Postopek : 2018/0006(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0260/2018

Predložena besedila :

A8-0260/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0319

POROČILO     *
PDF 666kWORD 83k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Tom Vandenkendelaere

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0021),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0022/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0260/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES21 omogoča državam članicam, da še naprej uporabljajo posebne ureditve za mala podjetja v skladu s skupnimi določbami in z namenom tesnejše uskladitve. Vendar so te določbe zastarele in ne zmanjšujejo obremenitve malih podjetij z upoštevanjem predpisov, saj so bile zasnovane za skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV), ki temelji na obdavčitvi v državi članici porekla.

(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES21 omogoča državam članicam, da še naprej uporabljajo posebne ureditve za mala podjetja v skladu s skupnimi določbami in z namenom tesnejše uskladitve. Vendar so te določbe zastarele in ne izpolnjujejo cilja zmanjševanja obremenitve malih podjetij z upoštevanjem predpisov, saj so bile zasnovane za skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV), ki temelji na obdavčitvi v državi članici porekla.

_________________

_________________

21 UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

21 UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Komisija je v svojem akcijskem načrtu za DDV22 napovedala celovit sveženj za poenostavitev za mala podjetja, usmerjen v zmanjšanje njihove upravne obremenitve in pomoč pri ustvarjanju davčnega okolja, ki bo spodbudilo njihovo rast in razvoj čezmejne trgovine. To bi vključevalo pregled posebne ureditve za mala podjetja, kakor je orisano v Sporočilu o nadaljnjih ukrepih v zvezi z akcijskim načrtom za DDV23. Pregled posebne ureditve za mala podjetja je tako pomemben del reformnega svežnja iz akcijskega načrta za DDV.

(2)  Komisija je v svojem akcijskem načrtu za DDV22 napovedala celovit sveženj za poenostavitev za mala podjetja, usmerjen v zmanjšanje njihove upravne obremenitve in pomoč pri ustvarjanju davčnega okolja, ki bo spodbudilo njihovo rast in razvoj čezmejne trgovine, pa tudi povečalo upoštevanje predpisov o DDV. Mala podjetja v Uniji so še posebej dejavna v nekaterih sektorjih, ki opravljajo čezmejne dejavnosti, kot so gradbeništvo, komunikacije, gostinstvo in maloprodaja, ter so lahko pomemben vir zaposlovanja. Da bi ta cilj dosegli, je treba pregledati posebne ureditve za mala podjetja, kakor je orisano v Sporočilu o nadaljnjih ukrepih v zvezi z akcijskim načrtom za DDV23. Pregled posebne ureditve za mala podjetja je tako pomemben del reformnega svežnja iz akcijskega načrta za DDV.

_________________

_________________

22 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2016) 148 final z dne 7. aprila 2016).

22 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2016)0148 final z dne 7. aprila 2016).

23 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o nadaljnjih ukrepih v zvezi z akcijskim načrtom za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2017) 566 final z dne 4. oktobra 2017).

23 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o nadaljnjih ukrepih v zvezi z akcijskim načrtom za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2017)0566 final z dne 4. oktobra 2017).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Pregled te posebne ureditve je tesno povezan s predlogom Komisije, ki določa načela za dokončni sistem DDV za čezmejno trgovanje med podjetji med državami članicami na podlagi obdavčitve čezmejnih dobav blaga v namembni državi članici24. Prehod sistema DDV na obdavčitev po načelu namembnega kraja je pokazal, da številna trenutna pravila niso primerna za davčni sistem, ki deluje po načelu namembnega kraja.

(3)  Pregled te posebne ureditve je tesno povezan s predlogom Komisije, ki določa načela za dokončni sistem DDV za čezmejno trgovanje med podjetji med državami članicami na podlagi obdavčitve čezmejnih dobav blaga v namembni državi članici24. Prehod sistema DDV na obdavčitev po načelu namembnega kraja je pokazal, da številna trenutna pravila niso primerna za davčni sistem, ki deluje po načelu namembnega kraja. Pri okrepljenem čezmejnem sodelovanju malih podjetij se glavne težave pojavijo zaradi kompleksnih in različnih pravil o DDV v Uniji ter zato, ker nacionalna oprostitev za mala in srednja podjetja koristi samo malim podjetjem v državi članici, v kateri imajo ta sedež.

