Eljárás : 2018/0006(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0260/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0260/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 11/09/2018 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0319

JELENTÉS     *
PDF 528kWORD 84k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Tom Vandenkendelaere

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0021),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0022/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0260/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2006/112/EK tanácsi irányelv21 lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy – a közös rendelkezéseknek megfelelően és a szorosabb összehangolás szem előtt tartásával – továbbra is alkalmazhassák a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozásaikat. A szóban forgó rendelkezések azonban mára elavulttá váltak, és nem csökkentik a kisvállalkozások megfelelési terheit, mivel kidolgozásukra a származási hely szerinti tagállamban történő adóztatáson alapuló közös hozzáadottértékadó-rendszer létrehozása céljából került sor.

(1)  A 2006/112/EK tanácsi irányelv21 lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy – a közös rendelkezéseknek megfelelően és a szorosabb összehangolás szem előtt tartásával – továbbra is alkalmazhassák a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozásaikat. A szóban forgó rendelkezések azonban mára elavulttá váltak, és nem teljesítik a céljukat, a kisvállalkozások megfelelési terheinek csökkentését, mivel kidolgozásukra a származási hely szerinti tagállamban történő adóztatáson alapuló közös hozzáadottértékadó-rendszer létrehozása céljából került sor.

_________________

_________________

21 HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

21 HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A héára vonatkozó cselekvési tervében22 a Bizottság bejelentette, hogy szándékában áll kidolgozni egy, a kisvállalkozások javát szolgáló, átfogó egyszerűsítési csomagot, amelynek célja e vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése és egy olyan adózási környezet létrejöttének előmozdítása, amely elősegíti a növekedésüket és a határokon átnyúló kereskedelem fejlődését. Ez szükségessé tenné a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozásnak az említett cselekvési terv nyomon követéséről szóló közleményben23 felvázolt felülvizsgálatát. Következésképpen a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás felülvizsgálata fontos elemét képezi a héára vonatkozó cselekvési tervben ismertetett reformcsomagnak.

(2)  A héára vonatkozó cselekvési tervében a Bizottság bejelentette, hogy szándékában áll kidolgozni egy, a kisvállalkozások javát szolgáló, átfogó egyszerűsítési csomagot, amelynek célja e vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése és egy olyan adózási környezet létrejöttének előmozdítása, amely elősegíti a növekedésüket és a határokon átnyúló kereskedelem fejlődését, valamint növeli a héaszabályoknak való megfelelést. Az Unióban működő kisvállalkozások különösen aktívak a határokon átnyúló jellegű egyes ágazatokban, például az építőiparban, a hírközlésben, az élelmiszeriparban és a kiskereskedelemben, és fontos foglalkoztatási forrást jelenthetnek. E célok elérése érdekében szükséges a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozásnak az említett cselekvési terv nyomon követéséről szóló közleményben23 felvázolt felülvizsgálata. Következésképpen a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás felülvizsgálata fontos elemét képezi a héára vonatkozó cselekvési tervben ismertetett reformcsomagnak.

_________________

_________________

22 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak egy, a héára vonatkozó cselekvési tervről – Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek (COM(2016) 148 final, 2016.4.7.).

22 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak egy, a héára vonatkozó cselekvési tervről – Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek (COM(2016) 148 final, 2016.4.7.).

23 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az „Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek” című, a héára vonatkozó cselekvési terv nyomon követéséről (COM(2017) 566 final, 2017.10.4.).

23 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az „Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek” című, a héára vonatkozó cselekvési terv nyomon követéséről (COM(2017) 566 final, 2017.10.4.).

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E különös szabályozás felülvizsgálata szorosan kapcsolódik a Bizottság azon javaslatához, amely meghatározza egy olyan, a határokon átnyúló, vállalkozások közötti kereskedelem tagállamok közötti lebonyolítására alkalmazandó, végleges héarendszer elveit, amely a határokon átnyúló termékértékesítésnek a rendeltetési hely szerinti tagállamban történő adóztatásán alapulna24. A héarendszernek a rendeltetési hely szerinti adóztatás felé történő elmozdulása kapcsán megállapítást nyert, hogy számos jelenlegi szabály nem alkalmazható a rendeltetési hely szerinti adóztatásra.

