Procedură : 2018/0006(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0260/2018

Texte depuse :

A8-0260/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0319

RAPORT     *
PDF 679kWORD 93k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Tom Vandenkendelaere

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0021),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0022/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0260/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului21 permite statelor membre să continue aplicarea propriilor regimuri speciale pentru întreprinderi mici, în conformitate cu dispoziții comune și în vederea unei armonizări sporite. Cu toate acestea, aceste dispoziții sunt depășite și nu reduc sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici, deoarece au fost concepute pentru un sistem comun al taxei pe valoare adăugată (TVA) bazat pe impozitarea în statul membru de origine.

(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului21 permite statelor membre să continue aplicarea propriilor regimuri speciale pentru întreprinderi mici, în conformitate cu dispoziții comune și în vederea unei armonizări sporite. Cu toate acestea, aceste dispoziții sunt depășite și nu își îndeplinesc obiectivul de a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici, deoarece au fost concepute pentru un sistem comun al taxei pe valoare adăugată (TVA) bazat pe impozitarea în statul membru de origine.

_________________

_________________

21 JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

21 JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În cadrul planului său de acțiune privind TVA22, Comisia a anunțat un amplu pachet de măsuri de simplificare pentru întreprinderile mici, menit să reducă sarcina administrativă a acestora și să contribuie la crearea unui mediu fiscal care să faciliteze creșterea întreprinderilor și dezvoltarea comerțului transfrontalier. Acest pachet ar presupune revizuirea regimului special pentru întreprinderile mici, astfel cum a fost descrisă în Comunicarea referitoare la continuarea planului de acțiune privind TVA23. Revizuirea regimului special pentru întreprinderile mici constituie, așadar, un element important al pachetului de reforme inclus în planul de acțiune privind TVA.

(2)  În cadrul planului său de acțiune privind TVA22, Comisia a anunțat un amplu pachet de măsuri de simplificare pentru întreprinderile mici, menit să reducă sarcina administrativă a acestora și să contribuie la crearea unui mediu fiscal care să faciliteze creșterea întreprinderilor și dezvoltarea comerțului transfrontalier, precum și la atingerea unui nivel mai ridicat de conformitate în materie de TVA. Întreprinderile mici din Uniune cu activitate la nivel transfrontalier sunt active în special în anumite sectoare, cum ar fi construcțiile, comunicațiile, serviciile alimentare și comerțul cu amănuntul, și pot constitui o sursă importantă de ocupare a forței de muncă. Pentru atingerea acestor obiective, este necesară o revizuire a regimului special pentru întreprinderile mici, astfel cum a fost descrisă în Comunicarea referitoare la continuarea planului de acțiune privind TVA23. Revizuirea regimului special pentru întreprinderile mici constituie, așadar, un element important al pachetului de reforme inclus în planul de acțiune privind TVA.

_________________

_________________

22 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitoare la un plan de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016) 148 final din 7.4.2016].

22 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitoare la un plan de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016) 148 final din 7.4.2016].

23 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – În continuarea Planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii [COM(2017) 566 final din 4.10.2017].

23 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – În continuarea Planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii [COM(2017) 566 final din 4.10.2017].

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Revizuirea acestui regim special este strâns legată de propunerea Comisiei de stabilire a principiilor unui sistem definitiv de TVA pentru comerțul transfrontalier între întreprinderi între statele membre, bazat pe impozitarea livrărilor transfrontaliere de bunuri în statul membru de destinație24. Trecerea sistemului de TVA la impozitarea la destinație a dus la constatarea că o parte din normele actuale nu sunt adecvate pentru un sistem de impozitare la destinație.

(3)  Revizuirea acestui regim special este strâns legată de propunerea Comisiei de stabilire a principiilor unui sistem definitiv de TVA pentru comerțul transfrontalier între întreprinderi între statele membre, bazat pe impozitarea livrărilor transfrontaliere de bunuri în statul membru de destinație24. Trecerea sistemului de TVA la impozitarea la destinație a dus la constatarea că o parte din normele actuale nu sunt adecvate pentru un sistem de impozitare la destinație. Principalele dificultăți cu care se confruntă întreprinderile mici în contextul unei consolidări a comerțului transfrontalier apar din cauza normelor complexe și diferite privind TVA-ul în întreaga Uniune, precum și deoarece scutirea națională pentru IMM-uri se aplică numai întreprinderilor mici din statul membru în care acestea sunt stabilite.

