Διαδικασία : 2018/0006(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0260/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0260/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0319

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 790kWORD 93k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Tom Vandenkendelaere

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0022/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0260/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου21 επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα ειδικά τους καθεστώτα για τις μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με κοινές διατάξεις και ενόψει πιο προωθημένης εναρμόνισης. Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις είναι παρωχημένες και δεν μειώνουν τον φόρτο συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι σχεδιάστηκαν για ένα κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που βασίζεται στη φορολόγηση στο κράτος μέλος καταγωγής.

(1)  Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου21 επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα ειδικά τους καθεστώτα για τις μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με κοινές διατάξεις και ενόψει πιο προωθημένης εναρμόνισης. Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις είναι παρωχημένες και δεν εκπληρώνουν τον στόχο τους για μείωση του φόρτου συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι σχεδιάστηκαν για ένα κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που βασίζεται στη φορολόγηση στο κράτος μέλος καταγωγής.

_________________

_________________

21 ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

21 ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ22, η Επιτροπή ανακοίνωσε ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων απλούστευσης για τις μικρές επιχειρήσεις, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στη διευκόλυνση της διαμόρφωσης φορολογικού περιβάλλοντος που θα είναι πρόσφορο για την ανάπτυξή τους και την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου. Αυτό συνεπάγεται την αναθεώρηση του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ23. Η αναθεώρηση του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο της δέσμης μεταρρυθμίσεων που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ.

(2)  Στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ22, η Επιτροπή ανακοίνωσε ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων απλούστευσης για τις μικρές επιχειρήσεις, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στη διευκόλυνση της διαμόρφωσης φορολογικού περιβάλλοντος που θα είναι πρόσφορο για την ανάπτυξή τους και την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου, καθώς και για την αύξηση της συμμόρφωσης όσον αφορά τον ΦΠΑ. Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ένωση δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς που λειτουργούν διασυνοριακά, όπως ο τομέας των κατασκευών, της επικοινωνίας, των υπηρεσιών εστίασης και της λιανικής πώλησης, και μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή απασχόλησης. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι αναγκαία η αναθεώρηση του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ23. Η αναθεώρηση του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο της δέσμης μεταρρυθμίσεων που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ.

_________________

_________________

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ – Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016) 148 final της 7.4.2016).

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ – Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016) 148 final της 7.4.2016).

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ – Η ώρα των αποφάσεων (COM(2017) 566 final της 4.10.2017).

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ – Η ώρα των αποφάσεων (COM(2017) 566 final της 4.10.2017).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η αναθεώρηση αυτού του ειδικού καθεστώτος συνδέεται στενά με την πρόταση της Επιτροπής που ορίζει τις αρχές για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ για τις μεταξύ επιχειρήσεων διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών με βάση τη φορολόγηση των διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών στο κράτος μέλος προορισμού24. Κατά τη μετάβαση του συστήματος ΦΠΑ προς τη φορολόγηση βάσει του τόπου προορισμού έχει διαπιστωθεί ότι διάφοροι ισχύοντες κανόνες δεν είναι κατάλληλοι για ένα σύστημα φορολόγησης βάσει του τόπου προορισμού.

(3)  Η αναθεώρηση αυτού του ειδικού καθεστώτος συνδέεται στενά με την πρόταση της Επιτροπής που ορίζει τις αρχές για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ για τις μεταξύ επιχειρήσεων διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών με βάση τη φορολόγηση των διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών στο κράτος μέλος προορισμού24. Κατά τη μετάβαση του συστήματος ΦΠΑ προς τη φορολόγηση βάσει του τόπου προορισμού έχει διαπιστωθεί ότι διάφοροι ισχύοντες κανόνες δεν είναι κατάλληλοι για ένα σύστημα φορολόγησης βάσει του τόπου προορισμού. Οι κυριότερες δυσκολίες που παρουσιάζει το αυξημένο διασυνοριακό εμπόριο για τις μικρές επιχειρήσεις ανακύπτουν λόγω των σύνθετων και διαφορετικών κανόνων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ σε όλη την Ένωση, καθώς και από το γεγονός ότι η εθνική απαλλαγή ΜΜΕ ωφελεί αποκλειστικά τις μικρές επιχειρήσεις στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένες.

