Postopek : 2017/0290(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0259/2018

Predložena besedila :

A8-0259/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 18.9
CRE 27/03/2019 - 18.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0308

POROČILO     ***I
PDF 1048kWORD 118k
19.7.2018
PE 619.311v04-00 A8-0259/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Daniela Aiuto

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0648),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0391/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. aprila 2018(1),

–  po posvetovanju Evropskega odbora regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0259/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Negativen vpliv prometa na onesnaženost zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče, hrup in zastoje še naprej povzroča težave za gospodarstvo, zdravje in dobrobit evropskih državljanov. Kljub dejstvu, da je glavni povzročitelj teh negativnih učinkov cestni promet, naj bi cestni tovorni promet do leta 2050 narasel za 60 odstotkov..

(1)  Splošni cilj te direktive je vzpostaviti z viri gospodarno multimodalno prometno omrežje ter zmanjšati negativen vpliv prometa na onesnaženost zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče, hrup in zastoje.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Zmanjševanje negativnih učinkov prevoznih dejavnosti je še vedno eden glavnih ciljev prometne politike Unije. Direktiva Sveta 92/106/EGS21, ki določa ukrepe za spodbujanje razvoja kombiniranega prevoza, je na ravni Unije edini pravni instrument, ki neposredno spodbuja prehod s cestnega tovornega prometa na načine prevoza z nizkimi emisijami, kot so celinske plovne poti, pomorski prevoz in železniški prevoz.

(2)  Zmanjševanje negativnih učinkov prevoznih dejavnosti je še vedno eden glavnih ciljev prometne politike Unije. Direktiva Sveta 92/106/EGS21, ki določa ukrepe za spodbujanje razvoja kombiniranega prevoza, je na ravni Unije edini pravni instrument, ki neposredno spodbuja prehod s cestnega tovornega prometa na načine prevoza z nizkimi emisijami, kot so celinske plovne poti, pomorski prevoz in železniški prevoz. Spodbujati bi bilo treba raziskave in izmenjavo dobre prakse med državami članicami pri iskanju rešitev, ki bodo omogočile boljše usmerjanje, optimizacijo omrežja, učinkovitejše natovarjanje in zaračunavanje zunanjih stroškov, da bi dodatno zmanjšali negativne učinke cestnega tovornega prometa.

_________________

_________________

21 Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (UL L 368, 17.12.1992, str. 38).

21 Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (UL L 368, 17.12.1992, str. 38).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Doseganje cilja, po katerem bi se 30 % cestnega tovornega prometa, ki presega 300 km, do leta 2030 preusmerilo na druge načine prevoza, na primer po železnici in vodi, do leta 2050 pa bi se ta delež zvišal celo na več kot 50 %, s čimer bi optimizirali učinkovitost multimodalnih logističnih verig, med drugim z večjo uporabo bolj energetsko učinkovitih načinov prevoza, poteka počasneje od pričakovanj in ga po trenutnih napovedih ne bomo dosegli.

(3)  Cilj, po katerem bi se 30 % cestnega tovornega prometa, ki presega 300 km, do leta 2030 preusmerilo na druge načine prevoza, na primer po železnici in vodi, do leta 2050 pa bi se ta delež zvišal celo na več kot 50 %, je treba doseči s povečanjem učinkovitosti in izboljšavami infrastrukture v železniškem in vodnem sektorju.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Direktiva 92/106/EGS je prispevala k razvoju politike Unije o kombiniranem prevozu in je pomagala preusmeriti precejšnje količine tovora s cest. Pomanjkljivosti pri izvajanju te direktive, predvsem dvoumni jezik in zastarele določbe, kot tudi omejen obseg podpornih ukrepov, so znatno zmanjšali njen vpliv.

(4)  Direktiva 92/106/EGS je prispevala k razvoju politike Unije o kombiniranem prevozu in je pomagala preusmeriti precejšnje količine tovora s cest. Pomanjkljivosti pri izvajanju te direktive, predvsem dvoumni jezik in zastarele določbe, omejen obseg podpornih ukrepov ter birokratske in protekcionistične ovire v železniškem sektorju, so znatno zmanjšali njen vpliv.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  S to direktivo bi morali utreti pot učinkovitim intermodalnim in multimodalnim storitvam železniškega tovornega prometa in zagotoviti enake konkurenčne pogoje za različne načine prevoza.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Direktivo 92/106/EGS bi bilo treba poenostaviti, njeno izvajanje pa izboljšati s pregledom ekonomskih spodbud za kombinirani prevoz s ciljem spodbujanja preusmeritve blaga s ceste na druge načine prevoza blaga, ki so okolju prijaznejši, varnejši in energetsko učinkovitejši ter povzročajo manj zastojev.

(5)  Direktivo 92/106/EGS bi bilo treba poenostaviti, njeno izvajanje pa izboljšati s pregledom ekonomskih spodbud za kombinirani prevoz s ciljem izboljšati konkurenčnost prevoza po železnici in vodi v primerjavi s cestnim prevozom.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Obseg nacionalnih intermodalnih prevozov predstavlja 19,3 % celotnega intermodalnega prevoza v Uniji. Takšni prevozi trenutno niso podprti s podpornimi ukrepi, ki jih določa Direktiva 92/106/EGS, in sicer zaradi omejenega področja uporabe opredelitve kombiniranega prevoza. Vendar imajo negativni vplivi nacionalnih cestnih prevozov – zlasti emisije toplogrednih plinov in zastoji – učinke, ki niso omejeni z državnimi mejami. Zato je treba razširiti področje uporabe Direktive 92/106/EGS na nacionalne kombinirane prevoze (znotraj države članice), s čimer se bo okrepila podpora za nadaljnji razvoj kombiniranega prevoza v Uniji, kar bo privedlo do večjega modalnega prehoda s cest na železnice, celinske plovne poti in kratki ladijski promet.

(6)  Obseg nacionalnih intermodalnih prevozov predstavlja 19,3 % celotnega intermodalnega prevoza v Uniji. Takšni prevozi trenutno niso podprti s podpornimi ukrepi, ki jih določa Direktiva 92/106/EGS, in sicer zaradi omejenega področja uporabe opredelitve kombiniranega prevoza. Vendar imajo negativni vplivi nacionalnih cestnih prevozov – zlasti emisije toplogrednih plinov in zastoji – učinke, ki niso omejeni z državnimi mejami. Zato je treba razširiti področje uporabe Direktive 92/106/EGS na nacionalne kombinirane prevoze (znotraj države članice), s čimer se bo okrepila podpora za nadaljnji razvoj kombiniranega prevoza v Uniji, kar bo privedlo do večjega modalnega prehoda s cest na železnice, celinske plovne poti in kratki ladijski promet. Odstopanje od pravil o kabotaži še vedno velja, a je omejeno na kombinirani mednarodni prevoz med državami članicami. Države članice bodo morale izvajati učinkovite preglede, da bodo zagotovile spoštovanje teh pravil in spodbudile uskladitev delovnih in socialnih pogojev med posameznimi načini prevoza in različnimi državami članicami.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Da se zagotovi dobro delovanje notranjega trga, bi morali Uredba (ES) št. 1071/20091a Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredba (ES) št. 1072/20091b Evropskega parlamenta in Sveta zajemati cestne dele kombiniranega prevoza, če so del mednarodnega prevoza oziroma notranjega prevoza. Zagotoviti je treba tudi socialno varstvo za voznike, ki opravljajo dejavnost v drugi državi članici. Določbe o napotitvi voznikov iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES1c in o izvrševanju teh določb v skladu z Direktivo 2014/67/EU1d Evropskega parlamenta in Sveta bi se morale uporabljati za cestne prevoznike blaga, ki opravljajo prevoz cestnega dela kombiniranega prevoza. Cestni deli poti bi se morali šteti za sestavni del enotnega kombiniranega prevoza. Za cestni del mednarodnega kombiniranega prevoza bi bilo treba uporabljati zlasti pravila o mednarodnem prevozu iz navedenih direktiv. Poleg tega bi bilo treba v primeru kabotaže za cestne dele notranjega kombiniranega prevoza uporabljati pravila o kabotaži iz Uredbe 1072/2009.

 

_________________

 

1a Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).

 

1b Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

 

1c Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.01.1997, str. 1).

 

1d Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), UL L 159, 28.5.2014, str. 11.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Pojasniti je treba, da lahko bruto teža dvižnih priklopnikov in polpriklopnikov znaša 44 ton, če so nakladalne enote opredeljene v skladu s standardoma ISO6346 in EN13044.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Zastarela uporaba žigov, s katerimi se dokaže, da je bil izveden kombinirani prevoz, preprečuje učinkovito izvrševanje Direktive 92/106/EGS oziroma preverjanje upravičenosti prevozne dejavnosti do podpore, določene v zadevni direktivi. Dokazila, ki jih potrebujemo za dokazovanje kombiniranega prevoza, je treba pojasniti, kar vključuje tudi način, s katerim se takšna dokazila lahko predložijo. Spodbujati bi bilo treba uporabo in prenos elektronskih informacij o prevozu, s čimer se poenostavi predložitev zadevnih dokazil in njihova obravnava s strani pristojnih organov. Uporabljeni format bi moral biti zanesljiv in verodostojen. Regulativni okvir in pobude, ki poenostavljajo upravne postopke in digitalizacijo različnih vidikov prevoza, bi morali upoštevati razvoj na ravni Unije.

(11)  Zastarela uporaba žigov, s katerimi se dokaže, da je bil izveden kombinirani prevoz, preprečuje učinkovito izvrševanje Direktive 92/106/EGS oziroma preverjanje upravičenosti prevozne dejavnosti do podpore, določene v zadevni direktivi. Dokazila, ki jih potrebujemo za dokazovanje kombiniranega prevoza, je treba pojasniti, kar vključuje tudi način, s katerim se takšna dokazila lahko predložijo. Da bi v prihodnosti postopoma odpravili uporabo dokumentov v papirni obliki, bi bilo treba spodbujati uporabo in prenos elektronskih informacij o prevozu, s čimer se poenostavi predložitev zadevnih dokazil in njihova obravnava s strani pristojnih organov. Uporabljeni format bi moral biti zanesljiv in verodostojen. Regulativni okvir in pobude, ki poenostavljajo upravne postopke in digitalizacijo različnih vidikov prevoza, bi morali upoštevati razvoj na ravni Unije.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Da bi kombinirani prevoz postal konkurenčen in privlačen za prevoznike, zlasti za zelo majhna podjetja (ZMP) ter mala in srednja podjetja (MSP), bi bilo treba čim bolj zmanjšati upravno breme, ki lahko nastane pri izvajanju kombiniranega prevoza v primerjavi z unimodalnim prevozom.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Področje uporabe obstoječih ekonomskih podpornih ukrepov, ki so opredeljeni v Direktivi 92/106/EGS, je izrazito omejeno in vključuje fiskalne ukrepe (med drugim povračilo oziroma znižanje davkov), ki zadevajo samo kombinirani prevoz po železnici/cesti. Takšne ukrepe bi bilo treba razširiti na kombinirani prevoz, ki pokriva celinske vodne poti in pomorski promet. Podpirati bi bilo treba tudi druge relevantne vrste ukrepov, na primer podporne ukrepe za naložbe v infrastrukturo oziroma različne ekonomske podporne ukrepe.