_________________

_________________

24 Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre [COM(2017) 569 final din 4.10.2017].

24 Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre [COM(2017) 569 final din 4.10.2017].

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a aborda problema sarcinii disproporționate de asigurare a conformității cu care se confruntă întreprinderile mici, măsurile de simplificare ar trebui să fie aplicabile nu numai întreprinderilor care beneficiază de scutire în conformitate cu normele existente, dar și celor considerate mici în termeni economici. În scopul simplificării normelor în materie de TVA, întreprinderile vor fi considerate „mici” dacă, potrivit cifrei lor de afaceri, se încadrează în categoria microîntreprinderilor, conform definiției generale prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.

(4)  Pentru a aborda problema sarcinii disproporționate de asigurare a conformității cu care se confruntă întreprinderile mici, măsurile de simplificare ar trebui să fie aplicabile nu numai întreprinderilor care beneficiază de scutire în conformitate cu normele existente, dar și celor considerate mici în termeni economici. Disponibilitatea unor astfel de măsuri este deosebit de relevantă, dat fiind că majoritatea întreprinderilor mici, indiferent dacă sunt scutite sau nu, sunt de facto obligate să utilizeze serviciile oferite de consilieri sau consultanți externi, care le ajută să își respecte obligațiile privind TVA, ceea ce adaugă o sarcină financiară pentru întreprinderile respective. În scopul simplificării normelor în materie de TVA, întreprinderile vor fi considerate „mici” dacă, potrivit cifrei lor de afaceri, se încadrează în categoria microîntreprinderilor, conform definiției generale prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.

_________________

_________________

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Întreprinderile mici pot beneficia de scutire numai în cazul în care cifra lor de afaceri anuală este sub plafonul aplicabil în statul membru în care este datorată TVA. La stabilirea plafoanelor, statele membre ar trebui să respecte normele privind plafoanele stabilite de Directiva 2006/112/CE. Aceste norme, mare parte dintre care au fost instituite în anul 1977, nu mai sunt adecvate.

(6)  Întreprinderile mici pot beneficia de scutire numai în cazul în care cifra lor de afaceri anuală este sub plafonul aplicabil în statul membru în care este datorată TVA. La stabilirea plafoanelor, statele membre ar trebui să respecte normele privind plafoanele stabilite de Directiva 2006/112/CE. Aceste norme, mare parte dintre care au fost instituite în anul 1977, nu mai sunt adecvate. Din motive de flexibilitate și pentru a garanta faptul că este posibil ca statele membre să stabilească praguri corespunzătoare mai mici, proporționale cu dimensiunea și nevoile economiei lor, pragurile maxime ar trebui stabilite numai la nivelul Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre stabilirea propriilor plafoane naționale pentru scutire, la un nivel care să corespundă cel mai bine condițiilor economice și politice specifice, cu respectarea plafonului superior prevăzut de prezenta directivă. În acest sens, ar trebui clarificat faptul că aplicarea unor plafoane diferite de către statele membre trebuie să se bazeze pe criterii obiective.

(8)  Ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre stabilirea propriilor plafoane naționale pentru scutire, la un nivel care să corespundă cel mai bine condițiilor economice și politice specifice, cu respectarea plafonului superior prevăzut de prezenta directivă. În acest sens, ar trebui clarificat faptul că aplicarea unor plafoane diferite de către statele membre trebuie să se bazeze pe criterii obiective. Pentru a facilita activitatea transfrontalieră, lista plafoanelor naționale pentru scutire ar trebui să fie ușor accesibilă tuturor întreprinderilor mici care doresc să își desfășoare activitatea în mai multe state membre.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În cazul în care se aplică o scutire, întreprinderile mici care beneficiază de scutire ar trebui să aibă acces, cel puțin, la obligații simplificate de înregistrare în scopuri de TVA, facturare, contabilitate și raportare.