(3)  E különös szabályozás felülvizsgálata szorosan kapcsolódik a Bizottság azon javaslatához, amely meghatározza egy olyan, a határokon átnyúló, vállalkozások közötti kereskedelem tagállamok közötti lebonyolítására alkalmazandó, végleges héarendszer elveit, amely a határokon átnyúló termékértékesítésnek a rendeltetési hely szerinti tagállamban történő adóztatásán alapulna24. A héarendszernek a rendeltetési hely szerinti adóztatás felé történő elmozdulása kapcsán megállapítást nyert, hogy számos jelenlegi szabály nem alkalmazható a rendeltetési hely szerinti adóztatásra. A kisvállalkozások határokon átnyúló kereskedelmének fő nehézségei az Unió-szerte a héára vonatkozó összetett és sokrétű szabályokból, valamint azon tényből fakadnak, hogy a kkv-kre vonatkozó nemzeti mentességet a kisvállalkozások csak a letelepedési hely szerinti tagállamban élvezik.

_________________

_________________

24 A Tanács irányelve a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról, valamint a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó végleges rendszer bevezetéséről (COM(2017) 569 final, 2017.10.4.).

24 A Tanács irányelve a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról, valamint a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó végleges rendszer bevezetéséről (COM(2017)0569, 2017.10.4.).

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kivállalkozásokra nehezedő, aránytalanul nagy megfelelési terhek problémájának orvoslása érdekében indokolt előírni, hogy az egyszerűsítési intézkedések ne csupán a jelenleg hatályos szabályok alapján mentességet élvező vállalkozások számára álljanak rendelkezésre, hanem a gazdasági szempontból kicsinek minősülő vállalkozások számára is. A héaszabályok egyszerűsítése céljából a vállalkozások akkor minősülnének „kicsinek”, ha árbevételük alapján a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban25 szereplő általános fogalommeghatározás értelmében vett mikrovállalkozások közé tartoznak.

(4)  A kivállalkozásokra nehezedő, aránytalanul nagy megfelelési terhek problémájának orvoslása érdekében indokolt előírni, hogy az egyszerűsítési intézkedések ne csupán a jelenleg hatályos szabályok alapján mentességet élvező vállalkozások számára álljanak rendelkezésre, hanem a gazdasági szempontból kicsinek minősülő vállalkozások számára is. Az ilyen intézkedések rendelkezésre állása különösen fontos, mivel a kisvállalkozások többsége, akár rendelkezik mentesítéssel, akár nem, de facto köteles igénybe venni olyan tanácsadók vagy külső tanácsadó cégek szolgáltatásait, amelyek segítenek a héakötelezettségeik teljesítésében, ami pénzügyi terhet ró a kisvállalkozásokra. A héaszabályok egyszerűsítése céljából a vállalkozások akkor minősülnének „kicsinek”, ha árbevételük alapján a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban25 szereplő általános fogalommeghatározás értelmében vett mikrovállalkozások közé tartoznak.

_________________

_________________

25 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

25 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A kisvállalkozások csak akkor részesülhetnek a mentességben, ha éves árbevételük alacsonyabb az azon tagállam által alkalmazott értékhatárnál, amelyben a héát meg kell fizetni. Értékhatáraik meghatározásakor a tagállamoknak be kell tartaniuk a 2006/112/EK irányelvben az értékhatárokra vonatkozóan megállapított szabályokat. E szabályok – amelyek többsége 1977-ben lépett érvénybe – napjainkban már nem megfelelőek.

