Menettely : 2018/0006(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0260/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0260/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/09/2018 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0319

MIETINTÖ     *
PDF 511kWORD 91k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta

(COM(2018)0021 – C8‑0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Tom Vandenkendelaere

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta

(COM(2018)0021 – C8‑0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0021),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0022/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0260/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY21 säädetään, että jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa pienyritysten erityisjärjestelmiään yhteisten säännösten mukaisesti ja pyrkien laajempaan yhdenmukaisuuteen. Kyseiset säännökset ovat kuitenkin vanhentuneita, eikä niillä vähennetä pienyrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvaa rasitusta, koska ne on laadittu yhteistä arvonlisäverojärjestelmää varten, joka perustuu verotukseen alkuperäjäsenvaltiossa.

(1)  Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY21 säädetään, että jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa pienyritysten erityisjärjestelmiään yhteisten säännösten mukaisesti ja pyrkien laajempaan yhdenmukaisuuteen. Kyseiset säännökset ovat kuitenkin vanhentuneita eivätkä ne täytä tavoitettaan vähentää pienyrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvaa rasitusta, koska ne on laadittu yhteistä arvonlisäverojärjestelmää varten, joka perustuu verotukseen alkuperäjäsenvaltiossa.

_________________

_________________

21 EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

21 EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Komissio ilmoitti arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan22 kattavasta pienyrityksiä koskevasta yksinkertaistamispaketista, jolla pyritään vähentämään pienyritysten hallinnollista rasitusta ja luomaan verotusympäristö, jolla edistetään pienyritysten kasvua ja rajatylittävän kaupan kehitystä. Tämä edellyttäisi pienyritysten erityisjärjestelmän uudelleentarkastelua, kuten arvonlisäveroa koskevan toimintasuunnitelman jatkotoimista annetussa tiedonannossa23 todetaan. Sen vuoksi pienyritysten erityisjärjestelmän uudelleentarkastelu on tärkeä osa arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassa esitettyä uudistuspakettia.

(2)  Komissio ilmoitti arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan22 kattavasta pienyrityksiä koskevasta yksinkertaistamispaketista, jolla pyritään vähentämään pienyritysten hallinnollista rasitusta ja luomaan verotusympäristö, jolla edistetään pienyritysten kasvua ja rajatylittävän kaupan kehitystä sekä alv-säännösten noudattamista. Unionin pienyritykset ovat erityisen aktiivisia tietyillä rajat ylittävästi toimivilla aloilla, kuten rakennusteollisuudessa, viestinnässä, elintarvikealan palveluissa ja vähittäiskaupassa, ja ne voivat luoda merkittävästi työllisyyttä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan pienyritysten erityisjärjestelmän uudelleentarkastelua, kuten arvonlisäveroa koskevan toimintasuunnitelman jatkotoimista annetussa tiedonannossa23 todetaan. Sen vuoksi pienyritysten erityisjärjestelmän uudelleentarkastelu on tärkeä osa arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassa esitettyä uudistuspakettia.

_________________

_________________

22 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta – Kohti EU: n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

22 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta – Kohti EU: n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

23 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle alv-toimintasuunnitelman jatkotoimista – Kohti yhtenäistä EU: n alv-aluetta – Tekojen aika (COM(2017) 566 final, 4.10.2017).

23 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle alv-toimintasuunnitelman jatkotoimista – Kohti yhtenäistä EU: n alv-aluetta – Tekojen aika (COM(2017) 566 final, 4.10.2017).

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tämän erityisjärjestelmän uudelleentarkastelu liittyy läheisesti komission ehdotukseen, jossa vahvistetaan periaatteet, jotka koskevat yritystenväliseen rajatylittävään kauppaan jäsenvaltioiden välillä sovellettavaa lopullista arvonlisäverojärjestelmää, joka perustuu rajatylittävien tavaroiden luovutusten verotukseen määräjäsenvaltiossa24. Kun arvonlisäverojärjestelmässä ollaan siirtymässä määräpaikkaan perustuvaan verotukseen, on todettu, että tietyt nykyiset säännöt eivät sovellu määräpaikkaan perustuvaan verojärjestelmään.