_________________

_________________

24 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά ορισμένους κανόνες εναρμόνισης και απλούστευσης στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών (COM(2017) 569 final της 4.10.2017).

24 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά ορισμένους κανόνες εναρμόνισης και απλούστευσης στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών (COM(2017) 569 final της 4.10.2017).

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του δυσανάλογου φόρτου συμμόρφωσης με τον οποίο επιβαρύνονται οι μικρές επιχειρήσεις, τα μέτρα απλούστευσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, αλλά και για εκείνες που θεωρούνται μικρές από οικονομική άποψη. Για τους σκοπούς της απλούστευσης των κανόνων για τον ΦΠΑ, οι επιχειρήσεις θα θεωρούνται «μικρές» εάν ο κύκλος εργασιών τους τις κατατάσσει στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον γενικό ορισμό που προβλέπεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής25.

(4)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του δυσανάλογου φόρτου συμμόρφωσης με τον οποίο επιβαρύνονται οι μικρές επιχειρήσεις, τα μέτρα απλούστευσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, αλλά και για εκείνες που θεωρούνται μικρές από οικονομική άποψη. Η διαθεσιμότητα των εν λόγω μέτρων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων, είτε απαλλάσσονται είτε όχι, υποχρεούνται εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες συμβούλων ή εξωτερικών ειδικών που τις βοηθούν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον ΦΠΑ, γεγονός που προσθέτει μια οικονομική επιβάρυνση για τις εν λόγω επιχειρήσεις. Για τους σκοπούς της απλούστευσης των κανόνων για τον ΦΠΑ, οι επιχειρήσεις θα θεωρούνται «μικρές» εάν ο κύκλος εργασιών τους τις κατατάσσει στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον γενικό ορισμό που προβλέπεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής25.

_________________

_________________

25 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

25 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επωφελούνται από την απαλλαγή μόνο όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι μικρότερος του ορίου που εφαρμόζει το κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ. Κατά τον καθορισμό του ορίου τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τα όρια που προβλέπονται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ. Αυτοί οι κανόνες, η πλειονότητα των οποίων θεσπίστηκε το 1977, δεν είναι πλέον κατάλληλοι.

(6)  Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επωφελούνται από την απαλλαγή μόνο όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι μικρότερος του ορίου που εφαρμόζει το κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ. Κατά τον καθορισμό του ορίου τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τα όρια που προβλέπονται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ. Αυτοί οι κανόνες, η πλειονότητα των οποίων θεσπίστηκε το 1977, δεν είναι πλέον κατάλληλοι. Για λόγους ευελιξίας και για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να ορίζουν κατάλληλα κατώτατα όρια ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της οικονομίας τους, θα πρέπει να καθοριστούν μόνο ανώτατα όρια σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθορίσουν το οικείο εθνικό όριο απαλλαγής στο επίπεδο που αντανακλά καλύτερα τις οικονομικές και πολιτικές τους συνθήκες, με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Εν προκειμένω, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν το κράτος μέλος εφαρμόζει διαφορετικά όρια, αυτό θα πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

(8)  Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθορίσουν το οικείο εθνικό όριο απαλλαγής στο επίπεδο που αντανακλά καλύτερα τις οικονομικές και πολιτικές τους συνθήκες, με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Εν προκειμένω, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν το κράτος μέλος εφαρμόζει διαφορετικά όρια, αυτό θα πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Για να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο κατάλογος των εθνικών ορίων απαλλαγής θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος από όλες τις μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όταν εφαρμόζεται απαλλαγή, οι μικρές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της απαλλαγής, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πρόσβαση σε απλουστευμένες υποχρεώσεις εγγραφής σε μητρώο ΦΠΑ και τιμολόγησης, τήρησης λογιστικής και υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