(6)  A kisvállalkozások csak akkor részesülhetnek a mentességben, ha éves árbevételük alacsonyabb az azon tagállam által alkalmazott értékhatárnál, amelyben a héát meg kell fizetni. Értékhatáraik meghatározásakor a tagállamoknak be kell tartaniuk a 2006/112/EK irányelvben az értékhatárokra vonatkozóan megállapított szabályokat. E szabályok – amelyek többsége 1977-ben lépett érvénybe – napjainkban már nem megfelelőek. Uniós szinten kizárólag felső értékhatárokat kell megállapítani a rugalmasság és annak érdekében, hogy minden tagállam megfelelő alsó értékhatárt állapíthasson meg a gazdaság méretével és szükségleteivel arányosan.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Indokolt a tagállamokra bízni, hogy a mentességre vonatkozó nemzeti értékhatárukat – az ezen irányelv alapján előírt felső értékhatárra is figyelemmel – a gazdasági és politikai viszonyaiknak leginkább megfelelő szinten állapítsák meg. E tekintetben egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben a tagállamok eltérő értékhatárokat alkalmaznak, ezeket objektív kritériumokra kell alapozniuk.

(8)  Indokolt a tagállamokra bízni, hogy a mentességre vonatkozó nemzeti értékhatárukat – az ezen irányelv alapján előírt felső értékhatárra is figyelemmel – a gazdasági és politikai viszonyaiknak leginkább megfelelő szinten állapítsák meg. E tekintetben egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben a tagállamok eltérő értékhatárokat alkalmaznak, ezeket objektív kritériumokra kell alapozniuk. A határokon átnyúló üzleti tevékenység megkönnyítése érdekében a mentességre vonatkozó nemzeti értékhatárok jegyzékének könnyen hozzáférhetőnek kell lennie minden olyan kisvállalkozás számára, amely több tagállamban szándékozik működni.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Mentesség alkalmazása esetén a mentességet igénybe vevő kisvállalkozások számára indokolt legalább a héaalanyként történő nyilvántartásba vétel, a számlázás, az elszámolás és a jelentéstételi kötelezettségek tekintetében egyszerűsített eljárásokat biztosítani.

(12)  Mentesség alkalmazása esetén a mentességet igénybe vevő kisvállalkozások számára indokolt legalább a héaalanyként történő nyilvántartásba vétel, a számlázás, az elszámolás és a jelentéstételi kötelezettségek tekintetében egyszerűsített eljárásokat biztosítani. A tagállamokban a félreértések és a jogbizonytalanság elkerülése érdekében, a Bizottságnak iránymutatást kell készítenie az egyszerűsített nyilvántartásba vételről és számvitelről, részletesebben kifejtve, hogy milyen eljárásokat kell egyszerűsíteni és milyen mértékben. [Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított három éven belül] a Bizottság és a tagállamok elvégzik az egyszerűsítés értékelését annak vizsgálata érdekében, hogy az hozzáadott értéket jelent-e a vállalkozások és a fogyasztók számára és valódi pozitív hatást gyakorol-e rájuk.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Ezenkívül a valamely tagállam által a nem a területén letelepedett vállalkozások számára megadott mentességre vonatkozó feltételeknek való megfelelés biztosítása érdekében a vállalkozásokat kötelezni kell a mentesség igénybevételére vonatkozó szándékuk előzetes bejelentésére. A kisvállalkozásoknak az ilyen bejelentést a letelepedési helyük szerinti tagállamhoz kell eljuttatniuk. Az említett tagállamnak ezt követően a szóban forgó vállalkozás árbevételére vonatkozóan bejelentett információkat el kell juttatnia a többi érintett tagállamhoz.

(13)  Ezenkívül a valamely tagállam által a nem a területén letelepedett vállalkozások számára megadott mentességre vonatkozó feltételeknek való megfelelés biztosítása érdekében a vállalkozásokat kötelezni kell a mentesség igénybevételére vonatkozó szándékuk előzetes bejelentésére. Az ilyen bejelentést egy internetes portál révén kell megtenni, amelyet a Bizottság hoz létre. A letelepedés helye szerinti tagállamnak ezt követően a szóban forgó vállalkozás árbevételére vonatkozóan bejelentett információk alapján tájékoztatnia kell a többi érintett tagállamot. A kisvállalkozások bármikor értesíthetik a nyilvántartás helye szerinti tagállamot arról, hogy szándékukban áll visszatérni az általános héarendszerbe.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A nem mentesített kisvállalkozások megfelelési terheinek csökkentése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy egyszerűsítsék a héaalanyként történő nyilvántartásba vételt és a nyilvántartás vezetését, és hosszabbítsák meg az adómegállapítási időszakokat abból a célból, hogy ritkábban kelljen héabevallást benyújtani.

(15)  A nem mentesített kisvállalkozások megfelelési terheinek csökkentése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy egyszerűsítsék a héaalanyként történő nyilvántartásba vételt és a nyilvántartás vezetését. Ezenkívül a Bizottságnak létre kell hoznia egy egyablakos ügyintézési rendszert a héabevallások különböző tagállamokban való benyújtása céljából.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Ezen irányelv célja a kisvállalkozások megfelelési terheinek csökkentése, amit a tagállamok nem képesek kielégítően megvalósítani, ezért az uniós szinten jobban megvalósítható. Az Unió ezért intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az arányosságnak az 5. cikkben foglalt elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket.

(17)  Ezen irányelv célja a kisvállalkozások megfelelési terheinek csökkentése, amit a tagállamok nem képesek kielégítően megvalósítani, ezért az uniós szinten jobban megvalósítható. Az Unió ezért intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az arányosságnak az 5. cikkben foglalt elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket. Mindazonáltal a megfelelési eljárások által kezdeményezett héaellenőrzések hatékony adócsalás-ellenes eszközök. Ezért hangsúlyozni kell, hogy a folyamatok könnyítése a kkv-k számára nem történhet a héacsalás elleni küzdelem kárára.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2006/112/EK irányelv

284 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az adómentesség más tagállamokban történő igénybevételét megelőzően a kisvállalkozások kötelesek értesíteni a letelepedési helyük szerinti tagállamot.

A Bizottság internetes portált hoz létre, amelyen regisztrálna kell azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek egy másik tagállamban adómentességet kívánnak igénybe venni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2006/112/EK irányelv

284 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy kisvállalkozás a letelepedési helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban is igénybe veszi az adómentességet, a letelepedés helye szerinti tagállamnak meg kell hoznia minden olyan intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy a kisvállalkozás helytálló bejelentést tegyen az uniós éves árbevételéről és a tagállami éves árbevételéről, valamint tájékoztatnia kell azon további érintett tagállamok adóhatóságait, amelyekben a kisvállalkozás termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez.;

Amennyiben egy kisvállalkozás a letelepedési helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban is igénybe veszi az adómentességet, a letelepedés helye szerinti tagállamnak meg kell hoznia minden olyan intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy a kisvállalkozás helytálló bejelentést tegyen az uniós éves árbevételéről és a tagállami éves árbevételéről, valamint tájékoztatnia kell azon további érintett tagállamok adóhatóságait, amelyekben a kisvállalkozás termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez. A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy elegendő ismerettel rendelkezzenek a kisvállalkozások jogállására, valamint részvényesi vagy tulajdonosi viszonyaira vonatkozóan, annak biztosítása érdekében, hogy azok valóban kisvállalkozások legyenek.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

2006/112/EK irányelv

288 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy következő naptári évben valamely kisvállalkozás tagállami éves árbevétele meghaladja a 284. cikk (1) bekezdésében említett mentességi értékhatárt, a kisvállalkozás a szóban forgó év tekintetében továbbra is részesülhet az adómentességben, feltéve, hogy tagállami éves árbevétele abban az évben legfeljebb 50 %-kal haladja meg a 284. cikk (1) bekezdésében megállapított értékhatárt.;

Amennyiben egy következő naptári évben valamely kisvállalkozás tagállami éves árbevétele meghaladja a 284. cikk (1) bekezdésében említett mentességi értékhatárt, a kisvállalkozás két további éven át részesülhet az adómentességben, feltéve, hogy tagállami éves árbevétele abban a két évben legfeljebb 33%-kal haladja meg a 284. cikk (1) bekezdésében megállapított értékhatárt.;

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  a 291–294. cikket el kell hagyni;

17.  a 291–292. cikket el kell hagyni;

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

2006/112/EK irányelv

293 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

17a.  a 293. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság a tagállamoktól kapott információ alapján az ezen irányelv elfogadásától számítva négyévenként az ebben a fejezetben foglalt rendelkezések alkalmazásáról szóló jelentést nyújt be a Tanácsnak, amelyhez, szükség esetén, – figyelembe véve a nemzeti szabályozások hosszú távú konvergenciájának szükségességét – a következő pontokra szóló javaslatokat mellékeli:1. a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás javítása;2. az adómentességek és degresszív adókedvezmények nemzeti szabályozásainak közelítése;3. a 2. szakaszban említett felső értékhatár közelítése.

„A Bizottság a tagállamoktól kapott információ alapján az ezen irányelv elfogadásától számítva négyévenként az ebben a fejezetben foglalt rendelkezések alkalmazásáról szóló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyhez, szükség esetén, – figyelembe véve a nemzeti szabályozások hosszú távú konvergenciájának szükségességét – a következő pontokra szóló javaslatokat mellékeli:

 

i. a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás javítása;

 

ii. az adómentességek nemzeti szabályozásainak közelítése, valamint a mentességi küszöbértékek összehangolása Unió-szerte;

 

iii. a 2. szakaszban említett felső értékhatár közelítése.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=HU)

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17b.  A 294. cikket el kell hagyni;

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

2006/112/EK irányelv

294 e cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

294e. cikk

294e. cikk

A tagállamok felmenthetik a mentesített kisvállalkozásokat azon kötelezettség alól, hogy a 250. cikkben foglaltak szerint héabevallást nyújtsanak be.

A tagállamok felmentik a mentesített kisvállalkozásokat azon kötelezettség alól, hogy a 250. cikkben foglaltak szerint héabevallást nyújtsanak be, vagy lehetővé tehetik, hogy a mentesített kisvállalkozások egy naptári évre vonatkozó, egyszerűsített héabevallást nyújtsanak be – amely legalább a következő információt foglalja magában: az adóköteles héa, a levonható héa, a nettó héaösszeg (fizetendő vagy követelt), az értékesítési ügyletek összértéke és a kimenő tranzakciók összértéke. A kisvállalkozások azonban dönthetnek a 252. cikknek megfelelően meghatározott adómegállapítási időszak alkalmazása mellett is.

Amennyiben a tagállamok nem élnek e lehetőséggel, engedélyezik a szóban forgó mentesített kisvállalkozások számára, hogy olyan, egyszerűsített héabevallást nyújtsanak be, amely egy naptári évre vonatkozik. A kisvállalkozások azonban dönthetnek a 252. cikknek megfelelően meghatározott adómegállapítási időszak alkalmazása mellett is.

 

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

2006/112/EK irányelv

293 i cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kisvállalkozások esetében a héabevallás tárgyát képező adómegállapítási időszaknak egy naptári évnek kell lennie. A kisvállalkozások azonban dönthetnek a 252. cikknek megfelelően meghatározott adómegállapítási időszak alkalmazása mellett is.

törölve

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

2006/112/EK irányelv

294 i a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

294ia. cikk

 

A Bizottság egyablakos ügyintézési rendszert vezet be, amelyen keresztül a kisvállalkozások héabevallást nyújthatnak be azon különböző tagállamokban, amelyekben működnek. A székhely szerinti tagállam felel a héabeszedésért.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

2006/112/EK irányelv

294 j cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

294j. cikk

törölve

A 206. cikkben foglaltak ellenére a tagállamok nem követelhetik meg, hogy a kisvállalkozások időközi fizetést teljesítsenek.

 

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

904/2010/EU rendelet

31 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Az (EU) 904/2010 rendelet a következőképpen módosul:

 

A 31. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Minden tagállam illetékes hatósága biztosítja azt, hogy bármely adott személy héaazonosító számának érvényességéről, valamint az ahhoz tartozó névről és címről elektronikus úton megerősítést kaphassanak a Közösségen belüli termékértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban részt vevő személyek, valamint különösen a 2006/112/EK irányelv II. mellékletében említett távközlési szolgáltatásokat, műsorszolgáltatásokat és elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat nyújtó nem letelepedett adóalanyok az ilyen típusú ügyletek céljára. Az említett információknak meg kell felelniük a 17. cikkben említett adatoknak.