(12)  Področje uporabe obstoječih ekonomskih podpornih ukrepov, ki so opredeljeni v Direktivi 92/106/EGS, je izrazito omejeno in vključuje fiskalne ukrepe (med drugim povračilo oziroma znižanje davkov), ki zadevajo samo kombinirani prevoz po železnici/cesti. Takšne ukrepe bi bilo treba razširiti na kombinirani prevoz, ki pokriva celinske vodne poti in pomorski promet. Podpirati bi bilo treba tudi druge relevantne vrste ukrepov, na primer podporne ukrepe za naložbe v infrastrukturo in digitalno tehnologijo oziroma različne ekonomske podporne ukrepe. Kar zadeva digitalne tehnologije, bi bilo treba določiti prehodno obdobje za dematerializacijo dokumentov, ki potrjujejo izvedbo kombiniranega prevoza. V tem obdobju bi bilo treba tehnološko nadgraditi instrumente inšpekcijskih organov. Države članice bi morale dajati prednost naložbam v terminale za pretovarjanje, da bi zmanjšale cestne zastoje, ublažile izoliranost industrijskih con, kjer ni take infrastrukture, ter izboljšale dostopnost ter fizično in digitalno povezljivosti naprav za prekladanje blaga.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Glavno infrastrukturno ozko grlo, ki preprečuje prehod s cestnega tovornega prometa na ostale načine prevoza, je na ravni terminalov za pretovarjanje. Trenutna porazdelitev in pokritje s terminali za pretovarjanje v Uniji, vsaj v obstoječem jedrnem in celovitem omrežju TEN-T, je nezadostna, pri čemer zmogljivost obstoječih terminalov za pretovarjanje dosega zgornjo mejo in jo bo treba razviti, da bo dohajala splošno rast tovornega prometa. Vlaganje v zmogljivost terminalov za pretovarjanje bi lahko zmanjšalo globalne stroške pretovarjanja in privedlo do prehoda na druge oblike prevoza, kar se je v nekaterih državah članicah že zgodilo. Države članice bi tako v sodelovanju s Komisijo in sosednjimi državami članicami morale zagotoviti gradnjo dodatnih terminalov za pretovarjanje za kombinirani prevoz in večanje zmogljivosti pretovarjanja oziroma jih dati več na voljo prevoznikom. S tem bi spodbudili uporabo alternativnih načinov prevoza tovora in pospešili prehod na druge oblike prevoza, s čimer bi kombinirani prevozi postali konkurenčnejši od prevoza, ki poteka izključno po cesti. Povečana pokritost in zmogljivost terminalov za pretovarjanje bi morala biti zagotovljena vsaj ob obstoječih jedrnih in celovitih omrežjih TEN-T. Vsak kraj odpravljanja tovora znotraj Unije od primernega terminala za pretovarjanje za kombinirani prevoz ne bi smel biti oddaljen več kot 150 km.

(13)  Glavno infrastrukturno ozko grlo, ki preprečuje prehod s cestnega tovornega prometa na ostale načine prevoza, je na ravni terminalov za pretovarjanje, k tem stanju pa še negativno prispeva neusklajeno izvajaje omrežja TEN-T. Trenutna porazdelitev in pokritje s terminali za pretovarjanje v Uniji, vsaj v obstoječem jedrnem in celovitem omrežju TEN-T, je nezadostna, pri čemer zmogljivost obstoječih terminalov za pretovarjanje dosega zgornjo mejo in jo bo treba razviti, da bo dohajala splošno rast tovornega prometa. Vlaganje v zmogljivost terminalov za pretovarjanje bi lahko zmanjšalo globalne stroške pretovarjanja in privedlo do prehoda na druge oblike prevoza, kar se je v nekaterih državah članicah že zgodilo. Države članice bi tako v sodelovanju s Komisijo in sosednjimi državami članicami morale zagotoviti potrebno razširitev obstoječih terminalov za pretovarjanje in gradnjo dodatnih terminalov za pretovarjanje za kombinirani prevoz in večanje zmogljivosti pretovarjanja oziroma jih dati več na voljo prevoznikom ali postavitev točk za pretovarjanje na območjih, kjer je to potrebno. S tem bi spodbudili uporabo alternativnih načinov prevoza tovora in pospešili prehod na druge oblike prevoza, s čimer bi kombinirani prevozi postali konkurenčnejši od prevoza, ki poteka izključno po cesti. Povečana pokritost in zmogljivost terminalov za pretovarjanje bi morala biti zagotovljena vsaj ob obstoječih jedrnih in celovitih omrežjih TEN-T. Vsak kraj odpravljanja tovora znotraj Unije od primernega terminala za pretovarjanje za kombinirani prevoz ne bi smel biti oddaljen več kot 150 km. Prihodki, ustvarjeni s pobiranjem pristojbin za zunanje stroške iz člena 2 Direktive 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, bi morali koristiti kombiniranemu prevozu.

 

__________________

 

1a Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L 187, 20.7.1999, str. 42).

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Države članice bi morale dajati prednost naložbam v terminale za pretovarjanje, da bi zmanjšale ozka grla in območja zastojev, zlasti v bližini mestnih in primestnih območij, in olajšale prečkanje naravnih ovir, kot so gorska območja, izboljšale čezmejne povezave, zmanjšale škodljive emisije v zrak in izboljšale dostopnost industrijskih območij, ki nimajo take infrastrukture.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Države članice bi morale poleg obstoječih ekonomskih podpornih ukrepov izvajati še dodatne, ki bi bili namenjeni različnih delom kombiniranega prevoza, s čimer bi zmanjšali cestni tovorni promet in spodbudili uporabo drugih načinov prevoza, kot so železnice, celinske plovne poti in pomorski prevoz, kar bi zmanjšalo onesnaženje zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče na cestah, hrup in cestne zastoje. Takšni ukrepi lahko vključujejo znižanje nekaterih davkov oziroma prevoznin, nepovratna sredstva za intermodalne nakladalne enote, ki so uspešno dostavljene s kombiniranim prevozom, oziroma delno povrnitev stroškov pretovarjanja.

(14)  Države članice bi morale poleg obstoječih ekonomskih podpornih ukrepov izvajati še dodatne, ki bi bili namenjeni različnih delom kombiniranega prevoza, s čimer bi zmanjšali cestni tovorni promet in spodbudili uporabo drugih načinov prevoza, kot so železnice, celinske plovne poti in pomorski prevoz, kar bi zmanjšalo onesnaženje zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče na cestah, hrup in cestne zastoje, pa tudi podpirati ukrepe za spodbujanje in izvajanje digitalizacije sektorja in notranjega trga. Takšni ukrepi lahko med drugim vključujejo znižanje nekaterih davkov oziroma prevoznin, nepovratna sredstva za intermodalne nakladalne enote, ki so uspešno dostavljene s kombiniranim prevozom, oziroma delno povrnitev stroškov pretovarjanja. Ti ukrepi bi lahko vključevali podpiranje vključevanja povezanih sistemov in avtomatizacije storitev, pa tudi naložbe v digitalno logistiko, inovativne sisteme informacijske in komunikacijske tehnologije za prekladanje blaga, da bi olajšali pretok informacij. Ti ukrepi bi lahko vključevali izboljšanje okoljske uspešnosti, učinkovitosti in trajnosti kombiniranega prevoza s spodbujanjem uporabe čistih vozil ali vozil z nizko stopnjo emisij in alternativnih goriv, s podpiranjem energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v celotni verigi kombiniranega prevoza in z zmanjšanjem nevšečnosti, povezanih s prometom, na primer hrupa.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Z različnimi skladi in programi Unije za financiranje raziskav bi morali še naprej podpirati države članice pri doseganju ciljev te direktive.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Tudi naložbe v logistiko so pomemben vzvod za večjo konkurenčnost kombiniranega prevoza. Z bolj sistematično uporabo digitalnih rešitev, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije ali pametni povezani sistemi, bi olajšali izmenjavo podatkov, izboljšali učinkovitost, znižali stroške pretovarjanja in skrajšali roke.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14c)  Vlaganje v usposabljanje delovne sile v logistični verigi, zlasti v terminalih za pretovarjanje, bi prav tako pripomoglo k večji konkurenčnosti kombiniranega prevoza.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Podporni ukrepi za kombinirane prevoze bi se morali izvajati v skladu s pravili o državni pomoči iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(15)  Podporni ukrepi za kombinirane prevoze bi se morali izvajati v skladu s pravili o državni pomoči iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Državna pomoč pospešuje razvoj gospodarskih dejavnosti, kadar ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi v smislu člena 107(3)(c) PDEU, in je koristno orodje za spodbujanje izvedbe pomembnih projektov v skupnem evropskem interesu v smislu člena 107(3)(b) PDEU. Zato bi morala Komisija v teh primerih preučiti možnost delnega izvzetja držav članic iz zahteve po obveščanju Komisije iz člena 108(3) PDEU.

.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Podporne ukrepe je po potrebi treba usklajevati med državami članicami in Komisijo.

(16)  Da bi preprečili morebitno prekrivanje naložb med bližnjimi državami članicami, bi bilo treba podporne ukrepe usklajevati med državami članicami in Komisijo, in sicer s tesnim sodelovanjem med pristojnimi organi držav članic.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Poleg tega bi morale države članice podporne ukrepe redno pregledovati, da zagotovijo njihovo uspešnost in učinkovitost.

(17)  Poleg tega bi morale države članice podporne ukrepe redno pregledovati, da zagotovijo njihovo uspešnost in učinkovitost, njihov splošni učinek na evropski prometni sektor, kot je izražen v evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami, pa bi bilo treba oceniti. Po potrebi bi bilo treba sprejeti popravljalne ukrepe. Komisija bi morala na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice, opraviti oceno različnih ukrepov v državah članicah in njihove učinkovitosti ter spodbujati izmenjavo dobre prakse.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Zaradi pomanjkanja primerljivih in zanesljivih statističnih podatkov ni mogoče oceniti kombiniranega prevoza v Uniji in sprejeti ukrepov za sprostitev njegovega potenciala.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Države članice bi morale za lažje spoprijemanje z razvojem prevoza v Uniji (predvsem s trgom kombiniranega prevoza) zbirati ustrezne podatke in informacije ter jih redno posredovati Komisiji, Komisija pa bi morala vsake štiri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo o izvajanju te direktive.

(19)  Države članice bi morale za lažje spoprijemanje z razvojem prevoza v Uniji (predvsem s trgom kombiniranega prevoza) zbirati ustrezne podatke in informacije ter jih redno posredovati Komisiji, Komisija pa bi morala vsake štiri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in pristojnim organom držav članic predložiti poročilo o izvajanju te direktive.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Komisija bi morala biti odgovorna za pravilno izvajanje te direktive in uresničitev evropskega cilja za razvoj kombiniranega prevoza do leta 2030 in 2050. Zato bi morala na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice, redno ocenjevati napredek pri zviševanju deleža kombiniranega prevoza v vsaki državi članici in po potrebi podati predlog o spremembi te direktive, da bi ta cilj na ravni Unije dosegli.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ker ciljev za spodbujanje prehoda s cestnega prevoza na okolju bolj prijazne načine prevoza, opredeljenih v tej direktivi, države članice same ne morejo doseči v zadostni meri, s čimer bi zmanjšale negativne zunanje vplive transportnega sistema v Uniji, temveč se jih predvsem zaradi čezmejne narave tovornega kombiniranega prevoza in medsebojno povezane infrastrukture ter težav, ki jih ta direktiva želi odpraviti, lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(22)  Ker cilja te direktive, tj. doseči konkurenčnost kombiniranega prevoza glede na cestni prevoz, ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic, temveč ga je zaradi čezmejne narave tovornega kombiniranega prevoza in medsebojno povezane infrastrukture ter težav, ki jih ta direktiva želi odpraviti, lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v priklopniku oziroma polpriklopniku z vlečno enoto, zamenljivim tovoriščem ali kontejnerjem, ki je označen v skladu z ureditvijo označevanja, ki ustreza mednarodnima standardoma ISO6346 in EN13044, ali brez njega, od koder se nakladalna enota pretovori iz enega načina prevoza na drugega ali

(a)  v priklopniku oziroma polpriklopniku z vlečno enoto, zamenljivim tovoriščem ali kontejnerjem, ki je označen v skladu z ureditvijo označevanja, ki ustreza mednarodnima standardoma ISO6346 in EN13044, ali brez njega, vključno z dvižnimi polpriklopniki z dovoljeno bruto težo 44 ton, od koder se intermodalna nakladalna enota brez spremstva pretovori iz enega načina prevoza na drugega (kombinirani prevoz brez spremstva) ali

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  s cestnim vozilom, ki se v necestnem delu poti prevaža po železnici, celinskih plovnih poteh oziroma po morju.

(b)  s cestnim vozilom, ki ga spremlja voznik in se v necestnem delu poti prevaža po železnici, celinskih plovnih poteh oziroma po morju (prevoz s spremstvom).

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Z odstopanjem točka (a) tega odstavka do (UL, vstavite datum pet let po začetku veljavnosti Direktive) zajema tudi nedvižne priklopnike in polpriklopnike v kombiniranem prevozu brez spremstva, ki niso označeni v skladu z ureditvijo označevanja, ki ustreza mednarodnima standardoma ISO6346 in EN13044.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Necestni deli, ki potekajo po celinskih plovnih poteh oziroma po morju in za katere ni cestne alternative ali so neizbežni pri komercialno uspešnem prevozu, se ne upoštevajo kot kombinirani prevoz.