_________________

_________________

24 Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami (COM(2017) 569 final z dne 4. oktobra 2017).

24 Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami (COM(2017)0569 final z dne 4. oktobra 2017).

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Za odpravo težav zaradi nesorazmerne obremenitve malih podjetij z upoštevanjem predpisov bi morali biti ukrepi za poenostavitev na voljo ne le podjetjem, ki so po trenutnih pravilih oproščena, temveč tudi tistim, ki se z gospodarskega vidika štejejo za mala. Za namene poenostavitve pravil o DDV bi se podjetja štela za mala, če bi po prometu izpolnjevala pogoje za mikro podjetja po splošni opredelitvi iz Priporočila Komisije 2003/361/ES25.

(4)  Za odpravo težav zaradi nesorazmerne obremenitve malih podjetij z upoštevanjem predpisov bi morali biti ukrepi za poenostavitev na voljo ne le podjetjem, ki so po trenutnih pravilih oproščena, temveč tudi tistim, ki se z gospodarskega vidika štejejo za mala. Razpoložljivost takih ukrepov je še zlasti pomembna, ker mora večina malih podjetij, oproščenih ali ne, dejansko uporabljati storitve svetovalcev ali zunanjih svetovalcev, ki jim pomagajo pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z DDV, kar pa prispeva k finančnemu bremenu teh podjetij. Za namene poenostavitve pravil o DDV bi se podjetja štela za mala, če bi po prometu izpolnjevala pogoje za mikro podjetja po splošni opredelitvi iz Priporočila Komisije 2003/361/ES25.

_________________

_________________

25 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

25 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Mala podjetja lahko izkoristijo oprostitev le, kadar je njihov letni promet pod pragom, ki velja v državi članici, kjer je treba plačati DDV. Države članice bi morale pri določanju svojih pragov upoštevati pravila o pragovih, določena v Direktivi 2006/112/ES. Ta pravila, ki so bila večinoma določena leta 1977, niso več primerna.

(6)  Mala podjetja lahko izkoristijo oprostitev le, kadar je njihov letni promet pod pragom, ki velja v državi članici, kjer je treba plačati DDV. Države članice bi morale pri določanju svojih pragov upoštevati pravila o pragovih, določena v Direktivi 2006/112/ES. Ta pravila, ki so bila večinoma določena leta 1977, niso več primerna. Da bi zagotovili prožnost in da bi države članice lahko določile ustrezne nižje pragove, sorazmerne z velikostjo in potrebami svojih gospodarstev, bi morali na ravni Unije določiti le zgornje pragove.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Državam članicam bi morali prepustiti, naj določijo raven svojega nacionalnega praga za oprostitev, ki najbolj ustreza njihovim gospodarskim in političnim razmeram, ob upoštevanju zgornjega praga, določenega v tej direktivi. V zvezi s tem bi moralo biti razjasnjeno, da bi uporaba različnih pragov v državah članicah morala temeljiti na objektivnih merilih.

(8)  Državam članicam bi morali prepustiti, naj določijo raven svojega nacionalnega praga za oprostitev, ki najbolj ustreza njihovim gospodarskim in političnim razmeram, ob upoštevanju zgornjega praga, določenega v tej direktivi. V zvezi s tem bi moralo biti razjasnjeno, da bi uporaba različnih pragov v državah članicah morala temeljiti na objektivnih merilih. Da se poenostavi čezmejno poslovanje, bi moral biti seznam nacionalnih pragov za oprostitev enostavno dostopen vsem malim podjetjem, ki želijo poslovati v več državah članicah.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Kadar je oprostitev mogoča, bi morala imeti mala podjetja, ki uporabijo možnost oprostitve, vsaj dostop do poenostavljenih obveznosti v zvezi z identifikacijo za namene DDV, izdajanjem računov, knjigovodstvom in poročanjem.