(12)  În cazul în care se aplică o scutire, întreprinderile mici care beneficiază de scutire ar trebui să aibă acces, cel puțin, la obligații simplificate de înregistrare în scopuri de TVA, facturare, contabilitate și raportare. Pentru a evita confuzia și insecuritatea juridică în statele membre, Comisia ar trebui să elaboreze orientări privind înregistrarea simplificată și contabilitatea, explicând în detaliu ce proceduri ar trebui simplificate și în ce măsură. În termen ... [de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], această simplificare ar trebui să facă obiectul unei evaluări efectuate de Comisie și de statele membre pentru a se analiza dacă are o valoare adăugată și un impact pozitiv real asupra întreprinderilor și consumatorilor.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Mai mult, pentru a asigura respectarea condițiilor pentru scutirile acordate de un stat membru întreprinderilor care nu sunt stabilite în acel stat, este necesară stabilirea obligației acestor întreprinderi de a notifica în prealabil intenția lor de a beneficia de scutire. Această notificare ar trebui transmisă de către întreprinderea mică în cauză statului membru în care este stabilită. Ulterior, pe baza informațiilor declarate privind cifra de afaceri a întreprinderii, acel stat membru ar trebui să transmită informațiile respective celorlalte state membre vizate.

(13)  Mai mult, pentru a asigura respectarea condițiilor pentru scutirile acordate de un stat membru întreprinderilor care nu sunt stabilite în acel stat, este necesară stabilirea obligației acestor întreprinderi de a notifica în prealabil intenția lor de a beneficia de scutire. Această notificare ar trebui transmisă prin intermediul unui portal online, care ar trebui creat de Comisie. Ulterior, pe baza informațiilor declarate privind cifra de afaceri a întreprinderii, statul membru de stabilire ar trebui să informeze celelalte state membre vizate. Întreprinderile mici pot să notifice în orice moment statul membru de înregistrare cu privire la disponibilitatea lor de a reveni la sistemul general de TVA.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici care nu beneficiază de scutiri, statelor membre ar trebui să li se impună să simplifice înregistrarea în scopuri de TVA și procedura de ținere a evidențelor șiprelungească perioadele fiscale, astfel încât să se reducă frecvența depunerii declarațiilor TVA.

(15)  Pentru a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici care nu beneficiază de scutiri, statelor membre ar trebui să li se impună să simplifice înregistrarea în scopuri de TVA și procedura de ținere a evidențelor. În plus, Comisia ar trebuiînființeze un ghișeu unic pentru depunerea de declarații de TVA în diferite state membre.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Obiectivul prezentei directive este de a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici, obiectiv ce nu poate fi atins în mod suficient de statele membre, putând fi, așadar, mai bine realizat la nivelul Uniunii. În consecință, Uniunea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul 5, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale.

(17)  Obiectivul prezentei directive este de a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici, obiectiv ce nu poate fi atins în mod suficient de statele membre, putând fi, așadar, mai bine realizat la nivelul Uniunii. În consecință, Uniunea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul 5, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale. Cu toate acestea, controalele în materie de TVA pe care le implică procesele de asigurare a conformității reprezintă instrumente solide împotriva fraudei fiscale. Prin urmare, trebuie subliniat faptul că procesele de simplificare pentru întreprinderile mcii nu ar trebui să se facă în detrimentul combaterii fraudei în materie de TVA.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 2006/112/CE

Articolul 284 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a beneficia de scutire în alte state membre, întreprinderea mică notifică statul membru în care este stabilită.

Comisia creează un portal online prin care se înregistrează întreprinderile mici care doresc să beneficieze de scutire în alt stat membru.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 2006/112/CE

Articolul 284 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o întreprindere mică beneficiază de scutire în alte state membre decât cel în care este stabilită, statul membru de stabilire ia toate măsurile necesare pentru a asigura declararea corectă, de către întreprinderea mică respectivă, a cifrei de afaceri anuale la nivel de Uniune și a cifrei de afaceri anuale la nivel de stat membru și informează autoritățile fiscale ale celorlalte state membre vizate în care întreprinderea mică își efectuează livrările și/sau prestările.

În cazul în care o întreprindere mică beneficiază de scutire în alte state membre decât cel în care este stabilită, statul membru de stabilire ia toate măsurile necesare pentru a asigura declararea corectă, de către întreprinderea mică respectivă, a cifrei de afaceri anuale la nivel de Uniune și a cifrei de afaceri anuale la nivel de stat membru și informează autoritățile fiscale ale celorlalte state membre vizate în care întreprinderea mică își efectuează livrările și/sau prestările. De asemenea, statele membre se asigură că dispun de suficiente informații privind statutul întreprinderilor mici și raporturile lor patrimoniale sau de acționariat, astfel încât să se garanteze că sunt într-adevăr întreprinderi mici.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15

Directiva 2006/112/CE

Articolul 288 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, într-un an calendaristic ulterior, cifra de afaceri anuală la nivel de stat membru a unei întreprinderi mici depășește plafonul de scutire prevăzut la articolul 284 alineatul (1), întreprinderea mică respectivă poate continua să beneficieze de scutire în acel an, cu condiția ca cifra sa de afaceri anuală la nivel de stat membru să nu depășească, în anul respectiv, plafonul stabilit la articolul 284 alineatul (1) cu mai mult de 50%.

