisės aktas, kuriuo tiesiogiai skatinama daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito mažiau taršaus transporto, pavyzdžiui, vidaus vandenų, jūrų ir geležinkelių, keliais;

(2)  transporto veiklos neigiamo poveikio mažinimas yra vienas iš svarbiausių Sąjungos transporto politikos uždavinių. Tarybos direktyva 92/106/EEB21, kurioje nustatytos priemonės mišriojo krovinių vežimo plėtrai skatinti, yra vienintelis Sąjungos teisės aktas, kuriuo tiesiogiai skatinama daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito mažiau taršaus transporto, pavyzdžiui, vidaus vandenų, jūrų ir geležinkelių, keliais. Siekiant dar sumažinti neigiamą vežimo keliais poveikį reikėtų skatinti mokslinius tyrimus ir dalytis geriausia patirtimi tarp valstybių narių apie sprendimus, lemiančius geresnį maršrutų parinkimą, tinklų optimizavimą, apkrovos efektyvumo didinimą ir galimybes nustatyti išorinių sąnaudų mokestį;

_________________

_________________

21 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38).

21 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  tikslo iki 2030 m. 30 proc., o iki 2050 m. 50 proc., krovinių, kurie dabar automobiliais vežami daugiau kaip 300 km, pervežti kitų rūšių, pavyzdžiui, geležinkelių arba vandens, transporto keliais ir taip optimizuoti įvairiarūšės logistikos grandinių veikimą, be kita ko, daugiau naudojantis tausiomis transporto priemonėmis, siekiama lėčiau nei planuota, o naujausios prognozės rodo, kad jis nebus pasiektas;

(3)  tikslo iki 2030 m. 30 proc., o iki 2050 m. 50 proc. krovinių, kurie dabar automobiliais vežami daugiau kaip 300 km, pervežti kitų rūšių, pavyzdžiui, geležinkelių arba vandens, transporto keliais turi būti siekiama didinant našumą ir tobulinant infrastruktūrą geležinkelių ir vandens transporto sektoriuje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  rengiant Sąjungos mišriojo krovinių vežimo politiką remtasi Direktyva 92/106/EEB, kurią taikant daug krovinių, anksčiau vežtų automobilių keliais, pradėta vežti kito transporto keliais. Tos direktyvos įgyvendinimo spragos, pavyzdžiui, dviprasmės formuluotės, pasenusios nuostatos ir ribota jos paramos priemonių taikymo sritis, gerokai sumažino jos poveikį;

(4)  rengiant Sąjungos mišriojo krovinių vežimo politiką remtasi Direktyva 92/106/EEB, kurią taikant daug krovinių, anksčiau vežtų automobilių keliais, pradėta vežti kito transporto keliais. Tos direktyvos įgyvendinimo spragos, pavyzdžiui, dviprasmės formuluotės, pasenusios nuostatos ir ribota jos paramos priemonių taikymo sritis, taip pat biurokratinės ir protekcionistinės kliūtys geležinkelių sektoriuje gerokai sumažino jos poveikį;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  ši direktyva turėtų paruošti dirvą veiksmingoms įvairiarūšėms ir daugiarūšėms krovininio transporto paslaugoms, įvairioms transporto rūšims sukuriant vienodas sąlygas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  peržiūrėjus mišriajam krovinių vežimui taikomas ekonomines paskatas, Direktyva 92/106/EEB turėtų būti supaprastinta ir įgyvendinama geriau, kad būtų skatinama daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito aplinką labiau tausojančio, saugesnio, tausesnio ir keliančio mažiau spūsčių transporto keliais;

(5)  peržiūrėjus mišriajam krovinių vežimui taikomas ekonomines paskatas, Direktyva 92/106/EEB turėtų būti supaprastinta ir įgyvendinama geriau, kad būtų padidintas geležinkelių ir vandens transporto konkurencingumas, palyginti su automobilių kelių transportu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  valstybėse narėse įvairiarūšiu transportu pervežama 19,3 proc. visoje Sąjungoje tokiu transportu pervežamų krovinių. Tokiam krovinių vežimui Direktyvoje 92/106/EEB numatytos paramos priemonės netaikomos, nes mišriojo krovinių vežimo apibrėžtis nepakankamai plati. Tačiau neigiamas krovinių vežimo automobilių keliais valstybėse narėse poveikis, visų pirma išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir spūstys, nesibaigia ties valstybių sienomis. Todėl nacionalinį (valstybės narės vidaus) mišrųjį krovinių vežimą į išplėstą Direktyvos 92/106/EEB taikymo sritį įtraukti būtina siekiant remti tolesnę mišriojo krovinių vežimo plėtrą Sąjungoje ir tokiu būdu daugiau krovinių vežti ne automobilių keliais, o geležinkeliais, vidaus vandenų ir trumpaisiais jūrų keliais;

(6)  valstybėse narėse įvairiarūšiu transportu pervežama 19,3 proc. visoje Sąjungoje tokiu transportu pervežamų krovinių. Tokiam krovinių vežimui Direktyvoje 92/106/EEB numatytos paramos priemonės netaikomos, nes mišriojo krovinių vežimo apibrėžtis nepakankamai plati. Tačiau neigiamas krovinių vežimo automobilių keliais valstybėse narėse poveikis, visų pirma išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir spūstys, nesibaigia ties valstybių sienomis. Todėl nacionalinį (valstybės narės vidaus) mišrųjį krovinių vežimą į išplėstą Direktyvos 92/106/EEB taikymo sritį įtraukti būtina siekiant remti tolesnę mišriojo krovinių vežimo plėtrą Sąjungoje ir tokiu būdu daugiau krovinių vežti ne automobilių keliais, o geležinkeliais, vidaus vandenų ir trumpaisiais jūrų keliais. Tačiau nukrypti nuo kabotažo taisyklių ir toliau galima tik atliekant tarptautinio mišriojo krovinių vežimo operacijas tarp valstybių narių. Valstybės narės turės vykdyti veiksmingą kontrolę, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi tų taisyklių, ir skatinti suderinti darbo ir socialines sąlygas tarp įvairių transporto rūšių ir įvairių valstybių narių;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą mišraus krovinių vežimo keliais atkarpoms, jei jos yra tarptautinės transporto operacijos arba nacionalinės transporto operacijos dalis, atitinkamai turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/20091a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/20091b. taip pat būtina užtikrinti kitoje valstybėje narėje veiklą vykdančių vairuotojų socialinę apsaugą. Automobilių keliais einančiomis mišriojo vežimo atkarpomis krovinius vežantiems vežėjams turėtų būti taikomos nuostatos dėl vairuotojų komandiravimo, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB1c, ir dėl tų nuostatų vykdymo užtikrinimo, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/67/EB1d. Krovinių vežimo automobilių keliais atkarpos turėtų būti laikomos neatsiejama ištiso mišriojo krovinių vežimo dalimi. Šiose direktyvose nustatytos taisyklės dėl tarptautinio vežimo visų pirma turėtų būti taikomos toms automobilių keliais einančioms atkarpoms, kurios yra tarptautinės mišriojo vežimo transporto operacijos dalis. Be to, vykdant kabotažo operacijas taisyklės dėl kabotažo vežimo, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1071/2009, turėtų būti taikomos toms automobilių keliais einančioms atkarpoms, kurios yra nacionalinio mišriojo vežimo dalis;

 

_________________

 

1a 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

 

1b2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

 

1c 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

 

1d 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą („IMI reglamentas“) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  būtina patikslinti, kad kranais keliamoms priekaboms ir puspriekabėms taikoma didžiausioji leidžiamoji masė – 44 tonos, jei krovinių vežimo vienetai nustatyti pagal tarptautinius standartus ISO 6346 ir EN 13044;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  išaiškėjo, kad pasenusi praktika mišrųjį krovinių vežimą įrodyti antspaudais trukdo veiksmingai užtikrinti Direktyvoje 92/106/EEB nustatytų reikalavimų vykdymą arba tikrinti atitiktį toje direktyvoje nurodytų priemonių taikymo reikalavimams. Turėtų būti išaiškinta, kaip įrodyti, kad vyksta mišrusis krovinių vežimas, ir kokiomis priemonėmis įrodymai pateikiami. Turėtų būti skatinama naudoti ir perduoti elektroninius krovinių vežimo duomenis, nes taip lengviau pateikti reikiamus įrodymus, o atitinkamoms įstaigoms – juos apdoroti. Naudojamas duomenų formatas turėtų būti patikimas ir autentiškas. Reguliavimo pagrinduose ir iniciatyvose, kurias įgyvendinant paprastinamos administracinės procedūros ir skaitmeninamas transportas, turėtų būti atsižvelgiama į Sąjungos lygmens pokyčius;

(11)  išaiškėjo, kad pasenusi praktika mišrųjį krovinių vežimą įrodyti antspaudais trukdo veiksmingai užtikrinti Direktyvoje 92/106/EEB nustatytų reikalavimų vykdymą arba tikrinti atitiktį toje direktyvoje nurodytų priemonių taikymo reikalavimams. Turėtų būti išaiškinta, kaip įrodyti, kad vyksta mišrusis krovinių vežimas, ir kokiomis priemonėmis įrodymai pateikiami. Siekiant ateityje laipsniškai panaikinti popierinių dokumentų naudojimą, turėtų būti skatinama naudoti ir perduoti elektroninius krovinių vežimo duomenis, nes taip lengviau pateikti reikiamus įrodymus, o atitinkamoms įstaigoms – juos apdoroti. Naudojamas duomenų formatas turėtų būti patikimas ir autentiškas. Reguliavimo pagrinduose ir iniciatyvose, kurias įgyvendinant paprastinamos administracinės procedūros ir skaitmeninamas transportas, turėtų būti atsižvelgiama į Sąjungos lygmens pokyčius;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  kad mišrusis krovinių vežimas taptų konkurencingas ir patrauklus vežėjams, ypač labai mažoms įmonėms (LMĮ) ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), reikia kuo labiau sumažinti administracinę naštą, kurią gali lemti mišriojo krovinių vežimo, palyginti su vienarūšiu krovinių vežimu, vykdymas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Direktyvoje 92/106/EEB nustatyta labai mažai ekonominių paramos priemonių – mokestinės, t. y. mokesčių kompensavimo arba sumažinimo, priemonės taikomos tik mišriajam krovinių vežimui geležinkeliais ir automobilių keliais. Tokios priemonės turėtų būti taikomos mišriajam krovinių vežimui, kuriam naudojamos vidaus vandenų ir jūros transporto priemonės. Be to turėtų būti numatyta ir kitokių priemonių, pavyzdžiui, paramos investicijoms į infrastruktūrą priemonių ir įvairių ekonominių paramos priemonių;

(12)  Direktyvoje 92/106/EEB nustatyta labai mažai ekonominių paramos priemonių – mokestinės, t. y. mokesčių kompensavimo arba sumažinimo, priemonės taikomos tik mišriajam krovinių vežimui geležinkeliais ir automobilių keliais. Tokios priemonės turėtų būti taikomos mišriajam krovinių vežimui, kuriam naudojamos vidaus vandenų ir jūros transporto priemonės. Be to, turėtų būti numatyta ir kitokių priemonių, pavyzdžiui, paramos investicijoms į infrastruktūrą ir į skaitmenines technologijas priemonių ir įvairių ekonominių paramos priemonių. Dėl skaitmeninių technologijų reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį, skirtą dokumentų, kuriais turi būti patvirtintas mišriojo vežimo vykdymas, skaitmeninimui. Per tą laikotarpį reikėtų techniškai atnaujinti tikrinančių institucijų priemones. Valstybės narės turėtų skatinti investicijas į perkrovimo terminalus, siekiant sumažinti kelių spūstis, sumažinti pramoninių vietovių, kuriose trūksta tokių infrastruktūrų, izoliaciją, taip pat gerinti krovinių tvarkymo įrenginių prieinamumą ir fizinį bei skaitmeninį sujungiamumą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  didžiausia infrastruktūros problema, trukdanti daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito transporto keliais, yra pralaidumo stygius krovinių perkrovimo terminaluose. Krovinių perkrovimo terminalų tankumo ir veiklos teritorijos Sąjungoje, bent esamame pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose, nepakanka, o krovinių perkrovimo terminalų pajėgumas jau beveik pasiekė ribą, todėl jį būtina plėtoti, kad jis atitiktų bendrą krovinių srauto didėjimą. Jei būtų investuojama į krovinių perkrovimo terminalų pajėgumą, tikėtina, kad mažėtų bendros krovinių perkrovimo sąnaudos ir, kaip parodė kai kurių valstybių narių patirtis, daugiau krovinių būtų vežama ne automobilių, o kito transporto keliais. Todėl valstybės narės, bendradarbiaudamos su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Komisija, turėtų užtikrinti, kad vežėjams būtų pastatyta daugiau mišriojo krovinių vežimo perkrovimo terminalų ir sukurtas didesnis krovinių perkrovimo pajėgumas. Tai būtų paskata naudotis alternatyviomis krovinių vežimo galimybėmis ir daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito transporto keliais, todėl mišrusis krovinių vežimas būtų konkurencingesnis už krovinių vežimą vien automobilių keliais. Krovinių perkrovimo terminalų veiklos teritorija ir pajėgumas turėtų būti padidinti bent esamame pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose. Paprastai turėtų būti bent vienas mišriajam krovinių vežimui tinkamas krovinių perkrovimo terminalas, esantis ne toliau kaip už 150 km nuo bet kurios krovinio išsiuntimo vietos Sąjungoje;