Necestni deli, ki potekajo po celinskih plovnih poteh oziroma po morju in za katere ni enakovredne ali komercialno vzdržne cestne alternative, se ne upoštevajo kot kombinirani prevoz.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak cestni del poti iz odstavka 2 na ozemlju Unije ne presega najdaljše od naslednjih razdalj:

Vsak cestni del poti iz odstavka 2 na ozemlju Unije je dolg največ 150 km zračne razdalje.

(a)  150 km zračne razdalje,

 

(b)  20 % zračne razdalje med točko natovarjanja za začetni del poti in točko raztovarjanja za končni del poti, kadar je daljša od razdalje iz točke (a).

 

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Omejitev razdalje za cestni del poti se lahko preseže v primeru kombiniranega prevoza cesta/železnica, kadar to odobri država članica oziroma države članice, na ozemlju katerih poteka cestni del, da se tako doseže geografsko najbližji transportni terminal, ki ima potrebno opremo in pretovorno zmogljivost za nakladanje oziroma razkladanje ter primerne storitve železniškega tovornega prometa.

Država članica ali države članice, na katerih ozemlju poteka cestni del poti kombiniranega prevoza cesta/železnica, lahko dovolijo, da se omejitev razdalje cestnega dela poti preseže, če je to potrebno, da se doseže geografsko najbližji transportni terminal ali točka pretovarjanja, ki ima potrebno opremo in pretovorno zmogljivost za nakladanje oziroma razkladanje ter primerne storitve železniškega tovornega prometa, v primeru, da znotraj te omejitve razdalje ni terminala za pretovarjanje ali točke, ki izpolnjuje vse te pogoje. To preseganje bi bilo treba ustrezno utemeljiti v skladu s točko ea odstavka 2 člena 3. Države članice lahko v primeru kombiniranega prevoza cesta/železnica na natančno določenem delu svojega ozemlja zaradi okoljskih razlogov zmanjšajo dolžino 150 km cestnega dela poti za do 50 %, če je na tej razdalji ustrezen terminal.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za kombinirani prevoz se šteje, da poteka v Uniji, če prevoz v Uniji oziroma njegov del izpolnjuje zahteve iz odstavkov 2 in 3.“;

4.  Za kombinirani prevoz se šteje, da poteka v Uniji, če prevoz v Uniji oziroma njegov del izpolnjuje zahteve iz odstavkov 2 in 3. Za namene te direktive cestni in/ali necestni del poti ali del te poti zunaj ozemlja Unije ne velja za del kombiniranega prevoza.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se cestni prevoz v skladu z direktivo šteje kot del kombiniranega prevoza samo, če lahko prevoznik dokaže, da ta cestni prevoz predstavlja cestni del kombiniranega prevoza, kar velja tudi za prevoz praznih nakladalnih enot pred in po prevozu blaga.

1.  Države članice zagotovijo, da se cestni prevoz v skladu z direktivo šteje kot del kombiniranega prevoza samo, če lahko prevoznik zagotovi informacije, ki so jasen dokaz, da ta cestni prevoz predstavlja cestni del kombiniranega prevoza, in če se te informacije pred začetkom prevoza ustrezno posredujejo prevozniku, ki izvaja prevoz.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dokazila iz odstavka 1 vključujejo naslednje podatke za vsak kombinirani prevoz:

2.  Da se informacije iz odstavka 1 štejejo za jasen dokaz, se morajo predložiti ali posredovati v obliki iz odstavka 5 in morajo vključevati naslednje podatke za vsak kombinirani prevoz:

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  ime, naslov, kontaktne podatke in podpis izvajalca, ki je odgovoren za usmerjanje kombiniranega prevoza, če to ni pošiljatelj;

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  če razdalja presega omejitve iz člena 1(3), utemeljitev v skladu z merili iz zadnjega pododstavka navedenega člena;

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  opis kombiniranega prevoza, ki ga podpiše pošiljatelj, z najmanj sledečimi podatki za vsak del poti in način prevoza, ki predstavlja necestni del prevoza znotraj Unije:

(f)  opis kombiniranega prevoza, ki ga podpiše izvajalec, odgovoren za načrtovanje, pri čemer podpis lahko pomeni elektronski podpis, z najmanj sledečimi podatki za vsak del poti in način prevoza, ki predstavlja necestni del prevoza znotraj Unije:

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka f – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  (ii) ime, naslov in kontaktni podatki prevoznika;

–  (ii) ime, naslov in kontaktni podatki prevoznika ali prevoznikov;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka h – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  (i) kraj pretovora na necestni del;

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka h – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  (ii) razdalja začetnega dela cestnega prevoza po zračni razdalji od kraja pošiljanja do prvega terminala za pretovarjanje;

–  (ii) razdalja začetnega dela cestnega prevoza od kraja pošiljanja do prvega transportnega terminala ali točke za pretovarjanje;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka h – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  (iii) podpis, če je začetni cestni del poti opravljen, s katerim prevoznik potrjuje, da je bil cestni del prevoza izveden;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka i – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  (ii) razdalja končnega dela cestnega prevoza po zračni razdalji od kraja pretovarjanja do kraja v Uniji, kjer se kombinirani prevoz konča;

–  (ii) razdalja končnega dela cestnega prevoza od kraja pretovarjanja do kraja v Uniji, kjer se kombinirani prevoz konča;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka j – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  (ii) če je na voljo, podpis oziroma žig pristojnih železniških ali pristaniških organov, pridobljen na ustreznih terminalih (železniška postaja oziroma pristanišče) ob necestnem delu prevoza, ki potrjuje, da je zadevni del necestnega dela poti zaključen.

–  (ii) če je na voljo, podpis oziroma žig pristojnega železniškega ali drugega organa, pridobljen na ustreznih terminalih (železniška postaja oziroma pristanišče) ob necestnem delu prevoza, ki potrjuje, da je zadevni del necestnega dela poti zaključen.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 2 – točka j a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  če so omejitve razdalje za cestni del poti presežene, v skladu s členom 1(3), razlogi, na podlagi katerih je to utemeljeno.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Dokazila, navedena v odstavku 1, se predložijo oziroma pošljejo na zahtevo pooblaščenega inšpektorja države članice, v kateri poteka pregled. V primeru cestnega pregleda se predložijo med samim pregledom. Dokazila morajo biti v uradnem jeziku zadevne države članice oziroma v angleščini. Med cestnim pregledom lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki mu lahko pomaga zagotoviti dokazilo iz odstavka 2.

4.  Dokazila, navedena v odstavku 1, se v obliki iz odstavka 5 predložijo oziroma pošljejo na zahtevo pooblaščenega inšpektorja države članice, v kateri poteka pregled. V primeru cestnega pregleda se predložijo med samim pregledom, najpozneje pa v 45 minutah. Če podpisov iz točke (h)(iii) in točke (j) odstavka 2 med cestnim pregledom ni mogoče dati na voljo, se v petih delovnih dneh po pregledu predložijo ali pošljejo pristojnemu organu ustrezne države članice. Dokazila morajo biti v uradnem jeziku zadevne države članice oziroma v angleščini. Med cestnim pregledom lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki mu lahko pomaga zagotoviti informacije iz odstavka 2.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokazilo je lahko prevozna listina, ki izpolnjuje zahteve iz člena 6 Uredbe Sveta št. 11, oziroma druge obstoječe prevozne listine, kot je prevozna listina Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) oziroma prevozna listina Enotnih pravil za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu blaga (CIM).

Dokazilo so lahko obstoječe prevozne listine, kot so tovorni listi v skladu z veljavnimi konvencijami o mednarodnem ali nacionalnem prevozu, dokler Komisija z izvedbenimi akti ne določi standardizirane oblike.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Takšno dokazilo se lahko predloži oziroma posreduje elektronsko, in sicer v strukturiranem formatu, ki se ga lahko spreminja in ga računalniki lahko neposredno uporabljajo za obdelavo in shranjevanje, kar vključuje dopolnitev elektronskega tovornega lista v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR) za cestni del prevoza.

Takšno dokazilo se lahko predloži oziroma posreduje elektronsko, in sicer v strukturiranem formatu, ki se ga lahko spreminja in ga računalniki lahko neposredno uporabljajo za obdelavo in shranjevanje, kar vključuje dopolnitev elektronskega tovornega lista v skladu z veljavno konvencijo o mednarodnem ali nacionalnem prevozu. Organi držav članic so dolžni sprejeti elektronske informacije v zvezi z dokazili. Če se informacije med organi in izvajalci izmenjujejo z elektronskimi sredstvi, se pri teh izmenjavah in shranjevanju teh informacij uporabljajo tehnike za elektronsko obdelavo podatkov.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice postopoma dematerializirajo dokumentacijo in določijo prehodno obdobje do popolne opustitve uporabe papirne oblike.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 92/106/EGS

Člen 3 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Med cestnimi pregledi je neskladje med dejanskim prevozom in predloženimi dokazili, predvsem glede informacij o poti iz točke (g) odstavka 2, dovoljeno, če je primerno utemeljeno, in sicer v primeru izrednih okoliščin, nad katerimi prevozniki nimajo vpliva in ki spremenijo kombinirani prevoz. Voznik ima v tem primeru pravico stopiti v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza oziroma katero koli drugo osebo ali subjektom, ki lahko še dodatno utemelji neskladje med predloženimi dokazili in dejanskim prevozom.

6.  Med cestnimi pregledi je neskladje med dejanskim prevozom in predloženimi dokazili, predvsem glede informacij o poti iz točk (f), (h) in (i) odstavka 2, dovoljeno, če je primerno utemeljeno, in sicer v primeru izrednih okoliščin, nad katerimi cestni prevozniki nimajo vpliva in ki spremenijo kombinirani prevoz. Voznik ima v tem primeru pravico stopiti v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza oziroma katero koli drugo osebo ali subjektom, ki lahko še dodatno utemelji neskladje med predloženimi dokazili in dejanskim prevozom.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice Komisiji prvič do [xx. xx. xxxx – 18 mesecev po prenosu direktive v pravni red] in nato vsaki dve leti predložijo poročilo s sledečimi informacijami, povezanimi s kombiniranim prevozom na njihovem ozemlju, ki ga zajema ta direktiva:

1.  Države članice Komisiji prvič do [xx. xx. xxxx – 12 mesecev po prenosu direktive v pravni red] in nato vsaki dve leti predložijo poročilo s sledečimi informacijami, povezanimi s kombiniranim prevozom na njihovem ozemlju, ki ga zajema ta direktiva:

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  povezave nacionalnega in čezmejnega prometnega omrežja, ki se uporabljajo v kombiniranem prevozu;

(a)  koridorji nacionalnega in čezmejnega prometnega omrežja, ki se uporabljajo v kombiniranem prevozu;

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obseg dejavnosti kombiniranega prevoza v enoti, ki ustreza dolžini kontejnerja 20 čevljev (PEU), in v tonskih kilometrih glede na način prevoza (železnica, cesta/celinske plovne poti itn.) ter geografska pokritost (v državi in znotraj Unije);

(b)  skupni in letni obseg dejavnosti kombiniranega prevoza v enoti, ki ustreza dolžini kontejnerja 20 čevljev (PEU), in v tonskih kilometrih glede na način prevoza (cestni/necestni del, torej železnica, celinske plovne poti in pomorske poti) ter geografska pokritost (v državi in znotraj Unije);

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  število in geografska pokritost terminalov, ki zagotavljajo storitve za kombinirani prevoz, in letno število pretovorov na teh terminalih;

(c)  število pretovorov, opravljenih z bimodalnimi tehnologijami, in geografska pokritost teh točk pretovarjanja, pa tudi število, lokacija in geografska pokritost terminalov, ki zagotavljajo storitve za kombinirani prevoz, glede na vrsto storitev na terminal (cestni/necestni del, torej železnica, celinske plovne poti, pomorske poti), in letno število pretovorov na teh terminalih ter ocena njihove uporabljene zmogljivosti;

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spreminjanje deleža kombiniranega prevoza in različnih načinov prevoza na njihovem ozemlju;

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pregled vseh uporabljenih in predvidenih nacionalnih podpornih ukrepov, vključno z njihovim izvajanjem in ocenjenim učinkom.