(12)  Όταν εφαρμόζεται απαλλαγή, οι μικρές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της απαλλαγής, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πρόσβαση σε απλουστευμένες υποχρεώσεις εγγραφής σε μητρώο ΦΠΑ και τιμολόγησης, τήρησης λογιστικής και υποβολής δήλωσης ΦΠΑ. Για να αποφευχθεί η σύγχυση και η ανασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απλουστευμένη εγγραφή και λογιστική, όπου θα εξηγείται λεπτομερέστερα ποιες διαδικασίες θα πρέπει να απλουστευθούν και σε ποιο βαθμό. Έως τις ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η εν λόγω απλούστευση θα πρέπει να υποβληθεί σε αξιολόγηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να εξεταστεί κατά πόσο έχει προστιθέμενη αξία και πραγματικό θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της απαλλαγής που χορηγεί ένα κράτος μέλος σε επιχειρήσεις που δεν είναι εγκατεστημένες σε αυτό, είναι απαραίτητο να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση της πρόθεσής τους για χρήση της απαλλαγής. Αυτή η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνεται από τη μικρή επιχείρηση στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη. Στη συνέχεια, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει, με βάση τις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί για τον κύκλο εργασιών αυτής της επιχείρησης, να διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες στα υπόλοιπα οικεία κράτη μέλη.

(13)  Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της απαλλαγής που χορηγεί ένα κράτος μέλος σε επιχειρήσεις που δεν είναι εγκατεστημένες σε αυτό, είναι απαραίτητο να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση της πρόθεσής τους για χρήση της απαλλαγής. Αυτή η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω διαδικτυακής πύλης που θα δημιουργηθεί από την Επιτροπή. Στη συνέχεια, το κράτος μέλος εγκατάστασης θα πρέπει, με βάση τις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί για τον κύκλο εργασιών αυτής της επιχείρησης, να ενημερώνει τα υπόλοιπα οικεία κράτη μέλη. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώσουν το κράτος μέλος εγγραφής τους ότι επιθυμούν να επανέλθουν στο γενικό σύστημα ΦΠΑ.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να μειωθεί ο φόρτος συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων που δεν απαλλάσσονται, θα πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη να απλουστεύσουν την εγγραφή σε μητρώο ΦΠΑ και την τήρηση αρχείων ΦΠΑ, καθώς και να παρατείνουν τις φορολογικές περιόδους με στόχο την πρόβλεψη λιγότερο συχνής υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.

(15)  Για να μειωθεί ο φόρτος συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων που δεν απαλλάσσονται, θα πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη να απλουστεύσουν την εγγραφή σε μητρώο ΦΠΑ και την τήρηση αρχείων ΦΠΑ. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθεί, από την Επιτροπή, μια μονοαπευθυντική θυρίδα για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η μείωση του φόρτου συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί σε επαρκή βαθμό από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(17)  Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η μείωση του φόρτου συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί σε επαρκή βαθμό από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ωστόσο, οι έλεγχοι του ΦΠΑ που προκύπτουν από τις διαδικασίες συμμόρφωσης είναι αποτελεσματικά μέσα καταπολέμησης της φορολογικής απάτης. Επομένως, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ελάφρυνση των διαδικασιών για τις μικρές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 284 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πριν κάνει χρήση της απαλλαγής σε άλλα κράτη μέλη, η μικρή επιχείρηση ενημερώνει το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη.

Η Επιτροπή δημιουργεί μια διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας εγγράφονται οι μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση της απαλλαγής σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 284 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση που μικρή επιχείρηση κάνει χρήση της απαλλαγής σε άλλα κράτη μέλη εκτός από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη, το κράτος μέλος εγκατάστασης λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ακριβή δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης και του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός του κράτους μέλους από τη μικρή επιχείρηση, ενώ παράλληλα ενημερώνει τις φορολογικές αρχές των άλλων οικείων κρατών μελών στα οποία η μικρή επιχείρηση πραγματοποιεί παράδοση ή παροχή.