(12)  Kadar je oprostitev mogoča, bi morala imeti mala podjetja, ki uporabijo možnost oprostitve, vsaj dostop do poenostavljenih obveznosti v zvezi z identifikacijo za namene DDV, izdajanjem računov, knjigovodstvom in poročanjem. Da bi se izognili zmedi in pravni negotovosti v državah članicah, bi morala Komisija pripraviti smernice za poenostavljeno registracijo in računovodstvo ter podrobneje pojasniti, katere postopke je treba poenostaviti in v kakšnem obsegu. Do...[tri leta od začetka veljavnosti te direktive] bi morale Komisija in države članice to poenostavitev ovrednotiti, da bi ocenile, ali ima dodano vrednost in resnično pozitivno vpliva na podjetja in potrošnike.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Poleg tega je treba zahtevati predhodno priglasitev namere o uporabi oprostitve, da se zagotovi skladnost s pogoji za oprostitev, ki jo država članica odobri podjetjem, ki v njej nimajo sedeža. Tako priglasitev bi malo podjetje moralo opraviti v državi članici, kjer ima sedež. Država članica bi morala nato na podlagi prijavljenih informacij o prometu tega podjetja te informacije sporočiti zadevnim državam članicam.

(13)  Poleg tega je treba zahtevati predhodno priglasitev namere o uporabi oprostitve, da se zagotovi skladnost s pogoji za oprostitev, ki jo država članica odobri podjetjem, ki v njej nimajo sedeža. Tako priglasitev bi bilo treba izvesti prek spletnega portala, ki bi ga vzpostavila Komisija. Država članica sedeža bi morala nato na podlagi prijavljenih informacij o prometu tega podjetja obvestiti zadevne države članice. Mala podjetja lahko svojo državo članico registracije kadarkoli obvestijo, da želijo preiti nazaj na splošni sistem DDV.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za zmanjšanje obremenitve malih podjetij, ki niso oproščena, z upoštevanjem predpisov bi bilo treba državam članicam naložiti, naj poenostavijo identifikacijo na namene DDV in vodenje evidenc ter podaljšajo davčna obdobja, da se zagotovi manj pogosto izpolnjevanje obračunov DDV.

(15)  Za zmanjšanje obremenitve malih podjetij, ki niso oproščena, z upoštevanjem predpisov bi bilo treba državam članicam naložiti, naj poenostavijo identifikacijo za namene DDV in vodenje evidenc. Poleg tega bi morala Komisija v različnih državah članicah vzpostaviti enotne kontaktne točke za izpolnjevanje obračunov DDV.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Cilj te direktive je zmanjšati obremenitev malih podjetij z upoštevanjem predpisov, kar države članice ne morejo zadovoljivo doseči in se torej lahko lažje doseže na ravni Unije. Unija zato lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz člena 5 ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje teh ciljev.

(17)  Cilj te direktive je zmanjšati obremenitev malih podjetij z upoštevanjem predpisov, kar države članice ne morejo zadovoljivo doseči in se torej lahko lažje doseže na ravni Unije. Unija zato lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz člena 5 ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje teh ciljev. Kljub temu je nadzor nad plačevanjem DDV, ki izhaja iz postopkov za preverjanje skladnosti, zanesljiv instrument proti davčnim goljufijam. Zato je treba poudariti, da postopkov za mala podjetja ne bi smeli poenostavljati na račun boja proti goljufijam, povezanim z DDV.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2006/112/ES

Člen 284 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden malo podjetje uporabi možnost oprostitve v drugih državah članicah, mora to priglasiti državi članici, kjer ima sedež.

Komisija vzpostavi spletni portal, na katerem se bodo registrirala mala podjetja, ki bi želela uporabiti možnost oprostitve v drugi državi članici.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2006/112/ES

Člen 284 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če malo podjetje uporabi možnost oprostitve v državah članicah, kjer nima sedeža, država članica, kjer ima to podjetje sedež, sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi točno prijavo letnega prometa tega malega podjetja v Uniji in njegovega letnega prometa v državi članici, in o tem obvesti davčne organe drugih zadevnih držav članic, kjer to malo podjetje opravlja dobave.