(d)  pregled vseh uporabljenih in predvidenih nacionalnih podpornih ukrepov, vključno z njihovim izvajanjem in ocenjenim učinkom na uporabo kombiniranega prevoza ter njegovim vplivom na družbeno in okoljsko trajnost, ozka grla, zastoje na cesti, varnost in učinkovitost.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  število in geografska lokacija storitev, ki presegajo najdaljšo dovoljeno razdaljo cestnega dela poti iz člena 1(3).

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka d b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  odhodni in namembni kraji, na ravni NUTS-3, tovornih tokov na cestah vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), opredeljenega v Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*;

 

_________________

 

* Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).

Obrazložitev

Države članice neposredno ali prek organov, ki jih imenujejo, zbirajo informacije o cestnih tovornih tokovih na glavnih oseh EU. Poleg ohranjanja zaupnosti poslovnih informacij cestnih prevoznikov bi tak ukrep prispeval k oblikovanju novih storitev kombiniranega prevoza in spodbudil prehod na druge oblike prevoza.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija podatke, ki ji jih posredujejo države članice, objavi v obliki, ki omogoča primerjavo med državami članicami.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na podlagi analize nacionalnih poročil, prvič do [xx. xx. xxx – 9 mesecev po roku za oddajo poročila držav članic] in nato vsaki dve leti, Komisija pripravi in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o:

3.  Na podlagi analize nacionalnih poročil in statističnih podatkov na podlagi skupnih navodil in metodologije na ravni Unije, prvič do [xx. xx. xxx – 9 mesecev po roku za oddajo poročila držav članic] in nato vsaki dve leti, Komisija pripravi in predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in pristojnim organom držav članic o:

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  gospodarskem razvoju kombiniranega prevoza, predvsem glede okoljske učinkovitosti različnih načinov prevoza;

(a)  gospodarskem razvoju kombiniranega prevoza na ravni držav članic in Unije, predvsem glede okoljske učinkovitosti različnih načinov prevoza;

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  uspešnosti in učinkovitosti podpornih ukrepov iz člena 6;

(c)   uspešnosti in učinkovitosti podpornih ukrepov iz člena 6 z opredelitvijo ukrepov, ki se štejejo za najučinkovitejše in služijo prvotnemu namenu te direktive, in najboljše prakse v državah članicah;

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 3 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spreminjanju deleža kombiniranega prevoza v posameznih državah članicah in na ravni Unije, da se dosežejo cilji Unije na področju prometa do leta 2030 in 2050;

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  morebitnih nadaljnjih ukrepih, vključno z revizijo opredelitve kombiniranega prevoza, kakor je navedena v členu 1, in prilagoditvijo seznama ukrepov iz člena 6.“;

(d)  morebitnih nadaljnjih ukrepih, vključno z revizijo opredelitve kombiniranega prevoza, kakor je navedena v členu 1, izboljšavami za zbiranje podatkov in njihovo objavo na ravni Unije in prilagoditvijo seznama ukrepov iz člena 6, vključno z morebitnimi spremembami predpisov o državni pomoči.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a)  v členu 6(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se davki iz odstavka 3, ki se uporabljajo za cestna vozila (tovornjake, vlečna vozila, priklopnike ali polpriklopnike), kadar se ta prevažajo v kombiniranem prevozu, znižajo ali vrnejo bodisi v višini standardnega zneska bodisi v razmerju do voženj, ki se opravijo s takšnimi vozili po železnici, v mejah pogojev in pravil, ki jih določijo po posvetovanju s Komisijo, ter v skladu z njimi.

„1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se davki iz odstavka 3, ki se uporabljajo za cestna vozila (tovornjake, vlečna vozila, priklopnike, polpriklopnike, kontejnerje za prevoz po celinskih plovnih poteh ali multimodalne nakladalne enote), kadar se ta prevažajo v kombiniranem prevozu, znižajo ali vrnejo bodisi v višini standardnega zneska bodisi v razmerju do voženj, ki se opravijo s temi vozili po železnici ali celinskih plovnih poteh, v mejah pogojev in pravil, ki jih določijo po posvetovanju s Komisijo, ter v skladu z njimi.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4b)  v členu 6(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Znižanja oziroma vračila iz prvega odstavka odobri država, v kateri so vozila registrirana, na podlagi voženj po železnici, opravljenih v tej državi.

Znižanja oziroma vračila iz prvega odstavka odobri država, v kateri so vozila registrirana, na podlagi voženj po železnici ali celinskih plovnih poteh, opravljenih v tej državi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 c (novo)

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4c)  v členu 6(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

Vendar lahko države članice ta znižanja oziroma vračila odobrijo tudi na podlagi voženj po železnici, ki so delno ali v celoti opravljene zunaj države članice, v kateri so vozila registrirana.

Vendar lahko države članice ta znižanja oziroma vračila odobrijo tudi na podlagi voženj po železnici ali celinskih plovnih poteh, ki so delno ali v celoti opravljene zunaj države članice, v kateri so vozila registrirana.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Države članice za doseganje cilja iz odstavka 8 sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za podporo vlaganja v terminale za pretovarjanje, glede:

4.   Države članice za doseganje cilja iz odstavka 8 sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za podporo vlaganja v transportne terminale in točke pretovarjanja, glede:

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  gradnje in po potrebi razširitve terminalov za pretovarjanje za kombinirani prevoz;

(a)  gradnje transportnih terminalov ali postavitev točk za pretovarjanje za kombinirani prevozna območjih, kjer ni primernih objektov znotraj največje dovoljene razdalje iz člena 1(3), razen če za take objekte ni potrebe, ker niso gospodarsko pomembni ali zaradi geografskih ali naravnih značilnosti danega območja;

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  razširitve obstoječih terminalov ali postavitve dodatnih točk za pretovarjanje na območjih, kjer je potrebna dodatna zmogljivost terminalov, in gradnje novih terminalov za kombinirani prevoz, če je na podlagi ocene gospodarskih učinkov, razvidno, da to ne bi negativno vplivalo na trg in da so novi terminali potrebni, ter pod pogojem, da se upoštevajo okoljski učinki;

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  povečanja operativne učinkovitosti obstoječih terminalov.

(b)  povečanja operativne učinkovitosti obstoječih terminalov, vključno z zagotavljanjem dostopa do teh terminalov.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Podporni ukrepi za kombinirani prevoz se štejejo za združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) PDEU in so izvzeti iz zahteve po priglasitvi iz člena 108(3) PDEU, če ne predstavljajo več kot 35 % stroškov celotnega prevoza.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice se bodo usklajevale s sosednjimi državami članicami in Komisijo ter zagotovile, da se ob izvajanju takšnih ukrepov prednostno zagotavlja uravnotežena in ustrezna geografska porazdelitev primernih objektov v Uniji – zlasti v jedrnem in celovitem omrežju TEN-T –, s čemer se zagotovi, da noben kraj v Uniji od takšnega terminala ni oddaljen dlje kot 150 km.

Države članice se bodo usklajevale s sosednjimi državami članicami in Komisijo ter zagotovile, da se ob izvajanju takšnih ukrepov prednostno zagotavlja uravnotežena in ustrezna geografska porazdelitev primernih objektov v Uniji – zlasti v jedrnem in celovitem omrežju TEN-T –, s čemer se zagotovi, da noben kraj v Uniji od takšnega terminala ni oddaljen dlje kot znaša največja razdalja iz točke (a) člena 1(3). Države članice pri sprejetju ukrepov iz tega odstavka ustrezno upoštevajo, da je treba:

 

(a) zmanjšati zastoje, zlasti blizu mestnih in primestnih območij ali na območjih z naravnimi omejitvami;

 

(b) izboljšati čezmejne povezave;

 

(c) ublažiti izoliranost območij brez infrastrukture ob upoštevanju posebnih potreb in omejitev obrobnih in najbolj oddaljenih regij;

 

(d) izboljšati dostopnost in povezanost, zlasti glede infrastrukture dostopa do terminalov za pretovarjanje; ter

 

(e) pospešiti prehod na digitalizacijo; ter

 

(f) zmanjšati vpliv tovornega prometa na okolje in javno zdravje, na primer s spodbujanjem učinkovitosti vozil, uporabo alternativnih goriv in goriv, ki manj onesnažujejo zrak, uporabo energije iz obnovljivih virov, tudi na terminalih, ali učinkovitejšo uporabo prometnih omrežij z uveljavljanjem informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko določijo dodatne pogoje za upravičenost do podpore.

Države članice lahko določijo dodatne pogoje za upravičenost do podpore. O teh pogojih seznanijo zainteresirane strani.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko sprejmejo dodatne ukrepe, s katerimi izboljšajo konkurenčnost dejavnosti kombiniranega prevoza v primerjavi z enakovrednimi alternativnimi dejavnostmi prevoza po cesti.

Države članice do 31. decembra 2021 sprejmejo dodatne gospodarske in zakonodajne ukrepe, s katerimi izboljšajo konkurenčnost dejavnosti kombiniranega prevoza v primerjavi z enakovrednimi alternativnimi dejavnostmi prevoza po cesti, zlasti za skrajšanje časa in znižanje stroškov pretovarjanj.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Da bi skrajšali čas in zmanjšali stroške pri kombiniranem prevozu, dodatni ukrepi iz prvega pododstavka vključujejo eno ali več navedenih spodbud:

 

(a) izvzetje prevoznikov od pristojbin za zunanje stroške in/ali pristojbin za zastoje iz člena 2 Direktive 1999/62/ES, zlasti v primeru vozil na alternativna goriva iz člena 2 Direktive št. 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a;

 

(b) povrnitev stroškov podjetjem, ki opravljajo prevoz v okviru kombiniranega prevoza, za plačilo pristojbine za uporabo določene infrastrukture;

 

(c) izvzetje prevoznikov od omejitev v okviru nacionalnih prepovedi vožnje.

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1).

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice pri sprejemanju dodatnih ukrepov upoštevajo tudi, da je treba pospešiti prehod na digitalizacijo sektorja kombiniranega prevoza, ter pri tem zlasti:

 

(a) spodbujajo vključevanje povezanih sistemov in avtomatizacijo operacij;

 

(b) izboljšujejo naložbe v digitalno logistiko, informacijske in komunikacijske tehnologije ter inteligentne prometne sisteme; ter

 

(c) v prihodnje postopoma odpravljajo uporabo dokumentov na papirju.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Ti dodatni ukrepi spodbujajo uporabo necestnih delov prevoza. Države članice vključijo ukrepe za krepitev konkurenčnosti prevoza po vodi, kot so finančne spodbude za uporabo pomorskih plovnih poti na kratke razdalje ali celinskih plovnih poti ali za ustvarjanje novih povezav prevoza na kratkih razdaljah.

Obrazložitev

Pomorski prevoz na kratke razdalje in prevoz, pri katerem se uporabljajo celinske plovne poti, bi morala biti na nediskriminatoren način vključena med načine prevoza, upravičene do nacionalnih spodbud.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Države članice zagotovijo, da je namen podpornih ukrepov za kombinirani prevoz zmanjšanje cestnega tovornega prometa in spodbujanje uporabe drugih načinov prevoza, kot so železnice, celinske plovne poti in prevoz po morju, s čimer zmanjšujejo onesnaževanje zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče na cestah, hrup in cestne zastoje.“;

8.  Države članice zagotovijo, da je namen podpornih ukrepov za kombinirani prevoz zmanjšanje cestnega tovornega prometa in spodbujanje uporabe drugih načinov prevoza, kot so železnice, celinske plovne poti in prevoz po morju, ali vozil z nizkimi emisijami ali uporabe alternativnih goriv z manj emisijami, kot so biogoriva, električna energija iz obnovljivih virov, zemeljski plin ali vodikove gorivne celice, s čimer zmanjšujejo onesnaževanje zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče na cestah, hrup in cestne zastoje.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 92/106/EGS

Člen 9 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice na enostavno dostopen in brezplačen način objavijo ustrezne informacije, ki zadevajo ukrepe, sprejete v skladu s členom 6, kot tudi druge informacije, ki so pomembne za namen uporabe te direktive.