(3)  Tämän erityisjärjestelmän uudelleentarkastelu liittyy läheisesti komission ehdotukseen, jossa vahvistetaan periaatteet, jotka koskevat yritystenväliseen rajatylittävään kauppaan jäsenvaltioiden välillä sovellettavaa lopullista arvonlisäverojärjestelmää, joka perustuu rajatylittävien tavaroiden luovutusten verotukseen määräjäsenvaltiossa24. Kun arvonlisäverojärjestelmässä ollaan siirtymässä määräpaikkaan perustuvaan verotukseen, on todettu, että tietyt nykyiset säännöt eivät sovellu määräpaikkaan perustuvaan verojärjestelmään. Suurimpina esteinä pienyritysten rajat ylittävän kaupan lisäämiselle ovat arvonlisäveroa koskevat monimutkaiset ja vaihtelevat säännöt unionissa. Esteenä on myös se, että kansallinen pk-yrityksiä koskeva vapautus hyödyttää pienyrityksiä vain siinä jäsenvaltiossa, johon ne ovat sijoittautuneet.

_________________

_________________

24 Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten (COM(2017) 569 final, 4.10.2017).

24 Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten (COM(2017) 569 final, 4.10.2017).

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta pienyrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvaan kohtuuttomaan rasitukseen voidaan puuttua, yksinkertaistamistoimenpiteiden olisi oltava paitsi nykyisten sääntöjen perusteella verosta vapautettujen pienyritysten myös sellaisten yritysten saatavilla, joita pidetään talouden kannalta tarkasteltuna pieninä. Arvonlisäverosääntöjen yksinkertaistamiseksi yrityksiä olisi pidettävä pieninä, jos niiden liikevaihto on komission suosituksessa 2003/361/EY25 mikroyrityksille vahvistetun yleisen määritelmän mukainen.

(4)  Jotta pienyrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvaan kohtuuttomaan rasitukseen voidaan puuttua, yksinkertaistamistoimenpiteiden olisi oltava paitsi nykyisten sääntöjen perusteella verosta vapautettujen pienyritysten myös sellaisten yritysten saatavilla, joita pidetään talouden kannalta tarkasteltuna pieninä. Tällaisten toimien saatavilla olo on erityisen merkittävää, koska suurin osa pienyrityksistä joutuu käytännössä käyttämään arvonlisäverovelvoitteidensa täyttämisessä auttavien neuvonantajien tai ulkopuolisten konsulttien palveluita riippumatta siitä, onko pienyrityksillä vapautus vai ei, mikä lisää näille yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Arvonlisäverosääntöjen yksinkertaistamiseksi yrityksiä olisi pidettävä pieninä, jos niiden liikevaihto on komission suosituksessa 2003/361/EY25 mikroyrityksille vahvistetun yleisen määritelmän mukainen.

_________________

_________________

25 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Pienyritykset voivat hyötyä verovapautuksesta vain, jos niiden vuosittainen liikevaihto alittaa sen jäsenvaltion soveltaman raja-arvon, jossa arvonlisävero on maksettava. Jäsenvaltioiden on raja-arvoaan määrittäessään noudatettava direktiivissä 2006/112/EY säädettyjä, raja-arvoja koskevia säännöksiä. Kyseiset säännöt, joista useimmat on otettu käyttöön vuonna 1977, eivät ole enää sopivia.

(6)  Pienyritykset voivat hyötyä verovapautuksesta vain, jos niiden vuosittainen liikevaihto alittaa sen jäsenvaltion soveltaman raja-arvon, jossa arvonlisävero on maksettava. Jäsenvaltioiden on raja-arvoaan määrittäessään noudatettava direktiivissä 2006/112/EY säädettyjä, raja-arvoja koskevia säännöksiä. Kyseiset säännöt, joista useimmat on otettu käyttöön vuonna 1977, eivät ole enää sopivia. Unionin tasolla olisi asetettava vain ylärajat joustavuuden vuoksi sekä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot voivat asettaa asianmukaisia alempia rajoja suhteessa taloutensa kokoon ja tarpeisiin.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jäsenvaltioiden olisi voitava itse määrittää verovapautusta koskeva kansallinen raja-arvo tasolle, joka parhaiten vastaa niiden taloudellisia ja poliittisia olosuhteita, noudattaen tässä direktiivissä raja-arvolle säädettyä ylärajaa. Tässä yhteydessä olisi täsmennettävä, että jos jäsenvaltiot soveltavat eri raja-arvoja, tämän olisi perustuttava objektiivisiin perusteisiin.

(8)  Jäsenvaltioiden olisi voitava itse määrittää verovapautusta koskeva kansallinen raja-arvo tasolle, joka parhaiten vastaa niiden taloudellisia ja poliittisia olosuhteita, noudattaen tässä direktiivissä raja-arvolle säädettyä ylärajaa. Tässä yhteydessä olisi täsmennettävä, että jos jäsenvaltiot soveltavat eri raja-arvoja, tämän olisi perustuttava objektiivisiin perusteisiin. Rajat ylittävän liiketoiminnan edistämiseksi luettelon vapautuksen kansallisista raja-arvoista olisi oltava helposti kaikkien sellaisten pienyritysten saatavilla, jotka haluavat toimia useissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jos verovapautusta sovelletaan, sitä hyödyntävillä pienyrityksillä olisi vähintään oltava mahdollisuus soveltaa yksinkertaistettuja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröintiä, laskutusta, kirjanpitoa ja raportointia koskevia velvoitteita.

(12)  Jos verovapautusta sovelletaan, sitä hyödyntävillä pienyrityksillä olisi vähintään oltava mahdollisuus soveltaa yksinkertaistettuja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröintiä, laskutusta, kirjanpitoa ja raportointia koskevia velvoitteita. Sekaannusten ja oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi jäsenvaltioissa komission olisi laadittava rekisteröintiä ja kirjanpitoa koskevat suuntaviivat, joilla selvitetään yksityiskohtaisemmin, mitä menettelyjä olisi yksinkertaistettava ja missä määrin. Komission ja jäsenvaltioiden olisi viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] arvioitava yksinkertaistamista sen selvittämiseksi, tuoko se lisäarvoa ja onko sillä todellinen myönteinen vaikutus yrityksiin ja kuluttajiin.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Lisäksi sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion yrityksille, jotka eivät ole sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon, myöntämän verovapautuksen edellytykset täyttyvät, on tarpeen vaatia yrityksiltä ennakkoilmoitusta niiden aikomuksesta käyttää verovapautusta. Pienyrityksen olisi tehtävä tällainen ilmoitus jäsenvaltiolle, johon se on sijoittautunut. Kyseisen jäsenvaltion olisi sen jälkeen ilmoitettava kyseisen yrityksen toimittamien tietojen perusteella tiedot kyseisen yrityksen liikevaihdosta muille asianomaisille jäsenvaltioille.

(13)  Lisäksi sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion yrityksille, jotka eivät ole sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon, myöntämän verovapautuksen edellytykset täyttyvät, on tarpeen vaatia yrityksiltä ennakkoilmoitusta niiden aikomuksesta käyttää verovapautusta. Tällainen ilmoitus olisi tehtävä käyttäen verkkoportaalia, jonka komissio perustaa. Sijoittautumisjäsenvaltion olisi sen jälkeen ilmoitettava kyseisen yrityksen toimittamien tietojen perusteella tiedot kyseisen yrityksen liikevaihdosta muille asianomaisille jäsenvaltioille. Pienyritykset voivat milloin tahansa ilmoittaa rekisteröintijäsenvaltiolleen halustaan palata yleiseen arvonlisäverojärjestelmään.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jotta voitaisiin vähentää niille pienyrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvaa rasitusta, joihin ei sovelleta verovapautusta, jäsenvaltioiden olisi yksinkertaistettava arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröintiä ja tietojen kirjaamista ja säilyttämistä sekä pidennettävä verokausia, jotta arvonlisäveroilmoituksia tarvitsisi tehdä harvemmin.

(15)  Jotta voitaisiin vähentää niille pienyrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvaa rasitusta, joihin ei sovelleta verovapautusta, jäsenvaltioiden olisi yksinkertaistettava arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröintiä ja tietojen kirjaamista ja säilyttämistä. Lisäksi komission olisi perustettava keskitetty palvelupiste arvonlisäveroilmoitusten tekemistä varten eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tämän direktiivin tavoitteena on keventää pienyrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvaa rasitusta. Jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa tätä riittävällä tavalla, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(17)  Tämän direktiivin tavoitteena on keventää pienyrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvaa rasitusta. Jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa tätä riittävällä tavalla, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Sääntöjen noudattamiseen liittyvillä menettelyillä käyttöön otettu arvonlisäveron valvonta on joka tapauksessa hyvä väline petosten torjuntaan. Siksi olisi korostettava, että pienyrityksiä koskevien menettelyjen keventäminen ei saa tapahtua alv-petosten torjunnan kustannuksella.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

284 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ennen kuin pienyritys hyödyntää verovapautusta muissa jäsenvaltioissa, sen on ilmoitettava siitä jäsenvaltiolle, johon se on sijoittautunut.

Komissio perustaa verkkoportaalin, jonka kautta sellaisten pienyritysten, jotka haluavat hyödyntää verovapautusta jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on rekisteröidyttävä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

284 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos pienyritys hyödyntää verovapautusta muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, johon se on sijoittautunut, sijoittautumisjäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pienyritys ilmoittaa paikkansapitävästi vuosittaisen liikevaihtonsa unionissa ja vuosittaisen liikevaihtonsa jäsenvaltiossa, ja sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava asiasta niiden muiden asianomaisten jäsenvaltioiden veroviranomaisille, joissa pienyritys suorittaa palvelujen suorituksia tai tavaroiden luovutuksia.”;

Jos pienyritys hyödyntää verovapautusta muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, johon se on sijoittautunut, sijoittautumisjäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pienyritys ilmoittaa paikkansapitävästi vuosittaisen liikevaihtonsa unionissa ja vuosittaisen liikevaihtonsa jäsenvaltiossa, ja sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava asiasta niiden muiden asianomaisten jäsenvaltioiden veroviranomaisille, joissa pienyritys suorittaa palvelujen suorituksia tai tavaroiden luovutuksia. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että niillä on riittävät tiedot pienyritysten asemasta ja niiden osakkeenomistaja- ja omistussuhteista, jotta voidaan varmistaa yritysten todella olevan pienyrityksiä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

288 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos pienyrityksen vuosittainen liikevaihto jäsenvaltiossa ylittää jonakin myöhempänä kalenterivuonna 284 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun verovapautuksen raja-arvon, pienyrityksen on edelleen voitava hyödyntää kyseistä vuotta koskevaa verovapautusta edellyttäen, että pienyrityksen vuosittainen liikevaihto jäsenvaltiossa kyseisenä vuonna ei ylitä 284 artiklan 1 kohdassa vahvistettua raja-arvoa yli 50 prosentilla.”;

Jos pienyrityksen vuosittainen liikevaihto jäsenvaltiossa ylittää jonakin myöhempänä kalenterivuonna 284 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun verovapautuksen raja-arvon, pienyrityksen on edelleen voitava hyödyntää kahta lisävuotta koskevaa verovapautusta edellyttäen, että pienyrityksen vuosittainen liikevaihto jäsenvaltiossa kyseisinä kahtena vuonna ei ylitä 284 artiklan 1 kohdassa vahvistettua raja-arvoa yli 33 prosentilla.”;

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

17)  kumotaan 291–294 artikla;

17)  poistetaan 291 ja 292 artikla;

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

293 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

17 a)  Korvataan 293 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Tämän direktiivin antamisesta alkaen joka neljäs vuosi komissio antaa jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella kertomuksen neuvostolle tämän luvun säännösten soveltamisesta, ja ottaen huomioon tarpeen lähentää kansallisia säännöksiä, liittää tarvittaessa kertomukseensa ehdotuksia seuraavilta aloilta:1) pienten yritysten erityisjärjestelmän parantamisesta;2) kansallisten järjestelmien mukauttamisesta vapautusten ja asteittaisten verohelpotusten osalta;3) edellä 2 jaksossa säädettyjen raja-arvojen mukauttamisesta.