Στην περίπτωση που μικρή επιχείρηση κάνει χρήση της απαλλαγής σε άλλα κράτη μέλη εκτός από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη, το κράτος μέλος εγκατάστασης λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ακριβή δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης και του ετήσιου κύκλου εργασιών εντός του κράτους μέλους από τη μικρή επιχείρηση, ενώ παράλληλα ενημερώνει τις φορολογικές αρχές των άλλων οικείων κρατών μελών στα οποία η μικρή επιχείρηση πραγματοποιεί παράδοση ή παροχή. Επίσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έχουν επαρκή γνώση του καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων και των μετοχικών σχέσεων ή των σχέσεων ιδιοκτησίας τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι όντως μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 288 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια επόμενου ημερολογιακού έτους, ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός του κράτους μέλους μιας μικρής επιχείρησης υπερβεί το όριο απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1, η μικρή επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να επωφελείται από την απαλλαγή για το συγκεκριμένο έτος, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός του κράτους μέλους κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 κατά περισσότερο από 50 %.·

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια επόμενου ημερολογιακού έτους, ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός του κράτους μέλους μιας μικρής επιχείρησης υπερβεί το όριο απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1, η μικρή επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να επωφελείται από την απαλλαγή για δύο έτη επιπλέον, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός του κράτους μέλους κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων δύο ετών δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 κατά περισσότερο από 33 %.·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  τα άρθρα 291 έως 294 απαλείφονται·

(17)  τα άρθρα 291 και 292 απαλείφονται·

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 293 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(17α)  Στο άρθρο 293, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κάθε τετραετία από την έκδοση της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των εθνικών ρυθμίσεων, από σχετικές προτάσεις που αποσκοπούν στα ακόλουθα:1) βελτίωση του ειδικού καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων,2) προσαρμογή των εθνικών καθεστώτων σχετικά με τις ανωτέρω απαλλαγές και τις προοδευτικές μειώσεις του φόρου,3) προσαρμογή των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στοτμήμα 2.

 

«Κάθε τετραετία από την έκδοση της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των εθνικών ρυθμίσεων, από σχετικές προτάσεις που αποσκοπούν στα ακόλουθα:

 

i) βελτίωση του ειδικού καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων,

 

ii) προσαρμογή των εθνικών καθεστώτων σχετικά με τις ανωτέρω απαλλαγές και δυνατότητα εναρμόνισης των ορίων απαλλαγής σε όλη την Ένωση·

 

iii) προσαρμογή των ορίων που προβλέπονται στο τμήμα 2.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=EL)

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Το άρθρο 294 διαγράφεται·

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 294 ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 294ε

Άρθρο 294ε

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 250.

Τα κράτη μέλη εξαιρούν τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 250 ή επιτρέπουν σε αυτές τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις να υποβάλλουν απλουστευμένη δήλωση ΦΠΑ —η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: τον απαιτητό ΦΠΑ, τον εκπεστέο ΦΠΑ, το καθαρό ποσό ΦΠΑ (πληρωτέο ή εισπρακτέο), τη συνολική αξία των πράξεων εισροών και τη συνολική αξία των πράξεων εκροών— για την κάλυψη της περιόδου ενός ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, οι μικρές επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν την εφαρμογή της φορολογικής περιόδου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 252.

Όταν αυτή η επιλογή δεν χρησιμοποιείται, τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε αυτές τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις να υποβάλλουν απλουστευμένη δήλωση ΦΠΑ για την κάλυψη της περιόδου ενός ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, οι μικρές επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν την εφαρμογή της φορολογικής περιόδου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 252.

 

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 294 θ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, η φορολογική περίοδος που πρέπει να καλύπτεται σε μια δήλωση ΦΠΑ είναι η περίοδος ενός ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, οι μικρές επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν την εφαρμογή της φορολογικής περιόδου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 252.

διαγράφεται

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 294 θ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 294θ α

 

Η Επιτροπή δημιουργεί μια μονοαπευθυντική θυρίδα μέσω της οποίας οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ στα διάφορα κράτη μέλη στα οποία ασκούν δραστηριότητες. Το κράτος μέλος εγκατάστασης είναι υπεύθυνο για την είσπραξη του ΦΠΑ.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 294 ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 294ι

διαγράφεται

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 206, τα κράτη μέλη δεν ζητούν την πληρωμή προκαταβολών από τις μικρές επιχειρήσεις.