Če malo podjetje uporabi možnost oprostitve v državah članicah, kjer nima sedeža, država članica, kjer ima to podjetje sedež, sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi točno prijavo letnega prometa tega malega podjetja v Uniji in njegovega letnega prometa v državi članici, in o tem obvesti davčne organe drugih zadevnih držav članic, kjer to malo podjetje opravlja dobave. Prav tako države članice zagotovijo zadostno poznavanje položaja ter lastniških in delničarskih odnosov malih podjetij, da se zagotovi izpolnjevanje pogojev za opredelitev malih podjetij.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15

Direktiva 2006/112/ES

Člen 288 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar v naslednjem koledarskem letu letni promet malega podjetja v državi članici preseže prag oprostitve iz člena 284(1), lahko malo podjetje še naprej izkorišča oprostitev za navedeno leto, če njegov letni promet v državi članici v navedenem letu ne preseže praga iz člena 284(1) za več kot 50 %.;

Kadar v naslednjem koledarskem letu letni promet malega podjetja v državi članici preseže prag oprostitve iz člena 284(1), lahko malo podjetje še dve leti izkorišča oprostitev, če njegov letni promet v državi članici v navedenih dveh letih praga iz člena 284(1) ne preseže za več kot 33 %.;

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  členi 291 do 294 se črtajo;

(17)  člena 291 in 292 se črtata;

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Direktiva 2006/112/ES

Člen 293 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(17a)  v členu 293 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Komisija vsaka štiri leta od sprejetja te direktive na podlagi informacij, ki jih pridobi od držav članic, Svetu predloži poročilo o uporabi določb tega poglavja, ki mu po potrebi in ob upoštevanju potrebe zagotoviti dolgoročno konvergenco nacionalnih predpisov priloži predloge za:(1) izboljšanje posebne ureditve za mala podjetja;(2) prilagoditev nacionalnih sistemov glede oprostitev in progresivne davčne olajšave;(3) prilagoditev pragov iz oddelka 2.

„Komisija vsaka štiri leta od sprejetja te direktive na podlagi informacij, ki jih pridobi od držav članic, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi določb tega poglavja, ki mu po potrebi in ob upoštevanju potrebe zagotoviti dolgoročno konvergenco nacionalnih predpisov priloži predloge za:

 

(i) izboljšanje posebne ureditve za mala podjetja;

 

(ii) prilagoditev nacionalnih sistemov glede oprostitev in možnost za uskladitev pragov oprostitve po vsej Uniji;

 

(iii) prilagoditev pragov iz oddelka 2.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=SL)

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  člen 294 se črta;

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Direktiva 2006/112/ES

Člen 294 e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 294e

Člen 294e

Države članice lahko oproščena mala podjetja oprostijo obveznosti predložitve obračuna DDV, ki je določena v členu 250.

Države članice oproščena mala podjetja oprostijo obveznosti predložitve obračuna DDV, ki je določena v členu 250, ali pa tem malim podjetjem dovolijo, da vložijo poenostavljeni obračun DDV – ki vsebuje najmanj naslednje informacije: DDV, ki se obračuna, odbitni DDV, neto znesek DDV (ki se plača ali prejme), skupni znesek vstopnih transakcij in skupni znesek izstopnih transakcij – za obdobje enega koledarskega leta. Mala podjetja se lahko vseeno odločijo za uporabo davčnega obdobja, določenega v skladu s členom 252.

Če ta izbira ni uporabljena, države članice takim oproščenim malim podjetjem dovolijo predložitev poenostavljenega obračuna DDV, ki zajema obdobje enega koledarskega leta. Mala podjetja se lahko vseeno odločijo za uporabo davčnega obdobja, določenega v skladu s členom 252.

 

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Direktiva 2006/112/ES

Člen 294 i – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za mala podjetja je davčno obdobje, ki ga zajema obračun DDV, koledarsko leto. Mala podjetja se lahko vseeno odločijo za uporabo davčnega obdobja, določenega v skladu s členom 252.

črtano

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Direktiva 2006/112/ES

Člen 294 i (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 294ia

 

Komisija vzpostavi enotno kontaktno točko, pri kateri lahko mala podjetja izpolnijo obračun DDV za različne države članice, v katerih poslujejo. Za pobiranje DDV je odgovorna država članica sedeža.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18

Direktiva 2006/112/ES

Člen 294 j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 294j

črtano

Države članice ne glede na člen 206 od malih podjetij ne zahtevajo vmesnih plačil.

 

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 904/2010

Člen 31 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Uredba (EU) št. 904/2010 se spremeni:

 

v členu 31 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.  Pristojni organi vsake države članice zagotovijo, da osebe, ki sodelujejo pri dobavi blaga ali opravljanju storitev znotraj Skupnosti, ter davčni zavezanci, ki nimajo sedeža in ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronsko opravljene storitve, še zlasti tiste iz Priloge II Direktive 2006/112/ES, lahko dobijo za namene teh transakcij elektronsko potrditev veljavnosti identifikacijske številke za DDV katere koli določene osebe ter ustrezno ime in naslov. Te informacije morajo ustrezati podatkom iz člena 17.