Tämän direktiivin antamisesta alkaen joka neljäs vuosi komissio antaa jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän luvun säännösten soveltamisesta, ja ottaen huomioon tarpeen lähentää kansallisia säännöksiä, liittää tarvittaessa kertomukseensa ehdotuksia seuraavilta aloilta:

 

i) pienyritysten erityisjärjestelmän parantaminen;

 

ii) kansallisten järjestelmien mukauttaminen vapautusten osalta ja mahdollisuus yhdenmukaistaa vapautusten raja-arvoja koko unionissa;

 

iii) edellä 2 jaksossa säädettyjen raja-arvojen mukauttaminen.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=FI)

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 b)  Poistetaan 294 artikla;

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

294 e artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

294 e artikla

294 e artikla

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa verosta vapautetut pienyritykset 250 artiklassa säädetystä velvollisuudesta antaa arvonlisäveroilmoitus.

Jäsenvaltioiden on vapautettava verosta vapautetut pienyritykset 250 artiklassa säädetystä velvollisuudesta antaa arvonlisäveroilmoitus, tai niiden on sallittava, että verosta vapautetut pienyritykset esittävät 250 artiklassa tarkoitetun yksinkertaistetun arvonlisäveroilmoituksen, joka sisältää ainakin seuraavat tiedot: kannettava arvonlisävero, vähennettävä arvonlisävero, arvonlisäveron (maksettavan tai saatavan) nettosumma, ostotapahtumien kokonaisarvo ja myyntitapahtumien kokonaisarvo kalenterivuoden pituiselta kaudelta. Pienyritykset voivat kuitenkin valita 252 artiklan mukaisesti vahvistetun verokauden soveltamisen.

Jos tätä vaihtoehtoa ei käytetä, jäsenvaltioiden on sallittava, että tällaiset pienyritykset antavat yksinkertaistetun arvonlisäveroilmoituksen, joka kattaa kalenterivuoden pituisen kauden. Pienyritykset voivat kuitenkin valita 252 artiklan mukaisesti vahvistetun verokauden soveltamisen.

 

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

294 i artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Pienyritysten arvonlisäveroilmoituksen on katettava kalenterivuoden pituinen verokausi. Pienyritykset voivat kuitenkin valita 252 artiklan mukaisesti vahvistetun verokauden soveltamisen.

Poistetaan.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

294 i a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

294 i a artikla

 

Komissio perustaa keskitetyn palvelupisteen, jonka avulla pienyritykset voivat tehdä arvonlisäveroilmoituksia eri jäsenvaltioissa, joissa ne toimivat. Arvonlisäveron kantamisesta vastaa sijoittautumisjäsenvaltio.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

294 j artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

294 j artikla

Poistetaan.

Sen estämättä, mitä 206 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot eivät saa vaatia pienyrityksiä suorittamaan ennakkomaksuja.”;

 

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 a artikla (uusi)

Asetus (EU) N:o 904/2010

31 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Muutetaan asetus (EU) N:o 904/2010 seuraavasti:

 

Korvataan 31 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että henkilöillä, joita yhteisönsisäiset tavaroiden luovutukset tai palvelujen suoritukset koskevat, sekä sijoittautumattomilla verovelvollisilla, jotka suorittavat televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja ja sähköisesti suoritettavia palveluja, erityisesti niitä, joita tarkoitetaan direktiivin 2006/112/EY liitteessä II, on oikeus saada tällaisia liiketoimia varten vahvistus sähköisesti kenen tahansa tietyn henkilön arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta sekä siihen liittyvästä nimestä ja osoitteesta. Näiden tietojen on oltava yhdenmukaiset 17 artiklassa tarkoitettujen samojen tietojen kanssa.