3.  Države članice na spletu na enostavno dostopen in brezplačen način objavijo ustrezne informacije, ki zadevajo ukrepe, sprejete v skladu s členom 6, kot tudi druge informacije, ki so pomembne za namen uporabe te direktive.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 92/106/EGS

Člen 9 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija objavi in po potrebi posodobi seznam pristojnih organov iz odstavka 1 ter seznam ukrepov iz člena 6.;

4.  Komisija na spletu objavi in po potrebi posodobi seznam pristojnih organov iz odstavka 1 ter seznam ukrepov iz člena 6.;

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 92/106/EGS

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te direktive (o spremembi)].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te direktive (o spremembi)]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Direktiva 92/106/EGS (direktiva o kombiniranem prevozu) določa skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga. Njen namen je zmanjšanje cestnega tovornega prometa z združevanjem železniškega prometa, prometa po celinskih plovnih poteh in pomorskega prometa. Direktiva o kombiniranem prevozu je na ravni Unije edini pravni instrument, ki neposredno spodbuja prehod s cestnega tovornega prometa na načine prevoza z nižjimi emisijami. Intermodalni prevoz večinoma vključuje načine prevoza, kot so železnica, prevoz po celinskih plovnih poteh in pomorski prevoz, ki imajo manj negativne zunanje učinke (emisije, hrup in nesreče).

Komisija je v okviru revizija veljavnih pravil preverila primernost veljavne zakonodaje, pri čemer se je posvetovala tudi z državami članicami in deležniki. Pri preverjanju se je izkazalo, da je sicer učinek direktive o kombiniranem prevozu skromen, a je vseeno eden od instrumentov, ki spodbujajo uporabo intermodalnega tovornega prometa. Njeno uspešnost in učinkovitost bi lahko izboljšali, če bi odpravili ugotovljene pomanjkljivosti. V trenutnih razmerah so glavne težave: 1) manj ugodni pogoji v primerjavi s cestnim prevozom in 2) nezadostna zmogljivost in gostota intermodalne infrastrukture. Z revidirano direktivo se bodo zlasti:

– pojasnila in razširila opredelitev kombiniranega prevoza,

– boljše spremljali pogoji upravičenosti in izvrševanja,

– izboljšali pogoji poročanja in spremljanja direktive ter

– povečala učinkovitost spodbud.

Komisija predlaga razširitev področja uporabe na domači promet. Vsak cestni del kombiniranega prevoza ne bi smel biti daljši od 150 km zračne razdalje ali 20 % zračne razdalje celotne kombinirane prevozne poti, ko je daljša od 150 km. Države članice lahko v nekaterih primerih dovolijo odstopanja. Izvzetja kabotaže veljajo le za vozila na cestnih delih poti, ki so del mednarodnega kombiniranega prevoza.

Za opredelitev kombiniranega prevoza je treba predložiti jasne dokaze. Komisija predlaga seznam dokumentov, ki jih mora voznik predložiti pri cestnih pregledih. Dokazila se lahko predložijo ali pošljejo v elektronski obliki.

Komisija predlaga, naj ji države članice predložijo poročilo z informacijami o kombiniranem prevozu na svojem ozemlju. Komisija pripravi ter predloži poročilo, v katerem oceni gospodarski razvoj, učinke izvajanja direktive, uspešnost in učinkovitost podpornih ukrepov, ki so jih sprejele države članice, morebitne nadaljnje ukrepe, vključno z revizijo opredelitve kombiniranega prevoza.

Da bi se povečala učinkovitosti spodbud, države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za podporo naložbam v terminale za pretovarjanje, in zagotovijo, da noben kraj v Uniji od teh terminalov ni oddaljen več kot 150 km.

Države članice imenujejo enega ali več pristojnih organov, ki bodo zagotavljali izvajanje te direktive.

Stališče poročevalke

Poročevalka poudarja, kako pomembno je spodbujanje kombiniranega prevoza za dobavo blaga.

Kombinirani prevoz je lahko pomemben način za zmanjšanje vpliva prevoza na zdravje in okolje, saj spodbuja prehod na manj onesnažujoče načine prevoza in prispeva k uresničevanju ciljev glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Zato je kombinirani prevoz priložnost za posodobitev prometnega sektorja in izboljšanje logistike tovornega prometa, razbremenitev prometa in izboljšanje upravljanja terminalov za pretovarjanje. Potrebni so ukrepi v obliki naložb v infrastrukturo in gospodarskih spodbud.

Poročevalka na splošno podpira predlog Komisije in je seznanjena z ugotovitvami predhodne ocene primernosti in uspešnosti predpisov, vendar meni, da je treba predlog na več področjih okrepiti in spremeniti. Prav tako bi moralo nadaljnje tehnično delo za pojasnitev opredelitve kombiniranega prevoza olajšati izvajanje posodobljenih pravil v državah članicah.

Področje uporabe in opredelitev pojmov

Poročevalka predlaga, naj se vozila, vključena v področje uporabe direktive, bolje opredelijo z razlikovanjem med vozili/tovornimi enotami, ki imajo voznika, in tistimi, ki ga nimajo.

Da bi se izognili diskriminaciji med prevozniki in težavam v zvezi s konkurenco med državami članicami, bi moralo za vse države članice veljati splošno pravilo, da se lahko preseže maksimalna dolžina cestnega dela poti, vendar pod zelo jasnimi pogoji in merili, ki veljajo za vso Unijo.

Jasneje je treba opredeliti kombinirani prevoz s tretjimi državami, zlasti za izračun mejnih dolžin vsakega cestnega dela poti. Jasno stališče poročevalke je, da se del poti zunaj ozemlja Unije ne bi smel upoštevati za namene te direktive.

Dokazi in digitalna sredstva

Poročevalka pozdravlja podroben seznam informacij, ki jih morajo zagotoviti vozniki pri cestnih pregledih, in daje določena pojasnila.

Kljub temu je treba omogočiti določeno stopnjo prožnosti za naknadne kontrole v primeru dokazov v zvezi z začetnim cestnim delom poti in necestnim delom.

Digitalizacija bo močno povečala učinkovitost in konkurenčnost kombiniranega prevoza. Poročevalka predlaga vrsto ukrepov za postopno odpravo uporabe papirja in spodbuja prevoznike in države članice, naj ta prehod opravijo hitreje. Znižanje stroškov, manjše upravno breme in večja učinkovitost bodo prispevali h krepitvi prednosti kombiniranega prevoza v primerjavi z drugimi načini prevoza.

Kabotaža in napotitev voznikov

Poročevalka meni, da odstopanje od pravil o kabotaži za mednarodne cestne dele poti omogoča krepitev sektorja kombiniranega prevoza, kljub temu pa želi zagotoviti, da se obstoječa zakonodaja ustrezno uporablja, da se prepreči nezakonita kabotaža.

Izvzetje kabotaže, kot je opredeljeno v členu 4, velja za čezmejni prevoz, vendar ne velja za cestni del poti pri domačem kombiniranem prevozu. Prvi prevoz je v neposredni konkurenci s klasičnim čezmejnim cestnim prevozom.

Da bi se zagotovila socialna varnost voznikov, ki opravljajo dejavnost v drugi državi članici, bi morale za cestne dele vseh vrste dejavnosti veljati določbe o napotitvi voznikov iz direktiv št. 96/71 in št. 2014/67.

Poleg tega poročevalka predlaga več jasnosti v zvezi z uporabo izvzetja kabotaže in napotitve voznikov.

Poročanje držav članic in ocena Komisije

Poročevalka pozdravlja sistem poročanja, ki ga predlaga Komisija, in verjame, da bo natančnejše zbiranje podatkov prispevalo k oceni učinka, ki ga ima izvajanje te direktive na razvoj kombiniranega prevoza.

Poročevalka predlaga izrecno navedbo nacionalnih ciljev, da bi se zagotovila večja preglednost, učinkovitost in skladnost s cilji direktive. Cilji so povezani zlasti z razvojem kombiniranega prevoza, vplivom na zdravje in okolje, zmanjšanjem zastojev na cestah in večjo prometno varnostjo.

Na ravni Unije je treba zagotoviti preglednost in objavo primerljivih podatkov. Komisija bi morala razmisliti o spremembi uredbe o Eurostatu, da bi se izboljšalo zbiranje podatkov in njihova objava.

Davčne spodbude

Poročevalka meni, da bi morale države članice sprejeti nadaljnje davčne ukrepe, da bi se ustvarila ekonomska prednost kombiniranega prevoza v primerjavi z drugimi načini prevoza. Predvideti bi bilo treba izvzetja za infrastrukturne pristojbine (za železniški in cestni del), pristojbine za zunanje stroške in pristojbine za zastoje, zlasti za vozila na alternativna goriva.

Ukrepi za podporo naložbam v infrastrukturo in kombinirani prevoz

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, da bi se zagotovila uravnotežena in zadostna geografska porazdelitev primernih objektov v Uniji, zlasti v osrednjem in celovitem omrežju TEN-T. Države članice ustrezno upoštevajo potrebo po zmanjšanju zastojev, izboljšajo čezmejne povezave, dostopnost in povezljivost in pospešijo prehod na digitalizacijo.

Razlikovati je treba med izgradnjo novih terminalov za kombinirani prevoz in širitev že obstoječih, saj so potrebe različne glede na geografska območja. Na področjih, kjer so potrebne dodatne zmogljivosti terminalov, bi bilo treba predvideti širitev obstoječih terminalov za pretovarjanje in po potrebi izgradnjo novih.

Države članice bi morale v primeru državne pomoči za izgradnjo novih terminalov preveriti, da to ne bo imelo posledic za že obstoječe terminale, ter po potrebi izvesti teste za ekonomsko ravnovesje.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (17.5.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Pripravljavec mnenja: Michel Dantin

KRATKA OBRAZLOŽITEV

V beli knjigi iz leta 2011 z naslovom Načrt za enotni evropski prometni prostor: na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu je določen cilj, v skladu s katerim bi moralo 30 % cestnega prevoza blaga do leta 2030 preiti na druge načine prevoza, kot je železniški ali vodni promet, do leta 2050 pa 50 %.

Direktiva 1992/106/EGS je edini pravni instrument EU, ki ureja prehod na druge oblike prevoza in je še vedno aktualna kljub temu, da je v veljavi že 25 let. Zaradi onesnaženosti zraka v EU vsako leto prezgodaj umre 400.000 ljudi, medtem ko ceste vsako leto terjajo 26.000 smrtnih žrtev, stroški zastojev pa se ocenjujejo na 1,1 % evropskega BDP. Negativne posledice prometa se deloma blažijo s kombiniranim prevozom.

Vendar je treba to direktivo pregledati in spremeniti ter sprostiti ves potencial kombiniranega prevoza v Evropi, saj se je prometni sektor razvil, razširile so se nove tehnologije, hkrati so nekatere določbe nejasne in zastarele, pa tudi države članice je ne izvajajo zadovoljivo.

Pripravljavec mnenja je na splošno naklonjen predlogu Komisije, ki obravnava številne obstoječe pomanjkljivosti, uvaja jasnejše besedilo in odpravlja nekatere omejitve za prehod na druge oblike prevoza. Zlasti podpira spremenjeno opredelitev kombiniranega prevoza, s katero se je njegov obseg razširil, tako da vključuje nacionalni prevoz, uporabo elektronskih dokumentov s strani prevoznikov, razširitev podpornih ukrepov in krepitev sodelovanja med državami članicami na področju naložb v infrastrukturo ter pri izmenjavi informacij o dejavnostih prehoda na druge oblike prevoza.

Pripravljavec mnenja predlaga, naj se okrepijo nekatere glavne točke:

Pravna pojasnila

V mnenju je navedenih več pojasnil, da bi se izognili odstopanjem v razlagi. Nanašajo se na pravila o kabotaži v nacionalnem kombiniranem prevozu in na merila za odstopanje od omejitve na 150 km.

Racionalizacija naložb v infrastrukturo

Pripravljavec mnenja meni, da je treba naložbe v infrastrukturo, namenjeno kombiniranemu prevozu, usmeriti najprej na terminale za pretovarjanje. Na prvo mesto je treba postaviti širitev in izboljšanje učinkovitosti obstoječih infrastruktur. Kar zadeva gradnjo novih terminalov, meni, da bi bilo treba opraviti predhodno oceno učinka, da bi ob upoštevanju zemljepisnih in naravnih omejitev zagotovili gospodarsko in okoljsko relevantnost teh naložb.