„1.  Pristojni organi vsake države članice zagotovijo, da osebe, ki sodelujejo pri dobavi blaga ali opravljanju storitev znotraj Skupnosti, ter davčni zavezanci, ki nimajo sedeža in ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronsko opravljene storitve, še zlasti tiste iz Priloge II Direktive 2006/112/ES, lahko dobijo za namene teh transakcij elektronsko potrditev veljavnosti identifikacijske številke za DDV katere koli določene osebe ter ustrezno ime in naslov. Te informacije morajo ustrezati podatkom iz člena 17. V sistemu izmenjave podatkov s področja DDV mora biti navedeno, ali upravičena mala podjetja uporabljajo oprostitev plačila DDV ali ne.“

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice najpozneje do 30. junija 2022 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Države članice do 31. decembra 2019 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2022.

Te predpise uporabljajo od 1. januarja 2020.


OBRAZLOŽITEV

Poročevalec odobrava predlog Komisije, s katerim naj bi malim in srednjim podjetjem olajšali breme DDV. Mala podjetja imajo sorazmerno višje stroške zaradi skladnosti s predpisi o DDV kot večja podjetja, kar ni samo v nasprotju z načelom pravične obdavčitve, temveč tudi zavira podjetništvo. Namen predloga je spodbujati podjetništvo po vsej Uniji z nekaterimi upravnimi poenostavitvami za mala podjetja.

Da bi dosegli ta cilj, poročevalec predlaga nekaj izboljšav na treh področjih.

Prvič, s predlogom naj bi oprostitev plačila DDV za mala podjetja razširili z izključno nacionalne ureditve na širši sistem za vso EU. Zato bi ga bilo treba po poročevalčevem mnenju ustrezno harmonizirati, da ne bi prišlo do motenj v delovanju notranjega trga, kar je zajeto v več predlogih sprememb. Poročevalec bi želel tudi uskladiti prag za oprostitev plačila DDV z omejitvijo navzgor in navzdol. Države članice bi želel obvezati, da ne bodo zahtevale obračuna DDV od podjetij, ki so oproščena plačila DDV. Poleg tega predlaga, da bi vzpostavili spletni portal, na katerem bi se registrirala podjetja, ki bi želela biti oproščena plačila DDV v drugi državi članici.

Drugič, poročevalec bi želel za mala in srednja podjetja uvesti resnične upravne poenostavitve.

Poleg že predlaganih ukrepov v tej smeri tudi poziva, da bi ustanovili enotno kontaktno točko za obračune DDV. Največja ovira za mala in srednja podjetja, ki poslujejo čezmejno, pa so jezikovne zahteve. Prav zato bi bilo za mala podjetja precejšnje olajšanje, če bi lahko obračun DDV iz različnih držav članic izpolnila pri enotni kontaktni točki.

Po drugi strani pa predlagani letni obračun DDV za mala podjetja ne bi pomenil resnične poenostavitve za mala in srednja podjetja. Čeprav se to na prvi pogled sliši privlačno, bi v resnici prineslo preveč negativnih stranskih učinkov. Letno obračunavanje DDV za mala podjetja bi močno povečalo število stečajev. Mali podjetniki celo sami pogosto prosijo za posodobitve o svojem knjigovodstvu in finančnem stanju. Zato bi želel poročevalec ta ukrep črtati.

Kot tretje pa meni, da bi bilo treba ta dosje obravnavati ločeno od drugih dosjejev za DDV. Poenostavitve na področju DDV za mala in srednja bi lahko uvedli hitreje kot dokončno ureditev za DDV. Pri spodbujanju podjetništva se ne bi smeli obotavljati, zato bi lahko rok za začetek izvajanja tega predloga skrajšali.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupni sistem davka na dodano vrednost glede na posebno ureditev za mala podjetja

Referenčni dokumenti

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Datum posvetovanja z EP

5.2.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

8.2.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Datum sprejetja

11.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

4

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso

Datum predložitve

16.7.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 29. avgust 2018Pravno obvestilo