”1.  Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että henkilöillä, joita yhteisönsisäiset tavaroiden luovutukset tai palvelujen suoritukset koskevat, sekä sijoittautumattomilla verovelvollisilla, jotka suorittavat televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja ja sähköisesti suoritettavia palveluja, erityisesti niitä, joita tarkoitetaan direktiivin 2006/112/EY liitteessä II, on oikeus saada tällaisia liiketoimia varten vahvistus sähköisesti kenen tahansa tietyn henkilön arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta sekä siihen liittyvästä nimestä ja osoitteesta. Näiden tietojen on oltava yhdenmukaiset 17 artiklassa tarkoitettujen samojen tietojen kanssa. ALV-tietojen vaihtojärjestelmään (VIES) on sisällyttävä tieto siitä, käyttävätkö siihen oikeutetut pienyritykset alv-vapautusta vai eivät.”

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2022.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2020.


PERUSTELUT

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta, jonka avulla vähennetään alv-säännösten noudattamisesta pk-yrityksille aiheutuvaa rasitetta. Pienet yritykset maksavat alv-säännösten noudattamisesta suhteellisesti korkeamman hinnan kuin suuret yritykset, mikä paitsi loukkaa oikeudenmukaisen verotuksen periaatetta myös haittaa yrittäjyyttä. Tällä ehdotuksella pyritään edistämään yrittäjyyttä koko unionissa ottamalla käyttöön joitakin hallinnollisia yksinkertaistamistoimia pienyrityksille.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi esittelijä esittää joitakin parannuksia seuraavilla kolmella alalla:

Ensinnäkin ehdotuksella pyritään laajentamaan pienyrityksiä koskevaa alv-vapautusta niin, että siitä tulee pelkästään kansallisen järjestelyn asemesta laajemmin koko unionin kattava. Siksi esittelijä katsoo, että menettelyä olisi yhdenmukaistettava vastaavasti sisämarkkinoiden toiminnan vääristymisen välttämiseksi. On esitetty lukuisia tätä kysymystä koskevia tarkistuksia. Esittelijä pyrkii yhdenmukaistamaan alv-vapautuksen kynnystä asettamalla sille ylä- ja alarajan. Esittelijän tarkoituksena on myös sen tekeminen pakolliseksi, että jäsenvaltiot eivät vaadi alv-ilmoitusta alv-vapautuksen saaneilta yrityksiltä. Lisäksi esittelijä ehdottaa sellaisen verkkoportaalin perustamista, jonka avulla yritysten, jotka haluavat hyödyntää alv-vapautusta jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on rekisteröidyttävä.

Toiseksi esittelijä pyrkii saamaan aikaan todellista hallinnollista yksinkertaistamista pk-yritysten kannalta.

Ehdotettujen yksinkertaistamistoimien ohella esittelijä kehottaa myös perustamaan alv-ilmoituksille keskitetyn palvelupisteen. Pk-yritysten suurimpana esteenä rajat ylittävässä toiminnassa on kieli. Siksi alv-ilmoitusten tekeminen eri jäsenvaltioista keskitetyn palvelupisteen avulla voisi olla merkittävä yksinkertaisuutta lisäävä toimi pienyritysten kannalta.

Toisaalta ehdotettu pienyritysten vuotuinen alv-ilmoitus ei juuri yksinkertaistaisi pk-yritysten tilannetta käytännössä. Vaikka se kuulostaakin houkuttelevalta, sillä olisi todellisuudessa liikaa kielteisiä sivuvaikutuksia. Pienyritysten vuotuiset alv-ilmoitukset lisäisivät konkursseja merkittävästi. Myös pienyritykset itse pyytävät säännöllisiä kirjanpito- ja rahoitustilannettaan koskevia päivityksiä. Siksi esittelijä pyytää tämän toimenpiteen poistamista.

Kolmanneksi esittelijä katsoo, että tätä kysymystä olisi käsiteltävä erillään muista alv-kysymyksistä. Arvonlisäveroa pienyritysten kannalta yksinkertaistavia toimia voitaisiin toteuttaa nopeammin kuin lopullinen alv-järjestelmä. Yrittäjyyttä on tuettava viipymättä. Siksi tämän ehdotuksen täytäntöönpanoa voitaisiin aikaistaa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

5.2.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

8.2.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

4

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pilar Ayuso

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.7.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 29. elokuuta 2018Oikeudellinen huomautus