În cazul în care, într-un an calendaristic ulterior, cifra de afaceri anuală la nivel de stat membru a unei întreprinderi mici depășește plafonul de scutire prevăzut la articolul 284 alineatul (1), întreprinderea mică respectivă poate continua să beneficieze de scutire timp de încă doi ani, cu condiția ca cifra sa de afaceri anuală la nivel de stat membru în cei doi ani să nu depășească plafonul stabilit la articolul 284 alineatul (1) cu mai mult de 33 %.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Articolele 291-294 se elimină.

(17)  Articolele 291 și 292 se elimină.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Directiva 2006/112/CE

Articolul 293 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(17a)  La articolul 293, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

Din patru în patru ani, de la adoptarea prezentei directive, Comisia prezintă Consiliului, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, un raport privind aplicarea prezentului capitol, precum și, după caz și luând în seamă necesitatea de a asigura convergența pe termen lung a reglementărilor naționale, propuneri cu privire la următoarele puncte:(1) îmbunătățiri ale regimului special pentru întreprinderile mici;(2) adaptarea sistemelor naționale, în ceea ce privește scutirile și diminuările treptate ale taxelor;(3) adaptarea plafoanelor prevăzute în secțiunea 2.

„Din patru în patru ani, de la adoptarea prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, un raport privind aplicarea prezentului capitol, precum și, după caz și luând în seamă necesitatea de a asigura convergența pe termen lung a reglementărilor naționale, propuneri cu privire la următoarele puncte:

 

(i) îmbunătățiri ale regimului special pentru întreprinderile mici;

 

(ii) adaptarea sistemelor naționale în ceea ce privește scutirile și posibilitatea unei armonizări a plafoanelor de scutire în întreaga Uniune;

 

(iii) adaptarea plafoanelor prevăzute în secțiunea 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=EN)

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  articolul 294 se elimină;

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Directiva 2006/112/CE

Articolul 294e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 294e

Articolul 294e

Statele membre pot exonera întreprinderile mici scutite de obligația de a depune declarația TVA prevăzută la articolul 250.

Statele membre exonerează întreprinderile mici scutite de obligația de a depune declarația TVA prevăzută la articolul 250 sau permit întreprinderilor mici scutite să depună o declarație TVA simplificată, care include cel puțin următoarele informații: TVA datorat, TVA deductibil, valoarea netă a TVA (care trebuie plătită sau primită), valoarea totală a tranzacțiilor în amonte și valoarea totală a tranzacțiilor în aval - care să acopere durata unui an calendaristic. Cu toate acestea, întreprinderile mici pot opta pentru aplicarea perioadei fiscale stabilite în conformitate cu articolul 252.

În cazul în care această opțiune nu este exercitată, statele membre permit întreprinderilor mici scutite respective să depună o declarație TVA simplificată care să acopere durata unui an calendaristic. Cu toate acestea, întreprinderile mici pot opta pentru aplicarea perioadei fiscale stabilite în conformitate cu articolul 252.

 

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Directiva 2006/112/CE

Articolul 294 i – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru întreprinderile mici, perioada fiscală care trebuie să fie acoperită de o declarație TVA este anul calendaristic. Cu toate acestea, întreprinderile mici pot opta pentru aplicarea perioadei fiscale stabilite în conformitate cu articolul 252.

eliminat

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Directiva 2006/112/CE

Articolul 294 ia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 294ia

 

Comisia înființează un ghișeu unic prin care întreprinderile mici pot depune cereri de rambursare TVA din diferite state membre în care își desfășoară activitatea. Statul membru de stabilire este responsabil cu colectarea TVA.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Directiva 2006/112/CE

Articolul 294 j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 294j

eliminat

În pofida dispozițiilor articolului 206, statele membre nu impun întreprinderilor mici să efectueze plăți intermediare.