 

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

Στο άρθρο 31, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που αφορούν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών και οι μη εγκατεστημένοι υποκείμενοι στο φόρο που παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδίως όσες αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου τύπου πράξης, επιβεβαίωση με ηλεκτρονικά μέσα της εγκυρότητας του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ οιουδήποτε συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και του ονόματος και της διεύθυνσης που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17.

«1.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που αφορούν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών και οι μη εγκατεστημένοι υποκείμενοι στο φόρο που παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδίως όσες αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου τύπου πράξης, επιβεβαίωση με ηλεκτρονικά μέσα της εγκυρότητας του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ οιουδήποτε συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και του ονόματος και της διεύθυνσης που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17. Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ (VIES) περιλαμβάνει αναφορά κατά πόσον οι επιλέξιμες μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ ή όχι.»

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2022.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2020.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ελάφρυνση του βάρους στις ΜΜΕ όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ. Οι μικρές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αναλογικά υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης με το σύστημα ΦΠΑ απ’ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο όχι μόνο παραβιάζει την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά επίσης εμποδίζει την επιχειρηματικότητα. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την Ένωση με τη θέσπιση ορισμένων διοικητικών μέτρων απλούστευσης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο εισηγητής εξετάζει ορισμένες βελτιώσεις στα ακόλουθα τρία επίπεδα:

Πρώτον, η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις από ένα αποκλειστικά εθνικό καθεστώς σε ένα ευρύτερο πανευρωπαϊκό καθεστώς. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτό το καθεστώς θα πρέπει να εναρμονιστεί αναλόγως ώστε να μη στρεβλώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αρκετές τροπολογίες υποβλήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Ο εισηγητής επιδιώκει την εναρμόνιση του ορίου για απαλλαγές από τον ΦΠΑ καθορίζοντας τόσο ένα ανώτατο, όσο και ένα κατώτατο όριο. Επίσης, έχει ως στόχο να καταστήσει υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να μην απαιτούν τη δήλωση ΦΠΑ για επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Επιπλέον, προτείνει τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας θα πρέπει να εγγράφονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση της απαλλαγής του ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος.

Δεύτερον, ο εισηγητής αποσκοπεί στην επιβολή πραγματικών διοικητικών απλοποιήσεων για τις ΜΜΕ.

Επιπροσθέτως των προτεινόμενων μέτρων απλούστευσης, ζητεί επίσης να δημιουργηθεί μια μονοαπευθυντική θυρίδα για τις δηλώσεις ΦΠΑ. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις ΜΜΕ όταν δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο είναι η γλώσσα. Ως εκ τούτου, η συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ, από διαφορετικά κράτη μέλη, μέσω μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική απλούστευση για τις μικρές επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά, η προτεινόμενη ετήσια δήλωση ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις δεν συνεπάγεται πραγματική απλούστευση για τις ΜΜΕ. Ακόμη και αν το μέτρο αυτό ακούγεται ελκυστικό, στην πραγματικότητα, θα είχε πολύ αρνητικές συνέπειες. Οι ετήσιες δηλώσεις ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις θα αυξήσουν σημαντικά τις πτωχεύσεις. Οι μικροί επιχειρηματίες ζητούν επίσης συχνές επικαιροποιήσεις όσον αφορά την τήρηση της λογιστικής και οικονομικής τους κατάστασης. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής ζητεί να διαγραφεί το μέτρο αυτό.

Τρίτον, ο εισηγητής πιστεύει ότι ο φάκελος αυτός πρέπει να αντιμετωπίζεται χωριστά από τους υπόλοιπους φακέλους στον τομέα του ΦΠΑ. Μέτρα απλούστευσης του ΦΠΑ για τις ΜΜΕ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ταχύτερα από το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας πρότασης θα μπορούσε να επισπευσθεί.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

5.2.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

8.2.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso

Ημερομηνία κατάθεσης

16.7.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου