Procedura : 2018/0006(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0260/2018

Teksty złożone :

A8-0260/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/09/2018 - 6.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0319

SPRAWOZDANIE     *
PDF 777kWORD 92k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

(COM(2018)0021 – C8‑0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

(COM(2018)0021 – C8‑0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0021),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0022/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0260/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W dyrektywie Rady 2006/112/WE21 państwom członkowskim pozostawiono możliwość utrzymania ich procedur szczególnych, zgodnie ze wspólnymi przepisami oraz z myślą o ściślejszej harmonizacji. Niemniej jednak przepisy te są przestarzałe i nie zmniejszają obciążeń małych przedsiębiorstw związanych z przestrzeganiem przepisów, ponieważ zostały zaprojektowane na potrzeby wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) opartego na opodatkowaniu w państwie członkowskim pochodzenia.

(1)  W dyrektywie Rady 2006/112/WE21 państwom członkowskim pozostawiono możliwość utrzymania ich procedur szczególnych, zgodnie ze wspólnymi przepisami oraz z myślą o ściślejszej harmonizacji. Niemniej jednak przepisy te są przestarzałe i nie realizują celu polegającego na zmniejszeniu obciążeń małych przedsiębiorstw związanych z przestrzeganiem przepisów, ponieważ zostały zaprojektowane na potrzeby wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) opartego na opodatkowaniu w państwie członkowskim pochodzenia.

_________________

_________________

21 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

21 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W planie działania w sprawie VAT22 Komisja zapowiedziała kompleksowy pakiet uproszczeń dla małych przedsiębiorstw, mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla nich i stworzenie otoczenia podatkowego sprzyjającego ich wzrostowi i rozwojowi handlu transgranicznego. Wymagałoby to dokonania przeglądu procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw, zgodnie z komunikatem w sprawie działań następczych w odniesieniu do planu działania w sprawie VAT23. Przegląd procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw stanowi zatem istotny element pakietu reform określonych w tym planie działania.

(2)  W planie działania w sprawie VAT22 Komisja zapowiedziała kompleksowy pakiet uproszczeń dla małych przedsiębiorstw, mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla nich i pomoc w stworzeniu otoczenia podatkowego sprzyjającego ich wzrostowi i rozwojowi handlu transgranicznego, a także poprawę przestrzegania przepisów VAT . Małe przedsiębiorstwa w Unii są szczególnie aktywne w niektórych sektorach, w których działalność prowadzona jest w wymiarze transgranicznym, takich jak budownictwo, komunikacja, usługi gastronomiczne i handel detaliczny, i mogą stanowić ważne źródło zatrudnienia. Aby osiągnąć te cele, konieczne jest dokonanie przeglądu procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw, zgodnie z komunikatem w sprawie działań następczych w odniesieniu do planu działania w sprawie VAT23 . Przegląd procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw stanowi zatem istotny element pakietu reform określonych w tym planie działania.

_________________

_________________

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” (COM(2016) 148 final z 7.4.2016).

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” (COM(2016) 148 final z 7.4.2016).

23 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący działań następczych w odniesieniu do planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” (COM(2017) 566 final z 4.10.2017).

23 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący działań następczych w odniesieniu do planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” (COM(2017) 566 final z 4.10.2017).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Przegląd procedury szczególnej jest ściśle powiązany z wnioskiem Komisji określającym zasady docelowego systemu VAT dla transgranicznej wymiany handlowej między przedsiębiorstwami z różnych państw członkowskich na podstawie opodatkowania transgranicznych dostaw towarów w państwie członkowskim przeznaczenia24. Analiza przejścia na system opodatkowania w kraju przeznaczenia wykazała, że obecne przepisy nie są dostosowane do systemu opodatkowania w kraju przeznaczenia.

(3)  Przegląd procedury szczególnej jest ściśle powiązany z wnioskiem Komisji określającym zasady docelowego systemu VAT dla transgranicznej wymiany handlowej między przedsiębiorstwami z różnych państw członkowskich na podstawie opodatkowania transgranicznych dostaw towarów w państwie członkowskim przeznaczenia24. Analiza przejścia na system opodatkowania w kraju przeznaczenia wykazała, że obecne przepisy nie są dostosowane do systemu opodatkowania w kraju przeznaczenia. Główne trudności małych przedsiębiorstw związane z ożywionym handlem transgranicznym wynikają ze złożonych i zróżnicowanych przepisów dotyczących VAT obowiązujących w Unii, a także z faktu, iż krajowe zwolnienie dla MŚP przynosi małym przedsiębiorstwom korzyści jedynie w państwie członkowskim, w którym te małe przedsiębiorstwa mają siedzibę.

_________________

_________________

24 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (COM(2017) 569 final z 4.10.2017).

24 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (COM(2017) 569 final z 4.10.2017).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W celu rozwiązania problemu nieproporcjonalnego obciążenia małych przedsiębiorstw związanego z przestrzeganiem przepisów należy udostępnić środki upraszczające nie tylko przedsiębiorstwom, które są zwolnione z podatku na mocy obowiązujących przepisów, ale również tym, które uważa się za małe w kategoriach ekonomicznych. Do celów uproszczenia przepisów dotyczących podatku VAT przedsiębiorstwa mogłyby zostać uznane za „małe”, jeżeli ich obroty kwalifikują je jako mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z ogólną definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE25.

(4)  W celu rozwiązania problemu nieproporcjonalnego obciążenia małych przedsiębiorstw związanego z przestrzeganiem przepisów należy udostępnić środki upraszczające nie tylko przedsiębiorstwom, które są zwolnione z podatku na mocy obowiązujących przepisów, ale również tym, które uważa się za małe w kategoriach ekonomicznych. Dostępność takich środków jest szczególnie istotna, ponieważ większość małych przedsiębiorstw, zwolnionych lub nie, jest de facto zobowiązana do korzystania z usług doradców lub zewnętrznych konsultantów, którzy pomagają im wypełniać obowiązki związane z VAT, co zwiększa obciążenia finansowe tych przedsiębiorstw. Do celów uproszczenia przepisów dotyczących podatku VAT przedsiębiorstwa mogłyby zostać uznane za „małe”, jeżeli ich obroty kwalifikują je jako mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z ogólną definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE25.

_________________

_________________

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z wyłączenia jedynie w przypadku, gdy ich roczny obrót nie przekracza progu stosowanego przez państwo członkowskie, w którym podatek VAT jest należny. Przy ustalaniu swojego progu państwa członkowskie powinny przestrzegać przepisów dotyczących progów określonych w dyrektywie 2006/112/WE. Przepisy te, których większość wprowadzono w 1977 r., nie są już odpowiednie.

(6)  Małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z wyłączenia jedynie w przypadku, gdy ich roczny obrót nie przekracza progu stosowanego przez państwo członkowskie, w którym podatek VAT jest należny. Przy ustalaniu swojego progu państwa członkowskie powinny przestrzegać przepisów dotyczących progów określonych w dyrektywie 2006/112/WE. Przepisy te, których większość wprowadzono w 1977 r., nie są już odpowiednie. W trosce o zachowanie elastyczności i aby umożliwić każdemu państwu członkowskiemu ustanowienie odpowiednich niższych progów, proporcjonalnych do rozmiarów i potrzeb jego gospodarki, na szczeblu Unii ustala się wyłącznie maksymalne progi.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Państwom członkowskim należy pozostawić swobodę w ustalaniu krajowego progu zwolnienia na poziomie najlepiej odpowiadającym ich sytuacji gospodarczej i politycznej, z zastrzeżeniem górnego progu przewidzianego w niniejszej dyrektywie. W tym względzie należy uściślić, że stosowanie przez państwa członkowskie zróżnicowanych progów powinno być oparte na obiektywnych kryteriach.

(8)  Państwom członkowskim należy pozostawić swobodę w ustalaniu krajowego progu zwolnienia na poziomie najlepiej odpowiadającym ich sytuacji gospodarczej i politycznej, z zastrzeżeniem górnego progu przewidzianego w niniejszej dyrektywie. W tym względzie należy uściślić, że stosowanie przez państwa członkowskie zróżnicowanych progów powinno być oparte na obiektywnych kryteriach. Aby ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej, wykaz krajowych progów zwolnienia powinien być łatwo dostępny dla wszystkich małych przedsiębiorstw, które pragną prowadzić działalność w kilku państwach członkowskich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Jeżeli zwolnienie obowiązuje, małe przedsiębiorstwa korzystające ze zwolnienia powinny przynajmniej uzyskać dostęp do uproszczonych wymogów w zakresie rejestracji do celów VAT, fakturowania, rachunkowości i sprawozdawczości.

(12)  Jeżeli zwolnienie obowiązuje, małe przedsiębiorstwa korzystające ze zwolnienia powinny przynajmniej uzyskać dostęp do uproszczonych wymogów w zakresie rejestracji do celów VAT, fakturowania, rachunkowości i sprawozdawczości. Aby uniknąć nieporozumień i niepewności prawa w państwach członkowskich, Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące uproszczonej rejestracji i rachunkowości, w których wyjaśni bardziej szczegółowo, które procedury powinny zostać uproszczone i w jakim zakresie. Do dnia ... [trzy lata od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja i państwa członkowskie powinny przeprowadzić analizę tego uproszczenia, aby ocenić, czy ma ono wartość dodaną dla przedsiębiorstw i konsumentów oraz czy rzeczywiście wywiera na nich pozytywny wpływ.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ponadto, w celu zapewnienia przestrzegania warunków zwolnienia przyznanego przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom niemającym tam siedziby, należy wprowadzić wymóg uprzedniego powiadomienia o zamiarze korzystania ze zwolnienia. Powiadomienie to powinno zostać dokonane przez małe przedsiębiorstwo i skierowane do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę. To państwo członkowskie powinno następnie, na podstawie zgłoszonych informacji na temat obrotu tego przedsiębiorstwa, przekazać te informacje pozostałym zainteresowanym państwom członkowskim.

(13)  Ponadto, w celu zapewnienia przestrzegania warunków zwolnienia przyznanego przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom niemającym tam siedziby, należy wprowadzić wymóg uprzedniego powiadomienia o zamiarze korzystania ze zwolnienia. Powiadomienie to powinno zostać dokonane za pośrednictwem portalu internetowego, który utworzy Komisja. Państwo członkowskie siedziby powinno następnie, na podstawie zgłoszonych informacji na temat obrotu tego przedsiębiorstwa, poinformować pozostałe zainteresowane państwa członkowskie. Małe przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili powiadomić swoje państwo członkowskie rejestracji o chęci powrotu do ogólnego systemu VAT.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zmniejszyć obciążenia niezwolnionych małych przedsiębiorstw związane z przestrzeganiem przepisów, należy zobowiązać państwa członkowskie do uproszczenia rejestracji do celów VAT oraz przechowywania dokumentacji, a także wydłużyć okresy podatkowe, co umożliwi mniejszą częstotliwość składania deklaracji VAT.

(15)  Aby zmniejszyć obciążenia niezwolnionych małych przedsiębiorstw związane z przestrzeganiem przepisów, należy zobowiązać państwa członkowskie do uproszczenia rejestracji do celów VAT oraz przechowywania dokumentacji. Ponadto Komisja powinna utworzyć pojedynczy punkt kontaktowy, w którym można składać deklaracje VAT dotyczące różnych państw członkowskich.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Celem niniejszej dyrektywy jest ograniczenie obciążeń małych przedsiębiorstw związanych z przestrzeganiem przepisów. Cel ten nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a zatem może zostać lepiej osiągnięty na szczeblu Unii. W związku z powyższym Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w art. 5, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(17)  Celem niniejszej dyrektywy jest ograniczenie obciążeń małych przedsiębiorstw związanych z przestrzeganiem przepisów. Cel ten nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a zatem może zostać lepiej osiągnięty na szczeblu Unii. W związku z powyższym Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w art. 5, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów. Niemniej jednak kontrole VAT wymagane procesami zapewniania zgodności stanowią solidny instrument służący zwalczaniu oszustw podatkowych. Należy zatem podkreślić, że ułatwienie procedur małym przedsiębiorstwom nie powinno odbywać się kosztem walki z oszustwami związanymi z VAT.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 284 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zanim małe przedsiębiorstwo skorzysta ze zwolnienia w innych państwach członkowskich, musi powiadomić państwo członkowskie, w którym ma siedzibę.

Komisja utworzy portal internetowy, w którym będą się rejestrować małe przedsiębiorstwa pragnące skorzystać ze zwolnienia w innym państwie członkowskim.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 284 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy małe przedsiębiorstwo korzysta ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż to, w którym ma siedzibę, państwo członkowskie siedziby podejmuje wszelkie środki niezbędne do zapewnienia prawidłowego zadeklarowania przez nie jego rocznego obrotu w Unii oraz rocznego obrotu w państwie członkowskim, a także informuje o tym władze podatkowe pozostałych zainteresowanych państw członkowskich, w których przedsiębiorstwo to dokonuje dostaw.”;

W przypadku gdy małe przedsiębiorstwo korzysta ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż to, w którym ma siedzibę, państwo członkowskie siedziby podejmuje wszelkie środki niezbędne do zapewnienia prawidłowego zadeklarowania przez nie jego rocznego obrotu w Unii oraz rocznego obrotu w państwie członkowskim, a także informuje o tym władze podatkowe pozostałych zainteresowanych państw członkowskich, w których przedsiębiorstwo to dokonuje dostaw. Państwa członkowskie dopilnowują także, aby posiadać wystarczającą wiedzę o statusie małych przedsiębiorstw i ich strukturze własnościowej, tak aby zagwarantować, że faktycznie są małymi przedsiębiorstwami.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 288a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy w trakcie kolejnego roku kalendarzowego roczny obrót w państwie członkowskim małego przedsiębiorstwa przekracza próg zwolnienia, o którym mowa w art. 284 ust. 1, przedsiębiorstwo to może nadal korzystać ze zwolnienia w tym roku, pod warunkiem że roczny obrót w państwie członkowskim w ciągu tego roku nie przekracza progu określonego w art. 284 ust. 1 o więcej niż 50 %.”;

W przypadku gdy w trakcie kolejnego roku kalendarzowego roczny obrót w państwie członkowskim małego przedsiębiorstwa przekracza próg zwolnienia, o którym mowa w art. 284 ust. 1, przedsiębiorstwo to może nadal korzystać ze zwolnienia przez kolejne dwa lata, pod warunkiem że roczny obrót w państwie członkowskim w ciągu tych dwóch lat nie przekracza progu określonego w art. 284 ust. 1 o więcej niż 33 %.”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Skreśla się art. 291-294.

(17)  skreśla się art. 291 i 292;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 293 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

17a)  art. 293 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Co cztery lata począwszy od przyjęcia niniejszej dyrektywy, na podstawie informacji uzyskanych od państw członkowskich, Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie na temat stosowania przepisów niniejszego rozdziału oraz, w razie potrzeby i uwzględniając konieczność zapewnienia długoterminowej zbieżności przepisów krajowych, wnioski dotyczące następujących kwestii:(1) udoskonalenia procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw;(2) dostosowania systemów krajowych w zakresie zwolnień i stopniowego obniżania podatku;(3) dostosowania pułapów przewidzianych w sekcji 2.

Co cztery lata począwszy od przyjęcia niniejszej dyrektywy, na podstawie informacji uzyskanych od państw członkowskich, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania przepisów niniejszego rozdziału oraz, w razie potrzeby i uwzględniając konieczność zapewnienia długoterminowej zbieżności przepisów krajowych, wnioski dotyczące następujących kwestii:

 

(i) udoskonalenia procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw;

 

(ii) dostosowania systemów krajowych w zakresie zwolnień i możliwości harmonizacji progów zwolnienia w całej Unii;

 

(iii) dostosowania pułapów przewidzianych w sekcji 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=PL)

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17b)  skreśla się art. 294;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 294e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 294e

Artykuł 294e

Państwa członkowskie mogą zwolnić małe przedsiębiorstwa, które uzyskały zwolnienie, z obowiązku składania deklaracji VAT określonego w art. 250.

Państwa członkowskie zwalniają małe przedsiębiorstwa, które uzyskały zwolnienie, z obowiązku składania deklaracji VAT określonego w art. 250 lub zezwalają takim zwolnionym małym przedsiębiorstwom na składanie uproszczonej deklaracji VAT – zawierającej co najmniej następujące informacje: należny VAT, VAT podlegający odliczeniu, kwotę VAT netto (do zapłaty lub należną), całkowitą wartość transakcji powodujących naliczenie podatku i całkowitą wartość transakcji objętych podatkiem należnym – obejmującej okres jednego roku kalendarzowego. Małe przedsiębiorstwa mogą się jednak zdecydować na stosowanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 252.

W przypadku nieskorzystania z tej możliwości państwa członkowskie zezwalają takim zwolnionym małym przedsiębiorstwom na składanie uproszczonej deklaracji VAT, obejmującej okres jednego roku kalendarzowego. Małe przedsiębiorstwa mogą się jednak zdecydować na stosowanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 252.

 

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 294i – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku małych przedsiębiorstw okres podatkowy, który należy uwzględnić w deklaracji VAT, to jeden rok kalendarzowy. Małe przedsiębiorstwa mogą jednak zdecydować się na stosowanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 252.

skreśla się

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 294i a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 294i a

 

Komisja uruchomi pojedynczy punkt kontaktowy, w którym małe przedsiębiorstwa mogą składać deklaracje VAT dotyczące innych państw członkowskich, w których prowadzą działalność. Za pobór VAT odpowiedzialne jest państwo członkowskie siedziby.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 294j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 294j

skreśla się

Nie naruszając przepisów art. 206, państwa członkowskie nie wymagają od małych przedsiębiorstw dokonywania płatności okresowych.”;

 

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 904/2010

Artykuł 31 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

W rozporządzeniu (UE) nr 904/2010 wprowadza się następujące zmiany:

 

art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Właściwe organy każdego z państw członkowskich zapewniają osobom uczestniczącym w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług oraz podatnikom niemającym siedziby świadczącym usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze i usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności te, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 2006/112/WE, możliwość uzyskania do celów takich transakcji potwierdzenia drogą elektroniczną ważności numeru identyfikacyjnego VAT każdej określonej osoby wraz z odpowiadającą mu nazwą (nazwiskiem) i adresem. Przekazywane dane muszą odpowiadać danym, o których mowa w art. 17.

‘1.  Właściwe organy każdego z państw członkowskich zapewniają osobom uczestniczącym w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług oraz podatnikom niemającym siedziby świadczącym usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze i usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności te, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 2006/112/WE, możliwość uzyskania do celów takich transakcji potwierdzenia drogą elektroniczną ważności numeru identyfikacyjnego VAT każdej określonej osoby wraz z odpowiadającą mu nazwą (nazwiskiem) i adresem. Przekazywane dane muszą odpowiadać danym, o których mowa w art. 17. System wymiany informacji o VAT (VIES) musi zawierać wzmiankę o tym, czy kwalifikujące się małe przedsiębiorstwa korzystają ze zwolnienia, czy też nie.”

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2022 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2020 r.


UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji mający na celu zmniejszenie obciążeń związanych z przestrzeganiem przepisów VAT spoczywających na MŚP. Małe przedsiębiorstwa ponoszą stosunkowo wyższe koszty przestrzegania przepisów o VAT niż większe przedsiębiorstwa, co nie tylko narusza zasadę sprawiedliwego opodatkowania, ale także hamuje przedsiębiorczość. Omawiany wniosek ma na celu sprzyjanie przedsiębiorczości w całej Unii dzięki wprowadzeniu pewnych uproszczeń administracyjnych dla małych przedsiębiorstw.

Dążąc do tego celu, sprawozdawca proponuje pewne usprawnienia w trzech dziedzinach:

po pierwsze, wniosek ma na celu rozszerzenie zwolnienia z podatku VAT przysługującego małym przedsiębiorstwom ze szczebla krajowego na szczebel ogólnoeuropejski. W związku z tym sprawozdawca uważa, że system ten powinien zostać zharmonizowany, aby nie zakłócać funkcjonowania rynku wewnętrznego. W tym celu złożono kilka poprawek. Sprawozdawca dąży do harmonizacji progu zwolnienia z podatku VAT, ustanawiając zarówno górną, jak i dolną granicę progu. Dąży on także do zobowiązania państw członkowskich do tego, by nie wymagały deklaracji VAT od przedsiębiorstw zwolnionych z VAT. Ponadto proponuje utworzenie portalu internetowego, w którym powinny się rejestrować małe przedsiębiorstwa pragnące skorzystać ze zwolnienia w innym państwie członkowskim.

Po drugie, sprawozdawca dąży do rzeczywistego uproszczenia formalności administracyjnych dla MŚP.

Oprócz proponowanych środków upraszczających zwraca się on również o utworzenie pojedynczego punktu kontaktowego do składania deklaracji VAT. Największym problemem dla MŚP w ramach działalności transgranicznej jest język. Dlatego składanie deklaracji VAT z różnych państw członkowskich w pojedynczym punkcie kontaktowym mogłoby znacznie uprościć działalność małych przedsiębiorstw.

Z drugiej strony proponowana roczna deklaracja VAT dla małych przedsiębiorstw nie stanowiłaby dla MŚP rzeczywistego uproszczenia. Mimo że propozycja ta wygląda z pozoru atrakcyjnie, w rzeczywistości miałaby zbyt wiele negatywnych skutków ubocznych. Roczna deklaracja VAT dla małych przedsiębiorstw znacznie zwiększyłaby liczbę upadłości. Małe przedsiębiorstwa same często zwracają się o aktualizację stanu ksiąg rachunkowych i sytuacji finansowej. W związku z tym sprawozdawca zwraca się o skreślenie tych przepisów.

Po trzecie, sprawozdawca uważa, że ta procedura ustawodawcza powinna być traktowana odrębnie od pozostałych procedur dotyczących VAT. Uproszczenie przepisów o VAT dla MŚP mogłoby wejść w życie szybciej niż ostateczny system VAT. We wspieraniu przedsiębiorczości nie powinno być opóźnień. Dlatego termin wejścia w życie tego wniosku można by przyspieszyć.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

Odsyłacze

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

5.2.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

8.2.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data wydania decyzji

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Data przyjęcia

11.7.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

4

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso

Data złożenia

16.7.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2018Informacja prawna