Izboljšanje logistike

Kombinirani prevoz ne konkurira unimodalnemu zaradi stroškov in časa pretovarjanja. Pripravljavec mnenja meni, da bi lahko z digitalnimi rešitvami, komunikacijskimi in informacijskimi tehnologijami, povezanimi prevoznimi sistemi in boljšim usposabljanjem delavcev v tem sektorju povečali privlačnost kombiniranega prevoza.

Spodbujanje čiste energije in tehnologije

Čeprav je med glavnimi cilji direktive tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka, v besedilu ni ukrepov za spodbujanje uporabe energijsko učinkovitih vozil in infrastrukture, energije iz obnovljivih virov ali inovativne tehnologije ter digitalnih rešitev. Pripravljavec mnenja je podal številne predloge v zvezi s tem in opredelil obseg možnih podpornih ukrepov.

Krepitev podpornih ukrepov za prevoznike

Pripravljavec mnenja želi, da v vsaki državi članici do 31. decembra 2021 uvedli vsaj en dodatni podporni ukrep za zmanjšanje vpliva tovornega prometa na okolje in javno zdravje.

Predlaga tudi boljšo usmeritev podpornih ukrepov. Države članice bi morale dati prednost naložbam v terminale za pretovarjanje, da bi odpravili ozka grla in zmanjšali prometne zastoje, zlasti v bližini mestnih in primestnih območij, prav tako bi morale olajšati prečkanje naravnih ovir, kot so gorska območja, izboljšati čezmejne povezave, zmanjšati emisije onesnaževal zraka in izboljšati dostop do industrijskih con, ki te infrastrukture nimajo.

Statistični podatki in cilj EU za prehod na druge oblike prevoza

Evropska unija si je zadala cilj, da bo 30 % cestnega prevoza blaga do leta 2030 preusmerila na druge oblike prevoza, do leta 2050 pa 50 %. Spremljanje razvoja kombiniranega prevoza v državah članicah in na ravni Unije je predvsem zaradi nepopolnih statističnih podatkov še vedno pomanjkljivo. Pripravljavec mnenja želi poostriti obveznost poročanja za države članice in poziva Komisijo, naj spremlja doseganje ciljev Unije na področju kombiniranega prevoza.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Negativen vpliv prometa na onesnaženost zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče, hrup in zastoje še naprej povzroča težave za gospodarstvo, zdravje in dobrobit evropskih državljanov. Kljub dejstvu, da je glavni povzročitelj teh negativnih učinkov cestni promet, naj bi cestni tovorni promet do leta 2050 narasel za 60 odstotkov.

(1)  Negativen vpliv prometa na onesnaženost zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče, hrup in zastoje še naprej povzroča težave za gospodarstvo, zdravje in dobrobit evropskih državljanov. Trenutno promet povzroča približno 23,2% skupnih emisij toplogrednih plinov v Uniji, leta 2014 pa je cestni promet povzročil 72,8% emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju v Uniji. Zaradi onesnaženosti zraka v Uniji vsako leto prezgodaj umre 400 000 oseb, medtem ko ceste vsako leto terjajo 26 000 življenj, stroški zaradi prometnih zastojev pa po ocenah znašajo 1,1% evropskega BDP. Kljub dejstvu, da je glavni povzročitelj teh negativnih učinkov cestni promet, naj bi cestni tovorni promet do leta 2050 narasel za 60 odstotkov.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Zmanjševanje negativnih učinkov prevoznih dejavnosti je še vedno eden glavnih ciljev prometne politike Unije. Direktiva Sveta 92/106/EGS21, ki določa ukrepe za spodbujanje razvoja kombiniranega prevoza, je na ravni Unije edini pravni instrument, ki neposredno spodbuja prehod s cestnega tovornega prometa na načine prevoza z nizkimi emisijami, kot so celinske plovne poti, pomorski prevoz in železniški prevoz.

(2)  Zmanjševanje negativnih učinkov prevoznih dejavnosti je še vedno eden glavnih ciljev prometne politike Unije. Direktiva Sveta 92/106/EGS21, ki določa ukrepe za spodbujanje razvoja kombiniranega prevoza, je na ravni Unije edini pravni instrument, ki neposredno spodbuja prehod s cestnega tovornega prometa na načine prevoza z nizkimi emisijami, kot so celinske plovne poti, pomorski prevoz in železniški prevoz. Spodbujati bi bilo treba raziskave in izmenjavo dobre prakse med državami članicami pri iskanju rešitev za boljše usmerjanje, optimizacijo omrežja, učinkovitejše natovarjanje in možnosti za zaračunavanje zunanjih stroškov, da bi dodatno zmanjšali negativne eksternalije cestnega tovornega prometa.

_________________

_________________

21 Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (UL L 368, 17.12.1992, str. 38).

21 Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (UL L 368, 17.12.1992, str. 38).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Doseganje cilja, po katerem bi se 30 % cestnega tovornega prometa, ki presega 300 km, do leta 2030 preusmerilo na druge načine prevoza, na primer po železnici in vodi, do leta 2050 pa bi se ta delež zvišal celo na več kot 50 %, s čimer bi optimizirali učinkovitost multimodalnih logističnih verig, med drugim z večjo uporabo bolj energetsko učinkovitih načinov prevoza, poteka počasneje od pričakovanj in ga po trenutnih napovedih ne bomo dosegli.

(3)  Doseganje cilja, po katerem bi se 30 % cestnega tovornega prometa, ki presega 300 km, do leta 2030 preusmerilo na druge načine prevoza, na primer po železnici in vodi, do leta 2050 pa bi se ta delež zvišal celo na več kot 50 %, s čimer bi optimizirali učinkovitost multimodalnih logističnih verig, med drugim z večjo uporabo bolj energetsko učinkovitih načinov prevoza, poteka počasneje od pričakovanj in ga po trenutnih napovedih ne bomo dosegli. Glede na še neizkoriščen potencial kombiniranega prevoza je izboljšanje te direktive pomemben element v smislu prispevka tega sektorja k uresničitvi ciljev pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  S to direktivo bi morali utreti pot učinkovitim intermodalnim in večmodalnim tovornim storitvam, ki ponujajo enake konkurenčne pogoje za vse vrste prevoza.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Direktivo 92/106/EGS bi bilo treba poenostaviti, njeno izvajanje pa izboljšati s pregledom ekonomskih spodbud za kombinirani prevoz s ciljem spodbujanja preusmeritve blaga s ceste na druge načine prevoza blaga, ki so okolju prijaznejši, varnejši in energetsko učinkovitejši ter povzročajo manj zastojev.

(5)  Direktivo 92/106/EGS bi bilo treba poenostaviti, njeno izvajanje pa izboljšati s pregledom in okrepitvijo ekonomskih spodbud za kombinirani prevoz s ciljem spodbujanja preusmeritve blaga s ceste na druge načine prevoza blaga, ki manj onesnažujejo in so torej okolju prijaznejši, varnejši in energetsko učinkovitejši ter povzročajo manj zastojev. Zato bi bilo treba spodbujati raziskave in izmenjavo zgledov najboljše prakse na področju prehoda s cestnega na železniški promet.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Obseg nacionalnih intermodalnih prevozov predstavlja 19,3 % celotnega intermodalnega prevoza v Uniji. Takšni prevozi trenutno niso podprti s podpornimi ukrepi, ki jih določa Direktiva 92/106/EGS, in sicer zaradi omejenega področja uporabe opredelitve kombiniranega prevoza. Vendar imajo negativni vplivi nacionalnih cestnih prevozov – zlasti emisije toplogrednih plinov in zastoji – učinke, ki niso omejeni z državnimi mejami. Zato je treba razširiti področje uporabe Direktive 92/106/EGS na nacionalne kombinirane prevoze (znotraj države članice), s čimer se bo okrepila podpora za nadaljnji razvoj kombiniranega prevoza v Uniji, kar bo privedlo do večjega modalnega prehoda s cest na železnice, celinske plovne poti in kratki ladijski promet.

(6)  Obseg nacionalnih intermodalnih prevozov predstavlja 19,3 % celotnega intermodalnega prevoza v Uniji. Takšni prevozi trenutno niso podprti s podpornimi ukrepi, ki jih določa Direktiva 92/106/EGS, in sicer zaradi omejenega področja uporabe opredelitve kombiniranega prevoza. Vendar imajo negativni vplivi nacionalnih cestnih prevozov – zlasti emisije toplogrednih plinov in zastoji – učinke, ki niso omejeni z državnimi mejami. Zato je treba razširiti področje uporabe Direktive 92/106/EGS na nacionalne kombinirane prevoze (znotraj države članice), s čimer se bo okrepila podpora za nadaljnji razvoj kombiniranega prevoza v Uniji, kar bo privedlo do večjega modalnega prehoda s cest na železnice, celinske plovne poti in kratki ladijski promet. Odstopanje od pravil o kabotaži je kljub temu omejeno na mednarodni kombinirani prevoz med državami članicami. Države članice bodo morale izvajati učinkovito preverjanje, da bodo zagotovile spoštovanje teh pravil in spodbudile uskladitev delovnih in socialnih pogojev med posameznimi načini prevoza in različnimi državami članicami.

Obrazložitev

Člen 4 Direktive 92/106/EGS, ki se nanaša na odstopanje od pravil o kabotaži, je v predlogu Komisije nespremenjen. Ker naj bi po novem področje uporabe direktive vključevalo tudi nacionalni kombinirani prevoz, bi bilo treba izrecno pojasniti, da se odstopanje ne uporablja za nacionalne prevoze.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Obstoječa opredelitev kombiniranega prevoza vsebuje različne omejitve razdalje za cestni del kombiniranega prevoza, ki so odvisne od načina prevoza, izbranega za necestni del, medtem ko za železniški del prevoza ne navaja točno določene omejitve razdalje, temveč upošteva pojem „najbližjega primernega terminala“, s katerim omogoča nekaj prožnosti za specifične situacije. Takšna opredelitev je zaradi različnih tolmačenj in posebnih težav pri določitvi pogojev za izvajanje med slednjim izpostavila številne težave. Te dvoumne točke bi bilo koristno odpraviti, obenem pa tudi ohraniti določeno mero prožnosti.

(8)  Obstoječa opredelitev kombiniranega prevoza vsebuje različne omejitve razdalje za cestni del kombiniranega prevoza, ki so odvisne od načina prevoza, izbranega za necestni del, medtem ko za železniški del prevoza ne navaja točno določene omejitve razdalje, temveč upošteva pojem „najbližjega primernega terminala“, s katerim omogoča nekaj prožnosti za specifične situacije. Takšna opredelitev je zaradi različnih tolmačenj in posebnih težav pri določitvi pogojev za izvajanje med slednjim izpostavila številne težave. Te dvoumne točke bi bilo koristno odpraviti, obenem pa tudi ohraniti določeno mero prožnosti. Komisija bi morala pojasniti merila, ki veljajo za izkoriščanje prožnosti, da bi se tako zagotovila enaka uporaba pravil v vseh državah članicah. Zlasti je treba upoštevati razpoložljivost in učinkovitost infrastrukture za kombinirani prevoz.

Obrazložitev

Takšna prožnost je bistvenega pomena, da se ne omejijo priložnosti kombiniranega prevoza. Merila, ki urejajo področje uporabe odstopanja na ravni EU, je treba pojasniti, da si jih ne bi države članice različno razlagale in da bi zagotovili enako obravnavanje vseh prevoznikov na notranjem trgu.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Da bi kombinirani prevoz postal konkurenčen in privlačen za izvajalce dejavnosti, zlasti za zelo mala podjetja (ZMP) ter mala in srednje podjetja (MSP), je treba čim bolj zmanjšati upravno breme, ki lahko nastane pri kombiniranem prevozu v primerjavi z unimodalnim prevozom.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Področje uporabe obstoječih ekonomskih podpornih ukrepov, ki so opredeljeni v Direktivi 92/106/EGS, je izrazito omejeno in vključuje fiskalne ukrepe (med drugim povračilo oziroma znižanje davkov), ki zadevajo samo kombinirani prevoz po železnici/cesti. Takšne ukrepe bi bilo treba razširiti na kombinirani prevoz, ki pokriva celinske vodne poti in pomorski promet. Podpirati bi bilo treba tudi druge relevantne vrste ukrepov, na primer podporne ukrepe za naložbe v infrastrukturo oziroma različne ekonomske podporne ukrepe.