(13)  didžiausia infrastruktūros problema, trukdanti pereiti nuo krovinių vežimo automobilių keliais prie vežimo kitomis transporto rūšimis yra krovinių perkrovimo pralaidumo stygius terminaluose, o ją dar pagilina nenuoseklus TEN-T tinklų įgyvendinimas. Krovinių perkrovimo terminalų tankumo ir veiklos teritorijos Sąjungoje, bent esamame pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose, nepakanka, o krovinių perkrovimo terminalų pajėgumas jau beveik pasiekė ribą, todėl jį būtina plėtoti, kad jis atitiktų bendrą krovinių srauto didėjimą. Jei būtų investuojama į krovinių perkrovimo terminalų pajėgumą, tikėtina, kad mažėtų bendros krovinių perkrovimo sąnaudos ir, kaip parodė kai kurių valstybių narių patirtis, daugiau krovinių būtų vežama ne automobilių, o kito transporto keliais. Todėl valstybės narės, bendradarbiaudamos su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Komisija, turėtų užtikrinti, kad esami krovinių perkrovimo terminalai prireikus būtų padidinti ir kad vežėjams būtų pastatyta daugiau mišriojo krovinių vežimo perkrovimo terminalų ar sukurtas didesnis krovinių perkrovimo pajėgumas tose teritorijose, kur jų reikia. Tai būtų paskata naudotis alternatyviomis krovinių vežimo galimybėmis ir daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito transporto keliais, todėl mišrusis krovinių vežimas būtų konkurencingesnis už krovinių vežimą vien automobilių keliais. Krovinių perkrovimo terminalų veiklos teritorija ir pajėgumas turėtų būti padidinti bent esamame pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose. Paprastai turėtų būti bent vienas mišriajam krovinių vežimui tinkamas krovinių perkrovimo terminalas, esantis ne toliau kaip už 150 km nuo bet kurios krovinio išsiuntimo vietos Sąjungoje. Mišriajam vežimui turėtų būti skiriama pajamų, gaunamų iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/62/EB1a 2 straipsnyje numatytų išorinių sąnaudų mokesčių rinkliavos;

 

__________________

 

1a 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra, (OL L 187, 1999 7 20, p. 42).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  valstybės narės turėtų teikti pirmenybę investicijoms į perkrovimo terminalus siekiant sumažinti pralaidumo stygių ir spūstis, pirmiausia netoli miestų ir priemiesčių, sudaryti sąlygas įveikti gamtines kliūtis, pavyzdžiui, kalnuotas vietoves, gerinti tarpvalstybines jungtis, mažinti išmetamųjų oro teršalų kiekį ir pagerinti susisiekimą su pramoniniais regionais, kuriuose trūksta tokios infrastruktūros;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  be esamų pramos priemonių, valstybės narės turėtų taikyti papildomas ekonomines paramos priemones, orientuojamas į įvairias mišriojo krovinių vežimo atkarpas, kad sumažintų automobilių keliais vežamų krovinių kiekį ir skatintų naudoti kitų rūšių, pavyzdžiui, vidaus vandenų ir jūrų, transportą ir taip mažintų oro taršą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, avarijų skaičių, triukšmą ir spūstis. Prie tokių priemonių gali būti priskiriamas kai kurių mokesčių arba transporto rinkliavų mažinimas, dotacijos už mišriai pervežtus krovinio vienetus arba dalinis krovinių perkrovimo sąnaudų atlyginimas;

(14)  be esamų pramos priemonių, valstybės narės turėtų taikyti papildomas ekonomines paramos priemones, orientuojamas į įvairias mišriojo krovinių vežimo atkarpas, kad sumažintų automobilių keliais vežamų krovinių kiekį ir skatintų naudoti kitų rūšių, pavyzdžiui, vidaus vandenų ir jūrų, transportą ir taip mažintų oro taršą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, avarijų skaičių, triukšmą ir spūstis, kartu siekdamos paskatinti ir užtikrinti šio sektoriaus ir vidaus rinkos skaitmeninimą. Prie tokių priemonių, be kita ko, gali būti priskiriamas kai kurių mokesčių arba transporto rinkliavų mažinimas, dotacijos už mišriai pervežtus krovinio vienetus arba dalinis krovinių perkrovimo sąnaudų atlyginimas. Tokios priemonės galėtų apimti susietų sistemų integracijos skatinimą ir operacijų automatizavimą, taip pat investicijas į skaitmeninę logistiką, novatoriškas krovinių tvarkymo sistemų informacijos ir ryšių technologijas bei intelektines transporto sistemas, siekiant palengvinti informacijos srautus. Tokios priemonės taip pat galėtų apimti aplinkosauginio veiksmingumo, mišriojo krovinių vežimo našumo ir tvarumo didinimą skatinant naudoti netaršias arba mažataršes transporto priemones ir alternatyviuosius degalus, remiant energijos vartojimo efektyvumo didinimo pastangas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą visoje mišriojo krovinių vežimo grandinėje ir mažinant skirtingus neigiamus su transporto susijusius veiksnius, įskaitant triukšmą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  įvairių Sąjungos fondų ir mokslinių tyrimų finansavimo programų lėšomis turėtų būti ir toliau remiamos valstybių narių pastangos joms įgyvendinant šios direktyvos tikslus;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  investicijos į logistiką taip pat yra svarbus svertas didinant mišriojo krovinių vežimo konkurencingumą. Sistemingiau taikant skaitmeninius sprendimus, pavyzdžiui, diegiant ryšių ir informacijos technologijas arba susietas intelektines sistemas, būtų galima palengvinti keitimąsi duomenimis, padidinti veiksmingumą ir sumažinti krovinių perkrovimo sąnaudas bei sutrumpinti terminus;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14c)  investicijos į darbo jėgos mokymą logistikos grandinėje, ypač perkrovimo terminalų sektoriuje, taip pat padėtų didinti mišriojo krovinių vežimo konkurencingumą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  mišriajam krovinių vežimui skirtos paramos priemonės turėtų būti įgyvendinamos laikantis Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytų valstybės pagalbos taisyklių;

(15)  mišriajam krovinių vežimui skirtos paramos priemonės turėtų būti įgyvendinamos laikantis Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytų valstybės pagalbos taisyklių. Valstybės pagalba sudaro palankesnes sąlygas plėtoti ekonominę veiklą, jei ji nedaro poveikio prekybos sąlygoms tokiu mastu, kuris prieštarauja bendram interesui, kaip apibrėžta SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkte, ir yra naudinga priemonė, padedanti skatinti įgyvendinti bendriems Europos interesams svarbius projektus, kaip apibrėžta SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkte. Todėl tokiais atvejais Komisija turėtų apsvarstyti galimybę iš dalies taikyti valstybėms narėms SESV 108 straipsnio 3 dalyje numatyto reikalavimo ją informuoti išimtį;

.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  paramos priemonės turėtų būti reikiamai derinamos su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija;

(16)  siekiant išvengti galimo investicijų dubliavimosi arti viena kitos esančiose valstybėse narėse, paramos priemonės turėtų būti reikiamai derinamos su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija, valstybių narių kompetentingoms institucijoms glaudžiai bendradarbiaujant;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  valstybės narės taip pat turėtų reguliariai peržiūrėti paramos priemones, kad užtikrintų jų veiksmingumą ir naudingumą;

(17)  valstybės narės taip pat turėtų reguliariai peržiūrėti paramos priemones, kad užtikrintų jų veiksmingumą ir naudingumą, taip pat reikėtų įvertinti jų bendrą poveikį Europos transporto sektoriui, kaip atspindėta Europos mažataršio judumo strategijoje. Prireikus reikėtų imtis taisomųjų priemonių. Komisija, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, turėtų atlikti skirtingų priemonių, kurių imamasi valstybėse narėse, vertinimą ir skatinti dalytis gerąja patirtimi;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  šiuo metu palyginamųjų ir patikimų statistinių duomenų trūkumas trukdo atlikti mišriojo krovinių vežimo Sąjungoje vertinimą ir nustatyti priemones jo galimybėms išnaudoti;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant neatsilikti nuo Sąjungos transporto, ypač mišriojo krovinių vežimo rinkos, raidos, valstybės narės turėtų rinkti ir Komisijai reguliariai pranešti aktualius duomenis ir informaciją, o Komisija turėtų kas ketverius metus šios direktyvos taikymo ataskaitą teikti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(19)  siekiant neatsilikti nuo Sąjungos transporto, ypač mišriojo krovinių vežimo rinkos, raidos, valstybės narės turėtų rinkti ir Komisijai reguliariai pranešti aktualius duomenis ir informaciją, o Komisija turėtų kas ketverius metus šios direktyvos taikymo ataskaitą teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir kompetentingoms valstybių narių institucijoms;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  Komisija turėtų būti atsakinga už tinkamą šios direktyvos įgyvendinimą ir tikslo iki 2030 m. ir 2050 m. išplėtoti mišrųjį krovinių vežimą visoje ES įgyvendinimą. Todėl Komisija reguliariai turėtų atlikti mišriojo krovinių vežimo kiekvienoje valstybėje narėje pokyčių vertinimą remdamasi jų pateikta informacija ir, esant būtinybei, turėtų pateikti pasiūlymą iš dalies keisti šią direktyvą, kad Sąjungos tikslas būtų pasiektas;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  kadangi šios direktyvos tikslų – skatinti krovinius vežti ne automobilių, o kito aplinką labiau tausojančio transporto keliais ir taip sumažinti Sąjungos transporto sistemos neigiamų išorinių veiksnių poveikį – valstybės narės negali deramai pasiekti pirmiausia dėl mišriojo krovinių vežimo tarpvalstybinio pobūdžio, tarpusavyje susijusių infrastruktūros objektų ir šia direktyva sprendžiamų uždavinių, o tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, todėl, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(22)  kadangi šios direktyvos tikslų – padidinti mišriojo krovinių vežimo konkurencingumą palyginti su kelių transportu – valstybės narės negali deramai pasiekti pirmiausia dėl mišriojo krovinių vežimo tarpvalstybinio pobūdžio, tarpusavyje susijusių infrastruktūros objektų ir šia direktyva sprendžiamų uždavinių, o tie tikslai būtų geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 92/106/EEB

1 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priekaboje arba puspriekabėje, su vilkiku arba be jo, nuimamajame kėbule arba konteineriuose, identifikuojamuose pagal tarptautinius standartus ISO 6346 ir EN 13044 nustatyta tvarka, jei krovinio vienetai perkrauti iš vienos rūšies transporto priemonės į kitos rūšies transporto priemonę, arba

a)  priekaboje arba puspriekabėje, su vilkiku arba be jo, nuimamajame kėbule arba konteineriuose, identifikuojamuose pagal tarptautinius standartus ISO 6346 ir EN 13044 nustatyta tvarka, įskaitant kranais keliamas puspriekabes, turinčias 44 tonų didžiausią leidžiamąją masę, jei nelydimo įvairiarūšio vežimo krovinio vienetas perkrautas iš vienos rūšies transporto priemonės į kitos rūšies transporto priemonę (nelydimas mišrusis vežimas), arba

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 92/106/EEB

1 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kelių transporto priemonėse, kurios ne automobilių keliu einančiomis atkarpomis vežamos geležinkeliais, vidaus vandenų arba jūrų transportu.

b)  kelių transporto priemonėse, kurios lydimos jų vairuotojų ir ne automobilių keliu einančiomis atkarpomis vežamos geležinkeliais, vidaus vandenų arba jūrų transportu (lydimas vežimas).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 92/106/EEB

1 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypstant nuo pirmiau išdėstytų nuostatų, iki [OL: prašom įrašyti datą – penkeri metai po šios direktyvos įsigaliojimo] šios dalies a punktas taip pat taikomas kranais nekeliamoms priekaboms ir puspriekabėms, naudojamoms vykdant nelydimąjį mišrųjį vežimą, kurios nėra identifikuojamos pagal tarptautinius standartus ISO 6346 ir EN 13044 nustatyta tvarka.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 92/106/EEB

1 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Termino „mišrusis krovinių vežimas“ apibrėžtyje neatsižvelgiama į krovinių vežimo ne automobilių keliu einančias atkarpas, kuriomis kroviniai vežami vidaus vandenų arba jūrų transportu ir kurios neturi lygiavertės automobilių kelių alternatyvos arba kurių išvengti neįmanoma, kad kroviniai būtų vežami rentabiliai.

Termino „mišrusis krovinių vežimas“ apibrėžtyje neatsižvelgiama į krovinių vežimo ne automobilių keliu einančias atkarpas, kuriomis kroviniai vežami vidaus vandenų arba jūrų transportu ir kurios neturi lygiavertės arba rentabilios kelių transporto alternatyvos.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 92/106/EEB

1 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena 2 dalyje nurodyta automobilių keliu einanti atkarpa Sąjungos teritorijoje negali būti ilgesnė už didesnįjį iš šių dviejų atstumų:

Kiekviena 2 dalyje nurodyta automobilių keliu einanti atkarpa Sąjungos teritorijoje negali viršyti 150 km atstumo.

a)  150 km, matuojant tiesia linija;

 

b)  20 proc. atstumo, matuojant tiesia linija, nuo pakrovimo vietos, iš kurios krovinys vežamas pradine atkarpa, iki iškrovimo vietos, į kurią krovinys vežamas paskutine atkarpa, jei atstumas didesnis už a punkte nurodytą atstumą.

 

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 92/106/EEB

1 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Automobilių keliu einančios atkarpos ribą galima viršyti, kai krovinys mišriai vežamas automobilių keliu ir geležinkeliu, jei tam leidimą davė valstybė narė arba valstybės narės, kurių teritorija krovinys vežamas automobilių keliu einančia atkarpa, kad krovinys būtų nuvežtas į geografiškai artimiausią transporto terminalą, kuriame įdiegtos būtinos krovinių perkrovimo priemonės: perkraunamų krovinių pakrovimo arba iškrovimo įranga, terminalo pajėgumas ir reikiamos krovinių vežimo geležinkeliais paslaugos.

Kai krovinys mišriai vežamas automobilių keliu ir geležinkeliu, valstybė narė arba valstybės narės, kurių teritorija krovinys vežamas automobilių keliu einančia atkarpa, leidžia viršyti šioje dalyje nurodytą automobilių keliu einančios atkarpos ribą, jei tai būtina tam, kad krovinys būtų nuvežtas į geografiškai artimiausią transporto terminalą arba krovinių perkrovimo punktą, kuriame įdiegtos būtinos krovinių perkrovimo arba iškrovimo priemonės: perkraunamų krovinių pakrovimo įranga, terminalo pajėgumas, terminalo darbo valandos ir teikiamos atitinkamos krovinių vežimo geležinkeliais paslaugos, jei šios ribos neviršijančiu atstumu visas šias sąlygas atitinkančio krovinių perkrovimo terminalo nėra. Toks nustatyto atstumo viršijimas turėtų būti tinkamai pagrįstas pagal 3 straipsnio 2 dalies ea punktą. Dėl aplinkosaugos priežasčių tiksliai apibrėžtoje teritorijos dalyje vykdomo mišriojo krovinių vežimo automobilių keliais ir geležinkeliais atveju valstybės narės gali sutrumpinti automobilių keliais einančią atkarpą ne daugiau nei 50 proc., su sąlyga, kad šio atstumo ribose yra tinkamas terminalas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 92/106/EEB

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Laikoma, kad mišrusis krovinių vežimas vyksta Sąjungoje, jei krovinio vežimas arba vežimo dalis Sąjungoje atitinka 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus.

4.  Laikoma, kad mišrusis krovinių vežimas vyksta Sąjungoje, jei krovinio vežimas arba vežimo dalis Sąjungoje atitinka 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus. Taikant šią direktyvą, už Sąjungos teritorijos ribų einanti automobilių keliu atkarpa ir (arba) ne automobilių keliu einanti atkarpa arba jos dalis nelaikomos mišriojo vežimo dalimis.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad krovinių vežimas automobilių keliu būtų laikomas mišriojo krovinių vežimo, kuriam taikoma ši direktyva, dalimi tik jei vežėjas gali pateikti aiškius įrodymus, kad toks krovinio vežimas, įskaitant tuščių kroviniui vežti naudosimų ir naudotų krovinio vienetų vežimą, automobilių keliu yra mišriojo krovinių vežimo atkarpa.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad krovinių vežimas automobilių keliu būtų laikomas mišriojo krovinių vežimo, kuriam taikoma ši direktyva, dalimi tik jei vežėjas gali pateikti informaciją, aiškiai įrodančią, kad toks krovinio vežimas automobilių keliu yra mišriojo krovinių vežimo atkarpa, ir jei ta informacija buvo tinkamai perduota transporto operaciją vykdančiam vežėjui iki operacijos pradžios.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytuose įrodymuose pateikiama ši informacija apie mišrųjį krovinių vežimą:

2.  Tam, kad 1 dalyje nurodyta informacija būtų laikoma aiškiu įrodymu, turi būti pateikti ar perduoti 5 dalyje nurodyta forma šie duomenys apie kiekvieną mišriojo krovinių vežimo operaciją:

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  jei tai nėra krovinio siuntėjas, už mišriojo vežimo maršrutą atsakingo vežėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas, kontaktiniai duomenys ir parašas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  jeigu tas atstumas viršija 1 straipsnio 3 dalyje nurodytas ribas, tai turi būti pagrįsta pagal tos dalies paskutinėje pastraipoje nustatytus kriterijus;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  krovinio siuntėjo pasirašytas mišriojo krovinių vežimo maršruto aprašymas, kuriame pateikiami bent šie toliau išvardyti duomenys apie kiekvieną krovinių vežimo Sąjungoje atkarpą, be kita ko, apie kiekvienos rūšies transportą ne automobilių keliu einančia atkarpa:

f)  kai parašas gali reikšti elektroninį parašą, už planavimą atsakingo vežėjo pasirašytas mišriojo krovinių vežimo maršruto aprašymas, kuriame pateikiami bent šie toliau išvardyti duomenys apie kiekvieną krovinių vežimo Sąjungoje atkarpą, be kita ko, apie kiekvienos rūšies transportą ne automobilių keliu einančia atkarpa:

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies f punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ii) krovinio vežėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir duomenys ryšiams;

–  ii) krovinio vežėjo (-ų) vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir kontaktiniai duomenys;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies h punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– i) vieta, kurioje krovinys bus perkrautas vežti ne automobilių keliu einančia atkarpa,

Išbraukta.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies h punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– ii) tiesia linija išmatuotas automobilių keliu einančios pradinės atkarpos ilgis nuo krovinio išsiuntimo vietos iki pirmojo krovinių perkrovimo terminalo,

– ii) automobilių keliu einančios pradinės atkarpos ilgis nuo krovinio išsiuntimo vietos iki pirmojo transporto terminalo arba krovinių perkrovimo punkto,

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies h punkto iii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– iii) jei krovinys nuvežtas automobilių keliu einančia pradine atkarpa, vežėjo parašas, kuriuo jis patvirtina, kad krovinio vežimas automobilių keliu einančia atkarpa įvykdytas;

– iii) jei krovinys nuvežtas automobilių keliu einančia pradine atkarpa, krovinių vežėjo parašas, kuriuo jis patvirtina, kad krovinio vežimas automobilių keliu einančia atkarpa įvykdytas;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies i punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– ii) tiesia linija išmatuotas automobilių keliu einančios paskutinės atkarpos ilgis nuo krovinio perkrovimo vietos iki vietos Sąjungoje, kurioje baigiasi mišrusis krovinių vežimas;

– ii) automobilių keliu einančios paskutinės atkarpos ilgis nuo krovinio perkrovimo vietos iki vietos Sąjungoje, kurioje baigiasi mišrusis krovinių vežimas;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies j punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– ii) jei yra, atitinkamų geležinkelio arba uosto įstaigų susijusiuose terminaluose (geležinkelio stotyje arba uoste), esančiuose ne automobilių keliu einančioje atkarpoje, parašai arba antspaudai, kuriais jos patvirtina, kad krovinio vežimas atitinkama ne automobilių keliu einančia atkarpa įvykdytas.

– ii) jei yra, atitinkamos geležinkelio įstaigos arba atsakingos įstaigos susijusiuose terminaluose (geležinkelio stotyje arba uoste), esančiuose ne automobilių keliu einančioje atkarpoje, parašai arba antspaudai, kuriais jos patvirtina, kad krovinio vežimas atitinkama ne automobilių keliu einančia atkarpa įvykdytas..

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  kai pagal 1 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą automobilių keliu einančios atkarpos atstumo ribos viršijamos, ribų viršijimo priežastys.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 dalyje išvardyti įrodymai pateikiami arba persiunčiami, jeigu jų paprašo įgaliotasis valstybės narės, kurioje atliekamas patikrinimas, inspektorius. Jei vykdomas tikrinimas kelyje, įrodymai pateikiami per laiką, kurį vyksta tikrinimas. Įrodymai pateikiami tos valstybės narės oficialiąja kalba arba anglų kalba. Per patikrinimą kelyje vairuotojui leidžiama susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali jam padėti pateikti 2 dalyje išvardytus įrodymus.

4.  1 dalyje išvardyti įrodymai pateikiami arba persiunčiami 5 dalyje nurodyta forma, jeigu jų paprašo įgaliotasis valstybės narės, kurioje atliekamas patikrinimas, inspektorius. Jei vykdomas tikrinimas kelyje, įrodymai pateikiami per laiką, kurį vyksta tikrinimas, tas laikas negali viršyti 45 minučių. Jei tikrinimo kelyje metu 2 dalies h punkto iii papunktyje ir j punkte nurodyti parašai negali būti pateikti, jie pateikiami arba persiunčiami per 5 dienų po atitinkamos valstybės kompetentingos institucijos atlikto tikrinimo. Įrodymai pateikiami tos valstybės narės oficialiąja kalba arba anglų kalba. Per patikrinimą kelyje vairuotojui leidžiama susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali jam padėti pateikti 2 dalyje nurodytą informaciją.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įrodymu gali būti Tarybos reglamento Nr. 11 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantis važtos dokumentas arba kitas esamas važtos dokumentas, pavyzdžiui, Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) važtos dokumentas arba Vienodųjų tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklių (CIM) važtos dokumentas.

Įrodymu gali būti esami važtos dokumentai, pavyzdžiui, važtaraščiai, numatyti galiojančiose tarptautinėse arba nacionalinėse transporto konvencijose, kol Komisija nustatys standartinę formą įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokie įrodymai, be kitų, pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją pateikiamas papildomas automobilių keliu vežamo krovinio elektroninis važtaraštis (eCMR), gali būti pateikiami arba siunčiami elektroninėmis priemonėmis struktūrizuotu keičiamu formatu, kuriuo duomenis galima laikyti kompiuteriuose ir jais apdoroti.

Tokie įrodymai gali būti pateikiami arba siunčiami elektroninėmis priemonėmis struktūrizuotu keičiamu formatu, kuriuo duomenis galima laikyti kompiuteriuose ir jais apdoroti, taip pat papildant elektroninį važtaraštį, numatytą galiojančiose tarptautinėse arba nacionalinėse transporto konvencijose. Valstybių narių institucijos privalo priimti su įrodymais susijusią elektroninę informaciją. Kai institucijos ir vežėjai keičiasi informacija naudodami elektronines priemones, tokie informacijos mainai vyksta ir informacija saugojama naudojant elektronines duomenų apdorojimo priemones.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės palaipsniui suskaitmenina dokumentus ir numato pereinamąjį laikotarpį, per kurį visiškai atsisakoma popierinio formato naudojimo.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 92/106/EEB

3 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Atliekant patikrinimą kelyje krovinio vežimas gali nesutapti su pateiktais įrodymais, visų pirma 2 dalies g punkte nurodytos maršruto informacijos atžvilgiu, jeigu skirtumą galima tinkamai pagrįsti išskirtinėmis nuo vežėjo (-ų) nepriklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių reikėjo keisti mišrųjį krovinių vežimą. Todėl vairuotojui leidžiama susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti išsamesnį pagrindimą, kodėl pateikti įrodymai skiriasi nuo faktinio krovinio vežimo.

6.  Atliekant patikrinimą kelyje krovinio vežimas gali nesutapti su pateiktais įrodymais, visų pirma 2 dalies f, h ir i punktuose nurodytos maršruto informacijos atžvilgiu, jeigu skirtumą galima tinkamai pagrįsti išskirtinėmis nuo krovinio vežėjo (-ų) nepriklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių reikėjo keisti mišrųjį krovinių vežimą. Todėl vairuotojui leidžiama susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti išsamesnį pagrindimą, kodėl pateikti įrodymai skiriasi nuo faktinio krovinio vežimo.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pirmą kartą [įrašyti datą – 18 mėnesių po direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę], o paskui kas dvejus metus valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitas su šia informacija apie jų teritorijose vykdomą mišrųjį krovinių vežimą, kuriam taikomi šios direktyvos reikalavimai:

1.  Pirmą kartą [įrašyti datą – 12 mėnesių po direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę], o paskui kas dvejus metus valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitas su šia informacija apie jų teritorijose vykdomą mišrųjį krovinių vežimą, kuriam taikomi šios direktyvos reikalavimai:

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nacionalinių ir tarpvalstybinių transporto tinklų jungtys, naudojamos mišriajam krovinių vežimui;

a)  nacionalinių ir tarpvalstybinių transporto tinklų koridoriai, naudojami mišriajam krovinių vežimui;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ekvivalentiniais dvidešimties pėdų konteineriais ir tonkilometriais išreikšta mišriojo krovinių vežimo apimtis, apskaičiuota pagal transporto priemonių rūšis (geležinkeliai, automobilių / vidaus vandenų keliai ir t. t.) ir geografinę aprėptį (nacionalinė ir Sąjungos vidaus);

b)  ekvivalentiniais dvidešimties pėdų konteineriais ir tonkilometriais išreikšta bendra ir metinė mišriojo krovinių vežimo apimtis, apskaičiuota pagal transporto priemonių rūšis (automobilių keliais einančios atkarpos / ne automobilių keliais einančios atkarpos, t. y. geležinkeliais, vidaus vandenų keliais ir jūriniais keliais) ir geografinę aprėptį (nacionalinė ir Sąjungos vidaus);

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  mišriajam krovinių vežimui naudojamų terminalų skaičius ir geografinė jų veiklos teritorija ir metinis krovinių perkrovimo skaičius tuose terminaluose;

c)  krovinių perkrovimo operacijų, atliekamų taikant dvirūšes technologijas, skaičius ir šių perkrovimo punktų geografinė aprėptis, taip pat mišriajam krovinių vežimui naudojamų terminalų skaičius, vieta ir geografinė aprėptis, suskirstymas pagal kiekviename terminale vykdomų operacijų tipus (automobilių keliais einančios atkarpos / ne automobilių keliais einančios atkarpos, t. y. geležinkeliai, vidaus vandenų keliai, jūriniai keliai) ir metinis krovinių perkrovimo skaičius terminaluose bei juose naudojamų pajėgumo vertinimas;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  mišriojo krovinių vežimo ir įvairių rūšių transporto dalies pokyčiai teritorijoje,

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  visų taikomų ir planuojamų nacionalinių paramos priemonių apžvalga, įskaitant naudojimosi jomis mastą ir jų poveikio vertinimą.

d)  visų taikomų ir planuojamų nacionalinių paramos priemonių apžvalga, įskaitant naudojimosi jomis mastą ir jų poveikio naudojimuisi mišriuoju vežimu, socialiniam tvarumui, aplinkai, pralaidumo stygiui, spūstims, saugai ir veiksmingumui vertinimą.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  vežimo operacijų, vykdomų 1 straipsnio 3 dalyje nurodytą ilgio ribą viršijančiomis automobilių keliu einančiomis atkarpomis skaičius ir geografinė vieta;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  krovinių srautų kilmės ir paskirties vietos NUTS 3 lygmeniu transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/2013*;

 

_________________

 

* 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

Pagrindimas

Valstybės narės pačios arba per paskirtas organizacijas renka informaciją apie automobilių keliais vežamų krovinių srautus pagrindinėse ES transporto tinklo ašyse. Išlaikant krovinių vežėjų automobilių keliais komercinės informacijos konfidencialumą, tokia priemonė padėtų kurti naujas mišriojo krovinių vežimo paslaugas ir skatinti perėjimą prie įvairiarūšio transporto.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija paskelbia valstybių narių perduotus duomenis tokiu pavidalu, kad valstybių narių duomenis būtų galima palyginti.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pirmą kartą [įrašyti datą – 9 mėnesiai po valstybėms narėms nustatyto ataskaitų pateikimo termino], o paskui kas dvejus metus, Komisija, remdamasi nacionalinių ataskaitų analize, parengia ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl:

3.  Pirmą kartą [įrašyti datą – 9 mėnesiai po valstybėms narėms nustatyto ataskaitų pateikimo termino], o paskui kas dvejus metus, Komisija, remdamasi nacionalinių ataskaitų analize ir statistiniais duomenimis, surinktais pagal visai Sąjungai taikomus rekomendacijas ir metodiką, parengia ir Europos Parlamentui, Tarybai ir kompetentingoms valstybių narių institucijoms pateikia ataskaitą dėl:

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mišriojo krovinių vežimo ekonominės plėtros atsižvelgiant visų pirma į įvairių rūšių transporto aplinkosauginio veiksmingumo pokyčius;

a)  mišriojo krovinių vežimo ekonominės plėtros valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu atsižvelgiant visų pirma į įvairių rūšių transporto aplinkosauginio veiksmingumo pokyčius;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  6 straipsnyje numatytų paramos priemonių veiksmingumo ir naudingumo;

c)   6 straipsnyje numatytų paramos priemonių veiksmingumo ir naudingumo, patikslinant priemones, kurias ji laiko veiksmingiausiomis pirminiam direktyvos tikslui pasiekti, ir valstybių narių gerąją patirtį;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  mišriojo krovinių vežimo pokyčius kiekvienoje valstybėje narėje ir Sąjungos lygmeniu, siekiant iki 2030 m. ir 2050 m. įgyvendinti Sąjungos tikslus transporto srityje;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  galimų būsimų priemonių, be kitų, dėl 1 straipsnyje pateiktos mišriojo krovinių vežimo apibrėžties persvarstymo ir 6 straipsnyje numatytų paramos priemonių sąrašo tikslinimo.

d)  galimų būsimų priemonių, be kitų, dėl 1 straipsnyje pateiktos mišriojo krovinių vežimo apibrėžties persvarstymo, duomenų rinkimo ir tokių duomenų skelbimo Sąjungos lygmeniu patobulinimų ir 6 straipsnyje numatytų paramos priemonių sąrašo tikslinimo, įskaitant galimus valstybės pagalbos taisyklių pakeitimus.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  6 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, siekiant užtikrinti, kad 3 dalyje nurodyti mokesčiai, taikomi kelių transporto priemonėms (sunkvežimiams, vilkikams, priekaboms ar puspriekabėms), kai tos priemonės naudojamos vykdant mišrųjį krovinių vežimą, būtų sumažinami arba kompensuojami standartine suma arba proporcingai tokių transporto priemonių kelionėms geležinkeliu, neviršijant ribų bei laikantis sąlygų ir taisyklių, kurias valstybės narės nustato po konsultacijų su Komisija.

„1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, siekiant užtikrinti, kad 3 dalyje nurodyti mokesčiai, taikomi kelių transporto priemonėms (sunkvežimiams, vilkikams, priekaboms, puspriekabėms, vidaus vandenų kelių konteineriams ar įvairiarūšiams krovinių vežimo vienetams), kai tos priemonės naudojamos vykdant mišrųjį krovinių vežimą, būtų sumažinami arba kompensuojami standartine suma arba proporcingai tokių transporto priemonių kelionėms geležinkeliu arba vidaus vandens transportu, neviršijant ribų bei laikantis sąlygų ir taisyklių, kurias valstybės narės nustato po konsultacijų su Komisija.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4b)  6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Pirmoje dalyje minimus sumažintus mokesčius arba kompensacijas taiko valstybė narė, kurioje transporto priemonės registruotos, remdamasi jos teritorijoje vykdomomis kelionėmis geležinkeliu.“;

Pirmoje dalyje minimus sumažintus mokesčius arba kompensacijas taiko valstybė narė, kurioje transporto priemonės registruotos, remdamasi jos teritorijoje vykdomomis kelionėmis geležinkeliu arba vidaus vandenų keliais.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4c)  6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

Tačiau valstybės narės gali taikyti šiuos sumažintus mokesčius arba kompensacijas, remdamosi kelionėmis geležinkeliu, vykdomomis iš dalies arba visiškai už valstybės narės, kurioje transporto priemonės registruotos, teritorijos ribų.“;

Tačiau valstybės narės gali taikyti šiuos sumažintus mokesčius arba kompensacijas, remdamosi kelionėmis geležinkeliu arba vidaus vandenų keliais, vykdomomis iš dalies arba visiškai už valstybės narės, kurioje transporto priemonės registruotos, teritorijos ribų.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.   Jei to reikia 8 dalyje nurodytam tikslui pasiekti, valstybės narės būtinomis priemonėmis remia investicijas į krovinių perkrovimo terminalus, susijusias su:

4.   Jei to reikia 8 dalyje nurodytam tikslui pasiekti, valstybės narės būtinomis priemonėmis remia investicijas į transporto terminalus ir krovinių perkrovimo punktus, susijusias su:

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tokių mišriajam krovinių vežimui skirtų perkrovimo terminalų statyba ir, jei reikia, jų didinimu;

a)  mišriajam krovinių vežimui skirtų transporto terminalų statyba ar krovinių perkrovimo punktų įrengimu teritorijose, kuriose nėra tinkamų objektų 1 straipsnio 3 dalyje nurodytu atstumu, nebent tokių objektų nereikia dėl ekonominio netikslingumo arba dėl priežasčių, susijusių su konkrečios teritorijos geografinėmis ar gamtinėmis savybėmis;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  esamų terminalų didinimu arba papildomų krovinių perkrovimo punktų įrengimu vietovėse, kuriose reikia papildomų terminalo pajėgumų, atlikus ekonominio poveikio vertinimą, kuriuo įrodoma, kad rinkai nebūtų daromas neigiamas poveikis ir, jei įrodyta, kad reikalingi nauji terminalai, naujų mišriajam krovinių vežimui skirtų terminalų statyba su sąlyga, kad atsižvelgiama į aplinkos apsaugos interesus;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  esamų terminalų veikimo našumo didinimu.

b)  esamų terminalų veikimo našumo didinimu, taip pat užtikrinant galimybes naudotis tais terminalas.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Paramos priemonės, taikomos mišriajam krovinių vežimui, laikomos suderinamomis su vidaus rinka, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 3 dalyje, ir joms netaikomas SESV 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 35 proc. visų operacijos išlaidų.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės paramos priemones derina su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Komisija, kad taikant tokias priemones būtų pirmiausia siekiama užtikrinti optimalų ir reikiamą tinkamų objektų išdėstymą Sąjungoje, visų pirma pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose, kad terminalas nuo bet kurios vietos Sąjungoje būtų ne daugiau kaip už 150 km.

Valstybės narės paramos priemones derina su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Komisija, kad taikant tokias priemones būtų pirmiausia siekiama užtikrinti optimalų ir reikiamą tinkamų objektų išdėstymą Sąjungoje, visų pirma pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose, kad atstumas nuo bet kurios vietos Sąjungoje iki terminalo būtų ne didesnis už 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą atstumą. Imdamosi šioje dalyje nurodytų priemonių, valstybės narės deramai atsižvelgia į poreikį:

 

a) sumažinti spūstis, visų pirma teritorijose šalia miestų ir priemiesčių arba vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių;

 

b) pagerinti tarpvalstybines jungtis;

 

c) sumažinti vietovių, kuriose trūksta infrastruktūros, izoliavimą, atsižvelgiant į konkrečius periferinių ar atokiausių regionų poreikius ir apribojimus;

 

d) pagerinti prieinamumą ir sujungiamumą, visų pirma prieigos prie perkrovimo terminalų infrastruktūros; ir

 

e) paspartinti skaitmeninę transformaciją; ir

 

f) sumažinti krovinių vežimo poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, pavyzdžiui, skatinant didinti transporto priemonių efektyvumą, naudoti alternatyvias ir mažiau teršiančias kuro rūšis, atsinaujinančius energijos šaltinius, taip pat terminaluose, arba veiksmingiau naudoti transporto tinklus diegiant informacines ir ryšių technologijas.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti papildomų sąlygų atitikčiai paramos teikimo kriterijams įrodyti.

Valstybės narės gali nustatyti papildomų sąlygų atitikčiai paramos teikimo kriterijams įrodyti. Apie tas sąlygas jos praneša suinteresuotoms šalims.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali imtis papildomų priemonių, kad mišrusis krovinių vežimas taptų konkurencingesnis, palyginti su lygiaverčiu alternatyviu krovinių vežimu automobilių keliais.

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. valstybės narės imasi papildomų ekonominių arba teisinės prigimties priemonių, kad mišrusis krovinių vežimas taptų konkurencingesnis, palyginti su lygiaverčiu alternatyviu krovinių vežimu automobilių keliais, ypač siekiant sutrumpinti krovinių perkrovimui reikalingą laiką ir sumažinti susijusias sąnaudas.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant sumažinti mišriojo vežimo laiką ir sąnaudas, 1 pastraipoje paminėtos priemonės apima bent vieną ar kelias iš šių iniciatyvų:

 

a) krovinių vežėjų atleidimas nuo išorinių sąnaudų mokesčių ir (arba) spūsčių mokesčių, nurodomų Direktyvos 1999/62/EB 2 straipsnyje, ypač suteikiant paskatas alternatyviaisiais degalais varomoms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES 1a 2 straipsnyje;

 

b) mokesčių už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra grąžinimas įmonėms, vykdančioms veiklą, kuri yra mišriojo krovinių vežimo dalis;

 

c) krovinių vežėjų atleidimas nuo apribojimų dėl nacionaliniu lygmeniu nustatyto eismo draudimo.

 

__________________

 

1a 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, (OL L 307, 2014 10 28, p. 1).

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 5 dalies 2 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Imdamosi papildomų priemonių, valstybės narės taip pat deramai atsižvelgia į poreikį spartinti mišriojo vežimo sektoriaus skaitmeninę transformaciją ir visų pirma siekia:

 

a) skatinti susietųjų sistemų ir automatizuotojo vežimo integraciją,

 

b) gerinti investicijas į skaitmeninę logistiką, informacines ir ryšių technologijas ir intelektines transporto sistemas; ir

 

c) ateityje laipsniškai panaikinti popierinių dokumentų naudojimą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Tokios papildomos priemonės apima krovinių vežimo ne automobilių keliais einančiomis atkarpomis paskatas. Valstybės narės įtraukia priemones, kuriomis siekiama didinti vandens transporto konkurencingumą, tokias kaip finansinės paskatos vežti krovinius trumpaisiais jūrų ar vidaus vandenų keliais arba kurti naujas trumpųjų jūrų kelių jungtis.

Pagrindimas

Vežimas trumpaisiais jūrų keliais ir vidaus vandenų keliais turėtų būti įtrauktas į transporto rūšis, kurioms nediskriminaciniu būdu gali būti taikomos nacionalinės paskatos.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Valstybės narės užtikrina, kad mišriajam krovinių vežimui taikomomis paramos priemonėmis būtų siekiama mažinti automobilių keliais vežamų krovinių kiekį ir skatinama naudoti kitų rūšių, pavyzdžiui, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų, transportą ir taip būtų mažinama oro tarša, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, avarijų skaičius, triukšmas ir spūstys.

8.  Valstybės narės užtikrina, kad mišriajam krovinių vežimui taikomomis paramos priemonėmis būtų siekiama mažinti automobilių keliais vežamų krovinių kiekį ir skatinama naudoti kitų rūšių, pavyzdžiui, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų, transportą, mažataršes transporto priemones arba mažiau taršius alternatyviuosius degalus, pavyzdžiui, biodegalus, elektros energiją, pagamintą naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, gamtines dujas arba vandenilio kuro elementus, ir taip būtų mažinama oro tarša, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, avarijų skaičius, triukšmas ir spūstys.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 92/106/EEB

9a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Aktualią informaciją apie priemones, priimtas pagal 6 straipsnį, taip pat kitą šios direktyvos taikymui aktualią informaciją valstybės narės skelbia taip, kad būtų lengva ją gauti, ir nemokamai.

3.  Aktualią informaciją apie priemones, priimtas pagal 6 straipsnį, taip pat kitą šios direktyvos taikymui aktualią informaciją valstybės narės skelbia internete taip, kad būtų lengva ją gauti, ir nemokamai.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 92/106/EEB

9a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija skelbia ir, jei reikia, atnaujina 1 dalyje nurodytų kompetentingų įstaigų sąrašą ir 6 straipsnyje nurodytų priemonių sąrašą.;

4.  Komisija skelbia internete ir, jei reikia, atnaujina 1 dalyje nurodytų kompetentingų įstaigų sąrašą ir 6 straipsnyje nurodytų priemonių sąrašą.;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 92/106/EEB

10a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  5 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įrašyti datą – šios direktyvos, kuria daromi pakeitimai, įsigaliojimo diena].

2.  5 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [įrašyti datą – šios direktyvos, kuria daromi pakeitimai, įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos, Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

(1)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

Direktyva 92/106/EEB (Kombinuoto krovinių vežimo direktyva) nustatomos tam tikrų mišriojo krovinių vežimo tipų bendrosios taisyklės. Ja siekiama mažinti automobilių keliais vežamų krovinių kiekį, derinant jų vežimą geležinkeliais, vidaus vandenų keliais ir jūriniais keliais. Kombinuoto krovinių vežimo direktyva yra vienintelė teisinė priemonė, kuria Sąjungos lygmeniu tiesiogiai skatinama daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito mažiau taršaus transporto keliais. Įvairiarūšiam krovinių vežimui dažniausiai naudojamos transporto rūšys, tokios kaip geležinkelio, vidaus vandenų ir jūrų transportas, turinčios mažesnį neigiamą išorės poveikį (išmetamieji teršalai, triukšmas ir avarijos).

Šių taisyklių peržiūra atliekama po galiojančių teisės aktų tinkamumo patikros, kurią atliko Komisija, įskaitant konsultacijas su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais. Patikra parodė, kad, nors Kombinuoto krovinių vežimo direktyvos poveikis buvo nedidelis, ji yra viena iš priemonių, kuria didinamas naudojimosi įvairiarūšiu krovinių vežimu mastas. Jo veiksmingumą ir našumą būtų galima padidinti pašalinant nustatytus trūkumus. Šiuo metu pagrindinės problemos yra šios: 1) ne tokios palankios sąlygos, palyginti su vežimu automobilių keliais, ir 2) nepakankamas įvairiarūšio vežimo infrastruktūros objektų pajėgumas ir tankumas. Persvarstyta direktyva visų pirma padės:

– išaiškinti ir išplėsti mišriojo krovinių vežimo apibrėžtį,

– geriau stebėti atitiktį kriterijams ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo sąlygas,

– tobulinti direktyvoje nustatytas ataskaitų teikimo ir stebėjimo sąlygas. ir

– didinti paskatų veiksmingumą.

Komisija siūlo išplėsti direktyvos taikymo sritį, įtraukiant į ją nacionalinį vežimą. Kiekvienos mišriojo vežimo automobilių keliais atkarpos ilgis negali viršyti 150 km, matuojant tiesia linija, arba 20 proc. viso mišriojo vežimo maršruto atstumo, kai jis yra ilgesnis nei 150 km. Tam tikrais atvejais valstybės narės gali taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą. Kabotažo išimtys bus taikomos tik toms transporto priemonėms, kuriomis kroviniai vežami tarptautinio mišriojo vežimo dalimi esančiomis automobilių keliais einančiomis atkarpomis.

Mišriajam vežimui apibūdinti bus pateikiami aiškūs įrodymai. Komisija siūlo dokumentų, kuriuos vežėjas turėtų pateikti per tikrinimą kelyje, sąrašą. Tokie įrodymai gali būti pateikiami arba siunčiami elektroninėmis priemonėmis.

Pagal Komisijos pasiūlymą valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitas su informacija, susijusia su jų teritorijose vykdomu mišriuoju krovinių vežimu. Komisija parengia ir pateikia ataskaitą dėl ekonominės plėtros, direktyvos įgyvendinimo poveikio, valstybių narių įgyvendinamų papildomų priemonių veiksmingumo ir naudingumo, galimų tolesnių priemonių, įskaitant mišriojo vežimo apibrėžties peržiūrą.

Kalbant apie iniciatyvų veiksmingumo didinimą, valstybės narės imasi reikiamų priemonių investicijoms į krovinių perkrovimo terminalus remti, kuriomis užtikrinama, kad tokie terminalai nuo bet kurios vietos Sąjungoje būtų ne daugiau kaip už 150 km.

Galiausiai valstybės narės paskiria vieną arba kelias kompetentingas institucijas, kurios užtikrintų šios direktyvos įgyvendinimą.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja pabrėžia, kaip svarbu pristatant prekes pirmenybę teikti mišriajam vežimui.

Mišrusis vežimas gali būti svarbus būdas mažinti transporto poveikį sveikatai ir aplinkai, padedantis remti perėjimą prie mažiau taršių transporto rūšių ir įgyvendinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslus.

Taigi mišrusis vežimas suteikia galimybę modernizuoti transporto sektorių ir patobulinti krovinių vežimo logistiką, mažinant eismo spūstis ir gerinant krovinių perkrovimo terminalų valdymą. Reikia priemonių, kuriomis būtų skatinamos investicijos į infrastruktūrą ir teikiamos ekonominės paskatos.

Pranešėja apskritai pritaria Komisijos pasiūlymui ir pripažįsta pagal REFIT programą prieš tai atlikto vertinimo rezultatus, vis dėlto ji mano, kad kai kurias pasiūlymo sritis reikia stiprinti ir iš dalies pakeisti. Tolesnis techninis darbas aiškinant mišriojo vežimo apibrėžtį taip pat turėtų palengvinti atnaujintų taisyklių taikymą valstybėse narėse.

Taikymo sritis ir apibrėžtis

Pranešėja siūlo tinkamiau aprėžti į direktyvos taikymo sritį įtrauktas transporto priemones, atskiriant vairuotojų lydimas ir vairuotojų nelydimas transporto priemones ir (arba) krovinio vienetus.

Siekiant išvengti vežėjų diskriminacijos ir valstybių narių tarpusavio konkurencijos problemų, visoms valstybėms narėms turėtų būti privaloma pagal bendrą taisyklę leisti viršyti didžiausią automobilių keliu einančių atkarpų ilgio ribą, bet taikant labai aiškias sąlygas ir kriterijus, galiojančius visoje Sąjungoje.

Trečiosiose šalyse vykstantį mišrųjį vežimą reikia aiškiau apibrėžti; tai ypač svarbu nustatant kiekvienos automobilių keliu einančios atkarpos ilgio ribą. Pranešėja patikslina, kad į atkarpas už Sąjungos teritorijos ribų taikant šią direktyvą neturėtų būti atsižvelgiama.

Įrodymai ir skaitmeninės priemonės

Pranešėja palankiai vertina išsamų duomenų, kuriuos vežėjai turi pateikti per patikrinimą kelyje, sąrašą ir pateikia paaiškinimų.

Vis dėlto reikia numatyti galimybę lanksčiau taikyti ex post tikrinimų reikalavimus tam tikriems įrodymams, susijusiems su pradine automobilių keliu einančia atkarpa ir ne automobilių keliu einančia atkarpa.

Skaitmeninimas padės labai padidinti mišriojo vežimo našumą ir konkurencingumą. Pranešėja siūlo keletą priemonių, kurios padės laipsniškai panaikinti popierinių dokumentų sistemas ir skatinti vežėjus bei valstybes nares sparčiau pereiti prie skaitmeninių sistemų. Sąnaudų mažinimas, mažesnė administracinė našta ir didesnis našumas padės padidinti mišriojo vežimo, o ne kitų transporto rūšių pranašumus.

Kabotažas ir vairuotojų komandiravimas

Pranešėja mano, kad kabotažo taisyklių išimtis, daroma tarptautinio vežimo automobiliais einančioms atkarpoms, padės skatinti mišriojo vežimo sektorių, tačiau ji nori užtikrinti, kad galiojantys teisės aktai būtų tinkamai taikomi, siekiant užkirsti kelią neteisėtam kabotažui.

Kabotažo išimtis, kaip apibrėžta 4 straipsnyje, taikoma tarptautiniam vežimui, bet nebus taikoma nacionalinio mišriojo vežimo automobilių keliu einančioms atkarpoms. Tarptautinis mišrusis krovinių vežimas vienodai konkuruoja su tarptautiniu krovinių vežimu vien automobilių keliais.

Siekiant užtikrinti kitoje valstybėje narėje veiklą vykdančių vairuotojų socialinę apsaugą, Direktyvų 96/71/EB ir 2014/67/ES nuostatos dėl vairuotojų komandiravimo turėtų būti taikomos visų vežimo tipų keliais einančioms atkarpoms.

Be to, pranešėja siūlo aiškiau išdėstyti nuostatas dėl kabotažo išimčių taikymo ir vairuotojų komandiravimo.

Valstybių narių teikiamos ataskaitos ir Komisijos atliekamas vertinimas

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlytą ataskaitų teikimo sistemą ir mano, kad tikslesnių duomenų rinkimas padės vertinti direktyvos įgyvendinimo poveikį mišriojo vežimo plėtrai.

Pranešėja siūlo įtraukti aiškią nuorodą į nacionalinius tikslus užtikrinti didesnį skaidrumą, veiksmingumą ir suderinamumą su direktyvos tikslais. Tikslai visų pirma turi būti susiję su mišriojo vežimo plėtra, poveikiu sveikatai ir aplinkai, spūsčių keliuose mažinimu ir transporto saugos didinimu.

Turėtų būti užtikrintas skaidrumas ir Sąjungos lygmeniu turėtų būti skelbiami palyginami duomenys. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę pagerinti duomenų rinkimą ir skelbimą Eurostato reglamento daliniu pakeitimu.

Mokestinės paskatos

Pranešėja mano, kad valstybės narės turėtų taikyti papildomas mokestines priemones, siekiant suteikti mišriajam vežimui ekonominį pranašumą, palyginti su kitų rūšių transportu. Galėtų būti nustatytos išimtys, pagal kurias būtų atleidžiama nuo mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra (ir geležinkelių, ir automobilių keliais einančių atkarpų), išorinių sąnaudų mokesčių ir spūsčių mokesčių, kurios visų pirma galėtų būti taikomos alternatyviaisiais degalais varomoms transporto priemonėms.

Paramos investicijoms į infrastruktūrą ir veiklai priemonės

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą užtikrinti optimalų ir reikiamą tinkamų objektų išdėstymą Sąjungoje, visų pirma pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose. Valstybės narės turi deramai atsižvelgti į poreikį mažinti spūstis, gerinti tarpvalstybines jungtis, gerinti prieinamumą ir sujungiamumą ir spartinti skaitmeninę transformaciją.

Reikia atskirti naujų mišriojo vežimo terminalų statybą ir esamų terminalų didinimą, nes skirtingose geografinėse vietovėse poreikiai skiriasi. Galimybė didinti esamus krovinių perkrovimo terminalus ir, jei reikia, statyti naujus terminalus turėtų būti svarstoma tose teritorijose, kuriose reikia papildomo terminalų pajėgumo.

Jei naujų terminalų statybai yra teikiama valstybės parama, valstybės narės turėtų patikrinti, ar naujų terminalų statyba nedarys neigiamo poveikio esamiems terminalams, be kita ko, prireikus atlikdamos ekonominės pusiausvyros testus.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (17.5.2018)

pateikta Turizmo ir transporto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Nuomonės referentas: Michel Dantin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Savo 2011 m. Baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ ES nusistatė tikslą iki 2030 m. 30 proc., o iki 2050 m. daugiau kaip 50 proc. kelių transportu vežamų krovinių gabenti kitų rūšių transportu, pavyzdžiui, geležinkeliu arba vandens transportu.

Direktyva 1992/106/EEB yra vienintelė Europos teisinė priemonė, kuria reglamentuojamas perėjimas prie kitų rūšių transporto, ir kuri išlieka tokia pat svarbi net praėjus daugiau kaip 25 metams nuo jos įsigaliojimo. Kiekvienais metais Europos Sąjungoje oro tarša lemia 400 000 ankstyvų mirčių, avarijose žūsta 26 000 žmonių, o spūsčių sąnaudos siekia 1,1 proc. Europos BVP. Mišrusis krovinių vežimas yra viena iš priemonių kovojant su neigiamu transporto poveikiu.

Tačiau atsižvelgiant į transporto sektoriaus pokyčius, naujų technologijų sklaidą, aiškumo trūkumą ir į tai, kad kai kurios direktyvos nuostatos paseno, taip pat į direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse trūkumus, šią direktyvą, reikia peržiūrėti, siekiant visiškai išnaudoti mišriojo krovinių vežimo galimybes Europoje.

Iš esmės nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriame atsižvelgiama į daugelį dabartinių trūkumų aiškinant tekstą ir panaikinant tam tikras perėjimo prie kitų rūšių transporto plėtros kliūtis. Nuomonės referentas ypač palaiko idėją persvarstyti mišriojo krovinių vežimo apibrėžtį, ją išplėsti į ją įtraukiant nacionalinį krovinių vežimą, suteikti galimybę vežėjams naudoti elektroninius dokumentus, išplėsti paramos priemones, sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą investuojant į infrastruktūras, taip pat keičiantis informacija apie perėjimo prie kitų rūšių transporto veiklą.

Nuomonės referentas siūlo griežtinti direktyvą keliais pagrindiniais klausimais:

Teisinis aiškumas

Nuomonės referentas siūlo kelis patikslinimus, siekiant išvengti skirtingo aiškinimo. Šie skirtumai pirmiausia susiję su kabotažo vykdant nacionalinį mišrųjį krovinių vežimą taisyklėmis ir su nukrypimo nuo 150 km taisyklės kriterijais.

Investicijų į infrastruktūrą racionalizavimas

Nuomonės referentas mano, kad investicijos į mišriojo krovinių vežimo infrastruktūrą pirmiausia turėtų būti skiriamos perkrovimo terminalams. Pirmenybė turėtų būti teikiama esamų infrastruktūrų pajėgumo išplėtimui ir didinimui. Kalbant apie naujų terminalų sukūrimą, nuomonės referentas pritaria tam, kad būtų atliktas išankstinis poveikio vertinimo tyrimas, siekiant užtikrinti tokių investicijų ekonominę ir aplinkosauginę naudą, atsižvelgiant į teritorijos geografines ir gamtines kliūtis.

Logistikos gerinimas

Krovinių perkrovimo sąnaudos ir terminai, reikalingi kroviniams perkrauti, yra pagrindinis mišriojo krovinių vežimo konkurencingumo trūkumo, palyginti su vienarūšiu krovinių vežimu, aspektas. Pasak nuomonės referento, pagerinus logistikos veiklą taikant skaitmeninius sprendimus, naudojant ryšių ir informacijos technologijas, susietas transporto sistemas arba geriau rengiant darbo jėgą, būtų galima padidinti mišriojo krovinių vežimo patrauklumą.

Švarios energijos ir technologijų skatinimas

Nors vienas iš pagrindinių direktyvos tikslų yra išmetamųjų oro teršalų kiekio sumažinimas, direktyvoje nenurodyta priemonė, kuria būtų skatinama didinti transporto priemonių ir infrastruktūrų energijos vartojimo efektyvumą, naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, taip pat taikyti inovacines technologijas ir skaitmeninius sprendimus. Nuomonės referentas formuluoja atitinkamus pasiūlymus, pirmiausia patikslindamas galimų paramos priemonių sritį.

Paramos vežėjams priemonių sugriežtinimas

Nuomonės referentas pageidauja, kad iki 2021 m. gruodžio 31 d. kiekvienoje valstybėje narėje privaloma tvarka būtų priimama bent viena papildoma priemonė, pirmiausia siekiant sumažinti krovinių vežimo poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Nuomonės referentas siūlo tikslingiau taikyti paramos priemones. Valstybės narės turėtų teikti pirmenybę investicijoms į perkrovimo terminalus, kurie padėtų sumažinti pralaidumo stygių ir spūstis, pirmiausia netoli miestų ir priemiesčių, padidinti galimybes įveikti gamtines kliūtis, pavyzdžiui, kalnuotas vietoves, stiprinti tarpvalstybines jungtis, mažinti išmetamųjų oro teršalų kiekį ir užtikrinti susisiekimą su pramoniniais regionais, kuriuose trūksta tokių infrastruktūrų.

Perėjimo prie kitų rūšių transporto statistiniai duomenys ir tikslas Europos lygmeniu

ES nusistatė tikslą iki 2030 m. 30 proc. ir iki 2050 m. 50 proc. kelių transportu vežamų krovinių gabenti kitų rūšių transportu. Tačiau mišriojo krovinių vežimo pokyčių stebėsena valstybėse narėse ir ES lygmeniu turi spragų pirmiausia dėl statistinių duomenų trūkumo. Nuomonės referentas sugriežtina valstybėms narėms taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus ir prašo Komisijos užtikrinti Europos tikslų, susijusių su mišriuoju krovinių vežimu, įgyvendinimo stebėseną.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  neigiamas transporto poveikis, pavyzdžiui, oro tarša, išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, avarijos, triukšmas ir spūstys, – neišspręsta ekonomikos ir Europos piliečių sveikatos bei gerovės problema. Apskaičiuota, kad iki 2050 m. krovinių vežimas automobilių keliais, pagrindinė šio neigiamo poveikio priežastis, padidės 60 proc.;

(1)  neigiamas transporto poveikis, pavyzdžiui, oro tarša, išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, avarijos, triukšmas ir spūstys, – neišspręsta ekonomikos ir Europos piliečių sveikatos bei gerovės problema. šiuo metu transporto sektoriaus dalis sudaro apie 23,2 proc. bendro ES išmetamo ŠESD kiekio, o 2014 m. kelių transporto dalis Sąjungos transporto sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio siekė 72,8 proc.; Kiekvienais metais Sąjungoje oro tarša lemia 400 000 ankstyvų mirčių, avarijose žūsta 26 000 žmonių, o spūsčių sąnaudos siekia 1,1 proc. Europos BVP. Apskaičiuota, kad iki 2050 m. krovinių vežimas automobilių keliais, pagrindinė šio neigiamo poveikio priežastis, padidės 60 proc.;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  transporto veiklos neigiamo poveikio mažinimas yra vienas iš svarbiausių Sąjungos transporto politikos uždavinių. Tarybos direktyva 92/106/EEB21, kurioje nustatytos priemonės mišriojo krovinių vežimo plėtrai skatinti, yra vienintelis Sąjungos teisės aktas, kuriuo tiesiogiai skatinama daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito mažiau taršaus transporto, pavyzdžiui, vidaus vandenų, jūrų ir geležinkelių, keliais;

(2)  transporto veiklos neigiamo poveikio mažinimas yra vienas iš svarbiausių Sąjungos transporto politikos uždavinių. Tarybos direktyva 92/106/EEB21, kurioje nustatytos priemonės mišriojo krovinių vežimo plėtrai skatinti, yra vienintelis Sąjungos teisės aktas, kuriuo tiesiogiai skatinama daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito mažiau taršaus transporto, pavyzdžiui, vidaus vandenų, jūrų ir geležinkelių, keliais. kad būtų dar labiau mažinami neigiami išoriniai vežimo keliais padariniai, reikėtų skatinti mokslinius tyrimus ir dalytis geriausia patirtimi tarp valstybių narių geresnių maršrutų parinkimo, tinklų optimizavimo, apkrovos efektyvumo didinimo ir galimybės taikyti išorinių sąnaudų mokestį srityse;

_________________

_________________

21 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38).

21 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  tikslo iki 2030 m. 30 proc., o iki 2050 m. 50 proc., krovinių, kurie dabar automobiliais vežami daugiau kaip 300 km, pervežti kitų rūšių, pavyzdžiui, geležinkelių arba vandens, transporto keliais ir taip optimizuoti įvairiarūšės logistikos grandinių veikimą, be kita ko, daugiau naudojantis tausiomis transporto priemonėmis, siekiama lėčiau nei planuota, o naujausios prognozės rodo, kad jis nebus pasiektas;

(3)  tikslo iki 2030 m. 30 proc., o iki 2050 m. 50 proc., krovinių, kurie dabar automobiliais vežami daugiau kaip 300 km, pervežti kitų rūšių, pavyzdžiui, geležinkelių arba vandens, transporto keliais ir taip optimizuoti įvairiarūšės logistikos grandinių veikimą, be kita ko, daugiau naudojantis tausiomis transporto priemonėmis, siekiama lėčiau nei planuota, o naujausios prognozės rodo, kad jis nebus pasiektas. Atsižvelgiant į dar neišnaudotas mišriojo krovinių vežimo galimybes, labai svarbu patobulinti šią direktyvą, kad šis sektorius galėtų prisidėti įgyvendinant Paryžiaus susitarimo dėl klimato tikslus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  ši direktyva padėtų pagrindą veiksmingoms įvairiarūšėms ir daugiarūšėms krovininio transporto paslaugoms, visoms transporto rūšims sukuriant vienodas sąlygas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  peržiūrėjus mišriajam krovinių vežimui taikomas ekonomines paskatas, Direktyva 92/106/EEB turėtų būti supaprastinta ir įgyvendinama geriau, kad būtų skatinama daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito aplinką labiau tausojančio, saugesnio, tausesnio ir keliančio mažiau spūsčių transporto keliais;

(5)  Direktyva 92/106/EEB turėtų būti supaprastinta ir įgyvendinama persvarstant ir sustiprinant mišriajam krovinių vežimui taikomas ekonomines paskatas, kad būtų skatinama daugiau krovinių vežti ne keliais, o naudojant kitus aplinką labiau tausojančius, saugesnius, tausesnius ir keliančius mažiau spūsčių transporto būdus. Atsižvelgiant į tai reikėtų skatinti perėjimo nuo vežimo keliais prie vežimo geležinkeliais mokslinius tyrimus ir dalijimąsi gerąja patirtimi;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  valstybėse narėse įvairiarūšiu transportu pervežama 19,3 proc. visoje Sąjungoje tokiu transportu pervežamų krovinių. Tokiam krovinių vežimui Direktyvoje 92/106/EEB numatytos paramos priemonės netaikomos, nes mišriojo krovinių vežimo apibrėžtis nepakankamai plati. Tačiau neigiamas krovinių vežimo automobilių keliais valstybėse narėse poveikis, visų pirma išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir spūstys, nesibaigia ties valstybių sienomis. Todėl nacionalinį (valstybės narės vidaus) mišrųjį krovinių vežimą į išplėstą Direktyvos 92/106/EEB taikymo sritį įtraukti būtina siekiant remti tolesnę mišriojo krovinių vežimo plėtrą Sąjungoje ir tokiu būdu daugiau krovinių vežti ne automobilių keliais, o geležinkeliais, vidaus vandenų ir trumpaisiais jūrų keliais;

(6)  valstybėse narėse įvairiarūšiu transportu pervežama 19,3 proc. visoje Sąjungoje tokiu transportu pervežamų krovinių. Tokiam krovinių vežimui Direktyvoje 92/106/EEB numatytos paramos priemonės netaikomos, nes mišriojo krovinių vežimo apibrėžtis nepakankamai plati. Tačiau neigiamas krovinių vežimo automobilių keliais valstybėse narėse poveikis, visų pirma išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir spūstys, nesibaigia ties valstybių sienomis. Todėl nacionalinį (valstybės narės vidaus) mišrųjį krovinių vežimą į išplėstą Direktyvos 92/106/EEB taikymo sritį įtraukti būtina siekiant remti tolesnę mišriojo krovinių vežimo plėtrą Sąjungoje ir tokiu būdu daugiau krovinių vežti ne automobilių keliais, o geležinkeliais, vidaus vandenų ir trumpaisiais jūrų keliais. Tačiau nukrypimas nuo kabotažo taisyklių galimas tik kai tarptautinio mišriojo krovinių vežimo operacijos atliekamos keliose valstybėse narėse. Valstybės narės turi vykdyti veiksmingą kontrolę, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių, ir skatinti suderinti skirtingų rūšių transporto ir skirtingų valstybių narių veiklos ir socialines sąlygas;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnis dėl nukrypimo nuo kabotažo taisyklių nepakeistas. Išplėtus direktyvos taikymo sritį į ją įtraukiant nacionalinį mišrųjį krovinių vežimą, reikia išsamiai paaiškinti, kad toks nukrypimas netaikomas nacionaliniam krovinių vežimui.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  dabartinėje mišriojo krovinių vežimo apibrėžtyje yra įvairių mišriojo krovinių vežimo automobilių keliais nuotolio apribojimų, susietų su transporto priemonių, kuriomis krovinys vežamas ne automobilių keliais, rūšimis, o krovinio vežimo geležinkeliu nuotolis neribojamas, tačiau vartojama „artimiausio tinkamo terminalo“ sąvoka, kad tam tikrose situacijose reikalavimus būtų galima taikyti lanksčiau. Tokią apibrėžtį taikyti keblu, nes ji aiškinama įvairiai ir sunku nustatyti jos taikymo sąlygas. Dviprasmiškumą būtų naudinga panaikinti, tačiau kartu reikėtų užtikrinti, kad liktų galimybė apibrėžtį taikyti lanksčiai;

(8)  dabartinėje mišriojo krovinių vežimo apibrėžtyje yra įvairių mišriojo krovinių vežimo automobilių keliais nuotolio apribojimų, susietų su transporto priemonių, kuriomis krovinys vežamas ne automobilių keliais, rūšimis, o krovinio vežimo geležinkeliu nuotolis neribojamas, tačiau vartojama „artimiausio tinkamo terminalo“ sąvoka, kad tam tikrose situacijose reikalavimus būtų galima taikyti lanksčiau. Tokią apibrėžtį taikyti keblu, nes ji aiškinama įvairiai ir sunku nustatyti jos taikymo sąlygas. Dviprasmiškumą būtų naudinga panaikinti, tačiau kartu reikėtų užtikrinti, kad liktų galimybė apibrėžtį taikyti lanksčiai. Komisija turėtų patikslinti kriterijus, kurie taikomi naudojantis tokiu lankstumu, siekiant užtikrinti vienodas taikymo sąlygas valstybėse narėse. Ypač reikia atsižvelgti į infrastruktūrų ir mišriojo krovinių vežimo paslaugų prieinamumą ir veiksmingumą;

Pagrindimas

Lankstumas yra svarbiausias aspektas siekiant neriboti mišriojo krovinių vežimo galimybių. Tačiau reikia patikslinti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma šio nukrypimo taikymo ES lygmeniu sritis, siekiant išvengti skirtingo aiškinimo valstybėse narėse ir skirtingų sąlygų taikymo vežėjams vidaus rinkoje.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  kad mišrusis krovinių vežimas taptų konkurencingas ir patrauklus vežėjams, ypač labai mažoms įmonėms (LMĮ) ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), reikia kuo labiau sumažinti administracinę naštą, kurią gali lemti mišriojo krovinių vežimo, palyginti su vienarūšiu krovinių vežimu, vykdymas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Direktyvoje 92/106/EEB nustatyta labai mažai ekonominių paramos priemonių – mokestinės, t. y. mokesčių kompensavimo arba sumažinimo, priemonės taikomos tik mišriajam krovinių vežimui geležinkeliais ir automobilių keliais. Tokios priemonės turėtų būti taikomos mišriajam krovinių vežimui, kuriam naudojamos vidaus vandenų ir jūros transporto priemonės. Be to turėtų būti numatyta ir kitokių priemonių, pavyzdžiui, paramos investicijoms į infrastruktūrą priemonių ir įvairių ekonominių paramos priemonių;

(12)  Direktyvoje 92/106/EEB nustatyta labai mažai ekonominių paramos priemonių – mokestinės, t. y. mokesčių kompensavimo arba sumažinimo, priemonės taikomos tik mišriajam krovinių vežimui geležinkeliais ir automobilių keliais. Tokios priemonės turėtų būti taikomos mišriajam krovinių vežimui, kuriam naudojamos vidaus vandenų ir jūros transporto priemonės. Be to, turėtų būti numatyta ir kitokių priemonių, pavyzdžiui, paramos investicijoms į infrastruktūrą, į skaitmenines technologijas priemonių ir įvairių ekonominių paramos priemonių;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  didžiausia infrastruktūros problema, trukdanti daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito transporto keliais, yra pralaidumo stygius krovinių perkrovimo terminaluose. Krovinių perkrovimo terminalų tankumo ir veiklos teritorijos Sąjungoje, bent esamame pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose, nepakanka, o krovinių perkrovimo terminalų pajėgumas jau beveik pasiekė ribą, todėl jį būtina plėtoti, kad jis atitiktų bendrą krovinių srauto didėjimą. Jei būtų investuojama į krovinių perkrovimo terminalų pajėgumą, tikėtina, kad mažėtų bendros krovinių perkrovimo sąnaudos ir, kaip parodė kai kurių valstybių narių patirtis, daugiau krovinių būtų vežama ne automobilių, o kito transporto keliais. Todėl valstybės narės, bendradarbiaudamos su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Komisija, turėtų užtikrinti, kad vežėjams būtų pastatyta daugiau mišriojo krovinių vežimo perkrovimo terminalų ir sukurtas didesnis krovinių perkrovimo pajėgumas. Tai būtų paskata naudotis alternatyviomis krovinių vežimo galimybėmis ir daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito transporto keliais, todėl mišrusis krovinių vežimas būtų konkurencingesnis už krovinių vežimą vien automobilių keliais. Krovinių perkrovimo terminalų veiklos teritorija ir pajėgumas turėtų būti padidinti bent esamame pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose. Paprastai turėtų būti bent vienas mišriajam krovinių vežimui tinkamas krovinių perkrovimo terminalas, esantis ne toliau kaip už 150 km nuo bet kurios krovinio išsiuntimo vietos Sąjungoje;

(13)  didžiausia infrastruktūros problema, trukdanti daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito transporto keliais, yra pralaidumo stygius krovinių perkrovimo terminaluose. Krovinių perkrovimo terminalų tankumo ir veiklos teritorijos Sąjungoje, bent esamame pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose, kai kuriais atvejais nepakanka, o krovinių perkrovimo terminalų pajėgumas jau beveik pasiekė ribą, tačiau yra terminalų, kurių eksploatavimo mastas neatitinka jų realaus pajėgumo, o tai galėtų padėti susidoroti su bendru krovinių srauto didėjimu. Jei būtų investuojama į krovinių perkrovimo terminalų pajėgumą, tinklų optimizavimą ir naujus perkrovimo metodus, tikėtina, kad mažėtų bendros krovinių perkrovimo sąnaudos ir, kaip parodė kai kurių valstybių narių patirtis, daugiau krovinių būtų vežama ne keliais, o naudojant kitas transporto rūšis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) valstybės narės, bendradarbiaudamos su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Komisija, turėtų užtikrinti, kad vežėjams būtų prieinamas veiksmingų, modernizuotų ir visapusiškai išnaudojamų terminalų tinklas, kuo būtų patenkinami dabartiniai ir ateities transporto infrastruktūros poreikiai. Tai būtų paskata naudotis alternatyviomis krovinių vežimo galimybėmis ir daugiau krovinių vežti ne automobilių, o kito transporto keliais, todėl mišrusis krovinių vežimas būtų konkurencingesnis už krovinių vežimą vien automobilių keliais. Krovinių perkrovimo terminalų veiklos teritorija ir padidinti pajėgumai turėtų būti bent esamame pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose. Paprastai turėtų būti bent vienas mišriajam krovinių vežimui tinkamas krovinių perkrovimo terminalas, esantis ne toliau kaip už 150 km, matuojant tiesia linija, nuo bet kurios krovinio išsiuntimo vietos Sąjungoje, tačiau turi būti atsižvelgiama į ekonominius kriterijus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  be esamų pramos priemonių, valstybės narės turėtų taikyti papildomas ekonomines paramos priemones, orientuojamas į įvairias mišriojo krovinių vežimo atkarpas, kad sumažintų automobilių keliais vežamų krovinių kiekį ir skatintų naudoti kitų rūšių, pavyzdžiui, vidaus vandenų ir jūrų, transportą ir taip mažintų oro taršą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, avarijų skaičių, triukšmą ir spūstis. Prie tokių priemonių gali būti priskiriamas kai kurių mokesčių arba transporto rinkliavų mažinimas, dotacijos už mišriai pervežtus krovinio vienetus arba dalinis krovinių perkrovimo sąnaudų atlyginimas;

(14)  be esamų paramos priemonių, valstybės narės turėtų taikyti papildomas ekonomines paramos priemones, orientuojamas į įvairias mišriojo krovinių vežimo atkarpas, kad sumažintų automobilių keliais vežamų krovinių kiekį ir skatintų naudoti kitų rūšių, pavyzdžiui, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų, transportą arba sumažintų transporto išmetamo anglies dioksido kiekį automobilių keliu einančioje atkarpoje ir taip mažintų oro taršą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, avarijų skaičių, triukšmą ir spūstis. Tokios priemonės turėtų iš esmės būti taikomos jautriose srityse, tokiose kaip pvz. kalnuotos vietovės, dideli miestų ir pramonės mazgai, tarpvalstybinės jungtys, pramoniniai regionai, kuriuose trūksta tokių infrastruktūrų ir perkrovimo terminalai, siekiant sumažinti pralaidumo stygių ir spūstis. Priemonės gali apimti kai kurių mokesčių arba transporto rinkliavų mažinimą, dotacijas už mišriai pervežtus krovinio vienetus arba dalinį krovinių perkrovimo sąnaudų atlyginimą. Tai padėtų mažinti socialines ir ekonomines transporto sąnaudas, taršos ir triukšmo sveikatai keliamą pavojų, ir sykiu pasitarnautų gyventojų, verslo įmonių ir aplinkos interesams;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) siekiant didinti aplinkosauginį veiksmingumą, mišriojo krovinių vežimo efektyvumą ir tvarumą, valstybės narės turėtų įgyvendinti papildomas priemones, skatindamos naudoti visiškai netaršias arba mažai taršias transporto priemones ir alternatyviuosius degalus, remdamos energetinį veiksmingumą ir atsinaujinančiuosius energijos šaltinius visoje mišriojo krovinių vežimo grandinėje ir mažindamos neigiamą transporto poveikį, kaip antai triukšmą, pirmiausia geležinkelių sektoriuje ir netoli miestų;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  Sąjungos fondų lėšomis ir ES mokslinių tyrimų finansavimo programomis turėtų būti ir toliau remiamos valstybės narės joms įgyvendinant šios direktyvos tikslus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14c)  investicijos į logistiką taip pat yra svarbus svertas siekiant didinti mišriojo krovinių vežimo konkurencingumą. Sistemingiau taikant skaitmeninius sprendimus, pavyzdžiui, diegiant ryšių ir informacijos technologijas arba susietas intelektines sistemas, būtų galima palengvinti keitimąsi duomenimis, padidinti veiksmingumą ir sumažinti krovinių perkrovimo sąnaudas bei sutrumpinti terminus;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14d)  investicijos į darbo jėgos logistikos grandinėje, ypač perkrovimo terminalų sektoriuje, rengimą taip pat padėtų didinti mišriojo krovinių vežimo konkurencingumą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  mišriajam krovinių vežimui skirtos paramos priemonės turėtų būti įgyvendinamos laikantis Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytų valstybės pagalbos taisyklių;

(15)  nepažeidžiant Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytų valstybės pagalbos taisyklių, mišriajam krovinių vežimui skirtos paramos priemonės turėtų būti šiek tiek lankstesnės siekiant skatinti naudotis valstybės pagalba;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  paramos priemonės turėtų būti reikiamai derinamos su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija;

(16)  siekiant išvengti galimo investicijų dubliavimosi arti viena kitos esančiose valstybėse narėse, paramos priemonės turėtų būti reikiamai derinamos su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija, valstybių narių kompetentingoms institucijoms glaudžiai bendradarbiaujant;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  valstybės narės taip pat turėtų reguliariai peržiūrėti paramos priemones, kad užtikrintų jų veiksmingumą ir naudingumą;

(17)  valstybės narės taip pat turėtų reguliariai peržiūrėti paramos priemones, kad užtikrintų jų veiksmingumą ir naudingumą ir prireikus nustatyti taisomąsias priemones. Komisija turėtų pateikti skirtingų priemonių, kurių buvo imtasi valstybėse narėse, ir jų veiksmingumo analizę, grindžiamą valstybių narių pateikta informacija, ir skatinti dalytis gerąja patirtimi;

Pagrindimas

Gerosios patirties, t. y. valstybių narių įgyvendintų priemonių, kurios pasirodė ypač veiksmingos, sklaida turėtų būti didinama, siekiant valstybėms suteikti naudingos informacijos renkantis su mišriuoju krovinių vežimu susijusias investicijas ir paramos priemones.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  dabar palyginamųjų ir patikimų statistinių duomenų trūkumas trukdo atlikti mišriojo krovinių vežimo ES vertinimą ir nustatyti priemones jo galimybėms išnaudoti;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant neatsilikti nuo Sąjungos transporto, ypač mišriojo krovinių vežimo rinkos, raidos, valstybės narės turėtų rinkti ir Komisijai reguliariai pranešti aktualius duomenis ir informaciją, o Komisija turėtų kas ketverius metus šios direktyvos taikymo ataskaitą teikti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(19)  siekiant neatsilikti nuo Sąjungos transporto, ypač mišriojo krovinių vežimo rinkos, raidos, valstybės narės turėtų rinkti ir Komisijai reguliariai pranešti aktualius duomenis ir informaciją, o Komisija turėtų kas ketverius metus šios direktyvos taikymo ataskaitą teikti Europos Parlamentui, Tarybai ir kompetentingoms valstybių narių institucijoms;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  Komisija turėtų būti atsakinga už tinkamą šios direktyvos taikymą ir Europos tikslo iki 2030 m. ir 2050 m. išplėtoti mišrųjį krovinių vežimą įgyvendinimą. Todėl Komisija reguliariai turėtų atlikti mišriojo krovinių vežimo kiekvienoje valstybėje narėje pokyčių vertinimą remdamasi jų pateikta informacija ir, jeigu reikia, galėtų pateikti pasiūlymą iš dalies keisti šią direktyvą, kad Sąjungos tikslas būtų pasiektas;

Pagrindimas

Komisija turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį vykdant Europos tikslų, susijusių su mišriuoju krovinių vežimu, stebėseną, ir prireikus imtis taisomųjų priemonių.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  visoms mišriajame krovinių vežime dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims, ypač toms, kurioms direktyva turi įtakos, svarbus skaidrumas. Siekiant didesnio skaidrumo ir skatinant glaudesnį bendradarbiavimą, turėtų būti nurodytos kiekvienos valstybės narės kompetentingos įstaigos;

(20)  visoms mišriajame krovinių vežime dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims, ypač toms, kurioms direktyva turi įtakos, svarbus skaidrumas. Siekiant didesnio skaidrumo ir skatinant glaudesnį bendradarbiavimą, turėtų būti nurodyta kiekvienos valstybės narės kompetentinga įstaiga;

Pagrindimas

Siekiant padidinti pagrindinių punktų matomumą, užtikrinti nuoseklų direktyvos įgyvendinimą, sumažinti dvigubą administravimą ir palengvinti stebėseną, kiekvienoje valstybėje narėje turi būti tik po vieną kompetentingą instituciją.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  kadangi šios direktyvos tikslų – skatinti krovinius vežti ne automobilių, o kito aplinką labiau tausojančio transporto keliais ir taip sumažinti Sąjungos transporto sistemos neigiamų išorinių veiksnių poveikį – valstybės narės negali deramai pasiekti pirmiausia dėl mišriojo krovinių vežimo tarpvalstybinio pobūdžio, tarpusavyje susijusių infrastruktūros objektų ir šia direktyva sprendžiamų uždavinių, o tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, todėl, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(22)  kadangi šios direktyvos tikslų – skatinti krovinius vežti ne automobilių, o kito aplinką labiau tausojančio transporto keliais ir taip sumažinti Sąjungos transporto sistemos neigiamų išorinių veiksnių poveikį – valstybės narės negali deramai pasiekti ypač dėl mišriojo krovinių vežimo tarpvalstybinio pobūdžio, tarpusavyje susijusių infrastruktūros objektų ir šia direktyva sprendžiamų uždavinių, o tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, todėl, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 92/106/EEB

1 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Automobilių keliu einančios atkarpos ribą galima viršyti, kai krovinys mišriai vežamas automobilių keliu ir geležinkeliu, jei tam leidimą davė valstybė narė arba valstybės narės, kurių teritorija krovinys vežamas automobilių keliu einančia atkarpa, kad krovinys būtų nuvežtas į geografiškai artimiausią transporto terminalą, kuriame įdiegtos būtinos krovinių perkrovimo priemonės: perkraunamų krovinių pakrovimo arba iškrovimo įranga, terminalo pajėgumas ir reikiamos krovinių vežimo geležinkeliais paslaugos.