„(1)  Minden tagállam illetékes hatósága biztosítja azt, hogy bármely adott személy héaazonosító számának érvényességéről, valamint az ahhoz tartozó névről és címről elektronikus úton megerősítést kaphassanak a Közösségen belüli termékértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban részt vevő személyek, valamint különösen a 2006/112/EK irányelv II. mellékletében említett távközlési szolgáltatásokat, műsorszolgáltatásokat és elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat nyújtó nem letelepedett adóalanyok az ilyen típusú ügyletek céljára. Az említett információknak meg kell felelniük a 17. cikkben említett adatoknak. A héainformációcsere-rendszernek (VIES) hivatkozást kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a jogosult kisvállalkozások igénybe veszik-e a héa alóli mentességet vagy sem.”

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2022. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok legkésőbb 2019. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2022. július 1-jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. január 1-jétől alkalmazzák.


INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát a kkv-kra a héa-jogszabályoknak való megfelelés miatt nehezedő terhek enyhítésére. A kisvállalkozások a héával kapcsolatos kötelezettségek terén arányosan magasabb költséget viselnek, mint a nagyobb vállalkozások, ami nemcsak a tisztességes adóztatás elvét sérti, hanem a vállalkozói szellemet is akadályozza. E javaslat célja, hogy a kisvállalkozások számára az adminisztrációt egyszerűsítő intézkedéseket vezessen be az Unió egész területén, ezáltal támogatva a vállalkozói szellemet az Unióban.

E cél elérése érdekében az előadó szerint a következő három területen van szükség javulásra:

Először is, e javaslat kiterjeszti a kisvállalkozások héamentességét a kizárólag nemzeti rendszerekről egy szélesebb, az egész Uniót átfogó rendszerré. Ezért az előadó úgy véli, hogy ezt a rendszert ennek megfelelően össze kell hangolni, hogy ne torzítsa el a belső piac működését. E célból számos módosítást javasolt. Az előadó szándéka a héamentesség határértékeinek egységesítése, felső és alsó korlátot szabva a mentességnek. Kötelezővé kívánja tenni továbbá a tagállamok számára, hogy ne írják elő a héamentességet élvező vállalkozások számára a héabevallás készítését. Továbbá online portál létrehozását javasolja, amelyen regisztrálniuk kell azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek egy másik tagállamban adómentességet kívánnak igénybe venni.

Másodszor, az előadó célja valódi adminisztratív egyszerűsítések bevezetése a kkv-k számára.

A javasolt egyszerűsítési intézkedéseken túl egyablakos ügyintézés bevezetését is kéri a héabevallások számára. A kkv-k számára a határokon átnyúló ügyintézés során a nyelvek jelentik a legnagyobb akadályt. Ezért a különböző tagállamok által igényelt héabevallások egyablakos ügyintézéssel történő benyújtása jelentős egyszerűsítést jelenthet a kisvállalkozások számára.

Másrészt a kisvállalkozások számára javasolt éves héabevallás nem jelent valódi egyszerűsítést a kkv-k számára. Bár ez az intézkedés vonzónak tűnik, a valóságban túl sok negatív mellékhatással járna. A kisvállalkozások éves héabevallása jelentősen növelné a csődök számát. A kisvállalkozók maguk is gyakran igényelnek naprakész tájékoztatást könyvelésüket és pénzügyi helyzetüket illetően. Az előadó ezért ezen intézkedés törlését kéri.

Harmadszor, az előadó úgy véli, hogy ezt a dossziét a többi héa-dossziétól elkülönítve kell kezelni. A kkv-kra vonatkozó héa-egyszerűsítési intézkedéseket gyorsabban végre lehetne hajtani, mint a végleges héaszabályozást. Nem lehet késlekedni a vállalkozói szellem támogatása terén. Ezért előrébb lehetne hozni a javaslat végrehajtásának időpontját.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében

Hivatkozások

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

5.2.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

8.2.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

11.7.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

4

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pilar Ayuso

Benyújtás dátuma

16.7.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. augusztus 29.Jogi nyilatkozat