(12)  Področje uporabe obstoječih ekonomskih podpornih ukrepov, ki so opredeljeni v Direktivi 92/106/EGS, je izrazito omejeno in vključuje fiskalne ukrepe (med drugim povračilo oziroma znižanje davkov), ki zadevajo samo kombinirani prevoz po železnici/cesti. Takšne ukrepe bi bilo treba razširiti na kombinirani prevoz, ki pokriva celinske vodne poti in pomorski promet. Podpirati bi bilo treba tudi druge relevantne vrste ukrepov, na primer podporne ukrepe za naložbe v infrastrukturo in digitalno tehnologijo oziroma različne ekonomske podporne ukrepe.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Glavno infrastrukturno ozko grlo, ki preprečuje prehod s cestnega tovornega prometa na ostale načine prevoza, je na ravni terminalov za pretovarjanje. Trenutna porazdelitev in pokritje s terminali za pretovarjanje v Uniji, vsaj v obstoječem jedrnem in celovitem omrežju TEN-T, je nezadostna, pri čemer zmogljivost obstoječih terminalov za pretovarjanje dosega zgornjo mejo in jo bo treba razviti, da bo dohajala splošno rast tovornega prometa. Vlaganje v zmogljivost terminalov za pretovarjanje bi lahko zmanjšalo globalne stroške pretovarjanja in privedlo do prehoda na druge oblike prevoza, kar se je v nekaterih državah članicah že zgodilo. Države članice bi tako v sodelovanju s Komisijo in sosednjimi državami članicami morale zagotoviti gradnjo dodatnih terminalov za pretovarjanje za kombinirani prevoz in večanje zmogljivosti pretovarjanja oziroma jih dati več na voljo prevoznikom. S tem bi spodbudili uporabo alternativnih načinov prevoza tovora in pospešili prehod na druge oblike prevoza, s čimer bi kombinirani prevozi postali konkurenčnejši od prevoza, ki poteka izključno po cesti. Povečana pokritost in zmogljivost terminalov za pretovarjanje bi morala biti zagotovljena vsaj ob obstoječih jedrnih in celovitih omrežjih TEN-T. Vsak kraj odpravljanja tovora znotraj Unije od primernega terminala za pretovarjanje za kombinirani prevoz ne bi smel biti oddaljen več kot 150 km.

(13)  Glavno infrastrukturno ozko grlo, ki preprečuje prehod s cestnega tovornega prometa na ostale načine prevoza, je na ravni terminalov za pretovarjanje. Trenutna porazdelitev in pokritje s terminali za pretovarjanje v Uniji, vsaj v obstoječem jedrnem in celovitem omrežju TEN-T, je v nekaterih primerih nezadostna, pri čemer zmogljivost obstoječih terminalov za pretovarjanje dosega zgornjo mejo, medtem ko dejanske zmogljivosti drugih terminalov niso dovolj izkoriščene, da bi lahko dohajali splošno rast tovornega prometa. Vlaganje v zmogljivost terminalov za pretovarjanje, optimizacija omrežij in razvoj novih tehnik pretovarjanja bi lahko zmanjšali globalne stroške pretovarjanja in privedli do prehoda na druge oblike prevoza, kar se je v nekaterih državah članicah že zgodilo.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Države članice bi morale v sodelovanju sosednjimi državami članicami in Komisijo zagotoviti, da bi bila prevoznikom na voljo mreža učinkovitih, posodobljenih in popolnoma izkoriščenih terminalov, da bi lahko zadostili sedanjim in prihodnjim potrebam po prometni infrastrukturi. S tem bi spodbudili uporabo alternativnih načinov prevoza tovora in pospešili prehod na druge oblike prevoza, s čimer bi kombinirani prevoz postal konkurenčnejši od prevoza, ki poteka izključno po cesti. Pokritost in povečana zmogljivost terminalov za pretovarjanje bi morala biti zagotovljena vsaj ob obstoječih jedrnih in celovitih omrežjih TEN-T. Vsak kraj odpravljanja tovora znotraj Unije od primernega terminala za pretovarjanje za kombinirani prevoz ne bi smel biti oddaljen več kot 150km zračne razdalje, upoštevati pa je treba tudi ekonomska merila.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Države članice bi morale poleg obstoječih ekonomskih podpornih ukrepov izvajati še dodatne, ki bi bili namenjeni različnih delom kombiniranega prevoza, s čimer bi zmanjšali cestni tovorni promet in spodbudili uporabo drugih načinov prevoza, kot so železnice, celinske plovne poti in pomorski prevoz, kar bi zmanjšalo onesnaženje zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče na cestah, hrup in cestne zastoje. Takšni ukrepi lahko vključujejo znižanje nekaterih davkov oziroma prevoznin, nepovratna sredstva za intermodalne nakladalne enote, ki so uspešno dostavljene s kombiniranim prevozom, oziroma delno povrnitev stroškov pretovarjanja.

(14)  Države članice bi morale poleg obstoječih ekonomskih podpornih ukrepov izvajati še dodatne, ki bi bili namenjeni različnim delom kombiniranega prevoza, s čimer bi zmanjšali cestni tovorni promet in spodbudili uporabo drugih načinov prevoza, kot so železnice, celinske plovne poti in pomorski prevoz, ali zmanjšali ogljični odtis sektorja cestnega tovornega prometa, kar bi zmanjšalo onesnaženje zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče na cestah, hrup in cestne zastoje. Ti ukrepi bi se morali uporabljati zlasti na občutljivih območjih, kot so gorska območja, velikih urbanih in industrijskih vozliščih, čezmejnih povezavah, industrijskih območjih, kjer ni te infrastrukture in terminalov za pretovarjanje, da se odpravijo ozka grla in zmanjšajo prometni zastoji. Ti ukrepi lahko vključujejo znižanje nekaterih davkov oziroma prevoznin, nepovratna sredstva za intermodalne nakladalne enote, ki so uspešno dostavljene s kombiniranim prevozom, oziroma delno povrnitev stroškov pretovarjanja, kar bo pripomoglo k zmanjšanju socialno-ekonomskih stroškov prevoza, tveganja za zdravje zaradi onesnaženosti in hrupa, obenem pa služilo interesom državljanov, podjetij in okolja.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Države članice bi morale izvajati dodatne ukrepe za izboljšanje okoljske uspešnosti, učinkovitosti in trajnosti kombiniranega prevoza s spodbujanjem brezemisijskih in nizkoemisijskih načinov prevoza in alternativnih goriv, podpiranjem prizadevanj za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v celotni verigi kombiniranega prevoza in zmanjšanjem nevšečnosti, povezanih s prometom, na primer hrupa, zlasti v železniškem sektorju in v bližini mestnih območij.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Z različnimi skladi in programi Unije za financiranje raziskav bi morali še naprej podpirati države članice pri uresničevanju ciljev te direktive.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14c)  Tudi naložbe v logistiko so pomemben vzvod za večjo konkurenčnost kombiniranega prevoza. Z bolj sistematično uporabo digitalnih rešitev, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije in pametni povezani sistemi, bi poenostavili izmenjavo podatkov ter izboljšali učinkovitost, znižali stroške in skrajšali čas pretovarjanja.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14d)  Vlaganje v usposabljanje delovne sile v logistični verigi, zlasti v terminalih za pretovarjanje, bi prav tako pripomoglo k večji konkurenčnosti kombiniranega prevoza.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Podporni ukrepi za kombinirane prevoze bi se morali izvajati v skladu s pravili o državni pomoči iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(15)  Brez poseganja v pravila o državni pomoči iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) bi bilo treba za podporne ukrepe za kombinirane prevoze uporabiti določeno mero prožnosti, da bi spodbudili uporabo državne pomoči.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Podporne ukrepe je po potrebi treba usklajevati med državami članicami in Komisijo.

(16)  Da bi preprečili morebitno prekrivanje naložb med bližnjimi državami članicami, bi bilo treba podporne ukrepe usklajevati med državami članicami in Komisijo, zlasti s tesnim sodelovanjem med pristojnimi organi držav članic.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Poleg tega bi morale države članice podporne ukrepe redno pregledovati, da zagotovijo njihovo uspešnost in učinkovitost.

(17)  Poleg tega bi morale države članice podporne ukrepe redno pregledovati, da zagotovijo njihovo uspešnost in učinkovitost, in po potrebi sprejemati popravljalne ukrepe. Komisija bi morala na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice, pripraviti analizo različnih ukrepov v državah članicah in njihove učinkovitosti ter spodbujati izmenjavo dobre prakse.

Obrazložitev

Širjenje dobre prakse, na primer podpornih ukrepov držav članic, ki so se izkazali za posebej učinkovite, bi bilo treba okrepiti, da se državam članicam zagotovijo informacije, ki jih lahko uporabijo pri izbiri naložb in podpornih ukrepov na področju kombiniranega prevoza.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Zaradi pomanjkanja primerljivih in zanesljivih statističnih podatkov ni mogoče oceniti kombiniranega prevoza v Uniji in sprejeti ukrepov za sprostitev njegovega potenciala.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Države članice bi morale za lažje spoprijemanje z razvojem prevoza v Uniji (predvsem s trgom kombiniranega prevoza) zbirati ustrezne podatke in informacije ter jih redno posredovati Komisiji, Komisija pa bi morala vsake štiri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo o izvajanju te direktive.

(19)  Države članice bi morale za lažje spoprijemanje z razvojem prevoza v Uniji (predvsem s trgom kombiniranega prevoza) zbirati ustrezne podatke in informacije ter jih redno posredovati Komisiji, Komisija pa bi morala vsake štiri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in pristojnim organom držav članic predložiti poročilo o izvajanju te direktive.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Komisija je odgovorna za pravilno izvajanje te direktive in uresničitev cilja EU za razvoj kombiniranega prevoza do leta 2030 in 2050. Zato bi morala na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice, redno ocenjevati napredek pri zviševanju deleža kombiniranega prevoza v vsaki državi članici in po potrebi pripraviti predlog o spremembi te direktive, da bi ta cilj na ravni EU dosegli.

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti večjo vlogo pri spremljanju evropskih ciljev na področju kombiniranega prevoza in po potrebi sprejeti popravljalne ukrepe.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Preglednost je pomembna za vse zainteresirane strani, ki sodelujejo pri kombiniranem prevozu, zlasti tiste, ki jih direktiva zadeva. Vsaka država članica bi morala takšno preglednost in nadaljnje sodelovanje podpirati tako, da opredeli pristojne organe.

(20)  Preglednost je pomembna za vse zainteresirane strani, ki sodelujejo pri kombiniranem prevozu, zlasti tiste, ki jih direktiva zadeva. Vsaka država članica bi morala takšno preglednost in nadaljnje sodelovanje podpirati tako, da opredeli pristojni organ.

Obrazložitev

Za boljšo prepoznavnost kontaktne točke, zagotovitev skladnega izvajanja direktive, manjše podvajanje upravnih dejavnosti in lažje spremljanje izvajanja se je treba omejiti na en pristojni organ na državo članico.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ker ciljev za spodbujanje prehoda s cestnega prevoza na okolju bolj prijazne načine prevoza, opredeljenih v tej direktivi, države članice same ne morejo doseči v zadostni meri, s čimer bi zmanjšale negativne zunanje vplive transportnega sistema v Uniji, temveč se jih predvsem zaradi čezmejne narave tovornega kombiniranega prevoza in medsebojno povezane infrastrukture ter težav, ki jih ta direktiva želi odpraviti, lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(22)  Ker ciljev za spodbujanje prehoda s cestnega prevoza na okolju bolj prijazne načine prevoza, opredeljenih v tej direktivi, države članice same ne morejo doseči v zadostni meri, s čimer bi zmanjšale negativne zunanje vplive transportnega sistema v Uniji, temveč se jih zlasti zaradi čezmejne narave tovornega kombiniranega prevoza in medsebojno povezane infrastrukture ter težav, ki jih ta direktiva želi odpraviti, lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Omejitev razdalje za cestni del poti se lahko preseže v primeru kombiniranega prevoza cesta/železnica, kadar to odobri država članica oziroma države članice, na ozemlju katerih poteka cestni del, da se tako doseže geografsko najbližji transportni terminal, ki ima potrebno opremo in pretovorno zmogljivost za nakladanje oziroma razkladanje ter primerne storitve železniškega tovornega prometa.