Automobilių keliu einančios atkarpos ribą galima viršyti, kai krovinys mišriai vežamas, kad krovinys būtų nuvežtas į geografiškai artimiausią krovinių perkrovimo terminalą – įskaitant atvejus kai jis yra kitoje valstybėje narėje, kuriame įdiegtos būtinos krovinių perkrovimo priemonės: perkraunamų krovinių pakrovimo arba iškrovimo įranga, terminalo pajėgumas, darbo valandos ir reikiamos krovinių vežimo paslaugos. Siekiant išvengti skirtingo aiškinimo valstybėse narėse, Komisija patvirtina deleguotąjį aktą laikantis šią direktyvą papildančio 10 s straipsnio nuostatų, nustatydama mišriojo krovinių vežimo paslaugų teikėjams taikomus kriterijus, pagal kuriuos nustatoma automobilių keliu einančios atkarpos riba, kurios negalima viršyti, kai krovinys mišriai vežamas. Valstybės narės atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta, jos vežėjai laikytųsi tų taisyklių ir perduoda Komisijai reikiamą informaciją, susijusią su leidimais, įskaitant išimčių taikymo pagrindimą ir jų trukmę.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 92/106/EEB

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Laikoma, kad mišrusis krovinių vežimas vyksta Sąjungoje, jei krovinio vežimas arba vežimo dalis Sąjungoje atitinka 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus.

4.  Laikoma, kad mišrusis krovinių vežimas vyksta Sąjungoje, jei krovinio vežimas arba vežimo dalis Sąjungoje atitinka 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus. Pagal šią direktyvą mišrusis krovinių vežimas gali prasidėti arba baigtis trečiojoje šalyje, arba trečiosios šalies kelio atkarpoje.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  mišriajam krovinių vežimui naudojamų terminalų skaičius ir geografinė jų veiklos teritorija ir metinis krovinių perkrovimo skaičius tuose terminaluose;

c)  mišriajam krovinių vežimui naudojamų terminalų skaičius ir geografinė jų veiklos teritorija ir metinis krovinių perkrovimo skaičius tuose terminaluose, atsižvelgiant į jų faktiškai panaudotą pajėgumą;

Pagrindimas

Reikalinga informacija apie faktinę atitinkamų terminalų vietą ir jų prieinamumą, taip pat apie jų faktiškai panaudoto pajėgumo ar galimo patobulinimo įvertinimą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  mišriojo vežimo ir įvairių rūšių transporto pokyčių teritorijoje,

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pirmą kartą [įrašyti datą – 9 mėnesiai po valstybėms narėms nustatyto ataskaitų pateikimo termino], o paskui kas dvejus metus, Komisija, remdamasi nacionalinių ataskaitų analize, parengia ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl:

3.  Pirmą kartą [įrašyti datą – 9 mėnesiai po valstybėms narėms nustatyto ataskaitų pateikimo termino], o paskui kas dvejus metus, Komisija, remdamasi nacionalinių ataskaitų analize, taip pat statistiniais duomenimis, surinktais pagal visai Sąjungai taikomus rekomendacijas ir metodiką, parengia ir Europos Parlamentui, Tarybai ir kompetentingoms valstybių narių institucijoms pateikia ataskaitą dėl:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama statistinių duomenų, kuriuos turi teikti valstybės narės remdamosi bendra ES metodika, svarba.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mišriojo krovinių vežimo ekonominės plėtros atsižvelgiant visų pirma į įvairių rūšių transporto aplinkosauginio veiksmingumo pokyčius;

a)  mišriojo krovinių vežimo ekonominės plėtros valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu atsižvelgiant visų pirma į įvairių rūšių transporto aplinkosauginio veiksmingumo pokyčius;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  6 straipsnyje numatytų paramos priemonių veiksmingumo ir naudingumo;

c)   6 straipsnyje numatytų paramos priemonių veiksmingumo ir naudingumo, patikslinant veiksmingiausiomis laikomas priemones, tinkančias pirminiam direktyvos tikslui pasiekti ir valstybių narių gerąją patirtį;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 92/106/EEB

5 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  mišriojo krovinių vežimo pokyčius kiekvienoje valstybėje narėje ir Sąjungos lygmeniu, siekiant iki 2030 m. ir 2050 m. įgyvendinti ES tikslus;

Pagrindimas

Komisija turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį vykdant Europos tikslų, susijusių su mišriuoju krovinių vežimu, stebėseną, ir prireikus imtis taisomųjų priemonių.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  krovinių perkrovimo terminalų mišriajam krovinių vežimui statyba ir, jei reikia, jų didinimu;

a)   krovinių perkrovimo terminalų mišriajam krovinių vežimui didinimu arba, jei reikia, naujų mišriojo transporto terminalų kūrimu. Prieš investuojant atliekamas poveikio vertinimo tyrimas siekiant, pirma, užtikrinti, kad šios direktyvos tikslai būtų įgyvendinti ir, antra, ištirti tokių investicijų ekonominę ir aplinkosauginę naudą, atsižvelgiant į atitinkamos teritorijos geografines ir gamtines kliūtis. Valstybės narės pirmenybę turėtų teikti investicijoms į naujų krovinių perkrovimo metodų vystymą ir krovinių perkrovimo terminalų plėtrą, siekiant sumažinti pralaidumo stygių ir spūstis;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  esamų terminalų veikimo našumo didinimu.

b)   esamų perkrovimo terminalų, kurių dėka galima kurti perkrovimo terminalų tinklą Sąjungoje, siekiant patenkinti krovinių vežimo poreikius, veikimo našumo didinimu, remiant, be kita ko, susietų sistemų integraciją ir vežimo automatizavimą, investicijas į skaitmeninę logistiką, informacijos ir ryšių technologijas arba intelektines transporto sistemas.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės paramos priemones derina su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Komisija, kad taikant tokias priemones būtų pirmiausia siekiama užtikrinti optimalų ir reikiamą tinkamų objektų išdėstymą Sąjungoje, visų pirma pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose, kad terminalas nuo bet kurios vietos Sąjungoje būtų ne daugiau kaip už 150 km.

Kompetentingoms institucijoms glaudžiai bendradarbiaujant, valstybės narės paramos priemones derina su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir Komisija, kad taikant tokias priemones būtų pirmiausia siekiama užtikrinti reikiamą geografinį perkrovimo terminalų išdėstymą visos Sąjungos mastu, visų pirma pagrindiniame ir visuotiniame TEN-T tinkluose, kad terminalas nuo bet kurios vietos Sąjungoje būtų ne daugiau kaip už 150 km, matuojant tiesia linija. Valstybės narės gali nukrypti nuo 150 km taisyklės, jei tokie objektai nereikšmingi ekonominiu požiūriu arba dėl priežasčių, susijusių su teritorijos geografiniais arba gamtos ypatumais. Kompetentinga institucija tinkamai pagrindžia tokį nukrypimą.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali imtis papildomų priemonių, kad mišrusis krovinių vežimas taptų konkurencingesnis, palyginti su lygiaverčiu alternatyviu krovinių vežimu automobilių keliais.

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. valstybės narės imasi bent vienos papildomos ekonominės arba teisinės prigimties priemonės (taip pat ir panaudojant technologijas), kad mišrusis krovinių vežimas taptų konkurencingesnis, palyginti su lygiaverčiu alternatyviu krovinių vežimu automobilių keliais, ypač siekiant sutrumpinti krovinių perkrovimui reikalingą laiką ir sumažinti susijusias sąnaudas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad valstybės narės prisiimtų tolesnius įsipareigojimus formuoti politiką ir nustatyti priemones mišriojo vežimo skatinimo, vystymo bei jo efektyvumo didinimo tikslais. Minėtos priemonės ir politika turėtų būti tiek ekonominio, tiek teisinio pobūdžio. Jos turėtų būti įgyvendinamos visų pirma panaudojant technologijas.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti taikomos visam mišriajam krovinių vežimui arba jo daliai, pavyzdžiui, automobilių arba ne automobilių keliais einančioms atkarpoms, taip pat tokiose atkarpose naudojamoms transporto priemonėms arba, pavyzdžiui, krovinio vienetui arba krovinių perkrovimui.

Tokios priemonės gali būti taikomos visam mišriajam krovinių vežimui arba jo daliai, pavyzdžiui, automobilių arba ne automobilių keliais einančioms atkarpoms, taip pat tokiose atkarpose naudojamoms transporto priemonėms arba, pavyzdžiui, krovinio vienetui arba krovinių perkrovimui ir darbo jėgos rengimui.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Iki 2021 m. gruodžio 31 d. valstybės narės imasi bent vienos papildomos priemonės, kad sumažintų krovinių vežimo poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, pavyzdžiui, didina transporto priemonių efektyvumą, naudoja alternatyvias ir mažiau teršiančias kuro rūšis, atsinaujinančius energijos šaltinius, įskaitant perkrovimo terminaluose arba veiksmingiau naudoja transporto tinklus diegdamos informacijos ir ryšių technologijas.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie priemones, kurių ėmėsi pagal šį straipsnį, ir pateikia jų specifikacijas.

6.  Valstybės narės vertina tokių paramos priemonių poveikį, bent kas ketverius metus persvarsto jų būtinumą ir, jei reikia, jas patikslina.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės vertina tokių paramos priemonių poveikį, bent kas ketverius metus persvarstobūtinumą ir, jei reikia, jas patikslina.

7.  Valstybės narės pagal 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas teikia ataskaitas Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi taikydamos šį straipsnį, ir jas išsamiai apibūdina, pateikiapoveikio rezultatus ir nurodo galimas taisomąsias priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis, su tiksliai nustatytu grafiku.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 92/106/EEB

6 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Valstybės narės užtikrina, kad mišriajam krovinių vežimui taikomomis paramos priemonėmis būtų siekiama mažinti automobilių keliais vežamų krovinių kiekį ir skatinama naudoti kitų rūšių, pavyzdžiui, vidaus vandenų ir jūrų, transportą ir taip būtų mažinama oro tarša, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, avarijų skaičius, triukšmas ir spūstys.

8.  Valstybės narės užtikrina, kad mišriajam krovinių vežimui taikomomis paramos priemonėmis būtų siekiama mažinti automobilių keliais vežamų krovinių kiekį ir skatinama naudoti kitų rūšių, pavyzdžiui, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų, transportą, mažai taršias transporto priemones arba mažiau taršius alternatyviuosius degalus, pavyzdžiui, biodegalus, elektros energiją, pagamintą naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, gamtines dujas arba vandenilio kuro elementus, ir taip būtų mažinama oro tarša, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, avarijų skaičius, triukšmas ir spūstys.

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių direktyvos tikslų – sumažinti išmetamųjų oro teršalų kiekį, todėl reikia skatinti naudoti mažiau taršias transporto priemones ir degalus, pirmiausia automobilių keliu einančioje atkarpoje. Mažą anglies dioksido kiekį išmetančios sunkiosios transporto priemonės yra suteikia reikšmingą galimybę mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva 92/106/EEB

9a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną arba kelias kompetentingas įstaigas, kurios užtikrintų direktyvos įgyvendinimą ir veiktų kaip pagrindiniai punktai ryšiams direktyvos įgyvendinimo klausimais.

Valstybės narės paskiria kompetentingą įstaigą, kuri užtikrintų direktyvos įgyvendinimą ir veiktų kaip pagrindiniai punktai ryšiams direktyvos įgyvendinimo klausimais.

Pagrindimas

Siekiant padidinti pagrindinių punktų matomumą, užtikrinti nuoseklų direktyvos įgyvendinimą, sumažinti dvigubą administravimą ir palengvinti stebėseną, kiekvienoje valstybėje narėje turi būti tik po vieną kompetentingą instituciją.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva 92/106/EEB

9a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apie pirmoje pastraipoje nurodytas kompetentingas įstaigas valstybės narės praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Apie pirmoje pastraipoje nurodytą kompetentingą įstaigą valstybės narės praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Pagrindimas

Siekiant padidinti pagrindinių punktų matomumą, užtikrinti nuoseklų direktyvos įgyvendinimą, sumažinti dvigubą administravimą ir palengvinti stebėseną, kiekvienoje valstybėje narėje turi būti tik po vieną kompetentingą instituciją.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva 92/106/EEB

9a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos nacionalinės įstaigos bendradarbiautų su kitų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis. Todėl valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos įstaigos teiktų viena kitai šios direktyvos taikymui būtiną informaciją. Informaciją gaunančioji institucija užtikrina tokį pat informacijos slaptumą kaip ir siunčiančioji institucija.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos nacionalinės įstaigos bendradarbiautų, pirmiausia siekiant stiprinti tarpvalstybines jungtis ir užtikrinti tarpvalstybinių investicijų tęstinumą ir nuoseklumą. Todėl valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos įstaigos teiktų viena kitai šios direktyvos taikymui būtiną informaciją. Informaciją gaunančioji institucija užtikrina tokį pat informacijos slaptumą kaip ir siunčiančioji institucija.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės

Nuorodos

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

29.11.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Michel Dantin

29.1.2018

Svarstymas komitete

19.3.2018

 

 

 

Priėmimo data

17.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

53

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller

ECR

John Flack, Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI 

Zoltán Balczó

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės

Nuorodos

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

8.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Daniela Aiuto

11.12.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

1.2.2018

25.4.2018

9.7.2018

 

Priėmimo data

9.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anna Hedh, Krzysztof Hetman

Pateikimo data

19.7.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

2

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 23 d.Teisinis pranešimas