 

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Articolul 31 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 se modifică după cum urmează:

 

La articolul 31, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Autoritățile competente ale fiecărui stat membru se asigură că persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de bunuri sau prestarea intracomunitară de servicii, precum și persoanelor impozabile nestabilite care furnizează servicii de telecomunicații, de televiziune și radiodifuziune și servicii pe cale electronică, în special celor menționate în anexa II la Directiva 2006/112/CE, li se permite să obțină, în scopurile acestui tip de operațiune, confirmarea pe cale electronică a validității numărului de identificare TVA al oricărei anumite persoane, precum și numele și adresa corespunzătoare. Aceste informații trebuie să corespundă datelor menționate la articolul 17.

„1.  Autoritățile competente ale fiecărui stat membru se asigură că persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de bunuri sau prestarea intracomunitară de servicii, precum și persoanelor impozabile nestabilite care furnizează servicii de telecomunicații, de televiziune și radiodifuziune și servicii pe cale electronică, în special celor menționate în anexa II la Directiva 2006/112/CE, li se permite să obțină, în scopurile acestui tip de operațiune, confirmarea pe cale electronică a validității numărului de identificare TVA al oricărei anumite persoane, precum și numele și adresa corespunzătoare. Aceste informații trebuie să corespundă datelor menționate la articolul 17. Sistemul de schimb de informații privind TVA (VIES) include o mențiune care precizează dacă întreprinderile mici eligibile utilizează scutirea de TVA sau nu.”

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2022 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective.

Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 31 decembrie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 iulie 2022.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 ianuarie 2020.


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută propunerea Comisiei de a ușura sarcina de conformitate cu obligațiile în materie de TVA-ul care împovărează IMM-urile. Întreprinderile mici suportă proporțional costuri de conformitate mai ridicate decât întreprinderile mai mari, ceea ce nu numai că încalcă principiul impozitării corecte, ci frânează, totodată, spiritul întreprinzător. Prezenta propunere are drept scop să stimuleze spiritul întreprinzător în întreaga Uniune, prin introducerea unor măsuri de simplificare administrativă pentru întreprinderile mici.

Pentru a atinge acest obiectiv, raportorul are în vedere o serie de îmbunătățiri pe următoarele trei fronturi:

În primul rând, propunerea urmărește să extindă scutirea de TVA pentru întreprinderile mici de la un regim strict național la un regim la nivelul UE. Prin urmare, raportorul consideră că acest regim ar trebui armonizat corespunzător pentru a nu denatura funcționarea pieței interne. Au fost introduse mai multe amendamente în acest sens. Raportorul urmărește să armonizeze pragul pentru scutirile de TVA stabilind atât o limită superioară, cât și o limită inferioară a pragului. El mai dorește, de asemenea, ca statele membre să fie obligate să nu solicite rambursare de TVA pentru întreprinderile scutite de TVA. În plus, propune să se creeze un portal online prin care să se înregistreze întreprinderile mici care doresc să beneficieze de scutire de TVA în alt stat membru.

În al doilea rând, raportorul dorește să impună simplificări administrative reale pentru IMM-uri.

În plus față de măsurile de simplificare propuse el solicită, de asemenea, înființarea unui ghișeu unic pentru rambursările de TVA. Cel mai mare obstacol pentru IMM-uri atunci când operează la nivel transfrontalier, este limba. Prin urmare, depunerea cererilor de rambursare de TVA din diferite state membre prin intermediul unui ghișeu unic ar putea însemna o simplificare semnificativă pentru întreprinderile mici.

Pe de altă parte, propunerea de cerere anuală de rambursare de TVA pentru întreprinderile mici nu ar presupune o simplificare reală pentru IMM-uri. Chiar dacă sună atractiv, în realitate această măsură ar avea prea multe efecte secundare negative. Rambursările anuale de TVA pentru întreprinderile mici ar crește semnificativ numărul de falimente. Plus că micii întreprinzători cer ei înșiși actualizări frecvente ale evidențelor contabile și ale situației financiare. Prin urmare, raportorul solicită eliminarea acestei măsuri.

În al treilea rând, raportorul consideră că acest dosar ar trebui tratat separat de alte dosare în materie de TVA. Măsurile de simplificare a TVA-ului pentru IMM-uri pot fi implementate mai rapid decât regimul definitiv de TVA. Nu ar trebui să existe nicio întârziere în promovarea spiritului întreprinzător. De aceea, data de punere în aplicare a prezentei propuneri ar trebui devansată.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Sistem comun de taxă pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

Referințe

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Data consultării PE

5.2.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

8.2.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Examinare în comisie

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Data adoptării

11.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

4

4

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureșan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pilar Ayuso

Data depunerii

16.7.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 august 2018Notă juridică