Omejitev razdalje za cestni del poti se lahko preseže v primeru kombiniranega prevoza, da se tako doseže geografsko najbližji transportni terminal – tudi če je v drugi državi članici –, ki ima potrebno opremo in pretovorno zmogljivost za nakladanje oziroma razkladanje, ustrezni delovni čas ter primerne storitve železniškega tovornega prometa. Za preprečitev različne razlage med državami članicami Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 10(a), s katerimi dopolni to direktivo in določi merila, v skladu s katerimi lahko izvajalci kombiniranega prevoza presežejo omejitev razdalje za cestni del poti v primeru kombiniranega prevoza. Države članice so odgovorne za to, da zagotovijo, da prevozniki spoštujejo ta pravila, in Komisiji posredujejo potrebne informacije v zvezi z dovoljenji, vključno z utemeljitvijo odobritve izjeme in čas njenega trajanja.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 92/106/EGS

Člen 1 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za kombinirani prevoz se šteje, da poteka v Uniji, če prevoz v Uniji oziroma njegov del izpolnjuje zahteve iz odstavkov 2 in 3.

4.  Za kombinirani prevoz se šteje, da poteka v Uniji, če prevoz v Uniji oziroma njegov del izpolnjuje zahteve iz odstavkov 2 in 3. Kombinirani prevoz v skladu s to direktivo se lahko začne ali konča v tretji državi ali ima odsek v tretji državi.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  število in geografska pokritost terminalov, ki zagotavljajo storitve za kombinirani prevoz, in letno število pretovorov na teh terminalih;

(c)  število in geografska pokritost terminalov, ki zagotavljajo storitve za kombinirani prevoz, in letno število pretovorov na teh terminalih, povezanih z njihovo uporabljeno zmogljivostjo;

Obrazložitev

Potrebne so informacije o dejanski lokaciji in dostopnosti terminalov ter posodobljena ocena njihovih uporabljenih zmogljivosti ali morebitnih izboljšanj.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spreminjanje deleža kombiniranega prevoza in različnih načinov prevoza na njihovem ozemlju;

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na podlagi analize nacionalnih poročil, prvič do [xx. xx. xxx – 9 mesecev po roku za oddajo poročila držav članic] in nato vsaki dve leti, Komisija pripravi in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o:

3.  Na podlagi analize nacionalnih poročil, ki vsebujejo tudi statistične podatke na podlagi skupnih navodil in metodologije na ravni Unije, prvič do [xx. xx. xxx – 9 mesecev po roku za oddajo poročila držav članic] in nato vsaki dve leti, Komisija pripravi in predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in pristojnim organom držav članic o:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja pomen statističnih podatkov, ki jih morajo države članice posredovati na podlagi skupne metodologije na ravni EU.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  gospodarskem razvoju kombiniranega prevoza, predvsem glede okoljske učinkovitosti različnih načinov prevoza;

(a)  gospodarskem razvoju kombiniranega prevoza na ravni držav članic in Unije, predvsem glede okoljske učinkovitosti različnih načinov prevoza;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  uspešnosti in učinkovitosti podpornih ukrepov iz člena 6;

(c)   uspešnosti in učinkovitosti podpornih ukrepov iz člena 6 z opredelitvijo ukrepov, ki se štejejo za najučinkovitejše in služijo prvotnemu namenu te direktive, in najboljše prakse v državah članicah;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 92/106/EGS

Člen 5 – odstavek 3 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spreminjanju deleža kombiniranega prevoza v posameznih državah članicah in na ravni Unije, da se dosežejo cilji Unije do leta 2030 in 2050;

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti večjo vlogo pri spremljanju evropskih ciljev na področju kombiniranega prevoza in po potrebi sprejeti popravljalne ukrepe.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  gradnje in po potrebi razširitve terminalov za pretovarjanje za kombinirani prevoz;

(a)   razširitve terminalov za pretovarjanje in po potrebi gradnje novih terminalov za kombinirani prevoz. Pred naložbami se izvede ocena učinka, katere namen je zagotoviti doseganje ciljev te direktive ter gospodarsko in okoljsko relevantnost teh naložb, pri čemer se ustrezno upoštevajo geografske in naravne omejitve ustreznega območja. Države članice prednost namenijo naložbam v razvoj novih tehnik pretovarjanja in terminalov za pretovarjanje, da bi odpravile ozka grla in zmanjšale zastoje.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  povečanja operativne učinkovitosti obstoječih terminalov.

(b)   povečanja operativne učinkovitosti obstoječih terminalov, ki omogoča vzpostavitev mreže terminalov v Uniji, da se zadosti povpraševanju po prevozu tovora, med drugim s podpiranjem vključevanja povezanih sistemov in avtomatizacije prevozov, naložb v digitalno logistiko, informacijske in komunikacijske tehnologije in pametne prometne sisteme.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice se bodo usklajevale s sosednjimi državami članicami in Komisijo ter zagotovile, da se ob izvajanju takšnih ukrepov prednostno zagotavlja uravnotežena in ustrezna geografska porazdelitev primernih objektov v Uniji – zlasti v jedrnem in celovitem omrežju TEN-T –, s čemer se zagotovi, da noben kraj v Uniji od takšnega terminala ni oddaljen dlje kot 150 km.

Države članice se bodo usklajevale s sosednjimi državami članicami, zlasti v okviru tesnega sodelovanja med pristojnimi organi, in Komisijo ter zagotovile, da se ob izvajanju takšnih ukrepov prednostno zagotavlja uravnotežena in ustrezna geografska porazdelitev terminalov za pretovarjanje po vsej Uniji– zlasti v jedrnem in celovitem omrežju TEN-T –, s čemer se zagotovi, da noben kraj v Uniji od takšnega terminala ni oddaljen dlje kot 150 km zračne razdalje. Države članice lahko odstopajo od pravila 150 km, če objekti niso gospodarsko pomembni ali zaradi zemljepisnih ali naravnih posebnosti območja. To odstopanje pristojni organ ustrezno utemelji.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko sprejmejo dodatne ukrepe, s katerimi izboljšajo konkurenčnost dejavnosti kombiniranega prevoza v primerjavi z enakovrednimi alternativnimi dejavnostmi prevoza po cesti.

Države članice do 31. decembra 2021 sprejmejo vsaj en dodatni gospodarski in zakonodajni ukrep, s katerim – tudi z uporabo tehnologije – izboljšajo konkurenčnost dejavnosti kombiniranega prevoza v primerjavi z enakovrednimi alternativnimi dejavnostmi prevoza po cesti, zlasti za skrajšanje časa in znižanje stroškov pretovarjanj.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je države članice bolj zavezati k opredelitvi politik in ukrepov za spodbujanje in razvoj kombiniranega prevoza, da bo ta učinkovitejši. Te politike in ukrepi bi morali biti gospodarski in zakonodajni in bi se morali izvajati s pomočjo uporabe tehnologije.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Takšni ukrepi se lahko nanašajo na kateri koli del kombiniranega prevoza, kot so cestni in necestni del, vključno z vozilom, ki se uporablja na tem delu, ali nakladalna enota ali pretovor.

Takšni ukrepi se lahko nanašajo na kateri koli del kombiniranega prevoza, kot so cestni in necestni del, vključno z vozilom, ki se uporablja na tem delu, ali nakladalna enota, pretovor ali usposabljanje delovne sile.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice do 31. decembra 2021 sprejmejo vsaj en dodatni ukrep za zmanjšanje vpliva tovornega prometa na okolje in javno zdravje, tako da na primer spodbudijo učinkovitosti vozil, uporabo alternativnih goriv in goriv, ki manj onesnažujejo zrak, uporabo energije iz obnovljivih virov, tudi na terminalih, ali učinkovitejšo uporabo prometnih omrežij z uveljavljanjem informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice Komisiji sporočijo ukrepe, sprejete na podlagi tega člena, ter njihove specifikacije.

6.  Države članice ocenijo učinek teh podpornih ukrepov in svoje potrebe vsaj vsake štiri leta ponovno ovrednotijo ter po potrebi ukrepe prilagodijo.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice ocenijo učinek takšnih podpornih ukrepov in svoje potrebe vsaj vsake štiri leta ponovno ovrednotijo ter po potrebi ukrepe prilagodijo.

7.  Države članice poročajo Komisiji v skladu s pogoji, določenimi v členu 5(1), o ukrepih, sprejetih na podlagi tega člena. Ukrepe podrobno opišejo, predstavijo rezultat njihovih učinkov ter obvestijo o morebitnih izvajanih ali načrtovanih popravnih ukrepih z natančnim časovnim razporedom.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 92/106/EGS

Člen 6 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Države članice zagotovijo, da je namen podpornih ukrepov za kombinirani prevoz zmanjšanje cestnega tovornega prometa in spodbujanje uporabe drugih načinov prevoza, kot so železnice, celinske plovne poti in prevoz po morju, s čimer zmanjšujejo onesnaževanje zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče na cestah, hrup in cestne zastoje.;

8.  Države članice zagotovijo, da je namen podpornih ukrepov za kombinirani prevoz zmanjšanje cestnega tovornega prometa in spodbujanje uporabe drugih načinov prevoza, kot so železnice, celinske plovne poti in prevoz po morju, vozila z nizkimi emisijami ali uporaba alternativnih goriv z manj emisijami, kot so biogoriva, električna energija iz obnovljivih virov, zemeljski plin ali vodikove gorivne celice, s čimer zmanjšujejo onesnaževanje zraka, emisije toplogrednih plinov, nesreče na cestah, hrup in cestne zastoje.

Obrazložitev

Ker je glavni cilj direktive zmanjšati emisije onesnaževal zraka, bi bilo treba zlasti v cestnem prometu spodbujati uporabo vozil z nižjimi emisijami in goriva, ki povzroča manj emisij. Nizkoogljična težka tovorna vozila imajo velik potencial za razogljičenje prometa.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 92/106/EGS

Člen 9a – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice imenujejo enega ali več pristojnih organov, ki zagotavljajo izvajanje te direktive in so glavna kontaktna točka za njeno izvajanje.

Države članice imenujejo pristojni organ, ki zagotavlja izvajanje te direktive in je glavna kontaktna točka za njeno izvajanje.

Obrazložitev

Za boljšo prepoznavnost kontaktne točke, zagotovitev skladnega izvajanja direktive, manjše podvajanje upravnih dejavnosti in lažje spremljanje izvajanja se je treba omejiti na en pristojni organ na državo članico.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 92/106/EGS

Člen 9a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice druge države članice in Komisijo uradno obvestijo o pristojnih organih iz prvega pododstavka.

Države članice druge države članice in Komisijo uradno obvestijo o pristojnem organu iz prvega pododstavka.

Obrazložitev

Za boljšo prepoznavnost kontaktne točke, zagotovitev skladnega izvajanja direktive, manjše podvajanje upravnih dejavnosti in lažje spremljanje izvajanja se je treba omejiti na en pristojni organ na državo članico.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 92/106/EGS

Člen 9a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da nacionalni pristojni organi sodelujejo s pristojnimi organi drugih držav članic. Države članice v ta namen zagotovijo, da si pristojni organi med seboj izmenjujejo vse informacije, ki so potrebne za uporabo te direktive. Pri izmenjavi informacij organ, ki informacije prejme, zagotovi enako raven zaupnosti kot organ, ki je informacije izdal.

2.  Države članice zagotovijo, da nacionalni pristojni organi sodelujejo med seboj, zlasti da bi izboljšali čezmejne povezave in zagotovili kontinuiteto in usklajenost naložb na obeh straneh meje. Države članice v ta namen zagotovijo, da si pristojni organi med seboj izmenjujejo vse informacije, ki so potrebne za uporabo te direktive. Pri izmenjavi informacij organ, ki informacije prejme, zagotovi enako raven zaupnosti kot organ, ki je informacije izdal.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

Referenčni dokumenti

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

29.11.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Michel Dantin

29.1.2018

Obravnava v odboru

19.3.2018

 

 

 

Datum sprejetja

17.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos)

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

53

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller

ECR

John Flack, Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI 

Zoltán Balczó

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

Referenčni dokumenti

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Datum predložitve EP

8.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Daniela Aiuto

11.12.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

1.2.2018

25.4.2018

9.7.2018

 

Datum sprejetja

9.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh, Krzysztof Hetman

Datum predložitve

19.7.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

2

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 23. avgust 2018Pravno obvestilo